Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (NKFS) er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av flåttbårne sykdommer.

NKFS har som mål å formidle og bedre kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. NKFS er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og driver med fagutvikling, undervisning og informasjonsarbeid. Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Kompetansetjenesten driver ikke pasientbehandling men gir råd og veiledning pr. e-post og telefon til helsepersonell, pasienter og publikum generelt.

Tjenesten er lokalisert til Sørlandet sykehus HF.

Oppgaver og resultat
Forekomsten av flått/flåttbårne sykdommer øker (klimaendringer, gjengroing, økning i viltbestanden etc.), vi kan ikke forvente nedgang. God informasjon om forebygging, diagnostikk, behandling og rehabiliteringstiltak, kan bidra til færre uavklarte sykdomstilfeller og langtidsplager. Tjenesten har gode rutiner for kunnskapsformidling. Neste år vil vi øke fokuset på kvalitets og effektivitetsmåling av arbeidet vårt. Vi kartlegger kunnskapsnivået hos helsepersonell før/etter kurs (elektroniske spørreundersøkelser) og ber om evaluering etter kurs som vi bruker til forbedring. I 2019 prioriterte vi Nordisk konsensusarbeid (Nordisk rapport om oppfølging av pasienter med kroniske plager som knyttes opp mot flåttbåren sykdom). Rapporten publiseres i 2020 og vil legge til rette for like god behandling i hele landet. I 2019 hadde vi ca.220 000 besøkende på nettsiden. Google Analytics gir god oversikt over hva slags informasjon publikum etterspør og i 2019 utførte vi en stor brukerundersøkelse på nettsiden. Denne skal analyseres i 2020. Vi bruker mye ressurser i forskningsprosjektet BorrSci som også en del av vår kvalitetssikringsarbeid (register og biobank). Vi jobber mot opprettelse av ny biobank/helseregister som skal overta etter BorrSci. Vi har fått innvilget flere prosjekt, nettverks og forskningssøknader, og vi venter svar i 2020 på enda flere (f.eks COST; nettwork on National research network for infections and prudent use of antimicrobials, AIRTick (e-helse innovasjonssøknad).

Vi bruker mange kanaler for kompetansespredning. Vi har årlig minst to kliniske kurs for leger i primær/spesialisthelsetjenesten. I 2020 prioriterer vi Vestlandet. Vi holder jevnlig foredrag/presentasjoner for annet helsepersonell, farmasøyter, lag/foreninger, pasienter etc. Forespørsler om kurs/foredrag er økende. I 2020 skal vi prioritere store målgrupper som jakt/fiske og friluftslivsforeninger og helsepersonell. I 2019 deltok vi på Arendalsuka, og presenterte foredrag/poster på alle nordiske konferanser/seminarer om flått, og på en rekke internasjonale konferanser. Vi deltok i oppdatering av nasjonale antibiotika retningslinjer og var sakkyndig i pasienterstatningssaker. Nettsiden er vår viktigste formidlingskanal. 220 000 brukere besøkte flåttsenteret.no i 2019. Vi er aktive i media og brukes ofte som kilde. Rådgivningstjenesten vår er mye brukt. Vi jobber målrettet for å legge til rette for og formidle forskning, og ukentlige litteratursøk holder oss faglig oppdatert. Vitenskapelige artikler blir spredt i nettverk vårt, på nettsiden og i andre kanaler. Noen fokusområder i 2020 vil bli deltakelse EU-prosjektet NorthTick, BorrSci og COST (hvis søknad godtas), opprettelse av helseregister/biobank og implementering av antibiotika retningslinjer. Vi skal også ha økt fokus på TBE og behandlingsforløp for flåttbårne sykdommer i veterinærmedisin. Vi skal lage informasjonsmateriell om TBE for Nordsjø-regionen og anbefalinger/pasientveiledere til Nevro-NEL.

Den nasjonale referansegruppen vår er aktivt med i forskning, formidling og retningslinjearbeid. Vi har representanter fra alle helseregioner, primærhelsetjenesten, universitetsmiljøene, Folkehelseinstituttet og pasientforeningen. De fleste møtene er elektroniske, men med minst ett fysisk møte i året. Sammen med pasientforeningen var hovedfokuset i 2019 i Nordisk konsensusarbeid og støtte til forskningssøknader. Vi har tett kontakt med klinikere/forskere i egen region - med faggruppemøter en gang i måneden og felles forskningsprosjekter. Vi har jevnlig internundervisning på disse møtene. Vi har også tett kontakt og samarbeid med noen av de tyngste forskningsmiljøene ved UiO, UiB og andre sykehus i landet, som spesialiserte forskningsmiljø innen avansert billeddiagnostikk, immunologi, teknikk og biologiske aspekter av vårt fagområde. Vi er prosjektledere og medarbeider i flere forskningsprosjekter med mange samarbeidspartnere. Det største er BorrSci-prosjektet som Harald Reiso er prosjektleder for. Vi har også flere aktive innovasjonsprosjekter med mange samarbeidspartnere, det viktigste er «flåttregister» og NorthTick prosjektet som vil innebære samarbeid med 11 partnerinstitusjoner i syv land, FHI, NMBU og en lokal IT/teknologi bedrift. Vi jobber aktivt og målrettet mot å utvikle og støtte internasjonalt arbeid på vårt fagområde.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
8 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
3 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
4 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kun rådgivning på telefon/mail/nettside, ikke klinisk aktivitet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Allmennheten rådgivning telefon 5 henvendelser i snitt daglig. (Veiledning).
 • Nettside. 128 556 personer besøkte flåttsenteret.no i 2019. Stor sesongvariasjon. Topp fra juni-juli med 34 000 besøkende. (Veiledning).
 • Informasjonstjeneste e-post. Besvares innen 1 uke. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Arendalsuka stand og foredrag, 5 dager. (Konferanse).
 • Informasjonstjeneste e-post. Besvares innen 1 uke. (Veiledning).
 • 144 oppslag i media hvor Flåttsenteret og/eller de ansatte ble omtalt eller brukt som kilde. Retrieversøk. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Lions Arendal. (Kurs/seminar).
 • Politisk fylkeledelse Agder. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Europeisk infeksjonsmedisinsk konferanse, 4 presentasjoner. (Kurs/seminar).
 • Europeisk/ amerikansk flåttkonferanse Wien, muntlig presentasjon konsensusarbeid. (Konferanse).
 • Helsepersonell rådgiving telefon 5 henvendelser i snitt daglig. (Veiledning).
 • Nettside. 128 556 personer besøkte flåttsenteret.no i 2019. Stor sesongvariasjon. Topp fra juni-juli med 34 000 besøkende. (Veiledning).
 • Informasjonstjeneste e-post. Besvares innen 1 uke. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Forskerkonferanse for skoleelever UiA. (Kurs/seminar).
 • Sykehusledelsen SSHF, direktør og styre. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer, 2020, Ny henvisningsrutine
 • Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2019, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Vi har lagt ut informasjon om våre kvalitetssikrings verktøy på vår nettside. Retningslinjer for behandling av flåttbårne sykdommer i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og veiledere og pasientinformasjon for Nevro-NEL har vært jobbet med i 2019. De publiseres i 2010. Vi har ferdigstilt rapporten Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer, den ligger til publisering hos Helsedirektoratet nå. denne skal også implementeres i et større geografisk område, Nordsjøregionen (som del av North Tick prosjektet).

Forskning

Vitenskapelige artikler

Roaldsnes E, Eikeland R, Berild D

Lyme borreliosis and antibiotic therapy.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Apr 09;139(7). Epub 2019 apr 8

PMID:
30969057
Quist-Paulsen E, Ormaasen V, Kran AB, Dunlop O, Ueland PM, Ueland T, Eikeland R, Aukrust P, Nordenmark TH

Encephalitis and aseptic meningitis: short-term and long-term outcome, quality of life and neuropsychological functioning.

Sci Rep 2019 Nov 06;9(1):16158. Epub 2019 nov 6

PMID:
31695095
Henningsson AJ, Asgeirsson H, Hammas B, Karlsson E, Parke Å, Hoornstra D, Wilhelmsson P, Hovius JW

Two Cases of Borrelia miyamotoi Meningitis, Sweden, 2018.

Emerg Infect Dis 2019 10;25(10):1965-1968.

PMID:
31538916
Cronhjort S, Wilhelmsson P, Karlsson L, Thelaus J, Sjödin A, Forsberg P, Lindgren PE

The Tick-Borne Diseases STING study: Real-time PCR analysis of three emerging tick-borne pathogens in ticks that have bitten humans in different regions of Sweden and the Aland islands, Finland.

Infect Ecol Epidemiol 2019;9(1):1683935. Epub 2019 nov 2

PMID:
31741721
Andersen NS, Larsen SL, Olesen CR, Stiasny K, Kolmos HJ, Jensen PM, Skarphédinsson S

Continued expansion of tick-borne pathogens: Tick-borne encephalitis virus complex and Anaplasma phagocytophilum in Denmark.

Ticks Tick Borne Dis 2019 01;10(1):115-123. Epub 2018 sep 17

PMID:
30245088
Andersen NS, Bestehorn M, Chitimia-Dobler L, Kolmos HJ, Jensen PM, Dobler G, Skarphédinsson S

Phylogenetic characterization of tick-borne encephalitis virus from Bornholm, Denmark.

Ticks Tick Borne Dis 2019 04;10(3):533-539. Epub 2018 des 28

PMID:
30704909
Barstad B, Tveitnes D, Dalen I, Noraas S, Ask IS, Bosse FJ, Øymar K

The B-lymphocyte chemokine CXCL13 in the cerebrospinal fluid of children with Lyme neuroborreliosis: associations with clinical and laboratory variables.

Infect Dis (Lond) 2019 Nov - Dec;51(11-12):856-863. Epub 2019 okt 1

PMID:
31573360
Haahr R, Tetens MM, Dessau RB, Krogfelt KA, Bodilsen J, Andersen NS, Møller JK, Roed C, Christiansen CB, Ellermann-Eriksen S, Bangsborg JM, Hansen K, Benfield TL, Østergaard Andersen C, Obel N, Lebech AM, Omland LH

Risk of neurological disorders in patients with European Lyme neuroborreliosis. A nationwide population-based cohort study.

Clin Infect Dis 2019 Oct 09. Epub 2019 okt 9

PMID:
31598647
Ocias LF, Waldeck M, Hallén I, Nørgaard M, Krogfelt KA

Transnational exchange of surveillance data reveals previously unrecognized TBEV microfocus.

Eur J Public Health 2019 Aug 01;29(4):631-633.

PMID:
31321418
Ocias LF, Dessau RB, Jørgensen CS, Krogfelt KA, Ornstein K

More than just Borrelia? A study of co-infection and etiology in erythema migrans patients from southernmost Sweden.

Infect Dis (Lond) 2019 08;51(8):618-621. Epub 2019 mai 25

PMID:
31130039
Mysterud A, Heylen DJA, Matthysen E, Garcia AL, Jore S, Viljugrein H

Lyme neuroborreliosis and bird populations in northern Europe.

Proc Biol Sci 2019 05 29;286(1903):20190759. Epub 2019 mai 29

PMID:
31138073
Mysterud A, Stigum VM, Jaarsma RI, Sprong H

Genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato detected in 16 mammal species and questing ticks from northern Europe.

Sci Rep 2019 Mar 25;9(1):5088. Epub 2019 mar 25

PMID:
30911054
van Gorkom T, Voet W, Sankatsing SUC, Nijhuis CDM, Ter Haak E, Kremer K, Thijsen SFT

Prospective comparison of two enzyme-linked immunosorbent spot assays for the diagnosis of Lyme neuroborreliosis.

Clin Exp Immunol 2019 Oct 30. Epub 2019 okt 30

PMID:
31665540
Kjær LJ, Soleng A, Edgar KS, Lindstedt HEH, Paulsen KM, Andreassen ÅK, Korslund L, Kjelland V, Slettan A, Stuen S, Kjellander P, Christensson M, Teräväinen M, Baum A, Isbrand A, Jensen LM, Klitgaard K, Bødker R

A large-scale screening for the taiga tick, Ixodes persulcatus, and the meadow tick, Dermacentor reticulatus, in southern Scandinavia, 2016.

Parasit Vectors 2019 Jul 09;12(1):338. Epub 2019 jul 9

PMID:
31288866
Jung Kjær L, Soleng A, Edgar KS, Lindstedt HEH, Paulsen KM, Andreassen ÅK, Korslund L, Kjelland V, Slettan A, Stuen S, Kjellander P, Christensson M, Teräväinen M, Baum A, Klitgaard K, Bødker R

Predicting the spatial abundance of Ixodes ricinus ticks in southern Scandinavia using environmental and climatic data.

Sci Rep 2019 Dec 02;9(1):18144. Epub 2019 des 2

PMID:
31792296
Paulsen KM, Granquist EG, Okstad W, Vikse R, Stiasny K, Andreassen ÅK, Stuen S

Experimental infection of lambs with tick-borne encephalitis virus and co-infection with Anaplasma phagocytophilum.

PLoS One 2019;14(12):e0226836. Epub 2019 des 19

PMID:
31856227
Paulsen KM, das Neves CG, Granquist EG, Madslien K, Stuen S, Pedersen BN, Vikse R, Rocchi M, Laming E, Stiasny K, Andreassen ÅK

Cervids as sentinel-species for tick-borne encephalitis virus in Norway - A serological study.

Zoonoses Public Health 2019 Dec 19. Epub 2019 des 19

PMID:
31855321
Agergaard CN, Rosenstierne MW, Bødker R, Rasmussen M, Andersen PHS, Fomsgaard A

New tick-borne encephalitis virus hot spot in Northern Zealand, Denmark, October 2019.

Euro Surveill 2019 Oct;24(43).

PMID:
31662158
Jaenson TGT, Wilhelmsson P

First records of tick-borne pathogens in populations of the taiga tick Ixodes persulcatus in Sweden.

Parasit Vectors 2019 Nov 28;12(1):559. Epub 2019 nov 28

PMID:
31775857
Pedersen BN, Jenkins A, Paulsen KM, Okbaldet YB, Edgar KS, Lamsal A, Soleng A, Andreassen ÅK

Distribution of Neoehrlichia mikurensis in Ixodes ricinus ticks along the coast of Norway: The western seaboard is a low-prevalence region.

Zoonoses Public Health 2019 Nov 09. Epub 2019 nov 9

PMID:
31705635
Slunge D, Jore S, Krogfelt KA, Jepsen MT, Boman A

Who is afraid of ticks and tick-borne diseases? Results from a cross-sectional survey in Scandinavia.

BMC Public Health 2019 Dec 11;19(1):1666. Epub 2019 des 11

PMID:
31829150
Jepsen MT, Jokelainen P, Jore S, Boman A, Slunge D, Krogfelt KA

Protective practices against tick bites in Denmark, Norway and Sweden: a questionnaire-based study.

BMC Public Health 2019 Oct 22;19(1):1344. Epub 2019 okt 22

PMID:
31640665
Sprong H, Moonen S, van Wieren SE, Hofmeester TR

Effects of cattle grazing on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas of the Netherlands.

Ticks Tick Borne Dis 2019 Dec 06. Epub 2019 des 6

PMID:
31837919
Tjernberg I, Johansson M, Henningsson AJ

Diagnostic performance of cerebrospinal fluid free light chains in Lyme neuroborreliosis - a pilot study.

Clin Chem Lab Med 2019 Nov 26;57(12):2008-2018.

PMID:
31199760
Berende A, Agelink van Rentergem J, Evers AWM, Ter Hofstede HJM, Vos FJ, Kullberg BJ, Kessels RPC

Cognitive impairments in patients with persistent symptoms attributed to Lyme disease.

BMC Infect Dis 2019 Oct 07;19(1):833. Epub 2019 okt 7

PMID:
31590634
Berende A, Ter Hofstede HJM, Vos FJ, Vogelaar ML, van Middendorp H, Evers AWM, Kessels RPC, Kullberg BJ

Effect of prolonged antibiotic treatment on cognition in patients with Lyme borreliosis.

Neurology 2019 03 26;92(13):e1447-e1455. Epub 2019 feb 22

PMID:
30796143
Petersen A, Rosenstierne MW, Rasmussen M, Fuursted K, Nielsen HV, O'Brien Andersen L, Bødker R, Fomsgaard A

Field samplings of Ixodes ricinus ticks from a tick-borne encephalitis virus micro-focus in Northern Zealand, Denmark.

Ticks Tick Borne Dis 2019 08;10(5):1028-1032. Epub 2019 mai 19

PMID:
31151922
Solheim AM, Ljøstad U, Mygland Å

Six versus two weeks treatment with doxycycline in Lyme neuroborreliosis: the protocol of a multicentre, non-inferiority, double-blinded and randomised controlled trial.

BMJ Open 2019 06 14;9(6):e027083. Epub 2019 jun 14

PMID:
31201188
Thortveit ET, Lorentzen ÅR, Ljøstad U, Mygland Å

Somatic symptoms and fatigue in a Norwegian population with high exposure to ticks.

Ticks Tick Borne Dis 2019 01;10(1):156-161. Epub 2018 okt 9

PMID:
30337264
Utfyllende informasjon

Utvalget representerer publikasjoner fra norske miljø som jobber med problematikk rundt flått og flåttbårne sykdommer, samt miljø i Nordiske og Europeiske land som Flåttsenteret har samarbeid med.

Avlagte doktorgrader

Nanna Skaarup Andersen

Tick-borne infesctions in Denmark-with special emphasis on tick-borne encephalitis

Disputert:
Juni 2019
Hovedveileder:
Sigurdur Skarphedisson
Lukas Frans Ocias

Tick-transmitted Rickettsiosis in the Norddic countries,- a cause for concern?

Disputert:
Juni 2019
Hovedveileder:
Karen Angeliki Krogfelt
Utfyllende informasjon

Det er ikke avlagt doktorgrader i Norge i år, men Randi Eikeland, faglig leder ved NKFS var førsteopponent ved begge disse doktorgradene. Vi jobber sammen i Nordiske prosjekter og EU prosjekter med hovedveilederne (Nordisk konsensusarbeid, ScandTick, NorthTick og søknadene COST og AIRTick som ennå ikke er avgjort).

Forskningsprosjekter

Flått - IMMUN

Hanne Quarsten, Sørlandet sykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
NorthTick

Per-Eric Lindgren, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Norsk register for flåttbårne sykdommer

Randi Eikeland, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Nordisk konsensus - flåttbårne sykdommer

Randi Eikeland, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

BorrSci

Harald Reiso, Sørlandet sykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

BorrSci (Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce Diagnostic & Therapeutic uncertainties) er nærmere omtalt her: https://flåttsenteret.no/forskning/1051-2/ NorthTick er et prosjekt som er delinansiert av EU gjennom European Regional Development Fund og et North Sea Region Programme 2014 - 2020 (NorthTick: Tick-Borne Infections in North Sea Region - A Competence Network to Improve Public Service Delivery based on a One Health Perspective). Sørlandet Sykehus/Flåttsenteret er leder av arbeidspakke 5 i NorthTick: “Management of tick-borne diseases”. Nordisk konsensus - flåttbårne sykdommer. En rapport om prosjektet: "Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer" er oversendt oppdragsgiver Helsedirektoratet desember 2019, og er til vurdering og prosess for trykking der. Flått-IMMUN prosjektet skal undersøke for hvor vanlig flåttoverførte infeksjoner hos utvalgte pasientgrupper med immunsvekkelse er på Sørlandet. Det vil også kunne vise om noen pasientgrupper er mer utsatt for infeksjon avhengig av hvilken immunmodulerende behandling de får, hvilken grunnsykdom de har og om det finnes asymptomatisk bærerskap.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sørlandet sykehus HF, ved Direktør Susanne Hernes

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Elling Ulvestad
Referansegruppens leder (HV)
Arne Martin Slåtsve
Representant Helse Nord
Bjørn Barstad
Representant Helse Vest
Else Liv Quist-Paulsen
Representant Helse Sør-Øst
Ingeborg Aaberge
Andre
Knut Eirik Eliassen
Kommunal representant
Pascal Brugger-Synnes
Representant Helse Midt-Norge
Randi Eikeland
Representant for tjenesten
Tone Synnestvedt
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler