Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om amming og morsmelk, slik at flest mulig kvinner ammer sine barn og spedbarn får optimal ernæring. Tjenesten retter seg mot helsetjenesten og befolkningen.

Tjenesten driver forskning og deltar i utarbeidelsen av faglige retningslinjer og utredning av kliniske problemstillinger, ofte i samarbeid med andre fagmiljøer og helsemyndigheter. Tjenesten tilbyr kurs og veiledning av alt helsepersonell i landets helseregioner.

Tjenesten arbeider for at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten omfatter ikke direkte pasientkontakt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Tjenestens plan for kompetansespredning: 1. BYGGE OPP OG FORMIDLE KOMPETANSE Tjenesten er etablert for å bygge opp/spre kompetanse om amming/morsmelk, så flest mulig spedbarn får optimal ernæring. Morsmelk gir helsefordeler for norske fullbårne og premature barn. For mor er amming assosiert med bedre kardiovaskulær helse/redusert kreftforekomst. Amming påvirkes av samfunnsmessige forhold og helsepersonells kunnskap. For å nå de ca. 60.000 nye mor-barn par i Norge årlig kreves derfor tiltak på flere ulike nivåer; samfunn, helsetjeneste og individ. Et hovedsatsningsområde er WHO/Unicefs ”The Baby-Friendly Hospial Initiative”, som i 1993 ble lansert av norske helsemyndigheter som et nasjonalt prosjekt: ”Mor-Barn-Vennlig Initiativ” (MBVI). MBVI bygger på 10 forskningsbaserte kriterier som skal støtte/fremme/beskytte amming, ved at helsetjenesten skal ha en plan for opplæring av personalet, arbeide forskningsbasert og utføre brukerundersøkelser. Sykehus som følger disse kriteriene betegnes ”Mor-barn-vennlig sykehus”. Tjenesten har ansvar for gjennomføring/monitorering av MBVI ved landets føde/barsel avd. I 2005 ble konseptet tilpasset norske helsestasjoner i samarbeid med HOD. Tjenesten har utført en kontrollert studie og fant at tiltaket økte ammeforekomsten. I 2009 ble Norge med i et nordisk-kanadisk samarbeid for å videreutvikle MBVI til neonatalavd. i samarbeid med WHO. Kvalitetsstandarden ble etablert i 2015. I 2017 gjennomføres en internasjonal «self assessment survey» før påfølgende implementering. Tjenesten tilbyr jevnlig 2 + 2 dagers kurs med deltagere fra alle helseregioner, for å systematisk øke kompetansen i hele landet. Tjenesten har etablert høyskoleutdanning innen ammeveiledning for å utdanne ressurspersoner i hele landet. Tjenesten bidrar med forelesninger i videreutdanning til jordmødre/helsesøstre, medisinstudiet, obligatorisk kurs for leger. Ved kompliserte pasient spørsmål veiledes helsepersonell pr. telefon/mail. Nye undervisningsmetoder vurderes fortløpende, som: internettbasert kurs og ”app” utvikling for mødre (i samarbeid med Hdir). I 2016 startet tjenesten utsending av nyhetsbrev. 2. OVERVÅKE KVALITETSSTANDARD Alle fødeenheter i Norge (46) blir evaluert hvert 2. år (sist i 2016) i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger (St. melding 16, 2002-2003). Her inngår elektronisk registrering av ammeforekomst, bruk av morsmelkerstatning som kvalitetsindikator for føde-barselavd. og brukerundersøkelse. 3. DELTA I FORSKNING/ETABLERE FORSKNINGS-NETTVERK Effekten av tiltak i sykehus for å fremme amming er godt studert, men ikke for helsestasjoner. Dette var hovedsatsning i 2009-2016, med bidrag fra Helse-Vest. Samarbeid med Helse-Midt vedrørende helseeffekter av amming for mor er etablert. Forskningsnettverk med Helse-SØ, USA og Sverige er etablert og midler til ph.d. stipendiat er innvilget. 4. DELTA I ARBEID MED FAGLIGE RETNINGSLINJER I 2016 ble Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring sluttført. Arbeidet med Nasjonal faglig retningslinje for: Helsestasjons – og skolehelsetjenesten; Diagnostikk, attakk – og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose fortsetter i 2017. 5. SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL NASJ. KOMP. TJENESTER Tjenesten arbeider med kompetanseheving i alle helseregioner: Føde/barsel, neonatal og helsestasjoner, gjennom prosessen med å bli/opprettholde betegnelsen Mor-barn vennlig sykehus/Ammekyndig helsestasjon. Kurs, undervisning, telefonveiledning, nyhetsbrev og hjemmeside bidrar ytterligere til likeverdig tilgang. Bedre diagnostikk og behandling av kort tungebånd trengs, fordi dette kan gi problemer ved diing og flaskemating. I 2016 startet rekruttering til en tverr-regional arbeidsgruppe for utredning og behandling av dette. 6. OPPRETTHOLDE SAMARBEID MED BRUKERORG. Det er nært samarbeid med brukerorg. Ammehjelpen om kvalitetssikring av fagstoff. Deres nettsider brukes også av helsepersonell og har 1800-2000 unike brukere daglig. Tjenesten møter jevnlig Landsforeningen uventet barnedød/Avd. for rettspatologi, FHI, vedr. rådgivning om trygg samsoving. 7. TELEFONTJENESTE Vi henviser til veiledninger for alt helsepersonell på hjemmesiden, i tillegg kommer ca. 1500 tlf. konsultasjoner/år. 8. INTERNASJONALT SAMARBEID Tjenesten har et stort internasjonalt nettverk og samarbeid. En nordisk konferanse arrangeres i 2017, med deltakere fra hele Europa. 9. ETABLERE FAGLIG REFERANSEGRUPPE Denne er etablert med representanter fra alle helsereg. / brukerrepr.

Det overordnede resultatmål er at flest mulig barn skal morsmelkernæres og at mødre skal ha en velfungerende amming. En forutsetning for at flere skal kunne amme i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger er at helsepersonell i alle landets regioner har kunnskap om helsefordeler for barn og mor samt oppdatert kompetanse slik at de kan gi kvalifisert veiledning for å forebygge, diagnostisere og behandle problemer og komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med amming. Kompetanse-oppbygging, -heving og spredning krever derfor kontinuerlig innsats. Det jobbes systematisk med dette ved det arbeidet som gjøres via Mor-Barn-Vennlig Initiativ nettverket, som omfatter alle føde-barselavdelinger og et økende antall helsestasjoner over hele landet. Tjenesten prioriterer kompetanseoppbygging slik at landets sykehus og kommunehelsetjenesten selv på sikt tar ansvar for faglig oppdatering og kompetansespredning. Tjenesten arbeider systematisk på alle nivåer i helsetjenesten: Et 2x2 dagers kurs i Oslo for helsepersonell fra alle helseregioner, dette opprettholdes i 2017. I tillegg arrangerer tjenesten 2 dagers kurs i andre helseregioner, med 1-2 helseregioner årlig. Tjenesten oppfordrer til at det på disse kursene legges inn egeninnsats i form av forelesninger, slik at sykehusene/helseregionene selv på sikt tar ansvar for kompetanseheving. Kompetanseformidling skjer i: Videreutdanningen til jordmødre/helsesøstre, obligatorisk obstetrikk-kurset for leger, grunnutdanning til medisinstudenter ved UiO, det 20 studiepoenggivende høyskoleprogrammet, samt ved tilbud om faglig oppdatering av alle helsepersonellgrupper fra alle regioner via kurs. Det ble i 2015 etablert kontakt med utdanningsinstitusjoner for barsel- og barnepleieutdanningen og tjenesten skal bidra ved revisjon av utdanningens fagplan. Kompetanseheving i primær- og spesialisthelsetjenesten foregår på alle landets føde/ barselavdelinger ved jevnlig re-evaluering av Mor-barn-vennlig sykehus. Én av kvalitetsindikatorene er bruk av morsmelkerstatning gitt til friske nyfødte ved barselavdelinger. Det er dokumentert at unødig bruk av morsmelkerstatning påvirker amming negativt. Mødre gir tilbakemelding på veiledning ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. I denne evalueringen arbeides det tett med fagutviklings-jordmødre ved alle landets sykehus for å heve kvaliteten på intern undervisning samt dialog om hva som bør være satsningsområder på avdelingen. Målet er at sykehusene selv skal jobbe videre med dette. I primærhelsetjenesten i alle helseregioner er det tett samarbeid mellom tjenesten og fagutviklingsjordmor/helsesøster i deres arbeid for å oppnå betegnelsen Ammekyndig helsestasjon. Foruten kurs formidles kunnskap om faget via vår nettside og gjennom vitenskapelige publikasjoner. Tjenesten skal ikke ha direkte pasientkontakt. Imidlertid samarbeider tjenesten med bl.a. brukerorganisasjonen Ammehjelpen. I 2016 ble vi gjort oppmerksom på behovet for kompetanse heving vedrørende diagnostikk og behandling av medfødt kort tungebånd, via en brukergruppe på face-book. Dette har resultert i etablering av en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere forskning og komme frem til nye anbefalinger vedrørende diagnostikk og behandling. Tjenesten har tett samarbeid med Helsedirektoratet om utarbeidelse av informasjon til gravide og spedbarnsforeldre. I en undersøkelse blant norske allmennleger ble det avdekket et stort behov for kunnskap om laktasjon og amming. Dette ble publisert i 2016. Tjenesten har som mål å få implementert undervisning om emnet i medisinstudiet i alle helseregioner, samt gjøre forelesninger obligatoriske i relevante spesialistutdanninger innen 2019.

TJENESTENS RESULTATMÅL: 1. Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI) på føde- barsel/neonatal avd. /helsestasjons-tjenesten: Tidligere ble alle landets føde/barsel avd. evaluert ved besøk fra tjenesten, dette ble avløst av elektroniske evalueringer årlig. Målet er at alle sykehus skal jobbe etter WHO/Unicefs 10 trinn for vellykket amming og jevnlig re-evalueres. Pr. i dag er målet hvert 2. år, sist gjennomført i 2016. Evaluerings-redskapet i dette kvalitetssystemet er: Kartlegging av avdelingenes bruk av morsmelkerstatning samt brukerundersøkelse (elektronisk spørreskjema til mødre). Brukes mer morsmelkerstatning enn anbefalt, eller for få mødre gis optimal ammeveiledning, mister sykehuset betegnelsen Mor-barn-vennlig. De må da jobbe med rutiner/gjennomgå ny evaluering for evt. få betegnelsen tilbake. Tjenesten diskuterer fortløpende med sykehusene om de kan legge evalueringen av sin praksis i eget internkontroll system. Dette har foreløpig ikke latt seg gjøre. Det er utarbeidet ny/utvidet standard for neonatalavd. basert på WHO/Unicefs 10 trinn. I 2016 startet oversettelse av dokumentet til norsk. Implementering av MBVI ved helsestasjoner er godt i gang. Målet er at alle landets helsestasjoner skal arbeide etter denne standard. Målet for 2016 var å øke antall godkjente kommuner med 10, samt etablere en elektronisk evaluering som effektiviserer arbeidet. Alle ovenstående mål ble nådd. Mål for 2017 er å etablere en tverr-regional arbeidsgruppe som skal vurdere unødig bruk av morsmelkerstatning på føde/barsel avd. Mål for neonatalavd. i 2017 er å gjennomføre en «self-assessment survey», før implementering av ny standard, og for Ammekyndig helsestasjon godkjenning av 10 nye kommuner. 2. Kunnskapsformidling: Mål for 2016 var å opprettholde/ videreføre kurs og forelesninger ved grunn-, videre- og etterutdanninger som beskrevet, samt avholde kurs i andre helseregioner, sistnevnte i Helse Nord og Vest. Mål var å publisere artikler fra pågående ph.d. arbeid med Ammekyndig helsestasjon, i tillegg 3 nye forskningsartikler samt oversettelse av filmen "Bryst er best" til urdu. Målene ble nådd. Mål for 2017 er å opprettholde kurs- og forelesningsaktivitet samt fortsette rådgivning ved revisjon av fagplaner for barsel- og barnepleieutdanningen. Mål for 2017 er å publisere to artikler fra pågående ph.d. arbeid og 2-3 øvrige forskningsartikler. I 2017 planlegges formidling av kunnskap om kort tungebånd til alle helseregioner. Hovedmål er at det i alle regioner skal finnes kompetent personell for diagnostikk og behandling. Tjenesten har i 2016 planlagt en nordisk ammekonferanse i 2017, med deltakelse fra alle helseregioner. 3. Opprettholdelse/utvidelse av faglige nettverk: For videre kompetanseheving/spredning via MBVI i sykehus og kommuner i 2016, var målet å opprettholde og utvide veiledning/faglige diskusjoner med nøkkelpersoner i alle regioner. Målet ble nådd. Forskningssamarbeid er etablert med UiO og midler er innvilget for en stipendiat. Tjenesten har jevnlig kontakt med Landsforeningen uventet barnedød og fagmiljøet fra FHI/Rettspatologi, og brosjyre om trygg samsoving er revidert i 2016. Samarbeid med brukerorganisasjonen Ammehjelpen fortsetter. Kvalitets-sikring av deres fagstoff er en av tjenestens oppgaver. Målene er nådd. I 2017 vil nevnte nettverk opprettholdes, og nettverket rundt diagnostikk og behandling av kort tungebånd utvides. 4. Etablering av forskningsnettverk slik at alle helseregioner deltar: Hovedsatsningsområdet ved tjenesten pr. i dag er evaluering av MBVI ved helsestasjoner. En kontrollert randomisert studie, hvor Helse-Vest bidrar, er utført. Forskningssamarbeid er etablert med NTNU. Målene ble nådd. Et mål for tjenesten i 2016 var å etablere samarbeid med Helse-Nord. Målet ble ikke nådd. Mål for 2017 er å etablere samarbeid med Helse-Nord om unødig bruk av morsmelkerstatning på barselavd. 5. Etablering av hyppigere nasjonal ammestatistikk: Tjenesten bidro til utforming av statistikk i 2007 og 2013. Det er behov for hyppigere statistikk for å overvåke ammetrender i Norge. Dette er Hdir's ansvar. Tjenesten har lenge vært i dialog med direktoratet om hvordan/hvor ofte en slik statistikk skal utføres. Målet for 2016 var å bidra til å etablere dette. Målet ble ikke nådd. Vi venter på avgjørelse fra Hdir. Det skal gjennomføres ammestatistikk i 2018 i regi av FHI. I Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021 er målene: Øke fullamming ved 4 mnd fra 44-60%, ved 6 mnd fra 17-25%, ved 12 mnd fra 35-50%. Målene skal nåes innen 2022.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
69 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
57 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
16 timer
Utfyllende informasjon

Det ble i 2016 forelest/undervist: -2x2 dagers kurs om morsmelk og ammeveiledning i Oslo, 500 deltagere fra hele landet. 2 dager i Bodø, i samarbeid med Nordlandsykehuset med 100 deltagere inkludert helsepersonell fra helsestasjoner og Universitetssykehuset Nord-Norge. 2 dager i Førde i samarbeid med Sentralsjukehuset i Førde, med 100 deltagere inkludert helsepersonell fra helsestasjonene. -Forelesninger/veiledning på Videreutdanning i ammeveiledning ved Høgskolen i Hedmark. Studiet har 30 studenter og gir 20 studiepoeng. -1 dag undervisning ved Helsesøster og jordmorutdanningen ved Høgskolen i Akershus, Helsesøsterutdanningen i Ålesund, Tromsø, Stavanger og Diakonova i Oslo, Nyfødtsykepleie ved LDH (denne har studenter fra hele landet) -2 timers forelesning for barnepleiere og jordmødre i regi av Fagforbundets barnepleierkonferanse med 150 deltagere -Undervisning for ansatte ved Ullevål sykehus, 30 deltagere -Legestudiet i Oslo og pediatrisk seminar -Det obligatoriske kurset for spesialisering i gyn/obst -Det ble arrangert en 3 timers konferanse vedrørende diagnostikk og klipping av kort tungebånd med 60 deltagere fra hele landet. Det ble deretter arrangert en workshop hvor noen få deltok for å lære hvordan man utfører klipping (frenulotomi). -Møte med RELIS om amming og statiner.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vår tjeneste innebærer ikke direkte pasientbehandling. Vi gir faglige råd til helsepersonell fra hele landet, per telefon/e-post, vedrørende kliniske problemstillinger. Slik får vi øket den kliniske kompetansen hos helsepersonell som møter kompliserte problemstillinger i klinikken. Vi har rundt 1500 telefon-konsultasjoner per år, og fører statistikk over problemstilling, innringer, helseregion. Vi opplever at problemstillingene stadig blir mer kompliserte, bl.a. fordi kompetansen hos helsepersonell er betydelig økt. Konsultasjonene dreier seg ofte om komplekse problemstillinger, som f.eks. organ-transplanterte eller MS pasienters medikamentbruk relatert til amming, uavklarte smertetilstander, udiagnostiserte infeksjoner. Diagnostikk og klipping av tungebånd har vært et hyppig tema i 2016 og avdekket en problemstilling det er stort behov for å jobbe videre med. Dette temaet er derfor inkludert i vår handlingsplan for 2017. Telefon-veiledningen bidrar til både kompetanseheving - og spredning av kompetanse til alle helseregioner.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Artikkel om MS medisiner, graviditet og amming. Nov 2016. MS forbundet. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Bistått Hdir i utarbeidelse av "Mat og måltider for spedbarn" 2016. (Veiledning).
 • Bidrag til artikkel om anbefaling av fullamming ifb. med vitamin B12 studier på legejobb.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervjuet i innslag om kort tungebånd hos spedbarn NRK Dagsrevyen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Nordnytt 14.november vedrørende kort tungebånd. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Uttalelse til artikkel i KK: Flau over hengepupper. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Uttalelser til artikkel om klipping av kort tungebånd i Aftenposten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Slår et slag for "ammesoving"i kk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • « Jordmødre rekker ikke å hjelpe nybakte mødre med amming» på Tv2. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kritisk til ny forskning: -Helt trygt å fullamme til 6 måneder. Tv2. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Om vitamin B12-studien. NRK radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ingen enighet bak nye ammeanbefalinger. Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vil de nye ammerådene redusere ammepress? KK.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mødre føler ikke ammepress fra helsepersonell, viser ny studie. nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Den internasjonale ammeuken. NRK Dagsnytt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Den internasjonale ammeuken. Om bærekraftsmålene. NRK P1. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fullamming første halvår kan gi mindre atferdsproblemer. Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • NRK radio morgensendingen - God morgen Nordland vedr kort tungebånd. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Debattinnlegg vedrørende amming og morsmelk Asker og Bærums Budstikke juni 2016. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Uttalelser til artikkel om klipping av kort tungebånd i Bergens Tidende. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Norsk ammepolitikk. Sveriges radio. SVP1. (Intervjuer/oppslag i media).
 • "Kan mors kosthold gjøre morsmelka usunn?"Forskning.no mars 2016. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Pre-conference EUPHA’s 6th European Conf on Migrant and Ethnic Minority Health: Breastfeeding in women with a history of GDM. (Konferanse).
 • Telefonveiledning av helsepersonell fra hele landet. Ca 1500 henvendelser årlig. (Veiledning).
 • Intervjuet i artikkel Dagens Medisin om kurs om stramt tungebånd hos spedbarn. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Publisert kommentar til artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening om Multippel Sklerose graviditet, amming. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Trygt og bra å fullamme til seks måneder. Dagens medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • International WHO konferanse med deltagere fra hele verden. Diskusjon om videreutvikling av Baby-Friendly Hospital Initiative. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

-Poster presentasjon i Geneva på WHO konferanse: Challenges and Successes: The Baby-Friendly Hospital Initiative in Norway (BFHI), og medforfatter på WHO poster: Title: “Expansion of the Baby-Friendly Hospital Initiative to neonatal wards or Neo-BFHI: a global health initiative targeting preterm and ill infants.” -Bøker: Oversatt og revidert Amming- en håndbok for helsepersonell, 2016 Fagbokforlaget. -Revidert Jordmorboka. Del 8 Barseltiden og amming, 2017 Akribe forlag. -STORK Groruddalen pre-conference to EUPHA’s 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health: Breastfeeding in women with a history of GDM

Kvalitetsverktøy

 • Antall telefon og e-post henvendelser fra alle helseregioner, 2004, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Samarbeid med Hdir om nasjonal ammestatsistikk, 2007, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Antall godkjente ammekyndige kommuner, 2005, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Antall godkjente mor-barn-vennlige sykehus , 1999, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Bruk av morsmelkerstatning til nyfødte er en viktig kvalitetsindikator for praksis og registreres hvert 2. år på alle barselavd., 2012, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Bidrag til kontinuerlig oppdatering av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal kompetansetjeneste for amming , 1999, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien, 2014, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Kompetansespredningsplan ble laget på bakgrunn av mandatet gitt da tjenesten ble opprettet i 2005, samt St. melding nr 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (folkehelsepolitikken) og Regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) samt innspill fra referansegruppen. Nasjonal kompetansetjeneste for amming har deltatt/deltar i utarbeiding av følgende nasjonale retningslinjer: - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose. Ferdigstilles 2017. - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitetskrav i nyfødtintensivavdelinger, arbeid pågår. - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjonen, lanseres i februar 2017 - Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, 2016 -10 trinn for et Mor-barn-vennlig sykehus, 1992, er kriterier for å fremme og beskytte amming på føde/barsel -og neonatalavd. samt helsestasjon. Referert i St. mld. 16, 2002; Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011; Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen 2014. - Elektronisk verktøy til registrering av amming og bruk av tilleggs-ernæring til nyfødt ved føde/barselavdelingene er et kvalitetsverktøy utarbeidet av NKA i 2011. - Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi, 2016 er et kvalitetsverktøy for vurdering av amming ved antiepileptika bruk. Tjenesten har bidratt til følgende: - Utarbeidelse av Helsedirektoratets anbefalinger for Nattamming og tannhelse, 2008. - Utarbeidelse av Helsedirektoratets anbefalinger for Råd om alkohol og tobakk ved amming, 2005. - Utarbeidelse av Helsedirektoratets anbefalinger for Trygt sovemiljø for spedbarn, 2016. - Helsedirektoratets "Spedkost" med ammestatistikk i 2007 og tilsvarende i 2013. Det arbeides med å etablere en hyppigere ammestatistikk. - Videreutvikle/oppdatere de faglige retningslinjer for Mor-barn-vennlig-initiativ på nyfødt-intensiv avdelinger i et nordisk/kanadisk samarbeidsprosjekt. Retningslinjene ble ferdigstilt i 2015 og oversettes nå til norsk.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Svendby HR, Løland BF, Omtvedt M, Holmsen ST, Lagerløv P

Norwegian general practitioners' knowledge and beliefs about breastfeeding, and their self-rated ability as breastfeeding counsellor.

Scand J Prim Health Care 2016 Jun;34(2):122-9. Epub 2016 apr 18

PMID:
27087609
Baerug A, Langsrud Ø, Løland BF, Tufte E, Tylleskär T, Fretheim A

Effectiveness of Baby-friendly community health services on exclusive breastfeeding and maternal satisfaction: a pragmatic trial.

Matern Child Nutr 2016 Jul;12(3):428-39. Epub 2016 apr 8

PMID:
27062084
Tylleskär T, Bærug A

Breastfeeding: the medical profession sweeping at its own doorstep.

Lancet Glob Health 2016 Apr;4(4):e219-20.

PMID:
27013301
Waage CW, Falk RS, Sommer C, Mørkrid K, Richardsen KR, Baerug A, Shakeel N, Birkeland KI, Jenum AK

Ethnic differences in postpartum weight retention: a Norwegian cohort study.

BJOG 2016 Apr;123(5):699-708. Epub 2015 feb 25

PMID:
25716276
Meltzer Helle Margrete, Brandtzæg Per, Knutsen Helle, Fossum Løland Beate , Odland Jon Øyvind , Utne Skåre Janneche and Torheim Liv Elin

Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway

The European Journal of Nutrition & Food Safety, 6(3): 101-110, 2016

Forskningsprosjekter

STORK Groruddalen

Anne Karen Jenum, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2008 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
The Baby-friendly Initiative in community health services: a cluster quasi-randomised trial

Anne B. Bærug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2009 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Utfyllende informasjon

Doktorgradskanditat ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming: Anne B. Bærug (2013 - 2016). Hovedveileder Atle Fretheim, Institutt for helse og samfunn, UiO. Tittel: The Baby-friendly Initiative for promoting breastfeeding in community health services: a cluster quasi-randomised trial. STORK Groruddalen er en befolkningsbasert kohortstudie i en multietnisk befolkning med data fra graviditeten, samt 12 uker post-partum. NKA deltar i forskning relatert til amming. Forskningsprosjekt med støtte bevilget oktober 2016 fra Ekstrastiftelsen (Sanitetskvinnene): Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss? A randomized controlled trial. Tidsperiode: 2017-2021/2022 Hovedveileder: Hilde Brekke, UiO; biveiledere Beate Fossum Løland/Ina Landau Aasen (NKA/OUS); samarbeidspartnere fra Universitetet i Gøteborg og Cornell University, USA

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kirsten Hald

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Hanne Farstad
Referansegruppens leder (HMN)
Anne Sigstad
Brukerrepresentant
Bente K. Langeland
Representant Helse Vest
Gunnbjørg Andreassen
Representant Helse Nord
Merete W. Hanssen-Bauer
Høgskolerepresentant
Per Lagerløv
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler