Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Tjenesten, som retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine felt. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett.

Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Oppgaver og resultat
Vårt overordnete resultatmål er: «Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bidra til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge". Det gjør vi gjennom utvikling av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning. Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og kompetanse innenfor våre fagfelt. Gjennom utstrakt samarbeid og utadrettet virksomhet skal vi bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor alle våre fagfelt regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste.» Dette er noe vi jobber kontinuerlig mot. På vår nettside har vi listet opp 23 resultatmål med varierende detaljeringsnivå og varierende grad av målbarhet. Målene gir en god oversikt over den mangfoldige aktiviteten i tjenesten, men bør revideres. Når fremtidig organisering av Aldring og helse og vår funksjon er avklart, vil vi derfor revidere disse. Dialogmøtet med HOD, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og våre eiere om videre prosess for vår fremtidige organisering var svært verdifullt for oss, og vi går i gang med en bred prosess for å fremme forslag til nytt og helhetlig mandat for Aldring og helse til Helse Sør-Øst våren 2021.

Kommentarer til «nye innsatsområder»: a) På bakgrunn av undersøkelser som en del av Demensplan 2020 har vi utviklet www.demenskartet.no , hvor forekomsttall for demens med framskrivninger til 2050 presenteres visuelt. Tallene kan brytes ned på fylkes- og kommunenivå. Vi utvikler også Veiviser demens, for å synliggjøre aktuelle tiltak og tjenester for personer med demens og deres pårørende. I tillegg har alle våre nettsider om demens blitt nye i 2020. b) Flere av våre kurs og konferanser ble omgjort til digitale arrangementer som følge av korona. Dette har vært ressurskrevende, men det har samtidig gitt verdifulle erfaringer og blitt godt evaluert av deltakerne. c) Vi har gjennom Mental Helse fått midler til podkast om eldre og psykisk helse. Det er produsert seks episoder i 2020. d) Vi har i samarbeid ved Universitetet i Sør-Øst Norge laget og gjennomført et masteremne om utviklingshemning og aldring, og sammen med VID laget og gjennomført en videreutdanning i demens og alderspsykiatri. e) Utvikling av e-læringer og digitale ressurser har fått en viktigere plass i 2020, både som et resultat av vår langsiktige strategi og som en nødvendig følge av korona. f) I ABC-opplæringen er perm om ABC Musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemning snart sluttført. Det er startet omfattende revisjon av Eldreomsorgens ABC. h) Opplæringsprogrammet GerIT har gått over fra telefonforedrag til å benytte zoom.

Aldring og helse har omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk, både på forskning, utvikling og kompetansespredning. Vi har årlig møte med vår faglige referansegruppe. De bidrar aktivt i prosesser vi involverer dem i, og er verdifulle diskusjonspartnere for Aldring og helse. De inviteres til våre arrangementer. Vi sitter i nasjonal referansegruppe for Leve hele livet. I tillegg har vi tett samarbeid med både HOD og Helsedirektoratet på relevante områder. Vi har jevnlig samarbeid med Senter for omsorgsforskning og Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester. Vi har opparbeidet et omfattende nettverk både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannsembetene sprer informasjon om våre prosjekter. Gjennom samarbeid med høgskoler og universiteter blir våre tjenester gjort kjent for studenter og ansatte. Informasjon om våre tilbud sendes til landets kommuner elektronisk. Vi har utstrakt samarbeid med relevante brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Sammen med Helsedirektoratet sitter Aldring og helse i Nordisk demensnettverk, under Nordens Velferdssenter. Vi leder også de tre undernettverkene; demens og etniske minoriterer, demens og urfolk og demens og utviklingshemning. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert utenfor Aldring og helse.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
2348 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
4450 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
6055 timer
Utfyllende informasjon

ABC-satsningen Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Aldring og helse hatt ansvar for utviklingen og implementeringen av Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC. ABC-opplæringen er et omfattende kompetansetiltak for bedriftsintern opplæring i helse- og omsorgssektoren. Implementering og oppfølging skjer i samarbeid med utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske enheter i spesialisthelsetjenesten, interkommunale kompetansesamarbeid og ved fylkeskommunalt ressurssenter for voksenopplæring i videregående skole, samt med fylkesmannsembetene. Opplæringen er gjennomført med tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte kommune, og halvårlige fagdager regionalt, ofte ved samarbeid mellom flere kommuner. Ved utgangen av 2020 hadde 346 kommuner hatt ABC-opplæring i Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, og det var da 3 982 aktive gruppedeltakere i satsingen. Totalt er det fra 2007 til utgangen av 2020 registrert 56 711 gruppedeltakere, og 52 732 gruppedeltakere har fullført. Aldring og helse har leverandøravtaler med 24 ulike fagmiljøer. I 2020 er det gjennomført 135 fagseminarer a 6 timer med totalt 3 682 deltakere, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for 119 fagseminarer. Ingen av disse hadde undervisere fra Aldring og helse. De resterende 16 fagseminarene har Aldring og helse vært ansvarlig for gjennomføringen av. Det er avholdt 44 informasjonsmøter, hvorav underleverandørene har vært ansvarlige for gjennomføringen av 18. Fagseminarene er fordelt på 66 i helseregion Sør-Øst og 69 i de øvrige helseregionene. Det har vært lavere aktivitet enn forventet i 2020 på grunn pandemien. For nettsidene, abc.registering.no og brukerportalen, foregår det et kontinuerlig arbeid med å utvikle og forenkle registreringsprosessen på alle nivå. Aldring og helse har produsert flere undervisningsfilmer som er tilgjengelig i registreringssystemet. I 2020 startet arbeidet med å utvikle animasjonsfilmer for heftene i Demensomsorgens ABC perm 1. Filmene blir en digital ressurs og vil være tilgjengelig for deltagerne i brukerportalen. Det arbeides fortløpende med å opprettholde leverandøravtalene med kvalifiserte fagmiljøer i fylkene. Mitt livs ABC «Mitt livs ABC» er forankret i Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Målgruppen er ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Opplæringen retter seg mot ansatte med og uten helsefaglig utdanning, med og uten høyskoleutdanning. Ved utgangen av 2020 hadde 194 kommuner hatt ABC-opplæring i Mitt livs ABC, og det var da 2 053 aktive gruppedeltagere i satsingen. Totalt er det fra oppstart til utgangen av 2020 registrert 5 605 gruppedeltagere, av disse har 3 552 fullført. Aldring og helse har leverandøravtaler med 19 ulike fagmiljøer. Alle avtaler er inngått med USHT-er. Det er i 2020 gjennomført 75 fagseminarer med totalt 2 319 deltakere og avholdt 43 informasjonsmøter. Det er laget elektroniske tilleggsressurser som lydfiler og refleksjonsfilmer til Mitt livs ABC. I august 2020 startet revisjonen av Mitt livs ABC perm 1. Det skal utvikles et nytt hefte om pårørende som skal være hefte 11 i denne permen. Dette arbeidet ble påbegynt våren 2020. Revideringen er planlagt å være ferdig høsten 2021. Utarbeidelse av lederheftet til ledere i tjenester til personer med utviklingshemming er i gang og er planlagt ferdigstilt i juni 2021. I tilknytning til ABC-satsingene, har Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet gitt ut "Dette må jeg kunne - introduksjon til helse- og omsorgsarbeid" og "Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemning". Målet med "Dette må jeg kunne" er å sikre at alle som arbeider i tjenestene har et minimum av relevant kunnskap. Heftene er tiltenkt vikarer, støttekontakter, personer med lite norskkunnskaper og ansatte uten relevant utdanning. I 2020 er det solgt henholdsvis 2 648 og 939 hefter. Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gitt ut e-læringen Dette må jeg kunne - Gode tjenester til personer med utviklingshemming. Den er basert på heftet med samme navn og ble ferdigstilt og lansert i juni 2020. E-læringen ligger på læringsportalen til KS og spres derfra. Per 31.12.20 er det 1080 personer som er påmeldt kurset, se ellers mer info om e-læring under punktet «e-læring». ABC Musikkbasert miljøbehandling I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har Aldring og helse utviklet ABC Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg. Dette er en del av et større samarbeidsprosjekt ledet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er så langt 1 048 gruppedeltakere i 84 kommuner, og 20 fagmiljøer er involvert som underleverandører. Av de 1 048 gruppedeltagerne har 820 fullført og 228 er fremdeles aktive. Det er i 2020 gjennomført 2 fagseminarer med 58 deltagere. Ett av fagseminarene er gjennomført i Helse Sør-Øst og ett i Helse Vest. Det er i tillegg gjennomført 5 informasjonsmøter kun for denne ABC-en, men den informeres også om på informasjonsmøter for de andre ABC-ene. Det er produsert en ny perm som henvender seg til samme målgruppe som Mitt livs ABC. Den er klar for distribusjon første kvartal 2021. Det utarbeides to selvstendige ABC-hefter om ledelse, ett til Demensomsorgens ABC og ett til Mitt Livs ABC. Disse forventes ferdig medio 2021. En omfattende revisjon av ABC-permen Aldring og omsorg ble startet i 2020. Permen forventes ferdigstilt i november 2021. Ufaglærtsatsingen 2020 På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom Kompetanseløft 2015 og 2020 har Aldring og helse utviklet en opplæringsmodell for ufaglærte, «Med ABC til fagbrev». Gjennom denne opplæringsmodellen gis deltakeren mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider, eller få et kompetansebevis for den delen av opplæringen de har deltatt på. Opplæringstilbudet er en individuell tilpasset opplæring, som er samlings- og nettbasert med veiledet praksis på egen arbeidsplass. I løpet av 2020 er det gjennomført 16 fellessamlinger hver på 4 dager, i Lakselv, Tromsø, Førde, Halden, Haugesund og Oslo og vår samarbeidspartner i Fosen har arrangert 3 samlinger i samarbeid med oss. Tre samlinger ble avlyst i løpet av våren 2020 pga. Covid-19, disse ble flyttet og gjennomført i løpet av høsten 2020. Under nedstengningen ble det digital veiledning og undervisning i grupper/ en til en i ulike temaer og eksamenstrening for våre deltakere. Det ble digital oppstart for en gruppe ved bruk av Skype for Business, som fungerte bra for noen og for andre var det en stor utfordring. Noen sliter med det tekniske og andre har lave digitale ferdigheter. Ved årsskiftet 2020/2021 er det registret 1270 deltakere siden oppstart i 2010. Per i dag har 765 bestått tverrfaglig eksamen i helsearbeiderfaget, og av disse har 489 bestått fagprøven, (73 stykker i 2020). Undervisning og veiledning er gjennomført i alle helseregioner. Vi har lokale samarbeidspartnere i Finnmark og i Fosen som underviser og veileder våre deltakere der. Det er avholdt 6 veiledersamlinger i 2019 (Lakselv, Tromsø, Fosen, Haugesund og Oslo). Veiledersamlingene i Oslo og Fosen ble gjennomført digitalt. Deltakere med Norsk som 2. språk får tilbud om å bruke e- læringskurset Helsenorsk med oppfølging av sin kontaktlærer for å mestre språket bedre både muntlig og skriftlig i sitt arbeid og i opplæringen. Fagskolen Aldring og helse Fagskolen Aldring og helse er et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud med to studieretninger; Demensomsorg og alderspsykiatri, og Utviklingshemning og aldring. Utdanningene er akkreditert av NOKUT i henholdsvis 2008 og 2013. De gjennomføres på deltid over to år og studentene er voksne som er i relevant arbeid under studiet. Krav til opptak er helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider og aktivitør. Den praktiske delen av studiekravene gjennomføres på arbeidsplassen og det tas i bruk nasjonalt anbefalte kartleggingsverktøy og miljøbehandling. Anvendelse av kompetansen og systematisk kontakt med studentenes arbeidsplass kjennetegner fagskolens opplegg. Høsten 2020 var det totalt 156 studenter, fordelt i 11 studentgrupper på seks ulike samlingssteder: Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss, Tønsberg og Ålesund. Studentopptaket ble for første gang kjørt via Samordna opptak og det var 88 nye studenter høsten 2020. Det ble uteksaminert 53 kandidater. Samlingstedet Hønefoss med utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri var nytt høsten 2020. Den ble etterspurt av Ringerike kommune og i samarbeid med kommunens ledelse ble det rekruttert 30 kvalifiserte studenter midt i koronatiden. Undervisningen gjennomføres med èn fysisk ukesamling pr halvår, nettmøter og læringsgrupper, og med systematisk veiledning og oppfølging av hver enkelt student. På grunn av pandemien har det vært behov for kontinuerlig justering og tilrettelegging av undervisningsmåter, innleveringer og vurderingsformer. Omvendt undervisning, samarbeidslæring og utvikling av digitale arbeidsmåter har hatt fokus. To toårige prosjekter om digitale læringsmåter med utviklingsmidler fra Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ble fullført i 2020. Utprøvingen av digitale læringsmidler for å ta perspektivet til personer med demens har gitt kunnskap om affektiv og kognitiv læring, og om betydningen av refleksjon. VR-briller og podcast er prøvd ut i prosjektene. Målsettinger og indikatorer til bruk som systematiske verktøy i kvalitetsarbeidet er utbedret og implementert i 2020, og ordningen med Studentombud er i funksjon. Studentenes evaluering på Studiebarometeret 2020, som de to foregående årene, viser resultater over landsgjennomsnittet på samtlige indikatorer. Ger-IT Aldring og helse og Norsk forening for geriatri samarbeider om fjernundervisning i geriatri. Undervisningen holdes på Zoom. Zoom-link og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden www.norskgeriatri.no - i forkant av hvert møte. I 2020 ble det avholdt 19 møter, med 60 deltakende enheter og 50-80 deltakere per gang. Psyk-IT Opplæringsprogrammet Psyk-IT foregår som videoforelesninger på ca. 20 minutter og målgruppen er alderspsykiatriske miljøer i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Forelesningene kan man se på nettet eller laste ned som podkast. Deltakelse er gratis og man kan abonnere på e-post fra Aldring og Helse, som sendes ut når foredraget publiseres. Psyk-IT har pr i dag 1122 abonnenter. Foredragene legges ut fritt tilgjengelig, også for dem som ikke abonnerer, på Vimeo, Soundcloud, Aldring og helses webside og facebookside. Det er publisert ni nye foredrag i 2020. Vanligvis publiseres 11 nye foredrag per år, men grunnet Covid-19-situasjonen måtte to planlagte foredrag utsettes. I mai la vi ut en reprise av et foredrag fra 2018. I slutten av august 2020 fikk Aldring og helse en ny webplattform og dette har påvirket registreringen av seertall for Psyk-IT. Pr i dag kan vi ikke ta ut komplett statistikk for videoforedragene fra september til desember. Foredragene som er publisert i januar, februar, mars, august og oktober er også moduler i e - læringskurset «Depresjon hos eldre» som er publisert på Aldring og helses nettside og i Læringsportalen til Helse Sør-Øst. Desember - Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet: video 78, podkast 290 November - Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse: video 19, podkast 435 Oktober - Samtale med en person med depresjon: video 590, podkast 512 September - Seksualitet og aldring: video 159, podkast 496 August - Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis: video 196, podkast 466 Juni - Velferdsteknologi for personer med demens: video 506, podkast 581 Mai - Avlyst grunnet Covid-19. Reprise - Personsentrert omsorg og miljøbehandling: video 1601, podkast 675 April-: Avlyst grunnet Covid-19 Mars – Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre: video 387, podkast 645 Februar - Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?: video 712, podkast 661 Januar - Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av MADRS: video 522, podkast 657 E-læring Aldring og helse arbeider systematisk med å utvikle digitale læringsressurser, deriblant e-læring. I 2020 ble det tatt i bruk en Moodle-basert plattform, for publisering av e-læring. Plattformen har en enkel pålogging, mulighet for passeringstester knyttet til kurs, samt gjør det mulig for andre aktører og enkelt kunne tilby Aldring og helse sine kurs gjennom egne nettsider. Siden oppstart i september har totalt 2060 brukere fullført e-læringer på plattformen. Aldring og helse har også produsert og publisert to e-læringer på KS Læring i juni 2020. Totalt 818 brukere har fullført ett av kursene i løpet av året. Våre e-læringer finnes her (krever innlogging): https://edu.aldringoghelse.no/course/index.php?categoryid=4 En oversikt over våre e-læringer finnes på nettsiden https://www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/, ved å filtrere for e-læring nederst på siden. Nye e-læringer fra 2020: Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kurset skal øke kompetansen i palliasjon og covid-19 hos helse- og omsorgsarbeidere som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset skal bidra til at bidra til at Helse- og omsorgspersonell, kan gi lindrende omsorg, pleie og behandling av høy kvalitet til covid-19-syke i kommunen. Estimert tidsbruk: 2,5 timer Psykiske sykdommer hos eldre Kurset gir helse- og omsorgsarbeidere en innføring i depresjon, delirium og psykoser hos eldre, samt veiledning av helse- og omsorgspersonell som jobber med denne gruppen. Kurset er basert på kapitler i læreboka "Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell". Estimert tidsbruk: 1 time Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemning Kurset er tiltenkt nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning og gir en basiskompetanse for å arbeide med personer med utviklingshemming. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp. Estimert tidsbruk: 7 timer Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å gi deltageren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. E-læringskurset er et supplement til kommunens opplæringsprogram for nyansatte uten relevant fagutdanning. Estimert tidsbruk: 7 timer Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse Kurset skal gi en første introduksjon til ABCDEF-metoden og ISBAR kommunikasjon. Målet er at helse- og omsorgsarbeidere raskt skal kunne fange opp endring hos en pasient, og kunne kommunisere observasjonene videre på en strukturert måte med annet helsepersonell. Arbeidet med kurset er pågående og ferdigstilles i januar 2021. Estimert tidsbruk: 1,5 time. E-læring om demens for Inn på tunet-bønder Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om demens hos Inn på tunet-bønder som ønsker å starte opp, eller allerede har, et tilbud til personer med demens på sin gård. Målet er å øke kvaliteten på deres tilbud, samt styrke deres muligheter for gode og stabile driftsavtaler med kjøpere av tilbudet (kommunene). Arbeidet med kurset startet des. 2020 og skal ferdigstilles høsten 2021. Estimert tidsbruk: 2 timer. Filmer Gjennom ulike satsinger er det laget flere filmer og animasjonsfilmer i 2020. Oppdragsundervisning og kongresser Aldring og helse bidrar med undervisning på oppdragskurs og underviser på forespørsel ved høgskoler og universiteter innenfor våre fagområder. Sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge har vi utviklet en mastermodul om utviklingshemning og aldring. To av Aldring og helses ansatte har vært involvert i undervisning i denne mastermodulen. Oppstart var høsten 2020 og 23 studenter deltar. En av våre psykologer har ansvar for Sammen i praksis – tverrprofesjonell sykehjemspraksis ved UiO. Kurset er et valgfritt emne, hvor utdanningene i tillegg til å ha felles undervisning, er i praksis og får veiledning samt lærer av hverandre og om hverandre. Hovedfokus er tverrfaglig samarbeid, og utdanningene som er med er avansert geriatrisk sykepleie, farmasi, medisin, odontologi, psykologi og ernæring. Sammen med VID vitenskapelige høgskole har vi utviklet et tverrfaglig videreutdanningsprogram i demens og alderspsykiatri for høgskoleutdannet helsepersonell. Studiet er på masternivå og hadde oppstart høsten 2020 med 24 deltagere som etter planen vil fullføre utdanningen juni 2021. Vi arrangerte i 2020 det årlige Geriatriseminar Vestfold i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen og faglige nettverk i fylket. Vi arrangerer årlig flere nasjonale konferanser innenfor våre områder. Det største arrangementet er Demensdagene første uka i desember. I 2020 ble hele kurs- og konferansevirksomheten vår påvirket av Covid-19 pandemien, og en omstrukturering fra fysiske til digitale kurs ble gjort. Demensdagene ble som tidligere gjennomført over to dager, men denne gangen som digitalt arrangement med over 800 betalende gjester. Arrangementet ble i hovedsak bygget med direkte streamede forelesninger, plenumsdiskusjoner og studiosamtaler, inklusive intervju med ministrene Høie og Bollestad, som lanserte Demensplan 2025 på arrangementet og deltok i lansering av demenskartet.no. Vi hadde også preproduserte innslag med foredrag, prisutdelinger, underholdning mm. Arrangementet vurderes som godt besøkt og ble positivt evaluert av deltakerne, og om lag halvparten ønsket at et slikt digitalt tilbud skulle videreføres. Ved alle våre arrangementer lager vi nyhetsreportasjer (video, bilde, tekst) før, under og etter arrangementene. Disse distribueres på sosiale medier og egne nettsider. Vi gjør også opptak av foredragsholdere for senere bruk eller sender live fra aktuelle foredrag der det passer. Demens Demensplan 2020 omfatter langt mer enn undervisning, men vi ønsker allikevel å ta med litt om dette, fordi det utgjør en stor og viktig del av vår virksomhet og kompetansespredning. Andre tiltak på demensfeltet er også beskrevet her. Demensplan 2020 er nå avsluttet, og Aldring og helse hadde følgende oppdrag fra Helsedirektoratet i 2020: Forekomst av demens i Norge Aldring og helse har levert rapport til Helsedirektoratet og presenterte sammen med Helseminister Høie Norges første forekomsttall av demens i Norge, under Demensdagene i 2020. Dette er nærmere beskrevet under forskning. Aldring og helse publiserte også på sine nettsider et digitalt og interaktivt Norgeskart, der forekomsttall for alle kommuner i dag og fremskrevet for 50 år vises (demenskartet.no). Dette digitale verktøyet vil gi kommuner anledning til å planlegge sine helsetjenester for personer med demens bedre. Veiviser demens Aldring og helse har sammen med helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen utviklet en digital veiviser om demens, som vil veilede målgrupper ihht Nasjonal faglig retningslinje om demens. Veiviser demens vil vise vei til rette tiltak i rett tid i et demensforløp. Arbeidet ferdigstilles i 2021 og verktøyet publiseres på Aldring og helses nettsider. Temasider demens Aldring og helse ferdigstilte nye temasider om demens på ny digital plattform i 2020. Et omfattende arbeid er gjort for å presentere informasjon, kunnskap og tiltak til ulike målgrupper som tjenesteytere, samfunnsplanleggere, brukergrupper og folk flest. Brukerbehov hos personer med demens i Norge Aldring og helse har levert rapport til Helsedirektoratet med et stort og bredt kunnskapsgrunnlag om personer med demens sine opplevelser og behov. Dette er nærmere beskrevet under forskning. Aldring og helse fikk i oppdrag å utvikle verktøy for brukermedvirkning til personer med demens. «Samtalehjulet» utviklet i Danmark ble oversatt og tilpasset norske forhold. Informasjonsmateriell Aldring og helse utviklet også informasjonsmateriell om demens til ulike samfunnssektorer som politi og vektere, samt ansatte i sykehus. Informasjonsfilm om Nasjonal faglig retningslinje om demens for personer med utviklingshemning. Aldring og helse har utviklet en animasjonsfilm om demensretningslinjen for personer med utviklingshemning, som er publisert på våre nettsider. Utvidet utredning av kognitiv svikt og demens Håndbok for utvidet utredning ble publisert på Demensdagene 2020. Håndboka er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet ihht Nasjonal faglig retningslinje demens. Boka beskriver hvordan utvidet demensutredning bør gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og hvordan samarbeidet mellom tjenestenivåene ivaretas. Aldring og helse har fått rettigheter til å oversette og utgi norsk versjon av European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB-batteriet) fra Nationalt videnscenter for demens, DK. Dette er et utvidet utredningsverktøy utviklet for språklig- og kulturelle minoriteter og som Aldring og helse har deltatt i validering av for norske minoriteter. Dagaktiviteter for personer med demens En håndbok ble publisert på Demensdagene 2020. I 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å ha dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Denne håndboka gir oppdatert kunnskap om hvordan en kommune kan etablere og drive dagaktivitetstilbud for personer med demens og ble skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kognitiv rehabilitering Aldring og helse har i 2020 tilpasset og oversatt et av verktøyene for kognitiv rehabilitering av personer med demens i Norge, samt igangsatt rekruttering av deltagere i pilotkommuner. Hukommelsesteam i Norge vil få økt kompetanse gjennom kurs og veiledning der de i større grad vil kunne bidra til at personer med demens får opprettholdt daglig fungering i eget hjem. Hukommelsesstimulerende terapi – HST (ikke del av Demensplan 2020) Aldring og helse har norske rettigheter for opplæring i hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens og i samarbeid med forskningsmiljø i UK utviklet en opplæringsmodell markedsført mot USHT og Fylkesmenn, samt kommuner. I 2020 måtte Aldring og helse grunnet korona-situasjonen avlyse flere kurs, men gjennomførte totalt 5 kurs for opplæring av HST-kursledere med til sammen 112 deltagere. I 2020 kjøpte Aldring og helse rettighetene for å utvikle HST også til pårørende og som individuell terapi. Aldring og helse skrev i 2020 samarbeidsavtaler med faglige ressurssentre i Bodø og Bergen, i tillegg til Høgskolen i Innlandet. VIPS praksismodell for personsentrert omsorg til personer med demens (ikke del av Demensplan 2020) Aldring og helse har utviklet opplæringsmodell for tjenesteytere i kommunene om brukermedvirkning og personsentrert omsorg til personer med demens. I 2020 utprøvde Aldring og helse i samarbeid med Ullevål sykehus, OUS en tilpasset opplæring til tjenesteytere i akuttgeriatriske sykehus avdelinger som har pasienter med kognitiv svikt og demens. Grunnet korona-situasjonen i 2020 ble fire VPM kursholderkurs avlyst og det ble gjennomført 1 kurs. Planlagt reise til Taiwan om implementering der ble også avlyst, etter oppstart i 2019. Samiske tiltak Aldring og helse har, på oppdrag fra Helsedirektoratet, kulturtilpasset manual til kartleggingsverktøy for basal utredning til samisk, i tillegg publisert fagtekst om utvidet utredning av samiske personer i Håndbok for utvidet utredning av kognitiv svikt og demens. Arbeidet er også implementert av Aldring og helse i temanettverket Urfolk og demens, et undernettverk av Nordens velferdssenter. Pårørendetiltak Aldring og helse har videreført, på oppdrag fra Helsedirektoratet, tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Pårørendeskoler og samtalegrupper er implementert i hele landet. Grunnet korona-situasjonen ble en rekke tiltak hel-digitalisert, men også avlyst. Totalt ble det i 2020 avholdt 241 pårørendeskoler og samtalegrupper med totalt 2636 deltagere. Det er utviklet egne pårørendekurs tilpasset ulike grupper av pårørende til personer med demens og gjennomført i 2020 seks helgesamlinger Møteplass for mestring for 34 par der en har demens, to nasjonale helgesamlinger Tid til å være ung? for 13 ungdom med forelder med demens og en landsdekkende sommerleir for de yngste pårørende barn av en forelder med demens (18 familier).

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Sommerleir for barn som har en mor eller far med demens, 40 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, 2 stk. VTA kurs, totalt 28 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Meg om min alder, 10 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Møteplass for mestring, 6 stk. Helgekurs for par der en har demens. (Kurs/seminar).
 • Tid til å være ung? Digitalt samtaleforum for ungdom som har en mor eller far med demens. (Digital undervisning).
 • Møteplass for mestring, nettbaserte temasamlinger høst 2020 for pårørende og personer med demens. (Digital undervisning).
Allmennheten - alle regioner
 • Oppslag i media, se webadresse til egen rapport i informasjon om formidling. (Oppslag i media).
 • Sosiale media, se webadresse til egen rapport i informasjon om formidling. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs, Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt, 99 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Kursholderkurs i Vips praksismodell for personsentrert omsorg, 17 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Hukommelsesstimulerende terapi, 1. Erfaringsseminar, 33 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Fall hos eldre, 57 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Legemiddelbruk hos eldre, 48 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Velferdsteknologi- og personnær teknologi til personer med kognitiv svikt og demens, 22 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, 1. Erfaringsseminar hukommelsesstimulerende terapi, 33 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Digital konferanse, Demensdagene 2020, 800 betalende deltagere. (Konferanse).
 • Digital konferanse, Hukommelsesteamkonferanse, 320 deltagere. (Konferanse).
 • Ger-IT, Fjernundervisning i geriatri. Avholdt 19 møter på Zoom. (Digital undervisning).
 • Psyk-IT, Januar: - Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av MADRS: video 522, podkast 657. (Digital undervisning).
 • PsykIT, Februar: Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?: video 712, podkast 661. (Digital undervisning).
 • PsykIT, Mars: Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre: video 387, podkast 645. (Digital undervisning).
 • PsykIT, Juni: Velferdsteknologi for personer med demens: video 506, podkast 581. (Digital undervisning).
 • PsykIT, August:- Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis: video 196, podkast 466. (Digital undervisning).
 • PsykIT, September: Seksualitet og aldring: video 159, podkast 496. (Digital undervisning).
 • PsykIT, Oktober: Samtale med en person med depresjon: video 590, podkast 512. (Digital undervisning).
 • PsykIT, November: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse: video 19, podkast 435. (Digital undervisning).
 • PsykIT, Desember: Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet: video 78, podkast 290. (Digital undervisning).
 • E-læring; Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. (Digital undervisning).
 • Elæring, Psykiske sykdommer hos eldre. (Digital undervisning).
 • E-læring, Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemning. (Digital undervisning).
 • E-læring, Dette må jeg kunne – Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid. (Digital undervisning).
 • E-læring, Dette må jeg kunne – Observasjonskompetanse. (Digital undervisning).
 • E-læring, Demens for Inn på tunet-bønder. (Digital undervisning).
 • Webinar, Hvordan møte pårørende til yngre personer med demens og barn og unge som pårørende?. (Digital undervisning).
 • Digital kurs, 3 stk. Hukommelsesstimulerende terapi, totalt 65 deltagere. (Digital undervisning).
 • Digitalt kurs, Basal utredning av demens og kognitiv svikt, 33 deltagere. (Digital undervisning).
 • Digitalt kurs, Hjerneslag - Behandling og rehabilitering etter akuttfasen, 44 deltagere. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Kurs, 2 stk. Hukommelsesstimulerende terapi, totalt 47deltagere. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Seminar, Geriatriseminaret i Vestfold, 105 deltagere. (Kurs/seminar).
 • Kurs, Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning, 21 deltagere. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Innenfor alle våre fagområder drives omfattende veiledning og rådgivning mot helsetjenesten og tverrsektorielt tjenesteapparat. Våre tjenester er tilgjengelige for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, planleggere av helsetjenester, frivillige og brukere (pasienter og pårørende). Vi formidler ny kunnskap gjennom vår nettside, facebook, twitter og instagram. Vi lager podkaster og opplysningsfilmer, og er hyppig til stede i media. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel ved oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder, og de deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå. Fagbibliotek Aldring og helses bibliotek og litteraturtjeneste brukes hyppig av forskere, studenter og fagfolk fra hele landet. Det gis omfattende service til litteratursøk og utlån fra bibliotekets boksamling. I 2020 mottok biblioteket om lag 70 informasjonshenvendelser, hadde ca. 1000 utlån og hentet inn ca. 366 tidsskriftartikler. Det ble gjennomført om lag 373 litteratursøk for egne ansatte og for eksterne brukere. Biblioteket har ansvar for undervisning i kildekritikk, referansehåndtering samt bibliotekbruk for Aldring og helses fagskoleutdanninger. I 2020 deltok biblioteket med veiledning i søk i 12 læringsgruppemøter i fagskolens regi. Biblioteket bidrar til internopplæring gjennom å arrangere faglunsjer. I 2020 arrangerte de 4 faglunsjer. Det arrangeres også faglunsjer som streames fra Ullevål, i samarbeid med Torgeir Bruun Wyllers forskingsgruppe der. Forlaget aldring og helse Forlaget aldring og helse utga i 2020 i alt 19 publikasjoner (læremidler, temabøker, rapporter, digitale ressurser og utredningsverktøy) på til sammen over 1279 sider. Flere av publikasjonene er utgitt i ulike formater (trykt, PDF og HTML). Noen tidligere publikasjoner kom i nye opplag med mindre endringer. Totalt solgte enkeltkomponenter var i 2020 16 989, hvorav 3804 var studiepermer i ABC og 239 solgte undervisningsfilmer (DVD). I tillegg er det distribuert 72 temakofferter. I Aldring og helses nettbokhandel er det i dag 49 gratis nedlastbare publikasjoner. Nett, sosiale medier, media og annen formidling 2020. Nettsidene til Aldring og helse hadde 1 630 056 sidevisninger i 2020. Det er økning på 6% mot 2019. Antall økter/sesjoner i samme periode økte med 23% til 691 246. Pga. den sterke veksten i nye sesjoner/økter i forhold til sidevisninger så går lesetiden litt ned. Det gir en liten reduksjon i antall sidevisninger pr. økt fra 2,8 til 2,4. Aldring og helse benytter sosiale medier aktivt i formidling og kompetansespredning. På Facebook hadde vi en økning av likerklikk på 9% til 22 768 likerklikk. Antallet videovisningsminutter på Facebook havnet på 181 471. På Twitter hadde vi en økning av antall følgere på 3% til 1 307 følgere. Antall følgere på Instagram økte med hele 21% til 2 824 følgere. Aldring og helse sender jevnlig ut nyhetsbrev til dem som ønsker. Ved utgangen av 2020 var det 8053 abonnenter til vårt nyhetsbrev. Vi er omtalt i 765 eksterne artikler i 2020. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble omtalt eller nevnt i totalt 310 medioppslag i redaksjonelle medier i perioden. Dette er en økning på 10% fra forrige periode. 69% av omtalen var i nettmedier, 29% i papirmedier og 2% i TV/Radio . Det var i desember det ble publisert flest artikler som nevnte eller omtalte Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Dagbladet var det enkeltmediet som publiserte flest oppslag etterfulgt av Dagbladet Pluss. Totalt ble Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse nevnt eller omtalt i 167 medier. Den klart største kilden til omtale er sosiale medier med Facebook i spissen. Forskningssjef Geir Selbæk har deltatt i Dagsnytt 18 og er fast gjest i P1+ med informasjon om demens. Se følgende lenker for mer detaljert informasjon om omtale. Årsoversikt medieomtaler 2020: https://www.aldringoghelse.no/arsrapport-medieomtaler-aldring-og-helse-2020/ Medieoppslag 2020: https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2021/01/medieoppslag-2020.pdf Omtale ansatte sosiale medier 2020: https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2021/01/omtale-ansatte-sosiale-medier-2020.pdf

Kvalitetsverktøy

 • Biobank Kvalap, 2020, Ny biobank
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregistre En prioritert satsing er drift av to landsdekkende register, Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (tidligere Nasjonalt kvalitetsregister demens) og Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP). NorKog har status som nasjonalt kvalitetsregister. Registeret inkluderer pr 1.1.2021 14 539 pasienter fra 47 poliklinikker som utreder demens. Registerets biobank inkluderer biologisk materiale fra 4055 pasienter. KVALAP-registeret har eksistert siden 2011 i Oslo-regionen, og fikk i 2016 konsesjon til å utvide til øvrige helseregioner i Norge. KVALAP har mottatt data fra hele landet siden 2017, og har fra 2017 samlet inn data fra omkring 1169 innleggelser og polikliniske forløp, hvorav 228 pasienter har to eller flere innleggelser/behandlingsrekker. Per november 2020 deltar 18 alderspsykiatriske avdelinger. KVALAP har også fått godkjent biobank og denne er i oppstartsfasen. Alle helseregionene er representert i begge registrene. Aldring og helse lager årlige rapporter der hvert senter som deltar i registrene kan sammenligne sitt pasientutvalg og sine metoder med andre senter og med gjeldende retningslinjer. Standardiserte kvalitetsindikatorer er inkludert i begge registrene. Det er dermed mulig å følge utvikling av kvaliteten i tjenesten over tid. NorKog er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister og rapporterer årlig til nasjonalt servicemiljø for nasjonale registre. I tilknytning til NorKog drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. I rapporten "Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre" er KVALAP fremhevet som ett av to registre innen psykiatri som bør få nasjonal status, og søknad ble sendt medio februar 2020. Det er avholdt fire møter med nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre og to møter med ekspertgruppen vedrørende søknad om nasjonal status, samt at saksfremlegg til interregionalt fagdirektørmøte for behandling av søknad om nasjonal status er sendt desember 2020. Saken skal behandles på interregionalt fagdirektørmøte i januar 2021, før den vurderes av administrerende direktører i helseregionene. Endelig avgjørelse om nasjonal status besluttes så hos Helsedirektoratet, og forventes i løpet av 2021. Nasjonale retningslinjer/faglige råd Aldring og helse har bidratt til utvikling av Nasjonal faglig retningslinje for demens og faglige råd for psykiske lidelser hos eldre. Vi bidrar også til implementering av begge. Vi har gitt innspill til flere nasjonale strategier og planer, for eksempel pårørendestrategien og Demensplan 2025. Vi er høringsinstans og svarer ut høringer vi mener det er faglig viktig at vi bidrar i. Kvalitetsverktøy for evaluering av egen opplæringsvirksomhet De kursene og opplæringsprogrammene som har digital registrering og påmelding, følges opp med questback til deltakerne. Resultatene herfra benyttes aktivt som en del av den kontinuerlige prosessen for å sikre en best mulig kompetansespredning innenfor våre områder. Kvalitetsregistre En prioritert satsing er drift av to landsdekkende register, Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (tidligere Nasjonalt kvalitetsregister demens) og Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP). NorKog har status som nasjonalt kvalitetsregister. Registeret inkluderer pr 1.1.2021, 14 539 pasienter fra 47 poliklinikker som utreder demens. Registerets biobank inkluderer biologisk materiale fra 4055 pasienter. KVALAP hadde oppstart i 2017. Per desember 2020 deltar 18 sykehus i KVALAP (både poliklinikk og sengeposter). Fra januar 2017 har KVALAP samlet inn data på 1169 pasienter, hvor av 228 pasienter har to eller flere innleggelser/konsultasjoner. KVALAP har også fått godkjent biobank og denne er i oppstartsfasen. Samtykkeskjemaer for å avlevere biologisk materiale til biobanken er godkjent hos REK. Alle helseregionene er representert i begge registrene. Aldring og helse lager årlige rapporter der hvert senter som deltar i registrene kan sammenligne sitt pasientutvalg og sine metoder med andre sentre og med gjeldende retningslinjer. Standardiserte kvalitetsindikatorer er inkludert i begge registrene. Det er dermed mulig å følge utvikling av kvaliteten i tjenesten over tid. NorKog er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister og rapporterer årlig til nasjonalt servicemiljø for nasjonale registre. I tilknytning til NorKog drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. I rapporten "Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre" er KVALAP fremhevet som ett av to registre innen psykiatri som bør få nasjonal status. Det er sendt revidert og endelig søknad om Nasjonal status som kvalitetsregister i februar 2020. Det er avholdt fire møter med nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre og to møter med ekspertgruppen vedrørende søknad om nasjonal status, samt at saksfremlegg til interregionalt fagdirektørmøte for behandling av søknad om nasjonal status er sendt desember 2020. Demenskartet Som en følge av forekomststudien av demens, har Aldring og helse utviklet et kart som viser demensforekomst i alle landets kommuner frem mot 2050. En eldre befolkning gir flere personer med demens og dermed et større behov for kompetanse og ressurser. Kartet vil bidra i lokalt, regionalt og nasjonalt planleggingsarbeid. Kartet finnes her: https://demenskartet.no/ . Nasjonale retningslinjer/faglige råd Aldring og helse har bidratt til utvikling av Nasjonal faglig retningslinje for demens og faglige råd for psykiske lidelser hos eldre. Vi bidrar også til implementering av begge. Vi har gitt innspill til flere nasjonale strategier og planer, for eksempel pårørendestrategien og Demensplan 2025. Vi er høringsinstans og svarer ut høringer vi mener det er faglig viktig at vi bidrar i. Kvalitetsverktøy for evaluering av egen opplæringsvirksomhet De kursene og opplæringsprogrammene som har digital registrering og påmelding, følges opp med questback til deltakerne. Resultatene herfra benyttes aktivt som en del av den kontinuerlige prosessen for å sikre en best mulig kompetansespredning innenfor våre områder.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Engeland J, Strand BH, Innstrand ST, Langballe EM

Participation in employment and day care for adults with intellectual disabilities: Equal access for all?

J Appl Res Intellect Disabil 2020 Dec 13. Epub 2020 des 13

PMID:
33314483
Aksnes M, Müller EG, Tiiman A, Edwin TH, Terenius L, Revheim ME, Vukojevic V, Bogdanovic N, Knapskog AB

Amyloidogenic Nanoplaques in Cerebrospinal Fluid: Relationship to Amyloid Brain Uptake and Clinical Alzheimer's Disease in a Memory Clinic Cohort.

J Alzheimers Dis 2020;77(2):831-842.

PMID:
32741818
Araujo NB, Nielsen TR, Barca ML, Engedal K, Marinho V, Deslandes AC, Coutinho ES, Laks J

Brazilian version of the European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB-BR): diagnostic accuracy across schooling levels.

Braz J Psychiatry 2020;42(3):286-294. Epub 2020 feb 21

PMID:
32130401
Clancy A, Simonsen N, Lind J, Liveng A, Johannessen A

The meaning of dignity for older adults: A meta-synthesis.

Nurs Ethics 2020 Jul 02. Epub 2020 jul 2

PMID:
32613895
de Bruin SR, Pedersen I, Eriksen S, Hassink J, Vaandrager L, Patil GG

Care Farming for People with Dementia; What Can Healthcare Leaders Learn from This Innovative Care Concept?

J Healthc Leadersh 2020;12():11-18. Epub 2020 mar 10

PMID:
32210657
Edwin TH, Henjum K, Nilsson LNG, Watne LO, Persson K, Eldholm RS, Saltvedt I, Halaas NB, Selbæk G, Engedal K, Strand BH, Knapskog AB

A high cerebrospinal fluid soluble TREM2 level is associated with slow clinical progression of Alzheimer's disease.

Alzheimers Dement (Amst) 2020;12(1):e12128. Epub 2020 des 7

PMID:
33313376
Edwin TH, Strand BH, Persson K, Engedal K, Selbæk G, Knapskog AB

Trajectories and risk factors of dementia progression: a memory clinic cohort followed up to 3 years from diagnosis.

Int Psychogeriatr 2020 Nov 20. Epub 2020 nov 20

PMID:
33213607
Engedal K, Barca ML, Høgh P, Bo Andersen B, Winther Dombernowsky N, Naik M, Gudmundsson TE, Øksengaard AR, Wahlund LO, Snaedal J

The Power of EEG to Predict Conversion from Mild Cognitive Impairment and Subjective Cognitive Decline to Dementia.

Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49(1):38-47. Epub 2020 jul 1

PMID:
32610316
Eriksen S, Bartlett RL, Grov EK, Ibsen TL, Telenius EW, Mork Rokstad AM

The Experience of Lived Time in People with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis.

Dement Geriatr Cogn Disord 2020 Nov 11. Epub 2020 nov 11

PMID:
33176312
Fog AF, Mdala I, Engedal K, Straand J

Variation between nursing homes in drug use and in drug-related problems.

BMC Geriatr 2020 09 09;20(1):336. Epub 2020 sep 9

PMID:
32907532
Hamre C, Fure B, Helbostad JL, Wyller TB, Ihle-Hansen H, Vlachos G, Ursin M, Tangen GG

Balance and Gait After First Minor Ischemic Stroke in People 70 Years of Age or Younger: A Prospective Observational Cohort Study.

Phys Ther 2020 05 18;100(5):798-806.

PMID:
31944247
Hamre C, Fure B, Helbostad JL, Wyller TB, Ihle-Hansen H, Vlachos G, Ursin MH, Tangen GG

Impairments in spatial navigation during walking in patients 70 years or younger with mild stroke.

Top Stroke Rehabil 2020 Apr 21. Epub 2020 apr 21

PMID:
32316862
Hauger AV, Bergland A, Holvik K, Emaus N, Strand BH

Can bone mineral density loss in the non-weight bearing distal forearm predict mortality?

Bone 2020 07;136():115347. Epub 2020 mar 30

PMID:
32240848
Hellton KH, Cummings J, Vik-Mo AO, Nordrehaug JE, Aarsland D, Selbaek G, Giil LM

The Truth behind the Zeros: A New Approach to Principal Component Analysis of the Neuropsychiatric Inventory.

Multivariate Behav Res 2021 Jan-Feb;56(1):70-85. Epub 2020 apr 24

PMID:
32329370
Hestad K, Engedal K, Horndalsveen P, Strand BH

Blood Pressure in Different Dementia Disorders, Mild Cognitive Impairment, and Subjective Cognitive Decline.

Front Aging Neurosci 2020;12():257. Epub 2020 aug 31

PMID:
33110409
Hestad K, Engedal K, Schirmer H, Strand BH

The Effect of Blood Pressure on Cognitive Performance. An 8-Year Follow-Up of the Tromsø Study, Comprising People Aged 45-74 Years.

Front Psychol 2020;11():607. Epub 2020 apr 21

PMID:
32373010
Ibsen TL, Eriksen S

The experience of attending a farm-based day care service from the perspective of people with dementia: A qualitative study.

Dementia (London) 2020 Jul 28. Epub 2020 jul 28

PMID:
32722922
Ibsen TL, Kirkevold Ø, Patil GG, Eriksen S

Dropout from farm-based day care for people with dementia in Norway: a follow-up study.

BMC Geriatr 2020 10 27;20(1):428. Epub 2020 okt 27

PMID:
33109115
Idland AV, Sala-Llonch R, Watne LO, Brækhus A, Hansson O, Blennow K, Zetterberg H, Sørensen Ø, Walhovd KB, Wyller TB, Fjell AM

Biomarker profiling beyond amyloid and tau: cerebrospinal fluid markers, hippocampal atrophy, and memory change in cognitively unimpaired older adults.

Neurobiol Aging 2020 09;93():1-15. Epub 2020 apr 15

PMID:
32438258
Janssen N, Handels RL, Köhler S, Gonçalves-Pereira M, Marques MJ, Irving K, Hopper L, Bieber A, Orrell M, Selbæk G, Michelet M, Wimo A, Zanetti O, Portolani DM, Woods B, Jelley H, Evers SMAA, Verhey FRJ,

Profiles of Met and Unmet Needs in People with Dementia According to Caregivers' Perspective: Results from a European Multicenter Study.

J Am Med Dir Assoc 2020 Nov;21(11):1609-1616.e1. Epub 2020 jul 14

PMID:
32674953
Johansen RH, Olsen K, Bergh S, Benth Jš, Selbæk G, Helvik AS

Course of activities of daily living in nursing home residents with dementia from admission to 36-month follow-up.

BMC Geriatr 2020 11 20;20(1):488. Epub 2020 nov 20

PMID:
33218298
Kimura NRS, Simões JP, Santos RL, Baptista MAT, Portugal MDG, Johannessen A, Barca ML, Engedal K, Laks J, Rodrigues VM, Dourado MCN

Young- and Late-Onset Dementia: A Comparative Study of Quality of Life, Burden, and Depressive Symptoms in Caregivers.

J Geriatr Psychiatry Neurol 2020 Jun 17. Epub 2020 jun 17

PMID:
32552216
Knapskog AB, Henjum K, Idland AV, Eldholm RS, Persson K, Saltvedt I, Watne LO, Engedal K, Nilsson LNG

Cerebrospinal fluid sTREM2 in Alzheimer's disease: comparisons between clinical presentation and AT classification.

Sci Rep 2020 09 28;10(1):15886. Epub 2020 sep 28

PMID:
32985583
Leão LL, Tangen G, Barca ML, Engedal K, Santos SHS, Machado FSM, de Paula AMB, Monteiro-Junior RS

Does hyperglycemia downregulate glucose transporters in the brain?

Med Hypotheses 2020 Jun;139():109614. Epub 2020 feb 6

PMID:
32087490
Lund-Heimark H, Kjelby E, Mehlum L, Gjestad R, Selbæk G, Kroken RA, Johnsen E, Oedegaard KJ, Mellesdal LS

Elderly patients with no previous psychiatric history: suicidality and other factors relating to psychiatric acute admissions.

BJPsych Open 2020 Jun 18;6(4):e63. Epub 2020 jun 18

PMID:
32552924
Michelet M, Lund A, Strand BH, Engedal K, Selbaek G, Bergh S

Characteristics of patients assessed for cognitive decline in primary healthcare, compared to patients assessed in specialist healthcare.

Scand J Prim Health Care 2020 Jun;38(2):107-116. Epub 2020 mai 2

PMID:
32362213
Mjørud M, Selbæk G, Bjertness E, Edwin TH, Engedal K, Knapskog AB, Strand BH

Time from dementia diagnosis to nursing-home admission and death among persons with dementia: A multistate survival analysis.

PLoS One 2020;15(12):e0243513. Epub 2020 des 4

PMID:
33275638
Musaeus CS, Engedal K, Høgh P, Jelic V, Khanna AR, Kjaer TW, Mørup M, Naik M, Oeksengaard AR, Santarnecchi E, Snaedal J, Wahlund LO, Waldemar G, Andersen BB

Changes in the left temporal microstate are a sign of cognitive decline in patients with Alzheimer's disease.

Brain Behav 2020 06;10(6):e01630. Epub 2020 apr 27

PMID:
32338460
Nilsson MH, Tangen GG, Palmqvist S, van Westen D, Mattsson-Carlgren N, Stomrud E, Hansson O

The effects of tau, amyloid and white matter lesions on mobility, dual tasking and balance in older people.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2020 Jun 07. Epub 2020 jun 7

PMID:
32506119
Nygård LK, Dahl L, Mundal I, Šaltyte Benth J, Rokstad AMM

Protein Intake, Protein Mealtime Distribution and Seafood Consumption in Elderly Norwegians: Associations with Physical Function and Strength.

Geriatrics (Basel) 2020 Dec 03;5(4). Epub 2020 des 3

PMID:
33287380
Nåvik M, Hauge S, Sagen U

Milieu therapy for hospitalized patients with late-life anxiety and depression: a qualitative study.

Nord J Psychiatry 2020 Oct;74(7):511-517. Epub 2020 mai 5

PMID:
32367761
Petrova T, Orellana C, Jelic V, Oeksengaard AR, Snaedal J, Høgh P, Andersen BB, Naik M, Engedal K, Wahlund LO, Ferreira D

Cholinergic dysfunction, neurodegeneration, and amyloid-beta pathology in neurodegenerative diseases.

Psychiatry Res Neuroimaging 2020 08 30;302():111099. Epub 2020 mai 17

PMID:
32505903
Rokicki J, Wolfers T, Nordhøy W, Tesli N, Quintana DS, Alnaes D, Richard G, de Lange AG, Lund MJ, Norbom L, Agartz I, Melle I, Naerland T, Selbaek G, Persson K, Nordvik JE, Schwarz E, Andreassen OA, Kaufmann T, Westlye LT

Multimodal imaging improves brain age prediction and reveals distinct abnormalities in patients with psychiatric and neurological disorders.

Hum Brain Mapp 2021 04 15;42(6):1714-1726. Epub 2020 des 19

PMID:
33340180
Røsvik J, Michelet M, Engedal K, Bergh S, Bieber A, Gonçalves-Pereira M, Portolani DM, Hopper L, Irving K, Jelley H, Kerpershoek L, Meyer G, Marques MJ, Sjølund BM, Sköldunger A, Stephan A, Verhey F, de Vugt M, Woods B, Wolfs C, Zanetti O, Selbaek G

Development of best practice recommendations to enhance access to and use of formal community care services for people with dementia in Europe: a Delphi process conducted by the Actifcare project.

Aging Ment Health 2020 Oct 08. Epub 2020 okt 8

PMID:
33030026
Røsvik J, Rokstad AMM

What are the needs of people with dementia in acute hospital settings, and what interventions are made to meet these needs? A systematic integrative review of the literature.

BMC Health Serv Res 2020 Aug 07;20(1):723. Epub 2020 aug 7

PMID:
32767987
Smith RL, Tveito M, Kyllesø L, Jukic MM, Ingelman-Sundberg M, Andreassen OA, Molden E

Rates of complete nonadherence among atypical antipsychotic drugs: A study using blood samples from 13,217 outpatients with psychotic disorders.

Schizophr Res 2021 02;228():590-596. Epub 2020 nov 19

PMID:
33221147
Smith RL, Tveito M, Kyllesø L, Jukic MM, Ingelman-Sundberg M, Andreassen OA, Molden E

Impact of antipsychotic polypharmacy on nonadherence of oral antipsychotic drugs - A study based on blood sample analyses from 24,239 patients.

Eur Neuropsychopharmacol 2020 08;37():64-69. Epub 2020 jun 25

PMID:
32595082
Soares JZ, Pettersen R, Benth Jš, Persson K, Strobel C, Selbæk G, Bogdanovic N

Vitamin D Levels, APOE Allele, and MRI Volumetry Assessed by NeuroQuant in Norwegian Adults with Cognitive Symptoms.

J Alzheimers Dis 2021;79(1):311-321.

PMID:
33252081
Strøm BS, Engedal K, Rokstad AM

Engagement in Everyday Activities among People Living in Indian Nursing Homes: The Association with Person-Centredness.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2020 Jan-Apr;10(1):13-26. Epub 2020 jan 23

PMID:
32158463
Sverdrup K, Bergh S, Selbæk G, Benth Jš, Røen IM, Husebo B, Tangen GG

Trajectories of physical performance in nursing home residents with dementia.

Aging Clin Exp Res 2020 Dec;32(12):2603-2610. Epub 2020 feb 14

PMID:
32060802
Taranrød LB, Eriksen S, Pedersen I, Kirkevold Ø

Characteristics, Burden of Care and Quality of Life of Next of Kin of People with Dementia Attending Farm-Based Day Care in Norway: A Descriptive Cross-Sectional Study.

J Multidiscip Healthc 2020;13():1363-1373. Epub 2020 nov 2

PMID:
33173299
Telenius EW, Eriksen S, Rokstad AMM

I need to be who I am: a qualitative interview study exploring the needs of people with dementia in Norway.

BMJ Open 2020 08 16;10(8):e035886. Epub 2020 aug 16

PMID:
32801195
Testad I, Clare L, Anstey K, Selbæk G, Bjørkløf GH, Henderson C, Dalen I, Gjestsen MT, Rhodes S, Røsvik J, Bollen J, Amos J, Kajander MM, Quinn L, Knapp M

Self-management and HeAlth Promotion in Early-stage dementia with e-learning for carers (SHAPE): study protocol for a multi-centre randomised controlled trial.

BMC Public Health 2020 Oct 09;20(1):1508. Epub 2020 okt 9

PMID:
33036591
Thorsen K, Dourado MCN, Johannessen A

Awareness of dementia and coping to preserve quality of life: a five-year longitudinal narrative study.

Int J Qual Stud Health Well-being 2020 Dec;15(1):1798711.

PMID:
32780653
Trewin CB, Johansson ALV, Hjerkind KV, Strand BH, Kiserud CE, Ursin G

Stage-specific survival has improved for young breast cancer patients since 2000: but not equally.

Breast Cancer Res Treat 2020 Jul;182(2):477-489. Epub 2020 jun 3

PMID:
32495000
Tveito M, Smith RL, Molden E, Høiseth G

Impact of age and CYP2D6 genotype on exposure of zuclopenthixol in patients using long-acting injectable versus oral formulation-an observational study including 2044 patients.

Eur J Clin Pharmacol 2021 Feb;77(2):215-221. Epub 2020 sep 30

PMID:
33000414
Voormolen DC, van Exel J, Brouwer W, Sköldunger A, Gonçalves-Pereira M, Irving K, Bieber A, Selbaek G, Woods B, Zanetti O, Verhey F, Wimo A, Handels RLH,

A validation study of the CarerQol instrument in informal caregivers of people with dementia from eight European countries.

Qual Life Res 2020 Oct 28. Epub 2020 okt 28

PMID:
33113082
Ydstebø AE, Benth Jš, Bergh S, Selbæk G, Vossius C

Informal and formal care among persons with dementia immediately before nursing home admission.

BMC Geriatr 2020 08 18;20(1):296. Epub 2020 aug 18

PMID:
32811440
Stensvik GT, Helvik AS, Nakrem S, Haugan G

Cornell's Depression for Dementia Scale: A psychometric study among Norwegian nursing home residents.

Arch Gerontol Geriatr 2020 Dec 19;93():104325. Epub 2020 des 19

PMID:
33383356
Trindade PGE, Santos RL, Johannessen A, Neto JPS, Dourado MCN

Awareness of Functional Status: People with Alzheimer's Disease Abilities to Self-Report Impairment in Activities of Daily Living.

J Alzheimers Dis Rep 2020 Oct 08;4(1):405-415. Epub 2020 okt 8

PMID:
33283162
Andrea, Eriksson; Myglegård Andersen, Heidi; Eriksson, Charli; Johannessen, Aud; Simonsen, Nina; Thualagant, Nicole; Torp, Steffen; Trollvik, Anne; Haglund, Bo.

How is health promotion research undertaken in a Nordic context? A scoping review of doctoral dissertations from 2008–2018.

Socialmedicinsk Tidsskrift (SMT), 2020

Helvik, Anne-Sofie; Engedal, Knut; Johannessen, Aud.

Elevated alcohol consumption among geriatric psychiatric in-patients.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2020

Hesseberg, Karin; Tangen, Gro Gujord; Pripp, Are Hugo; Bergland, Astrid.

Associations between Cognition and Hand Function in Older People Diagnosed with Mild Cognitive Impairment or Dementia.

Dementia and geriatric cognitive disorders extra, 2020

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Tevik, Kjerstin Elisabeth; Helvik, Anne-Sofie.

Health professionals’ experience of nursing home residents‘ consumption of alcohol and use of psychotropic drugs.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2020.

Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir.

Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien.

Sykepleien Forskning, 2020.

Neves, Tatiana Reis Fabiano; Araujo, Narahyana Bom de; Silva, Felipe de Oliveira; Ferreira, José Vinícius Alves; Nielsen, Thomas Rune; Engedal, Knut; Laks, Jerson; Deslandes, Andrea Camaz.

Accuracy of the semantic fluency test to separate healthy old people from patients with Alzheimer’s disease in a low education population.

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 2020.

Ottoboni, Giovanni; Vasileios, Stamou; Johannessen, Aud; Ilaria, Chirico; Laura, Deriso; Rabih, Chattat; Luisa, Allone.

Needs-appropriate services for people with young onset dementia: the perspectives of healthcare professionals.

Dementia, 2020.

Tangen, Gro Gujord; Hurum, Jon-Håvard; Karlsen, Ragnhild; Haugan, Kjersti; Frogh, Einar; Skarbekk, Anne Kari; Robinson, Hilde Stendal.

Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune.

Fysioterapeuten, 2020.

Thorsen, Kirsten; Johannessen, Aud.

Lydhør identitetsstøtte i samtaler med personer med demens. En studie av intervjuer i en femårig narrativ forløpsstudie.

Nordisk tidsskrift for helseforskning, 2020.

Vallumrød, Signe; Johannessen, Aud; Lyberg, Anne Marit.

Factors that influence social dignity in persons with aphasia in their contact with healthcare professionals: a systematic literature review of qualitative studies.

International Practice Development Journal, 2020.

Callegari, Enrico; Benth, Jrat Šaltyt; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato; Bergh, Sverre.

Does Psychotropic Drug Prescription Change in Nursing Home Patients the First 6 Months After Admission?

Journal of the American Medical Directors Association, 2020.

Avlagte doktorgrader

Annette Bakkane Bendixen

Anxiety symptoms among older adults in specialist mental health services

Disputert:
Januar 2020
Hovedveileder:
Cecilie Bhandari Hartberg
Lara H. Thomasgaard Hvidsten

Quality of life in young-onset dementia - the untimely diagnosis

Disputert:
Mai 2020
Hovedveileder:
Hege Kersten
Utfyllende informasjon

Doktorgraden til Annette Bakkane Bendixen var et samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.

Forskningsprosjekter

Kvalitetsregister alderspsykiatri (KVALAP)

Marit Tveito, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Implementation of an e-learning program in dementia palliative care – a pilot study

Siren Eriksen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia (ECOD) - videreføring

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ACTIFCare - Access to timely formal care- videreføring

Janne-Kathrin Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Alderspsykiatri og rus (KVALAP)

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Besøksvenn

Kariann Krohne, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Aldring og ensomhet

Magnhild Nicolaisen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Hukommelsesplager og predikasjon av dødelighet

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Opplevelser og refleksjoner i hjemmetjenesten - COVID 19

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Prognosis of depression in the Elderly - PRODE (2009-2022)

Geir Selbæk , Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2010 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene

Jeanette Engeland, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Prognostiske Biomarkører EEG

Knut Arne Engedal, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Demens i sykehus

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Pårørende til eldre og rus

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Covid-19 i sykehjem

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Covid-19 og alderspsykiatrisk tjenestetilbud.

Marit Tveito, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Why not lonely

Magnhild Nicolaisen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
HUNT - Nedsatt funksjonsevne

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Smittevern i Norske sykehjem

Øyvind Kirkevold, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Risikofaktorer for demens og helseatferd

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Koronapandemien - Konsekvenser for hjemmeboende

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Epigenetiske profiler ved NPS

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Depresjon og risiko for demens

Ragnhild Holmberg Aunsmo, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Aldring i Trøndelag (AiT)

Vigdis Hjulstad Belbo, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Aldring i Trøndelag - Covid-19

Tanja Louise Ibsen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Self-management and Health promotion in early-stage dementia with e-learning for carers- a randomized controlled trial (SHAPE )

Janne-Kathrin Røsvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Erfaring med VIPS praksismodell

Marit Mjørud, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hørsel og demens

Christian Myrstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

PREM verktøy i NorKog

Marit Nåvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Gyldighet av kartleggingsskalaer for kognisjon

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Helse og rusmidler blant eldre (65+)

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Etiske tema ved familiemedlemmers involvering i avgjørelser om behandling av NPS

Sverre Bergh, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Min ABC Hemne

Kariann Krohne, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon (PADR) videreføring

Maria Lage Barca, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Rusmidler på sykehjem

Anne-Sofie Helvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Guro H. Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia (ECOD)- mestring

Ingeborg Halse, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Activity in dementia – needs and neuropsychiatric symptoms (A-DEM)

Mona Michelet, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Norwegian Old age health and Retirement Survey (NORSE)

Øyvind Kirkevold, NTNU Gjøvik

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2027
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Mobility in nursing home residents

Karen Sverdrup, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Subtyper av AD - MRI

Karin Ester Torun Persson, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Spatial orientation in patients with cognitive impairment and Alzheimer´s disease

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Brukerbehov - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forekomstundersøkelse demens

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Kvantitativt EEG som et prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Prevalens av demens i Nord-Trøndelag

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Bjørn Heine Strand, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2017 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Demensomsorg på gård

Siren Eriksen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Forskningen ved Aldring og Helse bygger på følgende hovedprinsipper. Forskningen skal skape klinisk og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivå. Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskningen skal ha klinisk relevans. Kunnskapen som skapes av forskningen, skal raskt videreformidles på en forståelig måte for dem som bruker våre opplæringsressurser, våre nettsider og til andre interessenter. Kombinasjonen av forskning og kompetansespredning gjør at Aldring og helse har en unik mulighet til å iverksette ny kunnskap direkte i kliniske fagmiljøer. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer på våre fagområder er blitt etablert. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå ofte en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. Samtidig vil vi fortsette å stå til rådighet for veiledning i planlegging og gjennomføring av forskning. På flere områder har Aldring og helse gjennom sin forskning produsert grunnlagsinformasjon for beslutningstagere. Det gjelder blant annet forekomsttall for sykdommer hos eldre på flere områder i helse- og omsorgstjenesten, medikamentbruk, tjenestetilbud, kvalitetsindikatorer i omsorgstjenesten, utvikling av metoder for psykososiale tiltak i omsorgstjenesten, samt utvikling og evaluering av kompetansehevende tiltak. I 2020 har vi publisert resultatene fra forekomststudien av demens, der datainnsamling ble fullført i 2019. Resultatene bygger på data fra fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4). Totalt ble 9930 personer 70 år eller eldre inkludert i HUNT4 og 1749 ble inkludert i HUNT4 Trondheim 70+. Dette er en av de største forekomststudier av demens på verdensbasis. Aldring og Helse har fått i oppdrag å starte en oppfølgingsstudie av HUNT4 70+, Aldring i Trøndelag (AiT) Denne studien vil gi kunnskap om insidens og sykdomsvarighet for demens i Norge. Planlagt start av datainnsamling er september 2021. Siden deltagerne i HUNT har blitt undersøkt flere ganger tidligere (1984-86, 1995-97, 2006-08), gir materialet en unik mulighet til å studere risikofaktorer for demens i et livsløpsperspektiv. Prosjekter som undersøker hørsel, depresjon og ensomhet, sosioøkonomisk status som risikofaktorer for demens, er startet med til sammen fem stipendiater involvert. I rammen av HUNT4 70+ og AiT gjennomfører vi en studie som kartlegger hvordan smittevernstiltak har påvirket eldres helse og bruk av helsetjenester på kort og lang sikt. Undersøkelsen kombinerer flere datakilder; data fra HUNT4 70+, en stor spørreundersøkelse fra nær 13 000 tidligere HUNT-deltagere, kobling til nasjonale helseregistre og AiT. Ved å koble data fra HUNT4 70+ og AiT med data fra tidligere runder av HUNT, samt data fra nasjonale helseregistre studerer vi hvordan helsemessige og sosioøkonomiske variabler er assosiert med risiko for kognitiv svikt og demens. Ved inngangen til 2021 er sju stipendiater engasjert i dette arbeidet. Kartleggingen av brukerbehov hos personer med demens ble fullført i 2020, og en rekke publikasjoner er presentert. I denne studien blir personer med demens, pårørende og helsepersonell intervjuet om deres respektive oppfatninger av behov hos personen med demens. Prosjektet har resultert i en modell for brukerinvolvering av tjenesten ved forskjellige stadier av demenssykdommen. Aldring og helse forsker også på temaer knyttet til nedsatt funksjonsevne og aldring, både generelt og blant personer som blir eldre med medfødt eller tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne. I 2020 har Aldring og helse publisert en intervjuundersøkelse (rapport) finansiert av Røde Kors om de aller eldstes erfaringer med å ha frivillige besøksvenner. I tillegg ble det publisert tre artikler om fysisk funksjon og mobilitet blant pasienter med slag, en artikkel om måling av fysisk aktivitet blant aktive eldre og en om eldres bruk av fysioterapi. En PhD-avhandling om arbeidsdeltagelse og pensjonering blant voksne og eldre med utviklingshemning ble innlevert til NTNU sommeren 2020 og er akseptert for disputas (21.1.2021). Den norske Downs syndrom og demensstudien som ledes av Aldring og helse, og hvor 22 habiliteringsenheter i Norge har fått godkjenninger til å være med på datainnsamlingen, skulle starte opp i det koronapandemien brøt ut, men ble utsatt til 2021. Vi tar sikte på at rundt 150 voksne personer med Downs syndrom vil delta, og data vil danne grunnlag for tre PhD-avhandlinger (to tilknyttet Aldring og helse) med artikler av høy internasjonal interesse og kvalitet. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle fagområdene i Aldring og helse. Hoveddelen av samarbeidet gjelder i EU-området, men det er også bredt samarbeid med forskergrupper i Brasil, USA og Australia. Forskningen i Aldring og helse finansieres i all hovedsak av eksterne midler.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved OUSHF + Sykehuset i Vestfold HF, ved Divisjonsdirektør Jørn Evert Jacobsen

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Jorunn Helbostad
Referansegruppens leder (HMN)
Astrid Daniloff
Brukerrepresentant
Bernhard Lorentzen
Representant Helse Sør-Øst
Cathrine Arntzen
Representant Helse Nord
Ingrid Haug Olsen
Kommunal representant
Marianne Nielsen
Representant Helse Vest
Wenche Frogn Sellæg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler