Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonale kompetansetjeneste for døvblinde(NKDB) er etablert for å drive kompetanseoppbygging og kompetansespredning knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller tidlig ervervet døvblindhet. Kompetansetjenesten er organisert med en koordineringsenhet som har det daglige ansvaret for tjenesten. Det er inngått avtaler om å yte helsetjenester med fem underliggende enheter:  Statped Vest, Statped Øst, Stiftelsen Eikholt, Stiftelsen Signo og Regionalsenteret for døvblinde ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell, helsetjenesten, hjelpeapparat, pasienter, pårørende og befolkningen generelt, og har som mål å sikre god kvalitet på helsetjenester til døvblinde.

Tjenestens koordinerende enhet er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en organisasjon som er satt sammen av flere enheter med ulike eiere. Tjenesten er avtalestyrt gjennom ramme- og ytelsesavtaler med Helse Nord (HN). Resultatmålene for tjenesten konkretiseres i de årlige ytelsesavtalene. Pandemien har i år som i fjor, påvirket våre aktiviteter. Likevel rapporter enhetene i stor grad om god resultatoppnåelse. Se vedleggene med enhetenes egne årsrapporter for mer utdypende informasjon om disse resultatene. Det har vært stor grad av kompetansehevning ved alle enhetene. Samlet sett har det vært en økning i antall kurs/seminar tjenesten har arrangert. Det har vært en liten nedgang i brukerrettede nettmøter, utreiser har økt, og konsultasjoner ved enhetene har vært konstant. Vi har forelest ved flere konferanser, der flere har vært digitale, og tjenesten har hatt en betydelig økning i undervisning og veiledninger ved utdanninger.

I år reviderte og konkretiserte vi vår kompetansespredningsplan (gjeldene til 2023). Planen er delt i disse målgruppene: brukere/pårørende/allmennheten, spesialisthelsetjenesten, NAV og undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Alle målgruppene har egne resultatmål, kompetasespredningsrutiner, tiltak i perioden, samt en tidsplan. 40 aktuelt-saker ble publisert på vårt nettsted dovblindhet.no. Facebook, Twitter, YouTube og Instagram ble i tillegg ukentlig oppdatert. Informasjonsaktivitet blir hver måned fulgt opp av tjenestens informasjonsarbeidsgruppe. Mot slutten av året relanserte vi nettsiden Syn og hørsel hos eldre på dovblindhet.no. Dette er et stort fagmateriale som tidligere har vært en del av sansetap.no. Vi har også oversatt og tilpasset en bok fra det svenske døvblindesystemet, som heter "Eldre med nedsatt syn og hørsel", samt lagd en egen informasjonsbrosjyre for vaksinepersonell. Kompetansespredningsplanen og annen nyttig informasjon kan leses på våre nettside.

Den nasjonale ledergruppa hadde i løpet av 2021 tre digitale og tre fysiske møter, i tillegg til en egen strategisamling. Vi har dette året blant annet hatt fokus på å beskrive tjenestens virksomhet, styrker og svakheter. Forskernettverket arrangerte i 2021 tre engelskspråklige webinarer med tema forskningsmetode og døvblindhet. Det var påmeldt 139 deltakere, som var fra 14 ulike europeiske land. Det har vært en betydelig økning i antall prosjekter, og en liten nedgang i faglige publikasjoner. Fagområdet er generelt forskningssvakt, og det oppleves fremdeles som en utfordring at flere av avtaleenhetene ikke har tilgang til å søke helsefaglige forskningsmidler. Det har vært to møter i faglig referansegruppe; ett digitalt og et som var planlagt fysisk, men som ble delvis digitalt. Vi fikk også gjennomført første møte i samarbeidsforum (brukerforum) siden pandemien startet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
162 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
483 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
47 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
105 timer
Utfyllende informasjon

Gjelder hovedsakelig spesialiserte utdanninger som audiografutdanning, optikerutdanning, masterstudier i audiopedagogikk, masterstudie i synspedagogikk, masteremnet alternativ og supplerende kommunikasjon og masteremnet i atypisk kommunikasjon. De fleste masterstudiene har også hatt praksisplasser ved enhetene. I de tilfellene er også veiledningstimene inkludert. Det har også vært undervisning og veiledning ved masterstudiet for døvblindhet ved Universitetet i Groningen (NL), undervist ved Phd studiet ved Universitetet i Heidelberg (D), samt undervist ved Univertitetet i Strathclyde, (UK)

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 13 pasienter
 • Helse Vest RHF - 4 pasienter
Utfyllende informasjon

Nyhenviste pasienter som er behandlet er en oversikt over hvor mange som ble utredet og sendt til identifisering hos Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT). Drift av NTT ble dette året overført til koordineringsenheten ved UNN. Totalt ble det meldt 18 personer for identifisering til NTT. Teamet hadde to møter og 13 personer ble identifisert med døvblindhet. Tallene er stort sett likt tidligere år. Eikholt rapporterer om 10 nye brukere, av disse var ingen fra Helse Nord, to fra Helse Midt, to fra Helse Vest og seks fra Helse Sørøst. Det er en betydelig nedgang fra forrige år. Vi har ikke registret antall behandlinger fordelt på helseregioner, siden fylkene de ulike enhetene gir tjenester i ikke samsvarer med helseregionene. Det er kun Regionsenteret for døvblinde ved UNN HF som gir tjenester som samsvarer med en helseregion. Totalt ga vi 1640 behandlinger/tjenester til brukere, og av disse tjenestene var 218 i egen helseregion. Dette er en nedgang i aktivitet sett i forhold til forrige år. Vedlegget til denne rapporten gir en bedre oversikt over populasjon av personer med døvblindhet som får tjenester fra NKDB.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Om døvblindhet på kurs på Hurdal syn og mestringssenter (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 2 x Kontaktmøte med brukerorganisasjonene (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 879 individuelle kurs og gruppekurs (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 2 x Helsesport/aktivitetsuke (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 670 Møteplass for bruker under kurs/opphold (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Kontaktmøter med brukerorganisasjonene (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 2 x Selvmedfølelse og egenomsorg (Signo). (Kurs/seminar).
 • Stress og stressmestring, foredrag på stabsdager for Norges Døveforbund (Eikholt). (Konferanse).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Brukersamling; Livsstrategier og livsløp (Signo). (Kurs/seminar).
 • Haptiske signaler (Signo). (Kurs/seminar).
 • Haptiske signaler i kommunikasjon og ledsagning (Signo). (Kurs/seminar).
 • Brukersamling (Signo). (Kurs/seminar).
 • 2 x Møteplass ervervet (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • 3 x Kurs yrkesaktive (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Foredrag om Livsomstilling (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Møteplass Bergen (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Møteplass Ålesund (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • PHARC mestringskurs (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Unge mødre med Usher (UNN). (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Forelesing om syn og Charles Bonnet syndrom på møteplass for regionsenteret i Nord-Norge (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Ledsaging og haptisk kommunikasjon (UNN). (Kurs/seminar).
 • Hvordan komme i kontakt med nødetater (UNN). (Kurs/seminar).
 • Møteplassen (UNN). (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • 40 år med rehabilitering av personer med nedsatt syn og hørsel, Optikeren No 5/2021 (Eikholt). (Oppslag i media).
 • Synlige optikere gjør kloke valg, Optikeren No 6/2021 (Eikholt). (Oppslag i media).
 • 110 poster på Eikholts Facebookside. (Sosiale media).
 • 38 postinger på Statpeds Facebookside som er relatert til døvblindhet. (Sosiale media).
 • 179 postinger på Regionssenteret for døvblinde (UNN) Facebookside. (Sosiale media).
 • 36 postinger på Signos Facebookside. (Sosiale media).
 • 25 postinger på Signos Instagram. (Sosiale media).
 • 422 postinger på NKDBs Facebookside. (Sosiale media).
 • 200 Twitter-meldinger på NKDBs Twitterkonto. (Sosiale media).
 • 78 postinger på NKDBs Instragram. (Sosiale media).
 • 69 nye videoer på NKDBs YouTube-kanal. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • 2 x Skriftlig reportasje. Internasjonal kampanje med fokus på døvblindhet (Signo). (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • «Garngraffiti», Avisa Nordlys. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Charles Bonnet syndrom - forelesning på fagdager for Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse. (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Internopplæring om døvblindhet for ansatte ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Taleforståelse som et audiovisuelt fenomen - Eikholttesten (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Vocational rehabilitation services and training programs for people with deafblindness-prosjektteambesøk fra Tyskland(Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Wege in den Beruf-foredrag for ansatte Nicolausplege, Stiftung für blinde og sehbehindrete Menschen (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og kommunikasjon. Medfødt og ervervet DB, CBS, sansenes samspill.(UNN). (Kurs/seminar).
 • Autentisk kommunikasjon. Padlet (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Mobilitet og lek (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Webinar Innføring i taktil kommunikasjon (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Webinar Innføring i taktil kommunikasjon (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Tactile Working Memory Scale: Supervisor training (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Affektregulering (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Komorbiditet og tolkning av differensieringsverktøy (APDQ) ved utredning av auditive (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Climbing The wall (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Challenges when identifying deafblindness (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Brain related auditory and visual impairment and its relevance in identifying blindness (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Understanding Working memory in the bodily-tactile modality (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Deafblindness and/or dementia (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • To kurs i grunnleggende opplæring om døvblindhet og IKT til ansatt i Voksenopplæringen (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • 2 x kurs tema Wege in den Beruf - foredrag for ansatte ved Nicolausplege, Stiftung für blinde og sehbehindrete Menschen(Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Webinar, NVC Kommunikasjon og medfødt døvblindhet (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Tactile Working Memory Scale (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Tactile transition, prosjektmøter (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Samarbeid Signo, brukerundersøkelse (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Faglig VK, Hvordan vi i NKDB jobber med synsutredning, og hvordan kvalitetssikrer vi at vi tilbyr likeverdige tjenester (UNN)). (Kurs/seminar).
 • DBI Technology Network - medlemsmøte (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Envisage - EU forskningssamarbeid på området døvblinde og teknologi. (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Nasjonal tolkekonferanse (Eikholt). (Konferanse).
 • Forelesninger på IMC 17 (Digitalt) - International Mobility konferanse (Eikholt). (Konferanse).
 • 3 x Forskningsmetoder innen døvblindefeltet - konferanse i regi av Forskernettverket i NKDB (Alle). (Konferanse).
 • Temadag om døvblindhet i regi av NKCDB, Sverige - forelesning for fagpersonell innen syn (Eikholt). (Konferanse).
 • Forelesning NVC webinar-Taktil språklighet, presentasjon kapitler fra "Hvis du kan se det, kan du understøtte det."(Eikholt). (Konferanse).
 • Rehabilitering for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel, Eikholts jubileumsfagkonferanse (Eikholt). (Konferanse).
 • Deafblindness: Population, definition and identification (Statped Oslo). (Konferanse).
 • Deafblindness: The Challenges of Identification Grey areas and differential diagnostic practices (Statped Oslo). (Konferanse).
 • Innlegg ved NKDB rådgiverkonferanse, historisk gjennomgang (Statped Oslo). (Konferanse).
 • Triangulation in research Methods: a methodological approach for understanding complex phenomena (Statped Bergen). (Konferanse).
 • Tactile Working Memory & Strategies to Support Tactile Communication (Statped Bergen). (Konferanse).
 • Hvordan kan vi utforme tiltak for personer som bearbeider informasjon gjennom den taktile sans? (Statped Bergen). (Konferanse).
 • Presentasjon av Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser, rådgiversamlingen i Trondheim (UNN). (Konferanse).
 • Utfordringer med bruk av fokusgrupper og forskning på Charles Bonnet syndrom (CBS) (Eikholt). (Konferanse).
 • Intervjuer av personer med døvblindhet i et livsperspektiv (Eikholt). (Konferanse).
 • Webinar NVC – Forelesning om kapittel i boken "If you can see it, you can support it".(Eikholt). (Konferanse).
 • 12th International Low Vision Forum - forelesning (Eikholt). (Konferanse).
 • Stand under etterutdanningskurs for audiologisk personale. (Konferanse).
 • Dokumentasjon av praksis- TEKA (Statped Oslo). (Veiledning).
 • Veiledning av fagpersoner ved Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) (Statped Bergen). (Veiledning).
 • Veiledning på prosjektet «Evaluation of the inter-rater reliability of the Tactile Working Memory Scale” (Statped Bergen). (Veiledning).
 • Veiledning i bruk av Tactile Working Memory Scale (Statped Begen). (Veiledning).
 • Foredrag for NAV hjelpemiddelsentralene «Bruk av funksjonsassistent i hverdagen» (Statped Oslo). (Veiledning).
 • Foredrag «Når syn ikke kan kompensere for hørsel og hørsel ikke kan kompensere for syn». Frokostseminar NAV. VK (Statped Oslo). (Veiledning).
 • Fagfellevurdering av vitenskapelig artikkel - artikkel i Scandinavian Journal of Disability Research (Eikholt). (Veiledning).
 • Lansering av informasjonsfilmer, “Å leve med kombinerte sansetap” (Statped Oslo). (Oppslag i media).
 • Helsedirektoratets prosjekt "Rehabilitering av synshemmede" (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Nettmøte med Ablecon om DUK-prosjektet (Digitale Universelt tilpassede klasserom) (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Prosjekt "Grenseløs idrettsglede" - prosjektmøte (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Foredrag om Transkripsjon VK (Statpd Oslo). (Digital undervisning).
 • Deep learning motion capture 1 (Statped Oslo). (Digital undervisning).
 • Deep learning motion capture 2 (Statped Oslo). (Digital undervisning).
 • Rådgiverrollen og covid pandemien – har rollen endret seg? (Statped Bergen). (Digital undervisning).
 • Døvblindhet og kommunikasjon (UNN). (Digital undervisning).
 • Faglig VK: Podcast (Signo). (Digital undervisning).
 • Eikholt-modellen i praksis - faglig videokonferanse for ansatte ved enhetene i NKDB (Eikholt). (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Eikholt-testen, audiovisuell test av taleforståelse - kurs for audiografer ved Drammen sykehus (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Informasjon, visning og utprøving av leselister for ansatte ved HMS Vestviken Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Grunnleggende innføring i videoanalyse (Signo). (Kurs/seminar).
 • Grunnkurs, ervervet døvblindhet, del 2 (Signo). (Kurs/seminar).
 • Introduksjon om døvblindhet (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Taktil kommunikasjon (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Taktil og haptisk kommunikasjon (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Sensorisk overfølsomhet (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Hørsel – i regi av blindeforbundet (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Innføring i medfødt døvblindhet (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Sosialt samspill og meningsfulle aktiviteter (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Tilrettelegging av uteområdet ved bolig for person med døvblindhet (Eikholt). (Kurs/seminar).
 • Fagdag om medfødt døvblindhet (Signo). (Kurs/seminar).
 • 2 x Fagdag om medfødt døvblindhet (Signo). (Kurs/seminar).
 • Fagdag om døvblindhet og kommunikasjon (Signo). (Kurs/seminar).
 • Fagdag; Informasjon om døvblindhet og NKDB (Signo). (Kurs/seminar).
 • Fagdag om døvblindhet og taktilitet (Signo). (Kurs/seminar).
 • Kurs om grunnleggende kunnskap om døvblindhet (Signo). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og kommunikasjon (Signo). (Kurs/seminar).
 • Med gestaltterapeutisk blikk på samhandling (Signo). (Kurs/seminar).
 • Grunnleggende om døvblindhet og ledsagning (Signo). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og CHARGE (Signo). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og ledsagning (Signo). (Kurs/seminar).
 • Ledsagning, taktilt tegnspråk og haptiske signaler (Signo). (Kurs/seminar).
 • Ledsagning og haptiske signaler (Signo). (Kurs/seminar).
 • Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap/døvblindhet (Statped Oslo). (Kurs/seminar).
 • Kurs for BPA (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Kurs for ansatte i bolig (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Kurs til ansatte på VGS (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Kurs for kommunalt ansatte (Statped Bergen). (Kurs/seminar).
 • Veiledning av lærer ved voksenopplæringen i Ørstad (Eikholt) (Eikholt). (Veiledning).
 • Presentasjon av master om Downs syndrom og syn (Signo). (Veiledning).
 • Beskrivelse Fagforum døvblinde (Statped Bergen). (Veiledning).
 • Samarbeid med Lærings- og mestringssentret om bl.a. møteplasser (Statped Bergen). (Veiledning).
 • Introduksjonskurs for nyansatte i ny bolig, del 1 (Signo). (Digital undervisning).
 • Introduksjonskurs for nyansatte i ny bolig, del 2 (Signo). (Digital undervisning).
 • Introduksjonskurs for nyansatte i ny bolig, del 3 (Signo). (Digital undervisning).
 • Faglig VK “Taktil Hypersensitivitet” (Statped Oslo). (Digital undervisning).
 • Faglig VK “Transkripsjon». (Digital undervisning).
 • Tilrettelegging av IKT på arbeidsplass – 6 nettmøter (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Observasjon av lærer og elev via teams, veiledning av lærer og elev. (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Undervisning for brukers nærpersoner, tema IKT verktøy (Eikholt). (Digital undervisning).
 • Grunnleggende om døvblindhet (Signo). (Digital undervisning).
 • Foredrag om prosjektet Retiplus med NAV (Eikholt). (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 3 x Tegnbad for bruker (UNN). (Kurs/seminar).
 • Usher og kommunikasjon (UNN). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og demens (UNN). (Kurs/seminar).
 • Døvblindhet og kommunikasjon (UNN). (Kurs/seminar).
 • Charles Bonnet syndrom - behandling, bruk av kognitiv tilnærming (UNN). (Digital undervisning).
 • Usher og livsomstilling (UNN). (Digital undervisning).
 • Psykologiske aspekter ved døvblindhet (UNN). (Digital undervisning).
 • Utredning kognisjon av pasienter med døvblindhet og Usher syndrom. Samtykkekompetanse, bruk av ACE-skjema (UNN). (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

Veilednings- og informasjonsvirksomhet som er gjennomført internasjonalt er her registrert med "Alle helseregioner". Kategorien "Digital undervisning" var tidligere "Nettmøter". Vi har derfor her også inkludert nettmøter. Flere av enhetene i tjenesten deltok i Deafblind International sin oppmerksomhetskampanje for døvblindhet. Det ble strikket lapper og hengt opp garngraffiti både i Sandefjord, Bergen og Tromsø. Garngraffitien var merket med QR-koder med informasjonslenke til vår hjemmeside. Tjenesten har i tillegg til revidering og opptrykking av et par brosjyrer lagd en ny; "Koronavaksine, info til vaksinasjonspersonell" Informasjonsarbeidsgruppa gjennomførte ei fokusuke om aktivitet, og deltok digitalt under Arendalsuka. Vi har etablert et nasjonalt nettverk "Eldre med kombinert syns- og hørselstap". Hensikten med dette nettverket er å fremme og utvikle kunnskap om kombinerte sansetap hos eldre. Blant annet har overføring av "Sansetap Eldre" fra sansetap.no til dovblindhet.no vært en del av nettverkets virksomhet. Overføringen har generert en betydelig økning av faglig innhold på vår hjemmeside, samt en stor økning i antall videoer på vår YouTube-kanal. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som samarbeider om en felles struktur på grunnkurs. Dette er kurs enhetene tilbyr til kommuner og andre samarbeidspartnere. I tillegg har vi planlagt et nettkurs om ervervet døvblindhet. Eikholt har utarbeidet og sendt ut en egen kurskatalog som også beskriver helsetilbudet. Eikholt har en egen hjemmeside der videopresentasjoner av ansatte er tilgjengelig, samt videoopptak fra forelesninger ved senteret.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

NKDB har et eget Intranett, samt felles inntaksrutiner og et Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT). Alt dette bidrar til at brukere i tjenesten får kvalitetssikret og likeverdige tjenester.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

NKDB har etablert en forskningsstrategi og et forskernettverk. Vi har bred brukerkontakt og god kjennskap til brukergruppen. Forskning og fagutvikling tar utgangspunkt i dette og har derfor et sterkt klinisk fokus. NKDB vil bidra til forskning på kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet ved at enhetene i tjenesten knytter seg til andre forskningsmiljøer og forskernettverk. Kommunikative relasjoner av Anne Nafstad og Tactile hypersensitivity and overwhelming subjectivity av Kirsten Costain er blitt utgitt i e-bok format. Medarbeidere i NKDB har også bidratt: * Nordisk nettverk for kognisjon * Deafblind international (DBI) network on Cummunication and Congenital Deafblindness * Groningen Studygroup on Congenital Deafblindness and diversity * Nordisk nettverk for CHARGE syndrom * Nordisk nettverk for kognisjon * Nordisk samarbeid om Usher syndrom * Nordisk arbeidsgruppe om digitalisering og oppdatering av nordisk utredningsmateriale * Skandinavisk arbeidsgruppe om selvregulering og medfødt døvblindhet * Internasjonal arbeidsgruppe Tactile Working Memory Scale * Nordisk nettverk for taktil språklighet * DBI Technology Network * medlem av Project Advisory Board I SUITCEYES * som styremedlem i DBI (direktøren ved Eikholt)

Vie, Marit Irene

Hvordan er jeg blitt meg? Om søsken til barn med funksjonsnedsettelse

Eikholt-rapport nr 1-2021 ISBN 978-82-93653-14-1 (trykt) ISBN 978-82-93653-15-8 (PDF)

Johansson, Olson & Lund

At work with Dual Sensory Loss

DBI Review #65, april, 2021

Wittich, W., Nicholas, J., Damen, S.

Living with deafblindness during COVID-19: An international webinar to facilitate global knowledge translation.

British Journal of Visual Impairment. Doi: 10.1177/02646196211002887. 2021

Nicholas, J.

Understanding the tactile system. In T. Hartshorne, M.A., Hefner, Blake, K. (Eds), CHARGE syndrome.

Second Edition. (pp. 77-87). Plural Publishing, 2021

Svinndal, Elisabeth

Kombinerte syns- og hørselstap – når den ene sansen ikke kan kompensere for den andre.

www.kunnskapsbanken.net ,2021

Lie, Håkon, Nafstad, Anne

Improvisation and Communicative Agency: Contribution of an Improvisational Model to the Analysis of Communicative Agency

ISSN: 2589-3424/DOI: www.https://doi.org/10.21827/jdbsc.7.38211, 2021

Vege, G & Nafstad, A

Personal storytelling with deafblind Individuals. I Nicola Grove(ed) Storytelling, Special Needs and Disabilities. Practical Approches for Children and Adults.

A David Foulton Book. London/NY: Routeledge , 2021

Ismael K. Byaruhanga, Anne V. Nafstad, Jacques Souriau ISSN

The Social Construction of Congenital Deafblindness in relation to Education: Analysis of focus groups in East and Central Africa

ISSN: 2589-3424/DOI: www.https://doi.org/10.21827/jdbsc.7.38211, 2021

Nafstad, A

Conference Report. Deafblindness, Definition, Population, and Identification,

Journal of Deafblind studies on Communication, www.https://doi.org/10.21827/jdbsc.7.38211

Lund, Rolf

A report from research activities at Eikholt

Eikholt-rapport nr 2/2021 ISBN 978-82-93653-18-9 (trykt) ISBN 978-82-93653-19-6 (PDF)

Johansson, Ann-Britt og Lund, Rolf

Retiplus. Et innovasjons-prosjekt

Eikholt-rapport nr 3/2021 ISBN 978-82-93653-20-2 (trykt) ISBN 978-82-93653-21-9 (PDF)

Forskningsprosjekter

Brukermedvirkning i fagutvikling. «Fra ingenting til noe: brukermedvirkning i fagutvikling».

Gro-Anita Nummedal, UNN

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Prosjekt kommunikasjon: podcastproduksjon «Sanser og samspill»

Erik Sørensen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HN
DUK, utvikling av digitalt universelt tilpasset klasserom

Egil Edwin, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HN
Retiplus, et teknologisk visuelt hjelpemiddel som forbedrer livskvaliteten til personer med nedsatt syn.

Ann-Britt Johansson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Grenseløs idrett

Rolf Lund, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Eikholt-testen, audiovisuell test av taleforståelse

Rolf Marius Mjønes, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Eikholt-modellen, prinsipper for gode brukertilbud

Rolf Lund, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HN
AV-klinikken på Eikholt

Rolf Lund, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Arbeidslivsprogram for personer med nedsatt syn- og hørsel

Ann-Britt Johansson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HN
Wege in den Beruf für Taubblinde

Melissa Glomb, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Redusert synsfelt hos personer med døvblindhet – kartlegging og tiltak

Rolf Lund, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Retiplus

Ann-Britt Johansson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HN
SUITCEYES

Nasrin Olson, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Tactile Transition: Understanding sensory modalities and changing perception in deafblindness

Jude Nicholas, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HN
Beskrivelse av døvblindefeltets kunnskapsgrunnlag

Elisabeth Svinndal, UNN

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HN
Interaction in Video recordings of difficult communications

Ivana Markova, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Videoanalyse Lærebokprosjekt

Marleen Janssen, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Oxford handbook in deafblindness/ Håndbok for praksisfeltet

Marleen Janssen, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Bodily-Tactile Early Intervention for Mothers and Their 0–2-year-old Children with Visual Impairment and Additional Disabilities

Sini Peltokorpi, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Between the atypical and the Pathological-Co-creating a theoretical model to analyze and enhance atypical interpersonal com...

Joau Canossa Dias, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Under dette punktet har vi også registrert egne utviklingsprosjekter.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ved Klinikksjef Marianne Norhov

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Kristin Opedal
Referansegruppens leder (HV)
Agnethe Fjellanger
Representant for tjenesten
Audun Zapffe
Brukerrepresentant
Gunnhild Haug
Andre
Ingrid Olsen Høye
Representant Helse Midt-Norge
Kari K. Engan
Brukerrepresentant
Ole Elvesveen
Brukerrepresentant
Roar Meland
Representant for tjenesten
Terje Christoffersen
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler