Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
BYGGE OPP OG FORMIDLE KOMPETANSE De gjennomførte tiltakene og gjøremålene i 2016 har sikret målsetning om å bygge opp og spre kunnskap. Se for øvrig beskrevne tiltak under aktiviteter knyttet til kunnskapsspredning. Kompetansetjenesten gav I 2016 ut boken "Et bedre liv" som formidler bruker og fagkompetanse. OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER Tjenesten har formidlet behandlingsresultater i sine pågående forskningsprosjekt, i de vitenskapelige artiklene, i gjennomføring av ulike nettverkssamlinger. Tjenesten har i tillegg presentert disse på nettstedet ROP.no. Tjenesten har aktiviteter for å overvåke behandlingstjenestene.Vi har fått midler fra Helsedirektoratet for å utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser tilknyttet faglige retningslinjer innenfor fagområdene rusmisbruk og psykisk helse. Se Fanen kvalitetsregister som beskriver planlagt database for Gap analyser, evaluering av samhandlingsteam (ACT/FACT) samt tiltak knyttet til implementering av nasjonal retningslinje. Tjenesten har dermed gjennomført hensiktsmessige aktiviteter som ivaretar oppgaven om å overvåke og formidle behandlingsresultat. DELTA I FORSKNING OG ETABLERING AV FORSKERNETTVERK Tjenesten deltar i forskning. Forskningsprosjektene har som mål å gi ny kunnskap, og bidra til videreutvikling av pasientbehandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter. Fagpersonell, brukere og tjenester i flere helseregioner er inne som aktive deltagere i flere av prosjektene. Forskningsprosjektene er tilgjengelige på nettsidene til tjenesten, presenteres i forbindelse med foredrag og sikrer således en likeverdig tilgjengelighet til denne kunnskapen. Tjenesten deltar i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsnettverk. BIDRA I RELEVANT UNDERVISNING Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi 2015-2017 og i tråd med årlig kompetansespredningsplan (handlingsplan-16). Det er gjennomført opplæring og undervisning med utgangspunkt i kompetansebehov i kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Se forøvrig beskrevet aktivitet under fanen "undervisning og formidling " i denne rapporten. Tjenesten har med denne aktiviteten løst sin oppgave knyttet til å spre kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. SØRGE FOR VEILEDNING OG KUNNSKAP- OG KOMPETANSESSPREDNING TIL HELSETJENESTEN, TJENESTEYTERE OG BRUKERE (se under). IVERKSETTE TILTAK FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL NASJONALE KOMPETANSETJENESTER og FAGNETTVERK Tjenesten har et nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge. Har bistått inn med kompetanse i nettverkssamling for ACT, FACT og ROP-team. Har videreutviklet og utvidet tjenestens Ekspertråd. Har deltatt i forskningsnettverk for klinisk rusmiddelforskning. Har verv i andre ressurs- og kompetansemiljø. Denne aktiviteten setter tjenesten i sammenheng og i samarbeid med relevante miljøer innenfor fagfeltet nasjonalt og regionalt II. RESSURSGRUPPER OG STYREVERV. Styremedlem i Erfaringskompetanse, Medlem av referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Leder i kvalitetsutvalg for Norsk psykiatriskforening, Medlem i fagrådet TSB i helse Sør-Øst RHF, Medlem i referansegruppe NAPHA, Medlem i referansegruppa SANKS (samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus), Medlem i forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse. ANDRE NETTRESSURSER OG SOSIALE MEDIER Nettressursen ROP.no sikrer at vi gjør store deler av kompetansetjenestens arbeid og kunnskap tilgjengelig nasjonalt. I tillegg bidrar øvrige sosiale medier at vår tjeneste gjøres kjent for befolkningen. BIDRA TIL IMPLEMENTERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. Tjenesten har arbeidet frem forslag til en overordnet implementeringsplan for nye nasjonale retningslinjene innenfor psykisk helse og rus. Oppdraget for HDIR. Tjenesten videreutviklet "verktøykasse" for ledere og oppdaterer den digitale retningslinjen med tilhørende lenker. Tjenesten forestår undervisning og foredrag rundt implementeringsmetodikk og gjennomfører forskningsprosjekt om implementering. Aktivitetene i inneværende år svarer opp til denne oppgaven og vi har således oppnådd våre resultatmål. ETABLERE FAGLIGE REFERANSEGRUPPER Referansegruppen hadde 2 møter I 2016.

INFORMASJON OM TJENESTENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi -og handlingsplan 2016 (kompetansespredningsplan). Det betyr at undervisningen er knyttet til blant annet Implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948). Formidling av tjenestens pågående prosjekter - innenfor forskning og utviklingsarbeid, er prioritert. Opplæring og undervisning med utgangspunkt i etterspurt kompetansebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Foredrag, kurs og samlinger for å bygge kompetanse hos brukere og pårørende. I tillegg har tjenesten etablert nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge. Tjenesten gjennomfører et opplæringsprogram i ACT og FACT nettverket i samarbeid med NAPHA.Tjenesten arrangerer den årlige konferansen, ROP-dagen som et ledd i formidling av kunnskap og kompetanse. Tjenesten har arbeidet med å utvikle et e-læringskurs om vanedannende medisiner. Hovedmålgruppen er allmennleger.Tjenesten har med denne aktiviteten løst sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. PLAN FOR KOMPETANSESPREDING. ROP tjenestens oppgave er å sikre kunnskap – og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i hele helsetjenesten og til brukere og pårørende. Tjenestens Strategiplan for perioden 2015-2017 har følgende strategiske mål for dette området : "Tjenesten skal gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig ved å samle, systematisere, kvalitetssikre og spre relevant kunnskap og kompetanse til fagfeltet, brukere og pårørende. Videre skal vi stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er et viktig virkemiddel for dette arbeidet. Tjenesten skal utvikle og distribuere fysisk informasjons- og læringsmateriell.» Gjennom konkrete tiltak og gjøremål sikrer vi at tjenesten målsetning for kompetansespredning gjennomføres. GJENNOM AKTIVT KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONSARBEID skal tjenesten gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig. Relevant kunnskap samles, systematiseres og kvalitetssikres, og relevant kunnskap og kompetanse spres til fagfeltet, brukere og pårørende. Vi skal også stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er en viktig del av dette arbeidet, det er også utvikling av informasjons- og læringsmateriell. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE. Tjenesten drifter flere nettsteder som sikrer at tjenesten operasjonaliserer dette resultatmålet. Tjenesten følger med på bruken av nettressursene. I 2016 hadde hovednettsiden ROP.no over 100.000 økter, mens vår nettside med videoforedrag, ROP-tv, satte rekord med over 25 000 økter. En ser også en økende bruk av Facebook og andre sosiale medier, blant annet hadde vi 150 % økning av følgere på Instagram og 66 % økning på Twitter i 2016. Viser til utfyllende informasjon om de konkrete gjøremålene en har arbeidet med i 2016 under fanen "oppgaver og resultat"- aktivitetene knyttet til kunnskapsspredning, i denne rapporten. Videreutvikling av nettressursene og kontinuerlig oppdateringer er nødvendig for å sikre tilgang til denne kunnskapen og kompetansen Tjenesten har oppdatert pasientinformasjon om ROP tjenestens innhold og ansvarsområde på våre nettsteder. I tillegg har tjenesten utviklet, produsert og distribuert "fysisk informasjonsmateriell" til personer som ikke har tilgang til internett. Informasjonsmateriell og nettressursene er tiltenkt befolkningen generelt, men helsepersonell, brukere og pårørende spesielt. Flere av nettressursene gir oppdatert informasjon og er aktiviserende/dynamisk, for eksempel den interaktive quizen på Kunnskapsropet.no. Informasjonen er helhetlig og sammensatt og gir således kunnskap og kompetanse til nettbrukeren utover kun informasjon. Mye av informasjonsmateriellet er utviklet i samarbeid med brukere/brukerorganisasjoner. Tjenestens "Ekspertråd" har gitt råd og deltatt i blant annet utvikling av brukervennlig informasjon om innholdet i nasjonal faglig retningslinje. Representanter fra ti bruker-og pårørendeorganisasjoner har blant annet utviklet en kortversjon av ROP-retingslinjen med de 10 anbefalingene de mener er de viktigste. Den er å finne på ROPbruker.no (snart implementert på ROP.no).

1 GJENNOM AKTIVT KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONSARBEID skal tjenesten gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig. Relevant kunnskap samles, systematiseres og kvalitetssikres, og relevant kunnskap og kompetanse spres til fagfeltet, brukere og pårørende. Vi skal også stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er en viktig del av dette arbeidet, det er også utvikling av informasjons- og læringsmateriell. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE: Tjenesten drifter flere nettsteder som sikrer at tjenesten operasjonaliserer dette resultatmålet. Tjenesten følger med på bruken av nettressursene. I 2016 hadde hovednettsiden ROP.no over 100.000 økter, mens vår nettside med videoforedrag, ROP-tv, satte rekord med over 25 000 økter. En ser også en økende bruk av Facebook og andre sosiale medier, blant annet hadde vi 150 % økning av følgere på Instagram og 66 % økning på Twitter i 2016. Tjenesten har oppdatert pasientinformasjon om ROP tjenestens innhold og ansvarsområde på våre nettsteder. I tillegg har tjenesten utviklet, produsert og distribuert "fysisk informasjonsmateriell" til personer som ikke har tilgang til internett. Informasjonsmateriell og nettressursene er tiltenkt befolkningen generelt, men helsepersonell, brukere og pårørende spesielt. Flere av nettressursene gir oppdatert informasjon og er aktiviserende/dynamisk, for eksempel den interaktive quizen på Kunnskapsropet.no. Informasjonen er helhetlig og sammensatt og gir således kunnskap og kompetanse til nettbrukeren utover kun informasjon. 2 TJENESTENS PÅGÅENDE FORSKNING -OG UTVIKLINGSPROSJEKTER fører til kunnskapsutvikling,kompetanseoppbygging og metodeutvikling innen fagområdet. Arbeidet tar utgangspunkt i hva fagfeltet har behov for, den nasjonal faglig retningslinjen for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, og bygger på tjenestens strategi for forskning- og kompetanseutvikling. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE. Dette resultatmålet operasjonaliseres i de pågående forsknings -og utviklingsprosjektene.Tjenesten har stor forskningsaktivitet, og med stor bredde i prosjektene. Forskningsresultatene formidles i fagfellevurderte tidsskrifter, på nasjonale og internasjonale konferanser, og til de aktørene som deltar i forskningen. 3 GJENNOM FORSKNING OG DELTAGELSE I FORSKNINGSNETTVERK bidrar tjenesten til relevant og praksisnær forskning innen fagområdet rus- og psykisk lidelse. Tjenesten har etablert og deltar i forskningsnettverk i fagfeltet. Tjenesten deltar i eksisterende nettverk, og har etablert nettverk knyttet til noen av tjenestens forskning-og utviklingsprosjekter. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE De fleste forskningsprosjektene ved tjenesten er relevante for fagfeltet. De fleste prosjektene gir en nytteverdi for innholdet i tjenestene og for utvikling og forbedring av tjenestetilbudet. Gjennom forskning- og utviklingsnettverk vil dette kunne gi synergieffekter til nasjonal utvikling av fagfeltet rusmisbruk og psykisk helse .Viser til utfyllende informasjon om de konkrete prosjektene en har arbeidet med i 2016 under fanene " Forskning " samt "aktivitet og oppgaver"-fagnettverk. 4 TJENESTEN BIDRAR MED RELEVANT OPPLÆRING OG UNDERVISNING TIL HELE HELSE OG OMSORGTJENESTEN OG BRUKERE/PÅRØRENDE ROP-tjenesten skal sørge for kunnskap- og kompetansespredning innenfor fagfeltet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og bidra til formidling og utveksling av kunnskap, kompetanse og annen relevant informasjon. Et hovedmål er å bidra til at alle tjenester utvikler en kunnskapsbasert praksis i arbeid med personer som har ruslidelse i kombinasjon med psykisk lidelse og som bygger på brukernes erfaring og ønsker, profesjonell erfaring og yrkeskunnskap og relevant og pålitelig forskning. MÅLOPPNÅELSE OG VEIEN VIDERE Dette resultatmålet operasjonaliseres i aktiviteter og gjøremål formulert i handlingsplan 2016. I tillegg gir tjenesten opplæring og undervisning, holder foredrag og gir veiledning etter forespørsel fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende. Aktivitetene i 2016 fremkommer under fanen "undervisning og formidling og"kompetansespredning"i denne rapporten.Tjenesten har ønske om å etablere en helhetlig opplæring gjennom faglige nettverk. Denne legges til nettsiden ROP.no og blir således bedre tilgjengelig .Det vil styrke tjenestens resultatmål om å sikre nasjonal tilgang til kompetanse og kunnskap ytterligere.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
37 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
15 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
19 timer
Utfyllende informasjon

I henhold til kompetansesenteret kompetansespredningsplan er det gjennomført undervisning i forbindelse med utdanning og videreutdanning av fagpersonell og i hele helse- og omsorgstjenesten. Undervisningen og opplæringen har i år nådd flere regioner -nasjonalt og såleds forsterket vår evne til å spre kompetanse nasjonalt . Leder ved senteret, sentrale klinikere fra fagfeltet, forskere, post doc, stipendiater, erfaringskonsulent (brukeransatt) og øvrige ansatte har gjennomført undervisning og opplæring. Senteret har forestått undervisning på nasjonale og internasjonale konferanser. Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i strategi 2015-2017 og i tråd med årlig kompetansespredningsplan. Det betyr at undervisning knyttet til blant annet implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) og formidling av pågående forskning og utviklingsarbeid, er prioritert.Spesielt i forhold til såkalte samhandlingsteam (ACT /FACT), utredning og kartleggingsverktøy og i utdanning og videreutdanning av sentrale fagpersonell (leger, psykologer og høyskoleutdannede). I tillegg er det gjennomført opplæring og undervisning med utgangspunkt i et formidlet kompetansebehov i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det utføres noe undervisning etter forespørsel fra universiteter og høyskoler. Tjenesten har med denne aktiviteten innfridd sine resultatmål for 2016 knyttet til sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. Tjenesten har gjennomført 75 timer med undervisning til utdanning og videreutdanning nasjonalt. Tjenesten har gjennomført ca 180 timer til opplæring i samhandlingsteam -FACT/ACT team i flere regioner (ikke utdanning, se formidling) Tjenesten har gitt omtrent 60 timer undervisning - og veiledning i egen region.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vi har ingen klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Dialogkonferranser. (Konferanse).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Rus og somatikk (HCV ogfatigue,HCV i fengsel. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • workshop normalisering og integrering -Husbanken. (Kurs).
 • Fagrådets ruskonferranse. (Konferanse).
 • LPP konferansen. (Konferanse).
 • Helsedirektoratet Kontrollkomisjonen. (Seminar).
 • Flere Foredrag SERAF- ROP pasienter ,forskning og utvikling. (Seminar).
 • innlegg for erfaringskonsulenter. (Seminar).
 • Flere foredrag om bok lanseringen "et bedre liv"-reccovery. (Seminar).
 • foredrag AKAN. (Seminar).
 • Formidling av informasjon og kompetanse via nettressurser -ROP.no ( se utfyllende informasjon. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Foredrag Juvente. (Kurs).
Allmennheten - egen region
 • Innlegg Brukermedvirkning i forskning høyskole i hedmark. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • foredrag for SEPREP. (Kurs).
 • Foredrag på nasjonal opplæring ACT /FACT. (Kurs).
 • innlegg til veiledere allmennmedisin. (Kurs).
 • Ekspertkomite EMCDDA, Lisboa. (Konferanse).
 • seminar oslo rus og somatikk. (Konferanse).
 • Innlegg tvangskonferansen. (Konferanse).
 • Åpningsinnlegg LAR konferansen. (Konferanse).
 • innlegg -brukerhistorier boka et-bedre liv lar konferansen. (Konferanse).
 • foredrag Faglig forum-samhandlingsmodeller. (Konferanse).
 • Presentasjon TUD doktoravhandling. (Seminar).
 • INHSU -symposidumet i Oslo. (Seminar).
 • møte i ekspertkomite EMCDDA -presentasjon studiet om HCV og fatigue. (Seminar).
 • flere foredrag om evaluering og utprøving samhandlingsmodeller ACT/FACT. (Seminar).
 • innlegg om pårørende LPP. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Opplæring til ACT /FACT team--Samlinger og team 150 timer. (Kurs).
 • • Innlegg på SANKS-møte Karasjok. (Kurs).
 • innlegg medforskning/erfaringskompetanse. (Seminar).
 • • Innlegg om recovery,. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Menneskerettigheter ,tvang og etikk. (Konferanse).
 • Primærmedisinsk uke i Oslo - HCV foredrag. (Konferanse).
 • Innlandskongressen. (Konferanse).
 • Rop retningslinjen. (Seminar).
 • • Innlegg om global mental helse, Oslo. (Seminar).
 • • Innlegg om Kulturformuleringsintervjuet. (Seminar).
Utfyllende informasjon

I inneværende år har tjenesten gjennomført 150 timer i opplæring av personell i ulike samhandlingsteam (ACT/FACT. ) Dette er et satsningsområdet hvor opplæring ,veiledning , evaluering og forskning er igangsatt. ROP tjenesten har etablert regionale ressursmiljø i flere regioner sammen med NAPHA: (oppdrag fra HDIR: Informasjon ,veiledning og formidlingsoppdragene er knyttet til blant annet : 1. Implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) 2. Formidling av tjenestens pågående prosjekter - innenfor forskning og utviklingsarbeid, er prioritert. 3. Opplæring og undervisning med utgangspunkt i etterspurt kompetansebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. 4. foredrag ,kurs og samlinger for å bygge kompetanse hos brukere og pårørende Nettstedene våre har presentert og formidlet mye informasjon og kompetanse innenfor fagfeltet også i 2016. Våre nettressurser blir videreutviklingsprosess som vil bedre både funksjonalitet og brukervennlighet. Vårt hovednettsted ROP.no er kontinuerlig oppdatert og fremstår med nyheter og oppdatert kunnskap.Vi startet arbeidet med sammenslåing av tre av våre nettressurser, slik at vår digitale kommunikasjon kan fremstå mer helhetlig, brukervennligheten øker og informasjon lettere kan nå frem til våre lesere.Vi startet arbeidet med sammenslåing av tre av våre nettressurser, slik at vår digitale kommunikasjon kan fremstå mer helhetlig, brukervennligheten øker og informasjon lettere kan nå frem til våre lesere. ROP har ivaretatt følgende formidling av kunnskap i egne og andre mediekanaler dette året: Stimulert til økt bruk av sosiale medier. Antall følgere på Instagram har økt med 150 %, Twitter med 66 % og Facebook har i 2016 økt med 25 %. Produsert 67 faglige videoforedrag for allmenn utnyttelse. Presentert oppdatert faginformasjon og forskning i et format som sikrer utbytte både for fagpersoner og for allmennheten. Vært synlig i helsedebatten innenfor fagfeltet, ved å få publisert en rekke kronikker i både fagtidsskrifter og øvrige, landsomfattende medier, i tillegg har både leder og andre ved tjenesten blitt brukt som intervjuobjekter. Sørget for å spre oppsummeringer av ny kunnskap innenfor fagfeltet. Sørget for økning av informasjon rettet til brukere og pårørende og presentert denne på en forståelig måte, særlig gjennom videoforedrag. Sørget for god deltakelse fra brukere og pårørende i våre nettressurser generelt og på ROP-tv spesielt, blant annet gjennom konseptet «ROP-snakk». ROP-behandling i fengsel er et nytt tema vi har satt fokus på i året som har gått, både i artikkel- og videoform, og dette fortsetter i 2017. Hatt økt oppmerksomhet på publisering av forskningsartikler. Det resulterte i 12 lengre saker om aktuell ROP-forskning og en rekke mindre nyhetssaker om forskning. Vi har fortsatt å skrive om ny litteratur på ROP-feltet. I 2016 resulterte dette i 12 bokomtaler. Kurs og konferanser og annen aktuell informasjon er gjort lett tilgjengelig på nettstedet Det er sendt ut nyhetsbrev annenhver uke til hele fagfeltet, nasjonalt. I 2015 er det 1100 mennesker som mottar dette og abonnementstallet er økende. Gitt ut boken "Et bedre liv" på Gyldendal Akademisk. ROP-ansatt ga ut boken «Hjelp til å bo», og også på ROP.no har det i løpet av året vært økt fokus på boligtematikk. Tjenesten har med denne aktiviteten innfridd sine resultatmål for 2016 knyttet til planen for kompetansespredning.

Kvalitetsverktøy

 • ROP-retningslinjen, 2012, Nasjonal retningslinje
 • ACT og FACT team; oppfølging og evaluering, 2014, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Planlegge nasjonale database for GAP analyser, 2016, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Vi har fått midler fra Helsedirektoratet for å utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser tilknyttet faglige retningslinjer innenfor fagområdene rusmisbruk og psykisk helse.Fra 2017 etablerer vi denne databasen som gir oss en mulighet til å overvåke tjenestenes implementering av de nye nasjonale retningslinjene innenfor psykisk helse og rus .

Forskning

Vitenskapelige artikler

Balieva F, Kupfer J, Lien L, Gieler U, Finlay AY, Tomás-Aragonés L, Poot F, Misery L, Sampogna F, van Middendorp H, Halvorsen JA, Szepietowski JC, Lvov A, Marrón SE, Salek MS, Dalgard FJ

The burden of common skin diseases assessed with the EQ5D™: a European multicentre study in 13 countries.

Br J Dermatol 2017 May;176(5):1170-1178. Epub 2017 apr 10

PMID:
28032340
Balieva F, Lien L, Kupfer J, Halvorsen JA, Dalgard F

Are Common Skin Diseases among Norwegian Dermatological Outpatients Associated with Psychological Problems Compared with Controls? An Observational Study.

Acta Derm Venereol 2016 Feb;96(2):227-31.

PMID:
26258955
Jaradat Y, Nijem K, Lien L, Stigum H, Bjertness E, Bast-Pettersen R

Psychosomatic symptoms and stressful working conditions among Palestinian nurses: a cross-sectional study.

Contemp Nurse 2016 Aug;52(4):381-397. Epub 2016 mai 27

PMID:
27160155
Khalifa DS, Glavin K, Bjertness E, Lien L

Determinants of postnatal depression in Sudanese women at 3 months postpartum: a cross-sectional study.

BMJ Open 2016 Mar 10;6(3):e009443. Epub 2016 mar 10

PMID:
26966055
Lien L, Hauff E, Martinez P, Eide AH, Swarts L, Ayazi T

Alcohol use in South Sudan in relation to social factors, mental distress and traumatic events.

BMC Public Health 2016 Sep 06;16():937. Epub 2016 sep 6

PMID:
27600613
Ness E, Antonsen B, Grøvli M, Hymer KE, Jakobsen I, Lindkvist KV, Lien L, Skåden H, Thomassen A, Torper JL, Vethe T, Aarøen K

[Less compulsory admissions--dilemmas and challenges].

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Apr 19;136(7):598-9. Epub 2016 apr 19

PMID:
27094659
Sagatun Å, Wentzel-Larsen T, Heyerdahl S, Lien L

Mental health in adolescence and subsequent receipt of medical benefits in young adulthood: The mediating role of upper secondary school completion.

Scand J Public Health 2016 Jun;44(4):431-8. Epub 2016 jan 19

PMID:
26787550
Neupane SP

Neuroimmune Interface in the Comorbidity between Alcohol Use Disorder and Major Depression.

Front Immunol 2016;7():655. Epub 2016 des 27

PMID:
28082989
Tveito M, Correll CU, Bramness JG, Engedal K, Lorentzen B, Refsum H, Høiseth G

Correlates of major medication side effects interfering with daily performance: results from a cross-sectional cohort study of older psychiatric patients.

Int Psychogeriatr 2016 Feb;28(2):331-40. Epub 2015 sep 28

PMID:
26412479
van Wel JH, Gracia-Lor E, van Nuijs AL, Kinyua J, Salvatore S, Castiglioni S, Bramness JG, Covaci A, Van Hal G

Investigation of agreement between wastewater-based epidemiology and survey data on alcohol and nicotine use in a community.

Drug Alcohol Depend 2016 May 01;162():170-5. Epub 2016 mar 9

PMID:
26980372
Bramness JG, Rognli EB

Psychosis induced by amphetamines.

Curr Opin Psychiatry 2016 Jul;29(4):236-41.

PMID:
27175554
Bramness JG, Mann K, Wurst FM

Marketing Status and Perceived Efficacy of Drugs for Supporting Abstinence and Reducing Alcohol Intake in Alcohol Use Disorders: A Survey among European Federation of Addiction Societies in Europe.

Eur Addict Res 2016;22(6):318-321. Epub 2016 jul 21

PMID:
27438908
Nesvåg R, Hartz I, Bramness JG, Hjellvik V, Handal M, Skurtveit S

Mental disorder diagnoses among children and adolescents who use antipsychotic drugs.

Eur Neuropsychopharmacol 2016 Sep;26(9):1412-8. Epub 2016 jul 21

PMID:
27452144
Nesvåg R, Reichborn-Kjennerud T, Gillespie NA, Knudsen GP, Bramness JG, Kendler KS, Ystrom E

Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins.

Schizophr Bull 2017 05 01;43(3):644-653.

PMID:
27431873
Salvatore S, Bramness JG, Røislien J

Exploring functional data analysis and wavelet principal component analysis on ecstasy (MDMA) wastewater data.

BMC Med Res Methodol 2016 Jul 12;16():81. Epub 2016 jul 12

PMID:
27406032
van Wel JH, Kinyua J, van Nuijs AL, Salvatore S, Bramness JG, Covaci A, Van Hal G

A comparison between wastewater-based drug data and an illicit drug use survey in a selected community.

Int J Drug Policy 2016 Aug;34():20-6. Epub 2016 apr 14

PMID:
27450319
Baz-Lomba JA, Salvatore S, Gracia-Lor E, Bade R, Castiglioni S, Castrignanò E, Causanilles A, Hernandez F, Kasprzyk-Hordern B, Kinyua J, McCall AK, van Nuijs A, Ort C, Plósz BG, Ramin P, Reid M, Rousis NI, Ryu Y, de Voogt P, Bramness J, Thomas K

Comparison of pharmaceutical, illicit drug, alcohol, nicotine and caffeine levels in wastewater with sale, seizure and consumption data for 8 European cities.

BMC Public Health 2016 Oct 01;16(1):1035. Epub 2016 okt 1

PMID:
27716139
Midgard H, Bramness JG, Skurtveit S, Haukeland JW, Dalgard O

Hepatitis C Treatment Uptake among Patients Who Have Received Opioid Substitution Treatment: A Population-Based Study.

PLoS One 2016;11(11):e0166451. Epub 2016 nov 15

PMID:
27846264
Ryu Y, Gracia-Lor E, Bade R, Baz-Lomba JA, Bramness JG, Castiglioni S, Castrignanò E, Causanilles A, Covaci A, de Voogt P, Hernandez F, Kasprzyk-Hordern B, Kinyua J, McCall AK, Ort C, Plósz BG, Ramin P, Rousis NI, Reid MJ, Thomas KV

Increased levels of the oxidative stress biomarker 8-iso-prostaglandin F2a in wastewater associated with tobacco use.

Sci Rep 2016 Dec 15;6():39055. Epub 2016 des 15

PMID:
27976726
Salvatore S, Røislien J, Baz-Lomba JA, Bramness JG

Assessing prescription drug abuse using functional principal component analysis (FPCA) of wastewater data.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017 Mar;26(3):320-326. Epub 2016 nov 11

PMID:
27862608
Clausen H, Ruud T, Odden S, Šaltyte Benth J, Heiervang KS, Stuen HK, Killaspy H, Drake RE, Landheim A

Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study.

BMC Psychiatry 2016 May 04;16():125. Epub 2016 mai 4

PMID:
27145937
Clausen H, Landheim A, Odden S, Šaltyte Benth J, Heiervang KS, Stuen HK, Killaspy H, Ruud T

Hospitalization of high and low inpatient service users before and after enrollment into Assertive Community Treatment teams: a naturalistic observational study.

Int J Ment Health Syst 2016;10():14. Epub 2016 feb 29

PMID:
26933446
Stensrud B, Høyer G, Beston G, Granerud A, Landheim AS

"Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2016 May;51(5):747-55. Epub 2016 feb 12

PMID:
26873613
Utfyllende informasjon

Følgende vitenskapelige artikler er produsert i regi av tjenesten i inneværende år. Disse er i tråd med tjenestens satsningsområder og målgruppen til tjenesten. ( Gjeldende strategi -og handlingsplan 2016) De vitenskaplige artiklene bidrar til økt kompetanse om personer med rusmisbruk og psykisk lidelse, og om innhold i behandling og tjenestetilbud som finnes. Tjenesten fyller således sin oppgave om å bygge opp og formidle oppdatert kunnskap som gir merverdi til pasientbehandling og utvikling av tjenestetilbud.

Vindenes V, Bramness JG, Bretteville-Jensen AL, Mørland J, Bachs L.

Gir sterkere cannabis flere helseproblemer?

Tidsskr Nor Laegeforen 2016;136: 1736-8.PMID: 27830910 DOI: 10.4045/tidsskr.15.1297

Eline Borger Rognli, Peter Krajci, Tore Willy Lie, Lars Linderoth,Lars Lien, Jørgen G.Bramness og Anne Signe Landheim

Å skille rus og psykopatologi».

Fagessay i Psykologforeningens tidsskrift. 2016

Anne Landheim, Sigrun Odden

Evaluering av ROP Vestfold- et samhandlingsteam for personer med alvorlig rusmisbruk og psykiske lidelser

Rapportserie, Sykehuset Innlandet, nasjonal kompetansetjeneste ROP. ISBN 978-82-999521.

Neupane S, Skulberg A, Skulberg K, Dalsbotten Aass HC, Bramness JG.

Cytokine changes following acute ethanol intoxication in healthy men: a cross-over study. Mediators of inflammation.

Med Inflam 2016 In press

Lars Lien

Smoking, Mental Health and Addiction: A Review of the Literature.

Journal of addiction and preventive medicine 2016 ;Volum 1(1).(105)

Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken Morten Brodahl, Stian Biong (red)

Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer

Gyldendal Forlag 2016

Anne Landheim

«Rusmiddelmisbruk - forekomst, forløp og faktorer for recovery».Kap i boka "Et bedre liv.

Gyldendal Forlag.2016

Lars Lien

Hva kan leger og psykologer lære av historiene

Kap i boka "Et bedre liv". Gyldedal forlag. 2016

Avlagte doktorgrader

Bjørn Stensrud

Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team. En prospektiv studie av pasienter med og uten tvungent psykisk helsevern.

Disputert:
Oktober 2016
Hovedveileder:
Karl Georg Høyer
Utfyllende informasjon

ROP tjenesten har hatt følgende medarbeider som har disputert i løpet av året: Bjørn Stensrud : “Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study” for graden Philosophiae Doctor ved Universitetet i Tromsø - Det Arktiske Universitet. Veiledere: Georg Høyer Universitetet I Tromsø, Anne Landheim Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Arild Granerud Høgskolen i Hedmark.

Forskningsprosjekter

Stady-state methadone pharmacokinetics in opioid maintenance treatment: influencing factors and clinic outcomes

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Psykiatrisk komorbiditet hos pasienter innen behandling for rusmiddellidelser

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Can variations in drug presence in sewage indicate prescription drug abuse

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av alimemazine og søvnproblemer de første tre leveår.

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
The prevalence and impact of mental disorder among young adults substance abuse treatment

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bridging the gap between cirrent practice and recommendations in nasjonal guidlines: a

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: Recoveryorientert praksis i primærhelsetjenesten

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Depression and Alcohol Research on CYtokines (DARCY)

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Comorbidity Study: Substance Dependence and co-occurent Mental and Somatic Disorder

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
A long- term follow-up on the OMT Hedmark/Oppland study (OMTHO-II)

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
A 17 years follow-up studiy of persons with severe substance use disorder and co-occurring Mental illness

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av FACT team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Is depression a consequence of immunological changes among heavy users of alcohol?

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Fritt behandlingsvalg i psykisk helsefeltet - dilemmaer og muligheter

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Følgende forskningsprosjekt har vært arbeidet med i inneværende år og videreføres i 2017. Forskningsprosjektene har både internasjonal ,nasjonal ,regional forankring og er sammensatte. Forskningsprosjektene forsøker å svare opp behovet for forskning innenfor det gjeldende fagområdet. Fagfeltet trenger blant annet ny kunnskap om samhandlingsmodeller mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for ROP-gruppa, for eksempel Helseogomsorg21. Prosjektene har som mål å gi oppdatert kunnskap og bidra til videreutvikling av pasientbehandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter. Fagpersonell , brukere og tjenester er inne som aktive deltagere i flere av prosjektene . Prosjektene presenteres på nettsidene , presenteres i forbindelse med foredrag og sikrer således en likeverdig tilgjengelighet til denne kompetansen. Tjenesten har således oppnådd sine planlagte resultatmål .Prosjektene videreføres etter oppsatt plan.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Brukerrepresentant
Espen Arnevik
Andre
Gry Nøstenget
Brukerrepresentant
Inger hilde Trandem
Representant Helse Nord
Kristin Johannessen
Universitetsrepresentant
Lars Lien
Representant for tjenesten
Marit Borg
Høgskolerepresentant
tone larsen Hoel
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler