Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av barn og unge med revmatologiske sykdommer. Tjenesten omfatter juvenile idiopatiske artritter, autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske lidelser (0-18 år) i Norge.

Tjenesten skal spre tverrfaglig kompetanse til spesialister i pediatri og revmatologi, helse-, sosial- og pedagogisk personell ved sykehus, helseinstitusjoner og i kommunene for med det å øke kvalitet på utredning og behandling av barne- og ungdomsrevmatologi. Det er et mål at det bygges opp faglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten skal også drive informasjonsspredning til brukere og pårørende.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
AKTIVITETEN I FORHOLD TIL OPPGAVENE • Bygge opp og formidle kompetanse. Aktiviteten domineres av denne oppgaven, ved ulike virkemidler og rettet mot både fagpersoner og brukere. Dette gjenspeiles i kompetansespredningsplanen 2016-2020. Alt fagpersonell tilknyttet tjenesten søker kontinuerlig oppdatert kunnskapsbasert informasjon. Denne bringes videre nasjonalt bl.a. gjennom utarbeidelse og revidering av faglige anbefalinger. Disse publiseres på nettsiden og distribueres gjennom referansegruppen og tjenestens kontaktnettverk. I tillegg formidles kompetansen gjennom tjenestens egne seminarer, fagdager, tverrfaglige nettverksdager, kurs/opplæringsdager for ungdom og pårørende samt ved informasjonshefter. Tjenestens ansatte bidrar også med innlegg/foredrag på aktuelle nasjonale og internasjonale arrangementer. • Overvåke og formidle behandlingsresultater Norsk register for barnerevmatologi med biobank (NOBAREV) er et velegnet verktøy for å overvåke behandlingsresultater. Søknad om nasjonal godkjenning ligger på vent hos Helse Sør-Øst. Manglende nasjonal status og finansiering forsinker i stor grad muligheten for å overvåke og formidle behandlingsresultater nasjonalt, og dermed oppfylle en viktig del av tjenestens oppgave. Tjenesten har startet en pilotversjon av NOBAREV ved OUS og det arbeides for tiden med å bygge en online-løsning som kan brukes nasjonalt. • Delta i forskning og etablering av forskernettverk Det er en økning av flerregionale forskningsprosjekter og tjenesten er involvert i både nasjonale og internasjonale forskernettverk. Referansegruppen tjener også som et nasjonalt forskernettverk. Tjenesten, v/overlege Helga Sanner, er representert i The Paediatric Rheumatology European Society (PRES) som Chair for the Juvenile Dermatomyositis Working Party med bl.a. ansvar for årlig møte på PReS-kongressen, og member of the meeting Committee i The International Myositis Assessment and Clinical Studies Group (IMACS). I 2017 ble det påbegynt et samarbeid mellom brukerorganisasjonen og tjenesten om skolering av brukermedvirkere i forskning og registre. Arbeidet er i startfasen og målet er en forskningsskolert bruker-pool (pasient og pårørende) i hver helseregion. • Bidra i relevant undervisning 2017 har vært et aktivt undervisningsår med seminar, bidrag i Legeforeningens kurs, fagdag, tverrfaglig nettverksdag og kurs i ultralyd, alle med deltakelse av helsepersonell fra alle regioner. Se under Aktivitet. • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Dette sikres gjennom nettsiden, regelmessige nyhetsbrev til nasjonalt kontaktnettverk, kurs, seminarer, tverrfaglige nettverksdager, fagdager, brosjyrer rettet mot både brukerne og fagpersoner, artikler i fag- og brukertidsskrifter, telefon- og mailhenvendelser. Se under Kompetansespredning. • Iverksette tiltak for å sikre likeverdigtilgang til tjenesten Kontaktnettverket ble utvidet i 2016 for å sikre nasjonal spredning av informasjon og kompetanse. I tillegg til referansegruppen og pasientorganisasjonen, som ofte får informasjon om tjenestens aktiviteter, bidrar nyhetsbrevene til kontaktnettverket 2-3 x pr. år til økt synlighet og mer likeverdig tilgang til tjenesten. Det er arbeidet for link til NAKBURs nettside på aktuelle nettsteder. En foreløpig kartlegging av regionale faglige nettverk avdekket varierende grad av nettverk og at kommunehelsetjenesten mangler i nettverkene i samtlige regioner. Her er det et utviklingspotensial. • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Kompetansespredningsplanen, referansegruppen og nettsiden sikrer spredning av kunnskapsbasert, oppdatert praksis. Når det gjelder implementering av faglige anbefalinger og praksis i både spesialist- og kommunehelsetjenesten vil regionale faglige nettverk være sentrale. • Etablere faglig referansegruppe Referansegruppen ble etablert i 2003. Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner er representert samt en bruker-representant og en pårørende- representant. Da utrednings- og behandlingsansvaret av pasientgruppen ligger hos både pediatere og barnerevmatologer/revmatologer i Norge, er begge grupper representert, samt en fysioterapeut. På siste møte i referansegruppen var det enighet om at en representant fra kommunehelsetjenesten, f.eks. en helsesøster, bør inkluderes i gruppen. Tjenesten opplever at referansegruppen er velfungerende og tjenesten har stor nytte av samarbeidet.

KOMPETANSESPREDNING • Har tjenesten utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde? På tjenestens nettside er det egen bolk til pasient og pårørende. Her finner de bl.a. oppdatert informasjon, språktilpasset til pasient og pårørende, om alle diagnosene samt medikamentene, nedlastbart informasjonsmateriell/hefter og ungdomsaktuelle saker. Det er link til tjenestens nettside på pasientorganisasjonens nettside. Siden er fortsatt under utvikling og informasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde tilpasset brukerne er ikke ferdigutviklet. • Har tjenesten utarbeidet en plan for kompetansespredning? Kort om innholdet i kompetanseutviklingsplanen. Ja - Kompetansespredningsplanen 2016-2020. Kort om planen: Målgrupper er, i prioritert rekkefølge: 1) Spesialister i pediatri og revmatologi, samt andre fagpersoner som møter barn og unge med revmatiske sykdommer i sin hverdag, i både spesialist- og kommunehelsetjenesten samt pedagogisk personell i barnehage og skole 2) Barn og unge, 0-18 år, med kroniske inflammatoriske revmatiske sykdommer, og deres pårørende 3) Pasientorganisasjoner, helsemyndigheter og media Hovedaktivitetene er: 1) Regelmessige nasjonale kurs/seminarer/fagdager for helsepersonell uten særlig erfaring med pasientgruppen, der det formidles grunnleggende kunnskap om diagnosene, utredningsmetoder og behandling - gjennomsnittlig 1 x pr. år. Aktivitetene annonseres bredt nasjonalt via ulike kanaler til aktuelle målgrupper, men savner flere deltakere fra kommunehelsetjenesten. Tjenesten har som mål å variere i hvilken region disse arrangeres. 2) Regelmessige nasjonale kurs/seminarer/nettverksmøter for helsepersonell med erfaring med pasientgruppen, der det formidles oppdatert kunnskap om utredningsmetoder og behandling - gjennomsnittlig 1-2 x pr. år med fokus på ulike tema. Aktivitetene annonseres bredt nasjonalt via ulike kanaler til aktuelle målgrupper, men savner flere deltakere fra kommunehelsetjenesten. Vi har som mål å variere i hvilken region aktivitetene arrangeres. 3) Kunnskapsbasert nettside med innhold både rettet mot helsepersonell og mot pasient og pårørende. Antall besøk på siden er økende, i 2017 godt over 6000 besøk. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av siden, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før den er komplett. Vi arbeider bl.a. med å utvikle faner spesielt rettet og tilpasset kommunehelsetjenesten, f.eks. fane med lett tilgjengelig informasjon som kan være nyttig for fastlegene. 4) Gruppeinnleggelse av ungdom med undervisning av tverrfaglig helsepersonell samt opplæringsdag for pårørende 2 x pr. år 5) Undervisning på pasientorganisasjonens og fagorganisasjoners arrangementer. Vanligvis 2-3 x pr. år. 6) Skriftlig informasjonsmateriale/hefter/brosjyrer til helsepersonell og brukere som distribueres kostnadsfritt nasjonalt. På tross av økende bruk av informasjon fra nettet, viste en nylig utført lokal spørreundersøkelse blant ungdom at de fortsatt ønsker informasjon på papir. Det er også jevnlig etterspørsel fra sykehusene i de ulike regionene om å få tilsendt flere eksemplarer av de heftene som deles ut. Vi fortsetter derfor med oppdateringer og opptrykk av disse. 7) Artikler i aktuelle fag- og brukertidsskrift. Varierende antall. 8) Regelmessige, ca. 2-3 x pr. år, nyhetsbrev til hele det nasjonale kontaktnettverket. I 2017 er det sendt ut 2 nyhetsbrev, men også informasjon om de ulike aktivitetene mellom nyhetsbrevene. 9) Bidra til at alle regioner har faglige nettverk som består av ulike helseprofesjoner, som dekker alle nivåer i helsetjenesten, som har en fast struktur for ledelse og regelmessig aktivitet. I 2017 ble det gjort en første gangs kartlegging av regionale faglige nettverk. Denne viste at det gjenstår en del arbeid før disse er dekkende for den tverrfaglige ivaretakelsen av pasientene i både spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er avtalt med referansegruppen at vi skal fortsette arbeidet med å definere hva et slikt nettverk skal inneholde vedr. vår pasientgruppe, hvordan det kan organiseres og driftes samt hva tjenesten kan bidra med.

RESULTATMÅL OG AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE Det er viktig å merke seg at selv om tjenesten står som opprettet i 1995, har den vært aktiv først fra 2003, da det ble gitt midler til drift og etablert en administrasjon og en referansegruppe, og med det et systematisk arbeid med oppgavene som ligger til tjenesten. NAKBURs overordnede resultatmål er at helsepersonell som møter barn og unge med en revmatologisk sykdom i Norge skal ha tilgang til oppdatert, kvalitetssikret, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år), slik at pasientene kan få best mulig kunnskap om egen sykdom, og best mulig utredning og behandling uansett hvor de bor og behandles. I NAKBURs årlige virksomhetsplan, godkjent av referansegruppen, er hovedoppgavene inndelt i forskning, kompetanseoppbygging og kompetansespredning. Måloppnåelse i forhold hovedoppgavene: A) Forskning - Drifte et nasjonalt kvalitetsregister: Ikke oppnådd. Venter på nasjonal godkjenning. Pågående lokal pilot. - Delta i nasjonale og internasjonale forskernettverk: Oppnådd - Bidra til brukermedvirkning innen forskning på alle stadier i prosessen der dette er hensiktsmessig: I startgropen. Kurs planlegges i 2018. B) Kompetanseoppbygging og C) Kompetansespredning - Oppdaterte faglige anbefalinger: Delvis oppdaterte - mangler på enkelte diagnoser - Overføring av tverrfaglig kompetanse: Oppnådd - Årlig med ulike virkemidler; nettside, kurs, seminarer, informasjonshefter, artikler, ... - Informasjon om tjenestens aktiviteter til alle aktuelle nivåer i helsetjenesten: Etablert - Nettside og regelmessige nyhetsbrev til nasjonalt nettverk. Mangler informasjon spesielt rettet mot fastleger og helsesøstre. - Regionale faglige nettverk med ulike helseprofesjoner på ulike nivå i regionen, med en fast struktur for ledelse og regelmessig aktivitet: Kun delvis etablert, foreløpig kun ved tverrfaglig team på universitetssykehus-nivå - Bidra til undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre- og etterutdanninger: Etablert på videre- og etterutdanningsnivå - Bidra til tverrfaglig undervisning og rådgivning til pasienter og pårørende: Etablert - Se under Aktiviteter - Være en rådgivende instans for pasientorganisasjoner, helsemyndigheter, fagmiljøet og media: Etablert, men må stadig arbeide for synlighet Mål for framtiden er: - Et nasjonalt online kvalitetsregister med nasjonal godkjenning - Aktive regionale faglige nettverk der både spesialist- og kommunehelsetjenesten inngår - En forskningsskolert bruker-pool (pasient og pårørende) i hver helseregion - En lett tilgjengelig, oppdatert og nyttig nettside tilpasset både pasienter, pårørende og fagpersoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten - Fortsette å inneha og spre nasjonalt det siste innen kunnskap om utredning og behandling av pasientgruppen til brukere, spesialist- og kommunehelsetjenesten - Fortsette å være aktive innen nasjonale og internasjonale forskernettverk Som skrevet i årsrapporten for 2016, er revmatologien i en revolusjonerende utvikling når det gjelder utrednings- og behandlingsmetoder. Spesielt når det gjelder barn er ny kunnskap ikke evaluert. Det utvikles stadig nye medikamenter og kunnskap om best egnet medikament tilpasset diagnose, optimal dosering og langtidskonsekvenser/bivirkninger er mangelfull. Det vil være av stor betydning for fagpersoner med utrednings- og behandlingsansvar og brukerne at noen har et definert ansvar for og ressurser til å følge dette tett. Pasientgruppen består av til dels meget sjeldne og alvorlige tilstander, der avgjørelser om diagnose og behandling krever langvarig oppbygging av kompetanse. En rask utvikling av nye tekniske og diagnostiske utredningsmetoder som bidrar til tidligere og mer presis diagnostikk og behandlingsalternativer, skaper fortløpende behov for videreutvikling av kompetansen. I lys av denne utviklingen er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å se for seg når tjenesten er i mål med sine nasjonale hovedoppgaver. På bakgrunn av referansegruppens tilbakemeldinger og etter egen vurdering, mener tjenesten at innhenting, samordning og distribuering av ny kunnskap om både utrednings- og behandlingsmetoder til helsepersonell, pasienter og foreldre, samt drift av kvalitetsregister og nettside, vil fortsette å være sentrale oppgaver for denne nasjonale tjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
32 timer
Utfyllende informasjon

Årets undervisning har bestått av: 16.1.17 Seminar for pediatere, revmatologer og sykepleiere om sjeldne diagnoser (systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter hos barn og unge) 8.-10.3.17 Innlegg av lege, fysioterapeut og ergoterapeut på Legeforeningens kurs i barnerevmatologi for leger i spesialisering 13.3.17 Fagdag om barneleddgikt for fysio- og ergoterapeuter 14.3.17 Nasjonal tverrfaglig nettverksdag innen barnerevmatologi 24.-25.8.17 Kurs i bruk av ultralyd ved barneleddgikt for pediatere og barnerevmatologer/revmatologer Alle arrangementene var for fagpersoner i alle regioner, og alle regioner var representert på alle aktivitetene.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Tjenesten har ikke klinisk virksomhet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Gruppeinnleggelse av ungdom med barneleddgikt. (Kurs).
 • Opplæringsdag for pårørende til ungdom med barneleddgikt. (Kurs).
 • Gruppesamtale, 1 time, med søsken til barn og unge med revmatiske sykdommer. (Veiledning).
 • Telefonsamtaler og e-mail kommunikasjon med pasienter og pårørende. (Veiledning).
 • Nettside www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur - se utfyllende informasjon. (Veiledning).
 • Nyutviklet opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt. Prøves ut på OUS, og vil senere bli nasjonalt tilgjengelig. (Veiledning).
 • Revmarapporten - årlig utgivelse; artikkel om ny forskning på barneleddgikt og fysisk form. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 2nd Global Conference on Myositis, USA - Invited speaker v/Helga Sanner. (Konferanse).
 • Pediatric Rheumatology European Society congress - Poster. (Konferanse).
 • European League Against Rheumatism - Poster og oral presentasjon. (Konferanse).
 • Telefonsamtaler og e-mail kommunikasjon med fagpersoner. (Veiledning).
 • Nyhetsbrev x 2 til nasjonalt kontaktnettverk. (Veiledning).
 • Nettside www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur - se utfyllende informasjon. (Veiledning).
 • Revmarapporten - årlig utgivelse; artikkel om ny forskning på barneleddgikt og fysisk form. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Norsk Rheumabulletin - artikkel om NOBAREV (registeret). (Intervjuer/oppslag i media).
Utfyllende informasjon

Vedr. nyhetsbrev: Kontaktnettverket består av en lege og en sykepleier ved alle barne- og revmatologiske avdelinger i landet. I tillegg er referansegruppen, brukerorganisasjonen samt kommunal og privat sektor i nettverket. Nettsiden, www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur, er sentral for vår informasjonsvirksomhet og bidrar til likeverdig tilgang til tjenesten. Målgrupper er både Pasienter og pårørende - alle regioner og Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. Den er under kontinuerlig utvikling etter overgang til helsenorge.no.

Kvalitetsverktøy

 • Biobank tilknyttet Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, 2007, Biobank
 • Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, se utfyllende informasjon, 1998, Register med nasjonal dekningsgrad
 • 10 faglige anbefalinger for medisinsk utredning og behandling, se utfyllende informasjon, 2008, Nasjonal retningslinje
 • 7 faglige anbefalinger for fysioterapi, se utfyllende informasjon, 2009, Nasjonal retningslinje
 • 8 faglige anbefalinger for ergoterapi, se utfyllende informasjon, 2009, Nasjonal retningslinje
 • Kompetansespredningsplan 2016-2020, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Biobank tilknyttet Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV, 2016, Biobank
 • Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Registre og biobank: Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, inkl. biobank, avsluttet inkludering av pasienter 1.5.2016. Registeret inneholder pr. 31.12.16 ca. 1700 registrerte pasienter og biobanken ca. 750 registreringer. Flere forskningsprosjekter ført opp i årsrapporten utgår delvis fra registeret. Dette registeret ble 1.5.2016 avløst av en pilot ved OUS av Norsk register for barnerevmatologi, NOBAREV, med biobank. NOBAREV m/biobank har konsesjon, REK-godkjenning og tillatelse til innhenting av personopplysninger. Søknad om nasjonal godkjenning ligger på vent hos Helse Sør-Øst. NOBAREV er et kvalitetsverktøy som vil være spesielt godt egnet til å overvåke blant annet behandlingsresultater nasjonalt innenfor kompetansetjenestens ansvarsområde. I påvente av nasjonal godkjenning arbeides det ved OUS for en online-løsning som vil kunne brukes nasjonalt. NOBAREV-piloten har pr. 31.12.2017 140 i registeret og 112 i biobanken. Det har vært noe lavere registreringsaktivitet enn forventet siste år grunnet permisjoner blant personale. Faglige anbefalinger: Årstallene for etablering som er oppgitt her gjelder da de ble utviklet første gang. Alle er senere revidert. I 2017 er Faglige anbefalinger for Vaksinasjon ved barneleddgikt og SLE og Screening av uveitt ved barneleddgikt revidert i samarbeid med referansegruppen. Fysioterapi ved knekontraktur og Ergoterapi ved Reynaud ble også revidert i 2017. For detaljer, se årsrapporten for 2015 og nettsiden.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Berntsen KS, Tollisen A, Schwartz T, Kirkhus E, Aaløkken TM, Lund MB, Flatø B, Sjaastad I, Sanner H

Submaximal Exercise Capacity in Juvenile Dermatomyositis after Longterm Disease: The Contribution of Muscle, Lung, and Heart Involvement.

J Rheumatol 2017 Jun;44(6):827-834. Epub 2017 apr 1

PMID:
28365577
Minoia F, Bovis F, Davì S, Insalaco A, Lehmberg K, Shenoi S, Weitzman S, Espada G, Gao YJ, Anton J, Kitoh T, Kasapcopur O, Sanner H, Merino R, Astigarraga I, Alessio M, Jeng M, Chasnyk V, Nichols KE, Huasong Z, Li C, Micalizzi C, Ruperto N, Martini A, Cron RQ, Ravelli A, Horne A,

Development and Initial Validation of the Macrophage Activation Syndrome/Primary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Score, a Diagnostic Tool that Differentiates Primary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis from Macrophage Activation Syndrome.

J Pediatr 2017 Oct;189():72-78.e3. Epub 2017 aug 12

PMID:
28807357
Selvaag AM, Kirkhus E, Törnqvist L, Lilleby V, Aulie HA, Flatø B

Radiographic damage in hands and wrists of patients with juvenile idiopathic arthritis after 29 years of disease duration.

Pediatr Rheumatol Online J 2017 Apr 11;15(1):20. Epub 2017 apr 11

PMID:
28399930
Tollisen A, Selvaag AM, Aulie HA, Lilleby V, Aasland A, Lerdal A, Flatø B

Physical Functioning, Pain, and Health-Related Quality of Life in Adults With Juvenile Idiopathic Arthritis: A Longitudinal 30-Year Followup Study.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2018 May;70(5):741-749. Epub 2018 mar 7

PMID:
28732134
Hetlevik SO, Flatø B, Rygg M, Nordal EB, Brunborg C, Hetland H, Lilleby V

Long-term outcome in juvenile-onset mixed connective tissue disease: a nationwide Norwegian study.

Ann Rheum Dis 2017 Jan;76(1):159-165. Epub 2016 jun 9

PMID:
27283334
Utfyllende informasjon

Artiklene er utgått fra tjenesten (5) og/eller basert på materiale fra registeret driftet av tjenesten (3). Tjenestens medisinskfaglige rådgiver har hatt opponent funksjon ved studien “The Paediatric Wrist; Normal Age Related appearances on Magnetic Resonance Imaging and Radiographs ” – Follow up of a Healthy Cohort.

Forskningsprosjekter

Remisjon, sykdomsprogresjon og prognostiske faktorer hos unge voksne med barneleddgikt (JIA)

Anne Marit G Selvaag, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Sykdomsforløp ved Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) hos barn og unge

Vibke Lilleby, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
JAMAR; grad av samsvar mellom pasient- og foreldrerapportering

Mona Røisland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Fysisk utholdenhet ved Juvenil Dermatomyositt

Helga Sanner, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Fysisk form og fysisk aktivitet ved barneleddgikt

Helga Sanner, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
ABIRISK-Utvikling av antistoffer mot biologiske legemidler ved barneleddgikt

Helga Sanner, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

PharmaChild (Pharmacovigilance in juvenile idiopathic arthritis patients)

Berit Flatø, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Forskningsprosjektene listet opp her er prosjekter der ansatte i tjenesten er ansvarlige (5) og/eller der registeret driftet av tjenesten er benyttet (2). I tillegg foregår en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen barnerevmatologimiljøet både på UNN, St. Olav, Haukeland og OUS som ikke driftes av tjenesten. Disse er derfor ikke listet opp i tjenestens årsrapport, men en oversikt er å finne på tjenestens nettside www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Jorunn Hagen Rønsen

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Marite Rygg
Referansegruppens leder (HMN)
Anine Dagestad
Brukerrepresentant
Berit Flatø
Representant Helse Sør-Øst
Carina Gøtestam Skorpen
Representant Helse Midt-Norge
Dag Veimo
Representant Helse Nord
Ellen Berit Nordal
Representant Helse Nord
Helene Hetland
Representant Helse Sør-Øst
Helga Sanner
Representant for tjenesten
Joachim Sagen
Brukerrepresentant
Karin Tylleskär
Representant Helse Vest
Kristine Risum
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler