Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Arbeidet er forankret i strategiplan (2019-24). Sammen med NAPHA har NKROP i 2021 arbeidet tett med spesialist- og kommunehelsetjenesten for å implementere ACT/FACT-team. Det er gjennomført opplæring av ansatte, og en oppfølging av teamenes troskap til modellen. I arbeidet med FACT ung arbeider NKROP/NAPHA sammen med psykisk helsevern for barn og unge. Utviklingen av FACT Forensic skjer i et samarbeid med to kliniske fagmiljøer innenfor sikkerhetspsykiatri i Helse Sør-Øst. NKROP har arbeidet med å oversette og tilpasse en amerikansk behandlingsmanual til norske forhold (IDDT). Vi samarbeider med Helsedirektoratet om en gjennomgang av anbefalte kartleggings- og utredningsverktøy i ROP-feltet. Forskere, stipendiater og postdoktorer arbeider med både kvalitative og kvantitative forskningsprosjekter knyttet til ROP-feltet. Forskningsområder er samhandling, bedringsprosesser, brukererfaringer og behandlingseffekt. NKROP har utviklet gode samarbeidsrelasjoner til universitet og høgskoler.

Konkretisering av kompetansespredning er vist annet sted. ROP-dagen ble i 2021 endret til et webinar på tema psykiske lidelser, rus og vold. Gjennom 2021 er det arbeidet med å planlegge SKANROP-2022. Dette er en konferanse som arrangeres i samarbeid med skandinaviske kollegaer på ROP-feltet. Det er arbeidet med å utvikle vår nettside med aktuelt fagstoff og ulike verktøy til nytte for klinikere ute i fagfeltet. Nettsiden inneholder også nyhetsartikler, forskningsrelatert informasjon, litteraturnytt og ulike faglige foredrag - tilgjengelig for alle. Aktivitet på nettsiden finnes under "formidling". Opplæringsprogrammene for FACT gjennomføres etter plan med drøyt 200 deltagere på samlingene. Når vi gir tilbakemeldinger etter fidelitymålinger bidrar det til å implementere kunnskap. Det er gjennomført opplæring av klinikere i bruk av diagnostiske- og kartleggingsverktøy. NKROP har bidratt til undervisning rundt pakkeforløp, LAR-behandling, bedringsprosesser, hepatitt-C og ROP kunnskap mm.

NKROP har et godt samarbeid med brukere med egenerfaring, pårørende og brukerorganisasjoner. Vi har et rådgivende organ (ekspertråd) med representanter fra bruker- og profesjonsorganisasjoner som gjennom to årlige møter er en viktig arena for utviklende diskusjoner. Et styrende organ er Referansegruppen. Gruppen fikk ny leder og flere nye medlemmer i 2021. Samarbeidet med gruppa skjer i hovedsak gjennom to årlige møter med tema fag, drift, prioriteringer og gjennomgang av aktivitet. NKROP deltar i faglige nettverk (FACT, POLYFON, VID, Fagråd TSB, TvangsForsk mm) etter plan. Implementering av integrert behandling er planlagt sammen med flere Korus'er. Samarbeidet med ulike universitet er helt nødvendig for å skape robuste fag- og forskningsmiljøer. NKROP samarbeider med flere andre kompetansetjenester, da særlig NAPHA. Gjennom utviklingen av FACT-ung er vi involvert i arbeids- og styringsgrupper som også involverer psykisk helsevern for barn/unge. Leder ved NKROP sitter i SIHF fagråd.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

NKROP følger med på og kvalitetsikrer behandling og oppfølgingen av et utvalg tjenester for personer med ROP lidelser. Det gjelder særlig FACT-team for voksne og unge, og andre samhandlingsmodeller (Valdresmodellen, ROP Vestfold). Det er i dag ca. 70 team ACT-/FACT-team for voksne. NKROP har siden oppstart i 2009 bidratt med utarbeidelse og revidering av håndbøker, etableringshåndbøker og fidelityskalaer, gjennomføring av fidelityvurderinger (modelltrofasthet) og følgeforskning. Følgeforskningen gir en lokal og nasjonal oversikt over ACT og FACT i Norge. NKROP gjennomfører fidelityvurderinger etter oppdrag fra teamene og deres styringsgrupper. Vurderingene formidles tilbake og benyttes som verktøy for implementering av modellen og til kvalitets-/forbedringsarbeid. Gjennom fidelityvurdering og følgeforskning følger NKROP med på utviklingen av modellene, hvert team, deres styringsgruppe og til helsemyndighetene. Helsemyndighetene skal i løpet av de nærmeste årene etablere FACT-team for barn og unge. NKROP har deltatt aktivt i utarbeidelse av opplæringsprogram, håndbøker, oversettelse av fidelityskala, opplegg for fidelityvurdering og følgeforskning av de første pilotene for FACT Ung. Arbeidet er et viktig ledd i å kunne bidra i implementeringen av FACT-team for barn og unge, og for å sørge for oversikt og kvalitet i teamene. NKROP er høringsinstans for ulike faglige veiledere, retningslinjer med mer. Vi vektlegger å følge opp disse og gir innspill fra et ROP perspektiv.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
176 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
159 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
19 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
1 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner - utdanning av annet personell: 1) Videreutdanning psykisk helsearbeid - HINN - 60 deltakere 2) PRISM-kurs - sertifisering og resertifisering - 102 deltakere 3) EuropASI og EuroADAD - sertifiseringskurs - 49 deltakere 4) IDDT og russpesialistens rolle/ funksjon i ACT/ FACT-team - 10 deltakere Alle regioner - utdanning av helsepersonell: 1) Det Nasjonale opplæringsprogrammet for ansatte i ACT og FACT-team i temaene: 9 undervisningstimer - Fidelityskalaer - 370 deltakere - Modelltrofasthetsmåling - 370 deltakere - Recovery - 250 deltakere - Pakkeforløp psykisk helse og rus - 150 deltakere - Tvungent psykisk helsevern - 150 deltakere - Psykologrollen i FACT - 250 deltakere 2) LIS-leger - rus og psykisk lidelse - 150 deltakere - 90 undervisningstimer 3) Videreutdanninger HINN - 90 deltakere - 12 undervisningstimer 4) Om ACT og FACT og ulike samhandlingsmodeller, om tjenestetilbudet for personer med ROP-lidelse, recovery. Ulike kurs og undervisning for helsepersonell ved Høgskolen i Innlandet. - 100 deltakere - 20 undervisningstimer Egen region - utdanning av annet personell: 1) informasjon om FACT-team til controllere i SIHF - 15 deltakere - 1 undervisningstime Egen region - utdanning av helsepersonell: 1) Videreutdanning/ masterprogram i tema tvungent psykisk helsepersonell og pakkeforløp somatisk helse og levevaner- 60 deltakere - 12 undervisningstimer 2) Hvordan organisere ROP-oppfølging i Stangehjelpa - 2 timer 3) LIS-leger - undervisning rus og psykisk lidelse - 50 deltakere - 5 timer Flere regioner - utdanning av helsepersonell: 1) Fagseminar for A-senteret i Oslo (Kirkens bymisjon) - 150 deltakere - 1 time 2) Recovery og medborgerskap for ACT - og FACT-nettverk - region Vest - 150 deltakere - 2 timer 3) Recovery og rop-lidelse på SEPREP-programmet, region Vest - 150 deltakere - 4 timer 4) Fagdag for russpesialister i FACT-team - region Midt-Norge - 10 deltakere - 2 timer Vi får en del spørsmål om enkeltoppdrag mot undervisningssektoren (høgskole/universitet). Vi følger opp noen, men har ikke kapasitet til for mange enkeltoppdrag. Vi prioriterer felles kurs/konferanser og henviser til vår nettside og ROP-TV med mange aktuelle tema som kan brukes inn i lokal undervisning.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NKROP er ingen behandlingstjeneste og driver ikke klinisk aktivitet. Ingenting å rapportere

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Ekstern faglig ledelse-revisjon av Nasjonal retningslinje for behandling av opioidavhengighet. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om egen forskning på Ontario Association for ACT and FACT 2021 VIRTUAL CONFEREN. (Konferanse).
 • Fremmer FACT-oppfølging medborgerskap? - Erfaringskompetanse.no. (Oppslag i media).
 • Fag- og forskningsformidler har brukt 150 timer til publikasjon av redaksjonelle artikler på rop.no. (Oppslag i media).
 • Fag- og forskningsformidler har brukt 50 timer til deling av fagstoff i sosiale medier. (Sosiale media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Forskningsformidling, ekspertrådet NKROP. (Digital undervisning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Kompetansegruppa i eget forskningsprosjekt, deltagelse med gruppa på kurs i medforskning ved HINN. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Statusrapporten for LAR 2020 (SERAF) kapittel om dødelighet i LAR. (SERAF-rapport 4/2021). (Kurs/seminar).
 • Fag - og forskningsformidler har brukt 150 timer til publikasjon av redaksjonelle artikler på rop.no. (Oppslag i media).
 • Fag- og forskningsformidler har brukt 50 timer til deling av fagstoff i sosiale medier. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Statusrapporten for LAR 2020 (SERAF) kapittel om dødelighet i LAR. (SERAF-rapport 4/2021). (Kurs/seminar).
 • Medarrangør: Årlig forskningsseminar: Faglig nettverk for forskning på rus og somatisk helse i Norge. (Kurs/seminar).
 • IDDT - Planlegging og gruppearbeid -oversettelse og implementering av manualen. (Kurs/seminar).
 • ACT/FACT planlegging og gjennomføring av opplæring av 220 deltakere over 10 kursdager - 3 ansatte fra NKROP i arbeidsgruppa. (Kurs/seminar).
 • Digitalt innlegg om egen forskning på European Conference on Community Psychology. (Konferanse).
 • Foredrag: Internasjonal konferanse om assertive outreach i Canada. 2 ansatte fra NKROP- Konferansen ble arrangert som webinar. (Konferanse).
 • Foredrag: Europeisk webinar om ACT og FACT arrangert av EAOF. (Konferanse).
 • Foredrag ved Skuddårskonferansen arrangert av Universitetet i Sør-Øst Norge. (Konferanse).
 • Arrangør for Teamledersamling for ACT og FACT-team i Norge - 60 deltakere over 2 dager - 2 ansatte fra NKROP i arbeidsgruppa. (Konferanse).
 • Forskersamling. (Konferanse).
 • 2 forskningsgrupper NKROP - 20 deltakere - 20 timer. (Veiledning).
 • Informasjon om Dødelighet under LAR-behandling- Nasjonal rapport om forsknings- og innovasjonsprosjekter 2021. (Oppslag i media).
 • Fag-og forskningsformidler har brukt 600 timer til publikasjon av redaksjonelle artikler på rop.no. (Oppslag i media).
 • Artikkel om rusreformen. (Oppslag i media).
 • Hovedinnlegg og paneldeltager på internasjonalt forskningsseminar: Discrepancies in Dual Recovery, Universitetet i Sørøst-Norge. (Digital undervisning).
 • Formidling av forsknignsresultater til teamledere og erfaringskonsulenter i FACT. (Digital undervisning).
 • ACT og FACT- workshop for Universitetet i Turku. (Digital undervisning).
 • Utvikling av en digital håndbok for kartlegging av rus-/psykiske problemer for kommunehelsetjenesten. (Digital undervisning).
 • Fag- og forskningsformidler har brukt 150 timer til deling av fagstoff i sosiale medier. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • IDDT foredrag - NFRAM Oslo, Fagdag for Helse Bergen, FACT Gjøvik, NKROPs Ekspertråd samt fagdag for alle FACT-teamene i Oslo. (Kurs/seminar).
 • Planlegging av SKANROP-2022 - nordisk ROP-konferanse - 5 ansatte fra NKROP i arbeidsgruppa. (Konferanse).
 • Utarbeidelse av opplæringsprogram for FACT Ung - 4 personer -20 timer. (Veiledning).
 • FACT Ung - forprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet - 4 ansatte fra NKROP i 3 forskjellige arbeidsgrupper. (Veiledning).
 • Masterstudent og doktorgradsstipendiater. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Arbeidsgrupper i faglige regionale nettverk - 6 deltakere - 30 timer. (Kurs/seminar).
 • Regionale nettverkssamlinger - 80 deltakere - 14 timer og 30 deltakere - 14 timer. (Kurs/seminar).
 • Veiledning stipendiater og postdoktor - 6 deltakere - 130 timer. (Veiledning).
 • Veiledning enhetsledere Sanderud - 7 deltakere - 12 timer. (Veiledning).
 • FACT-team. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

I løpet av 2021 produserte NKROP 123 nyhetsartikler på www.rop.no. Artiklene inneholder populærvitenskapelig formidling av fagfellevurderte forskningsartikler, praksiseksempler fra fagfeltet og andre aktuelle saker fra fagfeltet psykisk helse og rus. Det ble registrert 168 257 sidevisninger av nyhetsartikler på rop.no. I gjennomsnitt ble det brukt 3 minutter og 48 sekunder per artikkel. ROP-TV er et videobibliotek hvor NKROP deler egenproduserte videoer, og videreformidler videoer produsert av andre aktører på fagfeltet. Totalt produserte NKROP i 2021 8 videoer og la til 49 videoer som andre aktører på fagfeltet har produsert. Totalt ble det publisert 264 sider på www.rop.no. Nettsiden hadde totalt 690 011 sidevisninger i løpet av året som gikk, og gjennomsnittlig tid brukt på siden lå på 2 min og 47 sekunder. Totalt ble det registrert 398 208 økter. Fluktfrekvensen (andel økter med kun en sidehenvisning) fra nettstedet ligger på 34,98 %, noe som regnes som et godt tall for informasjonsnettsteder. Den mest besøkte siden på nettstedet er det digitale kartleggingsverktøyet AUDIT, med nærmere 100 000 sidevisninger i løpet av 2021. Dette verktøyet tas ned i januar 2022, vi må derfor forvente en nedgang i antall sidevisninger i året som kommer. Innholdet på www.rop.no distribueres også via NKROP sitt nyhetsbrev og i sosiale medier. I desember 2021 var det 1430 personer som abonnerte på NKROP sitt nyhetsbrev. Totalt hadde NKROP sin Facebook-side 5597 følgere og Instagram-kontoen 1500 følgere. Noen ansatte ved NKROP har flere roller og har deltatt i "ROP faglige" debatter, dels som representanter for NKROP og dels i kraft av andre verv. NKROP har oversatt og tilpasser en behandlingsmanual for integrerte behandlingstjenester til norske forhold. Det er i 2021 startet opp en gruppe som informerer om manualen for bedre implementering i fagfeltet. Gruppen har representanter fra tjenesten, flere Korus'er og erfaringskompetanse.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

"ROP-retningslinjen" publisert i 2012 legger fortsatt føringer for arbeidet. NKROP har over mange år tilbudt spesialist- og kommunehelsetjenesten utrednings- og kartleggingsverktøy i digitalt format for klinisk bruk. Personvernkrav (GDPR) har gjort at tilgjengeligheten på disse verktøyene ble redusert i 2021. Vi arbeider sammen med samarbeidspartnere for å reetablere verktøyene på godkjente elektroniske plattformer. I forbindelse med utviklingen av FACT-ung har vi bidratt til utredningspakker for klinisk bruk i tjenestene. Disse gjøres tilgjengelig i elektronisk form. Det er vanskelig å konkret måle resultat av kunnskapsutvikling mot målgruppe/fagfelt. I årsmeldingen gir vi oversikt over aktivitetsområder, deltagere og aktivitet på vår nettside. I tillegg kan vi gjennom blant annet fidelitymålinger si noe om grad av implementering av kunnskapsbaserte praksiser.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Brekke E, Clausen HK, Brodahl M, Lexén A, Keet R, Mulder CL, Landheim AS

Service User Experiences of How Flexible Assertive Community Treatment May Support or Inhibit Citizenship: A Qualitative Study.

Front Psychol 2021;12():727013. Epub 2021 sep 8

PMID:
34566813
Abebe DS, Lien L, Bramness JG

Effects of age and gender on the relationship between alcohol use disorder and somatic diseases: a national register study in Norway.

BMJ Open 2021 11 10;11(11):e050608. Epub 2021 nov 10

PMID:
34758993
Toft H, Bramness J, Tilden T, Bolstad I, Lien L

Persistent level of mental distress in PTSD patients is not reflected in cytokine levels 1 year after the treatment.

Acta Neuropsychiatr 2021 Oct;33(5):254-260. Epub 2021 apr 27

PMID:
33902770
Pandey S, Bolstad I, Lien L, Bramness JG

Factors associated with the level of prolactin in patients under remission from Alcohol Use Disorder: A gender perspective.

Neuropsychopharmacol Rep 2021 09;41(3):352-361. Epub 2021 mai 7

PMID:
33961352
Kour P, Lien L, Kumar B, Nordaunet OM, Biong S, Pettersen H

Health Professionals' Experiences with Treatment Engagement Among Immigrants with Co-occurring Substance Use- and Mental Health Disorders in Norway.

Subst Abuse 2021;15():11782218211028667. Epub 2021 jul 6

PMID:
34285497
Bolstad I, Lien L, Bramness JG

ADHD symptoms as risk factor for PTSD in inpatients treated for alcohol use disorder.

Psychiatry Res 2021 06;300():113904. Epub 2021 mar 31

PMID:
33872853
Oerbeck B, Overgaard KR, Hjellvik V, Lien L, Bramness JG

The Use of Antidepressants, Antipsychotics, and Stimulants in Youth Residential Care.

J Child Adolesc Psychopharmacol 2021 06;31(5):350-357. Epub 2021 feb 25

PMID:
33635152
Lien L, Bolstad I, Bramness JG

Smoking among inpatients in treatment for substance use disorders: prevalence and effect on mental health and quality of life.

BMC Psychiatry 2021 05 11;21(1):244. Epub 2021 mai 11

PMID:
33975577
Pandey S, Bolstad I, Lien L, Bramness JG

Antisocial Personality Disorder Among Patients in Treatment for Alcohol Use Disorder (AUD): Characteristics and Predictors of Early Relapse or Drop-Out.

Subst Abuse Rehabil 2021;12():11-22. Epub 2021 apr 19

PMID:
33907489
Johnson SU, Hoffart A, Tilden T, Toft H, Neupane SP, Lien L, Bramness JG

Circulating cytokine levels in the treatment of comorbid anxiety disorders.

Acta Neuropsychiatr 2021 Apr;33(2):65-71. Epub 2020 okt 28

PMID:
33109296
Bech AB, Clausen T, Waal H, Delaveris GJM, Skeie I

Organ pathologies detected post-mortem in patients receiving opioid agonist treatment for opioid use disorder: a nation-wide 2-year cross-sectional study.

Addiction 2022 Apr;117(4):977. Epub 2021 nov 1

PMID:
34648218
Trane K, Aasbrenn K, Rønningen M, Odden S, Lexén A, Landheim A

Flexible assertive community treatment teams can change complex and fragmented service systems: experiences of service providers.

Int J Ment Health Syst 2021 Apr 23;15(1):38. Epub 2021 apr 23

PMID:
33892769
Ruud T, Drake RE, Šaltyte Benth J, Drivenes K, Hartveit M, Heiervang K, Høifødt TS, Haaland VØ, Joa I, Johannessen JO, Johansen KJ, Stensrud B, Woldsengen Haugom E, Clausen H, Biringer E, Bond GR

The Effect of Intensive Implementation Support on Fidelity for Four Evidence-Based Psychosis Treatments: A Cluster Randomized Trial.

Adm Policy Ment Health 2021 09;48(5):909-920. Epub 2021 apr 19

PMID:
33871742
Skar-Fröding R, Clausen HK, Šaltyte Benth J, Ruud T, Slade M, Sverdvik Heiervang K

The Importance of Personal Recovery and Perceived Recovery Support Among Service Users With Psychosis.

Psychiatr Serv 2021 06;72(6):661-668. Epub 2021 apr 22

PMID:
33882681
Eva Brekke og Morten Brodahl

Recovery og personer med dobbeltdiagnose- dilemmaer og muligheter- bokkapittel

ISBN 9788759335055

Grethe Emilie Roer, Heidi Hurlen Solbakken, Dawit Shawel Abebe, Jan Aaseth, Ingeborg Bolstad og Lars Lien

Inpatients experiences about the impact of traumatic stress on eating behaviors: an exploratory focus group study

Journal of Eating Disorders 2021 - ISSN 2050-2974

Nina Kavita Heggen Bahl, Anne Signe Landheim, Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar og Morten A.Brodahl

Mapping, assessing and promoting multiple psychological senses of community (MPSOC) through clinical pathways for treating substance use problems

Sage Journals 17.mars 2021

Jurate Saltyte Benth, Regina Skar-Frøding, Torleif Ruud, Hanne Kristin Clausen og Kristin Sverdvik

The INSPIRE Support sub-scale: A critical view of the psychometric properties focusing on dimensionality

Open Access - 2.juni 2021

Leonhardt Marja, Overå Stian

Are There Differences in Video Gaming and Use of Social Media among Boys and Girls? – A Mixed Method Approach

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021

Avlagte doktorgrader

Monica Stolt Pedersen

The use and experience of an audit & feedback cycle when implementing a clinical practice guideline in specialist mental ....

Disputert:
November 2021
Hovedveileder:
Anne Landheim
Arne Jan Hjemsæter

“The long-term course of patients with substance use disorders and co-occurring mental disorders – A longitudinal cohort study

Disputert:
Mai 2021
Hovedveileder:
Anne Landheim
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har stor aktivitet med utgangspunkt i eksternt finansierte forskningsprosjekter. Per i dag er det tilknyttet fire i postdoktorstillinger og 11 i stipendiatstillinger. Stipendiatene er kommet ulikt i sine prosjekter og vi forventer nye disputaser i 2022 og videre fremover. Nye stipendiater er på veg inn i finansierte prosjekter.

Forskningsprosjekter

Alkoholmisbruk og depresjon (NIDARC)

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Fra gap til endring - en kvalitativ studie av implementering av ROP-retningslinja i psykisk helsevern

Lars Lien, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
ROP III studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR/ ROP studien

Anne Landheim, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/ Oppland

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Bedre psykosebehandling

Torleif Ruud, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/ eller psykisk lidelse

Lars Lien, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Prevalens av hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS-studien)

Knut Boe Kielland (Bjørn Stensrud), Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Krooppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske implikasjoner

Jørgen Gustav Bramness, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge - en kvalitativ studie

Henning Pettersen, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Rusmiddelavhengighet hos unge

Anne Landheim, Høgskolen i Innlandet

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere

Jørgen Gustav Bramness, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Samvalg om behandling ved psykoselidelser

Anne Landheim, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Flexible Assertive Community Treatment (FACT)- Hvordan er modellen oversatt og implementert i ulike norske kontekster?

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Posttraumatisk stresslidelse og diabetes 2

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av ny modell i psykisk helsevern - Valdresmodellen

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
VR-teknologi og helsetjenester for personer med ROP-lidelser

Lars Lien, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av FACT Ung

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har ansatte som kombinerer prosentstilling ved tjenesten med stilling ved høgskole/universitet. Dette bidrar til økt kjennskap og samarbeid. Motsatt har vi tilknyttet ansatte ved høgskole som bruker sin forskningstid inn mot felles forskningsprosjekt. Vi har gående to prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, og samarbeider med et universitetsmiljø om ytterligere en søknad. Nasjonal kompetansetjeneste ROP bidrar med følgeforskning også til andre samhandlingsmodeller enn ACT og FACT. Vi har tidligere evaluert ulike samhandlingsmodeller for personer med ROP-lidelser. Vi er nå engasjert i et større følgeforskningsprosjekt der vi evaluerer ny tjenestemodell i psykisk helsefeltet i opptaksområdet Valdres. Gjennom denne følgeforskningen bidrar Nasjonal kompetansetjeneste ROP sammen med tjenesteaktørene, brukere og pårørende til å videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet innenfor psykisk helsefeltet. Kunnskap om hva som bidrar til et integrert tjenestetilbud er et sentralt tema. Sist har vi en samarbeidsavtale med kunnskapsslyngen POLYFON (musikkterapi) og mot VID høgskolesenter.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Direktør Benedicte Thorsen-Dahl

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Solveig Klæbo Reitan
Referansegruppens leder (HMN)
Alf Georg Sørensen
Representant Helse Vest
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen- RIO
Brukerrepresentant
Bjørn Stensrud
Representant for tjenesten
Guri Spilhaug
Andre
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Karl Olaf Sundfør - Mental Helse
Brukerrepresentant
Siren Hoven
Representant Helse Nord
Steinar Frøseth - LPP
Brukerrepresentant
Tone Larsen Hoel
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge
Trude Klevan
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler