Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Covid-19 pandemien har påvirket arbeidet ved NKROP. Vi har arbeidet med å revidere handlingsplan inkludert resultatmål. Handlingsplan knyttes til Strategi- og Kompetansespredningsplan (2019-2023). Gjennom året har det vært stor etterspørsel etter undervisning/kunnskapsformidling. Tjenesten har prioritert opplæring i FACT, kartleggingsverktøy og kurs for leger og psykologer. NKROP har hatt økt trafikk på sine sosiale media kanaler og ser at «besøkende» både leser flere nyhetssaker og blir lengre på siden enn tidligere. Gjennom saker på nettsiden deltar NKROP i aktuelle debatter eksempelvis rundt «ROP boliger» der vi i tillegg også har bidratt med kronikker og ytringer. NKROP har gjennomført planlagt opplæring av FACT og andre samhandlingsteam. Evaluering av FACT teamene er forsinket grunnet COVID-19. Oversettelse av boka: Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) sluttføres innen desember 2021. Boka er et bidrag for å styrke arbeidet med integrert behandling. NKROP har med støtte fra Helsedirektoratet intervjuet ROP-pasienter om erfaringer med COVID-19. Det foreligger en rapport som er er et bidrag til å forstå ROP-pasienters utfordringer i møte med pandemien og påfølgende nedstenging av samfunnet. NKROP har revidert Statuskartleggingsverktøy for pakkeforløp rus og psykisk helse. En ansatt leder Helsedirektoratets arbeid med å etablere en «ROP modul» (tverrgående anbefalinger). Sist har tjenesten fortsatt å følge opp funnene fra «ROP-tilsynet»: Statens Helsetilsyn (2017-2018).

"Bidra til at tjenestene har tilgjengelig kunnskap om ROP-feltet, inkludert ny kunnskap. Belyse aktuelle problemstillinger": NKROP har vekst i bruk av egne media kanaler. Vi har økt antall saker, opptak til ROP-TV og ROP snakk. Registrering viser lengre brukerøkter og mer målrettede søkt på nettsiden. NKROP har skrevet kronikker i riksdekkende media. "Bidra til bedre utredning og kartlegging av ROP-lidelser og bruk av relevante verktøy og bedre utredning av somatisk helse": NKROP har bidratt til implementering av kartleggingsverktøy. ROPscreen er oversatt og validert. PRISM (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders) er et satsningsområde. Vi har samarbeidet med Helsedirektoratet om implementering av pakkeforløp med oppmerksomhet på somatisk oppfølging av ROP pasienter. "Øke kunnskap om og bruk av integrerte behandlings modeller": Implementering av FACT i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). NKROP er i gang med planer for implementering av IDDT boka. Vi arbeider sammen med de regionale kompetansemiljøene (Korus/RVTS) om utviklingen av integrert behandling: rus og vold. "Økt kunnskap både teoretisk og praktisk om ACT, FACT og andre samhandlingsmodeller og økt dekningsgrad av samhandlingsteam": Planlagt oppæring mot FACT team er gjennomført. Av smittevernhensyn har det ikke vært mulig å gjøre evaluering av teamene som planlagt. NKROP har informert og veiledet FACT-ledere om oppbygging av nye team som planlagt.

NKROP har et tett samarbeid med andre kompetansetjenester og deltar i internasjonale, nasjonale og regionale faglige nettverk. Referansegruppen har hatt en kontinuitet på medlemmer og har grunnet pandemien vært samlet bare en gang i 2020. Det har vært noe kontakt mellom NKROP og enkeltmedlemmer av referansegruppen gjennom året. Et annet nettverk som driftes er Ekspertrådet. Nettverket møtes to ganger i året og har medlemmer fra brukerorganisasjoner innenfor rus- og psykiskhelsefeltet. I tillegg representasjon fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og Fagforbundet. Nettverket brukes for informasjonsutveksling og som rådgivende organ i vårt arbeid med strategi- og handlingsplaner. NKROP og NAPHA bistår regionale ACT-/FACT nettverk med opplæring og evaluering av teamene. De fleste nettverkene driftes nå av Statsforvalteren. Det er etablert et Skandinavisk nettverk med årlige samlinger og arbeidsgruppemøter. NKROP leder et internasjonalt nettverk knyttet til forskning på samhandlingsmodeller. NKROP deltar i nasjonale nettverk som er initiert dels fra departement/direktorat og dels i et samarbeid mellom de nasjonale tjenestene (særlig NKTSB: tverrfaglig spesialisert behandling) og de regionale tjenestene (særlig KoRusene, RVTSene og R-BUPene) for bedre samordning av vårt felles tilbud til målgruppene. I tillegg er det et eget forskningsnettverk som jobber med utvikling av ROP-forskning. Her er alle helseregioner representert.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
94 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
17 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
4 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
2 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
8 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner- utdanning av helsepersonell: - Forfattet kapittel i lærebok for profesjonsutdanninger. Lien, L., Stensrud, B. (2020). Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse «ROP lidelser». I: Gonzales, M.T. (red). Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Oslo: Gyldendal forlag - Forfattet kapittel i lærebok for profesjonsutdanninger. Stensrud, B. (2020). Kliniske situasjoner som kan innebære bruk av tvang. I: Gonzales, M.T. (red). Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Oslo: Gyldendal forlag - LIS-kurs leger i psykiatri - 30 timer for 40 leger. - LIS-kurs leger Rus og Avhengighet - 30 timer for 40 leger. - Behandling ROP - 2 timer for 50 personer. - Opplæringsprogrammet i ACT og FACT- ACT-modellen - 1 time for 160 personer. - Opplæringsprogrammet i ACT og FACT- hvilke resultater fra FACT-evalueringen er sentrale for teamets arbeid? - 3 timer for 8 personer - 3 kurs i PRISM-5 - totalt 21 timer for 25 personer. - Videreutdanning psykisk helsearbeid Høyskolen i Innlandet (INN)- Elverum, tema utredning- 2,25 timer for 40 personer. - Videreutdanning rus, avhengighet, psykiske lidelser INN- Elverum, tema Utredning - 2,25 timer for 20 personer Alle regioner - utdanning av annet personell: - Medisinstudenter NTNU om ROP-behandling- 2 timer for 40 studenter. - Phd-studenter om Global helse - 4 timer for 30 studenter. - Masterutdanning Oslo Met - 2 timer for 70 studenter. - PRISM-5 resertifiseringskurs - 4,5 timer for 19 deltakere. - Om recovery og ROP-gruppa - 2 timer for 40 deltakere. - ACT og FACT - 2 timer for 30 deltakere. - Forekomst av ROP og tjenestetilbudet - 3 timer for 30 deltakere. Flere regioner - utdanning av helsepersonell: - Informasjon om PRISM-5 - 3 timer for 15 deltakere. - Boligkonferanse Helse Vest- 1 time for 80 deltakere Flere regioner - Utdanning av annet personell: - Seminar om migrasjonshelse - 2 timer for 100 deltakere Egen region - utdanning av helsepersonell: - ACT og FACT- undervisning for Fylkesmannen/ KoRus - 1 time for 6 deltakere - Behandling av ROP-pasienter - Lovisenberg - 3 timer for 60 deltakere - Recovery og ROP- Stigma og marginalisering- VID- 2 timer for 25 deltakere - Utdanning for erfaringskonsulenter KBT - 4 timer for 75 studenter - Undervisning på INN Lillehammer - 2 timer for 20 studenter - USN-forelesning - Paradokser og dilemmaer knyttet til behandling av rusavhengighet- 3 timer for 35 studenter - Recovery i rusfeltet – sett ut fra ideologiske og historiske strømninger (dilemmaer) INN-Elverum- 3 timer for 30 studenter Egen region - utdanning av annet personell: - USN JEPPE OUTE-Skadereduksjon, totalavholdenhet og normalitet. Hva er godt nok? Paradokser og dilemmaer knyttet til behandling av rusavhengighet. 3 timer for 30 studenter - Ledelse recoveryverksted - Sagatun Brukerstyrt Senter - 5 timer for 15 deltakere

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Lars Lien og Morten Brodahl- kronikk i Vårt Land. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Intervjuet rundt ROP boliger flere ganger på Sørlandet. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Informasjon om arbeid med norsk fidelityskala- Teamledersamling ACT og FACT- 1 time for 40 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Internasjonalt seminar om forskningsrådsprosjektet, implementering av FACT i ulike norske regioner. 20 timer for 30 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Kurs for LIS-leger- 1 time for 40 LISleger. (Kurs/seminar).
 • SERAF fordypningskurs psykiatri. Tema: Utredning- 1 time for 30 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Nasjonal konferanse for Recovery - velkommen til planleggingsmøte/workshop 5 timer for 20 deltakere. (Kurs/seminar).
 • NSF Spor webinar - innlegg- 0,5 time for 70 deltakere. (Kurs/seminar).
 • ROP-dagen 2020- 450 deltakere - tema: Hva er behandling. (Konferanse).
 • Innlegg og debatt Rusreformen - Kongressenteret- 1 time for 350 deltakere. (Konferanse).
 • Innlegg og debatt Rusreformen FHI-arrangør - 2 timer for 75 deltakere. (Konferanse).
 • 50 timer Leder for arbeidsgruppe for utvikling av ROP-modul til pakkeforløp. (Veiledning).
 • 10 timer Utvikling av Studie Hvordan opplevde ROP-gruppen første stengeperiode med Covid-19. (Veiledning).
 • 20 timer Deltagelse i tre referansegrupper, inkludert Ny start Jæren. (Veiledning).
 • 25 timer - Styremedlem i Helsedirektorats prosjektet Rus og Vold. (Veiledning).
 • Ledelse arbeidsgruppe ang. utvikling av erfaringskonsulentrollen i Norge- 5 timer 20 deltakere. (Veiledning).
 • Gruppesamtale Recovery, medborgerskap og Covid-19- 2 timer for 7 deltakere. (Veiledning).
 • Bidratt i revidering av Statuskartleggingsverktøyene for pakkeforløp- på oppdrag fra Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP). (Veiledning).
 • Lars Lien Kronikk i Dagens Medisin. (Oppslag i media).
 • Kronikk Dagens Medisin Lars Lien og Anne Grete Terjessen. (Oppslag i media).
 • Opplæringsprogrammet ACT og FACT. (Digital undervisning).
 • KBT - erfaringskonsulenter. (Digital undervisning).
 • 2X Ekspertrådsmøte - møteleder - Samarbeid med relevante bruker, pårørende og fagorganisasjoner, 8 timer for 40 deltakere. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Regionalt nettverk - ACT og FACT Oslo, 6 timer med 25 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Kurs for helsepersonell Vestfold og Telemark - 2 timer for 50 deltakere. (Konferanse).
 • Regionalt nettverk ACT/FACT Vestland - 10 timer med 6 deltakere. (Veiledning).
 • Regionalt nettverk ACT/FACT Østfold/Viken - 3 timer med 10 deltakere. (Veiledning).
 • Fidelityvurdering i Bergen - 8 timer for 15 personer. (Veiledning).
 • Ressursgr. Høgskolen i Agder ang. Likepersonsutdanning- 2 timer for 5 studenter. (Veiledning).
 • Presentasjon av resultater fra Nasjonal evaluering av FACT-team i Norge. (Digital undervisning).
 • Presentasjon av resultater fra Nasjonal evaluering av FACT-team i Norge. (Digital undervisning).
 • Tilbakemelding etter Fidelityvurdering. (Digital undervisning).
 • Opplæringsprogrammet for FACT-Ung. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Resultatformidling (overdose/somatikk) Dødelighet hos LAR-pasienter i Norge. Deltakere fra ruspoliklinikkene i SIHF. (Kurs/seminar).
 • Temakveld om medforskning - samarbeid Sagatun og INN- 2 timer for 10 studenter. (Kurs/seminar).
 • Biveileder for 3 PhD-stipendiater. (Veiledning).
 • Regionalt nettverk ACT/FACT, Oslo, FACT filmer- 10 t 12 deltakere. (Veiledning).
 • SIHF- Sanderud - 16 timer for 7 personer. (Veiledning).
 • Anne Malerbakken Erfaringskunnskap/formidling - 2 timer med 2 personer. (Veiledning).
 • Innspill brukermedvirkning Bydel Stovner 2 timer for 4 personer. (Veiledning).
 • Veiledning masterstudenter 4 timer for 2 studenter. (Veiledning).
 • Prosjektmøte VR-Natur medforskning- 2 timer for 5 deltakere. (Veiledning).
 • Veiledning samarbeid Sagatun og brukerorganisasjoner - 7 timer med 6 deltakere. (Veiledning).
 • Redaksjonsgruppe Dialog-Seprep timer/antall gjennom året - 12 timer med 20 deltakere. (Oppslag i media).
 • Presentasjon av resultater fra Nasjonal evaluering av FACT-team i Norge. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

DIGITAL UNDERVINSNING: Presentasjon av resultater fra nasjonal evaluering av FACT-team i Norge: - 2 timer for 40 personer- digital nettverkssamling for ACT og FACT-team samt forprosjekt i region midt (Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordfjord). - 3 timer for 40 personer - digital samling for ansatte i FACT-teamene i Innlandet. - 3 timer for 60 personer - digital samling for tilsette i ACT og FACT-team. region Vestland. - 3 timer for 50 personer - digital nettverkssamling for ACT og FACT team samt forprosjekter i region Nord (Nordland, Troms og Finnmark. - 3 timer for 30 personer - digital nettverkssamling for ansatte i ACT og FACT i Rogaland. - 2 timer for 80 personer - digital nettverkssamling for ACT/ FACT-team i Oslo. - 2 timer for 70 personer - digital nettverkssamling for ACT7 FACT-team i Østfold og Akershus. - 1 time for 50 personer - Faglig nettverk ACT og FACT-Region Nord. - 1 time for 50 personer - Faglig nettverk ACT og FACT - Region Vest. - 1 time for 50 personer - Faglig nettverk ACT og FACT - Region Vestre Viken / Oslo. - 1 time for 50 personer - Faglig nettverk ACT og FACT - Region Innlandet. - 1 time for 50 personer - Faglig nettverk ACT og FACT - region Rogaland. ANNEN DIGITAL UNDERVISNING: - 60 timer - 4 samlinger i Opplæringsprogrammet for ACT og FACT - (80 personer x 2 og 160 personer x 2). - 180 timer - 80 personer x 2 og 160 personer x 2- Undervisning i bruk av digital plattform for alle deltakere og bidragsytere i Opplæringsprogrammet ACT og FACT - 3 timer for 15 personer- Tilbakemelding etter fidelityvurdering av FACT-team i Bergen - 1 timer for 4 personer - Opplæringsprogrammet for FACT-Ung - Faglige nettverk: Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) ved Lovisenberg sykehus i Oslo (møter hver 2.-4. uke NKROP har vært samarbeidspartner for Helsedirektoratet når det gjelder hepatitt C og har innimellom vært innkalt til møter der for å følge dette opp videre

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler , 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

I tillegg har vi tatt med fire tema hvor særlig tema 1, 2 og 3 indirekte gir et bilde på kvaliteten av arbeidet ut mot målgruppene: Med utgangspunkt i mandat er det utarbeidet strategi- og kompetansespredningsplaner. Disse operasjonaliseres årlige i handlingsplaner som revideres før nytt år. Etablering av ACT-/FACT team følges opp gjennom registrering av antall team, opplæring av ansatte i teamene og evaluering av teamenes funksjon (modelltrofasthet). Antall deltagere i opplæring registreres og opplæringsdagene evalueres av deltagerne. Grad av modelltrofasthet sier sammen med antall deltagere i opplæring og evalueringen indirekte noe om kvaliteten på tjenesten til bruker. Rop.no har artikler, verktøy og ressurser av god faglig kvalitet til fri benyttelse for helsepersonell, pårørende og brukere. Kvaliteten på nettstedet ivaretas gjennom et system som heter Siteimprove. Besøksstatistikken viser økende bruk av nettsidene. Dataene tyder på at nettstedet har etablert seg som en kjent kanal hos aktuelle målgrupper og at siden er godt synlig via søk i søkemotorer. Medarbeideres arbeidsmiljø følges opp gjennom etablerte feedback systemer i Sykehuset Innlandet HF («Forbedring» og HMS gjennomgang).

Forskning

Vitenskapelige artikler

Haugom EW, Stensrud B, Beston G, Ruud T, Landheim AS

Mental health professionals' experiences with shared decision-making for patients with psychotic disorders: a qualitative study.

BMC Health Serv Res 2020 Nov 27;20(1):1093. Epub 2020 nov 27

PMID:
33246451
Bech AB, Clausen T, Waal H, Vindenes V, Edvardsen HE, Frost J, Skeie I

Post-mortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations.

Addiction 2020 Aug 01. Epub 2020 aug 1

PMID:
32738014
Rognli EB, Bramness JG, von Soest T

Cannabis use in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, and antidepressants.

Acta Psychiatr Scand 2020 02;141(2):149-156. Epub 2019 okt 11

PMID:
31560790
Toft H, Lien L, Neupane SP, Abebe DS, Tilden T, Wampold BE, Bramness JG

Cytokine concentrations are related to level of mental distress in inpatients not using anti-inflammatory drugs.

Acta Neuropsychiatr 2020 Feb;32(1):23-31. Epub 2019 okt 30

PMID:
31576798
Bjørkhaug ST, Neupane SP, Bramness JG, Aanes H, Skar V, Medhus AW, Valeur J

Plasma cytokine levels in patients with chronic alcohol overconsumption: Relations to gut microbiota markers and clinical correlates.

Alcohol 2020 06;85():35-40. Epub 2019 okt 11

PMID:
31610228
Oerbeck B, Overgaard KR, Hjellvik V, Bramness JG, Hansen BH, Lien L

The Use of Sleep Medication in Youth Residential Care.

J Child Adolesc Psychopharmacol 2020 06;30(5):335-341. Epub 2020 jan 23

PMID:
31976753
Heiberg IH, Nesvåg R, Balteskard L, Bramness JG, Hultman CM, Naess Ø, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Jacobsen BK, Høye A

Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness.

Acta Psychiatr Scand 2020 05;141(5):439-451. Epub 2020 feb 29

PMID:
32022895
Bramness JG, Malt UF

Gradual dose reduction of antipsychotic drugs.

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 06 30;140(10). Epub 2020 jun 24

PMID:
32602326
Holdø I, Bramness JG, Handal M, Hansen BH, Hjellvik V, Skurtveit S

Association Between Prescribed Hypnotics in Infants and Toddlers and Later ADHD: A Large Cohort Study from Norway.

Child Psychiatry Hum Dev 2021 08;52(4):533-543.

PMID:
32772207
Johnson SU, Hoffart A, Tilden T, Toft H, Neupane SP, Lien L, Bramness JG

Circulating cytokine levels in the treatment of comorbid anxiety disorders.

Acta Neuropsychiatr 2021 Apr;33(2):65-71. Epub 2020 okt 28

PMID:
33109296
Drummond C, Hillyard M, Leonhardt M, Wurst F, Dom G, Mann K, Bramness JG

Comparison of European Clinical Guidelines on the Management of Alcohol Use Disorders.

Eur Addict Res 2020 Dec 08. Epub 2020 des 8

PMID:
33291106
Bramness JG, Bretteville-Jensen AL

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Dec 15;140(18). Epub 2020 des 14

PMID:
33322880
Kour P, Lien L, Kumar B, Biong S, Pettersen H

Treatment Experiences with Norwegian Health Care among Immigrant Men Living with Co-Occurring Substance Use- and Mental Health Disorders.

Subst Abuse 2020;14():1178221820970929. Epub 2020 nov 24

PMID:
33281448
Sanhori Z, Hauff E, Eide AH, Mdala I, Abdelrahman A, Brunborg C, Lien L

Changes in prevalence of mental disorders among internally displaced persons in central Sudan: a 1-year follow-up study.

Glob Ment Health (Camb) 2020;7():e24. Epub 2020 sep 7

PMID:
32963796
Aye WT, Lien L, Stigum H, Schei B, Sundby J, Bjertness E

Domestic violence victimisation and its association with mental distress: a cross-sectional study of the Yangon Region, Myanmar.

BMJ Open 2020 09 16;10(9):e037936. Epub 2020 sep 16

PMID:
32938598
Stensvehagen MT, Bronken BA, Lien L, Larsson G

Interrelationship of Posttraumatic Stress, Hassles, Uplifts, and Coping in Women With a History of Severe Sexual Abuse: A Cross-Sectional Study.

J Interpers Violence 2020 Jul 08. Epub 2020 jul 8

PMID:
32639850
Sampogna F, Abeni D, Gieler U, Tomas Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, Szabó C, Linder D, van Middendorp H, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski JC, Romanov DV, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J, Misery L, Dalgard FJ

Exploring the EQ-5D Dimension of Pain/Discomfort in Dermatology Outpatients from a Multicentre Study in 13 European Countries.

Acta Derm Venereol 2020 Apr 21;100(8):adv00120. Epub 2020 apr 21

PMID:
32250441
Aye WT, Lien L, Stigum H, Win HH, Oo T, Bjertness E

The prevalence of mental distress and the association with education: a cross-sectional study of 18-49-year-old citizens of Yangon Region, Myanmar.

BMC Public Health 2020 Jan 22;20(1):94. Epub 2020 jan 22

PMID:
31969142
Hanne Clausen, Torleif Ruud, Sigrun Odden, Jūratė Šaltytė Benth, Kristin Sverdvik Heiervang, Hanne Kilen Stuen and Anne Landheim

Improved Rehabilitation Outcomes for Persons With and Without Problematic Substance Use After 2 Years With Assertive Community Treatment—A Prospective Study of Patients With Severe Mental Illness in 12 Norwegian ACT Teams.

Front. Psychiatry, 23. desember 2020, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.607071

Brekke Eva, Ness Ottar, Lien Lars

"Relational recovery in co-occurring conditions: a qualitative study of first-person experiences

Advances in Dual Diagnosis, Vol. 13 No. 2, pp. 89-100. https://doi.org/10.1108/ADD-12-2019-0017 , 2020

Avlagte doktorgrader

Anna Belfrage

"Physicians’ perceived mastery of work: predictors and clinical consequences

Disputert:
Mai 2020
Hovedveileder:
Lars Lien
Helge Prytz Toft

Cytokines and psychiatric symptoms in patients receiving inpatient treatment

Disputert:
Oktober 2020
Hovedveileder:
Lars Lien

Forskningsprosjekter

Forskningsbasert evaluering av Valdresmodellen

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Mental distress and fatigue related to hepatitis C among Norwegian PWID

Knut Boe Kielland, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Traumer og diabetes

Lars Lien, Høgskolen i Innlandet

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Alkoholmisbrukslidelser og depresjon

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av ROP Vestfold

Anne Landheim, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Fra gap til endring- en kvalitativ studie av implementering av ROP-retningslinja i psykisk helsevern

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
ROP III studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-ROP studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal forskningsbasert evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/ Oppland studien (LAR HO II)

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Bedre psykosebehandling

Bjørn Stensrud, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/ eller psykisk lidelse

Lars Lien, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS)

Knut Boe Kielland, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Kroppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske implikasjoner

Jørgen Gustav Bramness, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Rusmiddelavhengighet blant unge

Anne Landheim, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge: en kvalitativ studie

Henning Pettersen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan har personer med ROP-lidelse mestret korona-pandemien?

Lars Lien, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Flexible Assertive Community Treatment (FACT)- Hvordan er modellen oversatt og implementert i ulike norske kontekster?

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Samvalg om behandling ved psykoselidelser

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Alle forskningsprosjekter er eksternt finansiert. pr nå er det tilknyttet 10 stipendiater og 6 postdoktorer til tjenesten.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Svein Skjøtskift - sluttet 2020
Referansegruppens leder (HV)
Alf Georg Sørensen- ny 2021
Representant Helse Vest
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen- RIO
Brukerrepresentant
Bjørn Stensrud - ny 2021
Representant for tjenesten
Dag Morken - LPP -sluttet 2020
Brukerrepresentant
Guri Spilhaug
Andre
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Karl Olaf Sundfør- Mental Helse
Brukerrepresentant
Kristin Johannessen - sluttet 2020
Representant Helse Nord
Lars Lien - sluttet 2020
Representant for tjenesten
Siren Hoven - ny 2021
Representant Helse Nord
Solveig Klæbo Reitan- ny leder fra 2021
Representant Helse Midt-Norge
Steinar Frøseth - LPP- ny 2021
Brukerrepresentant
Tone Larsen Hoel
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge
Trond Hatling
Andre
Trude Klevan
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler