Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Tjenesten, som retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine felt. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett.

Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Oppgaver og resultat
Vårt overordnete resultatmål er: «Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bidra til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge. Det gjør vi gjennom utvikling av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning. Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og kompetanse innenfor våre fagfelt. Gjennom utstrakt samarbeid og utadrettet virksomhet skal vi bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor alle våre fagfelt regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste.» Dette er noe vi jobber kontinuerlig mot. På vår nettside har vi listet opp 23 resultatmål med varierende detaljeringsnivå og varierende grad av målbarhet. Målene gir en god oversikt over den mangfoldige aktiviteten i tjenesten, men bør revideres. Når fremtidig organisering av Aldring og helse og vår funksjon er avklart, vil vi derfor revidere disse. Vi ser fram til videre dialog og prosess om vår fremtidige organisering, og håper det vil bli en avklaring i løpet av 2020, slik at vi kan starte arbeidet med en mer langsiktig strategi, forhåpentlig med et helhetlig mandat.

I vår kompetansespredningsplan har vi seks kompetansespredningstiltak: 1. Forskningsformidling 2. Kurs og konferanser 3. Bibliotekstjeneste 4. Forlagsvirksomhet 5. ABC-opplæring 6. Nettsider og sosiale med Kommentarer til «nye innsatsområder»: 1. Vi har gjennomført to store prosjekter for å undersøke brukerbehov og prevalens av demens. Framover vil fokuset være på å spre kunnskapen om dette på effektive og lettfattelige måter til ulike målgrupper. 2. Vi har i samarbeid ved Universitetet i Sør-Øst Norge laget et masteremne om utviklingshemning og aldring. Vi har utviklet flere e-læringskurs. Dette arbeider vi videre med på alle våre fagområder. 4. Forlaget lager e-læringsmoduler knyttet til utgivelse av lærerbøker, og har så langt publisert en e-læring knyttet til lærebok i alderspsykiatri. 5. I ABC-opplæringen har innsatsområdene vært knyttet til revisjon av Demensomsorgens ABC og ferdigstilling av Mitt livs ABC perm 2. Det er påbegynt arbeid med ny perm om ABC Musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemning. 6. Videreutvikling av våre nettsider er en kontinuerlig prosess, og vi har nå fokus på våre demenssider, slik at de kan nå flere målgrupper og være et naturlig landingssted for mange av satsingene i Demensplan 2020. Vår Psyk-IT serie publiseres både som video og som podkast. Vi er i planleggingen av ny podkast om psykisk helse hos eldre. Video brukes i mange sammenhenger, både i kompetanseprogrammer, som selvstendige filmer og som nyhetsformidling.

Aldring og helse har omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk, både på forskning, utvikling og kompetansespredning. Vi har årlig møte med vår faglige referansegruppe. De bidrar aktivt i prosesser vi involverer dem i, og er verdifulle diskusjonspartnere for Aldring og helse. De inviteres til våre arrangementer. Vi sitter i nasjonal referansegruppe for Leve hele livet. I tillegg har vi tett samarbeid med både HOD og H-dir. på relevante områder. Vi har jevnlig samarbeid med Senter for omsorgsforskning og Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester. Vi har opparbeidet et omfattende nettverk både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannsembetene sprer informasjon om våre prosjekter. Gjennom samarbeid med høgskoler og universiteter blir våre tjenester gjort kjent for studenter og ansatte. Informasjon om våre tilbud sendes til landets kommuner elektronisk. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert utenfor Aldring og helse. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
6605 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
7118 timer
Utfyllende informasjon

ABC-satsningen Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Aldring og helse hatt ansvar for utviklingen og implementeringen av Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC. ABC-opplæringen er et omfattende kompetansetiltak for bedriftsintern opplæring i helse- og omsorgssektoren. Implementering og oppfølging skjer i samarbeid med utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske enheter i spesialisthelsetjenesten, interkommunale kompetansesamarbeid og ved fylkeskommunalt ressurssenter for voksenopplæring i videregående skole, samt med fylkesmannsembetene. Opplæringen er gjennomført med tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte kommune, og halvårlige fagdager regionalt, ofte ved samarbeid mellom flere kommuner. Ved utgangen av 2019 hadde 409 kommuner hatt ABC-opplæring i Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, og det var da 5 036 aktive gruppedeltakere i satsingen. Totalt er det fra 2007 til utgangen av 2019 registrert 55 498 gruppedeltakere, og 50 462 gruppedeltakere har fullført. Aldring og helse har underleverandøravtaler med 27 ulike fagmiljøer. I 2019 er det gjennomført 184 fagseminarer a 6 timer med totalt 6 916 deltakere, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for 155 fagseminarer. På 10 av disse underviste ansatte fra Aldring og helse. De resterende 29 fagseminarene har Aldring og helse vært ansvarlig for gjennomføringen av. Det er avholdt 46 informasjonsmøter, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for gjennomføringen av 35. Fagseminarene er fordelt på 81 i helseregion Sør-Øst og 103 i de øvrige helseregionene. Demensomsorgens ABC perm 2 ble revidert og tatt i bruk fra november 2019. Det er utarbeidet to nye filmer «Hva er palliasjon?» og markedsføringsfilmen «E-læringskurs demens og palliasjon for sykepleiere og helsefagarbeidere». Vårt nye digitale registreringssystem for ABC-opplæringen har i løpet av 2019 blitt videreutviklet. Høsten 2019 ble den nye brukerportalen lansert og tatt i bruk. I 2019 har all ABC-aktivitet kun vært registrert elektronisk i https://abcregistrering.no. Det arbeides fortløpende med å opprettholde underleverandøravtalene med kvalifiserte fagmiljøer i fylkene. «Mitt livs ABC» er forankret i Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Målgruppen er ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Opplæringen retter seg mot ansatte med og uten helsefaglig utdanning, med og uten høyskoleutdanning. Det er registrert 3 037 gruppedeltakere fra 160 ulike kommuner på perm 1. Totalt er det siden oppstart og til utgangen av 2019 registrert 4 922 gruppedeltagere fra 204 kommuner. Det er inngått 20 underleverandøravtaler med ulike fagmiljøer. Det er i 2019 gjennomført 73 fagseminarer med totalt 2 794 deltakere og avholdt 24 informasjonsmøter. Det er laget elektroniske tilleggsressurser til Mitt livs ABC. I tilknytning til ABC-satsingene, har Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet gitt ut "Dette må jeg kunne - introduksjon til helse- og omsorgsarbeid" og "Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemning". Målet med "Dette må jeg kunne" er å sikre at alle som arbeider i tjenestene har et minimum av relevant kunnskap. Heftene er tiltenkt vikarer, støttekontakter, personer med lite norskkunnskaper og ansatte uten relevant utdanning. I 2019 er det solgt henholdsvis 1321 og 722 hefter. I 2019 ble arbeidet med e-læring vedrørende dette igangsatt. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har Aldring og helse utviklet ABC Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg. Dette er en del av et større samarbeidsprosjekt ledet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er så langt 928 gruppedeltakere i 81 kommuner, og 20 fagmiljøer er involvert som underleverandører. Det er gjennomført 11 fagseminarer med 194 deltagere. Det er i tillegg gjennomført 12 informasjonsmøter. Fagseminarene er fordelt på 5 i helseregion Sør-Øst og 6 i de øvrige helseregionene. En redaksjonskomite er nedsatt og har ansvar for å utvikle en tilsvarende perm som skal henvende seg til samme målgruppe som Mitt livs ABC Ufaglærtsatsingen På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom Kompetanseløft 2015 og 2020 har Aldring og helse utviklet en opplæringsmodell for ufaglærte, «Med ABC til fagbrev». Gjennom denne opplæringsmodellen gis deltakeren mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider. «Med ABC til fagbrev» bygger på ABC-opplæringsmodell, og undervisning gis på ulike lokasjoner i landet. Opplæringstilbudet er en individuell tilpasset opplæring, som er samlings- og nettbasert med veiledet praksis på egen arbeidsplass. I løpet av 2019 er det gjennomført 17 fellessamlinger hver på 4 dager og 2 samlinger i regi av samarbeidspartnere i Fosen. Andre lokasjoner for samlinger har vært Lakselv, Florø, Førde, Bodø, Bærum, Tromsø og Oslo. Ved årsskiftet 2019/2020 er det registrert 1181 deltakere siden oppstart i 2010. Per i dag har 649 deltakere bestått tverrfaglig eksamen i helsearbeiderfaget vg3, og av disse har 416 bestått fagprøven, (87 stykker i 2019). Undervisning og veiledning er gjennomført i alle helseregioner. Vi har en lokal samarbeidspartner som underviser og veileder i Finnmark og en i Fosen. Det er avholdt 3 veiledersamlinger i 2019 (Lakselv, Tromsø og Oslo). Modellen har i 2019 blitt videreutviklet med mål om å styrke opplæringen for deltakere med minoritetsspråklig bakgrunn. Det har blitt gjennomført 2 samlinger for faglærerne for å jobbe med dette området. Fra 2019 får deltagere med norsk som andrespråk tilbud om helsenorsk nettkurs med veiledning og oppfølging fra Aldring og helse. Gjennom kompetanseløft 2015 ble også en opplæringsmodell, «Dette må jeg kunne», for nyansatte uten praktisk eller teoretisk erfaring utviklet. Opplæringen består av en fagdag, gjennomgang av skriftlig materiell som gir innføring i relevante temaer samt veiledning i praksis. I 2019 startet Aldring og helse arbeidet med å lage et e-læringskurs basert på heftet «Dette må jeg kunne», etter ønske fra praksisfeltet. E-læringen vil være tilgjengelig på KS Læring, og etter hvert på Aldring og helse sine egne nettsider. Fagskolen Aldring og helse Fagskolen Aldring og helse er et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud med to studieretninger; Demensomsorg og alderspsykiatri, og Utviklingshemning og aldring. Utdanningene er nasjonale og er nettbasert med samlinger. Det gjennomføres en ukesamling pr halvår, planlagte nettmøter og læringsgrupper månedlig, samt individuell og systematisk veiledning og oppfølging. Utdanningene er helårsenheter fordelt på to år og det er oppstart av nye studentgrupper hver høst. Utdanningene er akkreditert av NOKUT i henholdsvis 2008 og 2013. I tillegg til Tønsberg, finnes det studietilbud i Alta, Hallingdal/Drammen, Bergen og Ålesund. Utvidelse til stadig flere studiesteder har kommet i stand etter forespørsel og samarbeid med de ulike kommunene, og gjennomføringen foregår i tett samarbeid med fagfolk og ledere i de respektive kommunene. Det ble uteksaminert 66 kandidater i juni og gjennomføringsprosenten var 85%. I høstsemesteret 2019 var det totalt 138 studenter, rekruttert fra hele landet, fordelt i ni studentgrupper og på fem ulike samlingssteder. Omvendt undervisning, samarbeidslæring og utvikling av digitale arbeidsmåter har hatt fokus. To prosjekter om digitale læringsmåter med utviklingsmidler fra Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) er igangsatt. Utprøving av VR- briller som læringsmiddel for å ta perspektivet til personer med demens, er tiltaket i ett av prosjektene. Fagskolen har vært med i en pilot hos NOKUT som har gjennomført tilsyn på fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid. Målsettinger og indikatorer til bruk som systematiske verktøy i kvalitetsarbeidet skal utbedres og videreutvikles. Studentene har evaluert utdanningene på Studiebarometeret i 2018 og 2019 og resultatene ligger begge år over landsgjennomsnittet på alle indikatorene. Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen aldring og helse er revidert. Det er gjort justeringer og forberedelser slik at studentopptaket 2020 skal foregå på Samordna opptak. Ger-IT Aldring og helse og Norsk forening for geriatri samarbeider om fjernundervisning i geriatri. Undervisningen holdes som telefonmøte og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden www.norskgeriatri.no - i forkant av hvert møte. I 2019 ble det avholdt 19 møter, med 45 deltakende enheter og 30-50 deltakere per gang. Psyk-IT Opplæringsprogrammet Psyk-IT foregår som videoforelesninger a ca. 20 minutter og målgruppen er alderspsykiatriske miljøer og primærhelsetjenesten. Forelesningene kan man se på nett eller laste ned som podcast. Deltakelse er gratis og man kan abonnere på e-post fra Aldring og Helse, som sendes ut når foredraget publiseres. Psyk-IT har pr idag 986 abonnenter. Psyk – IT foredraget legges ut fritt tilgjengelig, også for dem som ikke abonnerer, på Vimeo, Aldring og helses webside og facebookside. Det er publisert 10 foredrag i 2019. Antall visninger av hvert foredrag varierer fra 119 til 686. Desember - Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI): video 273, podcast 334 November - Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer: video 119, podcast 309 Oktober - Angst hos sykehjemspasienter med demens: video 481, podcast 378 September - Bedre behandling av generalisert angst: video 360, podcast 388 August – Mat og ernæring til eldre med demens: video 659, podcast 321 Juni – Forebygging av demens: video 686, podcast 607 Mai – Angst hos alderspsykiatriske personer: video 750, podcast 388 April- Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens: video 556, podcast 548 Mars- Personsentrert omsorg - fra teori til praksis: video 632, podcast 486 Februar - Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?: video 505, podcast 359 Januar- Vold og overgrep mot eldre: video 399, podcast 342 E-læring Aldring og helse arbeider systematisk med å utvikle digitale ressurser og e-læring, både som en del av vår ABC-modell og skolevirksomhet og som enkeltstående moduler med relevante tema tilgjengelig på våre nettsider. Den digitale undervisningssatsingen i Aldring og helse har til hensikt å gjøre kompetansen ytterligere tilgjengelig i hele Norge og for alle målgrupper. Digitale ressurser muliggjør "learning on demand" og er en ressurs i "blended learning". E-læringsprogrammet om demens og palliasjon, som i 2018 ble lansert for sykepleiere og helsefagarbeidere, har i 2019 også blitt utviklet for leger. Nettsiden depresjonhoseldre.no, som Aldring og helse drifter, har også fått en e-læringskurs med 14 moduler. En oversikt over våre e-læringskurs finnes på nettsiden https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/ E-læringene som ligger på Aldring og helses egen plattform har hatt totalt 4159 brukere i 2019. Av disse har 1742 fullført hele e-læringsprogrammer. Mange har vært inne og tatt enkeltmoduler i ulike kurs, og det er også slik det er tenkt å fungere. Vi har deltatt i ressursgruppen i utviklingen av e-læringsprogrammet om fallforebyggende trening for eldre, i et samarbeid med Helsedirektoratet og NTNU (blant andre) https://www.basis-fallforebygging.no/ Filmer Gjennom ulike satsinger er det laget flere filmer og animasjonsfilmer i 2019. I samarbeid med ekstern fysioterapeut og EXORlive er det koreografert og spilt inn 10 nye treningsfilmer for eldre. Oppdragsundervisning og kongresser Aldring og helse bidrar med undervisning på oppdragskurs og underviser på forespørsel ved høgskoler og universiteter innenfor våre fagområder. Sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge har vi utviklet en mastermodul om utviklingshemning og aldring. En av våre psykologer har ansvar for Sammen i praksis – tverrprofesjonell sykehjemspraksis ved UiO. Kurset er et valgfritt emne, hvor utdanningene i tillegg til å ha felles undervisning, er i praksis og får veiledning samt lærer av hverandre og om hverandre. Hovedfokus er tverrfaglig samarbeid, og utdanningene som er med er avansert geriatrisk sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, psykologi og ernæring. Sammen med VID vitenskapelige høgskole, har vi vunnet en anbudsrunde om å utvikle et videreutdanningsprogram for tverrfaglig helse- og sosialfaglig bachelor om demens og alderspsykiatri. Vi arrangerte i 2019 det årlige Geriatriseminar Vestfold i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen og faglige nettverk i fylket. Vi arrangerte som tidligere Norsk geriatrikongress, denne gang nummer 9 i rekken. Aldring og helse arrangerte sammen med Norsk selskap for aldersforskning, Oslo Met, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet den 7. norske kongressen i Aldersforskning i oktober 2019. Vi arrangerer årlig flere nasjonale konferanser innenfor våre områder. Det største arrangementet er Demensdagene første uka i desember. I år var det i overkant av 900 deltakere på Demensdagene. Demensdagene fremsto i ny versjon i år. Vi flyttet fra Oslo Kongressenter til The Hub, og vi gikk tydeligere ut med invitasjon også til personer med demens og pårørende. I tillegg arrangerte vi et åpent møte på ettermiddagen før selve Demensdagene. Der hadde vi korte folkelige innlegg om demens, og avsluttet med forskerpub med siste nytt fra demensforskningen enkelt forklart. Arrangementet var godt besøkt og ble positivt evaluert av deltakerne. Vi brukte for første gang en Smiley-maskin i evalueringen. Ved alle våre arrangementer, har vi videoreportasjer underveis til facebook og nettside. Enkelte foredrag streames direkte over nettet. Vi lager også skriftlige reportasjer og intervjuer til våre nettsider og vår facebookside før under og etter arrangementer. Demensplan 2020 Demensplan 2020 omfatter langt mer enn undervisning, men vi ønsker allikevel å ta med litt om dette, fordi det utgjør en stor og viktig del av vår virksomhet og kompetansespredning. Demensplan 2020 går inn i avsluttende år for planperioden, og Aldring og helse har hatt følgende oppdrag fra Helsedirektoratet i 2019: Forekomst av demens i Norge Aldring og helse leder og gjennomførte i 2019 prosjekt for finne forekomst av demens i Norge. I 2019 ble datainnsamlingen i rammen av HUNT4 ferdigstilt med totalt 11.700 deltakere inkludert. Diagnostiseringen på utvalget startet høsten 2019 og ferdigstilles våren 2020. Endelige tall vil offentligjøres 2020. Dette er nærmere beskrevet under forskning. Brukerbehov hos personer med demens i Norge Aldring og helse har innhentet informasjon fra personer med demens, pårørende og tjenesteytere via intervjuer og spørreundersøkelse i tiden under utredning og ved overgang til heldøgnsomsorg. To-års oppfølgingsintervjuer er nå innhentet. Fire kunnskapsoppsummeringer av forskningslitteratur er publisert, og den femte og siste er under arbeid. Dette er nærmere beskrevet under forskning. Nasjonal kartlegging om demens i Norge. Aldring og helse har bistått Helsedirektoratet med en nasjonal kartlegging av demensomsorgen i norske kommuner i 2018. Karleggingen ble gjennomført med questback. Denne ble publisert og er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Nye nettsider om demens Aldring og helse har bistått Helsedirektoratet med å utvikle egne nettsider for helsepersonell og publikum som omhandler veiledning for vurdering av samtykkekompetanse hos personer med demens, om brukerskoler for personer med demens og om demens hos personer med innvandrerbakgrunn. Basal og utvidet utredning av kognitiv svikt og demens Aldring og helse har utviklet et nytt kartleggingsskjema for basal utredning av kognitiv svikt for fastleger og helsepersonell. Verktøyet vil implementeres gjennom kurs for fastleger og hukommelsesteam og nasjonal faglig retningslinje om demens. Arbeidet inngår også i informasjonskampanjen om demens i regi av Helsedirektoratet i nært samarbeid med norsk legeforening i 2019 og 2020. Håndbok for utvidet utredning skrives på oppdrag fra Helsedirektoratet og skal implementeres ihht Nasjonal faglig retningslinje demens. Aldring og helse holder flere store kurs og konferanser tilpasset leger og annet helsepersonell der dette implementeres. Kognitiv rehabilitering Aldring og helse har igangsatt et prosjekt med å tilpasse og implementere en intervensjon for kognitiv rehabilitering av personer med demens i Norge, i samarbeid med engelske forskere. Hukommelsesteam i Norge vil få økt kompetanse gjennom kurs og veiledning der de i større grad vil kunne bidra til at personer med demens får opprettholdt daglig fungering i eget hjem. Hukommelsesstimulerende terapi - HST Aldring og helse har norske rettigheter for opplæring i hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens og i samarbeid med forskningsmiljø i UK utviklet en opplæringsmodell markedsført mot USHT og Fylkesmenn, samt kommuner. I 2019 har vi holdt 13 HST-kurs for gruppeledere, med til sammen 274 deltakere med fokus på å utvikle grupper på dagaktivitetstilbud for personer med demens. VIPS praksismodell for personsentrert omsorg til personer med demens Aldring og helse har utviklet opplæringsmodell for å omsette personsentrert omsorg i praksis tilpasset kommunale tjenesteytere i møte med personer med demens. I 2019 har vi holdt 3 kursholderkurs og et bestillingskurs i Norge, samt gjennomført kursholderkurs og instruktøropplæring i Taiwan. Det er gjennomført nasjonal fagdag for brukere av VPM; Tema «Trøst og eksistensielle spørsmål hos personer med demens», samt veiledningsmøter bestilt av SYE, Oslo kommune/ USHT med kursholdere og ledere på sykehjem som har implementert VPM. Det er utviklet en VPM-modell for bruk i akuttgeriatrisk avdeling i samarbeid med Ullevål sykehus, OUS som skal prøves ut før implementering. Samiske tiltak Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet har utviklet informasjonsfilm om demens på tre samiske språk. Animasjonsfilmen for barn med en forelder med demens Hvem ser meg? – En film om demens ble oversatt til nord-, sør- og lulesamisk. Vi har oversatt og tilpasset kartleggingsverktøy for basal utredning til samisk, i tillegg utviklet veiledningsmateriell i form av bokkapitler om utvidet utredning av samiske personer. Det ble i 2019 også publisert en nettside https://www.aldringoghelse.no/demens/samisk/ der verktøy og tiltak for personer med samisk språk og kulturbakgrunn er samlet. Arbeidet er løftet inn i nordisk sammenheng og et undernettverk for demens og urfolk ledes fra Norge v/ Aldring og helse i regi av Nordens Velferdssenter. Pårørendetiltak Aldring og helse har videreført på oppdrag fra Helsedirektoratet tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Pårørendeskoler og samtalegrupper er implementert i hele landet. Totalt ble det i 2019 avholdt 320 pårørendeskoler og samtalegrupper. Det er utviklet egne pårørendekurs tilpasset ulike grupper av pårørende til personer med demens og gjennomført i 2019 seks helgesamlinger Møteplass for mestring for 52 par der en har demens, to nasjonale helgesamlinger Tid til å være ung? for 33 ungdom med forelder med demens og en landsdekkende sommerleir for de yngste pårørende barn av en forelder med demens (12 foreldre, 19 barn).

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Kurs for pårørende: Tid til å være ung? Helgekurs (Tjøme og Selbu). (Kurs/seminar).
 • Kurs for pårørende: Hvem ser meg? Sommerleir for barn som har en forelder med demens (Østre Bolærne, Vestfold). (Kurs/seminar).
 • Kurs for personer med utviklingshemning: Meg om min alder (Eidskog og Karmøy). (Kurs/seminar).
 • Kurs for pårørende til personer med demens; En pårørende forteller (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Helt åpent om demens (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demes. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Media: Derfor er livsstilen vår viktig for hjernen, KK, 07.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Trening senker risikoen for demens, Dagbladet +, 16.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Trening senker risikoen for demens, Dagbladet , 17.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Postbud på «sjekk og prat»-besøk i Liverpool, ABCNyheter, 19.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sykdommen vi frykter mest: Tegnene du må se opp for, Dagbladet+, 25.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Disse sykdommene frykter vi mest, Dagbladet, 26.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mat for HJERNEN, KK, 01.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Jeg har vært i en sorgprosess siden pappa fikk diagnosen, Allers, 01.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Demens forkorter livet dramatisk, Allers, 01.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Livet som pårørende til en med demens, Dagbladet +, 01.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren, Stortinget saker og publ. 04.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Viktig forskning hedret av Kongen, NTB Info, 05.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Denne gruppeterapien bedrer funksjonen ved demens, Dagbladet +, 10.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny behandling: GRUPPETERAPI bedrer funksjonen ved demens, Dagbladet, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Norske forskere tror på Alzheimer-gjennombrudd, NRK, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskarar kan ha funne ein kur mot Alzheimers sjukdom, Sunnmøringen, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere nær et gjennombrudd for Alzheimers-kur, ABC- Nyheter, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere kan ha funnet en kur mot Alzheimers sykdom, Dn.no, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere kan ha funnet en kur mot Alzheimers sykdom, Vårt Land, 12.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lager film om å bli eldre med CP, Handikapnytt, 14.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gavedryss til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer, NTB Info, 14.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nye Alzheimer-funn, VG, 23.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kvinners hjerner er tre år yngre enn menns, KK, 24.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Skriftlig spørsmål fra Per M. Sandtrøen (Sp) til eldre- og folkehelseministeren, Stort. Saker og publikasjoner, 06.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Markedsføringen av L-SERIN Hukommelse er uetisk, Aftenposten Login, 10.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Markedsføringen av L-SERIN Hukommelse er uetisk, Aftenposten , 11.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Dårlig tannhelse kan øke Alzheimerrisikoen, VG, 13.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hjerneforskernes beste tips, Dagbladet +, 20.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kort sagt, torsdag 21. mars, Aftenposten Login, 21.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik holder du hjernen frisk, Dagbladet, 21.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hvem skal ta ansvar når Mattilsynet vegrerer seg? Aftenposten, 21.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: - Det er vondt å sørge over en person mens han fortsatt lever, Dagbladet +, 21.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Er det et problem at USAs neste president er så gammel? Nettavisen, 30.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Musikk med kraft og effekt på hjernen, Forskning.no, 03.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Rock på resept, VG, 13.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny forskning: Sunne tenner kan beskytte mot Alzheimer; VG +, 22.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hører du dårlig bør du skaffe høreapparat... NRK, 30.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Viktig forskning på demens, NRK P1 Dagsnytt, 30.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Å bli eldre emd CP, Handikapnytt, 02.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Studie: Dårlig luktesans øker sjansen for å dø tidligere, TV2, 03.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Det er ikke uproblem-atisk med en president i 80-årene, Aftenposten, 04.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Når politikken blir et gamlehjem, Aftenposten Login, 04.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Redusert luktesans kan være alvorlig sykdom, Dagbladet +, 07.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Advarer mot "Norges største utfordring", TV2, 13.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Parkinsonsyke Iver (59) fikk livet tilbake med operasjon, Dagbladet +, 14.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Rushelsetjenesten er ikke rustet for eldrebølgen, Rus & samfunn, 16.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Høyspenning, Dagbladet, 18.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene... Kunnskapsdepartementet, 19.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: 40 millioner kroner til bedre kvalitet i fagskoleutdanningene... , Høyre, 20.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: 40 millioner kroner til fagskoler, Talent Media, 20.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny forskning: Knytter herpes til Alzheimer, VG +, 27.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny forskning gir Alzheimers-håp, VG, 30.0519. (Oppslag i media).
 • Media: Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens..., Forkning.no, 30.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Å høre stemmer i hodet, Vi over 60, 31.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Regjeringen satser på fagskolene, WorldSkills Norway, 05.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sverres store kjørlighet Espen har fått demens, Dagbladet +, 07.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: En historie om kjærlighet, Dagbladet, 08.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Test av eldre og førerkort, vi.no, 12.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Innstilling fra arbieds- og sosialkom. [...], Stortinget saker og publ., 12.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mener fastleger burde slutt å gjennomføre førerkorttester, ABC Nyheter, 13.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Joe Biden får gamle valgkamper om alder i fanget, Aftenposten Login, 28.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Joe Biden får gamle utspill om alder i bakhodet, Aftenposten, 29.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lanserer håndbok om aldersvennlig stedsutvikling, Forskning.no, 22.07.19. (Oppslag i media).
 • Media: Fortsatt i arbeid - med demens?, Kommunal Rapport, 24.07.19. (Oppslag i media).
 • Media: Styrk hjernen fysisk aktivitet, VG, 26.07.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kosttilskudd uten effekt, Dagbladet, 15.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Er du søvning på dagtid, Dagbladet, 15.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Debatt: kosttilskudd - ikke kjøp... Dagbladet, 15.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan være et tidlig tegn på Alzheimers, Dagbladet +, 15.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lokker fram minner hos demenspasienter, Dagbladet +, 20.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lanserer nytt nordisk nettsted om demens for personer med utviklingshemning, NTB Info, 21.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mener kvaliteten på eldreomsorgen er helt topp, Kommunal Rapport, 22.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Når nærmeste pårørende blir pleier, Aftenposten Login, 22.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Må jobbe hjemmefrea for å hjelpe sin demente... Aftenposten, 23.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Drømmehagen, Dagbladet, 24.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: 4 av 5 går glipp av demenstilbud, Dagbladet +, 30.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: 4 av 5 går glipp av demenstilbud, Dagbladet , 31.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lege: Slik styrker du hjernen med trening, VG +, 02.0919. (Oppslag i media).
 • Media: Unge mennesker lever like få år med sykdommen som eldre, NRK, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ung mennesker med demens har kort levetid, NRK P2 nyhetsmorgen, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Unge med demens har kort levetid, NRK P1 Dagsnytt, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Unge med demens har kort levetid, NRK P2 nyhetsmorgen, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Unge med demens dør tidlig, NRK, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Unge med demens har kort levetid, NRK P1 Dagsnytt, 09.09.19, 09.30. (Oppslag i media).
 • Media: Unge med demens har kort levetid, NRK P1 Dagsnytt, 09.09.19, 10.30. (Oppslag i media).
 • Media: Kan demens kureres? vi.no, 11.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Demens blir ikke tatt like seriøst som kreft, ABC Nyheter, 11.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere: Lev 10 år lengre,Dagbladet +, 27.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lev ti år lenger, Dagbladet, 28.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Faktisk ikke sikkert: 60-åringene har.. Faktisk.no, 02.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Plagsomme stemmer i hodet, Allers, 04.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tannhelsen kan avsløre demensfare, Dagbladet, 07.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere: Slik avslører tennene demensfare, Dagbladet +, 07.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny studie: Er tedrikkere smartere enn andre, KK, 11.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Beboere på 17 sykehjem kartlagt.., Aftenposten, 24.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: 17 sykehjem kartlagt: 1 av 3 med demens har angst, Aftenposten Login, 24.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Legen mente Bjørn ikke lenger burde kjøre bil.. ABC Nyheter, 27.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Fysisk og psykisk alder: 73 er det nye 65, vi.no, 28.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gåmetoden som styrker hjernen, Dagbladet, 30.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nye funn: Ganghastighet avgjør helsa, Dagbladet +, 30.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: NTNU-studie konkluderer: Hvis du... Nettavisen, 04.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Første legemiddel som kan bremse Alzheimer, Health Talk, 05.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik kan du forebygge Alzheimers, Dagbladet, 08.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Dårlig hørsel øker risikoen for demens, VG, 09.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Legemiddelselskap søker om godkjenning av dne første Alzheimermedisinen.., ABC Nyheter, 09.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Faren ble dement av fotballen, NRK, 09.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Metoden som bremser Alzheimers og.., Dagbladet +, 10.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny forskning: Dårlig hærsel æker demens-risikoen, VG +, 13.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Helene Sandvig snakker om sin far på Demensdagene, Forskning.no, 14.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mye alenetid kan gi depresjon, Allers, 15.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Redaktører av ny bok om alderspsykiatri: Det er faktisk slik at eldre kan drikke seg ihjel, Forskning.no, 02.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Anne Stine (25) gir unge jobb og gjøre eldre mindre ensomme, Talent media, 06.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Oppdatert demensutredning: Slik går fastlegen..., Forskning.no, 10.12.19. (Oppslag i media).
 • Media:Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen.., Stortinget Saker og publ., 11.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny metode dobbelt så effektiv mot vold som medisisner, Aftenposten, 22.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik reduserer de sykehjemsvolden, Aftenposten Login, 24.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Depresjon var demens, VG, 28.12.19. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Media: Kan hørselstap framskynde utvikling av demens? Stavanger Aftenblad, 05.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan hørselstap framskynde utvikling av demens? StavangerAftenblad Login, 05.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: En attraktiv arena for ut vikling? Trønderavisa, 16.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: En attraktiv arena for ut vikling? Trønderavisa +, 16.01 19. (Oppslag i media).
 • Media: Mange har det svært tøft. Hordaland Folkeblad, 18.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Eva har snart fagbrevet i handa, Firdaposten, 23.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Eva har snart fagbrev i handa og sjefane heiar ho fram, Firdaposten+, 23.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Eva har snart fagbrev i handa og sjefane heiar ho fram, Firda+, 26.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Eva har snar fagbrev, Firda, 30.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hvem ser meg? - Sommarleir for barn under 18 år som har ei mamma eller pappa med demens, Surnadal kommune, 06.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hvem ser meg? - Sommarleir for barn under 18 år som har ei mamma eller pappa med demens, Skånland kommune, 06.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hvem ser meg? - Sommarleir for barn under 18 år som har ei mamma eller pappa med demens, 07.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Bergljot (93) og Sverre (84) har trent sammen i 27 år, Jærbladet, 08.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Bergljot (93) og Sverre (84) har trent sammen i 27 år, Jærbladet login, 09.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskarar kan ha funne ein kur mot Alzheimers sjukdom, Fjordabladet, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskarar kan ha funne ein kur mot Alzheimers sjukdom, Firda Tidend, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere kan ha gjort gjennombrudd om Alzheimer, Altaposten, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere kan ha funnet en kur mot Alzheimers sykdom, Stavanger Aftenblad Login, 11.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Forskere kan ha funnet en kur mot Alzheimers sykdom, Bergens Tidende, 12.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Er du pårørande eller nær venn av ein person med demens? Stryn Kommune, 05.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Emily (25): - Alle med downs trenger å jobbe. NRK Rogaland, 05.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Os leder an i utbyggingen av dagtilbud, Kommunal Rapport, 04.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Priset fim også på lulesamisk, NRK Sami Radio, 12.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mange eldre er einsame, Firda Pluss, 18.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: 162 nye navn som skal styre pengestrømmen til forskning, Khrono, 22.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sommerleir 2019 for barn under 18 år som har en ... Gratangen Kommune, 26.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gir 40 millioner til styrking av fagskolene, Vesterålen online, 19.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Milliontilskudd til fagskolen i Kristiansund, Tidens Krav, 19.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kurs for pårørande og personar med demenssjukdom, Fus Kommune, 28.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Møteplass for mestring, Tana Kommune,07.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lanserer nytt nordisk nettsted om demens... Radio Nordkapp, 21.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Jæren demensforening lodder ut hjemmekonserter.. Jærbladet, 04.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Il eale nu guka jus oazzu demeansa.. , Avvir, 10.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Il eale nu guka jus oazzu demeansa.. , Avvir, 12.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lars taklet jobben stadig dårligere og sto i fare for å... Trønder-Avisa, 23.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lars taklet jobben stadig dårligere og sto i fare for å... Trønder-Avisa ekstra, 23.09.19,. (Oppslag i media).
 • Media: Snakker om et glemt tabu, Trønder-Avisa, 24.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Åpen om rusproblemer, Innherred, 28.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Saniteten tar oppp viktig tema: Rus blant eldre, Innherred, 01.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nå kan du melde deg på pårørendeskole, Alta Kommune, 02.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tilbud til personer med demenssykdom... Sør-Varanger Avis, 04.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Meld deg på pårørendeskulen, Stryn Kommune, 07.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kurs i regi av Fosen Ressurssenter , Roan Kommune, 11.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Start opplæring i "Mitt livs ABC", Kvam Herad, 22.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: NRK sender direkte fra Brønnøy under Norge nå, BBrønnøysunds Avis, 25.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: NRK sender direkte fra Brønnøy, Brønnøysunds Avis +, 25.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Senterpartiet: Rart at eldreministeren godtar.. ABC Nyheter, 29.10.19. (Oppslag i media).
 • Media "Tilbudet til hjemmeboende demenssyke må bestå!", iFinnmark, 04.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tilbudet til hjemmeboende demenssyke må bestå!, Sør-Varanger Avis, 04.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tilbudet til hjemmeboende demenssyke må bestå!, Sør-Varanger Avis, 05.11.19. (Oppslag i media).
 • Media "Tilbudet til hjemmeboende demenssyke må bestå!", Finnmarken, 06.11.19. (Oppslag i media).
 • Media "Tilbudet til hjemmeboende demenssyke må bestå!", Finnmark Dagblad, 06.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ansatte i gang med ABC til fagbrev, Haugesund kommune, 19.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: 705 for Nordmo gård, Sør-Varanger Avis, 03.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: - En engel på jord, Romsdals Budstikke +, 04.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tildelt den ansjonale Huskeprisen, NRK Møre og Romsdal, 04.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: 705 underskrifter for Nordmo gård.., Sør-Varanger Avis, 04.12.19. (Oppslag i media).
 • Media: Den aller første Huskeprisen er tildelt..., Romsdals Budstikke, 05.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Årets nyhet på demensfronten i Grong, Snåsingen, 13.12.19. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Kurs: fagseminar Eldreomsorgens ABC 9 stk. (Kurs/seminar).
 • Media: Grande kan bli et nasjonalt senter for demens.. Ringsaker blad +, 02.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Grande kan bli et nasjonalt senter for demens.. Gudbrandsdølen Dagningen +, 02.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan bli senter for demens. Ringsaker Blad, 03.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: En vond hendelse i livet til Wolfgang Müller (74) er grunnen til at Grande ... Ringsaker Blad +, 03.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: En vond hendelse i livet til Wolfgang Müller (74) er grunnen til at Grande ... Gudbrandsdølen Dagningen +, 03.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan bli et nasjonalt senter for demens. Gudbrandsdølen Dagningen, 04.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Grande kan bli nasjonalt demenssenter. Hamar Arbeiderblad, 05.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Han så et behov. Ringsaker Blad, 05.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan bli demenshjem. Gudbrandsølen Dagningen, 10.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Åpent møte for pårørende til personer med demenssykdom. Re kommune, 16.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nettverkskonferanse for ansatte innen helse- og omsorg. Hamar kommune, 17.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Åpent møte for pårørende til personer med demens. ReAvisa, 21.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sommerleir 4. - 7. juli for barn som har en mamma eller pappa med demens, Nesodden kommune, 01.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Møteplass for mestring - kurs for yngre personer med demens og deres pårørende, Sel kommune, 08.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Kan ha funnet en kur mot Alzheimers, Telemarksavisa, 13.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Meld deg på pårørendeskolen! Birkenes kommune, 13.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nedtur for Grande-prosjekt - får ikke penger fra staten: - Alvorlig, Ringsaker Blad +, 04.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: - Skuffet og kampklar, Ringsaker Blad, 05.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Lærer meir om demens, Hallingdølen, 09.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Geir Øien leder for ett av Forskningsrådets nye styrer, Universitetsavisa, 12.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Begrenset nytteverdi, Halden Arbeiderblad, 26.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Når noen glemmer kan det være demens, Røyken og Hurums avis, 10.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Når noen glemmer kan det være demens, Røyken og Hurums avis, 14.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Regjeringen vil styrke fagskolene, Østlendingen, 19.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Solvår og Anne lise med i viktig film, Hamar Arbeiderblad, 20.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nyttig opplæringsfilm med lokale aktører lansert, Hamar Kommune, 22.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Psykisk utviklingshemmede på jobbjakt.., Budstikka, 27.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: På jobbjakt i Asker, Budstikka, 28.05 19. (Oppslag i media).
 • Media: Premierefest på Olsrud, Hamar Dagblad, 29.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Nytt e-læringskurs for ansatte som jobber med menensker med utviklingsheming, Hamar Kommune, 26.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Feriekoloni for eldre kan hindre ensomhet, NRK Hedmark og Oppland, 01.07.19. (Oppslag i media).
 • Media: En av fem blir deprimert: Tapet av glede... Østlandets Blad +, 09.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: En av fem blir deprimert..Østlandets Blad, 14.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Arendal blir skravlekopp kommune.. Agderposten login, 15.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Helseminister fikk sidermost, Vennesla Tidende, 16.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Arendal bli skravlekopp-kommune, Agderposten, 16.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Helseminster fikk sidermost, Vennesla Tidende Login, 16.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Unni Carlsen-Feriekoloni for de eldre, Ringerikes Blad, 23.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Eldreomsorgen i Ringerike - feriekoloni... Ringerikes Blad, 24.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Demens blir en de største utfordringene for Nye Moss, Moss Avis,25.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: En av de største utfordringer for Moss, Moss Avis, 28.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sentralisering betyr fraflytting, Ringsaker Blad, 07.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sniksentralisering betyr fraflytting, Ringsaker Blad, 07.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Oda (12) og Ørjan (12) kommer på døra di, Sandefjords Blad +, 11.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Blir valgløfter til seniorene fulgt?, Eidsvoll Ullensakar Blad, 14.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gunnbjørg skulle egnetlig bli kokk... Sandefjords Blad +, 18.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gratis foredrag om demens, Budstikka, 20.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Elisabeth savner lillesøsteren.. Ringerikes Blad +, 21.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Marita var født med Downs, men døde av Alzheimer, Ringerikes Blad, 24.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Om de selv glemmer, må vi som samfunn.. Trønder-Avisa Ekstra, 24.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Oaccuiga 2019: i demensabalkkasumi, Avvir, 25.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Pårørendeskolen feirer 10 år med rekordmange deltakere, Færder kommune, 30.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Biblioteket er den mest populære offentlige... Tønsbergs Blad, 07.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Til politikerne i Hol kommune, Hallingdølen, 30.11.19. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs: Hukommelsesstimulerende terapi , HST - Kurs for kursledere (Oslo 2 stk.). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (Oslo 2. stk. og Taiwan). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Hukommelsesstimulerende terapi , HST - Kurs for kursledere (Kristiansand, Grimstad 2. stk). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Hukommelsesstimulerende terapi , HST - Kurs for kursledere (Bodø, Åfjord, Bergen). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Hukommelsesstimulerende terapi , HST - Kurs for kursledere (Porsgrunn, Skedsmo, Konsberg, Røyken, Gausdal). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT -Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Angst hos sykehjemspasienter med demens. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Bedre behandling av generalisert angst. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Mat og ernæring til eldre med demens. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Forebygging av demens. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Nasjonal faglig retningslinje om demens - utredning ved mistanke om demens. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Personsentrert omsorg - fra teori til praksis. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Videoforelesning med podkast: Psyk-IT - Vold og overgrep mot eldre. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Legekurs - Demenssykdommene - diagnostikk og behandling (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Basal utredning av demens og kognitiv svikt (Trondheim, Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Preoperativ optimalisering av eldre pasienter - frailty-vurdering og intervensjon (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Utviklingshemning og aldring - Utfordringer i dagaktivitet og arbeid (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Temakurs Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Livet er bedre med aktivitet. Aktiv hverdag for personer med demens som bor hjemme eller på sykehjem (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Akuttgeraitri for sykepleiere (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Erfaringssamling - Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Basiskurs utviklingsheming og aldring (Stavanger). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Fjernundervisning i geriatri; Ger-IT (19 forelesninger). (Kurs/seminar).
 • Kurs: Veiledningsseminar om yngre personer med demens (Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Etablering og drift av pårørendeskoler. (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Etablering og drift av pårørendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning og demens. (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Formidling av kognitive hjelpemidler. (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Palliasjon og demens - legemodul. (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere. (Kurs/seminar).
 • Kurs: E-læring - Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. (Kurs/seminar).
 • Poster: Prevalence of dementia in Norway, Alzheimer Europe, 23.-25.10.19. (Konferanse).
 • Poster: Eldresatsingen 70+ i HUNT4 , 7. Norske kongress i aldersforsk. 24.-25.10.19. (Konferanse).
 • Poster: Sharing experiences and learning from one another, IAGG-ER, 23.-25.19. (Konferanse).
 • Poster: The Norwegian Down Syndrome and Dementia Study, The 3rd International Conference T21, 6.-9.6.19. (Konferanse).
 • Poster: Facilitation of activities for people with dementia in day care, Alzheimer Europe, 23.-25.10.19. (Konferanse).
 • Poster: Associations between mobility and dementia subtypes, International Society of Posture and Gait Research, 30.6-4.7.19. (Konferanse).
 • Poster:Individualisert omsorg for personer med demens, 7. Norske kongress i aldersforsk. 24.-25.10.19. (Konferanse).
 • Konferanse: Landskonferansen i alderspsykiatri (Kristiansand). (Konferanse).
 • Konferanse: Hukommelsesteamkonferanse (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse: Miljøarbeid og tilrettelegging i eldre år - den 10. temakonferansen om utviklingshemning og aldring (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse: Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse: Demensdagene - Dager med mening (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse: 7. Norske kongress i aldersforskning - Aktive eldre og aktiv aldring (Oslo). (Konferanse).
 • Media: Kjønnsavdelingen 17 - Overgangsalder, kjerringliv og alderdommens... Kilden, 10.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Aktuelle kurs fra Aldring og helse. Vernepleier, 19.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: Statsbudsjettet 2020: Diabetesforbundet ber om to millioner til kompetanseheving, Diabetes, 07.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Helsefolk, Dagens Medisin, 21.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Pionerer ble hedret, Dagens Medisin, 21.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ph.d.-disputaser, Tidsskrift for Den norske legeforening, 25.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik jobber vi på Helsestasjonen for voksne i Bamble, Sykepleien, 06.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Helsefolk, Dagens Medisin, 07.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Når personar med utviklingshemming..., Vernepleier, 23.03.19. (Oppslag i media).
 • Media: Disse skal avgjøre om du får støtte fra Forskningsrådet, Forskerforbundet, 12.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Personer med demens skal bestemme mer selv, Fagbladet, 15.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Da lillebror ble storebror, Psykisk Helse, 16.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: DM korrigerer, Dagens Medisin, 25.04.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tips til hvordan du håndterer personer med demens, Fagbladet, 07.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Dette sykehjemmet har sin egen butikk, FriFagbevegelse.no, 07.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik jobber sykepleiere i stab på Søreide sykehjem, Sykepleien, 12.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Det gjelder faktisk livet, Vernepleier, 29.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Vil starte mosjonsrevolusjon i eldreomsorgen, Helsefagarbeideren, 31.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: En nyttig nettressurs, Helsefagarbeideren, 31.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Mange spewnnende kurs og konferanser, Vernepleier, 17.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Tvangslovsutvalget: Vil ha ett lovverk for all tvangsbruk i helsevesenet, Sykepleien, 18.06.19. (Oppslag i media).
 • Media: Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enne omsorg gitt av plikt? Sykepleien, 29.06.19. (Oppslag i media).
 • Media:Ph.d-disputaser, TDNL, 20.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hvordan formidle helseinformasjon, Norsk Bibliotekforening, 20.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gratulerer med Nasjonal bibliotekdag 1.sept., Norsk Bibliotekforening, 30.08.19. (Oppslag i media).
 • Media: Er omsorg som er motivert av kjærlighet, Sykepleien, 01.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Elisabeth Telenius.. er opptatt av at eldre mennesker skal få muligheten til å være fysisk aktive ,Sykepleien, 01.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive, Sykepleien, 01.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble, Sykepleien, 01.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Demens forkorter livet kraftig for yngre pasienter, Sykepleien, 09.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Informasjon om demens for personer med utviklingshemming, Frambu, 18.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Fire enkle øvelser for å forebygge fall, Helsefagarbeideren, 20.09.19. (Oppslag i media).
 • Media: Hva er demens er en nettside om demens tilrettelagt..., Vernepleier, 04.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Livsstil og genetikk påvirker risiko for demens, TDNL, 07.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Symptomer på demens, Norsk Helseinformatikk, 10.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sykehjem kartlagt 1 av 3 med demens har angst, Velferd, 25.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Færre eldre som bor hjemme får antipsykotika, Dagens Medisin, 30.10.19. (Oppslag i media).
 • Media: Gøy på landet, Fagbladet, 04.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Bibliotek og helseinformasjon=sant, Bok og Bibliotek, 21.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Etablerte pårørendeskole i kommunen, Helsefagarbeideren, 26.11.19. (Oppslag i media).
 • Media: Sepsis (blofrogiftning), Vernepleier, 29.11.19. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Kurs: Fagseminar ABC musikkbasert miljøbehandling 2. stk. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Fagseminar Mitt livs ABC 6. stk. (Kurs/seminar).
 • Kurs: Fagseminar Demensomsorgens ABC 20 stk. (Kurs/seminar).
 • Media: EU-millioner til internasjonal omsorgsforskning. Helse Stavanger, 04.01.19. (Oppslag i media).
 • Media: «Dette må eg kunne» 2019, Sandøy Kommune, 01.03. 19. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Kurs: Geriatriseminar Vestfold (Sandefjord). (Kurs/seminar).
 • Media: Knut Engedal får Demensforskningsprisen, Sykehuset i Vestfold, 0.5.02.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny behandlingsmodell gir mindre uro, Sykehuset Innlandet, 22.05.19. (Oppslag i media).
 • Media: Ny behandlingsmodell gir mindre uro, Hesle Sør-Øst, 12.06.19. (Oppslag i media).
Utfyllende informasjon

Innenfor alle våre fagområder drives omfattende veiledning og rådgivning mot helsetjenesten og tverrsektorielt tjenesteapparat. Våre tjenester er tilgjengelige for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, planleggere av helsetjenester, frivillige og brukere (pasienter og pårørende). Vi formidler ny kunnskap gjennom vår nettside, facebook, twitter og instagram. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel ved oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder, og de deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå. Fagbibliotek Aldring og helses bibliotek og litteraturtjeneste brukes hyppig av forskere, studenter og fagfolk fra hele landet. Det gis omfattende service til litteratursøk og utlån fra bibliotekets boksamling. I 2019 mottok biblioteket om lag 104 informasjonshenvendelser, hadde ca. 1240 utlån og hentet inn ca. 508 tidsskriftartikler. Det ble gjennomført om lag 670 litteratursøk for egne ansatte og for eksterne brukere. Bibliotekarene har i 2019 holdt to faglige kurs for egne ansatte. Biblioteket har ansvar for undervisning i kildekritikk, referansehåndtering samt bibliotekbruk for Aldring og helses fagskoleutdanninger. Undervisningen foregår via opplæringsmodul i Canvas. Biblioteket arrangerte 8 faglunsjer i 2019, åpent for andre ansatte i SiV. Forlaget Aldring og helse Forlaget aldring og helse utga i 2019 i alt 39 publikasjoner (læremidler, temabøker, rapporter, digitale ressurser og utredningsverktøy) på til sammen over 1763 sider. Flere tidligere publikasjoner kom i nye opplag med mindre endringer. Totalt solgte enkeltkomponenter var i 2019 28 376, hvorav 7730 var studiepermer i ABC og 920 solgte undervisningsfilmer (DVD). I tillegg er det solgt 99 temakofferter. Demensomsorgens ABC og Mitt livs ABC er tilgjengelig på lydfiler for alle som registrerte ABC-deltakere. E-læringsmoduler på våre nettsider har i 2019 hatt 1 742 fullførte kurs. Fagtidsskriftet aldring og helse Tidsskriftet publiserte i 2019 to vitenskapelig artikler på nivå 1, ni fagartikler, to faglige refleksjonsartikler og ett faglig bidrag fra alderspsykiatrisk praksis. Dette i tillegg til 40 redaksjonelle artikler. Antall abonnenter varierte en del gjennom året, men sank høsten 2019 til 1277. Opplaget gikk som følge av dette tydelig ned, til et gjennomsnitt per utgave på 1825. Høsten 2019 ble det, blant annet med bakgrunn i denne nedgangen) besluttet at Tidsskriftet aldring og helse skulle opphøre fra og med årsskiftet 2019/20. Reportasjer og andre nyheter fra våre fagområder vil heretter bli publisert digitalt; i sosiale medier og på aldringoghelse.no. Nett, sosiale medier, media og annen formidling 2019 Nettsidene til Aldring og helse hadde i overkant av 1 536 000 sidevisninger i 2019. Det er økning på 24% mot 2018. Antall økter/sesjoner i samme periode økte med 42% til mer enn 563 000. Pga. den sterke veksten i nye sesjoner/økter i forhold til sidevisninger så går lesetiden litt ned. Det gir en liten reduksjon i antall sidevisninger pr. økt fra 3,1 til 2,8. Aldring og helse drifter nettsiden depresjonhoseldre.no. Aldring og helse benytter sosiale medier aktivt i formidling og kompetansespredning. På Facebook hadde vi en økning av likerklikk på 15% til 20 818 likerklikk. Videovisning har et stadig større omfang og i 2019 hadde vi en vekst på 61% til 242 100 minutter videovisning. På Twitter hadde vi en økning av antall følgere på 7% til 1 265 følgere. Antall følgere på Instagram økte med hele 132% til 2 338 følgere. Aldring jobber løpende med å utvikle digitale møtepunkter med brukere. Appen "Kunnskap om demens" er ved årsskiftet installert på 10.489 enheter, 9.333 iOS (iPhone) og 1.156 Android-enheter. Ansatte i Aldring og helse har holdt mange muntlige presentasjoner, foredrag, kurs og presentert postere på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser. Vi er omtalt i 988 eksterne artikler i 2019. Vår klart største kilde til omtale er sosiale medier med Facebook i spissen. Videre er Twitter, Instagram, VG, Dagbladet, blogg, Vi over 60 og Sykepleien de viktigste kildene til omtale. Utover dette, en rekke lokale papir/nett medier. Aldring og helse sender jevnlig ut nyhetsbrev til dem som ønsker. Ved utgangen av 2019 var det 7037 abonnenter til vårt nyhetsbrev. Aldring og helse hadde også i år stand under hele Arendalsuka og arrangerte to frokostseminarer der: «Aktiviteter med mening for eldre» og «Ensomhet blant eldre». Begge seminarer var godt besøkt. Standen var også i år meget populær, og det var blant annet mulig å få hilse på demensselen Paro, få målt sin gripestyrke og få testet sin kognitive funksjon og få høre med om Aldring og helses ulike satsinger og tilbud. I tillegg deltok Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg på vår stand, og kunne blant annet tilby kartlegging av musikkpreferanser med VR-briller. Aldring og helse har deltatt i planlegging og gjennomføring av nasjonal informasjonskampanje om demens i regi av Helsedirektoratet.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Kvalitetsregistre En prioritert satsing er drift av to landsdekkende register, Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (tidligere Nasjonalt kvalitetsregister demens) og Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP). NorKog har status som nasjonalt kvalitetsregister. Registeret inkluderer pr 1.1.2020 11 677 pasienter fra 46 poliklinikker som utreder demens. Registerets biobank inkluderer biologisk materiale fra 3698 pasienter. KVALAP hadde oppstart i 2017. Per november 2019 deltar 18 alderspsykiatriske avdelinger. Så langt er data fra omkring 2200 innleggelser og polikliniske forløp inkludert. KVALAP har også fått godkjent biobank og denne er i oppstartsfasen. Alle helseregionene er representert i begge registrene. Aldring og helse lager årlige rapporter der hvert senter som deltar i registrene kan sammenligne sitt pasientutvalg og sine metoder med andre senter og med gjeldende retningslinjer. Standardiserte kvalitetsindikatorer er inkludert i begge registrene. Det er dermed mulig å følge utvikling av kvaliteten i tjenesten over tid. NorKog er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister og rapporterer årlig til nasjonalt servicemiljø for nasjonale registre. I tilknytning til NorKog drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. I den nylig publiserte rapporten "Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre" er KVALAP fremhevet som ett av to registre innen psykiatri som bør få nasjonal status, og søknad planlegges innsendt medio februar 2020. Nasjonale retningslinjer/faglige råd Aldring og helse har i oppdrag å bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for demens. Vi var også sterkt involvert i utviklingen av den. Aldring og helse har bidratt med forslag til nasjonale faglige råd «Psykiske lidelser hos eldre» , som ble publisert i mai 2019 og omhandler både spesialist- og kommunehelsetjeneste. Kvalitetsverktøy for evaluering av egen opplæringsvirksomhet De kursene og opplæringsprogrammene som har digital registrering og påmelding, følges opp med questback til deltakerne. Resultatene herfra benyttes aktivt som en del av den kontinuerlige prosessen for å sikre en best mulig kompetansespredning innenfor våre områder.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bakker LP, Eriksen S, Reichelt JG, Grov EK

The experiences of dealing with consequences of an avalanche - surviving soldiers' perspectives.

Int J Qual Stud Health Well-being 2019 Dec;14(1):1689066.

PMID:
31713468
Baptista MAT, Santos RL, Kimura N, Marinho V, Simões JP, Laks J, Johannenssen A, Barca ML, Engedal K, Dourado MCN

Differences in Awareness of Disease Between Young-onset and Late-onset Dementia.

Alzheimer Dis Assoc Disord 2019 Apr-Jun;33(2):129-135.

PMID:
30870144
Bakkane Bendixen A, Engedal K, Selbaek G, Benth Jš, Hartberg CB

Anxiety symptom levels are persistent in older adults with a mental disorder: A 33-month follow-up study.

Int J Geriatr Psychiatry 2019 04;34(4):601-608. Epub 2019 jan 22

PMID:
30609143
Bergland A, Strand BH

Norwegian reference values for the Short Physical Performance Battery (SPPB): the Tromsø Study.

BMC Geriatr 2019 Aug 08;19(1):216. Epub 2019 aug 8

PMID:
31395008
Bjørkløf GH, Helvik AS, Ibsen TL, Telenius EW, Grov EK, Eriksen S

Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping.

BMC Geriatr 2019 Oct 30;19(1):295. Epub 2019 okt 30

PMID:
31666020
Borza T, Engedal K, Bergh S, Selbæk G

Older people with depression - a three-year follow-up.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Nov 05;139(16). Epub 2019 nov 4

PMID:
31686490
Creese B, Vassos E, Bergh S, Athanasiu L, Johar I, Rongve A, Medbøen IT, Vasconcelos Da Silva M, Aakhus E, Andersen F, Bettella F, Braekhus A, Djurovic S, Paroni G, Proitsi P, Saltvedt I, Seripa D, Stordal E, Fladby T, Aarsland D, Andreassen OA, Ballard C, Selbaek G,

Examining the association between genetic liability for schizophrenia and psychotic symptoms in Alzheimer's disease.

Transl Psychiatry 2019 10 22;9(1):273. Epub 2019 okt 22

PMID:
31641104
Engeland J, Strand BH, Innstrand ST, Langballe EM

Employment and attendance in day care centres for people with mild intellectual disabilities - do age, gender, functional level or hospital admissions matter?

J Intellect Disabil Res 2019 Dec 18. Epub 2019 des 18

PMID:
31850647
Eriksen S, Pedersen I, Taranrød LB, Ellingsen-Dalskau LH, Finnanger Garshol B, Ibsen TL, Kirkevold Ø, Strandli E, Patil GG

Farm-based day care services - a prospective study protocol on health benefits for people with dementia and next of kin.

J Multidiscip Healthc 2019;12():643-653. Epub 2019 aug 14

PMID:
31616153
Eriksen S, Bjørkløf GH, Helvik AS, Larsen M, Engedal K

The validity of the hospital anxiety and depression scale and the geriatric depression scale-5 in home-dwelling old adults in Norway

J Affect Disord 2019 Sep 01;256():380-385. Epub 2019 mai 28

PMID:
31212233
Fog AF, Straand J, Engedal K, Blix HS

Drug use differs by care level. A cross-sectional comparison between older people living at home or in a nursing home in Oslo, Norway.

BMC Geriatr 2019 02 19;19(1):49. Epub 2019 feb 19

PMID:
30782115
Gebremariam MK, Arah OA, Bergh IH, Andersen LF, Ommundsen Y, Totland TH, Bjelland M, Grydeland M, Lien N

Gender-specific mediators of the association between parental education and adiposity among adolescents: the HEIA study.

Sci Rep 2019 May 13;9(1):7282. Epub 2019 mai 13

PMID:
31086277
Grimsland F, Seim A, Borza T, Helvik AS

Toileting difficulties in older people with and without dementia receiving formal in-home care-A longitudinal study.

Nurs Open 2019 Jul;6(3):1055-1066. Epub 2019 mai 17

PMID:
31367431
Halse I, Bjørkløf GH, Engedal K, Rokstad AMM, Persson K, Eldholm RS, Selbaek G, Barca ML

Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia.

Aging Ment Health 2019 Aug 12. Epub 2019 aug 12

PMID:
31402698
Hazen J, Vistnes M, Barca ML, Eldholm RS, Persson K, Brækhus A, Saltvedt I, Selbæk G, Engedal K, Knapskog AB

The Association Between Circulating Inflammatory Markers and the Progression of Alzheimer Disease in Norwegian Memory Clinic Patients With Mild Cognitive Impairment or Dementia.

Alzheimer Dis Assoc Disord 2019 Aug 13. Epub 2019 aug 13

PMID:
31414991
Helvik AS, Barca ML, Bergh S, Šaltyte-Benth J, Kirkevold Ø, Borza T

The course of depressive symptoms with decline in cognitive function - a longitudinal study of older adults receiving in-home care at baseline.

BMC Geriatr 2019 Aug 23;19(1):231. Epub 2019 aug 23

PMID:
31443638
Husebø BS, Ballard C, Aarsland D, Selbaek G, Slettebo DD, Gulla C, Aasmul I, Habiger T, Elvegaard T, Testad I, Flo E

The Effect of a Multicomponent Intervention on Quality of Life in Residents of Nursing Homes: A Randomized Controlled Trial (COSMOS).

J Am Med Dir Assoc 2019 Mar;20(3):330-339. Epub 2019 jan 7

PMID:
30630722
Hvidsten L, Engedal K, Selbaek G, Wyller TB, Šaltyte Benth J, Bruvik F, Kersten H

Quality of life of family carers of persons with young-onset compared to late-onset dementia.

Aging Ment Health 2019 May 20. Epub 2019 mai 20

PMID:
31106576
Hvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Šaltyte Benth J, Kersten H

Quality of life of family carers of persons with young-onset dementia: A Nordic two-year observational multicenter study.

PLoS One 2019;14(7):e0219859. Epub 2019 jul 19

PMID:
31323066
Ibsen TL, Kirkevold Ø, Patil GG, Eriksen S

People with dementia attending farm-based day care in Norway - Individual and farm characteristics associated with participants' quality of life.

Health Soc Care Community 2019 Dec 29. Epub 2019 des 29

PMID:
31884707
Ihle-Hansen H, Vigen T, Berge T, Hagberg G, Engedal K, Rønning OM, Thommessen B, Lyngbakken MN, Nygård S, Røsjø H, Tveit A, Ihle-Hansen H

Carotid Atherosclerosis and Cognitive Function in a General Population Aged 63-65 Years: Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 Study.

J Alzheimers Dis 2019;70(4):1041-1049.

PMID:
31306128
Johannessen A, Engedal K, Haugen PK, Dourado MC, Thorsen K

Coping with transitions in life: a four-year longitudinal narrative study of single younger people with dementia.

J Multidiscip Healthc 2019;12():479-492. Epub 2019 jun 28

PMID:
31303758
Kerpershoek L, Wolfs C, Verhey F, Jelley H, Woods B, Bieber A, Bartoszek G, Stephan A, Selbaek G, Eriksen S, Sjölund BM, Hopper L, Irving K, Marques MJ, Gonçalves-Pereira M, Portolani D, Zanetti O, Vugt M,

Optimizing access to and use of formal dementia care: Qualitative findings from the European Actifcare study.

Health Soc Care Community 2019 Sep;27(5):e814-e823. Epub 2019 jul 10

PMID:
31293018
Kimura NRS, Neto JPS, Santos RL, Baptista MAT, Portugal G, Johannessen A, Barca ML, Engedal K, Laks J, Rodrigues VM, Dourado MCN

Resilience in Carers of People With Young-Onset Alzheimer Disease.

J Geriatr Psychiatry Neurol 2019 Jan 16. Epub 2019 jan 16

PMID:
30651027
Kinge JM, Modalsli JH, Øverland S, Gjessing HK, Tollånes MC, Knudsen AK, Skirbekk V, Strand BH, Håberg SE, Vollset SE

Association of Household Income With Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015.

JAMA 2019 05 21;321(19):1916-1925.

PMID:
31083722
Kirkhus L, Harneshaug M, Šaltyte Benth J, Grønberg BH, Rostoft S, Bergh S, Hjermstad MJ, Selbæk G, Wyller TB, Kirkevold Ø, Borza T, Saltvedt I, Jordhøy MS

Modifiable factors affecting older patients' quality of life and physical function during cancer treatment.

J Geriatr Oncol 2019 Nov;10(6):904-912. Epub 2019 aug 21

PMID:
31444088
Kirkhus L, Šaltyte Benth J, Grønberg BH, Hjermstad MJ, Rostoft S, Harneshaug M, Selbæk G, Wyller TB, Jordhøy MS

Frailty identified by geriatric assessment is associated with poor functioning, high symptom burden and increased risk of physical decline in older cancer patients: Prospective observational study.

Palliat Med 2019 03;33(3):312-322. Epub 2019 feb 4

PMID:
30712456
Krolak-Salmon P, Maillet A, Vanacore N, Selbaek G, Rejdak K, Traykov L, Politis A, Georges J, Borson S, Leperre-Desplanques A

Toward a Sequential Strategy for Diagnosing Neurocognitive Disorders: A Consensus from the "Act On Dementia" European Joint Action.

J Alzheimers Dis 2019;72(2):363-372.

PMID:
31594224
Li J, Wu B, Tevik K, Krokstad S, Helvik AS

Factors associated with elevated consumption of alcohol in older adults-comparison between China and Norway: the CLHLS and the HUNT Study.

BMJ Open 2019 Aug 02;9(8):e028646. Epub 2019 aug 2

PMID:
31377703
Lichtwarck B, Myhre J, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AMM, Benth Jš, Bergh S

TIME to reduce agitation in persons with dementia in nursing homes. A process evaluation of a complex intervention.

BMC Health Serv Res 2019 May 31;19(1):349. Epub 2019 mai 31

PMID:
31151437
Lornstad MT, Aarøen M, Bergh S, Benth Jš, Helvik AS

Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline.

BMC Geriatr 2019 04 25;19(1):119. Epub 2019 apr 25

PMID:
31023243
Marques MJ, Woods B, Hopper L, Jelley H, Irving K, Kerpershoek L, Meyer G, Bieber A, Stephan A, Sköldunger A, Sjölund BM, Selbaek G, Rosvik J, Zanetti O, Portolani E, de Vugt M, Verhey F, Gonçalves-Pereira M,

Relationship quality and sense of coherence in dementia: Results of a European cohort study.

Int J Geriatr Psychiatry 2019 05;34(5):745-755. Epub 2019 mar 11

PMID:
30729572
Martinussen LJ, Šaltyte Benth J, Almdahl IS, Borza T, Selbæk G, Mcpherson B, Korsnes MS

The effect of anxiety on cognition in older adult inpatients with depression: results from a multicenter observational study.

Heliyon 2019 Aug;5(8):e02235. Epub 2019 aug 28

PMID:
31497664
Moraes HS, Silveira HS, Oliveira NA, Matta Mello Portugal E, Araújo NB, Vasques PE, Bergland A, Santos TM, Engedal K, Coutinho ES, Schuch FB, Laks J, Deslandes AC

Is Strength Training as Effective as Aerobic Training for Depression in Older Adults? A Randomized Controlled Trial.

Neuropsychobiology 2019 Oct 28. Epub 2019 okt 28

PMID:
31658460
Musaeus CS, Engedal K, Høgh P, Jelic V, Mørup M, Naik M, Oeksengaard AR, Snaedal J, Wahlund LO, Waldemar G, Andersen BB

Oscillatory connectivity as a diagnostic marker of dementia due to Alzheimer's disease.

Clin Neurophysiol 2019 Oct;130(10):1889-1899. Epub 2019 jul 29

PMID:
31408790
Nicolaisen M, Strand BH, Thorsen K

Aging With a Physical Disability, Duration of Disability, and Life Satisfaction: A 5-Year Longitudinal Study Among People Aged 40 to 79 Years.

Int J Aging Hum Dev 2019 Jun 25. Epub 2019 jun 25

PMID:
31237142
Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Beinhoff U, Minthon L, Pissiota A, Bekkhus-Wetterberg P, Bjørkløf GH, Tsolaki M, Gkioka M, Waldemar G

Validation of a brief Multicultural Cognitive Examination (MCE) for evaluation of dementia.

Int J Geriatr Psychiatry 2019 07;34(7):982-989. Epub 2019 apr 23

PMID:
30901493
Perry-Duxbury M, van Exel J, Brouwer W, Sköldunger A, Gonçalves-Pereira M, Irving K, Meyer G, Selbæk G, Woods B, Zanetti O, Verhey F, Wimo A, Handels RLH,

A validation study of the ICECAP-O in informal carers of people with dementia from eight European Countries.

Qual Life Res 2019 Oct 08. Epub 2019 okt 8

PMID:
31595452
Romskaug R, Skovlund E, Straand J, Molden E, Kersten H, Pitkala KH, Lundqvist C, Wyller TB

Effect of Clinical Geriatric Assessments and Collaborative Medication Reviews by Geriatrician and Family Physician for Improving Health-Related Quality of Life in Home-Dwelling Older Patients Receiving Polypharmacy: A Cluster Randomized Clinical Trial.

JAMA Intern Med 2020 02 01;180(2):181-189.

PMID:
31617562
Røsvik J, Michelet M, Engedal K, Bieber A, Broda A, Gonçalves-Pereira M, Hopper L, Irving K, Jelley H, Kerpershoek L, Meyer G, Marques MJ, Portolani E, Sjölund BM, Sköldunger A, Stephan A, Verhey F, de Vugt M, Woods B, Wolfs C, Zanetti O, Selbaek G

Interventions to enhance access to and utilization of formal community care services for home dwelling persons with dementia and their informal carers. A scoping review.

Aging Ment Health 2019 Jan 21. Epub 2019 jan 21

PMID:
30663890
Zugic Soares J, Pettersen R, Saltyte Benth J, Knapskog AB, Selbæk G, Bogdanovic N

Higher Vitamin D Levels Are Associated with Better Attentional Functions: Data from the NorCog Register.

J Nutr Health Aging 2019;23(8):725-731.

PMID:
31560030
Strand BH, Knapskog AB, Persson K, Holt Edwin T, Bjertness E, Engedal K, Selbaek G

The Loss in Expectation of Life due to Early-Onset Mild Cognitive Impairment and Early-Onset Dementia in Norway.

Dement Geriatr Cogn Disord 2019;47(4-6):355-365. Epub 2019 jul 18

PMID:
31319412
Strandenæs MG, Lund A, Rokstad AMM

Facilitation of activities for people with dementia in day care: a qualitative study exploring the experiences of staff.

J Multidiscip Healthc 2019;12():503-513. Epub 2019 jul 3

PMID:
31308683
Strøm BS, Engedal K, Andreassen L

Nursing Staff's Knowledge and Attitudes toward Dementia: A Pilot Study from an Indian Perspective.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2019 Sep-Dec;9(3):352-361. Epub 2019 okt 1

PMID:
31616459
Tangen GG, Langballe EM, Strand BH

Subjective memory impairment, instrumental activities of daily living and longitudinal effect on mortality among older adults in a population-based cohort study: The HUNT Study.

Scand J Public Health 2020 Dec;48(8):825-831. Epub 2019 des 11

PMID:
31825300
Tangen GG, Robinson HS

Measuring physical performance in highly active older adults: associations with age and gender?

Aging Clin Exp Res 2019 Apr 11. Epub 2019 apr 11

PMID:
30977080
Tari AR, Nauman J, Zisko N, Skjellegrind HK, Bosnes I, Bergh S, Stensvold D, Selbæk G, Wisløff U

Temporal changes in cardiorespiratory fitness and risk of dementia incidence and mortality: a population-based prospective cohort study.

Lancet Public Health 2019 Nov;4(11):e565-e574.

PMID:
31677775
Tari AR, Norevik CS, Scrimgeour NR, Kobro-Flatmoen A, Storm-Mathisen J, Bergersen LH, Wrann CD, Selbæk G, Kivipelto M, Moreira JBN, Wisløff U

Are the neuroprotective effects of exercise training systemically mediated?

Prog Cardiovasc Dis 2019 Mar - Apr;62(2):94-101. Epub 2019 feb 22

PMID:
30802460
Tevik K, Selbæk G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS

Factors associated with alcohol consumption and prescribed drugs with addiction potential among older women and men - the Nord-Trøndelag health study (HUNT2 and HUNT3), Norway, a population-based longitudinal study.

BMC Geriatr 2019 04 18;19(1):113. Epub 2019 apr 18

PMID:
30999872
Tevik K, Selbæk G, Engedal K, Seim A, Krokstad S, Helvik AS

Mortality in older adults with frequent alcohol consumption and use of drugs with addiction potential - The Nord Trøndelag Health Study 2006-2008 (HUNT3), Norway, a population-based study.

PLoS One 2019;14(4):e0214813. Epub 2019 apr 16

PMID:
30990815
Vossius C, Selbæk G, Benth Jš, Wimo A, Engedal K, Kirkevold Ø, Rokstad AMM

Cost analysis of day care centres in Norway.

PLoS One 2019;14(8):e0219568. Epub 2019 aug 8

PMID:
31393890
Wang-Hansen MS, Wyller TB, Hvidsten LT, Kersten H

Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?

Eur J Clin Pharmacol 2019 May;75(5):627-637. Epub 2019 jan 20

PMID:
30662995
Zotcheva E, Pintzka CWS, Salvesen Ø, Selbæk G, Håberg AK, Ernstsen L

Associations of Changes in Cardiorespiratory Fitness and Symptoms of Anxiety and Depression With Brain Volumes: The HUNT Study.

Front Behav Neurosci 2019;13():53. Epub 2019 mar 26

PMID:
30971904
Krohne K, Døble B, Johannessen A, Thorsen K

"We feel included": education and inclusion of health care staff with minority language in elder care.

J Multidiscip Healthc 2019;12():9-19. Epub 2018 des 20

PMID:
30588006
Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Beinhoff U, Minthon L, Pissiota A, Bekkhus-Wetterberg P, Bjørkløf GH, Tsolaki M, Gkioka M, Waldemar G

Validation of a European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) for evaluation of dementia.

Int J Geriatr Psychiatry 2019 01;34(1):144-152. Epub 2018 okt 17

PMID:
30246268
Utfyllende informasjon

De fleste av våre vitenskapelige publikasjoner er et resultat av nasjonale forskningsnettverk og samarbeid med forskere i flere helseregioner, samt internasjonale forskningsnettverk og samarbeid. Vi har også kontinuerlig dialog med Senter for omsorgsforskning om samarbeid og overlappende oppdrag og oppgaver. I 2019 har vi hatt 2 gjesteforskere fra Island og Brasil, som har vært hos oss henholdsvis 3 måneder og så langt 6 av 12 måneder, med en intern kontaktperson i Aldring og helse. Dette har vært fruktbart og gitt nye muligheter for internasjonalt samarbeid.

Arntzen, Erik; Liland, Kim

Effect of Rapid Responding on Establishment of Conditional Discriminations and Formation of Equivalence Classes

The Psychological Record 2019 ;Volum 69.(3) s. 367-378

Jelley, Hannah; [...] Michelet, Mona; Selbæk, Geir; [...] Woods, Bob.

Carers’ experiences of timely access to and use of dementia care services in eight European countries

Ageing & Society, 2019

Kjelgaard, Elisabeth; Michelet, Mona; Sveen, Unni

Skjulte utfall i subakutt/kronisk fase etter lette hjerneslag vurdert med Canadian Occupational Performance Measure

Ergoterapeuten, 2019

Røen, Irene Mari; Saltyte Benth, Jurate; Kirkevold, Øyvind; Testad, Ingelin; Selbæk, Geir; Engedal, Knut; Bergh, Sverre

Exploring the trajectories of quality of life and its covariates in nursing home residents: A longitudinal study

The journal of Nursing Home Research, 2019

Søgaard, Anne-Johanne; Magnus, Jeanette H.; Bjørnerem, Åshild; Holvik, Kristin; Ranhoff, Anette Hylen; Emaus, Nina; Meyer, Haakon E; Strand, Bjørn Heine

Grip strength in men and women aged 50–79 years is associated with non-vertebral osteoporotic fracture during 15 years follow-up: The Tromsø Study 1994–1995

Osteoporosis International, 2019

Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork; Thorsen, Kirsten

Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie

Tidsskriftet aldring og helse, 2019

Tveito, Marit; Handal, Marte; Løvsletten Smith, Robert; Høiseth, Gudrun; Skurtveit, Svetlana

Forskrivning av antipsykotika til hjemmeboende eldre 2006–18

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2019

Kerpershoek, Liselot; [...] Selbæk, Geir; Michelet, Mona; [...] Verhey, Frans

Is there equity in initial access to formal dementia care in Europe? The Andersen Model applied to the Actifcare cohort

International Journal of Geriatric Psychiatry, 2019

Avlagte doktorgrader

Kjerstin Elisabeth Tevik

Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population based study

Disputert:
Oktober 2019
Hovedveileder:
Anne-Sofie Helvik

Forskningsprosjekter

Yngre med demens og deres familier (YOUNG-DEM)

Hege Kersten, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Demensomsorg på gård

Siren Eriksen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Bjørn Heine Strand, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Prevalens av demens i Nord-Trøndelag

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Kvantitativt EEG som et prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Nasjonal kartlegging demens

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forekomstundersøkelse demens - DP2020

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Brukerbehov - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Spatial orientation in patients with cognitive impairment and Alzheimer´s disease

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Subtyper av AD - MRI

Karin Persson, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Mobility in nursing home residents

Karen Sverdrup, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Den norsk Downs syndrom- og demensstudien

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Aldring, livskvalitet og ensomhet - videreføring

Magnhild Nicolaisen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet (HUNT-SCI)

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Arbeidsdeltakelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre med utviklingshemning i Norge

Jeanette Engeland, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Norwegian Old age health and Retirement Survey (NORSE)

Øyvind Kirkevold, NTNU Gjøvik

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Hjerneendringer ved demens

Geir Selbæk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Aldring i Trøndelag

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Psykose ved demens

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

A-DEM

Mona Michelet, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Demens i sykehus, systematisk litteraturgjennomgang

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

ECOD - videreføring

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Implementation of an e-learning program in dementia palliative care - a pilot study

Siren Eriksen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
ECOD - mestring

Ingeborg Halse, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Guro H. Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
ACTIFCare

Janne-Kathrin Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Kvalitetsregister alderspsykiatri (KVALAP)

Marit Tveito, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Alderspsykiatri og rus (KVALAP)

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Rusmidler på sykehjem

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
PADR videreføring

Maria Lage Barca, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Min ABC Hemne

Kariann Krohne, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Etiske tema ved familiemedlemmers involvering i avgjørelser om behandling av NPS

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Consumption of alcohol in older adults - a comparison between two cultures, China and Norway

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Helse og rusmidler blant endre (65+)

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Gyldighet av kartleggingsskalaer for kognisjon

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
PREM verktøy i NorKog

Marit Nåvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Hørsel og demens

Christian Myrstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Erfaring med VPM

Marit Mjørud, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
SHAPE

Janne Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Å be om en besøksvenn - eldres møte med Røde kors

Kariann Krohne, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Forskningen ved Aldring og Helse bygger på følgende hovedprinsipper. Forskningen skal skape klinisk og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivå. Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskningen skal ha klinisk relevans. Kunnskapen som skapes av forskningen, skal videreformidles raskt og på en forståelig måte for dem som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider. Kombinasjonen av forskning og kompetansespredning gjør at Aldring og helse har en unik mulighet til å implementere ny kunnskap direkte i kliniske fagmiljøer. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer på våre fagområder er blitt etablert. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. Samtidig vil vi fortsette å stå til rådighet for veiledning i planlegging av forskning. På flere områder har Aldring og helse gjennom sin forskning produsert grunnlagsinformasjon for beslutningstagere. Det gjelder blant annet forekomsttall for sykdommer hos eldre i flere deler av helse- og omsorgstjenesten, medikamentbruk, tjenestetilbud, kvalitetsindikatorer i omsorgstjenesten, utvikling av metoder for psykososiale tiltak i omsorgstjenesten, samt utvikling og evaluering av kompetansehevende tiltak. I 2019 har vi fullført en datainnsamling for en nasjonal forekomstundersøkelse av demens. Dette skjer i rammen av fjerde runde av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). I tillegg deltar sykepleierutdanningene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet Nord. I et underprosjekt (HUNT4 Trondheim 70+) er det gjort en tilsvarende undersøkelse i Trondheim kommune der kommunale helsearbeidere og sykepleiestudenter gjennomfører datainnsamlingen. Totalt ble 9940 personer 70 år eller eldre inkludert i HUNT4 og 1749 ble inkludert i HUNT4 Trondheim 70+. Dette er en av de største forekomststudier av demens på verdensbasis. Diagnostisering skjer ved at to kliniske og forskningsmessige eksperter uavhengig av hverandre setter diagnose. Dette arbeidet er påbegynt i 2019 og vil bli fullført i løpet av februar 2020. I 2019 har vi Aldring og Helse fått i oppdrag å starte en oppfølgingsstudie av HUNT4 70+. Dette vil gi insidenstall for demens i Norge. Planlagt start av datainnsamling er høsten 2020. Siden deltagerne i HUNT har blitt undersøkt flere ganger tidligere (1984-86, 1995-97, 2006-08), gir materialet en unik mulighet til å studere risikofaktorer for demens i et livsløpsperspektiv. Prosjekter som undersøker hørsel, depresjon og ensomhet, sosioøkonomisk status som risikofaktorer for demens, er startet med til sammen fem stipendiater involvert. I et annet prosjekt gjennomfører vi en bred kartlegging av brukerbehov hos personer med demens, der personer med demens, pårørende og helsepersonell intervjues om deres respektive oppfatninger av behov hos personen med demens. Prosjektet munner ut i en modell for brukerinvolvering av tjenesten ved forskjellige stadier av demenssykdommen. Disse to prosjektene er en del av Demensplan 2020. Begge prosjektene vil gi kunnskap som er avgjørende for planlegging av helsetjenestene. Aldring og helse forsker også på temaer knyttet til nedsatt funksjonsevne og aldring, både generelt og blant personer som blir eldre med medfødt eller tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne. I 2019 har Aldring og helse publisert flere artikler basert på befolkningsstudier (NorLag og HUNT) og nasjonale registerdata, om blant annet livskvalitet og mortalitet. En studie fant stor mangel på jobb og dagaktivitet blant voksne og eldre med utviklingshemning i Norge. Den norske Downs syndrom og demensstudien, som ble startet opp av Aldring og helse på tampen av 2018, fikk i løpet av 2019 alle nødvendige godkjenninger for å gjennomføres. De aller fleste habiliteringsenheter ved norske sykehus vil bidra med å samle data og vi tar sikte på at rundt 150 voksne personer med Downs syndrom vil delta. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle fagområdene i Aldring og helse. Hoveddelen av samarbeidet gjelder i EU-området, men det er også bredt samarbeid med forskergrupper i Brasil, USA og Australia. Aldring og helse har deltatt i 2 arbeidspakker i EU Joint action on dementia "Act on dementia". Arbeidspakken "Residential care" er det Norge som har ledet, gjennom prof. Øyvind Kirkevold fra Aldring og helse. «Act on dementia» hadde sitt siste år i 2019, og er nå avsluttet. Forskningen i Aldring og helse finansieres i all hovedsak av eksterne midler.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved OUSHF + Sykehuset i Vestfold HF, ved Direktør Jørn Evert Jacobsen

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Jorunn Helbostad
Referansegruppens leder (HMN)
Astrid Daniloff
Brukerrepresentant
Bernhard Lorentzen
Representant Helse Sør-Øst
Cathrine Arntzen
Representant Helse Nord
Ingrid Haug Olsen
Kommunal representant
Marianne Nielsen
Representant Helse Vest
Wenche Frogn Sellæg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler