Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetansespredning innenfor fagområdet rus- og psykisk lidelse og bistå ansatte i helsetjenesten med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis samt formidle relevant kunnskap og kompetanse til og fra brukere/pårørende. Arbeidet tar utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser. Tjenestens hovedoppgave er å bidra til implementering av nasjonal retningslinje og annen relevant kunnskap som inkluderer forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer. Målet er at praksis anbefalt i Retningslinjen bygges inn i foretakenes kunnskapssystemer og at tjenesten bidrar til å redusere stigma om personer med rus- og psykiske lidelser.

Oppgaver og resultat
•Bygge opp og formidle kompetanse. ROP tjenesten har høy aktivitet på vår nettportal www.rop.no som formidler nyheter fra ROP feltet med nyhetsstoff fra forskning, prosjekter og konferanser. Antall bruker er økende. Her ligger også en rekke viktige verktøy for tjenesten, ledere og egne sider for brukere. Vi drifter også www.snakkomrus.no og www.ropbruker.no som er sider tilpasset henholdsvis behandlere og brukere. I tillegg har vi utviklet en interaktiv kunnskapstest knyttet til ROP-retningslinjen kalt Kunnskapsropet. Den ble lansert i januar 2014. Vi formidler også kompetanse gjennom det nasjonale opplæringsprogrammet med nasjonale 2-dagers kurs og mulighet for fordypningskurs samt at vi har utviklet en rekke e-læringsverktøy inkludert et eget videobibliotek, www.roptv.no •Overvåke og formidle behandlingsresultater. Vi har publisert er liste med relevant ROP-forskning de siste 5 årene. Vi legger ut nyheter, beskriver på nettsiden og tar ofte med på våre kurs prosjekter som er viktig for ROP-tjenesten. En annen viktig kanal for overvåkning er vår ledelse og deltagelse i ACT evalueringen. Vi har i 2013 ansatt en egen forskningsjournalist samt hatt avtale med to frilansjournalister som også leverer viktig stoff om behandlingsresultater innenfor ROP-feltet nasjonalt og internasjonalt. •Delta i forskning og etablering av forskernettverk. Vi er aktive med ulike forskningsprosjekter innenfor bruk av tvang, ACT evaluering,hepatitt hos stoffavhengige og immunologi. Sammen med Akershus universitetssykehus leder vi den norske ACT evalueringen. I løpet av 2013 har vi beredt grunnen for etablering av et forsknings- og behandlingsnettverk knyttet til Integrerte behandlingsmodeller. •Bidra i relevant undervisning. Vi bidrar med undervisning på flere høgskoler og ved universitet i Oslo både på grunnutdannings- og masternivå. I tillegg veileder vi flere master- og doktorgraderkandidater. I tillegg har vi på slutten av 2013 utarbeidet forslag til flere lærebøker innenfor ROP-feltet. •Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Vi bidrar med kunnskaps og kompetansespredning gjennom vårt nasjonale opplæringsprogram. Via vårt forbedringsarbeid knyttet til GAP undersøkelser veileder vi HFer i hele landet med implementering av ROP-retningslinjen. Vi har et eget ekspertråd hvor alle viktige brukerorganisasjoner deltar. Det sammen med nettportalen ROP.no og publisering av postere, flyere etc om viktige brukerrettigheter den viktigste veiledningen til brukere. I tillegg har vi vår egen nettside samt www.snakkomrus.no som gir både overordnet og praktisk veiledning til helsearbeidere. •Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Vi har et ekspertråd og en referansegruppe som er sammensatt med brukere og ansatte fra ulike tjenester i hele landet. Vår hjemmeside har en universell utforming etter DIFI sine retningslinjer, noe som blant annet innebærer at innholdet kan forstørres av svaksynte og knyttes til lyttesystemer for blinde. Via hvilePULS har vi nådd svært mange av landets legekontorer med informasjon til brukere og helsepersonell. Fastleger har vi informert ved å sende ut eget informasjonsmateriell knyttet til oppdagelse av rusproblemer. Vi har også produsert og fått vist filmen «Jovisst» på reklamefrie dager på de kommersielle kanalene. •Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Vårt nasjonale opplæringsprogram og alle våre andre tiltak er rettet inn mot å sikre implementering av ROP-retningslinjen. I tillegg har vi etablert GAP-undersøkelser som nå gjennomføres flere steder i landet for å hjelpe tjenesten med å få kunnskap om gapet mellom dagens praksis og retningslinjen. Alle våre nettressurser og andre digitale ressurser som Kunnskapsropet og ROP-TV er rettet mot implementering av ROP-retningslinjen.

•Har tjenesten utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde? Sammen med Ekspertrådet har tjenesten utarbeidet og på ulike flater publisert det som brukere selv mener er de 10 viktigste anbefalingene i ROP-retningslinjen. Det ble senhøsten 2013 satt i gang et prosjekt for å videreutvikle ROPbruker.no – nettsiden med pasient/brukerversjon av retningslinjen - til en responsiv versjon, slik at man lettere kan benytte seg av ressursen også på nettbrett og mobil. Brukerversjonen av retningslinjen vil her komme enda bedre frem, da både grafikk og brukergrensesnitt er modernisert og forbedret. Brukerne kan få sine valgfrie spørsmål knyttet til anbefalingene tilsendt både på epost og mobil. ROPbruker.no ble lansert i mars 2012 og siden er i stadig utvikling. Høsten 2013 ble det lansert en ny ressursside for brukere- og pårørende under ROP.no-paraplyen. Her samles lenker og kontaktinformasjon til alle de store bruker- og pårørendeorganisasjonene, det er informasjon om selvhjelp, implementering, oppfølging & behandling og om rettigheter. •Har tjenesten utarbeidet en plan for kompetansespredning? Vi har sammen med alle KoRusene i landet utarbeidet en plan for kompetansespredning gjennom det nasjonale ROP opplæringsprogram. For 2013 gjennomførte vi 3 av totalt 17 ROP-kurs spredt over hele landet. Vi har med brukere, ledere og alle ulike tjenestenivå på kurset. I tillegg har vi planlagt og kommet godt i gang med fordypningskurs som også er for hele landet i form av spesielt tilrettelagte kurs i bruk av diagnostiske instrumenter. Som en samlet del av kompetansespredningen ligger også våre digitale ressurser med nettsider, videobibliotek og Kunnskapsropet. Ved alle kurs blir de digitale ressurser presentert og deltagerne bedt om å ta de i bruk i sine respektive avdelinger. Vi har i 2013 gjennomført de målene vi satte oss for kompetansespredning og har planene klare for enda mer ambisiøse mål for 2014. Her er noen konkrete eksempler: •Det er utarbeidet eget opplæringsprogram for ROP-kursene •ROP-kursene har særlig fokus på sentrale anbefalinger i ROP-retningslinjen •Kursene har et fast innhold og sørger for at fagpersoner og ledere får samme opplæring nasjonalt •Stor geografisk spredning som når fagpersoner i ROP-feltet •Det er utviklet kursmateriale til ROP-kursene. •Deltagelse på mellom 200-250 på ROP-kurs i 2013 •ROP-kursene tilrettelegger for lokal implementering. •Distribuerer e-læring og henviser til nettsida. (Produserer videoforelesninger og Kunnskapsropet) •Gjennomført tre oppplæringskurs i PRISM-CV høsten 2013 •I formidling av kunnskap og kompetanse er det arrangert ROP-dag med tema samhandling •Spre kunnskap gjennom www.forskning.no

Vi sikrer og evaluerer måloppnåelse gjennom utarbeidelse av en handlingsplan for tjenesten hvert år. Alle ansatte, referansegruppa og Ekspertrådet deltar i evaluering og utformingen av ny handlingsplan for hvert år. Handlingsplanen bygger på strategiplanen som løper for 3 år av gangen (2012-2014). Nedenfor følger noen av våre resultatmål for 2013: Utvikle ny nettside med nyhetssaker hver uke og nyhetsbrev: Tjenestens hovednettside ROP.no ble lansert i november 2012 og videreutviklingen av siden har fortsatt i hele 2013. Tjenesten har gått bort fra bruk av flash, og satset på et enkelt brukergrensesnitt med responsivt design, gode menyer og rike ressurssider. Det blir publisert nyhetssaker flere ganger i uken, og nyhetsbrev sendes ut to ganger i måneden. Blant nye funksjoner i 2013 er integrerte sosiale medier, kommentarfelt, kurs- og konferansekalender og egen ressursside for brukere- og pårørende. Oversikt over relevante kurs/konferanser nasjonalt og internasjonalt: Våren 2013 utviklet tjenesten en egen kurs- og konferansekalender på ROP.no. Kalenderen inneholder de viktigste arrangementene innen ROP-feltet i innland og utland, samt påmeldingsinformasjon til interne kurs- og konferanser. Videreutvikle multimedia på nettsiden Det ble på sensommeren 2013 lansert et eget videoforedragsbibliotek under ROP.no-paraplyen. ROP-tv skal på en intuitiv og brukervennlig måte bidra til å gjøre kunnskap fra ROP-feltet tilgjengelig gjennom foredrag fra tjenestens kurs- og konferanser, forelesninger fra ressurspersoner som har blitt invitert til tjenestens lokaler, samt dybdeinformasjon om ulike kartleggingsverktøy og diskusjoner rundt ulike kliniske problemstillinger. Informasjon om og markedsføring av nasjonal retningslinje: Vinteren 2013-2014 ferdigstilles den interaktive quizen Kunnskapsropet.no. Her ønsker tjenesten å skape interesse, nysgjerrighet og forståelse for innholdet i ROP-retningslinjen. Her kan man teste sin kunnskap om utredning, behandling og oppfølging, samt kontinuerlig forbedre kunnskapsnivået. Stimulere til utprøving av samhandlingsmodeller: Vi har i 2013 oversatt FACT- manualen, utarbeidet FACT-håndbok og FACT- Fidelityvurdering. Vi har vært med i diskusjonen om oppsøkende tjenester og flere tjenester der brukeren oppholder seg. Vi ønsker å evaluere FACT. Det er startet opp flere FACT-team i 2013 finansiert delvis av Helsedirektoratet. Utprøving av Gap – analyse og kartleggingsverktøy i psykisk helsevern og TSB Vi har utarbeidet et opplegg for å gjennomføre lokale GAP – analyser, utarbeidet elektroniske versjoner av GAP-skjema for psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det arbeides nå med å lage gap-undersøkelse for kommunen. Gap-undersøkelser er i gang flere steder i landet, blant annet ved DPS og Helseforetak fra Tromsø i Nord til Vestfold og Østfold i Sør. Beskrive prosessen for forbedringsarbeid Vi arbeider fortsatt med å utarbeide en implementeringsmanual. Vi lanserte et bolighefte høsten 2013 med oppsummert kunnskap og erfaringer med oppfølging i bolig. Vi har ikke gjennomført kartlegging av brukererfaringer mht oppfølging i bolig blant beboere (kvalitativ undersøkelse) eller oppsummert kunnskap og erfaringer med arbeid (SE, IPS, Mestringsveier til arbeid og lignende). Delta i forskning og etablering av forskernettverk Det er utarbeidet en egen forskningsstrategi for Rop-tjenesten. Vi er ansvarlig for og deltar i flere forskningsprosjekter på fagområdet ROP. (se egen liste under forskning). Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med: Senter for rus og psykisk helse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, SERAF ved Universitetet i Oslo og KORFOR i Helse Vest. Tjenesten har seks stipendiater og en post-doc som er eksternt finansiert. Vi har i løpet av 2013 veiledet 8 stipendiater. Spredning av forskning skjer via vår hjemmeside der vi har en oversikt over norske publikasjoner på ROP-feltet, oversikt over egen ROP-forskning og omtale av forskningsprosjekter. Videre er vi på Forskning.no, formidler på konferanser, seminarer, faglige nettverk og publikasjoner.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
10 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
50 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
15 timer

Formidling

Helsepersonell - alle regioner
  • Nasjonal ROP dag. (Konferanse).
  • Kurs i PRISM. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
  • Nasjonalt opplæringsprogram ROP. (Kurs).

Kvalitetsverktøy

  • GAP analyser, 2012, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Lien Lars, Welander-Vatn Audun

Factors Associated with the Persistence of Bullying Victimization From 10th grade to 13th Grade: A Longitudinal Study.

Clin Pract Epidemiol Ment Health 2013;9():243-50. Epub 2013 des 13

PMID:
24367391
Bratlien U, Øie M, Haug E, Møller P, Andreassen OA, Lien L, Melle I

Self-reported symptoms and health service use in adolescence in persons who later develop psychotic disorders: a prospective case-control study.

Early Interv Psychiatry 2015 Jun;9(3):221-7. Epub 2013 nov 14

PMID:
24224904
Strøm Ida Frugård, Thoresen Siri, Wentzel-Larsen Tore, Hjemdal Ole Kristian, Lien Lars, Dyb Grete

Exposure to life adversity in high school and later work participation: a longitudinal population-based study.

J Adolesc 2013 Dec;36(6):1143-51. Epub 2013 okt 8

PMID:
24215961
Neupane Sudan Prasad, Lien Lars, Hilberg Thor, Bramness Jørgen G

Vitamin D deficiency in alcohol-use disorders and its relationship to comorbid major depression: a cross-sectional study of inpatients in Nepal.

Drug Alcohol Depend 2013 Dec;133(2):480-5. Epub 2013 aug 1

PMID:
23916323
Bratlien Unni, Øie Merete, Lien Lars, Agartz Ingrid, Lie Romm Kristin, Vaskinn Anja, Ueland Torill, Andreassen Ole A, Melle Ingrid

Social dysfunction in first-episode psychosis and relations to neurocognition, duration of untreated psychosis and clinical symptoms.

Psychiatry Res 2013 May 15;207(1-2):33-9. Epub 2012 nov 13

PMID:
23153893
Wynn Rolf, Landheim Anne, Hoxmark Ellen

Which factors influence psychiatric diagnosing in substance abuse treatment?

Int J Ment Health Syst 2013;7(1):17. Epub 2013 jun 6

PMID:
23742628
Pettersen Henning, Ruud Torleif, Ravndal Edle, Landheim Anne

Walking the fine line: self-reported reasons for substance use in persons with severe mental illness.

Int J Qual Stud Health Well-being 2013;8():21968. Epub 2013 des 20

PMID:
24369778
Kielland Knut Boe, Skaug Kjell, Amundsen Ellen J, Dalgard Olav

All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled study.

J Hepatol 2013 Jan;58(1):31-7. Epub 2012 sep 4

PMID:
22960427
Lien L

Det nytter og er økonomisk lønnsomt å forebygge og behandle psykiske lidelser.

Sykepleien 07.08.2013

Martinez P, Lien L, Landheim A, Kowal P, Clausen

Quality of life and social engagement of alcohol abstainers and users among older adults in South Africa

Quality of Life Research

Avlagte doktorgrader

Priscilla Martinez

Alcohol use in special populations in Africa: Data from the World Health Survey and Study on global AGEing and adult health

Disputert:
Mars 2013
Hovedveileder:
Lars Lien

Forskningsprosjekter

Kjennetegn og forløp for pasienter i ACT-team

Anne Landheim, Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Menneskers erfaring med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver: pasienter, pårørende og

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Kjennetegn og forløp for pasienter i ACT-team

Anne Landheim, Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kjennetegn og forløp for pasienter i ACT-team

Anne Landheim, Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team. En prospektiv studie av pasienter med og uten tvungent psykisk helsevern

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Dødelighet og sykelighet blant injiserende misbrukere i relasjon til hepatitt c og hepatitt b

Olav Dalgard, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Bedringsprosesser hos personer med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Alexithymia, alcohol expectancies, self-efficacy and treatment outcome in alcohol use disorders”.

Fred Arne Thorberg, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a qualitative study of mental health servi

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Implementering av Alkohol-E og DUDIT-E: muligheter og begrensninger i kartlegging og monitorering av motivasjon

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Spiritualitet, mestring og mening. Betydning av behandling i religiøse institusjoner

Lars Danbolt, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Immunology in patients with depression and alcohol misuse

Jørgen Bramness, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2009 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
ACT evalueringen

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Avdelingssjef Knut Hestad

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder, Helse Vest RHF
Bente Sikveland
Regional representant, Helse Vest RHF
Frode Bie
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
KristinTømmervik
Regional representant, Helse Midt-Norge RHF
Tore Ødegård
Regional representant, Helse Nord RHF
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Dag Morken
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Karl Olaf Sundfør
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Brita Holmen
Kommunal representant, Helse Sør-Øst RHF
Jørgen Bramnes
Universitetsrepresentant, Annen tilhørighet
Marit Borg
Høgskolerepresentant, Annen tilhørighet
Espen Arnevik
Andre, Helse Sør-Øst RHF
Eva Svendsen
Andre, Annen tilhørighet
Trond Hatling
Andre, Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler