Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Tjenesten, som retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine felt. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett.

Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Oppgaver og resultat
Bygge opp og formidle kompetanse: Aldring og helse har utarbeidet en kompetansespredningsplan som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Aldring og helse driver på oppdrag fra Helsedirektoratet flere av prosjektene i Demensplan 2020. I tillegg har vi ansvar for å videreføre kompetansen på områder som ikke lenger er egne satsinger i den nye Demensplanen. Innenfor alle våre fagfelt driver vi oppbygging av kompetanse og formidling, slik det vil framgå andre steder i denne rapporten. Overvåke og formidle behandlingsresultater: I tillegg til å drifte to kvalitetsregistre og en biobank, bidrar Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet hvert fjerde år i en Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i alle norske kommuner. Flere av våre forskningsprosjekter bidrar også til å formidle behandlingsresultater. Delta i forskning og etablering av forskernettverk: Som det framgår av rapporten har Aldring og helse en betydelig forskningsvirksomhet. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert utenfor Aldring og helse. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle våre fagområder. Vi var ved utgangen av 2017 involvert i 41 forskningsprosjekter (se oversikt under «Forskning»). Medarbeidere har vært hoved- eller medforfattere på i alt 58 vitenskapelige artikler. Vi hadde i 2017 (?) PhD-stipendiater og (?) postdoktor-stipendiater. Det var fem professorer ansatt og/eller tilknyttet Aldring og helse, hvorav to er prof. emeritus. Bidra i relevant undervisning: Aldring og helse har i 2017, som beskrevet, hatt en betydelig undervisningsvirksomhet, både i egne satsinger og på forespørsel fra andre. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: Aldring og helse har tiltak og satsninger for alle målgrupper. For å styrke brukerstemmen i vårt arbeid, ansetter vi en erfaringsrepresentant og etablerer et brukerråd. Vi samarbeider med brukerorganisasjoner. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: Vi jobber systematisk med å sikre likeverdig tilgang til våre tjenester. Vi har opparbeidet et omfattende nettverk både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannsembetene er samarbeidspartnere for å spre informasjon om prosjekter. Gjennom samarbeid med høgskoler og universiteter blir våre tjenester gjort kjent for studenter og ansatte der. Informasjon om våre tilbud sendes til landets kommuner elektronisk. Gjennom våre nettsider og sosiale medier (spesielt facebook) har vi en betydelig spredning av våre tiltak og kompetanse på våre områder. Mange ansatte i tjenestene får også kjennskap til våre tjenester gjennom fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri og gjennom publikasjoner fra vårt forlag. Våre nye nettsider er bedre tilpasset alle målgrupper. Vi utvikler e-læring for å øke tilgjengeligheten på våre kompetansetiltak. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis: Vi gjennomfører sammen med Helsedirektoratet implementering av nasjonal faglig retningslinje om demens. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding fra Helsedirektoratet på vårt utkast til Faglige råd i alderspsykiatri. På oppdrag fra Helsedirektoratet og HOD bidrar vi gjennom egen forskning og vurdering av eksisterende forskning til kunnskapsgrunnlaget for nasjonale retningslinjer og planer innenfor våre fagområder. Dette kunnskapsgrunnlaget sprer vi også gjennom våre kompetansehevingstiltak. Vi har bidratt med 5 av 7 delrapporter til kunnskapsgrunnlaget for regjeringens eldrereform Leve hele livet. Etablere faglige referansegrupper: Den faglige referansegruppen for Aldring og helse er uforandret det siste året. Vi er svært godt fornøyd med sammensetningen slik den er nå. Referansegruppen bidrar aktivt i prosesser vi involverer dem i, og er verdifulle diskusjonspartnere for Aldring og helse. Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer: Vi rapporterer årlig i elektronisk mal.

Aldring og Helse lanserte i 2017 nye nettsider, som har som mål å nå ut til alle målgrupper, også pasienter og pårørende, innenfor alle våre fagområder. Vi har i 2017 ansatt en erfaringskonsulent som har i oppgave å bygge opp et brukerråd for Aldring og helse. Flere av våre oppdrag fra Helsedirektoratet henvender seg både til helsepersonell og direkte til brukere, for eksempel pårørendesatsingen i Demensplan 2020. Som nevnt flere steder har Aldring og helse utarbeidet en kompetansespredningsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider. Planen er nylig revidert. Alle våre tiltak for kompetansespredning er spredt i hele landet og godt implementert i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi vil særlig nevne vår ABC-modell, som er bygd ut med flere temaer og påbyggingsmuligheter, og nå benyttes i 96% av norske kommuner. Det vises for øvrig til beskrivelser av vår opplæringsvirksomhet andre steder i denne rapporten.

I forbindelse St. melding nr. 50 (1993-94) foreslo Sosialkomiteen at det skulle opprettes et Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Stortinget vedtok forslaget, og Regjeringen ble bedt om å ta et initiativ. Sosial- og helsedepartementet oppnevnte i 1996 en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om et Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. I august 1997 startet Kompetansesenteret som et samarbeid mellom Vestfold sentralsykehus, Granli senter, og Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling. Det skjedde på bakgrunn av arbeidet som tidligere hadde gjort i utviklingsprogrammet om aldersdemens (1990 - 1996) og utviklingsprogrammet om alderspsykiatri (1992 – 1995). Senteret skulle ha fire hovedoppgaver: Initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten, utvikle læremateriell og tilby undervisning. Senere har virksomheten blitt utvidet med områdene funksjonshemning og aldring (2002), utviklingshemning og aldring (2008) og til igjen å omfatte alderspsykiatri (2012). Senteret ble organisering innenfor modellen for nasjonale kompetansetjenester da dette ble opprettet. Det har hele tiden vært et mål å bedre behandlings- og omsorgstilbud til pasienter og pårørende innenfor våre fagområder. I 2017 markerte vi vårt 20-årsjubileum. Dette ble markert med et åpent arrangement om kvinnehelse for eldre kvinner på Kvinnedagen, og med jubileumsarrangement for inviterte gjester på Det Norske Teater i august. Dette arrangementet ga faglige innlegg om vår historie og vår aktivitet. Flere av våre samarbeidsparter, nasjonalt og internasjonalt, og oppdragsgivere kom med hyggelige hilsener, blant annet Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet og HOD. Aldring og helse er opptatt av å arbeide på tvers av våre fagområder, med en tverrfaglig tilnærming som også krysser linjene mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Vi søker en helhetlig forståelse av aldring og helse, hvor kompleksiteten og overlappingen mellom ulike fagområder ivaretas, og hvor det i tråd med sentrale prioriteringer blir mer fokus på forebygging og folkehelse. Vi mener denne helhetlige tilnærmingen vil bli enda tydeligere hvis vi også kan være nasjonal kompetansetjeneste i geriatri. Vi har derfor søkt om dette. Vårt overordnete resultatmål er: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bidra til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge. Det gjør vi gjennom utvikling av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning. Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og kompetanse innenfor våre fagfelt. Gjennom utstrakt samarbeid og utadrettet virksomhet skal vi bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor alle våre fagfelt regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste. For våre øvrige resultatmål vises det til Aldring og helses nettside http://www.aldringoghelse.no/?PageID=9831 . Andelen eldre i befolkning vil øke i mange år framover, så behov for kunnskap og kompetanse om aldring og helse vil være stort i uoverskuelig framtid, slik vi ser det. Det er langt igjen til helhetlige og likeverdige tjenester til eldre med ulike helseutfordringer. Vi mener det er riktig med en nasjonal overbygging og koordinering av aktivitet rettet mot aldring og helse. Det er mange ulike tjenestetilbydere og aktører både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten innenfor alle våre fagområder. Vi arbeider hele tiden for å utvikle oss i takt med tiden, både når det gjelder faglig forståelse og tenkning rundt hvordan vi best løser våre oppgaver. De demografiske endringene i befolkningen framover vil også kreve utvikling av nye modeller for helse og omsorg blant de eldre. Vi mener Aldring og helse bør være den nasjonale koordinerende overbyggingen for dette. Vi opplever imidlertid som beskrevet i forrige rapport at modellen for nasjonale kompetansetjenester ikke er den beste modellen for vår virksomhet. Vi ønsker derfor en dialog om videre permanent drift, organisert som i dag, men som nasjonalt kompetansesenter (igjen) og ikke som nasjonal kompetansetjeneste. Vi har hatt et møte med Helse Sør-Øst om dette. Det er en forutsetning av vi da sikres langsiktighet og økonomisk trygghet for å kunne opprettholde aktiviteten og bidra i nye samfunnsutfordringer framover.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
24 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
1600 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
915 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
304 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
3800 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2957 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
778 timer
Utfyllende informasjon

Som et kompetansehevende tiltak i Demensplan 2015 og Kompetanseløft 2015 har Aldring og helse hatt ansvar for utvikling og implementering av Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, et omfattende studiemateriale for bedriftsintern opplæring i helse- og omsorgssektoren. Satsingen er videreført i Demensplan 2020 og Kompetanseløft 2020. Implementering og oppfølging skjer i samarbeid med utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske enheter i spesialisthelsetjenesten, interkommunale kompetansesamarbeid og ved fylkeskommunalt ressurssenter for voksenopplæring i videregående skole, samt med fylkesmannsembetene. Opplæringen er gjennomført med tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte kommune, og halvårlige fagdager regionalt, ofte ved samarbeid mellom flere kommuner. Ved utgangen av 2017 hadde 406 kommuner hatt ABC-opplæring i Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, og det var 6201 aktive deltakere i satsingen. Totalt er det fra 2007 til utgangen av 2017 registrert 27 752 deltakere, og 41 647 ulike ABC-permer er registrert fullført. Det er inngått underleverandøravtaler med 25 ulike fagmiljøer. I 2017 er det gjennomført 200 fagseminarer a 6 timer med totalt 9111 deltakere, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for 164 fagseminarer. På 7 av disse underviste ansatte fra Aldring og helse. De resterende 36 fagseminarene har Aldring og helse vært ansvarlig for gjennomføringen av. Det er avholdt 50 informasjonsmøter, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for gjennomføringen av 31. Fagseminarene er fordelt på 84 i helseregion Sør-Øst og 116 i de øvrige helseregionene. Av type fagmiljø som har inngått underleverandøravtaler har utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester gjennomført 75 fagseminarer, men alderspsykiatriske/geriatriske seksjoner i spesialisthelsetjenesten har holdt 81 fagseminarer. Kommunale kompetansenettverk og fylkeskommunal voksenopplæring har hatt ansvar for 8 fagseminarer. Det arbeides fortløpende med å skaffe underleverandøravtaler med kvalifiserte fagmiljøer i fylkene hvor dette enda ikke er etablert. Oftest oppgis geografiske forhold som årsak til at fagmiljøene ikke vil inngå avtaler. Også manglende kompetanse innen fagområdene for ABC-opplæringen oppgis som årsak, samt mangel på personalressurser til å påta seg oppdragene. Det er startet opp nye grupper også i ABC Psykiske sykdommer i eldre år og ABC Funksjonshemning og aldring. I 2017 har Aldring og helse publisert Lindringens ABC som et supplement til Eldreomsorgens ABC. På oppdrag fra Helsedirektoratet arbeides det også med ABC-materiell og e-læring om demens og palliasjon. Aldring og helse har i 2017 brukt mye ressurser på en revisjon av hele Demensomsorgens ABC i tråd med Demensplan 2020. Alle heftene er nye og første perm planlegges klar høsten 2018. Aldring og helse viderefører på oppdrag fra Helsedirektoratet arbeidet med å ferdigstille opplæringsmaterialet og implementere Mitt livs ABC. Denne opplæringen er rettet mot ansatte som jobber i tjenestene til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemning, og er laget etter modell av Demensomsorgens ABC. Perm 1 er nå ferdigstilt og implementeringen er i gang. Det er registrert 1540 deltakere fra 69 ulike kommuner på perm 1. Det er inngått 13 underleverandøravtaler med ulike fagmiljøer. Det er gjennomført 40 fagseminarer med totalt 1610 deltakere og avholdt 20 informasjonsmøter. Det er laget elektronisk tilleggsressurser til Mitt livs ABC. I tilknytning til ABC-satsingene, har Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet gitt ut "Dette må jeg kunne - introduksjon til helse- og omsorgsarbeid" og "Dette må jeg kunne - gode tjenester til personer med utviklingshemning". Målet med "Dette må jeg kunne" er å sikre at alle som arbeider i tjenestene har et minimum av relevant kunnskap. Heftene er tiltenkt vikarer, støttekontakter, personer med lite norskkunnskaper og ansatte uten relevant utdanning. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har Aldring og helse utviklet Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg. Dette er en del av et større samarbeidsprosjekt ledet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Implementeringen av ABC Musikkbasert miljøbehandling er godt i gang. Det er så langt 411 deltakere i 32 kommuner, og 17 fagmiljøer er involvert som underleverandører. Vi har i 2017 videreutviklet digitalt tilleggsmateriell og utviklet nytt informasjonsmateriell til våre nettsider og facebook om hele ABC-modellen. Dette inkluderer blant annet animasjonsfilm som visualiserer modellen og de mulighetene som ligger i den. På oppdrag fra Kompetanseløft 2015 og nå 2020 har Aldring og helse utviklet og driver et studietilbud for ufaglærte der målet er fagbrev som helsefagarbeidere. Prosjektet legger til rette for at personell uten relevant fagutdanning skal få alternative veier til å oppnå autorisasjon som helsefagarbeidere gjennom ulike opplæringsmodeller som bygger på ABC-konseptet. Tilbudet er samlingsbasert og nettbasert med egen læringsportal, og følges av veiledning i praksis. I løpet av 2017 er det gjennomført 16 fellessamlinger a 4 dager, samt noen samlinger i regi av samarbeidspartnere i Fosen og i Kirkens Bymisjon. Andre lokasjoner for samlinger har vært Lakselv, Kristiansund, Fjalar, Sandefjord og Oslo. Ved årsskiftet er det registrert 841 deltakere siden oppstart i 2010. 357 deltakere har bestått tverrfaglig eksamen i helsearbeiderfaget vg3, og 234 har bestått fagprøven (82 stykker i 2017). Undervisningen er gjennomført i alle helseregioner. Vi har en lokal samarbeidspartner som underviser og veileder i Finnmark og en i Fosen. det er avholdt to veiledersamlinger i 2017, ett i Kristiansund og ett i Lakselv. Demensplan 2020 Demensplan 2020 har 6 strategier for videre satsning, og Aldring og helse har fått nye oppdrag i tråd med disse, fra Helsedirektoratet. Aldring og helse skal i løpet av Demensplanperioden systematisk innhente informasjon fra personer med demens, pårørende og tjenesteytere via intervjuer og spørreundersøkelse i tiden under utredning og ved overgang til heldøgnsomsorg. Innhenting av informasjon gjentas etter to år og materialet skal brukes som del av et evidens-basert kunnskapsgrunnlag, samt for utvikling av verktøy for brukerinvolvering. Dette prosjektet er også nevnt under forskningsprosjekter. Aldring og helse i regi av Helsedirektoratet deltar sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen i prosjektgruppen der 15 modellkommuner prøver ut måter å organisere og kombinere tiltak som skal sikre personer med demens og pårørende god og systematisk oppfølging etter at diagnose er gitt, etter prinsippet «Rett tiltak til rett tid». Aldring og helse skal evaluere prosjektet og utvikle materiell til kommunene på bakgrunn av dette. Aldring og helse deltar også i en prosjektgruppe i Helsedirektoratet der andre utvalgte modellkommuner skal prøve ut gode modeller for hjemmetjenester for personer med demens og pårørende. Dette utviklingsprosjektet prøver ut og evaluerer ulike gode modeller for hjemmetjenestene slik at personer med demens og pårørende får mer støtte og tilrettelegging og forebygge tidlig flytting til sykehjem. Nye og reviderte kartleggingsverktøy for bruk ved mistanke om demens er publisert på hjemmesidene i løpet av 2017. Kartleggingsverktøyet MMSE-NR3 brukt i hele landet blir nå i Aldring og helse oversatt til nord-samisk. En ny håndbok for utvidet utredning er igangsatt, samt utvikling av kartleggingsverktøyet RUDAS for ikke etnisk-norske personer ved mistanke om demens. Aldring og helse har også startet planlegging, på oppdrag og i samarbeid med Helsedirektoratet, for en ny nasjonal kartlegging av demensomsorgen i Norge som gjennomføres hvert fjerde år. Denne gang vil den foregå ved hjelp av questback som sendes ut fra Helsedirektoratet. Pårørendetiltakene har i 2017 arbeidet med å utvikle tilbudet til de yngste pårørende med ny interaktiv og animert ugle på hjemmesiden. Det utvikles samisk skriftlig og digitalisert informasjonsmateriell til pårørende i form av en e-læringsmodul og e-hefter, i tillegg til stor aktivitet nasjonalt med pårørendeskoler, helgetilbud til ulike grupper pårørende og en sommerleir for de yngste barna. Fagskolen Aldring og helse tilbyr et nasjonalt fagskoletilbud med 2 studieretninger; Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) og Utviklingshemning og aldring (UA). Utdanningstilbudene er nettbasert med samlinger. Det gjennomføres en ukesamling pr halvår, planlagte nettmøter og læringsgrupper månedlig, samt individuell oppfølging og veiledning kontinuerlig. Utdanningene er helårsenheter fordelt på 2 år, og det er oppstart av nye studentgrupper hver høst. Kandidatene får graden Vocational diploma og 60 fagskolepoeng. Utdanningene ble godkjent av NOKUT i henholdsvis 2008 og 2013 med samlinger lokalisert i Tønsberg. Fra 2017 foreligger det også godkjenninger for tilsvarende studietilbud med samlinger lagt til Lakselv, Alta, Bergen og Hallingdal. I 2017 startet 18 helsefagarbeidere og ansatte i Hallingdalkommunene i et helt nytt DA-tilbud med studiested i Hallingdal. Lokale tilbud foregår i tett samarbeid med fagfolk og ledere i kommunene. Fagskoletilbudet i Alta er et samarbeid med Alta kommune, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Finnmark. 28 nye studenter startet der høsten 2017. Totalt antall studenter er ved årsskiftet 140. Det er en økning på 25% fra 2016. Gjennomføringsprosenten er som tidligere 85%. En ny forskrift for opptakt, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse er utarbeidet og publisert på lovdata.no. Aldring og helse har i 2017 arrangert nasjonale dagskurs og konferanser i de større byene. Alle kurs ble søkt godkjent som meritterende til ulike spesialiteter og videre- og etterutdanninger i de aktuelle fagforbundene for målgruppene. Aldring og helse har et samarbeid med VID høgskole som innebærer at en del av kursene som tilbys om demens fra Aldring og helse kan bygges på til et mastergradsemne "Eldre og demens", som gir 10 studiepoeng. Emnet kan inngå som et valgemne dersom studenten tar mastergrad ved instituttet. Aldring og helse arrangerte totalt 29 kurs/konferanser/nettmøter i 2017. I distriktene profilerer Aldring og helse andre prosjektkurs og de ulike ABC-modellene med fagseminar. Aldring og helse og Norsk forening for geriatri samarbeider om fjernundervisning i geriatri. Undervisningen holdes som telefonmøte og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden www.norskgeriatri.no - i forkant av hvert møte. I 2017 ble det avholdt 20 møter, med 45 deltakende enheter og 15-20 deltakere per gang. Aldring og helse bidrar med undervisning på oppdragskurs og underviser på forespørsel ved høgskoler og universiteter innenfor våre fagområder. Vi arrangerte i 2017 det årlige Geriatriseminar Vestfold i samarbeid med Høgskolen Sør-Øst Norge, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen og faglige nettverk i fylket. Vi arrangerer som tidligere Norsk geriatrikongress, denne gang nummer 7 i rekken. I september var vi arrangører av den første nordiske konferansen for Hukommelsesklinikker med støtte fra Norges forskningsråd. Aldring og helse utgjør sammen med Norsk selskap for aldersforskning, Norsk forening for geriatri, NOVA og Folkehelseinstituttet organisasjonskomiteen for 24. nordiske kongress i gerontologi som finner sted i Oslo 2. - 4. mai 2018. Aldring og helse arbeider systematisk med å utvikle digitale ressurser og e-læring, både som en del av vår ABC-modell og skolevirksomhet og som enkeltstående moduler med relevante tema tilgjengelig på våre nettsider. Opplæringsprogrammet Psyk-IT foregår som videoforelesninger a 20 minutter og er spesielt beregnet på alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste, men en undersøkelse viser at 42 % av seerne er fra spesialisthelsetjenesten, 47 fra kommunene og 12 oppgir annen bakgrunn. Forelesningene kan man se på nett eller laste ned som podcast. Deltakelse er gratis, men man må registrere seg for å få tilgang til foredraget mens det er mulig å stille foreleseren spørsmål. Etter at muligheten til å sende spørsmål til foreleseren er over, legges foredragene ut fritt tilgjengelig. Psyk-IT har nå 543 abonnenter. Det er publisert 11 foredrag i 2017. Antall visninger av hvert foredrag varierer fra 150 til 768. 81 % oppgir at temaene er "i høy grad" eller "i svært høy grad" relevant i deres arbeid, og 93 % vil fortsette å se på Psyk-IT. Den digitale undervisningssatsingen i Aldring og helse har til hensikt å gjøre kompetansen ytterligere tilgjengelig i hele Norge og for alle målgrupper. Digitale ressurser muliggjør "learning on demenad" og er en ressurs i "blendig learning". Flere av de ansatte er nå i ferd med å bli skolert på utvikling av e-læring via PISA-workshops i samarbeid med Moocahuset og Latina ekstern ved Læringssenter og bibliotek, Oslo MET, som vi har inngått et samarbeidsavtale med. Våre e-læringsmoduler vil bli publisert i "Bokskapet" og dermed bli gjort tilgjengelig for ytterligere målgrupper.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Media: Livet som senior og funksjonshemmet, HandikapNytt 24.10.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Media: Tyrkere fikk kurs om demens, Utrop 22.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Faglig foredrag: Sykdomsforløp og tilpassede tjenester ved demens. Arendalsuka, 17.8.17. (Konferanse).
 • Media: «Mamma må på toalettet, og lurer på hvor det er. Hun husker ikke at hun var der for få minutter .. Dagbladet.no 5.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Stillesitting kan gjøre deg 8 år eldre, Dagbladet 4.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Mer aktivitet blant neste generasjon eldre, NRK 14.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Bedre helse og færre demenstilfeller blant folk mellom 70 og 80 år, P1 dagsnytt 14.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media:Demens er mest utbredt blant eldre, men det er viktig å huske på at unge rammes også. Dagbladet 24.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kjærlighetens harde slag, VG 25.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Da Anne Kari Granmo forsøkte å sette bilen i førstegir i 80 kilometer i timen, Vårt Land 27.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Demente skammer seg over å glemme, Vårt Land 27.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Fikk demensdiagnose da hun var 38 år, NRK.forsiden 1.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Slik bremser du demenssymptomene, KK-forside 11.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Vet alt for lite om psykiske problemer hos eldre, P4 radio 16.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Skal finne ut hvor mange som har demens, P4 nett, 17.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media:– Vil du ha barn, må du flytte fra jorda, NRK - Forsiden 23.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kan svimmelhet varsle demens? Rix 27.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Slik gjenkjenner du demens tidlig, TV2 - innenriks 5.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Te kan halvere demens-risiko, VG 10.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Skal finne antall rammede, Dagbladet 20.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Hver femte nordmann vil rammes av demens, Dagbladet 20.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Få alternativer til magesyrehemmere, Rix 9.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: TV2 Nyhetene 18.05.2017 21:00, TV2 - nyhetene 18.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: DET Største slaget kom etterpå, Hjemmet 22.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: FOREBYGG DEMENS MED DISSE Radene, Hjemmet 29.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Dement – eller bare litt glemsk? Norsk Ukeblad 3.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Tidligere har vi trodd at små doser alkohol kan beskytte mot sykdom. Dagbladet 24.6.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Forskere tror én av tre kan unngå demens. Her er de ni viktigste risikofaktorene., Aftenposten 20.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Forskere tror én av tre kan unngå demens, Aftenposten, 21.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Forskere: Eldre får for mye medisiner på sykehjem, TV2- innenriks, 20.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Når enden er vond, Dagens Næringsliv 26.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård, Ørebronyheter 16.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård, MyNewdesk SE 15.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kansalliset dementiasuunnitelmat antavat vetoapua hyvälle dementian hoidolle, MyNewsDesk, Finland 16.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Familien trodde at det bare var bryllupsnerver – så fikk Becky (32) sjokkdiagnosen, TV2- forsiden 5.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Norske forskere vil kartlegge risikofaktorene for å få demens, NRK-forsiden 6.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: NRK1 Dagsrevyen 06.09.2017 19:00, NRK1 - Dagsrevyen 6.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Elleve kommuner har stilt pasientene og deres pårørende de samme spørsmålene, Dagbladet 13.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Dette er risikofaktorene for å utvikle Alzheimers, KK -forside 18.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Bra om demens, Dagsrevyen, Dagsavisen 19.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kombinasjonen av mye brukte medisiner og alkohol kan i verste , Dagbladet 26.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Du kan dø av ensomhet, Vi over 60 - Helse 11.10.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Slik kan fiskemiddagene holde hjernen din frisk, KK -forside 19.11.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: – Det er en fulltidsjobb å være pårørende, Allers 4.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Ny forskning: Fedme øker demensrisikoen, VG 18.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Vær aktiv hver dag!, Allers 27.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Husk meg NÅR jeg glemmer, Vi over 60 29.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Faglig foredrag: Livshistorie og personsentrert omsorg, MOTIVASJONSKONFERANSEN Sykkel VM for eldre, 23.3.17. (Seminar).
 • Media: Har funnet sammenheng mellom demens og tett .. NRK.forsiden. 5.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Inn på tunet kan skape gode opplevelser for folk.. Fyleksmannen i Troms, 17.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Demeansadiehtojuohkinfilbma, Avvir Finnmark. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Dette er Moldes utstillingsvindu nummer én, Romsdals Budstikke 16.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Fagskolekull ferdig, Finnmark Fylkeskommune 6.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nye fagarbeidere i demensomsorg, Altaposten 7.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Sannheten erkjent, Norge i dag, 30.6.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Sannheten erkjent, Norge i dag, 1.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Hva er nytt i HUNT4 - den fjerde store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag?, Stjørdalens Blad 2.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Demensaksjonen: Truleg dobbelt så mange med demens i 2040, Vikebladet 21.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Vil rette fokus mot demens og Alzheimers, Nærnett 21.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Arrangerte kurs om aldring og helse, Herøy Kommune - nett 2.11.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: NRK-P1 Finnmark NRK-P1 Finnmark Distriktsnyheter 07.11.2017 07:03. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Gir innspill til ny eldrereform, Universitetet i Bergen 7.11.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: God fagdag for dagtilbod for demente, Fjordingen 14.11.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Media: Andelen personer med demens går ned. Oppland Arbeiderblad 10.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Skal gjøre livet enklere med ny nettside, Groruddalen.no 30.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Støttekontakter, Demokraten 31.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Sommerleir 2017, Fylkesmannen i Buskerud forsiden 13.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Sommerleir, Dagsavisen Fremtiden 14.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nå blir sprekingen Thorleif (86) forsket på, Laagendalsposten 14.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: "Mitt livs ABC" - kompetanseheving for tjenesteytere til personer med utviklingshemming, Fylkesmannen i Oppland 21.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Hun er årets sykepleier, Agderposten 18.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Forsker på alderdom, Oppland Arbeiderblad, 24.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Høie til OA: – Jeg vil mestre mitt eget liv så lenge som mulig og klare meg selv, 23.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Dager med forskningsglede, Oppland Arbeiderblad 21.9, 22.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Caroline ble nummer 200, Agder Flekkefjords Tidende 25.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Feirer nytt seniorløft, Budstikka.no 8.11.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Helsepris til Nøtterøy-forsker, Tønsbergs Blad 10.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Prisbelønnet for forskning på yngre med demens, Høgskolen i Sørøst-Norge 19.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Fikk forskningspris for arbeid med yngre personer med demens, Gjengangeren 21.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: NRK-P1 Vestfold NRK-P1 Vestfold Distriktsnyheter 22.12.2017 08:03. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs: Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning (Oslo og Trondheim). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs reviderte kognetive tester (Oslo og Bergen). (Kurs).
 • Kurs: Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (2 kurs Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs - Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende (Oslo og Molde). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs - Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt. (Kurs).
 • Kurs: Utredning av demens i kommunehelsetjenesten (Trondheim og Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Legekurs - Demenssykdommene - diagnostikk og behandling (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Basiskurs geriatri (Porsgrunn og Trondheim). (Kurs).
 • Kurs: Hjertesykdom hos eldre (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs for leger - legemiddelbruk hos eldre (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Basiskurs i demens (Fredrikstad og Ålesund). (Kurs).
 • Kurs: Lær å bruk Dementia Care Mapping (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Balansetrening og fallforebygging (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs for leger - Alderspsykiatri i praksis (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Temakurs i geriatri - Smerter og palliasjon hos eldre (Oslo). (Kurs).
 • Kurs: Velferdsteknologi som kommunal tjeneste (Oslo). (Kurs).
 • Faglig foredrag: Developement of Best Practice, Alzh. Eur., 2-4.4. 17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: The occupational therapist in dementia , Nord. memory clin. 25-26.9.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: The course of anxiety, anxiety symptoms and correlates, Int. nurs. home. conf, 13-15. 10.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Services for family caregivers and people with dementia living at , Bilat. conf. dev. service, 31.5-1.6. 17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: ASPD i sykehjem.., TID-konferansen, 16.6. 17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Forekomst av psykisk sykdom blant eldre. Mental helse-konferansen, 16.3.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Nytt om alderspsykiatrisk forskning. Landskonferansen i alderspsykiatri, 25.1.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Fysisk funksjon og sammenheng mellom alder.. Idrettsmed. høstkongress 3-5.11.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Eldre som trener regelmessig – hvem, hva, hvor, hvorfor?. Idrettsmed. høstkongress 3.-5.11.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: Aging and health as Theme .. IAGG 23.-27.7.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: Disability duration and quality of life. NNDR 14th Research Conference 3.-5.5.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: Being apart improves being together, Alzheimer Europe Conference 2.4.10.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: Actifcare. The development of best practice.., Alzheimer Europe 2.-4.10.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: How to improve access to care?, Nord. mem.clin. conf. 25.-26.9.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: Treatment of servere agitation in Nursing homes.., Alzheimers Ass. Int. conf. 16.-20.7.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: No association between depressive symptoms and gait .., ISPGR World Congress 25-29.6.17. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag: The physiotherapist in dementia diagnosis.., Nord. mem.clin. conf. 25.-26.9.17. (Konferanse).
 • Poster: An evaluation of predictors and cognitive..., Alzheimers Ass. Int. conf. 16.-20.7.17. (Konferanse).
 • Poster: Young-onset dementia: A comparison of Brazilian and Norwegian , Nord. mem.clin. conf. 25.-26.9.17. (Konferanse).
 • Poster: The course of anxiety in persons with dementia in Norwegian nursing , Nord network in dementia diagnostics 25.-26.9.17. (Konferanse).
 • Poster: Erfaringer helsepersonell har etter kartlegging av alkohol og psykofarmaka , Landskonf. Alderspsykiatri, 24-26.4.17. (Konferanse).
 • Poster: Experiences and needs of spouses of persons with young-onset frontotemporal .., Nord. mem.clin. conf. 25.-26.9.17. (Konferanse).
 • Poster: Prevalence and co-morbidity of apathy.., Alzheimers Ass. Int. conf. 16.-20.7.17. (Konferanse).
 • Poster: Mobility and cognition in nursing home residents, Int. soc. posture and Gait, 25.-29.6. 17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: The Norwegian ABC-model, Development of Multidisciplinary, 21st IAGG World Congess , 23.-27.7.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: The Norwegian ABC-model, Development of Multidisciplinary, 9th Alzheimer Slovenia conference, 20.-21.10.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: How do People with Intellectual Disabilities in Norway experience , NNDR 14th Research Conference, 3.-5.5.17. (Konferanse).
 • Poster: How can daily life be arranged to facilitate motivation for lifestyle changes, The Health SIRG conference , 19.-20.6.17. (Konferanse).
 • Poster: Cortisol levels among older persons with and , Nord. memory clin. 25-26.9.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Dagtilbud for eldre med demens – positivt innhold og struktur på hverdagen, Helsekonferansen,11.5-12.5.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Norwegian National Dementia Plans 2015 and 2020, BILATERAL CONFERENCE SLOVENIA- NORWAY, 31.5-1.6.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Pårørendeskofferten – Tiltak og materiell i Demensplan 2020: Fra national demensstrategi til vellykket, 28.8.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Miljøarbeid for eldre personer med utviklingshemning, SOR-konferansen, 26.-27-10.17. (Konferanse).
 • Poster: Life expectancy for people with Down syndrome in Norway, Nordic Network on Disability Research, 3.5-5.5.17. (Konferanse).
 • Konferanse: Landskonferanse i alderspsykiatri (Hamar). (Konferanse).
 • Konferase: Hukommelsesteam. (Konferanse).
 • Konferanse: Demensdagene 2017 (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse: Nordic Memory Clinic Conferanse (Oslo). (Konferanse).
 • Poster: The Prevalence of demenita and neuropsychiatric.., Joint programme of dementia res.2.9.17. (Seminar).
 • Faglig foredrag: Dagaktivitetstilbud gir positive effekter og positive opplevelser , Nordens välfärdscenter, 28.8.17. (Seminar).
 • Faglig foredrag: The impact of the Dementia ABC educational programme, North Sea Meeting, 19.21.4.17. (Seminar).
 • Kurs: Opplæringsprogram for alderspsykiatrisk spes.tjenesten; Psyk-IT med videoforelesninger og podcast. (Nettmøte).
 • Kurs: Fjernundervisning i geriatri; Ger-IT (20 forelesninger). (Nettmøte).
 • Media: Faglig påfyll ga bedre demensomsorg. Forskning.no, 5.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Demente får sjelden tilbud om støttekontakter Forskning.no, 30.1.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Bytter ut medisin med omsorg, Sykepleien 16.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Personer med demens kan ofte føle seg som en byrde, Forskning.no 25.2.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Forskning og behandling – hva er forskjellen? Fysioterapeuten 1.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kvalifikasjoner må synliggjøres bedre, Kommunal Rapport 2.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kvalifikasjoner må synliggjøres bedre, Sykepleien 7.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nye fagarbeidere i demensomsorg, Forskning.no 10.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Samhandlingsmøter ved pasientoverganger fra alderspsykiatrien, Sykepleien 24.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Det er ikke bare Alzheimers som gir demenssymptomer, Forskning.no 26.3.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Mindre sjanse for å få demens i dag enn for 15 år siden, Forskning.no 1.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Skal finne ut av brukernes behov ved demens, Forskning.no 28.4.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Bruken av magesyrehemmere doblet på ti år, Forskning.no 3.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Dette tidsskriftet har fått vitenskapelig status, Forskning.no 24.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kan svimmelhed forvarsle demens? Videnskab.dk 30.5.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Slik kan vi støtte personer med demens, Psykologisk 1.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Slik kan vi støtte personer med demens, Fagpressenytt, 1.7.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Bemanningen på sykehjem kan påvirke medisineringen, Sykepleien, 10.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Får eldre med utviklingshemning god nok helseoppfølging?, Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 23.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Et liv på piller, Sykepleien 18.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Sykehjem passer ikke for alle demenssyke, Sykepleien, 18.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård, Neurologi i Sverige 17.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: De over 70 lever godt med at ting ikke lar seg endre, Forskning.no 31.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: – LCP ikke tilpasset demenspasienter, Dagens Medisin 11.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Mange kombinerer alkohol med vanedannende legemidler, Dagens Medisin 25.9.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: En del eldre kombinerer alkohol og vanedannende legemidler, Forebygging.no 23.10.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: ... og her er fem gode grunner til å ta fagskoleutdanning, Fagpressenytt 26.10.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Fikk pris for å snakke med yngre med demens, Forskning.no 22.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Faglig foredrag: Fra kunnskap til endret praksis- betydningen av godt lederskap, VAR Healthcare, 26.1.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Hva er personsentrert omsorg?, Innlandets Demenskonferanse, 24.-25.1.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Å møte mennesker med demens – hvordan kan vi kommunisere?, Innlandets Demenskonferanse, 24.-25.1.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Å finne mening i pårørenderollen – hvordan kan personalet bidra?, Innlandets Demenskonferanse, 24.-25.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Livskvalitet hos personer med demens, Innlandets Demenskonferanse, 24.-25.1.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Utfordringer eldre personer med utviklingshemning , Mennesker med utviklingsh., Norges Idrettshøgskole, 27.4.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Mobility in nursing home residents. A study of the trajectory of mobility , Kavliseminaret 22.-23.5.17. (Seminar).
 • Media: Smerte hos personer med demens, Universitetet 29.6.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media: Kanvi forebygge demens?, NTNU Medisin og helse 10.8.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Faglig foredrag: Demens med adferdssymptomer. Kurs alderspsyk og sosiologi, 18.10.17. (Kurs).
 • Faglig foredrag: Miljøbehandling - forebygging av APSD, «TID for refleksjon» konferansen, 15.-16.6.17. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Leve hele livet- eldre, mat og måltider, Norsk selskap for aldersforskning 14.12.17. (Seminar).
 • Faglig foredrag: Personsentrert omsorg, Fagdag Sykehjemsetaten Oslo, 6.6.17. (Seminar).
 • Faglig foredrag: Demenssyndromet. Undervisning videreutdanning for sykepleiere 6.3-7.3.17. (Veiledning).
 • Faglig foredrag: Depresjon og psykose hos eldre. Undervisning legeutdanning, 24.4.17. (Veiledning).
 • Faglig foredrag: Legemiddelbruk hos eldre. Temakurs for leger, 30.5.17. (Veiledning).
 • Faglig foredrag: Vitenskapelig metode. Grunnkurs i psykiatri for leger 29.3.17. (Veiledning).
 • Faglig foredrag: Fysisk funksjon i sykehjem, Lilleborg helsehus 19.9.17. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Innenfor alle våre fagområder drives omfattende veiledning og rådgivning mot helsetjenesten og tverrsektorielt tjenesteapparat. Våre tjenester er tilgjengelige for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, planleggere av helsetjenester, frivillige og brukere (pasienter og pårørende). Vi formidler ny kunnskap gjennom vår nettside, facebook, twitter og instagram. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel ved oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder, og de deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå. Aldring og helse bibliotek og litteraturtjeneste brukes hyppig av forskere, studenter og fagfolk fra hele landet. Det gis omfattende service til litteratursøk og utlån fra bibliotekets boksamling. I 2017 mottok biblioteket om lag 100 informasjonshenvendelser, hadde ca. 1000 utlån og hentet inn ca. 750 tidsskriftartikler. Det ble gjennomført om lag 650 litteratursøk for egne ansatte og for eksterne brukere. Bibliotekarene foretok litteratursøk til 5 delrapporter med kunnskapsoppsummeringer for reformen "Leve hele livet", på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bibliotekarene har i 2017 holdt 2 faglige kurs for egne ansatte og 1 fagdag for eksterne brukere ved Sykehuset Innlandet. I 2017 har biblioteket hatt ansvar for undervisning i klidekritikk, referansehåndtering samt bibliotekbruk for Aldring og helses fagskoleutdanninger. Forlaget Aldring og helse utga i 2017 i alt 24 publikasjoner, læremidler, temabøker og rapporter, på til sammen over 1535 sider. En del tidligere publikasjoner kom i nye oppdrag med mindre endringer. I alt formidlet forlaget 23 896 publikasjoner, hvorav 8 565 var studiepermer i ABC-serien. I tillegg ble det solgt 424 undervisningsfilmer (DVD) og 41 lydbøker (ABC). Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri (D&A) ble i 2017 godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Antall abonnenter varierer en del gjennom året, men ved årsskiftet 2017/2018 hadde tidsskriftet 1540 abonnenter. Opplaget har i 2017 vært 2350, en oppgang på 117 sammenliknet med året før. Fra 2018 endrer tidsskriftet navn til Tidsskriftet Aldring og helse. Det var 220 657 brukere av Aldring og helse nettsider (www.aldringoghelse.no) i 2017. Det er en økning på 46% i forhold til 2016. Det var 344 970 økter på nettsidene i 2017, en økning på 47%. Antall årlige sidevisninger nærmer seg millionen. i 2017 var det 996 180 sidevisninger, 40% flere enn året før. Aldring og helse benytter sosiale medier bevisst i formidling og kompetansespredning. Vår facebookside hadde ved årsskiftet 15 998 likerklikk. Det innebærer en økning på 50% i 2017 (10 659 likerklikk 31.12.2016). Vår twitterkonto hadde ved årsskiftet 1068 følgere. Det innebærer en økning på 24% i 2017 (860 følgere 31.12.2016). Vår instagramkonto hadde ved årsskiftet 721 følgere. Aldring og helse har lansert 2 apper. Appen "Kunnskap om demens" er ved årsskiftet installert på 11 623 enheter, 8 833 iOS (iPhone) og 2 790 Android-enheter. Vår konferanseapp er ved årsskiftet installert på 1 011 enheter, 633 iOS (iPhone) og 378 Android-enheter. Ansatte i Aldring og helse har holdt diverse muntlige presentasjoner, foredrag og presentert postere på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser, se oversikt listet opp under Veilednings- og informasjonsvirksomheten. Vi er omtalt i 116 nyhetsartikler i 2017. Den største kildedekningen har vi i riksmedier. Nett er den viktigste mediekanalen, mens den største økningen har vi hatt i radio og tv. Vi har flest artikler på forskning.no, mens den største rekkevidden har vært gjennom NRK Radio.

Kvalitetsverktøy

 • Kompetansespredningsplan Aldring og helse, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonal faglig retningslinje om demens, 2017, Nasjonal retningslinje
 • Biobank knyttet til NorKog, lokalisert ved OUS, Ullevål, 2009, Biobank
 • Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien (KVALAP), 2017, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog), 2013, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregistre: En prioritert satsing er drift av to landsdekkende register, Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (tidligere Nasjonalt kvalitetsregister demens) og Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP). NorKog inkluderer omkring 7 500 pasienter fra 34 poliklinikker som utreder demens. KVALAP hadde oppstart i 2017. Allerede ved oppstart deltar 16 alderspsykiatriske avdelinger. Så langt er 1 400 personer inkludert. Alle helseregionene er representert i begge registrene. Aldring og helse lager årlige rapporter der hvert senter som deltar i registrene kan sammenligne sitt pasientutvalg og sine metoder med andre senter og med gjeldende retningslinjer. Standardiserte kvalitetsindikatorer er inkludert i begge registrene. Det er dermed mulig å følge utvikling av kvaliteten i tjenesten over tid. NorKog er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister og rapporterer årlig til nasjonalt servicemiljø for nasjonale registre. I tilknytning til NorKog drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. Nasjonale retningslinjer/faglige råd: Aldring og helse er involvert i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal retningslinje for demens. Retningslinjene er publisert og ble lansert på Demensdagene 2017. Vi har hatt fagleder for arbeidet. I tillegg har flere medarbeidere deltatt i den sentrale arbeidsgruppen. Flere ansatte har bidratt til vurdering av forskningsgrunnlaget på de oppsatte PICO-spørsmål gjennom grade-systemet. Aldring og helse forbereder også implementering av retningslinjene i samarbeid med direktoratet. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og helse levert utkast til nasjonale faglige råd i alderspsykiatri som omhandler både spesialist- og kommunehelsetjeneste. Aldring og helses kompetansespredningsplan er nylig revidert og ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Barca ML, Persson K, Eldholm R, Benth Jš, Kersten H, Knapskog AB, Saltvedt I, Selbaek G, Engedal K

Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia.

J Affect Disord 2017 Nov;222():146-152. Epub 2017 jul 8

PMID:
28704802
Bieber A, Stephan A, Verbeek H, Verhey F, Kerpershoek L, Wolfs C, de Vugt M, Woods RT, Røsvik J, Selbaek G, Sjölund BM, Wimo A, Hopper L, Irving K, Marques MJ, Gonçalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti O, Meyer G

Access to community care for people with dementia and their informal carers : Case vignettes for a European comparison of structures and common pathways to formal care.

Z Gerontol Geriatr 2017 Jun 14. Epub 2017 jun 14

PMID:
28616816
Blytt KM, Selbæk G, Drageset J, Natvig GK, Husebo BS

Comorbid Dementia and Cancer in Residents of Nursing Homes: Secondary Analyses of a Cross-Sectional Study.

Cancer Nurs 2018 Mar/Apr;41(2):E13-E20.

PMID:
28146014
Borza T, Engedal K, Bergh S, Benth Jš, Selbæk G

Trajectories of Depression in Late Life: A 1-Year Follow-Up Study.

Dement Geriatr Cogn Disord 2017;43(3-4):180-192. Epub 2017 feb 22

PMID:
28222439
Córdova-Palomera A, Kaufmann T, Persson K, Alnæs D, Doan NT, Moberget T, Lund MJ, Barca ML, Engvig A, Brækhus A, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT

Disrupted global metastability and static and dynamic brain connectivity across individuals in the Alzheimer's disease continuum.

Sci Rep 2017 Jan 11;7():40268. Epub 2017 jan 11

PMID:
28074926
Doan NT, Engvig A, Persson K, Alnæs D, Kaufmann T, Rokicki J, Córdova-Palomera A, Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT

Dissociable diffusion MRI patterns of white matter microstructure and connectivity in Alzheimer's disease spectrum.

Sci Rep 2017 Mar 24;7():45131. Epub 2017 mar 24

PMID:
28338052
Doan NT, Engvig A, Zaske K, Persson K, Lund MJ, Kaufmann T, Cordova-Palomera A, Alnæs D, Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Nordvik JE, Engedal K, Agartz I, Selbæk G, Andreassen OA, Westlye LT,

Distinguishing early and late brain aging from the Alzheimer's disease spectrum: consistent morphological patterns across independent samples.

Neuroimage 2017 Sep;158():282-295. Epub 2017 jun 27

PMID:
28666881
Eldholm RS, Barca ML, Persson K, Knapskog AB, Kersten H, Engedal K, Selbæk G, Brækhus A, Skovlund E, Saltvedt I

Progression of Alzheimer's Disease: A Longitudinal Study in Norwegian Memory Clinics.

J Alzheimers Dis 2018;61(3):1221-1232.

PMID:
29254085
Erdal A, Flo E, Selbaek G, Aarsland D, Bergh S, Slettebo DD, Husebo BS

Associations between pain and depression in nursing home patients at different stages of dementia.

J Affect Disord 2017 Aug 15;218():8-14. Epub 2017 apr 24

PMID:
28456075
Helvik AS, Šaltyte Benth J, Wu B, Engedal K, Selbæk G

Persistent use of psychotropic drugs in nursing home residents in Norway.

BMC Geriatr 2017 Feb 13;17(1):52. Epub 2017 feb 13

PMID:
28193181
Kirkhus L, Šaltyte Benth J, Rostoft S, Grønberg BH, Hjermstad MJ, Selbæk G, Wyller TB, Harneshaug M, Jordhøy MS

Geriatric assessment is superior to oncologists' clinical judgement in identifying frailty.

Br J Cancer 2017 Aug 08;117(4):470-477. Epub 2017 jun 29

PMID:
28664916
Lebedeva AK, Westman E, Borza T, Beyer MK, Engedal K, Aarsland D, Selbaek G, Haberg AK

MRI-Based Classification Models in Prediction of Mild Cognitive Impairment and Dementia in Late-Life Depression.

Front Aging Neurosci 2017;9():13. Epub 2017 feb 2

PMID:
28210220
Li J, Wu B, Selbæk G, Krokstad S, Helvik AS

Factors associated with consumption of alcohol in older adults - a comparison between two cultures, China and Norway: the CLHLS and the HUNT-study.

BMC Geriatr 2017 Jul 31;17(1):172. Epub 2017 jul 31

PMID:
28760157
Persson K, Barca ML, Cavallin L, Brækhus A, Knapskog AB, Selbæk G, Engedal K

Comparison of automated volumetry of the hippocampus using NeuroQuant® and visual assessment of the medial temporal lobe in Alzheimer's disease.

Acta Radiol 2018 Aug;59(8):997-1001. Epub 2017 nov 27

PMID:
29172642
Persson K, Barca ML, Eldholm RS, Cavallin L, Šaltyte Benth J, Selbæk G, Brækhus A, Saltvedt I, Engedal K

Visual Evaluation of Medial Temporal Lobe Atrophy as a Clinical Marker of Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia and for Predicting Progression in Patients with Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer's Disease.

Dement Geriatr Cogn Disord 2017;44(1-2):12-24. Epub 2017 jun 15

PMID:
28614836
Persson K, Bohbot VD, Bogdanovic N, Selbaek G, Braekhus A, Engedal K

Finding of increased caudate nucleus in patients with Alzheimer's disease.

Acta Neurol Scand 2018 Feb;137(2):224-232. Epub 2017 jul 25

PMID:
28741672
Persson K, Eldholm RS, Barca ML, Cavallin L, Ferreira D, Knapskog AB, Selbæk G, Brækhus A, Saltvedt I, Westman E, Engedal K

MRI-assessed atrophy subtypes in Alzheimer's disease and the cognitive reserve hypothesis.

PLoS One 2017;12(10):e0186595. Epub 2017 okt 16

PMID:
29036183
Røen I, Kirkevold Ø, Testad I, Selbæk G, Engedal K, Bergh S

Person-centered care in Norwegian nursing homes and its relation to organizational factors and staff characteristics: a cross-sectional survey.

Int Psychogeriatr 2018 Sep;30(9):1279-1290. Epub 2017 des 4

PMID:
29198221
Røen I, Selbæk G, Kirkevold Ø, Engedal K, Testad I, Bergh S

Resourse Use and Disease Couse in dementia - Nursing Home (REDIC-NH), a longitudinal cohort study; design and patient characteristics at admission to Norwegian nursing homes.

BMC Health Serv Res 2017 05 22;17(1):365. Epub 2017 mai 22

PMID:
28532443
Selbæk G, Janus SIM, Bergh S, Engedal K, Ruths S, Helvik AS, Šaltyte Benth J, Zuidema SU

Change in psychotropic drug use in Norwegian nursing homes between 2004 and 2011.

Int Psychogeriatr 2017 Oct 09. Epub 2017 okt 9

PMID:
28988552
Siafarikas N, Selbaek G, Fladby T, Šaltyte Benth J, Auning E, Aarsland D

Frequency and subgroups of neuropsychiatric symptoms in mild cognitive impairment and different stages of dementia in Alzheimer's disease.

Int Psychogeriatr 2017 Sep 20. Epub 2017 sep 20

PMID:
28927477
Tevik K, Selbæk G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS

Use of alcohol and drugs with addiction potential among older women and men in a population-based study. The Nord-Trøndelag Health Study 2006-2008 (HUNT3).

PLoS One 2017;12(9):e0184428. Epub 2017 sep 8

PMID:
28886172
Bergland A, Jørgensen L, Emaus N, Strand BH

Mobility as a predictor of all-cause mortality in older men and women: 11.8 year follow-up in the Tromsø study.

BMC Health Serv Res 2017 Jan 10;17(1):22. Epub 2017 jan 10

PMID:
28068995
Broda A, Bieber A, Meyer G, Hopper L, Joyce R, Irving K, Zanetti O, Portolani E, Kerpershoek L, Verhey F, Vugt M, Wolfs C, Eriksen S, Røsvik J, Marques MJ, Gonçalves-Pereira M, Sjölund BM, Woods B, Jelley H, Orrell M, Stephan A,

Perspectives of policy and political decision makers on access to formal dementia care: expert interviews in eight European countries.

BMC Health Serv Res 2017 Aug 03;17(1):518. Epub 2017 aug 3

PMID:
28774307
Dourado MC, Laks J, Kimura NR, Baptista MA, Barca ML, Engedal K, Tveit B, Johannessen A

Young-onset Alzheimer dementia: a comparison of Brazilian and Norwegian carers' experiences and needs for assistance.

Int J Geriatr Psychiatry 2017 Mar 31. Epub 2017 mar 31

PMID:
28370411
Fog AF, Kvalvaag G, Engedal K, Straand J

Drug-related problems and changes in drug utilization after medication reviews in nursing homes in Oslo, Norway.

Scand J Prim Health Care 2017 Dec;35(4):329-335. Epub 2017 nov 2

PMID:
29096573
Følling IS, Kulseng B, Midthjell K, Rangul V, Helvik AS

Individuals at high risk for type 2 diabetes invited to a lifestyle program: characteristics of participants versus non-participants (the HUNT Study) and 24-month follow-up of participants (the VEND-RISK Study).

BMJ Open Diabetes Res Care 2017;5(1):e000368. Epub 2017 jul 31

PMID:
28878932
Goyal AR, Bergh S, Engedal K, Kirkevold M, Kirkevold Ø

Anxiety, Anxiety Symptoms, and Their Correlates in Persons with Dementia in Norwegian Nursing Homes: A Cause for Concern.

Dement Geriatr Cogn Disord 2017;43(5-6):294-305. Epub 2017 mai 3

PMID:
28463828
Hamre C, Botolfsen P, Tangen GG, Helbostad JL

Interrater and test-retest reliability and validity of the Norwegian version of the BESTest and mini-BESTest in people with increased risk of falling.

BMC Geriatr 2017 Apr 20;17(1):92. Epub 2017 apr 20

PMID:
28427332
Kvæl LAH, Bergland A, Telenius EW

Associations between physical function and depression in nursing home residents with mild and moderate dementia: a cross-sectional study.

BMJ Open 2017 Jul 20;7(7):e016875. Epub 2017 jul 20

PMID:
28729326
Hestad KA, Engedal K, Whist JE, Farup PG

The Relationships among Tryptophan, Kynurenine, Indoleamine 2,3-Dioxygenase, Depression, and Neuropsychological Performance.

Front Psychol 2017;8():1561. Epub 2017 okt 4

PMID:
29046648
Goyal AR, Bergh S, Engedal K, Kirkevold M, Kirkevold Ø

Norwegian version of the rating anxiety in dementia scale (RAID-N): a validity and reliability study.

Aging Ment Health 2017 Dec;21(12):1256-1261. Epub 2016 sep 1

PMID:
27584559
Holthe T, Jentoft R, Arntzen C, Thorsen K

Benefits and burdens: family caregivers' experiences of assistive technology (AT) in everyday life with persons with young-onset dementia (YOD).

Disabil Rehabil Assist Technol 2017 Sep 11. Epub 2017 sep 11

PMID:
28891356
Husebø BS, Flo E, Engedal K

The Liverpool Care Pathway: discarded in cancer patients but good enough for dying nursing home patients? A systematic review.

BMC Med Ethics 2017 08 09;18(1):48. Epub 2017 aug 9

PMID:
28793905
Idland AV, Wyller TB, Støen R, Dahl GT, Frihagen F, Brækhus A, Hassel B, Watne LO

Cerebrospinal Fluid Phosphate in Delirium after Hip Fracture.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2017 Sep-Dec;7(3):309-317. Epub 2017 sep 28

PMID:
29118783
Johannessen A, Helvik AS, Engedal K, Thorsen K

Experiences and needs of spouses of persons with young-onset frontotemporal lobe dementia during the progression of the disease.

Scand J Caring Sci 2017 Dec;31(4):779-788. Epub 2017 mar 9

PMID:
28276143
Knapskog AB, Eldholm RS, Braekhus A, Engedal K, Saltvedt I

Factors that influence the levels of cerebrospinal fluid biomarkers in memory clinic patients.

BMC Geriatr 2017 Sep 11;17(1):210. Epub 2017 sep 11

PMID:
28893185
Mjørud M, Engedal K, Røsvik J, Kirkevold M

Living with dementia in a nursing home, as described by persons with dementia: a phenomenological hermeneutic study.

BMC Health Serv Res 2017 Jan 31;17(1):93. Epub 2017 jan 31

PMID:
28143535
Molde H, Hynninen KM, Torsheim T, Bendixen AB, Engedal K, Pachana NA, Nordhus IH

A Bifactor and item response analysis of the geriatric anxiety inventory.

Int Psychogeriatr 2017 Oct;29(10):1647-1656. Epub 2017 jun 20

PMID:
28629480
Neerland BE, Krogseth M, Juliebø V, Hylen Ranhoff A, Engedal K, Frihagen F, Ræder J, Bruun Wyller T, Watne LO

Perioperative hemodynamics and risk for delirium and new onset dementia in hip fracture patients; A prospective follow-up study.

PLoS One 2017;12(7):e0180641. Epub 2017 jul 10

PMID:
28700610
Nicolaisen M, Moum T, Thorsen K

Mastery and Depressive Symptoms: How Does Mastery Influence the Impact of Stressors From Midlife to Old Age?

J Aging Health 2017 Apr 01. Epub 2017 apr 1

PMID:
28553818
Rokstad AMM, McCabe L, Robertson JM, Strandenæs MG, Tretteteig S, Vatne S

Day care for people with dementia: A qualitative study comparing experiences from Norway and Scotland.

Dementia (London) 2017 Jan 01. Epub 2017 jan 1

PMID:
28587483
Romskaug R, Molden E, Straand J, Kersten H, Skovlund E, Pitkala KH, Wyller TB

Cooperation between geriatricians and general practitioners for improved pharmacotherapy in home-dwelling elderly people receiving polypharmacy - the COOP Study: study protocol for a cluster randomised controlled trial.

Trials 2017 Apr 04;18(1):158. Epub 2017 apr 4

PMID:
28372591
Sala-Llonch R, Idland AV, Borza T, Watne LO, Wyller TB, Brækhus A, Zetterberg H, Blennow K, Walhovd KB, Fjell AM

Inflammation, Amyloid, and Atrophy in The Aging Brain: Relationships with Longitudinal Changes in Cognition.

J Alzheimers Dis 2017;58(3):829-840.

PMID:
28505968
Strandenæs MG, Lund A, Rokstad AMM

Experiences of attending day care services designed for people with dementia - a qualitative study with individual interviews.

Aging Ment Health 2017 Mar 27. Epub 2017 mar 27

PMID:
28345965
Strøm BS, Engedal K, Benth JS, Grov EK

Effect of the Sonas Programme on Communication in People with Dementia: A Randomized Controlled Trial.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2017 Jan-Apr;7(1):122-135. Epub 2017 apr 7

PMID:
28553314
Tretteteig S, Vatne S, Rokstad AMM

Meaning in family caregiving for people with dementia: a narrative study about relationships, values, and motivation, and how day care influences these factors.

J Multidiscip Healthc 2017;10():445-455. Epub 2017 des 8

PMID:
29263675
Tretteteig S, Vatne S, Rokstad AM

The influence of day care centres designed for people with dementia on family caregivers - a qualitative study.

BMC Geriatr 2017 Jan 05;17(1):5. Epub 2017 jan 5

PMID:
28056843
Idland AV, Sala-Llonch R, Borza T, Watne LO, Wyller TB, Brækhus A, Zetterberg H, Blennow K, Walhovd KB, Fjell AM

CSF neurofilament light levels predict hippocampal atrophy in cognitively healthy older adults.

Neurobiol Aging 2017 Jan;49():138-144. Epub 2016 sep 28

PMID:
27794264
Idland AV, Wyller TB, Støen R, Eri LM, Frihagen F, Ræder J, Chaudhry FA, Hansson O, Zetterberg H, Blennow K, Bogdanovic N, Brækhus A, Watne LO

Preclinical Amyloid-β and Axonal Degeneration Pathology in Delirium.

J Alzheimers Dis 2017;55(1):371-379.

PMID:
27662296
Nicolaisen M, Thorsen K

What Are Friends for? Friendships and Loneliness Over the Lifespan-From 18 to 79 Years.

Int J Aging Hum Dev 2017 01;84(2):126-158. Epub 2016 jun 28

PMID:
27357305
Tangen GG, Bergland A, Engedal K, Mengshoel AM

The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer's disease of mild degree.

Gait Posture 2017 Jan;51():159-161. Epub 2016 okt 14

PMID:
27770681
Strand BH, Wills AK, Langballe EM, Rosness TA, Engedal K, Bjertness E

Weight Change in Midlife and Risk of Mortality From Dementia up to 35 Years Later.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2017 Jun 01;72(6):855-860.

PMID:
27510654
Kerpershoek L, de Vugt M, Wolfs C, Woods B, Jelley H, Orrell M, Stephan A, Bieber A, Meyer G, Selbaek G, Handels R, Wimo A, Hopper L, Irving K, Marques M, Gonçalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti O, Verhey F,

Needs and quality of life of people with middle-stage dementia and their family carers from the European Actifcare study. When informal care alone may not suffice.

Aging Ment Health 2017 Oct 25. Epub 2017 okt 25

PMID:
29068697
Utfyllende informasjon

De fleste av våre vitenskapelige publikasjoner er et resultat av nasjonale forskningsnettverk og samarbeid med forskere i flere helseregioner, samt internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.

Hoff A, Jensen LH, Eriksen S

Samhandlingsmønster ved pasientoverganger fra alderspsykiatrien: tverrfaglige samhandlingsmøter kan gi helsepersonellet større respekt for hverandres yrker og mer kunnskap om pasienten

Sykepleien Forskning, 2017 s. 11

Johannessen A, Engedal K, Helvik A-S

Assessment of alcohol and psychotropic drug use among old-age psychiatric patients in Norway: Experiences of health professionals

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2017 (34) s. 1-12

Johannessen A, Engedal K, Larsen M, Lillehovde EJ, Stelander L, Helvik A-S

Alcohol and presicribed psychotropic drug use among patients admitted to a department of old-age psychiatry in Norway

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2017 (34) s. 57-71

Bergh S, Sandvik RK

Polyfarmasi hos pasienter på sykehjem i Norge

Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2017 (34) Vol. 2 s. 33-36

Avlagte doktorgrader

Guro Bjørkløf

Coping and depression in older persons

Disputert:
Desember 2017
Hovedveileder:
Anne-Sofie Helvik
Signe Tretteteig

The impact of day care designed for people with dementia on their family caregivers

Disputert:
Desember 2017
Hovedveileder:
Anne Marie Mork Rokstad

Forskningsprosjekter

Aldring i Trøndelag

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Longitudinal analyses of functional ageing (LONGFUNC)

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Hjerneendringer ved demens

Karin Persson, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal kartlegging demens

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Funksjonsnivå i sykehjem 2000-2011

Annelise Dyrli, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
A-DEM

Mona Michelet, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Leve hele livet - Kompetanseutvikling

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Leve hele livet - Pårørende

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Leve hele livet - Spredning og implementering

Janne-Kathrin Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Leve hele livet - Pasientforløp

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Leve hele livet - Mat og ernæring

Torunn Holm Totland, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Mobility in nursing home residents

Karen Sverdrup, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Kvantitativt EEG som en prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Anxiety among older psychiatric patients

Anette Bakkane Bendixen, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Demensutvikling relatert til medisinbruk (IPOD-D)

Hege Kersten, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Bjørn Heine Strand, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Pårørende til yngre personer med demens: en kvalitativ og kvantitativ studie

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Demensutredning blant personer med Downs syndrom og Fragilt X

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Spatial orientation in patients with cognitive impairment and Alzheimer's disease 

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Psykose ved demens

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Demensomsorg på gård

Siren Eriksen Kouwenhoven, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Guro Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Kvalitetsregister Alderspsykiatri (KVALAP)

Lisbeth Dyrendal Høgset, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Brukerbehov - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Forekomstundersøkelse demens - DP2020

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Demensutredning og utviklingshemning - forprosjekt kommunehelsetjenesten

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Hukommelsesplager og predikasjon av dødelighet (HUNT-SCI)

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

Jeanette Engeland, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Helse og rusmidler blant eldre (65+)

Kjerstin Elisabeth Tevik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Progresjon ved MCI og Alzheimers demens

Karin Persson, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av alkohol og psykofarmaka - i behandlingen og tilrettelegging av tjenester til alderspsykiatriske pasienter

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Anxiety in dementia: Validation of screening instrument and correlates

Alka Rani Goyal, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
The role of coping- strategies and locus of control for the prognosis of depression in old (CO-PRODE)

Guro Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Forekomst av funksjonshemning blant eldre i Norge

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

Magnhild Nicolaisen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NORKOG)

Geir Selbæk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ACTIFCare - Access to timely formal care

Janne-Kathrin Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Yngre med demens og deres familier (YOUNG-DEM)

Hege Kersten, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Effects and costs of a day care centre program, designed for people with dementia - a 24 month controlled study (ECOD)

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2011 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Norwegian Old age health and Retirement Survey (NORSE)

Øyvind Kirkevold, NTNU Gjøvik

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Forskningen ved Aldring og Helse bygger på følgende hovedprinsipper. Forskningen skal skape klinisk og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivå. Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskningen skal ha klinisk relevans. Kunnskapen som genereres gjennom forskningen, skal kunne videreformidles raskt og på en forståelig måte for dem som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider. Aldring og helse har som følge av sin omfattende virksomhet både innen forskning og kompetansespredning en unik mulighet til å implementere ny kunnskap direkte i kliniske fagmiljøer. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. Samtidig vil vi fortsette å stå til rådighet for veiledning i planlegging av forskning.. På flere områder har Aldring og helse gjennom sin forskning produsert grunnlagsinformasjon for beslutningstagere. Det gjelder blant annet forekomsttall for sykdommer hos eldre i flere deler av helse- og omsorgstjenesten, medikamentbruk, tjenestetilbud, kvalitetsindikatorer i omsorgstjenesten, utvikling av metoder for psykososiale tiltak i omsorgstjenesten, samt utvikling og evaluering av kompetansehevende tiltak. I 2017 har vi startet datainnsamlingen for en nasjonal forekomstundersøkelse av demens. Dette skjer i samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og sykepleierutdanningene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet Nord. Sykepleierne sertifiseres for å delta i datainnsamlingen ved å gjennomgå en omfattende og standardisert opplæring. På denne måten sikrer vi gode datainnsamlere, kompetansen om aldring og demens hos studentene øker, og vi legger grunnlag for felles forskningsprosjekter basert på det innsamlede materialet. I et annet prosjekt gjennomfører vi en bred kartlegging av brukerbehov hos personer med demens, der personer med demens, pårørende og helsepersonell intervjues om deres respektive oppfatninger av behov hos personen med demens. Prosjektet skal munne ut i en modell for brukerinvolvering av tjenesten ved forskjellige stadier av demenssykdommen. Disse to prosjektene er en del av Demensplan 2020. Begge prosjektene vil gi kunnskap som er avgjørende for planlegging av helsetjenestene. Som innspill til reformen Leve hele livet bestilte Helse- og omsorgsdepartementet (HoD) rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om hovedtemaene i reformen. Aldring og helse ble valgt til å fem av syv rapporter. Det ble gjennomført systematisk litteratursøk, og rapportene ble levert til HoD høsten 2017. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle fagområdene i Aldring og helse. I 2017 har vi avsluttet et EU-prosjekt, ACTIF-care, i samarbeid med sju andre europeiske nasjoner. Vi forbereder nye søknader i samarbeid med de samme gruppene. I 2017 deltok Aldring og helse i den internasjonale kunnskapsoppsummeringen Lancet commission on dementia prevention, intervention and care. Publikasjonen er oversatt til norsk og publisert på nettsidene til Aldring og helse. Aldring og helse deltar i 2 arbeidspakker i EU Joint actione on dementia "Act on dementia". Arbeidspakken "Residential care" er det Norge som leder, gjennom prof. Øyvind Kirkevold fra Aldring og helse. Kari Midtbø Kristiansen har også på oppdrag fra HOD representert Norge i EU Governmental experts on dementia. Vi deltar også i mange andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, innenfor alle våre fagområder. Forskningen i Aldring og helse finansieres i all hovedsak av eksterne midler.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved OUSHF + Sykehuset i Vestfold HF, ved Klinikksjef Finn Hall

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Jorunn Helbostad
Referansegruppens leder (HMN)
Astrid Daniloff
Brukerrepresentant
Bernhard Lorentzen
Representant Helse Sør-Øst
Cathrine Arntzen
Representant Helse Nord
Ingrid Haug Olsen
Kommunal representant
Marianne Nielsen
Representant Helse Vest
Wenche Frogn Sellæg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler