Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer. Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling. Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende. Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
BYGGE OPP OG FORMIDLE KOMPETANSE De gjennomførte tiltakene og gjøremålene i 2015 har sikret at tjenesten har nådd sin målsetning om å bygge opp og spre kunnskap på gjeldende området, noe som fører til kunnskap og kompetanse til målgruppen vår. Se for øvrig beskrevne tiltak under aktiviteter knyttet til kunnskapsspredning OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER Tjenesten har gjennom de pågående forskningsprosjektene,vitenskapelige artikler,gjennomførte nettverkssamlinger samt presentert dette arbeidet på tjenestens nettsted.ROP.no Tjenesten har dermed gjennomført hensiktsmessige aktiviteter som ivaretar oppgaven om å overvåke og formidle behandlingsresultat. DELTA I FORSKNNG OG ETABLERING AV FORSKERNETTVERK Prosjektene som er presentert har vært arbeidet med i det gjeldende år, og mye videreføres i 2016.Prosjektene har som mål å gi ny kunnskap, og bidra til videreutvikling av pasientbehandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter.Fagpersonell,brukere og tjenester i flere helseregioner er inne som aktive deltagere i flere av prosjektene.Tjenesten har deltatt i nasjonalt forskningsnettverk for klinisk rusmiddelforskning. Tjenesten er representert i Forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse.Forskningsprosjektene er tilgjengelige på nettsidene til tjenesten, presenteres i forbindelse med foredrag og sikrer således en likeverdig tilgjengelighet til denne kunnskapen.Tjenesten har således hatt egnede aktiviteter knyttet til denne oppgaven. BIDRA I RELEVANT UNDERVISNING Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi 2015-2017 og i tråd med årets handlingsplan. I tillegg er det gjennomført opplæring og undervisning med utgangspunkt i et formidlet kompetansebehov i kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Se forøvrig rapportert aktivitetunderfanen "undervisning",formidling " i denne rapporten.Tjenesten har med denne aktiviteten løst sin oppgave knyttet til å spre kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. SØRGE FOR VEILEDNING OG KUNNSKAP- OG KOMPETANSESSPREDNING TIL HELSETJENESTEN,TJENESTEYTERE OG BRUKERE. Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi og handlingsplan 2015.Det betyr at undervisningen er knyttet til blant annet : 1. Implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) 2. Formidling av tjenestens pågående prosjekter - innenfor forskning og utviklingsarbeid, er prioritert 3. Opplæring og undervisning med utgangspunkt i etterspurt kompetansebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten,universiteter og høyskoler. 4. Foredrag ,kurs og samlinger for å bygge kompetanse hos brukere og pårørende. I tillegg har tjenesten etablert nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge.Tjenesten har bistått inn med kompetanse i nettverkssamlinger for ACT, FACT og ROP-team.Tjenesten har med denne aktiviteten løst sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. IVERKSETTE TILTAK FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL NASJONALE KOMPETANSETJENESTER I.FAGNETTVERK Etablert nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge.Bistått inn med kompetanse i nettverkssamling for ACT, FACT og ROP-team. Videreutviklet og utvidet tjenestens Ekspertråd. Deltar i forskningsnettverk for klinisk rusmiddelforskning.Verv på vegne av kompetansetjenesten. Denne aktiviteten setter tjenesten i sammenheng og i samarbeid med relevante miljøer innenfor fagfeltet nasjonalt og regionalt II: RESSURSGRUPPER OG STYREVERV . Styremedlem i Erfaringskompetanse ,Medlem av referansegruppen for Nasjonal kompetansetjenste TSB, Medlem i kvalitetsutvalg for Norsk psykiatriskforenin, Medlem i fagrådet TSB i helse Sør-Øst RHF ,Medlem i referansegruppe NAPHA, Medlem i referansegruppa SANKS (samisk nasjonal kompetansetjenste for psykisk helsevern og rus. ), Medlem i forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse. III: NETTSTEDET ROP.NO ( ANDRE NETTRESSURSER OG SOSIALE MEDIER Nettressursen ROP.no sikrer at vi gjør store deler av kompetansetjenestens arbeid og kompetanse /kunnskap er tilgjengelig for alle nasjonalt. BIDRA TIL IMPLEMENTERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. Tjenesten har arbeidet frem forslag til en overordnet implementeringsplan for nye nasjonale retningslinjene innenfor psykisk helse og rus. Oppdraget for HDIR. Tjenesten videreutviklet "verktøykasse" for ledere og oppdaterer den digitale retningslinjen med tilhørende lenker.Tjenesten forestår undervisning og foredrag rundt implementeringsmetodikk og gjennomfører forskningsprosjekt om implementering .Aktivitetene i inneværende år svarer opp til denne oppgaven og vi har således oppnådd våre resultatmål. ETABLERE FAGLIGE REFERANSEGRUPPER Referansegruppen ble i sitt møte februar 2015 orientert om status til gjeldende strategi, evaluering av handlingsplanen for 2015 samt gitt en gjennomgang av innholdet i årsrapport for 2015 .Referansegruppen har gitt sine innspill til rapporten i sitt møte den 11.februar 2016. Tjenesten har i tillegg en innspills-og prioriteringsgruppe "Ekspertrådet".Rådet består av brukere- og pårørendeorganisasjoner og representanter fra fagfeltet Gruppen skal være rådgivende til tjenestens oppgaver og prioriteringer, Årsrapporten er ferdigstilt etter en evaluering og gjennomgang av måloppnåelse for forrige år. Evalueringen er gjennomført i personalgruppa, og gjennomgått og godkjent av referansegruppen og virksomhetens ledelse i helseforetaket.

INFORMASJON OM TJENESTENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE Tjenesten har oppdatert pasientinformasjon om ROP tjenestens innhold og ansvarsområde på nettportalen ROP.NO. samt nettressursene : roptv. no- ropbruker.no. www.snakk om rus.no- www.kunnskapsropet.no I tillegg har tjenesten utviklet ,produsert og distribuert "fysisk informasjonsmateriell" til personer som ikke har tilgang til internett. Informasjonsmateriell og nettressursene er tiltenkt befolkningen generelt , men brukere og pårørende spesielt. Nettressursene gir oppdatert informasjon og er aktiviserende/dynamisk. Informasjonen er helhetlig og sammensatt og gir således kunnskap og kompetanse til brukeren utover kun informasjon.Mye av informasjonsmateriellet er utviklet samarbeid med brukere/brukerorganisasjoner . Tjenestens "Ekspertråd" har gitt råd og deltatt i blant annet utvikling av brukervennlig informasjon om innholdet i nasjonal faglig retningslinje. Representanter fra ti bruker-og pårørendeorganisasjoner har blant annet utviklet en kortversjon av ROP-retingslinjen med de 10 anbefalingene de mener er de viktigste. PLAN FOR KOMPETANSESPREDING. ROP tjenestens oppgave er å sikre kunnskap – og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i hele helsetjenesten og til brukere og pårørende. Tjenestens Strategiplan for perioden 2015-2017 har følgende strategiske mål for dette området : "Tjenesten skal gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig ved å samle, systematisere, kvalitetssikre og spre relevant kunnskap og kompetanse til fagfeltet, brukere og pårørende. Videre skal vi stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er et viktig virkemiddel for dette arbeidet. Tjenesten skal utvikle og distribuere fysisk informasjons- og læringsmateriell.» Gjennom konkrete tiltak og gjøremål sikrer vi at tjenesten målsetning for kompetansespredning gjennomføres. Følgende tiltak og gjøremål er gjennomført: ¤ Videreutvikle nettstedet ROP.no som en kunnskapskilde og stimulere til økt bruk av øvrige sosiale medier ¤ Presentere oppdatert fag- og forskning og gjøre den tilgjengelig og lesbar for allmennheten. ¤ Være synlig i helsedebatten innenfor fagfeltet, ved for eksempel innlegg i fagtidsskrift og øvrig media. ¤ Styrke bruker og pårørende i å delta på nettstedet ROP.no samt i sosiale medier. ¤ Sørge for å spre oppsummeringer av ny kunnskap innenfor fagfeltet. ¤ Sikre god informasjon om gjeldende faglige retningslinje for ROP-feltet inklusive verktøy for implementering ¤ Formidle erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende og presentere denne på en forståelig måte ¤ Gi en oversikt over styrende dokumenter for fagfeltet slik at bruker kan kjenne godt til sine rettigheter. ¤ Publisere artikler, bok og filmanmeldelser samt produsere faglige foredrag på video på ROP.tv for allmenn utnyttelse. ¤ Gi en oversikt over informasjonsmateriell ,kurs og konferanser og aktuell informasjon lett tilgjengelig på nettstedet

RESULTATMÅL. 1. AKTIVT KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONSARBEID skal tjenesten gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig ved å samle, systematisere, kvalitetssikre og spre relevant kunnskap og kompetanse til fagfeltet, brukere og pårørende. Videre skal vi stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er en viktig del av dette arbeidet, det er også utvikling av informasjons- og læringsmateriell. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE. Tjenesten drifter en nettside ROP.no som sikrer at tjenesten operasjonaliserer dette resultatmålet. Tjenesten følger med på bruken av nettressursene. Tjenesten har tidoblet bruk av nettressursene siden oppstart 2013. I 2015 hadde nettsiden over 20.000 treff. En ser en økende bruk av facebook og andre sosiale medier. Viser til utfyllende informasjon om de konkrete gjøremålene en har arbeidet med i 2015 under fanen "oppgaver og resultat"- aktivitetene knyttet til kunnskapsspredning, i denne rapporten. Videreutvikling av nettressursene og kontinuerlig oppdateringer er nødvendig for å sikre tilgang til denne kunnskapen og kompetansen 2. TJENESTENS PÅGÅENDE FORSKNING -OG UTVIKLINGSPROSJEKTER fører til kunnskapsutvikling,kompetanseoppbygging og metodeutvikling innen fagområdet. Arbeidet tar utgangspunkt i hva fagfeltet har behov for, den nasjonal faglig retningslinjen for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, og bygger på tjenestens strategi for forskning- og kompetanseutvikling. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE. Dette resultatmålet operasjonaliseres i de pågående forsknings -og utviklingsprosjektene.Tjenesten har stor forskningsaktivitet, og med stor bredde i prosjektene. Vi har tilknyttet ni stipendiater, og tre post-doc stillinger. Forskningsresultatene formidles i fagfellevurderte tidsskrifter, på nasjonale og internasjonale konferanser, og til de aktørene som deltar i forskningen. Viser til utfyllende informasjon om de konkrete gjøremålene en har arbeidet med i 2015 under fanene "forskning ,"aktiviteter " og aktivitet knyttet til oppgavespekteret ".Tjenesten ønsker å videreutvikle forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med klinikere og fagfolk nasjonal. Se handlingsplanen for 2016. 3.GJENNOM FORSKNING OG DELTAGELSE I FORSKNINGSNETTVERK bidrar tjenesten til relevant og praksisnær forskning innen fagområdet rus- og psykisk lidelse. Tjenesten har etablert og deltar i forskningsnettverk i fagfeltet. Tjenesten deltar i eksisterende nettverk, og har etablert nettverk knyttet til noen av tjenestens forskning-og utviklingsprosjekter. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE De fleste forskningsprosjektene ved tjenesten er relevante for fagfeltet. De fleste prosjektene gir en nytteverdi for innholdet i tjenestene og for utvikling og forbedring av tjenestetilbudet. Gjennom forskning- og utviklingsnettverk vil dette kunne gi synergieffekter til nasjonal utvikling av fagfeltet rusmisbruk og psykisk helse .Viser til utfyllende informasjon om de konkrete gjøremålene en har arbeidet med i 2015 under fanene " Forskning " samt "aktivitet og oppgaver"-fagnettverk. Tjenesten vil bygge opp forskningsnettverk tilknyttet et planlagt multisenterstudium. Prosjektet planlegges organisert gjennom nettverkskontakter i aktuelle regioner nasjonalt 4. TJENESTEN BIDRAR MED RELEVANT OPPLÆRING OG UNDERVISNING TIL HELE HELSE OG OMSORGTJENESTEN OG BRUKERE/PÅRØRENDE ROP-tjenesten skal sørge for kunnskap- og kompetansespredning innenfor fagfeltet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og bidra til formidling og utveksling av kunnskap, kompetanse og annen relevant informasjon. Et hovedmål er å bidra til at alle tjenester utvikler en kunnskapsbasert praksis i arbeid med personer som har ruslidelse i kombinasjon med psykisk lidelse og som bygger på brukernes erfaring og ønsker, profesjonell erfaring og yrkeskunnskap og relevant og pålitelig forskning.Tjenesten skal tilby opplæring som bygger på behov i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og som blant annet bygger på anbefalingene i den nasjonale retningslinjen MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE Dette resultatmålet operasjonaliseres i aktiviteter og gjøremål formulert i handlingsplan 2015. I tillegg gir tjenesten opplæring og undervisning ,holder foredrag og gir veiledning etter forespørsel fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten ,brukere og pårørende. Aktivitetene i 2015 fremkommer under fanen "undervisning og formidling og"kompetansespredning"i denne rapporten.Tjenesten har ønske om å etablere et helhetlig opplæring og undervisningstilbud ("kurskatalog") Denne legges til nettsiden ROP.no og blir således bedre tilgjengelig .Det vil styrke tjenesten ønsket resultatmål om å sikre nasjonal tilgang til kompetanse og kunnskap ytterligere.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
102 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
56 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
38 timer
Utfyllende informasjon

Følgende undervisning er gjennomført i 2015: Enkeltstående kurs om kartleggingsverktøy /utredningsmetodikk . Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. Foredrag om brukermedvirkning i forskning. Litteraturhuset. Seminar, Allmennheten - alle regioner. Foredrag om samhandlingsmodeller, i regi av NAPHA. Seminar, Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. Foredrag på nettverkssamling for samhandlingsmodeller . Seminar, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Foredrag til helse og omsorgstjenester vedrørende implementeringsplan for nye nasjonale retningslinjer innenfor fagfeltet . Seminar, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Høgskolen i Bergen, Om implementeringskunnskap . Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Høgskolen i Haugesund/Stord: e-læring knyttet til bruk av ROP nettressurs i utdanningen. Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Legeforeningen / kurs UIO. Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - egen region. Rus og psykiatrikurs , masterstudiet ved SERAF (3 kurs). Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. Rusmedisin i regi av legeforeningen(2 kurs). Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. Undervisning av LIS leger (10 TIMER). Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Undervisning i rusmedisin (spesialitet). Kurs, Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner. Undervisning ved kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjeneste.. Seminar, Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner. I henhold til kompetansesenteret strategi er det gjennomført undervisning i forbindelse med utdanning og videreutdanning av fagpersonell og i hele helse- og omsorgstjenesten. Leder ved senteret, sentrale klinikere fra fagfeltet, forskningsleder, stipendiater, erfaringskonsulent (brukeransatt) og øvrige ansatte har gjennomført undervisning og opplæring. Senteret har forestått undervisning på nasjonale og internasjonale konferanser. Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i strategi 2015-2017 og i tråd med årets handlingsplan. Det betyr at undervisning knyttet til blant annet implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) og formidling av pågående forskning og utviklingsarbeid, er prioritert. I tillegg er det gjennomført opplæring og undervisning med utgangspunkt i et formidlet kompetansebehov i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det utføres noe undervisning etter forespørsel fra universiteter og høyskoler. Tjenesten har med denne aktiviteten innfridd sine resultatmål for 2015 knyttet til sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. Tjenesten har gjennomført 102 timer med undervisning nasjonalt hvorav 10 timer er gitt internasjonalt. Tjenesten har gjennomført 52 timer undervisning /veiledning i flere regioner og gitt 28 undervisning - og veiledningstimer i egen region.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Foredrag om brukermedvirkning i forskning. Litteraturhuset. (Seminar).
 • kronikker i Fagtidskrift ,dagens medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • debattinnlegg aviser. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Rusmedisin i regi av legeforeningen(2 kurs). (Kurs).
 • Enkeltstående kurs om kartleggingsverktøy /utredningsmetodikk. (Kurs).
 • Rus og psykiatrikurs , masterstudiet ved SERAF (3 kurs). (Kurs).
 • Foredrag om samhandlingsmodeller, i regi av NAPHA. (Seminar).
 • Undervisning ved kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjeneste. (Seminar).
 • Pågående forskningsprosjekter. (Veiledning).
 • samhandlingdmodeller. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Høgskolen i Bergen, Om implementeringskunnskap. (Kurs).
 • Høgskolen i Haugesund/Stord: e-læring knyttet til bruk av ROP nettressurs i utdanningen. (Kurs).
 • Undervisning i rusmedisin (spesialitet). (Kurs).
 • Undervisning av LIS leger (10 TIMER). (Kurs).
 • Foredrag på nettverkssamling for samhandlingsmodeller. (Seminar).
 • Foredrag til helse og omsorgstjenester vedrørende implementeringsplan for nye nasjonale retningslinjer innenfor fagfeltet. (Seminar).
 • GAP undersøkelser. (Veiledning).
 • masterstudenter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Legeforeningen / kurs UIO. (Kurs).
 • stipendiater. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Senteret har forestått formidling og veiledning på nasjonale og internasjonale konferanser. Oppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi og handlingsplan 2015. Følgende tiltak og gjøremål er gjennomført i 2015. ¤ Videreutvikle nettstedet ROP.no som en kunnskapskilde og stimulere til økt bruk av øvrige sosiale medier ¤ Presentere oppdatert fag- og forskning og gjøre den tilgjengelig og lesbar for allmennheten. ¤ Være synlig i helsedebatten innenfor fagfeltet, ved for eksempel innlegg i fagtidsskrift og øvrig media. ¤ Styrke bruker og pårørende i å delta på nettstedet ROP.no samt i sosiale medier. ¤ Sørge for å spre oppsummeringer av ny kunnskap innenfor fagfeltet. ¤ Sikre god informasjon om gjeldende faglige retningslinje for ROP-feltet inklusive verktøy for implementering ¤ Formidle erfarings basert kunnskap fra brukere og pårørende og presentere denne på en forståelig måte ¤ Gi en oversikt over styrende dokumenter for fagfeltet slik at bruker kan kjenne godt til sine rettigheter. ¤ Publisere artikler, bok og filmanmeldelser samt produsere faglige foredrag på video på ROP.tv for allmenn utnyttelse. ¤ Gi en oversikt over informasjonsmateriell ,kurs og konferanser og aktuell informasjon lett tilgjengelig på nettstedet ¤ Nettsiden oppdateres med nyheter hver uke. ¤ Det sendes ut nyhetsbrev hver 24 dag til hele fagfeltet, nasjonalt . I 2015 er det 900 mennesker som mottar dette og det har vært økende antall . Informasjon ,veiledning og formidlingsoppdragene er knyttet til blant annet : 1. Implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) 2. Formidling av tjenestens pågående prosjekter - innenfor forskning og utviklingsarbeid, er prioritert. 3. Opplæring og undervisning med utgangspunkt i etterspurt kompetansebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. 4. foredrag ,kurs og samlinger for å bygge kompetanse hos brukere og pårørende. Tjenesten har med denne aktiviteten innfridd sine resultatmål for 2015 knyttet til sin oppgave om å formidle og gi veiledning nasjonalt innenfor ansvarsområdene.

Kvalitetsverktøy

 • Strategiplan ROP 2015-2017 m/ handlingsplan -15, 2015, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957), 2011, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211), 2000, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal retningslinje for utredning ,behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse., 2012, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Tjenesten har nasjonale og interne styringsdokument som sikrer kvalitet og god styring av virksomheten i henhold til veileder til forskrift nr. 1706 av 17 desember 2010. Strategiplan 2015-2017 er tjenestens interne styringsdokument. For å sikre optimal måloppnåelse er det utarbeidet delstrategier for kommunikasjon, opplæring og forskning. I Handlingsplanen for 2015 er strategien konkretisert i aktiviteter og gjøremål. Resultatoppnåelse følges kontinuerlig og evalueres. Dette sikrer et system og en dokumentasjon på oppnådd resultat i 2015.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Stuen HK, Rugkåsa J, Landheim A, Wynn R

Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients' experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting.

BMC Health Serv Res 2015;15():409. Epub 2015 sep 23

PMID:
26400028
Clausen H, Landheim A, Odden S, Heiervang KS, Stuen HK, Killaspy H, Šaltyte Benth J, Ruud T

Associations Between Quality of Life and Functioning in an Assertive Community Treatment Population.

Psychiatr Serv 2015 Nov 1;66(11):1249-52. Epub 2015 aug 3

PMID:
26234328
Stensrud B, Høyer G, Granerud A, Landheim AS

"Life on hold": a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in two norwegian counties.

Issues Ment Health Nurs 2015 Mar;36(3):209-16.

PMID:
25898132
Stensrud B, Høyer G, Granerud A, Landheim AS

'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders.

Issues Ment Health Nurs 2015 Aug;36(8):583-91.

PMID:
26379132
Neupane SP, Lien L, Martinez P, Hestad K, Bramness JG

The relationship of alcohol use disorders and depressive symptoms to tryptophan metabolism: cross-sectional data from a Nepalese alcohol treatment sample.

Alcohol Clin Exp Res 2015 Mar;39(3):514-21. Epub 2015 jan 30

PMID:
25639711
Neupane SP, Lien L, Ueland T, Mollnes TE, Aukrust P, Bramness JG

Serum brain-derived neurotrophic factor levels in relation to comorbid depression and cytokine levels in Nepalese men with alcohol-use disorders.

Alcohol 2015 Aug;49(5):471-8. Epub 2015 mar 22

PMID:
25873205
Lien L, Huus G, Morken G

[People with mental disorders have shorter life expectancy].

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Feb 10;135(3):246-8. Epub 2015 feb 10

PMID:
25668543
Bratlien U, Øie M, Haug E, Møller P, Andreassen OA, Lien L, Melle I

Self-reported symptoms and health service use in adolescence in persons who later develop psychotic disorders: a prospective case-control study.

Early Interv Psychiatry 2015 Jun;9(3):221-7. Epub 2013 nov 14

PMID:
24224904
Utfyllende informasjon

Følgende vitenskapelige artikler er produsert i regi av tjenesten i inneværende år. Disse er i tråd med tjenestens satsningsområder og målgruppen til tjenesten. ( Gjeldende strategi og Handlingsplan 2015) De vitenskaplige artiklene bidrar til økt kompetanse om personer med rusmisbruk og psykisk lidelse, og om innhold i behandling og tjenestetilbud som finnes. Tjenesten fyller således sin oppgave om å bygge opp og formidle oppdatert kunnskap som gir merverdi til pasientbehandling og utvikling av tjenestetilbud.

Janne Årstad, Sverre Nesvåg, Anne Landheim

Kartleggingsverktøy i rusbehandling – nyttig for bruker og behandler?

2015 Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 9, 2015, side 762-773.

Sørensen, Torgeir; Lien, Lars; Landheim, Anne; Danbolt, Lars Johan.

Meaning-Making, Religiousness and Spirituality in Religiously Founded Substance Misuse Services

Religions 2015 ;Volum 6.(1) s. 92-106

Fred A. Thorberg • Ross M. Young • Michael Lyvers • Jason P. Connor • Reidar Tyssen • Anne S. Landheim • Edythe London • Gerald Feeney

Loss of self-control over drinking and the relationship of alexithymia to quality of life in alcohol-dependent patients.

Drug and Alcohol Dependence 01/2015; 146.

Avlagte doktorgrader

Henning Pettersen

«Bedringsprosesser hos personer med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse.»

Disputert:
Juni 2015
Hovedveileder:
Anne Landheim
Knut Boe Kielland

«Dødelighet og sykelighet blant injiserende misbrukere i relasjon til hepatitt c og hepatitt b».

Disputert:
Desember 2015
Hovedveileder:
Olav Dalgard
Utfyllende informasjon

ROP tjenesten har hatt følgende medarbeidere som har disputert i løpet av året.

Forskningsprosjekter

Is depression a consequence of immunological changes among heavy users of alcohol?

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Fritt behandlingsvalg i psykisk helsefeltet - dilemmaer og muligheter

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av ACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Evaluering av ROP-teamet i Vestfold

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Opplærings- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
A 17-years follow-up study of persons with severe substance use disorders and co-occurring Mental Illness

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

A long-term follow-up of the OMT Hedmark/ Oppland study (OMTHO-II)

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Comorbidity Study: Substance Dependence and Co-occurrent Mental and Somatic Disorders

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkohol vaner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Depression and Alcohol Research on CYtokines (DARCY),

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: recoveryorientert praksis i primærhelsetjenesten

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a ...

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Menneskers erfaring med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon fra tre perspektiver:

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team. En prospektiv studie av pasienter med og uten tvungent psykisk helsevern.

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Følgende forskningsprosjekt har vært arbeidet med i inneværende år og videreføres i 2016. Forskningsprosjektene har både internasjonal ,nasjonal ,regional forankring og er sammensatte. Forskningsprosjektene forsøker å svare opp behovet for forskning innenfor det gjeldende fagområdet. Fagfeltet trenger blant annet ny kunnskap om samhandlingsmodeller mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for ROP-gruppa, jmf for eksempel Helseogomsorg21. Prosjektene har som mål å gi oppdatert kunnskap og bidra til videreutvikling av pasientbehandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter. Fagpersonell , brukere og tjenester er inne som aktive deltagere i flere av prosjektene . Prosjektene presenteres på nettsidene , presenteres i forbindelse med foredrag og sikrer således en likeverdig tilgjengelighet til denne kompetansen. Tjenesten har således oppnådd sine planlagte resultatmål .Prosjektene videreføres etter oppsatt plan.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Brukerrepresentant
Espen Ajo Arnevik
Andre
Eva Svendsen
Representant Helse Sør-Øst
Frode Bie
Representant Helse Sør-Øst
Gry Nøstenget
Brukerrepresentant
Jørgen Bramnes
Universitetsrepresentant
Kristin Johannessen
Representant Helse Nord
Marit Borg
Høgskolerepresentant
Rønnaug Frøyland
Kommunal representant
Tore Ødegård
Kommunal representant
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler