Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi skal spre kunnskap og kompetanse innen akutt og elektiv albuekirurgi. Tjenestens mål er å styrke kompetansesvake områder innen akutt og elektiv albuekirurgi samt sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OG RESULTATMÅL 1&2. God kjennskap til behandling og rehabilitering: se kompetansespredning 3. Lik nasjonal tilgjengelighet og kvalitet på behandling 3.1 SKDE-prosjekt: kartlegging av behandlingstilbud nasjonalt 3.2 Utarbeider kirurgisk anbefaling for traumatiske albueskader 3.3 Publisert fagprosedyre for fysioterapi etter albueartrolyse 4. Kunnskap om behandling og rehabilitering 4.1 Markedsfører forsknings- og fagutviklingsfond for helsepersonell 4.2 Utøver støtte til doktorgrad, prosjekter og fagprosedyrer 5. Nordisk eller internasjonalt samarbeid 5.1 Internasjonalt nettverk tilknyttet Phd-prosjekt; CROFT research network. 5.2 Markedsfører seminarer og kurs til helsepersonell utenfor Norge 5.3 Arrangert albuekurs med foredragsholdere og deltakere fra flere nordiske land 6. Delta i internasjonale fora; likeverdig nasjonal tilgjengelighet 6.1 Lenker til internasjonale foreninger på nettsiden 7. Register: se kvalitetsverktøy

KOMPETANSESPREDNING 1 Informasjon om tjenesten 1.1 Tjenestens nettsider og facebookside oppdateres jevnlig med aktuell informasjon 2 Utdanning og formidling 2.1 Kursaktivitet har bidratt til kompetansespredning til helsepersonell nasjonalt og internasjonalt 2.2 Digitale plattformer oppdateres med aktuelt faginnhold og arrangementer 2.3 Kontinuerlig veiledning og dialog med aktører fra flere regioner pr tlf og e-post 2.4 Pasientinformasjon er utarbeidet i forbindelse med fagprosedyrer 2.5 "Øvelsesbank" er tilgjengelig på tjenestens digitale plattformer 3 Fagutvikling 3.1 Publisert kunnskapsbasert fagprosedyre: "Rehabilitering etter artrolyse i albuen" 3.2 Utarbeider kirurgisk anbefaling etter traumatisk albueskade 3.3 Utøver støtte til doktorgrad i tillegg andre prosjekter og prosedyrearbeid 3.4 Markedsfører eksisterende forsknings- og fagutviklingsfond for helsepersonell 4 Referansegruppen - se samarbeid

SAMARBEID Det er sporadisk kontakt gjennom hele året mellom representanter fra referansegruppen og kompetansetjenesten. I 2022 er det fortsatt samarbeid med multiregionale, tverrfaglige grupper i utformingen av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Tjenesten har også et pågående samarbeid med ortopeder og fysioterapeuter ved sykehus innlemmet i CROFT-studien. Samarbeid med brukere og brukerrepresentant i utarbeidelse av pasientinformasjon i forbindelse med publisert fagprosedyre. I samarbeid med OUS Ullevål er det et pågående prosjekt for systematisk poliklinikk for albuepasienter. Det skal innlemmes et nytt register for poliklinikken og St. Olavs Hospital skal være med i utprøvingfasen. Primærhelsetjenesten kartlegges for terapeuter med kompetanse for albuerehabilitering. Dette for å øke nettverket og forbedre samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
40 timer
Utfyllende informasjon

I løpet av 2022 har vi mottatt flere hospitanter som har deltatt i den kliniske aktiviteten på OUS. De har rullert både på seksjon for ortopedisk traumatologi og på seksjon for hånd- og underarmskirurgi. Begge disse seksjonene utfører høyt spesialisert behandling av albueskader og sekveler. Det har vært hospitanter fra både egen helseregion og de øvrige regionene.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • 20.02.2022 - Pasientinformasjon ble godkjent og publisert i forbindelse med fagprosedyren. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
  • 10.01.2022 - Albueøvelser laget i samarbeid med Exor Live ble publisert på kompetansetjenestens facebookside. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • 23.05.2022 - 25.05.2022 - Albuekirurgi kurs ble arrangert i Oslo med deltakere fra flere skandinaviske land. (Kurs/seminar).
  • 12.10.2022 - fagkveld med tema "Sekvele barnefrakturer hos voksne" ble arrangert i samarbeid med St Olavs hospital. (Kurs/seminar).
  • 17.03.2022 - Fremlegg av poster om rehabilitering etter albueskader på Fysioterapikongressen. (Konferanse).
  • 02.06.2022 - To foredrag innenfor albuekirurgi og -rehabilitering ble holdt i Nordisk møte i Skulder- og albue foreningen. (Konferanse).
  • 26.10.2022 - 28.10.2022 - Foredrag på Høstmøtet, Norsk Ortopedisk Forening. (Konferanse).
  • 20.02.2022 - Kunnskapsbasert fagprosedyre "rehabilitering etter artrolyse i albuen" ble godkjent og publisert. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • En til en-veiledning av fysioterapeuter som har henvendt seg til tjenesten. (Veiledning).
  • Målrettet opplæring av utdanningskandidater i ortopedisk kirurgi med fokus på albueskader. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Mye arbeid har vært lagt ned i et to dagers kurs i albuerehabilitering som ble flyttet fra november 2022 til mai 2023 grunnet andre kurs og arrangement med liknende innhold.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Det er satt i gang et prosjekt på ortopedisk poliklinikk hvor det nå implementeres nye rutiner for systematisk innhenting av data fra samtlige pasienter med albueproblematikk ved Ullevål sykehus. Det er etablert avtaler rundt datalagring. St. Olavs hospital har sagt seg villig til å delta som sykehus nummer to når rutinene er etablert ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Videreføring av arbeid for å lage pasientinformasjonsfilmer og digital pasientinformasjon.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Nolte PC, Midtgaard K, Miles JW, Tanghe KK, Provencher MT

The Effect of Buttress Plating on Biomechanical Stability of Coronal Shear Fractures of the Capitellum: A Cadaveric Study.

J Hand Surg Am 2022 Feb 10. Epub 2022 feb 10

PMID:
35153076
Karimi D, Brorson S, Midtgaard KS, Fjalestad T, Paulsen A, Olerud P, Ekholm C, Wolf O, Viberg B,

Surgical versus non-surgical treatment of humeral SHAFT fractures compared by a patient-reported outcome: the Scandinavian Humeral diAphyseal Fracture Trial (SHAFT)-a study protocol for a pragmatic randomized controlled trial.

Trials 2022 Jun 02;23(1):453. Epub 2022 jun 2

PMID:
35655280
Rosenlund AN, Søreide E, Madsen JE, Flugsrud GB, Douglass BW, Midtgaard KS

Outcomes and complications after open reduction and internal fixation of distal humeral fractures with precontoured locking plates.

OTA Int 2022 Dec;5(4):e220. Epub 2022 okt 6

PMID:
36569109

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er per tid ett pågående PhD-prosjekt med tilknytning til kompetansetjenesten - se forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Komplekse albueskader

Gunnar B. Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi

Gunnar B Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT)

Kaare Sourin Midtgaard, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi er et prosjekt hvor man startet med å innhente data fra Norsk Pasientregister (NPR) for å få oversikt på insidensen av ulike skader og prosedyrer gjennomført i Norge i tidsrommet 2014 til 2019. Prosjektet har etter hvert blitt starten på et samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE har direkte tilgang til data fra NPR. Målet for prosjektet er å få en kartlegging av skader i albuen og hvilken behandling disse mottar. Det er ønskelig at sluttresultatet er en publiserbar artikkel i enten Tidsskriftet for Legeforeningen, Fysioterapeuten eller andre relevante tidsskrifter. Det er per tid to pågående PhD-prosjekt med tilknytning til kompetansetjenesten: Operative treatment of olecranon fractures PhD-student: Kaare Sourin Midtgaard, MD Published papers: Paper 1: Retrospective analysis of operatively treated olecranon fractures in Norway. An investigation of implant preference, complications and reoperations. Paper 2: Biomechanical comparison of tension band wiring and plate fixation. An analysis of tension band wiring and plate fixation in two-part olecranon fractures in a human cadaveric model. Planned paper: Paper 3: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT). A multicenter randomized trial comparing tension band wiring and plate fixation in the treatment of isolated olecranon fractures. Det andre prosjektet er startet i år og det er planlagt tre studier: 1. Tekniske imperfeksjoner relatert til pinner og cerclage ved behandling av olecranonfrakturer 2. Helseøkonomiske betraktninger ved behandling av olecranonfrakturer med TBW og prekonturerte plater 3. Prospektiv kohortundersøkelse som sammenlikner TBW med metallcerclage og FiberTape

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Lars Nordsletten

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Lars Gunnar Johnsen
Referansegruppens leder (HMN)
Annette Wikerøy
Representant Helse Sør-Øst
Petter Gusgaard
Brukerrepresentant
Yngvar Krukhaug
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler