Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Overvåke og formidle behandlingsresultater. NKROP har formidlet behandlingsresultater i sine pågående forskningsprosjekt, i de vitenskapelige artiklene, i gjennomføring av ulike nettverkssamlinger. For å gjøre det tilgjengelig til fagfolk og allmenheten er det meste presentert på nettstedet rop.no og via våre nyhetsbrev som utkommer hver 14 dag samt på samt på sosiale media. NKROP har fått midler fra Helsedirektoratet for å utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser tilknyttet faglige retningslinjer innenfor fagområdene rusmisbruk og psykisk helse. Disse er nå ferdigstilt og tillegg har NKROP utviklet en nullpunktsanalyse til bruk ved innføring av Pakkeforløp. I 2018 har evaluering av samhandlingsteam (ACT/FACT) økt betraktelig og dette er formidlet gjennom omtale på konferanser, utdanninger og i media. Delta i forskning og etablering av forskernettverk. NKROP driver forskning. Med sine forskningsprosjekt vil NKROP gi ny kunnskap, og bidra til videreutvikling og forebyggelse av ROP-lidelser og av pasientutredning og behandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter. Fagpersonell, brukere, pårørende og tjenester i flere helseregioner er aktiv involvert i flere av prosjektene. Forskningsprosjektene er tilgjengelige på rop.no under fanen «forsking» eller på temasider. Dessuten, presenteres forskingsprosjektene i forbindelse med foredrag og seminarer for å gjøre kunnskapen tilgjengelighet til ulike målgruppene. NKROP deltok i 2018 i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsnettverk knyttet til utvikling av god behandling for ROP lidelser. Bidra i relevant undervisning. Undervisningsoppdragene er fremdeles prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi 2017-2020 og i tråd med årlig handlingsplan/kompetansespredningsplan. Opplæring og undervisning skal bidra til å nå NKROPs mål om kunnskapsspredning og kompetansebygging. Opplæringen tar utgangspunkt i den nasjonal faglige retningslinjen-ROP (IS 1948) og i helsetjenestens behov for kompetanse. Dermed styrker NKROP brukere, fagpersoner og ledere. I 2018 inkluderte NKROPs undervisningstilbud opplæring i ACT/FACT, ulike fordypningskurs, opplæring i flere kartleggingsverktøy, samt en ROP-dag med tema somatisk helse. Se nærmere beskrevet aktivitet under fanen «undervisning og formidling» i denne rapporten. I tillegg til det mer systematiske arbeidet, har flere av våre ansatte bistillinger ved Universitet i Tromsø (Lien og Bramness), Universitet i Oslo (Landheim og Lien), Høgskolen i Innlandet (Pettersen, Lien og Landheim). I tillegg har Tore Willy Lie et fast undervisningsopplegg på Høgskolen Vestlandet og Morten Brodal på Universitet i Sør-Øst Norge. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. NKROP har et nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge og har bistått inn med opplæring og kompetanse i nettverkssamling for ACT/FACT og ROP-team i samarbeid med NAPHA. Videre støtter NKROP helsetjenesten i implementering av ROP-retningslinjen og kunnskapsbasert praksis. Med både videreutvikling/utviding av Ekspertrådet med flere brukerorganisasjoner og involvering av brukerrepresentanter i forskningsprosjekter og arbeidsgrupper bidro NKROP i 2018 til veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til pasienter og pårørende. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. I 2018 har NKROP bidratt til tettere samarbeid med regionale kompetansesentra via deltagelse i nettverk som skal bygge opp faglige fundament som Forum for fag- og kompetanseutvikling i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid og Kompetanseutvikling rus og vold. Videre samarbeider vi med NAPHA og utvikler nå samarbeid med alle Korus’ene for å etablere FACT team i hele landet også i områder med få inn byggere og store avstander. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. I all vår formidling står implementering av ROP-retningslinjen sentralt. Vi har også deltatt tungt i utviklingen av både de overordna Pakkeforløpene og enkelte av de tilstandsspesifikke. Vi formidler informasjon om pakkeforløp som en del av vår strategi. I tillegg som nevnt over har vi ferdigstilt GAP analyser for alle relevante retningslinjer og nullpunktsanalyser for Pakkeforløp. Etablere faglige referansegrupper. NKROP's referansegruppe har 2 møter årlig.

NK ROP har en informasjonsbrosjyre om kompetansetjenesten som brukes aktivt til utdeling både til brukere og brukerorganisasjoner. Informasjon om tjenesten formidles og drøftes også i Ekspertrådet som består av både fagorganisasjoner og en rekke bruker- og pårørendeorganisasjoner. NK ROP har ansatt medarbeider med erfaringskompetanse som er i aktivt samarbeid med både bruker- og fagmiljø, og som har en særlig god oversikt over «brukerfeltet» og formidler informasjon om NK ROP. Strategiplan og handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og virkemidler for å nå ulike faggrupper. fagpersoner i helsetjenesten (spesialist og kommune) studenter faggrupper tilsatt i tilgrensende fagområder brukere / pårørende befolkning for øvrig, frivillige organisasjoner, ledere Priorotert mål i 2018 har vært : å bygge opp, utvikle og utvide nettsiden www.rop.no og sosiale medier slik at en der finner nødvendig og mest mulig samlet kunnskap for tjenestene. Hjemmeside og sosiale media • å integrere www.snakkomrus.no i www.rop.no • henvise til og bruke materiale (kartleggingsverktøy, videoer m.m) på nettsiden aktivt i opplæring og undervisning (både for å gjøre nettsiden bedre kjent og vise hvordan materiale kan brukes både i tjenestene og i høgskoler/universitet) • utvide videobiblioteket, både med opplæringsvideoer og « Rop-snakk» ( intervju, samtaler hvor sentrale tema i belyses). Målgrupper er både befolkning, brukere, pårørende og tjenester • skrive og bruke bokomtaler aktivt for å fremme kunnskap om feltet • aktiv bruk og oppfølging av Facebook, Twitter, Linkedin og Instagram for å øke eksponering av innhold på nettsiden, gjøre kurs og arrangementer kjent og kommentere og belyse faglige problemstillinger • skrive innlegg, kronikker og tilsvar og være proaktive overfor mediene på rus- psykiatrifeltet for å formidle kunnskap og belyse dilemmaer Kartlegging- og utredningsverktøy: Tilby kurs i • EUROP ASI og ADDAD jevnlig og på etterspørsel • PRISM (1-2 ganger pr. år) Disse verktøyene er anbefalte verktøy i ROP retningslinja. Viktig med jevnlig kurs for å bidra til kunnskapsbasert praksis og kvalifisert bruk av disse verktøyene. Sertifisering bidrar til kvalitetssikring av bruk. ACT/FACT Etablering og utvikling av ACT – og FACT-team har vært og er en stor innsats for NK ROP som strekker seg over mange år. Dette er en nasjonal satsing, som finansieres både via øremerkede midler fra helsedirektoratet og ved tilskudd fra fylkesmenn (via tilskuddsmidler). Dette er en satsing hvor vi ivaretar hele oppgavespekteret, bruker alle virkemidlene vi har og hvor vi også inkluderer metodikk og arbeid med kvalitetsforbedring gjennom blant annet fidelitymålinger og tilbakemelding til teamene. Det er en innsats som fører med seg en direkte positiv påvirkning på tjenestene til brukerne. En rapport viser at det er et potensiale for å etablere 35 ACT-team i de største byene og minst 83 FACT-team med et befolkningsgrunnlag på 15 000 eller mer. Det er etablert tilsammen 8 ACT-team og 38 FACT-team pr. august 2018 og 16 forprosjekter. NK ROP søker å få til satsing på team i alle regioner. Evalueringen viser at ACT teamene yter oppsøkende og koordinerte tjenester, rekrutterer og beholder målgruppa, brukerne har oppnådd bedring på flere livsområder en halvering av antall døgnopphold i psykisk helsevern og halvering av oppholdsdøgn under tvang. Dette bidrar til bedre kostnadseffektivitet m.ht redusert bruk av døgn i spesialisthelsetjenesten og bedre tjenester. Mange brukerne gir god evaluering av å få tjenester via ACT-team. ROP-gruppa ser ut til å nyttiggjøre seg oppfølging og behandling fra ACT.NK ROP informerer aktivt om verdien av disse teamene og er fleksible m.h.t å tilpasse ulik type bistand, inkl. opplæring, slik at teamene får den støtte de trenger. De viktigste målene i 2018: • gjennomføre nasjonalt (definert) opplæringsprogram i de teamene som blir etablert • sørge for nødvendig opplæring av ansatte i fidelitymålinger • gjennomføre fidelitymålinger, intervju og deltakende observasjon og gi tilbakemelding som brukes i teamenes forbedringsarbeid • nødvendig informasjonsarbeid i aktuelle regioner samt veiledning og bistand til etablering • å bidra til etablering av nye team inkl. forprosjekter/ piloter, i hovedsak ved å gi informasjon og gjennom deltakelse i styringsgrupper og arbeidsgrupper • bidra til å etablere og delta i regionale nettverk i enkelte regioner

ACT / FACT: 19 team har deltatt på opplæring i 2018, både nyansatte i gamle team og ansatte i nye team. Hovedinnholdet i undervisningen er modellene og kunnskapsbaserte metoder. Det legges stor vekt på erfaringsutveksling og dialogbasert undervisning. Det er betydelig brukerdeltakelse i opplæringsprogrammet. Undervisningen blir evaluert og den gis svært god vurdering både mht innhold, relevans og nytte i praksis. Det er blitt etablert flere team i 2017 og 2018 enn en regnet med. Det har medført et stort press på kapasiteten på NK ROP. Dette er en utfordring en må finne en løsning på i 2019. Vi styrer ikke etablering, hverken hvilke regioner, antall eller tidspunkt. Over 200 personer har deltatt på det nasjonale opplæringsprogrammet i perioden 2015 til høsten2018. Fra 2019-2021 regner en med et oppfattende behov for opplæring knyttet til antall team som etableres. Det er behov for økt kapasitet på oppstartsopplæring / basis undervisning i teamene. Videre ser en også et behov for mer opplæring i bl.a. kunnskapsbaserte metoder. Det arbeides nå med hvordan dette kan løses. Nasjonal evaluering av FACT-team: I løpet av 2018 ble vi ferdig med å evaluere syv av teamene som i all hovedsak følger framdriftsplanen og fullføres i 2019. Vi har mottatt 15 mill fra Forskningsrådet for å forske videre på FACT-team i Norge. Regionale nettverk: Det er etablert tre regionale nettverk som NK ROP deltar i (Innlandet, Oslo og Nordland). Alle nettverkene er i samarbeid med fylkesmann, fungerer forskjellig, har ulik målsetting og varierer i struktur og innhold. NK ROP må vurdere nærmere hvilken rolle vi skal ivareta i disse nettverkene og hva vi kan og bør bidra til. Ledernettverk for alle ACT- og FACT-team i Norge. NAPHA har hovedansvaret, men NK ROP deltar i driften av nettverkene. Nettverket har eksistert i flere år og vurderes som en god arena for både lederstøtte og læring og støtte til utvikling av teamene. Med den veksten som kommer i antall team, må en vurdere hvordan disse nettverkene skal fungere og ivaretas framover. Skandinavisk nettverk: Skandinavisk ACT og FACT nettverk for samarbeid rundt forskning og implementering og mulig utforming av en skandinavisk modell. Gjennom ulike forskningsprosjekter prøver en ut ACT- og FACT- modellene i Skandinavisk kontekst, for å få kunnskap om hvordan de kan utformes for å gi best mulig hjelp også i områder med spredt bosetting. Nettverkene er viktige for læring og erfaringsdeling. Å etablere en et felles utfordringsbilde for kommune og spesialisthelsetjenesten er en utfordring å få realisert, men det er nødvendig for at tjenester til brukere som har behov for helhetlige, samtidige og integrerte tilbud, får de tjenestene de trenger. Det er en aktuell problemstilling hvordan NK ROP og øvrige kompetansesentra kan bidra til dette. Formidling: Vi har skrevet 20 større forskningssaker i løpet av 2018. Forskningssakene tar utgangspunkt i nylig publiserte vitenskapelige artikler om rop-lidelser og utdypes med intervju med enten artikkelforfattere eller ansatte ved NKROP. I tillegg skriver vi jevnlig om små og store forskningsnyheter. Alle forskningsprosjekter ved NKROP har et norsk prosjektnavn og presenteres kort med bakgrunn og metode, samt ansvarlig prosjektleder, tilknyttede stipendiater, finansiering, tidsramme og samarbeidspartnere. Alle vitenskapelige artikler som publiseres av NKROPs ansatte omtales på nettsiden. I 2018 har vi fortsatt med å presentere enkeltforskere ved NKROP. Det er skrevet i alt fire slike inngående presentasjoner av en av stipendiatene ved NKROP og deres forskningsprosjekt. Teksten i denne presentasjonen skal være lettere å lese enn en «vanlig» vitenskapelig artikkel. Ambisjonen er å gi en mer populærvitenskapelig fremstilling av forskning ved NKROP. Vi har publisert 18 stk litteraturomtaler i 2018. I tillegg gjorde vi i 2018 en innsats for å skrive flere artikler hvor brukere deler sine erfaringer med rus- og psykisk lidelse. Målet var å styrke brukerperspektivet på nettsidene våre. I 2019 vil vi på nettsiden fortsette å fokusere på forskningsformidling. Besøk på rop.no fortsetter den årlige økningen som har vært hvert eneste år: 201898 økter i 2018, 107729 i 2013. Besøk på nettkurset om forskrivning vanedannende medikamenter doblet seg fra 2017 til 2018. Antall fullførte kursprøver siden lansering er 321. Alle jevnlig brukte sosiale medier (twitter, instagram, facebook) fortsatt med samme oppgang fra år til år i antall følgere/medlemmer.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
36 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
32 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
38 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
26 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
22 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
78 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
25 timer
Utfyllende informasjon

Undervist om recovery på FACT-opplæringen 2 timer Pakkeforløp og implementering, generelt og i forhold til pakkeforløp Høgskole undervisning (miljøterapi/TUD/tvang) Undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid Opplæring, ansatte FACT-team Opplæring ACT og FACT-ansatte Underviser leger i rusmedisinspesialisering Undervisning leger og psykologer og annet helsepersonell, SERAF Undervisning ruspoliklinikk og psykosepoliklinikk i Sykehuset Innlandet, Undervisning om brukerinvolvert forskning ved Høgskolen Innlandet Campus Elverum 8. november-18 1 times undervisning om forskningsformidling - for stipendiater i Hedmark - 10.12-18 Bruk av psykofarmaka ved samtidig rusmisbruk 1,5 times undervisning av helsearbeidere i Oslo 31.10.18 Sentrale tema innen europeisk rusforskning - 45 minutters foredrag Om rus og psykiatri - undervisning av LIS-leger - Akershus 4.september-18 Medikamentell behandling av rusrelaterte lidelser - undervisning av LISleger i Hordaland 20.november-18 Hva er avhengighet - undervisning av Helsearbeidere og forskere i Oppland og Oslo - 1.juni, 22.august og 27.november-18 Hvordan lese en vitenskapelig artikkel - 1 times undervisning av stipendiater i Hedmark 23.mars-18 Rasjonell bruk av benzodiazepiner - 115 minutters undervisning for helsearbeidere i Oppland + 90 minutters undervisning for leger i Vestfold - 31.januar-18 Rusutløst psykose - 115 minutters undervisning av helsearbeidere i Troms LIS-kurs - 2 timer Brukermedvirkning HINN Lillehammer 1,5 t Høgskolen Innlandet forelesning med forskning og Recovery - 3,5 t Opplæring Erfaringskonsulenter Trondheim, Tromsø og Bodø - 6 t Recovery VID - 2 timer Høgskolen Innlandet forelesning medforskning og Recovery - 5 timer PRISM-kurs (undervisning, sertifisering) 21 timer Videreutdanning rus, avhengighet og psykiske lidelser, INN Elverum (om utredning av ROP-lidelser) - 3 timer psykolog utd 4 - 8 timer LIS-leger - 8 timer ASI-kurs, grunnutdanning, 38 timer - 38 deltakere fra ulike deler av landet, Videreutdanning 21 timer- deltakere fra ulike deler av landet Sertifisering i kartleggingsverktøyet EuroADAD: Region vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane) 44 timer videreutdanning Presentasjon FACT - 4 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Ingen å rapportere (ikke aktuelt)

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Ordstyrer debatt opplæring Erfaringskonsulenter. (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Foredrag, Faglig Forum. (Konferanse).
 • Recoveryverksted Sagatun Brukerstyrt senter. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • Innlegg Landskonferanse Fagrådet på rusfeltet. (Konferanse).
 • Lastebileiere. (Seminar).
 • Diverse medforskning i flere prosjekter. (Veiledning).
 • Om cannabis - samtale på nett med mål om å nå pårørende, pasienter og helsepersonell. (Intervjuer/oppslag i media).
 • hva er avhengighet - undervisning med mål om å nå pårørende, pasienter og helsepersonell. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Mat og helse. (Seminar).
 • Diverse møter angående opplæring Erfaringskonsulenter med KBT. (Nettmøte).
 • Om LAR og graviditet - ROP-TV. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Innlegg Ullevål sykehus "Et bedre liv". (Seminar).
 • Veiledning Masteroppgave 2 personer. (Veiledning).
 • Intervju om avhengighet i litteraturmagasinet Stemmer. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • ACT/FACT opplæring TUD/tvang . (Konferanse).
 • Forskningskonferanse Rus og Soma mai 2018. (Konferanse).
 • Sentrale tema innen europeisk rusforskning - 45 minutters foredrag. (Konferanse).
 • Utfordringer i norsk rusmiddelforskning - foredrag Legeforeningen 7.mars-18. (Konferanse).
 • Rasjonell bruk av benzodiazepiner- debatt for psykiatere. (Konferanse).
 • Foredrag ROP-dagen om somatiske sykdommer hos rusmiddelbrukere. (Konferanse).
 • Foredrag Rus/psykisk lidelse: om HCV hos rusmiddelbrukere. (Konferanse).
 • Arr.komite NSF Landskonferanse. (Konferanse).
 • Innlegg Faglig Forum. (Konferanse).
 • Utprøving av ACT-team i Norge – Hva viser evalueringen? Opplæring i ACT og FACT. Hamar 5. desember 2018. (Konferanse).
 • Foreløpige resultater fra FACT-evalueringen. Opplæring i ACT og FACT. Hamar 5. desember 2018. Sigrun Odden, Anne Landheim. (Konferanse).
 • Status nasjonal evaluering av FACT-team i Norge. FACT Teamledersamling. Gardermoen 15. mai 2018. Sigrun Odden, Anne Landheim. (Konferanse).
 • Faglig forum. (Konferanse).
 • Recovery konferanse. (Konferanse).
 • NFRAMs årsmøtekonferanse 24-25 oktober. (Konferanse).
 • Innlegg under traumeuken, 13. november, Trondheim. (Konferanse).
 • Fellesaksjonen «Medisinfri behandling». (Seminar).
 • Foredrag, ACT og FACT teamlederseminar. (Seminar).
 • Foredrag, Nordisk nettverkssamling for ACT og FACT. (Seminar).
 • Foredrag, tema ACT og FACT .- 6 timer . (Seminar).
 • Opplæringsprogrammet i ACT og FACT- 50 timer. (Seminar).
 • PF kurs. (Seminar).
 • Fidelityvurdering, 2 team. (Veiledning).
 • Kronikk: «Pasientene kommer ikke i gang med hverdagen» Sykepleien nr. 4 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Opplæring ansatte i FACT-team. (Kurs).
 • Tryggere bruk av rusmidler. (Konferanse).
 • Cannabis som medisin. (Konferanse).
 • ADHS og rus. (Konferanse).
 • Alkoholbruk og depresjon. (Konferanse).
 • Innlegg konferanse FACT x 2. (Konferanse).
 • Biologiske forklaringer på sammenhengen mellom alkoholbruk og depresjon 1 times innlegg faglig Forum. (Konferanse).
 • Hva finner vi i kliniske undersøkelser av pasienter med alkoholbrukslidelser?' 1 times innlegg Faglig Forum. (Konferanse).
 • 23/10-18 Evaluering av norske FACT-team. Nettverkssamling Nordland. Saltstraumen hotell. Anne Landheim, Sigrun Odden. (Konferanse).
 • Presentasjon av FACT-modellen. Nettverkssamling Nordland. 24/10-18 Saltstraumen hotell. Sigrun Odden. (Konferanse).
 • Foredrag om personlighetsforstyrrelser, KRUS. (Seminar).
 • ROP forum. (Seminar).
 • Presentasjon delprosjekt FACT Nordisk nettverksmøte. (Seminar).
 • Rettleiing av erfaringskonsulentar i samband med brukarundersøking. Om lag 21 timar totalt. (Veiledning).
 • 10 forelesninger på ulike sykehus. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Rusutløst psykose - for Kommunehelsearbeidere i Nordland. (Kurs).
 • Rasjonell bruk av benzodiazepiner - Hedmark og Sør-Trøndelag. (Kurs).
 • Rasjonell bruk av benzodiazepiner - foredrag Telemark 29.mai. (Kurs).
 • Fylkeslegen i Oppland – fagdag: Pakkeforløp. (Konferanse).
 • Innlandskonferansen. (Konferanse).
 • Om cannabis, for kommunehelsearbeidere i 1- Akershus og 2-Vest Agder. (Konferanse).
 • Rasjonell bruk av benzodiazepiner - 90 minutters foredrag for leger på konferanse i Oslo 23.oktober-18. (Konferanse).
 • Tryggere bruk av rusmidler - foredrag Akershus. (Konferanse).
 • hva er avhengighet - foredrag Oslo. (Konferanse).
 • om rus og psykose - 45 minutters foredrag i Hordaland - 12.mars-18. (Konferanse).
 • Bruk av psykofarmaka ved samtidig rusmisbruk- i Hordaland 12.mars-18. (Konferanse).
 • Foredrag Bydel Grünerløkka, Oslo om Recovery. (Konferanse).
 • Foredrag Hamar/Elverum DPS om behandling av dobbeltdiagnosepasienter. (Konferanse).
 • Foredrag om somatisk helse i konferanse om pakkeforløp rus/psykisk lidelse. (Konferanse).
 • Stavanger forum. (Konferanse).
 • Blåkors. (Konferanse).
 • Innlandskongressen 2019. (Konferanse).
 • Tranøyseminaret, foredrag. (Seminar).
 • Presentasjon av foreløpige resultat frå brukarundersøking (FACT-evaluering). (Seminar).
 • Foredrag om forskningsprosjektet DARCY - i Buskerud og Hedmark. (Seminar).
 • Tryggere bruk av rusmidler - 60 minutters foredrag i Nordland. (Seminar).
 • Om forksningsformidling - Østfold- 45 minutter. (Seminar).
 • Foredrag, tema ACT og FACT .- 6 timer . (Seminar).
 • Skjelfoss psyk. Senter Foredrag på åpning av ROP-avdeling. (Seminar).
 • Foredrag om behandling av ROP-lidelser, Lovisenberg DPS. (Seminar).
 • Innlegg Fagrådet Hamar kommune. (Seminar).
 • Innlegg for Kriminalomsorgen. (Seminar).
 • Innlegg møte om medforskning INN Lillehammer. (Seminar).
 • Presentasjon FACT-prosjektet- ekstern forskergruppe. (Seminar).
 • Forskningseneheten TSB Helse Midt. (Veiledning).
 • Veiledning helspersonell egen region- 10 timer. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Oversikt over etablering av samhandlingsteam i Norge, 2018, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Statuskartleggingsverktøy Pakkeforløp, 2018, Nasjonal henvisningsrutine
Forskning

Vitenskapelige artikler

Belfrage A, Grotmol KS, Tyssen R, Moum T, Lien L

Factors associated with low vs increased perceived mastery of clinical work over ten years of practice: a prospective study of Norwegian doctors.

BMC Med Educ 2018 May 29;18(1):116. Epub 2018 mai 29

PMID:
29843695
Belfrage ASV, Grotmol KS, Tyssen R, Moum T, Finset A, Isaksson Rø K, Lien L

Factors influencing doctors' counselling on patients' lifestyle habits: a cohort study.

BJGP Open 2018 Oct;2(3):bjgpopen18X101607. Epub 2018 sep 19

PMID:
30564740
Torvik FA, Ystrom E, Gustavson K, Rosenström TH, Bramness JG, Gillespie N, Aggen SH, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T

Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries.

Acta Psychiatr Scand 2018 Jan;137(1):54-64. Epub 2017 okt 26

PMID:
29072781
Nesvåg R, Bramness JG, Handal M, Hartz I, Hjellvik V, Skurtveit S

The incidence, psychiatric co-morbidity and pharmacological treatment of severe mental disorders in children and adolescents.

Eur Psychiatry 2018 03;49():16-22. Epub 2018 feb 3

PMID:
29366845
Abel KF, Skjærvø I, Ravndal E, Clausen T, Bramness JG

Perceived Self-Control is Related to Mental Distress in Patients Entering Substance Use Disorder Treatment.

Subst Use Misuse 2018 07 29;53(9):1454-1462. Epub 2018 jan 5

PMID:
29303399
Martinez P, Lien L, Zemore S, Bramness JG, Neupane SP

Circulating cytokine levels are associated with symptoms of depression and anxiety among people with alcohol and drug use disorders.

J Neuroimmunol 2018 May 15;318():80-86. Epub 2018 feb 22

PMID:
29500107
Skurtveit S, Bramness JG, Hjellvik V, Hartz I, Nesvåg R, Hauge LJ, Handal M

Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents.

Acta Psychiatr Scand 2018 May;137(5):413-421. Epub 2018 apr 5

PMID:
29623693
Toft H, Neupane SP, Bramness JG, Tilden T, Wampold BE, Lien L

The effect of trauma and alcohol on the relationship between level of cytokines and depression among patients entering psychiatric treatment.

BMC Psychiatry 2018 04 10;18(1):95. Epub 2018 apr 10

PMID:
29631540
Toft H, Bramness JG, Lien L, Abebe DS, Wampold BE, Tilden T, Hestad K, Neupane SP

PTSD patients show increasing cytokine levels during treatment despite reduced psychological distress.

Neuropsychiatr Dis Treat 2018;14():2367-2378. Epub 2018 sep 17

PMID:
30271153
Heiberg IH, Jacobsen BK, Nesvåg R, Bramness JG, Reichborn-Kjennerud T, Næss Ø, Ystrom E, Hultman CM, Høye A

Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder.

PLoS One 2018;13(8):e0202028. Epub 2018 aug 23

PMID:
30138449
Bramness JG, Dom G, Gual A, Mann K, Wurst FM

A Survey on the Medical Use of Cannabis in Europe: A Position Paper.

Eur Addict Res 2018;24(4):201-205. Epub 2018 aug 22

PMID:
30134238
Pedersen MS, Landheim A, Møller M, Lien L

Audit and feedback in mental healthcare: staff experiences.

Int J Health Care Qual Assur 2018 Aug 13;31(7):822-833.

PMID:
30354880
Pedersen MS, Landheim A, Møller M, Lien L

Acting on audit & feedback: a qualitative instrumental case study in mental health services in Norway.

BMC Health Serv Res 2018 01 31;18(1):71. Epub 2018 jan 31

PMID:
29386020
Stuen HK, Landheim A, Rugkåsa J, Wynn R

Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders.

BMC Health Serv Res 2018 04 18;18(1):290. Epub 2018 apr 18

PMID:
29669558
Stuen HK, Landheim A, Rugkåsa J, Wynn R

How clinicians make decisions about CTOs in ACT: a qualitative study.

Int J Ment Health Syst 2018;12():51. Epub 2018 sep 22

PMID:
30258490
Dalgard FJ, Bewley A, Evers AW, Gieler U, Lien L, Sampogna F, Ständer S, Tomas-Aragones L, Vulink N, Kupfer J

Stigmatisation and body image impairment in dermatological patients: protocol for an observational multicentre study in 16 European countries.

BMJ Open 2018 Dec 22;8(12):e024877. Epub 2018 des 22

PMID:
30580274
Abebe DS, Elstad JI, Lien L

Utilization of somatic specialist services among psychiatric immigrant patients: the Norwegian patient registry study.

BMC Health Serv Res 2018 Nov 13;18(1):852. Epub 2018 nov 13

PMID:
30424757
Schut C, Dalgard FJ, Halvorsen JA, Gieler U, Lien L, Aragones LT, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Kemény L, Sampogna F, van Middendorp H, Balieva F, Linder D, Szepietowski JC, Lvov A, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek S, Kupfer J

Occurrence, Chronicity and Intensity of Itch in a Clinical Consecutive Sample of Patients with Skin Diseases: A Multi-centre Study in 13 European Countries.

Acta Derm Venereol 2019 Feb 01;99(2):146-151.

PMID:
30226526
Pettersen H, Landheim A, Skeie I, Biong S, Brodahl M, Benson V, Davidson L

Why Do Those With Long-Term Substance Use Disorders Stop Abusing Substances? A Qualitative Study.

Subst Abuse 2018;12():1178221817752678. Epub 2018 feb 7

PMID:
29449778
Balieva FN, Finlay AY, Kupfer J, Aragones LT, Lien L, Gieler U, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Kemeny L, Sampogna F, van Middendorp H, Halvorsen JA, Ternowitz T, Szepietowski JC, Potekaev N, Marron SE, Altunay IK, Salek SS, Dalgard FJ

The Role of Therapy in Impairing Quality of Life in Dermatological Patients: A Multinational Study.

Acta Derm Venereol 2018 Jun 08;98(6):563-569.

PMID:
29507999
Dalgard FJ, Svensson Å, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Szabo C, Linder D, Sampogna F, Evers AWM, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski J, Lvov A, Marron SE, Alturnay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J

Dermatologists across Europe underestimate depression and anxiety: results from 3635 dermatological consultations.

Br J Dermatol 2018 Aug;179(2):464-470. Epub 2018 mai 16

PMID:
29247454
Lyvers M, Hayatbakhsh N, Stalewski J, Thorberg FA

Alexithymia, Impulsivity, and Reward Sensitivity in Young Adult University Student Children of Alcoholics.

Subst Use Misuse 2018 Oct 15. Epub 2018 okt 15

PMID:
30321089
Lyvers M, Hanigan C, Thorberg FA

Social Interaction Anxiety, Alexithymia, and Drinking Motives in Australian University Students.

J Psychoactive Drugs 2018 Nov-Dec;50(5):402-410. Epub 2018 sep 11

PMID:
30204558

The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.

Lancet Psychiatry 2018 Dec;5(12):987-1012. Epub 2018 nov 1

PMID:
30392731
Lyvers, M., Narayanan, S., & Thorberg, F. A.

Disordered Social Media Use and Risky Drinking in Young Adults: Differential Associations with Addiction-Linked Traits.

Australien journal of Psycology, 2018

Strensrund, Bjørn

Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern – en kvalitativ studie av psykisk helsearbeideres erfaringer med simuleringstrening

Tidsskrift Psykisk helsearbeid, 12/2018

Wiig EM, Halsa A, Myra SM, Bramness JG, Haugland BSM.

Rescue the child or treat the addiction? Understandings among professionals in dual treatment of substance use disorders and parenting. Nordic Stud Alcoh Drugs

Nordic Stud Alcoh Drugs, 2018

Abel KF, Ravndal E, Clausen T, Bramness JG

ADHD symptoms in adult OMT patients and other substance treatment patients

Eur Addic Res, 2018

Wangensteen T, Bramness JG, Halsa A.

Growing up with parental substance use disorder: The struggle with complex emotions, regulation of contact, and lack of professional support.

Child Fam Soc Work, 2018

Gjerden P, Bramness JG, Slørdal L.

Kvetiapin brukes for mye.

Tidsskr Nor Laegeforen, 2018

Heldal AT, Skurtveit S, Lobmaier PPK, Vederhus JK, Bramness JG.

Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16.

Tidsskr Nor Laegeforen, 2018

Bramness JG, Rognli EB, Andreassen OA

Rus og avhengighet

Bokkapittel i Malt UF, Andreassen OA, Melle I, Aarsland D. Lærebok for psykiatri. Gyldendal, Oslo 2018

Bramness JG

Bokkapittel: Rus- og avhengighet i den utviklende hjernen i Urnes AG. Hjerne, emosjoner og adferd

Gyldendal, 2018

Bramness JG.

Om LSD på lesesalen, bønder og proporsjoner

Tidsskr Nor Legeforen, 2018

Bramness JG, Røssberg JI.

Antipsykotika i mer enn 2 år?

Tidsskr Nor Laegeforen , 2018

Bech, AB

Sykepleiere kan forebygge lekkasje av LAR-legemidler

Tidsskrift Psykisk helse og rus, 2018

Bech, AB

Bedre sykepleie til kreftpasienter med ruslidelse eller psykisk lidelse

Tidsskrift for kreftsykepleiere, 2018

Lyvers, M., Narayanan, S., & Thorberg, F. A.

Disordered Social Media Use and Risky Drinking in Young Adults: Differential Associations with Addiction-Linked Traits.

Australian Journal of Psycology

Lyvers, M., Jones, V., Edwards, M. S., Wood, K., & Thorberg, F. A.

Personality and Neurocognitive Traits Associated with Treatment Retention in a Therapeutic Community for Substance Dependence.

The International Journal of Therapeutic Communities, 2018

Lyvers, M., McCann, K., Coundouris, S., Edwards., M. S., Thorberg, F. A.

Alexithymia in Relation to Alcohol Use, Emotion Recognition, and Empathy: The Role of Externally Oriented Thinking.

The American Journal of Psycology, 2018

Lyvers, M., Coundouris, S., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A.

Alexithymia, Rewards Sensitivity and Risky Drinking: The Role of Internal Drinking Motives.

Addiction Research & Theory

Pettersen, Henning; Brodahl, Morten

Hvorfor slutter personer med langvarig ruslidelse å bruke rusmidler

Stof : tidsskrift for stofmisbrugsområdet 2018

Pettersen, Henning; Lofthus, Ann-Mari

Brukererfaringer med psykiske helsetjenester. Hva viser oppsummert forskning?

Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2018

Forskningsprosjekter

Alkoholmisbrukslidelser og depresjon (NIDARC)

Jørgen Gustav Bramness og Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av alimemazine og søvnproblemer de første tre leveår

Jørgen Gustav Bramness, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: Recoveryorientert praksis i primærhelsetjenesten

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner?

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/Oppland studien (LAR HO II)

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Bedre psykosebehandling

Torleif Ruud, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Kroppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske implikasjoner.

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge: en kvalitativ studie

Henning Pettersen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS)

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Fra gap til endring - en kvalitativ studie av implementering av ROP-retningslinja i psykisk helsevern

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av ROP Vestfold

Anne Landheim, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Rusmiddelavhengighet blant unge

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Erfaring med bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgn i norske ACT team.

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-ROP-studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
ROP-III studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Samarbeidsrelatert forskning på rusfrihet hos personer med alvorlig rusmiddelavhengighet

Henning Pettersen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal evaluering av FACT-team i Norge

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Brukerrepresentant
Guri Spilhaug
Andre
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Kristin Johannessen
Representant Helse Nord
Lars Lien
Representant for tjenesten
Marit Borg
Høgskolerepresentant
Tone Larsen Hoel
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler