Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Målgruppe er mennesker med rus og alvorlig psykisk lidelse. Aktivitet styres etter strategi- og handlingsplan. Opplæringsprogrammet FACT voksen er gjennomført over fem samlinger med ca. 180 deltagere. Det er gjennomført ekstern audit mot 12 team, forberedelse til intern audit er påbegynt. Det er arbeidet med revidering av håndbøker og troskapsskalaer. Regionale nettverkssamlinger er gjennomført som planlagt. Evaluering av tidlige FACT-team pågår. Vi har evaluert FACT-ung pilotene og bidrar videre med implementeringsstøtte, særlig med troskapsmålinger. Manual for integrert behandling (IDDT) er nå tilgjengelig på rop.no. Den er lastet ned over 800 ganger. En pilotering mot noen miljøer er startet opp. Arbeidet med å sikre kvalitet og tilgang på utrednings-/kartleggingsverktøy er videreført. Vi bistår Helsedirektoratet med revisjon av "ROP-retningslinjen". Forskningsaktiviteten er høy; prosjekt og deltagelse i forskningsgrupper. Aktivitet 2022 vurderes å oppfylle tjenestens resultatmål.

Nettsiden rop.no formidler fag og forskning. Siden er revidert for bedre tilgjengelighet. Fagstoff organiseres i månedstema støttet av webinar. Vi deltar i utvikling av et digitalt opplæringsprogram for pårørende (REACT rusmodul). Faglige foredrag ligger innspilt på ROP-TV og brukes av fagfelt og høgskoler/universitet. Vi gjennomfører opplæring i diagnostiske verktøy, seks samlinger i 2022. FACT og IDDT opplæring er nevnt. Ansatte bidrar på kurs/konferanser og mot undervisningssektoren på sentrale tema rundt ROP-kunnskap, FACT, IDDT med mer. Troskapsmåling av FACT-team bidrar til kompetansespredning gjennom dialogsamlinger der resultater gjennomgås. Det publiseres fortløpende resultater fra 21 pågående forskningsprosjekt. Forskningsresultater fra FACT voksen/ung inkluderes i pågående implementering. Ansatte bidrar med kapitler i fagbøker. ROP-dagen (samhandling) er gjennomført med ca. 350 deltagere. Konferansen SKANROP (tema "ROP i et livsløp") var planlagt i 2022, er utsatt til 2023.

Ekspertrådet (bruker-/profesjonsorganisasjoner) er et rådgivende fora som NKROP møter to ganger/år. Møter med vår referansegruppe skjer i to årlige møter. NKROP sitter i referansegruppene til NKTSB og SANKS. NAPHA er en sentral samarbeidspartner med jevnlige samarbeidsmøter rundt implementering av FACT. NKROP deltar i flere faglige nettverk: FACT, musikkterapi (POLYFON), fagråd TSB, fagråd SIHF, TvangsForsk med flere. Vi inngår i nasjonale (mot høgskole/universitet) og internasjonale grupper (FACT, SKANROP, WADD). Det er etablert et samarbeid med Statsforvalterne rundt FACT: lokalt, regionalt og nasjonalt. Knyttet til FACT-ung er det etablert et samarbeid med fagfeltet barn/unge. Her planlegges et felles evalueringsprosjekt mot FACT-ung. Ansatte i kombinerte stillinger skaper samarbeidsflater mot andre fagmiljøer (utdanninger, fagorganisasjoner). Nylig er vi blitt medlem av Fagrådet for rusfeltet. NKROP deltar i samfunnsdebatten og har i 2022 levert inn fem offentlige høringsinnspill.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
306 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
12 timer
Utfyllende informasjon

NKROP har målgruppe spesialist- og kommunehelsetjeneste, og bidrar med undervisning til både fag-/bruker- og pårørendemiljøer - og i noen grad undervisningssektoren. I økende grad tas digitale hjelpemidler i bruk. Webinarer gir mulighet for stor geografisk spredning på deltagere. Tre webinarer er gjennomført i 2022 knyttet til månedstema på nettsiden rop.no (på tema recovery og menneskerettigheter). Disse har i snitt samlet 200 deltagere. I tillegg har vi hatt fire webinarer knyttet til ACT/FACT med over 400 påmeldte (enkeltpersoner og mindre grupper som satt sammen). På ROP-TV produserte NKROP selv fem videoer og la i tillegg ut 55 videoer produsert av andre. Undervisning gjennomføres både mot generell "ROP-kunnskap" og spesielt i forhold til våre innsatsområder (samhandling, integrert behandling, utredning-/kartlegging med mer). I 2022 har vi gjennomført opplæringsprogram for ACT og FACT-team ansatte på 150 timer (to ansatte a' 75 timer pluss eksterne foredragsholdere) med ca. 180 deltagere. Vi har også gjennomført opplæring i bruk av diagnostisk verktøy (PRISM-5) over 86 timer med 58 deltagere. Det er arrangert kurs i bruk av EuropASI. Som del av implementering er det undervist på tema ACT/FACT team, integrert behandling og mer generelt på tema "ROP-lidelser": recovery, utredning, oppfølging og behandling. De regionale nettverkssamlingene i FACT gir en kontaktflate mot alle regionale helseforetak. I 2022 har vi hatt et samarbeid med et miljø i Helse Vest rundt implementering av integrert behandling. Det er vanskelig å måle direkte resultater av undervisning, men vi mener at styrket kunnskap hos helsepersonell og brukere resulterer i økt kvalitet og bedre tjenester. Selv om det er gjort mye i forhold til kompetansehevning er det fortsatt stort behov for målrettede opplæringstiltak mot fagfeltet rus og psykisk helse.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste ROP er ingen behandlingstjeneste og driver ikke egen klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 2 t - 50 deltakere - Seminar/fremlegg av SCOPE verktøy, VR-prosjekt og COVID-prosjekt. (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • 1 t - 2000 deltakere - Fremlegg av postdoc forskning (COVID+ROP prosjekt) på EPHC. (Konferanse).
 • 1 t - 200 deltakere - Fremlegg av prosjekt "VR og sosial deltakelse av ROP pasienter" ved NAPHA konferanse. (Konferanse).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 1 t - 40 Innlegg for brukere/ pasienter i FACT-team - Lillehammer. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Webinar: Maria Hessen Jacobsen- 289 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Webinar: Hvordan få til recoveryorientert praksis? - 167 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Webinar: Recovery og menneskerettigheter - 144 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Foredrag 26.01.22 -1 t 80 deltakere"Cannabis og psykose: gamle myter og ny evidens". (Konferanse).
 • 132 nyhetsartikler publisert på rop.no. Totalt hadde nettsiden 568 651 sidevisninger i 2022. (Oppslag i media).
 • Webinar om recovery 30 deltaker 0,5 time. (Digital undervisning).
 • 5845 følgere på Facebook, 1610 følgere på Instagram, 3240 følgere på LinkedIn. En økning på hht. 248, 110, og 1571 følgere. (Sosiale media).
 • 113 innlegg på Instagram. Totalt nådde profilen 3 245 personer. (Sosiale media).
 • 182 innlegg på FB. Totalt nådde FB-siden 54 836 personer. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • 20 timer - 15 personer - Visepresident i European Federation for Addiciton Societies. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 2 dager a 7 t - 20 deltakere - NKROP Ekspertråd. (Kurs/seminar).
 • 8 t - 50 deltakere - Nettverk for somatisk rusmiddelforskning (planlegging og 1 dags møte). (Kurs/seminar).
 • 2 t - 40 deltakere - Undervisning om rus og personlighetsforstyrrelser for LIS-II. (Kurs/seminar).
 • 1 t - 15 deltakere Informasjon om IDDT, ACT og FACT for NKROP referansegruppe. (Kurs/seminar).
 • Kurs for psykologforeningen. (Kurs/seminar).
 • 0,5 t - 70 deltakere- Presentasjon forskningsresultater 3th Edition of World Congress on Endocrinology, Diabetes and Metabolism. (Konferanse).
 • ROP-dagen 2022- 350 deltakere - tema IDDT, ACT og FACT. (Konferanse).
 • 2 dager - 70 deltakere Samling for alle teamledere i ACT og FACT-team Norge. (Konferanse).
 • 1 t - 170 deltakere - Nasjonal samling for erfaringskonsulenter og arbeidsgivere. (Konferanse).
 • 1 t - 200 deltakere - Foredrag om cannabisutløst psykose på European Psychoatric Associations årsmøte. (Konferanse).
 • 1 t - 250 deltakere - Foredrag om medisinsk cannabis og psykisk helse for norsk smertemedisinsk forening. (Konferanse).
 • 1 t - 400 deltakere - Om cannabis og schizofreni på Faglig Forum. (Konferanse).
 • 1 t - 70 deltakere - Om cannabis og opioider for Helsedirektoratet. (Konferanse).
 • 1 t - 300 deltakere - Hjernehelsekonferansen: hva er avhengighet?. (Konferanse).
 • 2 t - 300 deltakere - Hva er avhengighet og epidemiologi?. (Konferanse).
 • E-short communication (8min innspilt presentasjon som ble spilt av i digital kiosk) under Lisboa Addictions 2022. (Konferanse).
 • Hvordan kan aktivt oppsøkende behandlingsteam bidra til å fremme eller hindre medborgerskap? 350 deltakere. (Konferanse).
 • 1 t - 300 deltakere - Resultater fra evalueringen av FACT ung. Nasjonal oppstartkonferanse. (Konferanse).
 • 1 t - 350 deltakere - Foredrag på ROP-dagen. Resultater fra forskning om FACT i Norge. (Konferanse).
 • Innlegg om prosjekt på LAR-konferansen. (Konferanse).
 • 10 t for 75 deltakere - arrangør teamledersamling for ACT og FACT. (Konferanse).
 • 10 t - 300 deltakere - Lisbon Addictions - mange foredrag. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon av forskningsresultater på NSF konferanse Psykisk helse og rus juni 2022. (Konferanse).
 • 6 t - 66 personer totalt- informasjon om IDDT til relevante fagpersoner - HSØ, HDIR, KS, Kriminalomsorgen, helsefellesskapene. (Digital undervisning).
 • 4 t - 1200 deltakere - Skandinavisk nettverk. (Digital undervisning).
 • 2 t - 15 deltakere - Webinar om kallyrker med Liese Recke - VID. (Digital undervisning).
 • 1 t - 200 deltakere - Skandinavisk webinar. Forskningsresultater om FACT i Norge. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 4 kurs- 180 deltakere - FACT og IDDT. (Kurs/seminar).
 • 4 t - 40 deltakere- Internundervisning UNN- medisinsk cannabis, psykofarmakologi ved rus. (Kurs/seminar).
 • 1 t - 30 deltakere Møte i Helsedirektoratet om cannabis og uhelse. (Kurs/seminar).
 • 0,5 t - 40 deltakere Informasjon om IDDT til FACT nettverk i Nord-Norge. (Kurs/seminar).
 • 2 t - 40 deltakere - Om rusmmidler og avhengighet på Kriminalomsorgens utdanningssenter. (Kurs/seminar).
 • 0,5 t - 50 deltakete - Presentasjon av FACT Ung- fidelity til FACT-Ung nettverket. (Kurs/seminar).
 • 0,75 t - 50 deltakere - Fordypningskurs i rus og psykiatri, SERAF- om ACT/ FACT. (Kurs/seminar).
 • 0,5 t - 300 deltakere - Presentasjon om tvang i ACT og FACT-team på konferansen "Menneskerettigheter, tvang og etikk". (Kurs/seminar).
 • 1 t 100 deltakere - Regional samling for FACT-team. Presentasjon av forskning om FACT. (Konferanse).
 • 0,25 t - 40 deltakere Presentasjon av FACT-Ung fidelity for fagpersoner knyttet til forprosjekt i FACT-Ung. (Konferanse).
 • 1 t - 40 deltakere - Om rusutløst psykose for internasjonal konferanse om dobbeltdiagnoser i den Haag. (Konferanse).
 • 1 t - 50 deltakere - Om psykedelika ved Alkoholbrukslidelser ved Internasjonal konferanse om alkohol. (Konferanse).
 • 1 t - 60 deltakere - Om FACT for helsepersonell i vestre Viken. (Konferanse).
 • 1 t - 70 deltakere - Innlegg på sykepleierkonferanse om bruk av erfaringskompetanse. (Konferanse).
 • 0,5 t - 100 deltakere - Tvangskonferansen SIHF. (Konferanse).
 • 1 t - 150 deltakere - Om alkoholbruk og depresjon for BlåKors. (Konferanse).
 • 0,5 t - 300 deltakere - innlegg på Rus/ psykisk helse konferanse i Oslo. (Konferanse).
 • 1 t - 300 deltakere - Forskerkonferanse klinikere i Nancy i Frankrike: Om utdannelse innen avhengighetsmedisin i Europa. (Konferanse).
 • 1 t - 300 deltakere - AKAN-dagen - rusmidler i arbeidslivet. (Konferanse).
 • 14 t- 7 deltakere - FACT -team. (Veiledning).
 • Lokal og regional implementeringsstøtte ACT og FACT 5 t. (Veiledning).
 • Lokal og regional implementeringsstøtte ACT/ FACT - Styringsråd FACT Sikkerhet 2 t - 8 deltakere. (Veiledning).
 • 0,5 t - 65 deltakere - forprosjekt FACT-ung - informasjon om IDDT. (Digital undervisning).
 • 2 t - 10 deltakere - Innlegg om ROP Webinar -Rio-En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. (Digital undervisning).
 • Informasjon om IDDT for FACT ung-team i drift. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 38t - Regionalt nettverk for FACT i Oslo/Viken og innlandet. (Kurs/seminar).
 • 24 t Planlegging og gjennomføring regionale nettverk ACT og FACT. (Kurs/seminar).
 • 1 t - 80 deltakere - epidemiologisk forskning. (Konferanse).
 • 2 t - 100 deltakere - Informasjon om FACT. (Konferanse).
 • 5 t - 70 deltakere - Ledelse av konf.-ans. i kommune i S.Gudbrandsdalen. (Konferanse).
 • 48,5 t - enhetsledere, styringsråd og forprosjekt FACT. (Veiledning).
 • 4 t veiledning av forprosjektleder. (Veiledning).
 • 4,5 t veiledning av enhetsledere Sanderud. (Veiledning).
 • 9 t - 10 deltakere FACT-team. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

I 2022 produserte NKROP 132 nyhetsartikler på rop.no. Artiklene inneholder populærvitenskapelig formidling av fagfellevurderte forskningsartikler, praksiseksempler og andre aktuelle saker fra rus og psykisk helsefeltet. Totalt hadde rop.no 165 352 sidehenvisninger på nyhetsartikler og 568 651 sidehenvisninger totalt sett. Det ble på siden registrert 259 605 besøk. Av disse var 6707 returnerende besøkende. De mest brukte sidene på rop.no er i tillegg til forsiden oversikten over utrednings- og kartleggingsverktøy. Det har vært en viss nedgang i antall besøkende i 2022. Dette mener vi er en konsekvens av nedtaket av digitale kartleggingsverktøy høsten 2021 (GDPR). NKROP distribuerer et nyhetsbrev, 31 slike ble sendt ut i 2022. Nyhetsbrevet har 1495 personer som abonnenter. Vi har 5845 følgere på Facebook, 1610 følgere på Instagram og 3240 følgere på Linkedln. På alle disse plattformene er det en økning av abonnenter i 2022. Det er vanskelig å måle direkte resultater av formidling, men vi mener at styrket kunnskap hos helsepersonell og brukere resulterer i økt kvalitet og bedre tjenester. Selv om det er gjort mye i forhold til kompetansehevning er det fortsatt behov for målrettede opplæringstiltak mot fagfeltet rus og psykisk helse. Effekten av digital formidling versus fysiske møter må vi følge med på. Vi har gjennom 2022 fått økt erfaring med å kombinere digital og fysisk opplæring. Vi planlegger for å også videre kombinere disse to formene for formidling.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Nettsiden rop.no er i 2022 revidert opp mot krav om universell utforming og tilgjengelighet (EU webdirektiv WCAG 2.1-standard). For å føre statistikk over bruk av nettsiden brukes verktøyet Siteimprove. I samarbeid med en digital leverandør gjøres utrednings-/kartleggingsverktøy som brukes i oppsøkende samhandlingsteam tilgjengelig digitalt i en nasjonal løsning med samlerapporter og et "dash board" som gjør det mulig å monitorere utviklingen i disse teamene. Det er vanskelig å konkret måle en kunnskapsutvikling. Aktivitetstall kan gi en indikasjon. Disse er vist ulike steder i årsmeldingen. Spesialist-, men også kommunehelsetjenesten, er målgruppe for NKROP. SINTEF rapporten "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (2022) viser at kommunene i økende grad har vært i kontakt med og brukt Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mæland R, Lien L, Leonhardt M

Association between cannabis use and physical health problems in Norwegian adolescents: a cross-sectional study from the youth survey Ungdata.

BMC Public Health 2022 Apr 06;22(1):661. Epub 2022 apr 6

PMID:
35382834
Bech AB, Clausen T, Waal H, Delaveris GJM, Skeie I

Organ pathologies detected post-mortem in patients receiving opioid agonist treatment for opioid use disorder: a nation-wide 2-year cross-sectional study.

Addiction 2022 Apr;117(4):977. Epub 2021 nov 1

PMID:
34648218
Moe JS, Bolstad I, Mørland JG, Bramness JG

GABA

Psychiatry Res 2022 Jan;307():114257. Epub 2021 nov 14

PMID:
34852975
Lien IA, Bolstad I, Lien L, Bramness JG

Screening for depression in patients in treatment for alcohol use disorder using the Beck Depression Inventory-II and the Hopkins Symptom Checklist-10.

Psychiatry Res 2022 Feb;308():114363. Epub 2021 des 27

PMID:
34979381
Skar-Fröding R, Clausen H, Šaltyte Benth J, Ruud T, Slade M, S Heiervang K

Associations between personal recovery and service user-rated versus clinician-rated clinical recovery, a cross-sectional study.

BMC Psychiatry 2022 Jan 18;22(1):42. Epub 2022 jan 18

PMID:
35042494

Global change in hepatitis C virus prevalence and cascade of care between 2015 and 2020: a modelling study.

Lancet Gastroenterol Hepatol 2022 May;7(5):396. Epub 2022 feb 16

PMID:
35180382
Bahl NKH, Øversveen E, Brodahl M, Nafstad HE, Blakar RM, Ness O, Landheim AS, Tømmervik K

In what ways do emerging adults with substance use problems experience their communities as influencing their personal recovery processes?

J Community Psychol 2022 Sep;50(7):3070. Epub 2022 feb 20

PMID:
35187694
Olstad K, Lien L, Leonhardt M, Sørensen T, Danbolt LJ

Therapists and the Topic of Meaning in Life in Their Encounters With Adolescents With Developmental Trauma: A Qualitative Study.

Front Psychiatry 2022;13():835491. Epub 2022 feb 18

PMID:
35250675
Leonhardt M, Brodahl M, Cogan N, Lien L

How did the first COVID-19 lockdown affect persons with concurrent mental health and substance use disorders in Norway? A qualitative study.

BMC Psychiatry 2022 Mar 14;22(1):179. Epub 2022 mar 14

PMID:
35287637
Haugom EW, Stensrud B, Beston G, Ruud T, Landheim AS

Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study.

BMC Psychiatry 2022 Mar 17;22(1):192. Epub 2022 mar 17

PMID:
35300633
Midgard H, Bjørnestad R, Egeland M, Dahl E, Finbråten AK, Kielland KB, Blindheim M, Dalgard O

Peer support in small towns: A decentralized mobile Hepatitis C virus clinic for people who inject drugs.

Liver Int 2022 Jun;42(6):1268. Epub 2022 apr 12

PMID:
35362660
Toft H, Bramness JG, Lien L

Levels of Peripheral Circulating IL-6 and IL-10 Decrease Over Time Despite High Depression Burden in PTSD Patients.

Neuropsychiatr Dis Treat 2022;18():737. Epub 2022 apr 5

PMID:
35414745
Ghetti C, Chen XJ, Brenner AK, Hakvoort LG, Lien L, Fachner J, Gold C

Music therapy for people with substance use disorders.

Cochrane Database Syst Rev 2022 May 09;5(5):CD012576. Epub 2022 mai 9

PMID:
35532044
Bondø P, Høye A, Løchen ML, Bramness JG

The relationship between smokeless tobacco (snus) and anxiety and depression among adults and elderly people. A comparison to smoking in the Tromsø Study.

Addiction 2022 Oct;117(10):2695. Epub 2022 jun 11

PMID:
35603916
Trane K, Aasbrenn K, Rønningen M, Odden S, Lexén A, Landheim A

Integration of Care in Complex and Fragmented Service Systems: Experiences of Staff in Flexible Assertive Community Treatment Teams.

Int J Integr Care 2022 Apr-Jun;22(2):17. Epub 2022 mai 25

PMID:
35651735
Hartveit M, Hovlid E, Øvretveit J, Assmus J, Bond G, Joa I, Heiervang K, Stensrud B, Høifødt TS, Biringer E, Ruud T

Can systematic implementation support improve programme fidelity by improving care providers' perceptions of implementation factors? A cluster randomized trial.

BMC Health Serv Res 2022 Jun 22;22(1):808. Epub 2022 jun 22

PMID:
35733211
Pandey S, Bolstad I, Lien L, Walby FA, Myhre MØ, Bramness JG

Sex-specific factors associated with lifetime suicide attempt among patients with alcohol use disorders.

BJPsych Open 2022 Jul 18;8(4):e135. Epub 2022 jul 18

PMID:
35848151
Bramness JG, Skulberg KR, Skulberg A, Skulberg A

Blood alcohol levels after standardized intake of alcohol are related to measured blood phosphate levels.

Clin Biochem 2022 Nov-Dec;109-110():90. Epub 2022 aug 13

PMID:
35973618
Trane K, Aasbrenn K, Rønningen M, Odden S, Lexén A, Landheim AS

Flexible Assertive Community Treatment in Rural and Remote Areas: A Qualitative Study of the Challenges and Adaptations of the Model.

Front Public Health 2022;10():913159. Epub 2022 jul 22

PMID:
35983354
Skeie I, Clausen T, Hjemsæter AJ, Landheim AS, Monsbakken B, Thoresen M, Waal H

Mortality, Causes of Death, and Predictors of Death among Patients On and Off Opioid Agonist Treatment: Results from a 19-Year Cohort Study.

Eur Addict Res 2022;28(5):358. Epub 2022 aug 23

PMID:
35998586
Lespine LF, Bramness JG, Pignon B, Vaiva G, Thomas P, Roelandt JL, Benradia I, Amad A, Geoffroy PA, Rolland B

Gender-related associations between psychiatric disorders and alcohol use disorder: Findings from the french "Mental health in the general population" survey.

Arch Womens Ment Health 2022 Oct;25(5):895. Epub 2022 sep 9

PMID:
36083520
Bramness JG, Pandey S, Moe JS, Toft H, Lien L, Bolstad I

History of Delirium Tremens in AUD Patients in Treatment: Relationship to AUD Severity and Other Factors.

Subst Abuse Rehabil 2022;13():65. Epub 2022 sep 13

PMID:
36124240
Bolstad I, Alakokkare AE, Bramness JG, Rognli EB, Levola J, Mustonen A, Miettunen J, Niemelä S

The relationships between use of alcohol, tobacco and coffee in adolescence and mood disorders in adulthood.

Acta Psychiatr Scand 2022 Dec;146(6):594. Epub 2022 okt 5

PMID:
36177725
Bjørndal LD, Tauqeer F, Heiervang KS, Clausen HK, Heitmann K, Lupattelli A

Perceived risk of neurodevelopmental outcomes in offspring related to psychotropic and mental illness exposures in pregnancy and breastfeeding: a cross-sectional survey of women with past or current mental illness.

BMJ Open 2022 Sep 30;12(9):e061159. Epub 2022 sep 30

PMID:
36180118
Leonhardt M, Granrud MD, Bonsaksen T, Lien L

Associations between Mental Health, Lifestyle Factors and Worries about Climate Change in Norwegian Adolescents.

Int J Environ Res Public Health 2022 Oct 07;19(19). Epub 2022 okt 7

PMID:
36232127
Bolstad I, Toft H, Lien L, Moe JS, Rolland B, Bramness JG

Longitudinal determinants of insomnia among patients with alcohol use disorder.

Alcohol 2022 Nov 07. Epub 2022 nov 7

PMID:
36356647
Myhre MØ, Walby FA, Bramness JG, Mehlum L

Trajectories of Service Contact before Suicide in People with Substance Use Disorders-A National Register Study.

Arch Suicide Res 2022 Dec 06. Epub 2022 des 6

PMID:
36472383
Utfyllende informasjon

Forskningen ved NKROP skal bidra til bedre tjenester for personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Forskningen skal gjenspeile NKROP sine innsatsområder, være praksis nær og initieres/gjennomføres sammen med brukerorganisasjoner. Det skal alltid være med en med-forsker i forskningsprosjektene. Oversikten viser en stor bredde på tema det forskes på innenfor rus og psykisk helsefeltet. NKROP har flere deltidsansatte med tilknytning også til andre fag-/forskningsmiljø. I oversikten er det bare tatt med forskningsartikler på tema rus og psykiske lidelser hvor NKROP er kreditert for publikasjonen. Artiklene relateres til to hovedområder: helsetjenesteforskning og komorbiditetsforskning. Det er en økning i antall artikler fra 2021 til 2022.

Marja Leonhardt Ellen Kyrdalen Atle Holstad Heidi Hurlen-Solbakken Marcus Y.-L. Chiu og Lars Lien

Norwegian Cross-Cultural Adaptation of the Social and Communities Opportunities Profile-Mini for Persons with Concurrent Mental Health and Substance Use Disorders.

Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 2022

Clausen Hanne

Mood disorders in mothers

The Nordic Psychiatrist, 2022

Anne Landheim, Sigrun Odden, Hanne Clausen

Samhandlingsmodeller: ACT og FACT. I boka: Lien og Lie: Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser.

Fagbokforlaget, 2022

Silje Nord-Baade, Marthe Johansen, Hanne Kilen Stuen, Camilla Bergsve Jensen og Anne Landheim

Evaluering av FACT ung-piloter. Rapport

Nasjonal kompetansetje neste ROP, Sykehuset Innlandet. , 2022

Stensrud B

«Når noen ikke vil”. Perspektiver på tvang - bokkapittel

Fagbokforlaget, 2022

Lien L, Lie TW

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak. Integrert behandling av rus og psykiske lidelser

Fagbokforlaget, 2022

Brekke, Eva

Recovery-orientert praksis - kapittel i Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak: Integrert behandling av rus og psykisk lidelse (1. utgave, s.319-336).

2022, Fagbokforlaget

Skarstein S, Lien L, Abebe DS

The burden of somatic diseases among people with alcohol- and drug use disorders are influenced by mental illness and low socioeconomic status. A registry-based cohort study in Norway.

J Psychosom Res 2022 Dec 23;165():111137. Epub 2022 des 23

Avlagte doktorgrader

Susmita Pandey

Sex-specific factors associated with neurobiological mechanisms, comorbidities, treatment adherence, and suicidal ...

Disputert:
Mai 2022
Hovedveileder:
Jørgen Gustav Bramness
Anne Berit Bech

Mortality during opioid agonist treatment: A comprehensive study of the years 2014 and 2015

Disputert:
Juni 2022
Hovedveileder:
Ivar Skeie
Utfyllende informasjon

NKROP har per dags dato tilknyttet 11 stipendiater. Disse er kommet ulikt av gårde i sine prosjekter. De siste årene har vi årlig hatt disputaser, dette vil fortsette fremover i takt med progresjon i de ulike prosjektene. Alle stipendiatene har tilknyttet hoved- og/eller biveiledere fra NKROP.

Forskningsprosjekter

Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge: en kvalitativ studie

Henning Pettersen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/Oppland studien (LAR HO II)

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Rusmiddelavhengighet blant unge i rusbehandling

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Extended reality (XR) basert simuleringstrening i forebygging og håndtering av vold i oppsøkende behandling av ROP-lidelse

Marja Leonhardt, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2022 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ
Flexible Assertive Community Treatment (FACT) – Hvordan er modellen oversatt og implementert i ulike norske kontekster?

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av FACT-Ung

Anne Landheim, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av ny modell i psykisk helsevern i Valdresregionen

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan har personer med ROP-lidelse mestret korona-pandemien?

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-ROP studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Operativt organiseringsarbeid: en forutsetning for integrerte helsehjelpsforløp pr.26.04.22

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Samvalg om behandling ved psykoselidelser

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Social inclusion and participation in young adults with complex problems due to mental illness and/ or substance abuse"

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse

Lars Lien, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
VR-teknologi og helsetjenester for personer med ROP-lidelser

Lars Lien, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ
Alkoholmisbrukslidelser og depresjon (NIDARC)

Jørgen Gustav Bramness, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Mental distress and fatigue related to hepatitis C among Norwegian PWID

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Prevalens av hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS-studien)

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Posttraumatisk stresslidelse og diabetes 2

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Et overordnede mål for NKROPs forskningsvirksomhet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og samarbeid og samhandling for personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Forskningen skal gjenspeile NKROPs innsatsområder, være praksisnær og gjennomføres i samarbeid med brukere/-organisasjoner. All forskning er eksternt finansiert, men noe egeninnsats beregnes inn (veiledning og merkantil prosjektstøtte). Som støtte til forskere/forskningen driver NKROP flere forskningsgrupper: Helsetjenesteforskning og innovasjon i offentlige tjenester, Helsetjenesteforskning - samhandlingsmodeller og lokalt psykisk helsearbeid for unge og voksne (i samarbeid med Høgskolen i Innlandet), Internasjonal gruppe for FACT forskning, DARCY (depresjon/alkoholbrukslidelser og immunologi). Vi deltar i flere andre grupper (Hepatitt-C med flere). Det unike med forskningen ved NKROP er den korte vegen fra forskningsresultater til implementering i klinisk praksis.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen Dahl

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Solveig Klæbo Reitan
Referansegruppens leder (HMN)
Alf Georg Sørensen
Representant Helse Vest
Asbjørn Larsen- RIO
Brukerrepresentant
Bjørn Stensrud
Representant for tjenesten
Frode Bie
Representant Helse Sør-Øst
Guri Spilhaug
Andre
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Karl Olaf Sundfør - Mental Helse
Brukerrepresentant
Siren Hoven
Representant Helse Nord
Steinar Frøseth - LPP
Brukerrepresentant
Tormod Klovning
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge
Trude Klevan
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler