Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Tjenestens resultatmål er beskrevet under vår handlingsplan som igjen er knyttet til den langsiktige kompetansespredningsplanen og strategien for 2018 til 2023. Vi har i stor grad oppnådd de målene vi satte opp når det gjelder generell kunnskapsspredning og formidling. Etterspørselen etter ansatte ved NKROP for å kunne undervise på grunn, videre utdanningsnivå er større enn hva vi kan etterkomme. Vi har prioritert opplæring innenfor FACT, kartleggingsverktøy som PRISM, ASI/ADAT og kurs for leger og psykologer. Vi har også økende trafikk på alle våre mediasider og ser at flere leser våre nyhetssaker og klikker oftere inn på våre opplæringsvideoer enn tidligere. Vi klarer også å skape debatt rundt flere av våre saker og har bidratt med kronikker og ytringer. Oppbygging, opplæring og evaluering av FACT og andre samhandlingsteam går etter det som er skissert i handlingsplanen. Det vi ikke har klart å gjennomføre som planlagt er oversettelse og implementering av IDDT boka som er et viktig bidrag til arbeidet med integrert behandling. Vi har nå fått rettighetene til å oversette og på slutten av året fikk vi på plass en oversetter og et team som skal sikre en god norsk versjon. NKROP har deltatt aktivt i arbeidet med pakkeforløp og bidratt med utarbeiding av statusrapporter for helsetjenesten. Videre har vi formidlet GAP analyser som et lederverktøy for å dekke avvik som er påpekt i ROP tilsynet fra Statens Helsetilsyn. Dette er viktige kilder til implementering av ROP kunnskap.

NKROP har tre hovedområder i sin kompetansespredningsplan; generell fag og forskningskompetanse, integrert behandling og modeller for samhandling. Innenfor hvert område er det i kompetansespredningsplanen underkapitler for å måle effekten over tid som presenteres nedenfor: Bidrag til at tjenestene har tilgjengelig kunnskap om ROP-feltet: Det er stor aktivitet mot vår målgruppe knyttet til nyhetsbrev hver 14 dag med aktuelle saker fra ROP-feltet, nye TV-produksjoner samt ROP snakk med korte intervjuer om aktuelle tema. Bidra til bedre utredning og kartlegging av ROP-lidelser og bedre utredning av somatisk helse: I forbindelse med Statens Helsetilsyn sitt tilsyn med ROP-retningslinjen ble det avdekket store avvik både i spesialist og kommunehelsetjenesten. Vi har som tjeneste bidratt til å utvikle nye kartleggingsverktøy og implementere de som allerede finnes for å dekke avvikene også mot mangler ved somatisk oppfølging. Gjennom bruk av GAP analyser har ledere en unikt implementeringsverktøy og vi ser at det er i økende bruk. Øke kunnskap om og bruk av integrerte behandlings modeller: Vi har gjennomført første del av planen ved at vi har fått rettighetene til og planlagt for oversettelse og implementering av IDDT brukerboka. Økt kunnskap både teoretisk og praktisk om ACT, FACT og andre samhandlingsmodeller og øke dekningsgrad av samhandlingsteam: NKROP bidrar med oppæring og evaluering av nye og eldre FACT team og oppbygging følger målene i kompetansespredningsplanen.

NKROP har nært og tett samarbeid med flere andre kompetansetjenester og deltar i en rekke internasjonale, nasjonale og regionale nettverk som blir beskrevet under. Når det gjelder referansegruppen har den stort sett hatt samme medlemmer som siden starten noe som sikrer god kontinuitet. Gruppen møtes to ganger i året. Vi har også jevnlig møter med enkeltpersoner i referansegruppen gjennom året. Et annet nettverk vi har hatt siden starten i 2013 er ekspertrådet. Det møtes to ganger i året og har medlemmer fra ca 20 brukerorganisasjoner innenfor rus og psykisk helsefeltet. I tillegg er det en representant fra 4 største fagforeningene. Rådet brukes som en kanal for informasjon som går begge veier, og som rådgiver for vårt arbeid med strategier og handlingsplaner. Sammen med NAPHA leder NKROP et nasjonalt nettverk innen opplæring og evaluering av ACT og FACT team. I tillegg til jevnlige temamøter er det også årlige samlinger i nettverket. Det er også tilsvarende Skandinavisk nettverk som har årlige samlinger og møter i arbeidsgrupper. Videre er det et internasjonalt nettverk knyttet til forskning på samhandlingsmodeller som ledes av NKROP. NKROP deltar i Nasjonale nettverk som er initiert dels fra departement og direktorat og dels er etablert på egenhånd mellom de nasjonale tjenestene, særlig NKTSB, og de regionale KoRusene, RVTSene og R-BUPene. I tillegg er det et eget forskningsnettverk med alle regioner representert som jobber med ROP-forskning og som lager felles søknader.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
17 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
10 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
86 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
32 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
15 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning av LIS-leger i rus og psykisk helse, Opplæringsprogrammet for ACT og FACT, Erfaringer med TUD- undervisning på høyskoler - masterutdanning rus og masterutdanning psykisk helse, Utredning av ROP-lidelser- videreutdanninger, undervisning på høyskoler om Recovery/ ROP-lidelser. Undervisning ved opplæring av erfaringskonsulenter

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Recoveryverksted Sagatun Bruerstyrt senter 4,5 timer for 25 deltakere. (Kurs/seminar).
 • NKROP-Ekspertråd-Oslo 10 t for 50 deltakere. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Hva er avhengighet? - Tyrilistiftelsen Lillehammer. (Kurs/seminar).
 • Samarbeidsfokusert forskning Sagatun Hamar. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Recoverygruppe Bydel Gamle Oslo 1 t for 5 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Vestre Viken Behandlingsinst/rus 2 t for 15 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Blå Kors Eina - ROP og Recovery 1,5 t for 15 deltakere. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Vi må ikke være naive, Bergens tidende 031219- Intervju. (Oppslag i media).
 • Det er aldri for sent å begynne med cannabis. NRK 021219- kronikk. (Oppslag i media).
 • Hvorfor insistere på at rusmidler har terapeutisk effekt? Morgenbladet 011219- Kronikk. (Oppslag i media).
 • NKROP representert på Lisbon Addiction 2019. Rop.no 021219- sosiale media. (Oppslag i media).
 • Gutter blåste kokain opp i nesen på 15-åring. TV2 061119- Intervju. (Oppslag i media).
 • Cannabis som medisin bedrer ikke psykiske lidelser. Dagen 051119, store deler av landets aviser alle 041119. (Oppslag i media).
 • Damping og e-sigaretter: Veldig farlig eller feilrettet hysteri? Aftenposten 241019- kronikk. (Oppslag i media).
 • Debatt Cannabis- Cannabis skal fortsatt være ulovlig. Dagbladet 161019- kronikk. (Oppslag i media).
 • Slik får du sove. NTB Tema 050619. intervju. (Oppslag i media).
 • Slik får du sove. Romerikes blad, Glåmdalen 010619 og Romerikes Blad - Nettavisen 020619- Intervju. (Oppslag i media).
 • Det diagnostikse intervjuet PRISM-5 er nå lansert. Rop.no 310519- Sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Andre medisiner kan påvirke effekten av metadon. Rop.no 040619 - sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Cannabis øker risikoen for astma. Rop.no 100419- sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Annerledes tarmflora ved skadelig alkoholforbruk. Rop.no 260319- Sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Bramness diskuterer medisinsk cannabis. Rop.no 200319- sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Rusforsker- 300-400 nordmenn får cannabis på resept. Nettavisen 190319- intervju. (Oppslag i media).
 • Sosial angst øker risiko for skadelig alkoholbruk. Rop.no 130319- sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Alkohol- Blir du mer fyllesyk når du blir eldre? Lommelegen 220219- intervju. (Oppslag i media).
 • Har du hørt om Phantome ringing syndrome? KK 110119- intervju. (Oppslag i media).
 • Mirakelmannen. VG 050119 0g 080119- intervju. (Oppslag i media).
 • Jeg har snakket med leger, advokater, jurister og politikere som har LSD som en del av sin livsstil. TV2 060119- intervju. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 2,5 t for totalt 150 deltakere, Nasjonalt LAR-ledermøtet , seminar for fylkesmenn og rådgivere i KoRus og RVTS, GAMUT møte. (Kurs/seminar).
 • 13 timer for totalt 125 LIS-leger. (Kurs/seminar).
 • 30.10.19 Teamledersamling FACT. Gardermoen. Presentasjon av FACT evalueringen - foreløpige resultater. 1 t - 40 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Foredrag om helseskader av cannabis for Folkehelseavd. HOD. (Kurs/seminar).
 • Foredrag om rusutløst psykose for SEPREPS årskonferanse- 50 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Innlegg, Lansering SCID-intervjuene, Gyldendal, Oslo. (Kurs/seminar).
 • Foredrag: "Hvorfor blir noen avhengige av opioider", 1 t - 70 deltakere. (Kurs/seminar).
 • "Tryggere bruk av rusmidler", 1 t - 200 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Medisinsk bruk av cannabis- lanseringsseminar- 2 t 1000 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Hva er avhengighet? ROP-dagen- 1 t - 500 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Utenfor Norge Informasjon om opplæringsprogrammet i ACT/FACT, dobbeltdiagnosenettverket, København. (Kurs/seminar).
 • Utenfor Norge Leger region hovedstaten, København. (Kurs/seminar).
 • FACT in Norway: prelimenary results from the national evaluation- 2 t - 70 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Evaluation of ROP Vestfold: results. (Kurs/seminar).
 • Ledelse debatt og innlegg Arendalsuka 1,5 t 70 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Utenfor Norge- Foskningssamarbeid - København 0,5 t for 15 deltakere. (Kurs/seminar).
 • 1 times foredrag for 300 deltakere Lavterskelkonferansen Korus-Øst/Helsedir. (Konferanse).
 • 2 t for totalt 400 deltakere på IPS konferanse og Boligkonferanse. (Konferanse).
 • Foredrag om legalisering av cannabis- 1 t - 50 deltakere. (Konferanse).
 • 1 t - 50 deltakere - Foredrag om Skader av cannabis. (Konferanse).
 • Foredrag om bruk av psykedeliske stoffer- 1 t - 50 deltakere. (Konferanse).
 • Foredrag om medisisnk cannabis: "Hva sier forskningen om effekten av medisinsk cannabis"- 1 t - 300 deltakere. (Konferanse).
 • Foredrag om Skader av cannabis: "Mulige skader og effekter av cannabisbruk"- 1 t - 300 deltakere. (Konferanse).
 • Utenfor Norge - 0,5 t ime - 1300 deltakere Lisbon Addictions 2019. (Konferanse).
 • 2 timer - 200 deltakere - Konferanse om smertebehandling. (Konferanse).
 • Utenfor Norge - Dobbeltdiagnoskonferansen København- 2 t - 250 deltakere. (Konferanse).
 • KL seminaret Danmark- 2 t - 350 deltakere. (Konferanse).
 • Skandinavisk erfaringsnetværk om FACT og ACT. Forskningsresultater fra FACT i Norge. 2 t - 40 deltakere. (Konferanse).
 • ACT og FACT: helhetlige og sammenhengende tjenester for personer med ROP- 1 t - 400 deltakere- utenfor Norge. (Konferanse).
 • Bør kvinner drikke mindre? KK 071219 -Intervju. (Oppslag i media).
 • Bramness mangler perspektiv, Morgenbladet 061219- Intervju. (Oppslag i media).
 • Misforstått at "alle" har prøvd hasj, Rop.no 031219- Intervju. (Oppslag i media).
 • Hvor farlig er cannabis? Fontene 031219- Intervju. (Oppslag i media).
 • Har rusmidler terapeutisk nytte? Rop.no 021219- Intervju. (Oppslag i media).
 • TT Serkland og medarbeidere svarer, Tidsskrift for Den norske legeforening 041119- kronikk. (Oppslag i media).
 • Ny samlestudie- ingenting å vinne på å bruke cannabis for psyken. Dagens medisin 291019- intervju. (Oppslag i media).
 • Medisinsk cannabis. Tidsskriftet for Den norske Legeforeningen 211019- kronikk. (Oppslag i media).
 • Overdrevent stor optimisme og pessimisme om cannabis som medisin. Norsk Farmaseutisk Tidsskrift 161019- intervju. (Oppslag i media).
 • Tilgang til helsedata er ikke lett. Tidsskriftet for den norske legeforeningen 240419- kronikk. (Oppslag i media).
 • Må ta hensyn til kognitiv svikt hos pasienter med rusmiddelproblemer. Rop.no 110419- Intervju. (Oppslag i media).
 • En resept for framtida. Aldring og helse 110319- intervju. (Oppslag i media).
 • Bekrymret over eldres bruk av alkohol og piller. Tidsskriftet for aldring og helse 100319- intervju. (Oppslag i media).
 • Dobbel podcast om vanedannende legemidler. Rop.no 250219- sosiale medier. (Oppslag i media).
 • Skambelagt å ikke ha kontroll. Rop.no 250119- intervju. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Foredrag om bruk av urinanalyser i kontroll- Blåkors Eina. (Kurs/seminar).
 • Komptansetjenester Bergen. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om e-læring, regional samling kompetansetj, Bergen. (Kurs/seminar).
 • Komp.heving e-læring, Rusforum Innlandet, Lillehammer- 0,5 t - 350 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om ACT/FACT i Legeforeningen (18.03.19). (Kurs/seminar).
 • Hva er avhengighet? - Ringerike DPS- 3 t - 50 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Foredrag for Blåkors- 1 t - 150 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Generelt om hvordan forstå avhengighet- 2 t - 50 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Farmakologisk behandling av rusmiddellidelser og psykiske lidelser ved samtidig rusmiddelbruk. (Kurs/seminar).
 • Fagdag på SEPREP (sammen med Heidi Hansen). (Kurs/seminar).
 • ACT/FACT opplæring (kommuner og HF):  «Erfaringer med bruk av TUD» x 2 (to programmer)      – 1 x 2 timer. (Kurs/seminar).
 • Akuttpsykiatrikonferanse (nasjonal): «Erfaringer med bruk av TUD» 1 x 1 time. (Kurs/seminar).
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus (kommuner og HF): «Erfaringer med bruk av TUD»                           - 1 x 1 time. (Kurs/seminar).
 • Eksempel på Recoveryverksted-Kulturnettverket Hedmark- 2 t for 13 deltakere. (Kurs/seminar).
 • 0,5 times foredrag for 300 deltakere på Nasjonal sykepleiekonferanse psykisk helse og rus. (Konferanse).
 • 1 t -150 deltakere. Tilsynskonferansen. (Konferanse).
 • 31.01.19 Regionalt Samsoneforum Sarpsborg og Rakkestad. Evaluering av FACT-Sarpsborg etter ett års drift. (Konferanse).
 • Innlegg Recovery/ROP Lavterskelkonferansen Gardermoen 0,75 t for 15 deltakere. (Konferanse).
 • Samarbeidsfokusert forskning INN-Elverum 1 t for 50 deltakere. (Konferanse).
 • Ledelse debatt erfaringskonsulenter Norge - Oslo 1 t for 200 deltakere. (Konferanse).
 • Fagdag på Rus og avhengighetsavdeling (inkl. for LIS på Åsgård i to timer- 50 deltakere). (Veiledning).
 • Samarbeidsfokusert forskning NKTSB 0,75 t for 10 deltakere. (Veiledning).
 • Heldigvis bedre grunner for optimisme enn pesimisme. Morgenbladet 101219. (Oppslag i media).
 • Tilbyr cannabis til kreftsyke i Aust-Agder. Lillesands-Posten 220119, Agderposten 20. og 210119- intervju. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Foredrag på ledermøte i psykisk helsevern, SIHF. (Kurs/seminar).
 • Foredrag på på regionalt nettverk Innlandet. (Kurs/seminar).
 • Foredrag for forprosjektledere i FACT- SIHF. (Kurs/seminar).
 • DPS Lillehammer. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om IDDT og kartleggingsverktøy i psykisk helse for Nettverksamling FACT (17.09.19)- 2 t - 50 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om IDDT i forskningsgruppe på Ahus (06.12.19). (Kurs/seminar).
 • Foredrag om fosfatprosjektet. (Kurs/seminar).
 • Svelvik kommune -Recovery/ROP 1,5 t for 10 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Sykepleiekonferanse fag- og forskning i Helse Sør ØSt- 0,5 t - 200 deltakere. (Konferanse).
 • Innlandskonferansen Høgskolen i Innlandet- 0,5 t 120 deltakere. (Konferanse).
 • Utviklingsnettverk for FACT-team og forprosjekt i Innlandet. Foreløpige resultater frå den nasjonale evalueringen av FACT-team. (Konferanse).
 • Brukerspesialistrollen ACT-Fact Hamar med Oda Høilund 1 t for 30 deltakere. (Konferanse).
 • FHN: Skadelig og useriøs narkotikabekjempelse. Eidsvoll Ullensaker Blad 220219- intervju. (Oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Kvarus, 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

Basisregistrering: Opplysninger om utviklingen i rusmiddelbruk og rusrelaterte problem gjennom livet, om helse- og livssituasjon ved oppstart i et behandlingsforløp og om tidligere hjelp og behandlinger. Målepunkt: Opplysninger om utredninger og behandling i gitt i eget tiltak og parallelt fra andre (i perioden siden basisregistrering eller forrige målepunkt), om endringer i helse- og livssituasjon i samme periode (utfallsmål), og om pasientens egne opplevelser av den behandlingen som er gitt (pasienterfaringer). Avslutningsregistrering: Opplysninger om helse- og livssituasjon ved avslutning av behandling (utfallsmål), og opplysninger om hvem det er avtalt oppfølging fra etter behandlingen. Dersom behandlingsforløpet avbrytes uten at avslutningsregistreringen er foretatt, gjelder siste målepunkt som avslutningsregistrering. Ett-års oppfølging: Opplysninger om utfallsmål (samme som i målepunkt/avslutnings-registrering), pluss opplysninger om hvem pasienten har fått oppfølging fra siden utskriving

Forskning

Vitenskapelige artikler

Pedersen MS, Landheim A, Møller M, Lien L

First-line managers' experience of the use of audit and feedback cycle in specialist mental health care: A qualitative case study.

Arch Psychiatr Nurs 2019 12;33(6):103-109. Epub 2019 okt 20

PMID:
31753214
Dalgard FJ, Svensson Å, Halvorsen JA, Gieler U, Schut C, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Szabo C, Linder D, Sampogna F, Koulil SS, Balieva F, Szepietowski JC, Lvov A, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek S, Kupfer J

Itch and Mental Health in Dermatological Patients across Europe: A Cross-Sectional Study in 13 Countries.

J Invest Dermatol 2019 Sep 03. Epub 2019 sep 3

PMID:
31491369
Aaseth J, Roer GE, Lien L, Bjørklund G

Is there a relationship between PTSD and complicated obesity? A review of the literature.

Biomed Pharmacother 2019 Sep;117():108834. Epub 2019 jun 6

PMID:
31177066
Silwal S, Lehti V, Chudal R, Suominen A, Lien L, Sourander A

Parental immigration and offspring post-traumatic stress disorder: A nationwide population-based register study.

J Affect Disord 2019 Apr 15;249():294-300. Epub 2019 feb 5

PMID:
30797121
Vattø IE, Lien L, DeMarinis V, Kjørven Haug SH, Danbolt LJ

Caught Between Expectations and the Practice Field.

Crisis 2019 Sep;40(5):340-346. Epub 2019 feb 28

PMID:
30813826
Sanhori Z, Eide AH, Ayazi T, Mdala I, Lien L

Change in Mental Health Stigma After a Brief Intervention Among Internally Displaced Persons in Central Sudan.

Community Ment Health J 2019 04;55(3):534-541. Epub 2019 feb 15

PMID:
30771120
Stensvehagen MT, Bronken BA, Lien L, Larsson G

How women experience and cope with daily hassles after sexual abuse - a retrospective qualitative study.

Scand J Caring Sci 2019 Jun;33(2):487-497. Epub 2019 jan 10

PMID:
30628733
Bech AB, Clausen T, Waal H, Šaltyte Benth J, Skeie I

Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: a national register study.

BMC Health Serv Res 2019 Jul 02;19(1):440. Epub 2019 jul 2

PMID:
31266495
Odden S, Landheim A, Clausen H, Stuen HK, Heiervang KS, Ruud T

Model fidelity and team members' experiences of assertive community treatment in Norway: a sequential mixed-methods study.

Int J Ment Health Syst 2019;13():65. Epub 2019 okt 16

PMID:
31636700
Bjørkhaug ST, Aanes H, Neupane SP, Bramness JG, Malvik S, Henriksen C, Skar V, Medhus AW, Valeur J

Characterization of gut microbiota composition and functions in patients with chronic alcohol overconsumption.

Gut Microbes 2019;10(6):663-675. Epub 2019 mar 20

PMID:
30894059
Bjørkhaug ST, Neupane SP, Bramness JG, Aanes H, Skar V, Medhus AW, Valeur J

Plasma cytokine levels in patients with chronic alcohol overconsumption: Relations to gut microbiota markers and clinical correlates.

Alcohol 2020 06;85():35-40. Epub 2019 okt 11

PMID:
31610228
Bramness JG

No easy access to health data.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 May 07;139(8). Epub 2019 apr 24

PMID:
31062559
Chalabianloo F, Westin AA, Skogvoll E, Bramness JG, Spigset O

Methadone serum concentrations and influencing factors: A naturalistic observational study.

Psychopharmacology (Berl) 2019 Nov;236(11):3159-3167. Epub 2019 mai 28

PMID:
31139877
Heiberg IH, Jacobsen BK, Balteskard L, Bramness JG, Naess Ø, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Hultman CM, Nesvåg R, Høye A

Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness.

Acta Psychiatr Scand 2019 Jun;139(6):558-571. Epub 2019 mar 29

PMID:
30844079
Hjemsæter AJ, Bramness JG, Drake R, Skeie I, Monsbakken B, Benth Jš, Landheim AS

Mortality, cause of death and risk factors in patients with alcohol use disorder alone or poly-substance use disorders: a 19-year prospective cohort study.

BMC Psychiatry 2019 03 28;19(1):101. Epub 2019 mar 28

PMID:
30922325
Torvik FA, Rosenström TH, Gustavson K, Ystrom E, Kendler KS, Bramness JG, Czajkowski N, Reichborn-Kjennerud T

Explaining the association between anxiety disorders and alcohol use disorder: A twin study.

Depress Anxiety 2019 06;36(6):522-532. Epub 2019 mar 5

PMID:
30838764
Weibell MA, Johannessen JO, Auestad B, Bramness J, Brønnick K, Haahr U, Joa I, Larsen TK, Melle I, Opjordsmoen S, Rund BR, Røssberg JI, Simonsen E, Vaglum P, Stain H, Friis S, Hegelstad WTV

Early Substance Use Cessation Improves Cognition-10 Years Outcome in First-Episode Psychosis Patients.

Front Psychiatry 2019;10():495. Epub 2019 jul 12

PMID:
31354551
Bahl NKH, Nafstad HE, Blakar RM, Landheim AS, Brodahl M

Multiple senses of community and recovery processes. A pilot study for a national evaluation of the experiences of persons with substance use problems receiving help and services from Norwegian municipalities.

J Community Psychol 2019 Jul;47(6):1399-1418. Epub 2019 apr 30

PMID:
31038224
Pettersen H, Landheim A, Skeie I, Biong S, Brodahl M, Benson V, Davidson L

Helpful Ingredients in the Treatment of Long-Term Substance Use Disorders: A Collaborative Narrative Study.

Subst Abuse 2019;13():1178221819844996. Epub 2019 apr 26

PMID:
31065215
Pettersen H, Landheim A, Skeie I, Biong S, Brodahl M, Oute J, Davidson L

How Social Relationships Influence Substance Use Disorder Recovery: A Collaborative Narrative Study.

Subst Abuse 2019;13():1178221819833379. Epub 2019 mar 9

PMID:
30886519
Bramness, Jørgen Gustav; Rossow, Ingeborg Margrete.

Skader etter cannabisbruk. I: Cannabisboka.

Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034409. s. 97-112

Bretteville-Jensen, Anne Line; Bramness, Jørgen Gustav.

Cannabisboka.

Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215034409) 248 s

Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Thoresen, Magne; Landheim, Anne.

Predictors of problematic substance use 18 years after treatment: a longitudinal cohort study of persons with substance use disorders.

Cogent Psychology 2019 ;Volum 6:1634325. s. 1-13

Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.

Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services.

ISAE 2019 Animal Lives Worth Living; 2019-08-05 - 2019-08-09

Kerr-Little, Andi; Newberry, Ruth C.; Bretteville-Jensen, Anne Line; Gjersing, Linn; Bolstad, Ingeborg; Moe, Jenny Skumsnes; Biong, Stian; Bramness, Jørgen Gustav.

Pet ownership among people with substance use disorder: implications for health and use of treatment services.

Animal Lives Worth Living - Proceedings of the 53rd Congress of the International Society for Applied Ethology. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-889-6. s. 212-212

Shestopal, Irene; Bramness, Jørgen Gustav.

Effect of Hypnotherapy in Alcohol Use Disorder Compared with Motivational Interviewing: A Randomized Controlled Trial.

Addictive Disorders & Their Treatment 2019 ;Volum 18.(3) s. 169-175

Toft, Helge; Lien, Lars; Neupane, Sudan Prasad; Abebe, Dawit Shawel; Tilden, Terje; Bramness, Jørgen Gustav.

Anti-inflammatory drugs obscure the relationship between mental distress and inflammatory cytokines.

Psychoneuroimmunology Research Society; 2019-06-05 - 2019-06-05

Svamo, Stensrud, Lofthus

Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern»

Tidsskrift psykisk helsearbeid 2019, Vol 16, nr 1 side 16-27

Morten Brodahl

Hvilken vei er den beste?

Kronikk/Rus og Samfunn- mars 2019

Avlagte doktorgrader

Eva Brekke

Recovery in co-occurring mental health and substance use disorders: A qualitative study of first-person and staff experiences

Disputert:
Oktober 2019
Hovedveileder:
Stian Nissen Biong
Hanne Kilen Stuen

Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting

Disputert:
November 2019
Hovedveileder:
Rolf Wynn

Forskningsprosjekter

Evaluering av FACT-team på oppdrag

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Flexible Assertive Community Treatment (FACT) – Hvordan er modellen oversatt og implementert i ulike norske kontekster?

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Alkoholmisbrukslidelser og depresjon (NIDARC)

Lars Lien og Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Erfaring med bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgn i norske ACT team.

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Evaluering av ROP Vestfold

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-ROP studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

ROP-III studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Bedre psykosebehandling

Torleif Ruud, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Kroppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske implikasjoner.

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS)

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal forskningsbasert evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge: en kvalitativ studie

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Rusmiddelavhengighet blant unge

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Samvalg om behandling ved psykoselidelser

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Utfyllende informasjon

NKROP deltar i forskningsnettverk om rusforskning - organisert ved Rusforskningsenheten ved OUS- ledet av Espen Arjo Arnevik

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Klinikksjef Benedicte Thorsen-Dahl

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Andre
Guri Spilhaug
Andre
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Karl Olaf Sundfør
Brukerrepresentant
Kristin Johannessen
Representant Helse Nord
Lars Lien
Representant for tjenesten
Marit Borg
Universitetsrepresentant
Tone Larsen Hoel
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler