Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer

Tjenesten er en kompetansetjeneste innen tverrfaglig utredning og behandling av vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkenbunnsmerter, samt komplekse og sammensatte bekkenbunnforstyrrelser. Tjenesten er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Dette gjøres i form av hospiteringsplasser, kurs, undervisning, foredrag, og konsulenthjelp. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum generelt. Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Facebook: http://www.facebook.com/unnkib E-læringsportal: http://www.helsekompetanse.no/kib

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OPP MOT OPPGAVESPEKTERET: •BYGGE OPP OG FORMIDLE KOMPETANSE: -Tjenesten bidrar aktivt til oppbygging av kompetanse ved undervisning, utdanning, veiledning og informasjon til helsepersonell, studenter, pasienter/publikum i alle helseregioner. Det er tydelig at e-læringskurs gjør kompetanseformidling godt tilgjengelig for helsepersonell over hele landet, og tjenesten vil fortsette å satse på e-helse i tiden fremover. Kompetanseoppbygging/formidling til primærhelsetjenesten er et eget prosjektarbeid. -Ang. nettverksbygging i alle helseregioner: Tjenesten har tatt initiativ til etablering av tre tverrfaglige nasjonale fagnettverk for konservativ behandling innen hhv; avførings- og vannlatingsproblematikk og smerte. Ett av nettverkene er et to-årig prosjektarbeid. Alle helseregioner er representert. Det arbeides med nasjonal konsensus om veiledning/anbefaling for utredning og behandling. -Ang. avklaring av rolle/ansvar ift andre nasj.tjenester: Tjenesten har kontaktet aktuelle nasjonale tjenester. Det er avtalt å ha nettmøte i slutten av jan.16 for å avklare felles ansvarsområder og fremtidig samarbeid. Nasj. tjeneste for kvinnehelse mener det ikke er overlappende områder, mens flere tjenester under NKSD skal delta på møte. •OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER: Tjenesten har ansvar for drift av NRA-registeret, inkludert ansvar for opplæring//oppfølging av registeransvarlige i hele landet. Resultater formidles via rapporter, registerkonferanser, abstracts/kongress. Forskning og artikler er planlagt. Konservativ beh. av avføringslekkasje overvåkes lokalt ved UNN. Kir.beh. av urininkontinens hos kvinner overvåkes av andre. Det er et mål at arbeidet med de nasjonale fagnettverkene skal lede til enighet om variabler for kvalitetsregistre for konservativ behandling. Arbeidet med videre utvikling av kvalitetsregistre avventer resultater i fagnettverkene. •DELTA I FORSKNING OG ETABLERING AV FORSKERNETTVERK: -Tjenesten har flere forskningsprosjekter, master- og fagutviklingsprosjekter, medvirker i forskning internasjonalt, og jobber for å etablere forskningsnettverk for å få igangsatt flerregionale prosjekter. Angående forskningsnettverk: I pågående prosjekter er det prosjektgrupper bestående av deltagere fra flere helseregioner og/eller internasjonale forskere. Etter avtale med faglig referansegruppe planlegges å etablere et forskningsnettverk bestående av minst en representant fra hver helseregion. Referansegruppens medlemmer inviteres inn (evt de melder en annen representant). Nettverket vil ha ansvar for å ha oversikt/melde inn områder med behov for forskning fra sin helseregion, bidra til at aktuelle prosjekter gjøres flerregionalt, samt være støtte/ressursgruppe for forskere innen fagområdet. •BIDRA I RELEVANT UNDERVISNING: Tjenesten har, i samarbeid med Tverrfaglig team, høy undervisningsaktivitet til helsepersonell og studenter i alle helseregioner, samt til pasienter, da primært de som behandles i egen region. Via nettverk, også undervisningssamarbeid med andre helseregioner og internasjonale spesialister (APFM 2015). •SØRGE FOR VEILEDNING, KUNNSKAPS- OG KOMPETANSESPREDNING TIL HELSETJENESTEN, ANDRE TJENESTEYTERE OG BRUKERE: Tjenesten formidler kunnskap på individ- og systemnivå på tre nivåer; 1. grunnleggende kunnskap, 2. spesialisert kunnskap og 3. forskning. Dette via direkte veiledning, undervisning/foredrag, informasjon og kurs på Helseportalen, informasjon på egen nettside, facebook, skriftlig informasjonsmateriale, vitenskapelige artikler og fagartikler, bidrag i arbeid med utvikling av faglig veileder, samt via media og offentlig rapport. •IVERKSETTE TILTAK FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL NASJONALE KOMPETANSETJENESTER: Tjenesten jobber for å fremme tilgjengelighet via Helseportalen, websiden, Facebook, Helsenorge.no, elektronisk oversikt over behandlingstilbud, media, nettverksbygging og undervisning. i Tillegg ved å bidra til at fagmiljø i andre helseregioner etableres, og ved samarbeid med andre nasjonale tjenester. •BIDRA TIL IMPLEMENTERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS: Tjenesten har bidratt til implementering av av kunnskapsbas.praksis ved videreformidling av kunnskap til fagpersonell. Bidrar også i utvikling av nasjonale retningslinjer. •ETABLERE FAGLIGE REFERANSEGRUPPER: Faglig referansegruppe for tjenesten er etablert med representant fra hver helseregion og brukerrepresentant. Repr. for kommunehelstj. er forsøkt å få inn, men har ikke lyktes.

VURDER SPESIELT AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING: Nasjonale tjenester og regionale kompetansesentre skal gi en vurdering av årets aktivitet opp mot oppgaver og mål for kompetansespredning. Nasjonale tjenester skal sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Virkemidler for å oppnå dette er bl.a. opprettelse av faglige referansegrupper, undervisning, kurs og konferanser, og dette gjøres det rede for i andre deler av rapporteringsskjemaet. For nasjonale tjenester etterspør Helsedirektoratet i tillegg følgende informasjon som det skal gjøres rede for i dette tekstfeltet: •HAR TJENESTEN UTARBEIDET SPESIFIKK PASIENTINFORMASJON OM TJENESTENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE? Svar: Ja, både i form av informasjonshefte og på vår nettside (www.unn.no/kib). Begge steder er teksten revidert for å tydeligjøre på en bedre måte hva som er tjenestens ansvarsområde og oppgaver. Hensikten med revideringen er å unngå at tjenesten forveksles med nasjonal behandlingstjeneste. •HAR TJENESTEN UTARBEIDET EN PLAN FOR KOMPETANSESPREDNING? Svar: Ja, revidert kompetansespredningsplan for 2015-2017 er utarbeidet. Planen inneholder delmål som kan evalueres opp mot måloppnåelse innenfor tre nivå av kunnskap: 1) GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP; A) sammenstille kunnskap som skal være tilgjengelig på websiden og kompetanseportalen: Målgruppe er helsepersonell og publikum i alle helseregioner. Statusfelt for dokumentasjon av utførte oppgaver viser at følgende områder er fullført eller pågående: Informasjon om årsaker og hvilke tiltak/behandling. Oversikt over hvor ulik behandling finnes. Behandlings/utredningsalgoritme, disse vil revideres i tråd med resultat fra arbeidet i de tre nasjonale fagnettverkene innen avførings- og vannlatingsproblematikk, samt smerte. B) formidlingskanaler, når publikum og alle helseregioner. Status som fullført eller pågående: Nettside, er revidert mtp innhold, men skal over på ny plattform i løpet av våren 2016. E-læringsportal: Kurs for helserpersonell ang obstetriske sfinkterskader ble publisert juli 2015. Pågår; bidra til utvikling av faglig veileder for pasienter med MS. Informasjon for pasienter/publikum ang. urin- og analinkontinens ble fullført i 2015. Tilbudsportal: Landsoversikt, oppdateres jevnlig. Brosjyrer/inforasjonsskriv om KIB, revidert juni 2015. Foredrag og undervisning: allerede omtalt. Facebook; per 25.11.2015 hadde siden 466 likere, mål er å få totalt 650 likere. Mediaoppslag; mål å ha minst ett per år, i 2015 var det to. Andre offentlige kanaler: Helsenorge.no: tjenesten har levert informasjonstekst, venter på publisering. Har fått inn lenke til tjenestens kompetanseportal via tema "bekkenbunnstrening". C) Distribuering/formidling: Distribusjonslister til internt bruk utarbeidet for å sende aktuell informasjon til primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og nettverkene, oppdateres jevnlig. Brukes aktivt ved all aktuell informasjon om kurs, konferanser, nyheter etc. 2) SPESIALISERT KUNNSKAP: Målgruppe: helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt studenter: Undervisning innen aktuelle områder ble gitt til alle helseregioner under APFM 2015. Obstetriske sfinkterskader; e-læringskurs publisert i 2015 på kompetanseportalen. Hittil 32 påmeldte fra hele landet. Kvalitetsregister, informasjon om NRA på regional kvalitetsregisterkonferanse. Presentasjon av tidlige resultater via abstract og oral presentation på internasjonal kongress. 3) FORSKNING: Tjenesten har i 2015 ansatt fag- og forskningsansvarlig professor som bidrar i flere studier lokalt og internasjonalt. Det samme gjør flere medlemmer i tverrfaglig team. Det er i 2015 knyttet to PhD-prosjekter, ett masterprosjekt for fysioterapeut og tre masterprosjekter for medisinerstudenter på femte studieår til tjenesten. Det jobbes med å etablere forskernettverk med alle helseregioner. Dette forventes å bidra til flerregional forskning i fremtiden. Det er planlagt forskning utfra NRA-registeret og samhandlingsprosjektet. Begge forventes å involvere flere, evt alle helseregioner.

Tjenestens reviderte Strategi- og handlingsplan med resultatmål (2015-2016) er utviklet med fokus på arbeidsområdene og ivaretar krav om etablering av resultatmål og system for dokumentasjon/status av resultatoppnåelse. Måloppnåelse evalueres for hver oppgave opp mot beskrevne resultatmål for hver oppgave. OVERORDNET RESULTATMÅL presenteres innledningsvis side 11, og er som følger: ”Pasienter som lever med inkontinens og/eller dysfunksjon og/eller smerter knyttet til bekkenbunn/underliv skal innen 2022 få riktig helsehjelp, på rett nivå, til riktig tid, og av høy faglig kvalitet, uavhengig av bosted i landet”. Tjenesten har fem grunnpilarer som all drift knyttes opp mot, og oppgaver, resultatmål, forventet ferdigstilling og statusdokumentasjon går over 21 sider. Det blir derfor for omfattende å gi en fullstendig beskrivelse i denne rapporten. 1) PASIENT: Klinisk aktivitet; tverrfaglig tilnærming til utredning, behandling av pasienter/beh. tilbud. Hovedmål: Tjenesten skal være knyttet til det tverrfaglige kliniske fagmiljøet og bidra til at det foregår klinisk virksomhet, nødvendig for å bygge opp og opprettholde kompetanse og nødvendig for å kunne spre kunnskap på fagfeltet. Oppsummert status: 43 fagspesialister fra de aktuelle fagspesialiteter ved UNN Tromsø, Harstad og er tilknyttet tjenesten via Tverrfaglig team/tverrfaglige møter. Det utarbeides skreddersydde tverrfaglige utrednings- og behandlingsplaner for hver pasient. Utredning og behandling foregår i UNN og finansieres på vanlig måte (ikke av tjenesten). Tjenesten har bygget opp konservativ behandlingstilbud for pasienter med avføringsproblematikk ved UNN. Ansvar overtatt av poliklinikk. Evalueres via lokalt kvalitetsregister. 2) KVALITET: Overvåke og følge opp behandlingsresultater; Hovedmål: Tjenesten bidrar til at instiusjoner/fagmiljø på begge tjenestenivåer over hele landet har mulighet for å evaluere/overvåke behandling som gis slik at resultater kan danne grunnlag for utvikling og kvalitetsforbedring av helsetjenestetilbudene. Oppsummert status: Tjenesten har tatt initiativ til etablering av tre nasjonale fagnettverk innen konservativ behandling. Deltagerne er tverrfaglig representert fra hele landet. Det jobbes med å utarbeide anbefalinger for utredning og behandling. Når det foreligger nasj. konsensus om skåringsverktøy og retningslinjer skal disse implementeres, og de vil danne grunnlag for kvalitetsregistre, fagutvikling og forskning. 3) KOMPETANSEOPPBYGGING; til helsetjenesten og befolkningen. Hovedmål: Tjenesten er en pådriver for fagutvikling og forskning på områder med behov for økt kompetanse, for å øke kunnskap og kompetanse hos studenter, helsepersonell, pasienter og publikum. Oppsummert status: Fagutviklingsarbeid via tre nasjonale fagnettverk pågår. Tjenesten driver aktivt med forskning og fagutviklingsprosjekter, undervisning, hospitering, formidling og veiledning innenfor sitt ansvarsområde til helsepersonell og pasienter/allmennheten. 4) KOMPETANSESPREDNING OG IMPLEMENTERING AV NY KUNNSKAP; Hovedmål: Tjenesten skal bidra til at eksisterende kunnskap gjøres kjent og implementeres i klinisk pasientarbeid ved hjelp av nasjonale og internasjonale nettverk, undervisning, hospitering, veiledning og rådgivning. Oppsummert status: tjenesten har utarbeidet plan for kompetansespredning, gitt undervisning tilgjengelig for helsepersonell og studenter i alle helseregioner, deltar i nasjonalt forankret arbeid for utarbeidelse av nasj. retningslinje, jobber med samhandlingsprosjekt for å implementere eksisterende kunnskap og utvikle ny. Sprer kunnskap via vitenskapelige artikler og arbeider med tre nasjonale fagnettverk for konsensus og deretter implementering av faglige anbefalinger. 5) SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL KOMPETANSE- herunder tjenestens oppgaver, ikke i betydningen sentralisering av behandling: Hovedmål: Tjenesten skal, via ulike tiltak, gjøre kunnskap om kompetanse tilgjengelig for pasienter, publikum og helsepersonell. Oppsummert status: IKT-tiltak, Helsenorge.no, publikasjoner, prosjekter og forskning, nettverksbygging, samt media er kanaler benyttet i 2015. Tjenesten jobber for at det etableres tverrfaglige tjenester også ved Helse-Midt og Helse-Vest. Tjenesten har skrevet anbefaling om at Bekkensenteret ved AHUS blir regionalt kompetansesenter. Tjenesten arbeider målrettet og aktivt videre for å bygge opp og spre kunnskap og kompetanse i hele landet, i samarbeid med helsepersonell og brukere i alle helseregioner.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
31 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
10 timer
Utfyllende informasjon

EGEN REGON, utdanning av annet personell: Kurbadet i Tromsø, Vannlatingsforstyrrelser - 1t. Regional fagdag for nasj.tjenester, inkontinens og tverrfaglig tilnærming - 1t. Internundervisning ved ulike avdelinger ved UNN, sykdomslære, utredning og behandling - totalt 8t. EGEN REGION, etterutdanning av helsepersonell: Gastrokirurger; behandlingsalgoritme ved anale fissurer - 1t. Nord-norsk forum for gynekologi; Ny metode for testing og behandling av kvinner med stress urininkontinens - 1t. EGEN REGION, videreutdanning av helsepersonell: Videre- og etterutdanningskurs for allmennleger, Høstkurs i Harstad; Informasjon om tjenesten, samt anal- og urininkontinens og konservativ behandling -2t. EGEN REGION, grunnutdanning: inkontinens og genital descens, bekkenanatomi og inkontinens, utredning og behandling, underlivssmerte; medisinerstudenter og fysioterapistudenter/turnusstudenter -16t. FLERE REGIONER, etterutdanning av helsepersonell; Kurs i kolorektalkirurgi; hva gjøres ved et bekkensenter? - 1t. Kolorektaldagen i Aarhus; anal fissur - 1t. ALLE REGIONER, etterutdanning av helsepersonell: Kurs for leger i spesialisering; ano-proctologi - 10 t. Årsmøte i Norsk gynekologisk forening; ny metode for undersøkelse og behandling av stress urininkontinens - 1t. Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM) 2015; to dagers tv.faglig konferanse, godkjent av DNLFs spesialistkomiteer; urologi, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, med 12t som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Godkjent for Allmennmedisin med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Godkjent av Fagforbundet med 12 timer for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere og øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjent av Norsk sykepleieforbund med 12 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Både helsepersonell og studenter var inviterte til å delta. Totalt 129 deltagere med tverrfaglig representasjon fra alle helseregioner i Norge, samt internasjonale deltagere. E-Læringskurs i forebygging og behandling av obstetriske sfinkterrupturer; godkjent med 8 t. for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning fra spesialistkomiteene i Den norske legeforening (DNLF); generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fagforbundet; godkjent med 8t. som tellende program for klinisk fagstige for hjelpepleiere omsorgsarbeidere, sykepleiere, samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Norsk sykepleierforbund; godkjent med 6t. som meritterende til klinisk spesialist som jordmor. Kurset ble tilgjengelig høsten 2015. Hittil er det 32 påmeldte deltagere; 21 leger/legespesialister, 7 jordmødre, 2 fysioterapeuter og 2 manuellterapeuter. Til sammenligning var det 11 deltagere ved forrige kurs, som var et ordinært fysisk kurs; 3 leger og 8 sykepleiere. UNDERVISNING TIL PASIENTER: I tillegg har tjenesten og tverrfaglig team hatt undervisning til pasienter og pårørende på Lærings- og mestringskurs for pasienter med sakral nervemodulator, pasienter med MS (nydiagnostiserte) og for pasienter som er behandlet for prostatakreft - og deres pårørende. APFM 2015 ble også denne gang arrangert i samarbeid med Bekkensenteret på AHUS og St. Olavs hospital i Trondheim.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 2 dagers lærings og mestringskurs for pasienter med sakral nervemodulator. (Kurs).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Undervisning til pasienter med MS; avførings- og vannlatingsforstyrrelser. (Kurs).
 • Undervisning til pasienter og pårørende på LMS kurs etter behandling for prostatakreft. (Kurs).
 • Undervisning til pasienter på LMS kurs for pasienter med MS. (Kurs).
 • veiledning/undervisning på LMS kurs for menn behandlet for ca prostata; egenbehandling ved UI og erektil dysfunksjon. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Helseportal på nett. (Veiledning).
 • Nettside og Facebook. (Veiledning).
 • Helsenorge.no. (Veiledning).
 • Intervju/artikkel. (Intervjuer/oppslag i media).
 • artikkel i Dagens Medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Abstracts og podium oral. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Informasjon om smertebehandlingstilbud og forskningsprosjekt. (Veiledning).
 • Hospitanter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 30 timer til studenter på master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved UIT. (Veiledning).
 • Veiledning til fire medisinerstudenter på femte studieår. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Ang. INFORMASJON OM SMERTEBEHANDLINGSTILBUD og forskningsprosjekt på kroniske bekkensmerter: Stipendiat/fysioterapeut Ane Henriksen har hatt til sammen ti timer med informasjon til helsepersonell ved relevante avdelinger/personell i sykehus, samt ved private institusjoner, i Helse- Nord, Helse- midt og Helse- sør Øst. HELSEPORTAL: http://helsekompetanse.no/kib/: her ligger informasjon til pasienter, publikum og helsepersonell, informasjonsfilmer, oversikt over hvor man finner ulike typer behandling, oversikt over kurs, e-læringskurs for helsepersonell kan tas her, med mer. Det jobbes kontinuerlig med utvikling av faglig innhold og utvidelse av tema innen kategoriene for helsepersonell og pasienter/publikum. Siden er godt besøkt av helsepersonell og pasienter over hele landet. Bare i desember var det på "KIB pasient" 400 økter fordelt på 305 brukere (920 sidevisninger), mens "KIB" hadde 60 økter på 50 brukere med 324 sidevisninger. Det er flest brukere fra de største byene; Oslo, Asker, Tromsø, Stavanger, Trondheim, men brukere over hele landet er representert. Det er også registrert brukere i Danmark. NETTSIDE OG FACEBOOK: www.unn.no/kib: her er informasjon til pasienter/publikum og helsepersonell om den nasjonale tjenesten, utredning og behandling, kurs med mer. Revidering av nettsiden skjer i nær fremtid i sammenheng med at hele sykehuset skrifter plattform. Vi har imidlertid endret tekst om tjenesten for å unngå at KIB forveksles med en nasjonal behandlingstjeneste. Dette i samsvar med kommentarer fra den faglige referansegruppen i evalueringen for 2014. Facebook; /www.facebook.com/unnkib: her presenteres aktuelle nyheter, kurs og aktuelle fokussaker. HELSENORGE.NO: KIB har utarbeidet tekst om tjenesten som skal inn på helsenorge.no. Det er også lenke til tjenestens kompetanseportal under temaet "inkontinens". HOSPITANTER: I samarbeid med Bekkensenteret på AHUS ble et fire-dagers hospiteringsprogram (2 dager ved UNN og 2 dager ved AHUS) laget for to brazilianske fysioterapeuter/PhD-stipendiater. Tjenesten samarbeidet dessuten med det tverrfaglie teamet om hospiteringsprogrammer for flere sykepleiere, leger og fysioterapeuter fra alle helseregioner. ABSTACTS/POSTERS og PODIUM ORAL: 1- "The first results from the Norwegian Registry for Surgical Treatment of Anal Incontinence"(Rydning, Stedenfeldt m.fl), ICS 2015, Montreal. 2- "Sacral Neuromodulation Versus Perianal Bulking Injection of Collagen in the Treatment of Fecal Incontinence following Obstetric Anal Sphincter Injury: a radnomized clinical trial" (M. Rydning), ICS 2015, Montreal. 3- "Sacral Neuromodulation versus Bulking agents" (M. Rydningen), ESCP, Dublin. 4-"Lengden på analsfinkter hos friske unge kvinner" (S. Norderval); en sammenlignende studie mellom 3D ultralyd og anal manometri", Norsk kirurgisk forenings høstmøte, Oslo. ABSTRACTS: 1- "Chronic Pelvic Pain, Muscle Tension and Subjective Health Complaints" (A.T.Vold og M. Stedenfeldt), WCAPP 2015, Nice. Videre har tjenestens fag-og forskningleder medvirket på følgende: 2- "Interim Results of a European, Multi-Center, Prospective, Observational Study of Permacol™ Collagen Paste Injection for the Treatment of Anal Fistulas", (Pasquale Giordano1, Pierpaolo Sileri2, Steen Buntzen3, Angelo Stuto4, Joseph Nunoo-Mensah5, Leonardo Lenisa6, Baljit Singh7, Ole Thorlacius-Ussing8, Ben Griffiths9, Dorin Ziyaie). ACPGBI 2015. 3- "Final results of the MASERATI 100 clinical trial: Outcomes of Permacol™ collagen paste for the treatment of anal fistulas", (Pasquale Giordano1, Pierpaolo Sileri2, Steen Buntzen3, Angelo Stuto4, Joseph Nunoo-Mensah5, Leonardo Lenisa6, Baljit Singh7, Ole Thorlacius-Ussing8, Ben Griffiths9, Dorin Ziyaie). ESCP 2015 4- "Is efficacy of sacral nerve stimulation for feacal incontinence depending on the number of active poles during lead placement", (Jakob Duelund-Jakobsen M.D., Ph.D. 1, Paul-Antoine Lehur, M.D., Ph.D2. Lilli Lundby, M.D., Ph.D. 1, Vincent Wyart, M.Sc. 2, Søren Laurberg, M.D., D.M.Sc 1, Steen Buntzen, M.D., D.M.Sc 1). ESCP 2015 5- "Functional outcome after laparoscopic anterior mesh rectopexi vs. Laparoscopic posterior for rectal prolapse – a prospective, randomised study", (L Lundby, L H Iversen, S Buntzen, P Wara, K L Høyer og S Laurberg). ESCP 2015 6- "Funktionel status efter kontrolleret lateral intern sphincterotomi for analfissur: Det optimale studie design?" (N C Schmidt Voss, S Buntzen og L Lundby). Dansk Kirurgisk Selskab november 2015 7- "LIFT og BioLIFT operation for komplekse anale fistler – et års follow up", (M Ørting, S Buntzen og L Lundby). Dansk Kirurgisk Selskab november 2015 7- "Long-term experience of magnetic anal sphincter augmentation in patients with fecal incontinence", ( J Sugrue, P Lehur, R Madoff, S McNevin, S Buntzen, S Laurberg and A Mellgren). Submitted ASCARS 2016 INTERVJU/ARTIKKEL:"En lekkasje er ikke bare en lekkasje" og informasjon om den nasj. tjenesten KIB, innstikk i Dagbladet om kvinnehelse, M. Rydningen, samt at artikkel ble publisert på Mediaplanets nettsider: kvinnenifokus.no, artikkelen ble delt et par hundre ganger og nådde via sosiale medier ca 5500 personer. ARTIKKEL i Dagens Medisin; "Budsjettforslag med negative konsekvenser", 8. desember, M. Nicolaisen og S. Norderval. VEILEDNING TIL MEDISINERSTUDENTER, femte studieår: 1- Veiland Ø. Humberset, veileder S. Norderval: "Inkontinens etter obstetrisk fødselsskade". 2- Veiland Østlyngen, veileder S. Norderval og S. Buntzen; "Validering av St. Marks spørreskjema, kan det brukes som selvrapport spørreskjema?". 3- Veiland Medlie, veileder M. Stedenfeldt og S. Buntzen; "Respons på konservativ behandling hos pasienter med anal inkontinens VS pasienter med anal inkontinens og urininkontinens". 4- Veiland S. Riise, veileder M. Rydningen; "Sakral nervemodulering og dobbelinkontinens". INTERVJU MED HELSE-NORD ANG BRUK AV E-LÆRINGSPORTAL SOM KANAL FOR KOMPETANSESPREDNING OG FORMIDLING: Publisert i KKF Rapport 2015-02; "Nasjonale tjenester i spesielalisthelsetjenesten - Rapport 2014".

Kvalitetsverktøy

 • Faglig veileder for MS med ulike pas.forløp., 2016, Nasjonal retningslinje
 • Norsk register for analinkontinens, 2014, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Kompetansespredningsplan 2015-2017, 2014, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Revidert/oppdatert kOMPETANSESPREDNINGSPLAN er utarbeidet og levert til Helse-Nord. Målsetninger er angitt, det samme er angitte tidsfrister. Status for hver oppgave skrives i eget felt, således enkelt å vurdere måloppnåelse, samtidig som dette dokumenteres. NRA: Norsk register for analinkontinens, inkluderer pasientopplevelse av behandlingsforløpet. Fortsatt er det ett sykehus som ikke leverer data. Prosjekt for å øke dekningsgrad pågår. Ny oppdatert webproduksjon er underveis. Det samme er online rapportløsning. Registeret fikk apseptert abstract til ICS kongress 2015 (International Continence Society) der styringsgruppelder Astrid Rydning presenterte tidlige resultater via oral-presentation. LOKALT KVALITETSREGISTER og TVERFFAGLIG EVALUERING: Pasienter som har gjennomgått konservativ behandling ved tverrfaglig team inngår i det samtykkebaserte lokale kvalitetsregisteret. Dette omfatter både "ordinære" pasienter med inkontinens og bekkenbunnsykdom, og pasienter som får konservativ behandling etter vurdering i det tverrfaglige teamet. Tverrfaglig evaluering (tidligere clinical audit) for tverrfaglige møter - pasienter fra hele landet; samtykkebasert, evaluering av pasientforløp/behandling initiert og utført i regi av tverrfaglig team. komplisert sammensetning av utredningsverktøy gjør direkte effektevaluering krevende å få til systematisk. Det jobbes med å finne system og variabler som gir god kvalitet på data. Viser til arbeid i de nyopprettede nasjonale fagnettverkene der nasjonal konsensus om måleverktøy er ett av målene. Nasjonal konsensus vil være grunnlag for å utvikle nasjonale anbefalinger, som igjen vil danne grunnlag for systematisk overvåking av konservativ behandling. En slik overvåking vil være kompletterende til de nasjonale registre for kirurgisk behandling av gynekologisk- og anal inkontinens. Faglig veileder for MS, med ulike pasientforløp, er under utvikling og forventes ferdigstilt i 2016. Tjenesten har bidratt innen pasientforløp ved vannlatingsforstyrrelser. Veilederen er et initiativ fra Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sclerose, som leder arbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Ratto C, Buntzen S, Aigner F, Altomare DF, Heydari A, Donisi L, Lundby L, Parello A

Multicentre observational study of the Gatekeeper for faecal incontinence.

Br J Surg 2016 Feb;103(3):290-9. Epub 2015 des 1

PMID:
26621029
Lundby L, Hagen K, Christensen P, Buntzen S, Thorlacius-Ussing O, Andersen J, Krupa M, Qvist N

Treatment of non-IBD anal fistula.

Dan Med J 2015 May;62(5).

PMID:
26050835
Sunesen KG, Nørgaard M, Lundby L, Havsteen H, Buntzen S, Thorlacius-Ussing O, Laurberg S

Long-term anorectal, urinary and sexual dysfunction causing distress after radiotherapy for anal cancer: a Danish multicentre cross-sectional questionnaire study.

Colorectal Dis 2015 Nov;17(11):O230-9.

PMID:
26218674
Duelund-Jakobsen J, Lehur PA, Lundby L, Wyart V, Laurberg S, Buntzen S

Sacral nerve stimulation for faecal incontinence - efficacy confirmed from a two-centre prospectively maintained database.

Int J Colorectal Dis 2016 Feb;31(2):421-8. Epub 2015 okt 21

PMID:
26490052
Butt SK, Alam A, Cohen R, Krogh K, Buntzen S, Emmanuel A

Lack of effect of sacral nerve stimulation for incontinence in patients with systemic sclerosis.

Colorectal Dis 2015 Oct;17(10):903-7.

PMID:
25850948
Duelund-Jakobsen J, Haas S, Buntzen S, Lundby L, Bøje G, Laurberg S

Nurse-led clinics can manage faecal incontinence effectively: results from a tertiary referral centre.

Colorectal Dis 2015 Aug;17(8):710-5.

PMID:
25917065
Duelund-Jakobsen J, Buntzen S, Lundby L, Sørensen M, Laurberg S

Bilateral compared with unilateral sacral nerve stimulation for faecal incontinence: results of a randomized, single-blinded crossover study.

Colorectal Dis 2015 Dec;17(12):1085-93.

PMID:
26354517
Giordano P, Sileri P, Buntzen S, Stuto A, Nunoo-Mensah J, Lenisa L, Singh B, Thorlacius-Ussing O, Griffiths B, Ziyaie D

A prospective multicentre observational study of Permacol collagen paste for anorectal fistula: preliminary results.

Colorectal Dis 2016 Mar;18(3):286-94.

PMID:
26355641
Buntzen S, Lundby L, Christensen P

[In Process Citation].

Ugeskr Laeger 2015 Feb 16;177(8).

PMID:
25697168
Norderval S

Long-term outcomes of sacral nerve stimulation for faecal incontinence (Br J Surg 2015; 102: 407-415).

Br J Surg 2015 Mar;102(4):415.

PMID:
25689294
de Weerd L, Weum S, Norderval S

Novel treatment for recalcitrant rectovaginal fistulas: fat injection.

Int Urogynecol J 2015 Jan;26(1):139-44. Epub 2014 sep 9

PMID:
25199495

Forskningsprosjekter

"Kroniske bekkensmerter hos kvinner"

Pål Øian, UNN

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Fettinjeksjon ved anorektale fistler

Stig Norderval, UNN

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Behandling av analinkontinens med sakral nervemodulering vs injeksjoner

Stig Norderval, UNN

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HN HMN
Utfyllende informasjon

STUDIE; "Behandling av analinkontinens med sakral nervemodulering vs injeksjoner"; PhD-studie for Mona Rydningen. Samarbeidende helseregion: Alle helseregioner var invitert med ved prosjektstart. Helse-Midt deltar aktivt med inkluderte pasienter og aktiv bearbeiding av resultater (v/Astrid Rydning). Publisering av resultater forventes i løpet av 2016 i forbindelse med disputering. STUDIE: "Fettinjeksjon ved anorektale fistler"; Internasjonalt samarbeid med Århus Universitetssykehus, Danmark. Medarbeidere: Stig Norderval, Lilli Sundby, Steen Buntzen, Sven Weum og Louis de Werd. STUDIE: "Kroniske bekkensmerter hos kvinner – konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med standard konservativ behandling. En randomisert kontrollert studie": PhD-studie for Ane Sigrid Henriksen. Biveiledere; Mona Stedenfeldt (Helse-Nord og Helse-Midt) og Gro Killi Haugstad (Helse-Sør-Øst). Disse inngår i prosjektgruppen, sammen med hovedveileder Pål Øian (Helse-Nord), prosjektmedarbeidere ved UNN og Peter Christensen ved Århus Universitetssykehus, Danmark. Pasienter inkluderes fra hele landet. Dette kunne ikke bli en mulitsenterstudie da UNN er det eneste sykehuset som tilbyr dette behandingsopplegget. Imidlertid får pasientene som randomiseres til standard konservativ behandling denne behandlingen hos kvalifiserte fysioterapeuter lokalt i hele landet. MASTERUTDANNING: Cathrine Boge-Olsnes avslutter sin masterutdanning innen psykomotorisk fysioterapi i løpet av 2016. Tema: Pasienterfaringer ved gruppebehandlingstilbud for kroniske bekkensmerter. ANGÅENDE OMRÅDER MED BEHOV FOR FORSKNING: Inkontinens, tømmevansker og bekkensmerter påvirker livskvalitet, er fremdeles tabubelagte områder og fører ofte til sosial isolasjon. Hovedsaklig kvinner rammes, men sykdom og skader er årsak til problemer hos begge kjønn. Særlig ser man at mer avansert kreftbehandling gir flere kreftoverlevere med dise helseplager.De fleste pasientene kan utredes og behandles med relativt lavteknologiske,enkle midler. Det er derfor viktig å få kartlagt disse med hensyn til effekt så relevante prosedyrer kan implementeres på rett nivå i helsesystemet. På spesialisert og høyt spesialisert nivå og ved komplisert bekkenbunndysfuntion finnes ytterligere behandlingsmodaliteter som er mer resurskrevende, men hvor årsakssammenheng er helt eller delvis ukjente. Her vil god grunn- og klinisk forskning være en nødvendighet for å drive utviklingen videre. Det er m.a.o. et stort behov for målrettet forskning, og samtidig spredning av kunnskaper innenfor området vil kunne bidra til å forbedre livskvaliteten for pasientene. Forskningen bør skje med tverrfaglig tilnærming på flere nivåer innenfor primær- og spesialist helsetjenesten. -Det planlegges forskning utfra resultater i Norsk register for analinkontinens (NRA). Slik forskning vil omfatte flere/alle helseregioner. PÅGÅENDE FAGUTVIKLINGSPROSJEKTER: -Samhandlingsprosjekt for å ivareta inkontinensomsorgen i primærhelsetjenesten - med fokus på konservativ behandling "Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell", avsluttes 2017. Nasjonalt sammensatt tverrfaglig prosjektgruppe. Prosjektet omfatter to kommuner i Helse-Nord i denne omgang, men forventes å lede til PhD-prosjekt og tenkes da flerregionalt. -Norsk gruppe for konservativ behandling av analinkontinens og avføringsproblematikk, prosjektavslutning 2016. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av spesialister fra alle helseregioner og med brukerrepresentant. Hensikt er nasjonal konsensus om utredning, behandling og bruk av skåringsverktøy. Konsensus kan danne grunnlag for kvalitetsregister og forskning.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ved Klinikksjef Arthur Revhaug

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Jone Trovik
Referansegruppens leder (HV)
Rolv-Ole Lindsetmo
Representant Helse Nord
Signe Nilssen Stafne
Representant Helse Midt-Norge
Tor Erik Sand
Representant Helse Sør-Øst
Trine Norvåg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler