Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om sammensatte lidelser, dvs. lidelser med vesentlige somatiske symptomer, der psykososiale faktorer er tett vevet sammen og som ikke i tilstrekkelig grad kan forklares av noen anerkjent sykdomsdiagnose.

Tjenesten har som mål å styrke kompetanse mht utredning og behandling av sammensatte symptomlidelser, og utvikle et felles syn på forståelsen, håndteringen og behandlingen av langvarige og sammensatte smertelidelser i hele primær- og spesialisthelsetjenesten og i befolkningen i som helhet. 

Tjenestens primære oppgave er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at helseforetakene på sikt kan bygge opp og ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital HF.

Oppgaver og resultat
• Bygge opp og formidle kompetanse. Under pandemien, sammen med toneangivende fastleger (Sundby og Skjeie) og ledelsen i Norsk forening i allmennmedisin, pilotert OG etablert tverrfaglige konsultasjoner der fastlegene blir med rutinemessig. Det er undervist i ACT, mindfulness og annen mestringsorientert behandling til de fire norske tverrfaglige smertesentrene (TSS). Et tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser har vært undervisningen til våre to NKSL-psykolog-spesialister Trydal og Landmark, både i forhold til det ovenfornevnte, men også generelt ved å formidle kompetanse om andre ulike og nye mestringsorienterte behandlingstilbud, som metakognitiv behandling og korttidsdynamisk psykoterapi. •Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Gjennom de nasjonale smertenettverksmøtene (SNM) og sammen med de tre andre TSS formidlet kompetanse om ivaretakelse av pasienter med iatrogent opioid-avhengighetssyndrom overfor de 10 andre smerteklinikkene i landet. • Overvåke og formidle behandlingsresultater. Gjennom arbeidet med kvalitetsregisteret NOKSmerte har vi overvåket behandlingsresultatene ved smertesentrene ved UNN, Haukeland og St. Olav. •Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Se over. To store møter med allmennlegene i Trondheim samt med Forening for kroniske smertepasienter. FORTSETTER NEDERST

Plan for kompetansespredning i kulepunkter: • Bidra til at alle sykehushelseforetak etablerer en tverrfaglig smerteklinikk som kan håndtere og behandle pasienter med langvarige, sammensatte smertetilstander av ukjent årsak på en korrekt måte. Møtene vi hadde fysisk finansiert av pilotprosjektet er fulgt opp med tre video-møter, der 14 smerteklinikker var representert på det siste. På disse møtene har de fire TSSene gått i spissen for at Veileder for organisering og drift for tverrfaglige smerteklinikker skal etterleves. Det har altså dreid seg om et samarbeidsprosjekt med de andre TSSene. • Etablere mestringsorientert, ikke-medikamentell behandling som hovedbehandling til pasienter med langvarige smerter av ukjent årsak • Avvikle opioid-behandling og repeterte invasive behandlings-prosedyrer som en vanlig smertebehandling Mens en del smerteklinikker hovedsakelig gjennomfører utredning, har NKSL også engasjert seg i praktisk behandling. Ved vår tverrfaglige smerteklinikk har vi avviklet sist omtalte behandling fullt og helt og etablert ikke-medikamentell mestringsorientert behandling som hovedbehandling. Mestringsorientert gruppebehandling er solid etablert ved alle fire TSSene gjennom Klinbeforsk-studien.. • Informere alle om at de fleste langvarige smertetilstandene er av ukjent årsak og at det ikke skyldes psykiatrisk sykdom. Det viktigste NKSL har gjort med dette er å benytte ISD-11-chronic primary pain-overskriften i kvalitetsregisteret og i Klinbeforsk-studien.

•Etablere faglige referansegrupper. NKSL har fått store oppdrag og valgt å løse disse ved å bygge og styrke nasjonale nettverk: I oppdragsdokumentet for 2020 fikk NKSL i oppgave av HMN-RHF å koordinere det landsomfattende HOD-oppdraget å "videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med langvarige smerter og utmattelse av uklar årsak". Sammen med de andre TSSene er det etablert et arbeidsutvalg som har hatt fire møter og som innkaller til nasjonale smerteklinikknettverk. Når det gjelder referansegruppe for NKSL har vi foreslått en erstatter for HMN-RHF-representanten. • Delta i forskning og etablering av forskernettverk. NKSL er engasjert i ni forskningsprosjekter og leder åtte av dem. Det viktigste er en Klinbeforsk-stude som det er bygget et forskningsnettverk rundt. Det har vært ti videomøter med flere repr. fra fire smertesentre i 2020. • Bidra i relevant undervisning. Det har vært to nasjonale kurs for leger som skal få spesialitet for kompetanseområde for smertebehandling: Muskel-skjelett-lidelser og Klinisk kommunikasjon. Astrid Woodhouse leder Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU, der noen blir master i smerte og palliasjon. Det har i 2020 vært tre emnekurs om langvarig smerte. •Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Sammen med de tre andre TSSene vært aktivt med å revidere Veileder for vanedannende legemidler og Veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
140 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
5 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
42 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
42 timer
Utfyllende informasjon

Startet i 2020 opp "Master i klinisk helsevitenskap" der flere av emnekursene omhandlet langvarige smerter og sammensatte lidelsestilstander. To FALP-møter. Mye av den nasjonale undervisningen bidrar til nasjonal kompetansespredning, slik som to kliniske emnekurs hver med ca 50 deltakere: Muskel-skjelett-lidelser og Klinisk kommunikasjon, som er obligatoriske for legenes Kompetanseområde i smertemedisin. Dessuten to-dagers kurs/konferanse med 105 deltakere for ansatte på de 15 smerteklinikkene i landet. Det er utviklet kompetanse innenfor mestringsorientert oppfølging som alternativ til opioider, ved at det har vært kurs og opplæring i dette. Våre tre psykologspesialister har undervist mye om dette nasjonalt og har vært med å bygge opp spesialiteten Helsepsykologi.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Ansatte betalt av NKSL-midler: Heidi Haagenstad, registerkoordinator, 100% Aleksandra Szczpanek 50%, prosjektkoordinator, 50% Harald Sundby, spesialist i allmennmedisin, 30% Karen Hara, overlege, førsteamanuensis, 20% Astrid Woodhouse, manuell fysioterapeut, førsteamanuensis, 20% Mona Stedenfeldt, fysioterapeut, førsteamanuensis, 20% Tormod Landmark, psykologspesialist, førsteamanuensis, 10% Heidi Trydal, psykologspesialist, 20%

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Artikkel i VG februar 2020. (Oppslag i media).
 • Dagsavisen 12.10.20, Å være pasientens advokat er helt nødvendig. Intervju med Harald Sundby. (Oppslag i media).
 • Fri Fagbevegelse 07.10.20, På sitt verste gjør NAV folk syke. Intervju med Harald Sundby. (Oppslag i media).
 • Fastlegers rolle i behandling av langvarig smerte. Intervju med Harald Sundby, i smertenettverk.no. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • Kronikk i Adresseavisen 27.03.20, vi må støtte og spille fastlegene gode. Sundby m.fl. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Nettverk vokser med videomøter, samarbeidsmøter for smerte- og avhengighetsmedisin. Artikkel i smertenettverk.no juni 2020. (Oppslag i media).
 • Glad flere fysioterapeuter og fastleger skal samhandle. Artikkel i Fysioterapeuten.no med Astrid Woodhouse juli 2020. (Oppslag i media).
 • Fysioterapeuten.no oktober 2020, Ønsker at fysioterapeuter skal få en sentral rolle i pakkeforløp. Astrid Woodhouse. (Oppslag i media).
 • Fysioterapeuten.no artikkel februar 2021 Langvarige smerter; valider pasienten og jobb mestringsbasert. Astrid Woodhouse. (Oppslag i media).
 • Koronaerfaringer fra en smertepoliklinikk. Artikkel i smertenettverk.no sommeren 2020. (Sosiale media).
 • Langvarig smerte får eget pakkeforløp. Artikkel i smertenettverk.no oktober 2020. (Sosiale media).

Kvalitetsverktøy

 • Deltatt i revidering av Veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, 2020, Ny retningslinje
 • Deltatt i arbeidet med Veileder for vanedannende ledemidler, 2020, Ny retningslinje
 • Det nasjonalt breddede registeret for smerteklinikker NOKSmerte, 2020, Nytt register
Utfyllende informasjon

NOKSmetre: I tre år har St. Olav, HUS og UNN pilotert hvert sitt likte kvalitetsregister oppbygd på CheckWare og OUS det samme på et lignede register. I 2019 bygde vi på grunnlag av det på en Hemit-plattform det mye bedre kvalitetsregister NOKsmerte. Publiserte på grunnlag av CheckWare tre artikler. Se ref. 2019 samt Stedenfeldt M, Kvarstein G, Nilsen TIL, Schjødt B, Borchgrevink PC, Halsteinli V: Pre-consultation biopsychosocial data from patients admitted for management at pain centers in Norway. Scand J Pain jan. 2020 OM BRUK AV ÅRLIGE, FASTE MIDLER: NKSL er knyttet til Avdeling for smerte og sammensatte lidelser og ledes av avdelingssjefen som er overlege og professor. NKSL drev de åtte første år, før vi fikk tilskudd, begrenset kompetanseutvikling uten finansiering. Midlene ble i 2019 brukt til 100% registerkoordinator, 50% administrasjonskonsulent, 30% spesialist i allmennmedisin, 20% spesialist i trygdemedisin, tilsammen 40% for tre fysioterapeuter, 40% for to psykologspesialister og en 20% spesialsykepleier. Fire av disse er førsteamanuenser. Nettverksmøter i 2020: Norsk smertesenternettverk: 23.01.20, 20.03.20, 04.05.20. Nasjonalt fagnettverk smerte/rusmedisin: 19.03.20, 11.06.20, 07.09.20. Nasjonalt fagnettverk for langvarig utmattelse av uklar årsak: 09.03.20.og to ganger til i 2020

Forskning

Vitenskapelige artikler

Skurtveit S, Hjellvik V, Sakshaug S, Borchgrevink Pc, Larsen BM, Clausen T, Skovlund E, Heggen EE, Handal M

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 10 27;140(15). Epub 2020 okt 19

PMID:
33118769
Skagseth M, Fimland MS, Rise MB, Johnsen R, Borchgrevink Pc, Aasdahl L

Effectiveness of adding a workplace intervention to an inpatient multimodal occupational rehabilitation program: A randomized clinical trial.

Scand J Work Environ Health 2020 07 01;46(4):356-363. Epub 2019 des 13

PMID:
31834410
Glette M, Stiles TC, Borchgrevink Pc, Landmark T

The Natural Course of Chronic Pain in a General Population: Stability and Change in an Eight-Wave Longitudinal Study Over Four Years (the HUNT Pain Study).

J Pain 2020 May - Jun;21(5-6):689-699. Epub 2019 nov 4

PMID:
31698134
Skraastad EJ, Borchgrevink Pc, Nilsen TIL, Raeder J

Postoperative quality and safety using Efficacy Safety Score (ESS) and a wireless patient monitoring system at the ward: A randomised controlled study.

Acta Anaesthesiol Scand 2020 03;64(3):301-308. Epub 2019 nov 12

PMID:
31608431
Stedenfeldt M, Kvarstein G, Nilsen TIL, Schjødt B, Borchgrevink Pc, Halsteinli V

Pre-consultation biopsychosocial data from patients admitted for management at pain centers in Norway.

Scand J Pain 2020 04 28;20(2):363-373.

PMID:
31940290
Nygaard AS, Rydningen MB, Stedenfeldt M, Wojniusz S, Larsen M, Lindsetmo RO, Haugstad GK, Øian P

Group-based multimodal physical therapy in women with chronic pelvic pain: A randomized controlled trial.

Acta Obstet Gynecol Scand 2020 10;99(10):1320-1329. Epub 2020 jun 1

PMID:
32386466
Meisingset I, Vasseljen O, Vøllestad NK, Robinson HS, Woodhouse A, Engebretsen KB, Glette M, Øverås CK, Nordstoga AL, Evensen KAI, Skarpsno ES

Novel approach towards musculoskeletal phenotypes.

Eur J Pain 2020 05;24(5):921-932. Epub 2020 feb 27

PMID:
32040225
Fredheim OMS, Magelssen M

Ethical dilemmas in cases of suicidality.

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 01 14;140(1). Epub 2020 jan 13

PMID:
31948210
Holmberg ST, Salvesen ØO, Vangen-Lønne V, Hara S, Fredheim OM, Solberg TK, Jakola AS, Solheim O, Nygaard ØP, Gulati S

Pain During Sex Before and After Surgery for Lumbar Disc Herniation: A Multicenter Observational Study.

Spine (Phila Pa 1976) 2020 Dec 15;45(24):1751-1757.

PMID:
33230085
Fredheim OM, Skulberg IM, Magelssen M, Steine S

Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol-A retrospective quantitative and qualitative study.

Acta Anaesthesiol Scand 2020 10;64(9):1319-1326. Epub 2020 jul 15

PMID:
32632937
Fredheim OM, Skurtveit S, Loge JH, Sjøgren P, Handal M, Hjellvik V

Prescription of analgesics to long-term survivors of cancer in early adulthood, adolescence, and childhood in Norway: a national cohort study.

Pain 2020 05;161(5):1083-1091.

PMID:
31923046
Nøst TH, Stedenfeldt M, Steinsbekk A

"No one wants you" - a qualitative study on the experiences of receiving rejection from tertiary care pain centres.

Scand J Pain 2020 07 28;20(3):525-532.

PMID:
32338636
Vik BF, Rasmussen K, Schei B, Hagemann CT

Is police investigation of rape biased by characteristics of victims?

Forensic Sci Int 2020;2():98-106. Epub 2020 feb 22

PMID:
32412007
Vik BF, Rasmussen K, Schei B, Hagemann CT

Three groups of suspects in police reported rape cases: First-time suspects, recidivists and unidentified suspects. A comparative study.

J Forensic Leg Med 2020 Apr;71():101771. Epub 2019 feb 15

PMID:
32342899
Jacobsen HB, Klungsøyr O, Landrø NI, Stiles TC, Roche BT

MINDflex Training for Cognitive Flexibility in Chronic Pain: A Randomized, Controlled Cross-Over Trial.

Front Psychol 2020;11():604832. Epub 2020 des 21

PMID:
33408670
Jacobsen HB, Glette M, Hara KW, Stiles TC

Metacognitive Beliefs as Predictors of Return to Work After Intensive Return-to-Work Rehabilitation in Patients With Chronic Pain, Chronic Fatigue and Common Psychological Disorders: Results From a Prospective Trial.

Front Psychol 2020;11():70. Epub 2020 feb 6

PMID:
32116900
Nygaard AS, Haugstad GK, Wilsgaard T, Øian P, Stedenfeldt M

Baseline pain characteristics predict pain reduction after physical therapy in women with chronic pelvic pain. Secondary analysis of data from a randomized controlled trial.

Scand J Pain 2020 10 25;20(4):793-800.

PMID:
32609653

Forskningsprosjekter

Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2019 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Will implementation of music-based caregiving improve pain quality of life in nursing home patients with dementia?

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Preventing an Opioid epidemic In Norway: focusing on Treatment of chronic pain

Svetlana Skurtveit, SERAF, FHI, Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2020 - 2030
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
The HUNT Pain Study

Tormod Landmark, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2012 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Hysnes prosjekt A

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Kvalitet på henvisninger. Grad av samsvar mellom tverrfaglige inntaksteam ved fire smertesentre i Norge.

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Patient characteristics, symptom scores and quality of life measures from four regional pain centers in Norway

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Problematic opioid use in the Norwegian general population: A register linkage and a prospective cohort study

Petter Chr. Borchgrevink, Svetlana Skurtveit Olav M Fredheim, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2010 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Pain in HUNT: A longitudinal and clinical examination study of chronic pain in the normal population

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Hilde Pleym

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Audun Stubhaug
Referansegruppens leder (HSØ)
Arnfinn Seim
Kommunal representant
Borrik Schjødt
Representant Helse Vest
Gunnvald Kvarstein
Representant Helse Nord
Rune-Armand Strømberg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler