Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetansespredning innenfor fagområdet rus- og psykisk lidelse og bistå ansatte i helsetjenesten med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis samt formidle relevant kunnskap og kompetanse til og fra brukere/ pårørende. Arbeidet tar utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser. Tjenestens hovedoppgave er å bidra til implementering av nasjonal retningslinje og annen relevant kunnskap som inkluderer forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer. Målet er at praksis anbefalt i Retningslinjen bygges inn i foretakenes kunnskapssystemer og at Tjenesten bidrar til å redusere stigma om personer med rus- og psykisk lidelse.

Oppgaver og resultat
Til denne delen av rapportering benytter vi de samme overskriftene som ble benyttet ved rapportering i fjor. •Bygge opp og formidle kompetanse ROP tjenesten har høy aktivitet på vår nettportal www.rop.no som formidler nyheter fra ROP feltet med nyhetsstoff fra forskning, prosjekter og konferanser. Antall brukere er økende. Her ligger også en rekke viktige verktøy for tjenesten, ledere og egne sider for brukere. Vi drifter også www.snakkomrus.no og www.ropbruker.no som er sider tilpasset henholdsvis behandlere og brukere. I tillegg har vi utviklet en interaktiv kunnskapstest knyttet til ROP-retningslinjen kalt Kunnskapsropet. Den ble lansert i januar 2014. Vi formidler også kompetanse gjennom det nasjonale opplæringsprogrammet med nasjonale 2-dagers kurs og mulighet for fordypningskurs samt at vi har utviklet en rekke e-læringsverktøy, inkludert et eget videobibliotek, www.roptv.no •Overvåke og formidle behandlingsresultater Vi har publisert en liste med relevant ROP-forskning de siste 5 årene. Vi legger ut nyheter, beskriver på nettsiden og tar ofte med på våre kurs prosjekter som er viktig for ROP-tjenesten. En annen viktig kanal for overvåkning er vår ledelse og deltagelse i ACT evalueringen. Vi har i 2014 hatt 1,5 stilling for kommunikasjon samt hatt avtale med to frilansjournalister som også leverer viktig stoff om behandlingsresultater innenfor ROP-feltet nasjonalt og internasjonalt. •Delta i forskning og etablering av forskernettverk Vi er aktive med ulike forskningsprosjekter innenfor bruk av tvang, ACT evaluering, hepatitt hos stoffavhengige og immunologi. Nye områder i 2014 er oppfølgingsstudier av ROP og LAR kohorter, forskning på implementering og recovery modeller. Sammen med Akershus universitetssykehus ledet vi den norske ACT evalueringen som ble avsluttet med sluttrapport og lanseringsseminarer i 2014. Vi har i hele år arbeidet med å etablere ulike forskningsnettverk og minst to av disse vil sannsynligvis være oppe å gå i løpet av 2015. •Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Vi har et ekspertråd og en referansegruppe som er sammensatt med brukere og ansatte fra ulike tjenester i hele landet. Vår hjemmeside har en universell utforming etter DIFI sine retningslinjer, noe som blant annet innebærer at innholdet kan forstørres av svaksynte og knyttes til lyttesystemer for blinde. Via hvilePULS har vi nådd svært mange av landets legekontorer med informasjon til brukere og helsepersonell. Fastleger har vi informert ved å sende ut eget informasjonsmateriell knyttet til oppdagelse av rusproblemer. Vi har også produsert og fått vist filmen «Jovisst» på reklamefrie dager på de kommersielle kanalene. •Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Vårt nasjonale opplæringsprogram og alle våre andre tiltak er rettet inn mot å sikre implementering av ROP-retningslinjen. I tillegg har vi utviklet og gjort tilgjengelig GAP-undersøkelser som lederverktøy på vår hjemmeside. Formålet er at dagens ledere kan kartlegge praksis blant behandlere på en poliklinikk eller sengepost for å undersøke eventuelle gap mellom dagens praksis og anbefalinger i ROP-retningslinjen. Alle våre nettressurser og andre digitale ressurser som Kunnskapsropet og ROP-TV er rettet mot implementering av ROP-retningslinjen. I år har vi også arbeidet med å utvikle det vi kaller Erfaringsropet som skal være en plass for utvekling i hele landet. •Har tjenesten utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde? Sammen med Ekspertrådet har tjenesten utarbeidet og på ulike flater publisert det som brukere selv mener er de 10 viktigste anbefalingene i ROP-retningslinjen. Vi har satt i gang et prosjekt for å videreutvikle ROPbruker.no – nettsiden med pasient/brukerversjon av retningslinjen - til en responsiv versjon, slik at man lettere kan benytte seg av ressursen også på nettbrett og mobil. Brukerversjonen av retningslinjen vil her komme enda bedre frem, da både grafikk og brukergrensesnitt er modernisert og forbedret. Brukerne kan få sine valgfrie spørsmål knyttet til anbefalingene tilsendt både på epost og mobil. Et stort prosjekt i 2014 har vært arbeidet med en egen Recovery bok. Her har en rekke brukere fått anledning til å beskrive sin tilfriskningshistorie. Dette er gjort i samarbeid med Ekspertrådet og boka vil foreligge på Gyldendal i løpet av høsten 2015. .

For vurdering av aktiviteten opp mot kompetansespredning vises det til Et betydelig løft for vår Nasjonale kompetansetjeneste i 2014 var videreføringen av konferansene som vi sammen med alle KoRusene i landet hadde utarbeidet en plan for kompetansespredning gjennom det nasjonale ROP opplæringsprogram. I løpet av 2014 gjennomførte vi 14 av totalt 17 ROP-kurs spredt over hele landet. Det har i snitt vært ca 200 deltagere på hver konferanse hvor brukere, pårørende, ansatte og ledere og alle ulike tjenestenivå har vært representert. Den gruppen som har vært vanskeligst å nå har vært ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykisk helse. Som aktivitetsoversikten viser har vi kommet godt i gang med fordypningskurs som også er for hele landet i form av spesielt tilrettelagte kurs i bruk av diagnostiske instrumenter som PRISM, ASI og ADAT. Vi har nå ikke lenger ventelister for noen av disse kursene. Vi har i 2014 planlagt nye fordypningskurs som implementering for ledere, integrert behandlingsmodell og et eget opplæringsprogram for nyansatte i ACT/FACT team. Som en samlet del av kompetansespredningen ligger også våre digitale ressurser med nettsider, videobibliotek og Kunnskapsropet. Ved alle kurs blir de digitale ressurser presentert og deltagerne bedt om å ta de i bruk i sine respektive avdelinger. Vi har i 2014 gjennomført de målene vi satte oss for kompetansespredning. Det er langt over 100 videoer som nå ligger på ROP.TV.NO og som også kan avspilles via YouTube noe som nedlastning i helsetjenesten enklere. Vi jobber nå også med å legge ut tilgjengelig litteratur og har også selv gitt ut bøker og hefter om bolig og ACT og FACT team. I tillegg har vi i 2014 jobbet med flere lærebøker innenfor ROP-feltet og boka om bedringsprosesser vil foreligge våren 2015. Det vi først og fremst ønsker å utvikle er e-opplæringspakker for hele helsetjenesten og Høgskoler hvor setter sammen pakker med våre nettressurser samt bøker og annen relevant litteratur tilpasset den enkelte tjenestetype. Det store problemet med en slik satsning er at helsetjenesten ikke har plattformer som er kompatibelt med våre nettressurser og at hvert enkelt HF og Høgskole har ulike plattformer. Vi bidrar med undervisning på flere høgskoler og ved universitet i Oslo både på grunnutdannings- og masternivå. I tillegg veileder vi flere master- og et økende antall doktorgraderkandidater. Via vårt forbedringsarbeid knyttet til GAP undersøkelser veileder vi HFer i hele landet med implementering av ROP-retningslinjen. I år har det vært mye ressurser knyttet til utvikling av nye typer GAP undersøkelser i form av kommune GAP og bruker GAP. Den vil være viktige kilder for spredning og utvikling av bedre helsetjenester. Vi har et eget ekspertråd hvor alle viktige brukerorganisasjoner deltar. Det sammen med nettportalen ROP.no og publisering av postere, flyere etc om viktige brukerrettigheter den viktigste veiledningen til brukere og pårørende. Vi har i 2014 ansatt en egen erfaringskonsulent i ROP-tjenesten. Sammen med Erfaringskompetanse arbeider vi med å styrke kunnskapsgrunnlaget rundt bruken av erfaringskonsulenter. Det arbeidet fortsetter inn i 2015. For de ansatte i helsetjenesten er nettsiden www.snakkomrus.no som gir både overordnet og praktisk veiledning til helsearbeidere viktig. Med midler fra Helsedirektoratet har vi oppgradert hele nettstedet til responsivt design slik at det nå kan lastes ned på alle kjente plattformer og applikasjoner som IPAD og smarttelefon. I tillegg til de kjente verktøyene er det også lagt inn flere nye som blant annet et mål på psykisk helse (HSCL-10). Det har vært en økende trafikk på alle våre nettportaler det siste året. Det betyr at vi er i ferd med å bli kjent. Vi har stor aktivitet på sosiale medier som twitter og facebook noe som bidrar til treff på våre andre ressurser. I tillegg til et økende antall treff ser vi også at lengden brukerne er inn på treffene er økende.

Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet til kunnskaps- og kompetansespredning: Lage en reklamefilm rettet mot holdninger til ROP- gruppa. GJENOMFØRT OG FILMEN VIST PÅ REKLAMEFRIE DAGER Kunnskapsropet som er en kunnskapstest– settes i drift. ER I DRIFT OG BRUKES. Informere om nasjonal og internasjonal forskning på ROP- området: DETTE HAR I MINDRE GRAD VÆRT GJENNOMFØRT. 1. Kunnskapsoppsummeringer. EGEN BOLIGBOK VIL FORELIGGE 2015. 2. Ny kunnskap relevant for retningslinjen. HAR HATT NYHETSOPPDATERINGER PÅ HJEMMESIDEN. 3. Forskning.no LITE ATIVITET. Gi en oversikt over ROP- behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og botiltak i kommunene, samt eksempler på samhandlingsmodeller Lenke til relevante kilder bl.a. Fritt sykehusvalg IKKE GJENNOMFØRT. Spre pasient/brukerversjon av retningslinjen GJENNOMFØRT. Utvikle videre www.snakkomrus.no NYE SNAKKOMRUS BLE LASERT 13 JANUAR. Legge inn ambefalte kartleggingsverktøy for psykisk lidelse HSCL-10 ER NÅ DEL AV SNAKKOMRUS. PRISM gi informasjon på vår nettside HATT STOR PÅGANG OG DELTAGELSE PÅ PRISM KURS. Innenfor prioriterte områder. Erfaringer fra behandlingsforsøk, boliger, samhandlingsteam og lignende Samarbeide med brukerorganisasjoner og erfaringskompetanse. Reportasjer fra brukere og pårørende. GJENNOMFØRT FLERE MØTER I EKSPERTRÅDET OG OGSÅ UTENOM. FLERE ARTIKLER OM BRUKERE OG PÅRØRENDE. Formidle rettigheter til bruker- og pårørende. IKKE GJENNOMFØRT. Oppdatere liste over behandlingstiltak, eller lenke til RHFene. IKKE GJENNOMFØRT. Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet til kunnskaps- og kompetanseutvikling: Stimulere til utprøving av samhandlingsmodeller (for eksempel FACT) 1.Oversette FACT- manual GJENNOMFØRT I SAMARBEID MED SEPREP 2. Utarbeide FACT-håndbok og FACT- Fidelityvurdering HEFTE ER TRYKKET OG DISTRIBUERT 3. Stimulere til utprøving av FACT-modellen i tre eller fire DPS og kommuner IKKE GJENNOMFØRT 4. Søke om evaluering av utprøving av FACT etter mal fra ACT- HAR FÅTT OPPDRAG FRA HDIR Utarbeide verktøykasse for ledere Legge til rette for GAP - analyser i psykisk helsevern, TSB og i ulike instanser i kommunene. FLERE TAR I BRUK GAP-ANALYSER Utvikle en GAP-brukerundersøkelse. LIGGER NÅ LETT TILGJENGELIG PÅ VÅR HJEMMESIDE Beskrive prosessen for forbedringsarbeid og utarbeide implementeringsmanual TILTAKET UTSATT TIL 2015 Utarbeide et bolighefte HEFTET BLE EN BOK SOM VAR FERDIG PÅ SLUTTEN AV ÅRET Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet til å delta i forsknings og etablering av forskningsnettverk: Utarbeide en forskningsstrategi sammen med forskernettverket/referansegruppe ER SKREVET, MEN IKKE DRØFTET Etablere nasjonalt forskernettverk IKKE ETABLERT, MEN DET ER EN PROSESS PÅ GANG Utarbeide samarbeidsavtale med Universitet, eventuelt Høgskoler (Nasjonalt) AVTALER MED HIBV, HIHM OG UIO Tjenesten skal til enhver tid ha 4 stipendiat- og postdoktorstillinger HAR NÅ 8 STIPENDIATER OG POST DOC Veilede doktorgradskandidater innenfor temaområdet ROP ANSATTE ER HOVED OG BIVEILEDERE FOR EN REKKE STIPENDIATER Gi oversikt over finansieringskilder for forskning IKKE GJENNOMFØRT Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet opplæring: Gjennomføre 14 av i alt 17 konferanser om ROP i samarbeid med Korus. GJENNOMFØRT I HELE LANDET Distribuere E- læring FORELØPIG PÅ PLNALEGGINGSSTADIET Gi innspill til undervisningsplan og anbefalt litteratur for Høgskoler og Universitet IKKE GJENNOMFØRT Produsere videoforelesninger fra eksperter på ulike fagområder (ulike områder og nivåer) GJENNOMFØRT Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet forskningsnettverk: Koordinere og drifte nasjonalt ROP-nettverk IKKE GJENNOMFØRT, MEN SONDERINGER I HELE 2014 Deltakelse i arbeidsgrupper, referansegrupper og styringsgrupper eksternt. GJENNOMFØRT Resultatmål med måloppnåelse for 2014 knyttet Overvåke og formidle behandlingsresultater Evaluere og formidle behandlingsresultater fra utprøvingen av ACT- team ACT SLUTTRAPPORTEN OVERLEVERT Vurdere å gjennomføre nasjonale GAP – undersøkelser UTSATT TIL 2015 Samle, systematisere og formidle statistikk og oversikter over behandlings- og oppfølgingstiltak GJENNOMFØRT PÅ BEGRENSEDE OMRÅDER Utarbeide et tilbakemeldingssystem på behandling og oppfølging for brukere og pårørende BRUKER GAP ER KLAR FOR BRUK VÅREN 2015

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
7 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
2 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • H-dir dialog konf. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • Mediasite Community 2014 European Forum, Amsterdam. (Konferanse).
 • Åpen møte Litteraturhuset. (Seminar).
 • Om ROPs opplæringsprogram og Kunnskapsropet: Helsebiblioteket. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ACT-team ga halvering av oppholdsdøgn - Diverse media. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Om helseplanen for Oslo. (Veiledning).
 • NRK om ungdom og rus. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • PRISM - diagnostisk verktøy. (Kurs).
 • Euro ASI og ADAT. (Kurs).
 • Ledet rusmedisin PMU. (Kurs).
 • Rusmedisin for ny spesialitet. (Kurs).
 • Gjennomført 17 konferanser om retningslinjen. (Konferanse).
 • Faglig Forum psyskiatri og rus konfernase. (Konferanse).
 • NAKUHEL om forebygging. (Konferanse).
 • Innvandrerhelse. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferanse. (Konferanse).
 • Tvangskonferansen. (Konferanse).
 • Ledet gruppe NFR forskningsmøte. (Seminar).
 • Ledersamling for ledere i ACT/FACT-team. (Seminar).
 • Dagens medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagens medisin og NAPHA: Resultater fra evalueringen av ACT-team. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju Norsk helseinformatikk. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Allmennleger Nordland. (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • ROP og tannhelse. (Kurs).
 • Innvandrerungdom. (Seminar).
 • om forskning. (Seminar).
 • Om ROP-tjenesten, 2 timer for Utredningsenheten TSB, Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. (Seminar).
 • ROP-teamet i Vestfold. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • GAP analyser, 2009, Medisinsk kvalitetsregister
 • Kvalitetsregister for ROP pasienter, 2015, Medisinsk kvalitetsregister
 • ROP-retningslinjen, 2012, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Pettersen Henning, Ruud Torleif, Ravndal Edle, Havnes Ingrid, Landheim Anne

Engagement in assertive community treatment as experienced by recovering clients with severe mental illness and concurrent substance use.

Int J Ment Health Syst 2014;8(1):40. Epub 2014 okt 31

PMID:
25389446
Martinez Priscilla, Lien Lars, Landheim Anne, Kowal Paul, Clausen Thomas

Quality of life and social engagement of alcohol abstainers and users among older adults in South Africa.

BMC Public Health 2014;14():316. Epub 2014 apr 5

PMID:
24708736
Abebe Dawit S, Hafstad Gertrud S, Brunborg Geir Scott, Kumar Bernadette Nirmal, Lien Lars

Binge Drinking, Cannabis and Tobacco Use Among Ethnic Norwegian and Ethnic Minority Adolescents in Oslo, Norway.

J Immigr Minor Health 2014 Jul 19. Epub 2014 jul 19

PMID:
25037580
Neupane Sudan P, Lien Lars, Martinez Priscilla, Aukrust Pål, Ueland Thor, Mollnes Tom E, Hestad Knut, Bramness Jørgen G

High frequency and intensity of drinking may attenuate increased inflammatory cytokine levels of major depression in alcohol-use disorders.

CNS Neurosci Ther 2014 Oct;20(10):898-904. Epub 2014 jul 3

PMID:
24995667
Bratlien Unni, Øie Merete, Haug Elisabeth, Møller Paul, Andreassen Ole A, Lien Lars, Melle Ingrid

Environmental factors during adolescence associated with later development of psychotic disorders - a nested case-control study.

Psychiatry Res 2014 Mar 30;215(3):579-85. Epub 2014 jan 9

PMID:
24495574
Lyvers Michael, Duric Natalija, Thorberg Fred Arne

Caffeine use and alexithymia in university students.

J Psychoactive Drugs 2014 Sep-Oct;46(4):340-6.

PMID:
25188705
Kielland Knut Boe, Amundsen Ellen J, Dalgard Olav

HCV treatment uptake in people who have injected drugs - observations in a large cohort that received addiction treatment 1970-1984.

Scand J Gastroenterol 2014 Dec;49(12):1465-72. Epub 2014 okt 13

PMID:
25310139
Kielland Knut Boe, Delaveris Gerd Jorunn Møller, Rogde Sidsel, Eide Tor Jacob, Amundsen Ellen J, Dalgard Olav

Liver fibrosis progression at autopsy in injecting drug users infected by hepatitis C: a longitudinal long-term cohort study.

J Hepatol 2014 Feb;60(2):260-6. Epub 2013 okt 2

PMID:
24096048

Avlagte doktorgrader

Terje Fredheim

Fastlegens behandling og oppfølging av personer med utviklingshemming

Disputert:
Desember 2014
Hovedveileder:
Lars Lien

Forskningsprosjekter

Spiritualitet, mestring og mening. Betydning av behandling i religiøse institusjoner

Torgeir Sørensen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: recoveryorientert praksis i primærhelsetjenesten

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

A 17-years follow-up study of persons with severe substance use disorders and co-occurring Mental Illness (DD-III study)

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Menneskers erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Alexithymia, alcohol expectancies, self-efficacy and treatment outcome in alcohol use disorders

Fred Arne Thorberg, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Bedringsprosesser hos personer med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse.»

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
«Dødelighet og sykelighet blant injiserende misbrukere i relasjon til hepatitt c og hepatitt b».

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

«Forskningsbasert evaluering av ACT-team og FACT-team i Norge».

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Brukerrepresentant
Espen Ajo Arnevik
Andre
Eva Svendsen
Andre
Frode Bie
Representant Helse Sør-Øst
Jørgen Bramness
Universitetsrepresentant
Karl Olaf Sundfør
Brukerrepresentant
Marit Borg
Høgskolerepresentant
Rønnaug Frøyland
Representant Helse Vest
Tore Ødegård
Representant Helse Nord
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler