Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Utrednings-, behandlings- og oppfølgingsmetoder innenfor området kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser.

Oppgaver og resultat
Aktiviteter 1. Sørge for kunnskaps- og kompetansespredning Aktiviteter: • Nettsiden www.rop.no ble opprettet i 2012 og er et nettsted for informasjon, kunnskaps- og kompetanseformidling. • Vi har i samarbeid med ti brukerorganisasjoner utarbeidet: o en elektronisk bruker- og pårørendeversjon av ROP-retningslinjen: www.ropbruker.no. o en brosjyre/brukerversjon av ROP-retningslinjen (”10 viktige anbefalinger du bør kjenne til”). o anbefalingskort av 10 anbefalinger fra ROP-retningslinjen o en poster med 10 sentrale anbefalinger fra ROP-retningslinjen o en 30 sekunders informasjonsfilm om to anbefalinger fra ROP- retningslinjen. Vist i juni måned på ”hvilepuls” sine informasjonsskjermer på ca 500 legekontor i Norge. • Vi har i samarbeid Helsebiblioteket utarbeidet en elektronisk versjon av ROP-retningslinjen som ble lansert i mars 2012: www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/ROP . 2. Bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling Aktiviteter: • Planlegger å implementere modellen ”IDDT” (Integrated Dual Diagnosis Treatment) i psykisk helsevern • Arbeider med å oversette manual for Flexible Assertive Community Treatment Teams (FACT- manual) • Utarbeider FACT-håndbok og FACT- Fidelityvurdering 3. Delta i forskning og etablering av forskernettverk Aktiviteter • Utarbeide en FOU-strategi sammen med forskernettverket/referansegruppe • Etablere nasjonalt forskernettverk tilknyttet spesifikt utviklings-og forskningsprosjekt • Egen forskning 2012/2013: 1. Evaluering av 12 ACT-team, 2010-2014 (samarbeid med A-hus), 3 forskerstillinger ved ROP-tjenesten • Bedringsprosesser hos personer med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse som er inkludert i ACT-team. Stipendiat: Henning Pettersen • Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team. Stipendiat: Hanne Kilen Stuen 2. A Randomised Intervention Study for Alexithymia and Alcohol Dependence. Stipendiatstilling lyses ut. 3. Dødelighet og sykelighet blant injiserende misbrukere i relasjon til hepatitt c og hepatitt b. Stipendiat: Knut BoeKielland. 4. Alexithymia expectancies, self-efficacy, genetic factors and group therapy in alcohol use disorders. Post doc: Fred Arne Thorberg 5. “The implementation of Alcohol Use Disorder Identification Test – Extended and Drug Use Disorder Identification Test – Extended as assessment and monitoring tools. Samarbeid med KORFOR. Stipendiat: Janne Årstad • Veileder doktorgradskandidater innenfor temaområdet ROP, for tiden fire doktorgradstipendiater. • To ansatte ved tjenesten er ansatt i prosentstillinger ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo • Delta i forskningssamarbeid. Samarbeidsavtale er inngått med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Buskerud og Kompetansesenter Rus Helse-Vest (KORFOR) 4. Bidra i opplæring og undervisning Aktiviteter: • Foredrag og opplæring på kurs, seminar og konferanser i hele Norge. Antall dager med foredrag/opplæring i 2012: ca 50 dager. Se egen oversikt. • Lanseringsdag for Nasjonal ROP-tjeneste 14. november 2012 • Arrangert Erfaringskonferansen som oppsummerer forskning og utviklingsarbeid på ROP-området 15. november 2012 • Utviklet e-læringsopplegget www.snakkomrus.no E-læringsopplegget med tilgang til anbefalte kartleggingsverktøy ble utviklet etter oppdrag for Helsedirektoratet og i samarbeid med KoRus-Øst: www.snakkomrus.no. Nettressursen er for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten. • Utarbeidet et klinisk plastkort som kan brukes som et hjelpemiddel for ansatte i hjelpeapparatet i samtaler om bruk av rusmidler. • Planlegging av Nasjonalt opplæringsprogram innenfor ROP-feltet. Søknad ble sendt til Helsedirektoratet 1. mai 2012 • Planlegging av fordypningskurs som arrangeres av Nasjonal ROP-tjeneste 5. Etablering og drift av faglige nettverk Aktiviteter: • Det er etablert en egen innspills- og prioriteringsgruppe (Ekspertråd (bruker- og pårørendeorganisasjoner og fagorganisasjoner) • Det er etablert et nasjonalt ROP-nettverk med ansatte fra spesialtiltak i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Nettverket har samlinger en gang i året.. • ROP-tjenesten deltar i et Nordisk ROP-nettverk. Nettverket arrangerer nordiske ROP-konferanser annet hvert år. • Faglige nettverk vil bli etablert i tilknytning til FOU-prosjekter 6. Overvåke og formidle behandlingsresultater Aktiviteter: • Vi evaluerer og formidler behandlingsresultater fra utprøvingen av ACT- team • En database fra lokale GAP – undersøkelser er under utarbeidelse. Dette vil gi oversikt over praksis i TSB og psykisk helsevern når det gjelder utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. • Vurdere å utarbeide et tilbakemeldingssystem på behandling og oppfølging for brukere og pårørende 7. Etablere og drifte faglige referansegrupper Aktiviteter: • Vi har sendt ut invitasjon til deltakelse i referansegruppe til aktuelle miljøer, • Det er etablert en ekspertgruppe med representanter fra ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner og fra utvalgte fagorganisasjoner.

Den nasjonale kompetansetjenesten har implementering av ”Nasjonal faglig retningslinje for ROP-lidelser” fra mars 2012 som et av sine viktigste oppdrag. Det er gjennomført ulike implementeringstiltak: 1) omfattende undervisning om retningslinjen, 2) utarbeidelse av E-læringsopplegget www.snakkomrus.no med tilgjengeliggjøring av anbefalte kartleggingsverktøy, 3), utarbeidelse av bruker og pårørendeversjon av retningslinjen (www.ropbruker.no), 4) utarbeidelse av elektronisk versjon av retningslinjen, 4) utarbeidelse av Verktøykasse for leder bestående av GAP-undersøkelser og implementeringsmanual. Samhandlingsreform medfører store utfordringer knyttet til at kommunen skal ha større ansvar for behandling og oppfølging av personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Spesialisthelsetjenesten forventes å være mer ute i kommunene, gjennom samhandlingsteam. Det er behov for et stort kompetanseløft i både kommunene og spesialisthelsetjenesten da det fortsatt er store gap mellom sentrale anbefalinger i retningslinjen og praksis ute i fagfeltet. Behovet for en nasjonal kompetansetjeneste vil være stort i mange år framover.

Kompetansetjenesten har ansatte med klinisk erfaring innen ROP-feltet, spesialkunnskap om arbeid og bolig samt ansatte med ansvar for oppfølging av brukertiltak, opprettholdelse av nettsidene, oppbygging av videobiblioteket og administrative oppgaver. Tre ansatte har dr grad, hvorav en professor, det er 2 psykiatere, 2 spesialist psykologer, 3 samfunnsvitere, journalist, sykepleier og sosionom. I tillegg er det en andel stipendiater og postdoc’er knyttet til ACT evaluering og andre eksternt finansierte forskningsprosjekter. På slutten av året er det ansatt opplæringsansvarlig, informasjonsansvarlig og tidligere konstituert leder har gått inn som forskningsleder. Fremover har vi behov for å utvikle våre hjemmesider og rekruttere en eller flere informasjonsmedarbeidere. Det er også et stort opplæringsbehov som delvis må dekkes av eksterne krefter, men kompetansetjenesten skal sørge for at de viktigste undervisningsbehovene innen ROP-feltet blir dekket.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer

Formidling

Pasienter og pårørende -flere regioner
 • Foredrag Bruker spør bruker. (Konferanse).
 • Foredrag Brukerorganisasjoner. (Seminar).
 • Foredrag Hdir brukerråd. (Seminar).
 • Foredrag Brukerperspektiv. (Seminar).
 • Nettside: ropbruker.no. (Veiledning).
Kommunehelsetjenesten
 • Foredrag ROP implementering. (Kurs).
 • Foredrag ACT team. (Seminar).
Spesialisthelsetjenesten
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Kurs).
 • Foredrag Implementering ROP. (Kurs).
 • Foredrag ACT Boston. (Konferanse).
 • ROP undervisning. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • ROP nettverk. (Nettmøte).
Helsepersonell - flere regioner
 • Foredrag Husbanken. (Konferanse).
 • Foredrag Psykisk helse og rus. (Konferanse).
 • Foredrag Rus og psykisk helse. (Konferanse).
Andre
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Kurs).
 • Foredrag Bolig. (Konferanse).
 • Foredrag Hdir og KoRus ledere. (Konferanse).
Helsepersonell - egen region
 • Foredrag kartleggingsverktøy. (Kurs).
 • Foredrag Barn og rus. (Kurs).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Kurs).
 • Foredrag ROP implementering. (Konferanse).
 • Foredrag-ROP. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • Undervisning ROP. (Kurs).
 • Foredrag ROP implementering. (Kurs).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Konferanse).
 • Foredrag ACT seminar. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
Helsepersonell - alle regioner
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Kurs).
 • Foredrag ROP lansering. (Konferanse).
 • Foredrag Dobbeldiagnoser. (Konferanse).
 • Foredrag ROP retningslinjen - nytter det. (Konferanse).
 • Foredrag LAR-ROP. (Konferanse).
 • Foredrag ACT. (Konferanse).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Konferanse).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Konferanse).
 • Implemnetering Milano. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Foredrag Brukermedvirkning. (Kurs).
 • Foredrag ACT. (Konferanse).
 • Foredrag Implementering. (Konferanse).
 • Foredrag lansering ROP. (Konferanse).
 • Foredrag om snakkomrus. (Konferanse).
 • Foredrag ROP implementering. (Konferanse).
 • Foredrag ROP retningslinjen. (Seminar).
 • Foredrag Brukerinvolvering. (Seminar).
 • Tidlig intervensjon. (Nettmøte).
 • Implementering - Stockholm. (Nettmøte).
 • Nettsiden: snakkomrus.no. (Veiledning).
 • Diverse materiell. (Veiledning).
 • Diverse videoklipp. (Veiledning).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Bratlien Unni, Øie Merete, Lien Lars, Agartz Ingrid, Lie Romm Kristin, Vaskinn Anja, Ueland Torill, Andreassen Ole A, Melle Ingrid

Social dysfunction in first-episode psychosis and relations to neurocognition, duration of untreated psychosis and clinical symptoms.

Psychiatry Res 2013 May 15;207(1-2):33-9. Epub 2012 nov 13

PMID:
23153893
Abebe Dawit Shawel, Lien Lars, Hjelde Karin Harsløf

What We Know and Don't Know About Mental Health Problems Among Immigrants in Norway.

J Immigr Minor Health 2012 Nov. Epub 2012 nov 3

PMID:
23117694
Ayazi Touraj, Lien Lars, Eide Arne H, Ruom Majok Malek, Hauff Edvard

What are the risk factors for the comorbidity of posttraumatic stress disorder and depression in a war-affected population? A cross-sectional community study in South Sudan.

BMC Psychiatry 2012;12():175. Epub 2012 okt 19

PMID:
23083301

Forskningsprosjekter

Comorbid alcohol use disorders (AUD) and major depression (MD)

Lars Lien, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
4. Alexithymia expectancies, self-efficacy, genetic factors and group therapy in alcohol use disorders

Fred Arne Thorberg, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
3. Dødelighet og sykelighet blant injiserende misbrukere i relasjon til hepatitt c og hepatitt

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HSØ
2. A Randomised Intervention Study for Alexithymia and Alcohol Dependence

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
The implementation of Alcohol Use Disorder Identification Test – Extended and Drug Use Disorder Identification

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Evaluering av 12 ACT-team, 2010-2014 (samarbeid med A-hus), 3 forskerstillinger ved ROP-tjenesten

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Avdelingssjef Alf Skar

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler