Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH) er et tilbud til alle med behov for informasjon om hodepine. Tjenesten har som hovedformål å fremme en vitenskapsbasert forståelse av hodepine som sykdom og arbeide for at en rasjonell utredning og behandling når ut til flest mulig pasienter over hele landet. Våre oppgaver er nærmere definert av Helse- og omsorgsdepartementet til å omfatte:

·         Formidling av kompetanse gjennom veiledning og undervisning

·         Utarbeidelse av retningslinjer for håndtering av hodepine

·         Arbeid for at pasienter får likeverdig tilgang til kompetanse over hele landet

·         Forskning og etablering av forskernettverk

·         Overvåkning og formidling av behandlingsresultater

Oppgaver og resultat
*Bygge opp og formidle kompetanse. Revisjon av prosedyrer i NevrNEL. Prosjekt for å kvalitetssikre prosedyrene og utvikle det til å gjelde flere tilstander gjennom et prosjekt basert ved NTNU, men med involvering av spesialister fra alle helseregioner. Oppdatering av lærebokkapittel om hodepine, foredrag ved kurs og konferanser, forberedelse av kurs for spesialistkandidater i 2015. *Overvåke og formidle behandlingsresultater. Etablering av kvalitetsregister. Etablere standardiserte forløp for hodpinepasienter ved nevrologisk avdeling. Gjennomført, publisert og formidlet randomisert dobbelblind-studie av candesartan ved migrene. *Delta i forskning og etablering av forskernettverk. Vi har en høy forskningsaktivitet og har også flere forskningsprosjekter som involverer alle helseregioner, i tillegg til internasjonale deltakere. Deler av forskningen har stor relevans for pasienter, f.eks. utvikling av en ny forebyggende migrenemedisin som nå brukes mye i Norge og over hele verden (candesartan), ny avansert behandling for alvorlig klasehodepine og kronisk migrene, avsløring av forskningsjuks og formidling av det til fagpersoner og allmennnheten når det gjelder en annen medisin som har vært brukt forebyggende mot migrene i nokså utstrakt grad. *Bidra i relevant undervisning. Har undervisning om hodepine ved medisinstudiet ved NTNU, og hatt gjennomgripende revisjon av kapittel om hodepine hovedsakelig beregnet på medisinstudenter i hele landet. *Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Veiledning til doktorer og helsepersonell i hele landet med spørsmål om håndtering av hodepinepasienter. Svar på spørsmål i medlemsblad til Norges migreneforbund. *Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Vil starte arbeid for å etablere kompetansenettverk blant nevrologer om hodepine. Opprettelse av et lokalt register er et pilotprosjekt for opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner *Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Laget og revidert retninslinjer i NevroNEL. Utviklet prosedyrer for behandling *Etablere faglige referansegrupper. Det er etablert, og utvidet med en spesialist til fra Helse Vest. •Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer Vi har i 2014 levert både rapport, rapport fra referansegruppa, samt tilleggsrapport i september. Oppsummering: Alt i alt har vi nok vært best på forskning og kanskje dårligst på implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Dette har vi tatt tak i ved at vi internt og sammen med helsedirektoratet har arbeidet med å etablere veldig konkrete resultatmål for tjenesten som vi senere vil måle oss opp mot.

Vår aktivitet med oppgradering av prosedyrer på nett (NevroNEL), veiledning i bruk av hodepinemedikamenter. Vi mener de fire resultatmålene beskrevet nedenfor til sammen på en effektiv måte vil å øke kompetansen på utredning og behandlingen av pasienter med alvorlige hodepiner som henvises til spesialisthelsetjenesten. Aktivitetene under de fire målene bygger gjensidig opp under hverandre ved at de dels er avhengig av hverandre (f.eks. er retningslinjer viktig stoff for kurset, og en forutsetning for at man kan måle etterlevelse av retningslinjer i registeret) og dels ved at de involverer personer i alle helseregioner som blir ansvarliggjort med henblikk på kvalitetsarbeid med hodepine i deres region. Vi tror også at dette vil kunne føre til felles forskningsprosjekter som også er et mål for nasjonale kompetansetjenester, og som vil gi økt kompetanse. Vi har også en aktivitet rettet mot primærutdanning av leger og etterutdanning av allmennpraktikere, som er de viktigste aktørene når det gjelder å gi god service til det store flertallet av hodpinepasienter. Med kompetansespredning til spesialister i andre helseregioner kan denne store oppgaven i stor grad overtas av disse i de respektive helseregionene.

Resultatmål for tjenesten Etter tilbakemeldingen på tilleggrapporteringen der resultatmål for tjenesten ble etterlyst har man utarbeidet slike. Disse har blitt oversendt til seniorrådgiver Arne Lindstad i Helsedirektoratet, og senere diskutert med ham i telefonmøte 23.12.2014, og revidert i henhold til dette. Siden resultatmålene ble ferdigstilt sent i 2014 og vi følgelig ikke hadde kunnet gjøre systematiske registreringer med henblikk på hvordan vi hadde oppfylt målen kan vi ikke rapportere detaljert på alle disse for 2014. Vi har kommet til følgende 4 resultatmål: 1) Etablering av faglige nettverk av nevrologspesialist(er) og sykepleier(e) med ansvar for utredning og behandling av pasienter med alvorlige og invalidiserende hodepiner i alle helseregioner ved universitetsklinikker. Aktivitet 2014: I referansegruppen for NKH, i møte i Norsk nevrologisk forening i mars 2014 og årsmøte for Norsk hodepineselskap har behovet for dette blitt tatt opp og diskutert. 2) Videreutvikling av felles faglige retningslinjer for utredning og behandling av hodepiner. Dette bør ligge åpent tilgjengelig på NevroNEL (ansvarlig: Norsk nevrologisk forening) og omfatte ikke bare standardbehandling av de mest vanlige hodepiner, men også mer sjeldne hodepineformer og komplikasjoner av hodepine som kommer til spesialavdelinger, samt nye behandlingsformer som kommer til. Dette arbeidet bør ledes av NKH, og involvere fagnettverket nevnt under punkt 1). Aktivitet 2014: Retningslinjer for migrene, tensjonshodepine, og medikamentoverforbrukshodepine er revidert i NevroNEL. Retningslinjer for bruk av botulinumtoxin ved kronisk migrene er foreslått, diskutert ved Nevrodagene og gjennom e-post-korrespondanse med fagpersoner, og så publisert på NevroNEL. Retningslinjer for bruk av alle vanlige forebyggende migrenemedisiner er lagt ut på vår hjemmeside. Mobil-App med hodepinedagbok er utviklet og markedsført gjennom dagspressen. 3) Opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner («Kvalitetsregister for alvorlige hodepiner: klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs)»). Man vil bruke dette som en pilot for i løpet av 1-2 år å kunne opprette et nasjonalt kvalitetsregister. Føringen av registeret vil involvere blant annet det fagnettverket som er nevnt i punkt 1, men også legge til rette for at man får lignende grupper ved de andre nevrologiske avdelingene. Gjennom et nasjonalt register vil man bl.a. kunne monitorere om tjenester har lik tilgjengelighet for pasienter over hele landet (i hvilken grad diagnostiseres pasienter i ulike deler av landet, og varighet til riktig diagnose), samt kvalitet på behandlingen (i hvilken grad følges felles faglige behandlingsretningslinjer (se punkt 2), pasientenes fornøydhet med behandlingen (pasientperspektivet), samt objektive effektmål (reduksjon i antall anfall, hodepinedager, grad av funksjonshemning i dagliglivet på grunn av hodepine etc)). Kvalitetsregisteret ved St. Olavs hospital er ble utviklet i løpet av 2014 og godkjent i desember, og registeret startet startet 1.1.2015. Man vil utvikle det videre mot et nasjonalt kvalitetsregister, og søke samarbeid med det tilsvarende svenske registeret. 4) Kurs, veilednings- og rådgivningsvirksomhet vil i stor grad videreføres. Nevrologisk avdeling i Trondheim og etter hvert NKH har siden 1991 holdt et 3 dagers kurs hvert annet år i legers videre – og etterutdanningsprogram om hodepine, spesielt beregnet på spesialistkandidater i nevrologi, men er også åpent for andre interesserte dersom det er kapasitet. Dette kurset har god deltakelse (70-80 hver gang, dvs. maks kapasitet) av leger fra alle regioner, det får gode evalueringer, og er blitt regnet som nærmest obligatorisk for alle som utdanner seg til nevrologer i Norge. Det er en effektiv måte å få utbredt behandlingsretningslinjene (punkt 2) til de nevrologiske spesialavdelingene. I tillegg holder vi ulike kurs og har foredrag på møter beregnet på allmennpraktikere, og vi driver en utstrakt rådgivningsvirksomhet både mot pasienter, allmennpraktikere og andre spesialister rundt om i hele landet. Aktivitet 2014: Planegging av kurs for spesialistkandidater i Nevrologi som holdes i april 2015 samt kurs for allmennpraktikere i februar 2015 er gjennomført. Det er også gjennomført noen enkeltstående foredrag ved kurs og konferanser.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Utfyllende informasjon

Etterutdanning helsepersonell, egen region Foredrag (1 time, Lars Jacob Stovner) om behandling av migrene, årsmøtekurset for Sør-Trøndelag legeforening 14.05.2014 Foredrag (1 time, Knut Hagen) om medikamentovarforbrukshodepine, RELIS 10.10.2014 Foredrag (1 time, Mattias Linde) om medikamentovarforbrukshodepine, Smertesenteret St. Olavs hospital, 5.5.2014 Grunnutdanning av helsepersonell alle regioner: Ulike kurs og forelesninger om hodepine for medisinstudenter ved NTNU Etterutdanning helsepersonell alle regioner: Foredrag (1 time Lars Jacob Stovner) om behandling av vanskelige behandlbare kroniske hodepiner ("Kronisk hodepine- når alt er prøvd") på Nevrodagene for alle norske nevrologer, i Oslo 10.3, 2014 Foredrag (0.5 time, Knut Hagen) om forslag til retningslinjer for behandling av migrene, Nevrodagene for alle norske nevrologer, i Oslo 10.3, 2014 Foredrag (2 timer, Lars Jacob Stovner) om kronisk hodepine ved Primærmedisisnk uke for allmennpraktiserende leger, i Oslo 21.10.2014

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Spør om migrenemedisin, VG nett. (Nettmøte).
 • Svar i spørrespalte i Skruestikka, medlemsblad for Norges migreneforbund. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Ulike intervjuer i aviser og ukeblader. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Forberedelse av kurs om hodepine for spesialistkandidater. (Kurs).
 • Oppdatert retningslinjer for diagnostikk og behandling av hodepine i NevroNEL (Norsk elektronisk legehåndbok). (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Kurs om hodepine Dette kurset i legeforenings EVU-program er hovedsakelig beregnet på spesialistkandidater i nevrologi, men også åpent for alle med helsefaglig bakgrunn. Det skal holdes 14-16 april 2014 med professor Mattias Linde som kursleder. Kurset har vært holdt i Trondheim hvert 2. år siden 1991, de siste gangene med 70-80 deltakere fra hele landet. Kurset har vært forberedt, med oppdatering og gjennomgang av program i siste halvdel av 2014. Ulike intervjuer: Erling Tronvik: http://www.side2.no/helse/haper-botox-skal-kurere-selvmordshodepine/8450841.html VG HELSE Sprøyter bort smertene 09.02.2014 Forskning og innovasjon til pasientens beste» http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2014/230514/fellesrapporten2013endelig.pdf http://www.dagensmedisin.no/nyheter/migreneapp-skal-gi-riktigere-medisinering/ http://gemini.no/2014/09/kontroller-migrenen-med-en-app/ http://forskning.no/helse-sykdommer-informasjonsteknologi/2014/09/kontroller-migrenen-med-en-app TV opptredener: NRK Puls 07.04.14 God Morgen Norge 23.sept.14 (http://www.tv2.no/a/6039782) Radio opptreden: Norgesglasset 29.aug.14 Lars Jacob Stovner Nytt håp for migrenepasienter. Forskning.np [Fagblad] 2014-01-11 Nytt håp for migrenepasienter. Adresseavisen [Avis] 2014-01-13 Kartlegger hodepine. Manuellterapi.no [Internett] 2014-03-12 Vi sitter oss syke. Hegnar.no [Internett] 2014-04-09 Kartlegger hodepine verden over. Gemini 2014 Kartlegger hodepine verden over. www.adressa.no 2014 Mange kvinner sliter med migrene. KK [Tidsskrift] 2014-11-22 Full alarm om juks rundt medisin mot migrene: - Mange har sikkert følt en placebo-effekt. VG [Avis] 2014-01-31 New hope for migraine sufferers. Science Daily [Internett] 2014-01-13 Candesartan gives migraineurs new hope:study. Migraines in women [Internett] 2014-10-22 Candesartan High Blood Pressure Medicine for Migraine Prevention. Fountia [Internett] 2014-02-01 Candesartan versus propranolol for migraine prevention. DrugLib.com [Internett] 2014-02-01 Migraine Attacks Can be Prevented with High Blood Pressure Drug Candesartan. Science Worlsd report [Internett] 2014-01-15 New hope for migraine sufferers. Science Daily [Internett] 2014-01-13 Study shows that high blood pressure medicine also prevents migraine. Medical Press [Internett] 2014-01-13 Asking the right questions about headache. ScienceNordic [Internett] 2014-04-22 Blood pressure medication provides migraine relief. National Headache foundation [Internett] 2014-02-01 Knut Hagen. Ulik praksis for botoxbehandling ved migrene. Dagens Medisin [Internett] 2014-03-19 Mattias Linde - Det er svindel og kriminell virksomhet - Neurontin-sakene - VG. VG [Avis] 2014-01-30 Denne pillen virker ikke mot migrene. VG [Avis] 2014-01-30 - Det er svindel og kriminell virksomhet - Neurontin-sakene - VG. VG [Avis] 2014-01-30

Kvalitetsverktøy

 • Cochrane review av bruk av antiepileptiske midler ved hodepine, 2014, Nasjonal retningslinje
 • Hodepine Biobank, 2004, Biobank
 • Standardiserte pasientforløp for ulike hodepinepasienter på St. Olavs hospital, 2014, Regional retningslinje
 • Hodepine. I: Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, 6.utgave. Drammen: Vett & Viten as 2014 . s. 389-401, 2014, Nasjonal retningslinje
 • Oppdatering av retningslinjer for diagnostikk og behandling i NevroNEL (Norsk elektronisk legehåndbok), 2013, Nasjonal retningslinje
 • Lokalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner, 2014, Medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Cochrane review Dette arbeidet resulterte i 4 Cochrane reviewer publisert i 2013 (Cochrane Databse Syst. Rev.) og har vært ledet av prof. Mattias Linde ved NKH. Arbeidene ble e-publisert i en samleartikkel i 2014 og er nå trykket på papir i 2015 (Mulleners WM, McCrory DC, Linde M. Antiepileptics in migraine prophylaxis: an updated Cochrane review. Cephalalgia. 2015;35(1):51-62.). Denne type arbeid legges vanligvis til grunn i både internasjonale og nasjonale retningslinjer. Hodepine biobank Denne er lokal ved St. Olavs hospital, og inneholder nå ca 450 prøver av sjeldne eller genetisk interessante hodepinepasienter. Prøvene har vært utnyttet til å publisere artikler om genetikk basert bare på dette registeret, eller det inngår i større nasjonale og internasjonale samlinger av prøver. Standardiserte pasientforløp Dette er et arbeid som startet i 2014 med deltakelse fra NKH, ledet av Knut hagen, og arbeidet vil fortsette i 2015. Man vil senere diskutere dette med andre nevrologiske avdelinger for å se om man kan komme til felles pasientforløp. Kapittel om hodepine i lærebok i Nevrologi og nevrokirurgi: Dette er utarbeidet sammen med forfatter fra helse Vest og Helse Sørøst. Denne læreboka brukes i stor grad av medisinstudenter ved alle de 4 medisinske fakulteter, og vil i stor grad danne grunnlaget for voredende norske legers kunnskap om ulike hodepiner. NevroNEL: http://nevro.legehandboka.no/. Dette er et nettsted opprettet av Norsk Nevrologisk forening med formål å få et nasjonalt prosedyreverk som kan være til nytte i nevrologiske avdelinger og poliklinikker. Nasjonal kompetansetjeneste har påtatt seg å oppdatere og supplere sidene om ulike hodpiner. Arbeidet ble påbegynt i 2013og vil fortsette i årene fremover. Vi har nå et prosjekt som vil gå gjennom prosedyrer for hodepine i andre land, spesielt de ved dansk hovedpinesenter som internasjonalt ligger svært langt framme når det gjelder utredning og behandling av hodepine. Resultatet vil bli gjennomgått av en referansegruppe av nevrologer fra alle regionale helseforetak, og til slutt bli implementert i NevroNEL. Gjennom dette vil man få kvalitetssikret de nåværende retningslinjene og også supplert med retningslinjer for flere sjeldnere hodepiner. Kvalitetsregister: Vi har gjort forberedelser for å etablere kvalitetsregisteret i 2014 ved St. Olavs hospital («Kvalitetsregister for alvorlige hodepiner: klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs)»). Leder for kompetansetjenesten har deltatt på den nasjonale kvalitetsregisterkonferansen i Oslo i mars i år, vårt miljø har hatt møter og samtaler om et register med regional leder for nasjonale kvalitetsregistre (Hild Fjærtoft) , og også hatt samtaler og korrespondanse med inititiativtaker til et nyopprettet lignende nasjonalt register i Sverige (docent Elisabeth Waldenlind, Karolinska Institutet), der man også har konsentrert seg om de samme pasientgruppene som vi har laget et register for. Så vidt vites er det svenske registeret det eneste eksisterende kvalitetsregister for hodepine i verden. Vårt register ble godkjent av det lokale personvernombudet ved St. Olavs hospital i desember 2014, og registrering av pasienter startet 1.1.2015. Dette lokale registeret er å anse som et pilotprosjekt for et kommende nasjonalt register. Man har diskutert behovet for et nasjonalt kvalitetsregister i møte med referansegruppa i begynnelsen av februar 2014, og ved de årlige Nevrodagene og i årsmøte i Norsk hodepineselskap, begge deler i begynnelsen av mars 2014. Man møter stort sett positive holdninger til dette, selv om det også uttrykkes bekymring for at mye arbeidstid skal gå med til mer byråkrati. Hodepine biobank har bidratt med prøver til mange genetiske studier på hodepine opp gjennom de siste 10 år.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Gururaj Gopalakrishna, Kulkarni Girish B, Rao Girish N, Subbakrishna D K, Stovner Lars J, Steiner Timothy J

Prevalence and sociodemographic correlates of primary headache disorders: results of a population-based survey from Bangalore, India.

Indian J Public Health 2014 Oct-Dec;58(4):241-8.

PMID:
25491515
Steiner Timothy J, Stovner Lars Jacob, Katsarava Zaza, Lainez Jose Miguel, Lampl Christian, Lantéri-Minet Michel, Rastenyte Daiva, Ruiz de la Torre Elena, Tassorelli Cristina, Barré Jessica, Andrée Colette

The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project.

J Headache Pain 2014;15():31. Epub 2014 mai 21

PMID:
24884549
Tronvik Erling, Stovner Lars Jacob

Role of angiotensin modulation in primary headaches.

Curr Pain Headache Rep 2014 May;18(5):417.

PMID:
24729173
Engstrøm M, Hagen K, Bjørk M H, Stovner L J, Sand T

Sleep quality and arousal in migraine and tension-type headache: the headache-sleep study.

Acta Neurol Scand Suppl 2014 Apr.

PMID:
24588507
Stovner L J, Hoff J M, Svalheim S, Gilhus N E

Neurological disorders in the Global Burden of Disease 2010 study.

Acta Neurol Scand Suppl 2014 Apr.

PMID:
24588499
Stovner Lars Jacob, Al Jumah Mohammed, Birbeck Gretchen L, Gururaj Gopalakrishna, Jensen Rigmor, Katsarava Zaza, Queiroz Luiz Paulo, Scher Ann I, Tekle-Haimanot Redda, Wang Shuu-Jiun, Steiner Timothy J

The methodology of population surveys of headache prevalence, burden and cost: principles and recommendations from the Global Campaign against Headache.

J Headache Pain 2014;15():5. Epub 2014 jan 27

PMID:
24467862
Engstrøm M, Hagen K, Bjørk M, Stovner L J, Stjern M, Sand T

Sleep quality, arousal and pain thresholds in tension-type headache: a blinded controlled polysomnographic study.

Cephalalgia 2014 May;34(6):455-63. Epub 2013 des 23

PMID:
24366979
Hagen Knut, Stordal Eystein, Linde Mattias, Steiner Timothy J, Zwart John-Anker, Stovner Lars Jacob

Headache as a risk factor for dementia: a prospective population-based study.

Cephalalgia 2014 Apr;34(5):327-35. Epub 2013 nov 21

PMID:
24265286
Manandhar Kedar, Risal Ajay, Steiner Timothy J, Holen Are, Koju Rajendra, Linde Mattias

Estimating the prevalence and burden of major disorders of the brain in Nepal: methodology of a nationwide population-based study.

J Headache Pain 2014;15():52. Epub 2014 aug 21

PMID:
25146939
Risal Ajay, Manandhar Kedar, Steiner Timothy J, Holen Are, Koju Rajendra, Linde Mattias

Estimating prevalence and burden of major disorders of the brain in Nepal: cultural, geographic, logistic and philosophical issues of methodology.

J Headache Pain 2014;15():51. Epub 2014 aug 15

PMID:
25127664
Blaauw Brit A, Dyb Grete, Hagen Knut, Holmen Turid L, Linde Mattias, Wentzel-Larsen Tore, Zwart John-Anker

Anxiety, depression and behavioral problems among adolescents with recurrent headache: the Young-HUNT study.

J Headache Pain 2014;15():38. Epub 2014 jun 13

PMID:
24925252
Steiner Timothy J, Linde Mattias

Cochrane, and the truth about gabapentin for migraine.

Headache 2014 May;54(5):920-1.

PMID:
24797486
Omland Petter M, Uglem Martin, Engstrøm Morten, Linde Mattias, Hagen Knut, Sand Trond

Modulation of visual evoked potentials by high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in migraineurs.

Clin Neurophysiol 2014 Oct;125(10):2090-9. Epub 2014 feb 14

PMID:
24589349
Tronvik Erling, Sørensen Torgeir, Linde Mattias, Bendtsen Lars, Artto Ville, Laurell Katarina, Kallela Mikko, Zwart John-Anker, Hagen Knut

The relationship between headache and religious attendance (the Nord-Trøndelag health study-HUNT).

J Headache Pain 2014;15():1. Epub 2014 jan 3

PMID:
24386923
Sand Trond

We were blind, so now we can see: the EP/ERP story in migraine.

Clin Neurophysiol 2014 Mar;125(3):433-4. Epub 2013 nov 5

PMID:
24210998
Utfyllende informasjon

Studien "A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis" er i PUBMED feilaktig oppført med årstall 2013. Den ble publisert i 2014, og det står det også i tidsskriftet den ble publiert i. Vi har også publisert noen vitenskapelige artikler som ikke omhandler hodpine, men disse er ikke tatt med i oversikten. Studien "Neurological disorders in the Global Burden of Disease 2010 study" omtaler migrene og andre hodpiner blant andre nevrologiske sykdommer, det samme gjelder de to publikasjonene med henholdsvis Manandhar og Risal som førsteforfattere.

Stovner, Lars Jacob; Linde, Mattias; Gravdahl, Gøril Bruvik; Tronvik, Erling; Aamodt, Anne Hege; Sand, Trond; Hagen, Knut

A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis

Cephalalgia 2014; 34(7):523-532

Avlagte doktorgrader

Siv Steinsmo Ødegård

The comorbidity of headache and insomnia in the Nord-Trøndelag Health Survey

Disputert:
Mai 2014
Hovedveileder:
Knut Hagen
Petter Moe Omland

Visual Evoked Potentials in Migraineurs: Blinded Studies on Cortical Excitability and Habituation

Disputert:
April 2014
Hovedveileder:
Trond Sand
Morten Engstrøm

The headache-sleep study: Sleep and pain thresholds in healthy controls and patients with

Disputert:
Mai 2014
Hovedveileder:
Trond Sand

Forskningsprosjekter

Hodepine etter hodetraumer basert på HUNT og sykehusregistrerte diagnoser

Mattias Linde, NTNU

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Hodepine blant ungdom: en epidemiologisk studie

Mattias Linde, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
Candesartan vs. propranolol som forebyggende behandling av migrene: En randomisert, placebokontrollert trippel-blind studie.

Lars Jacob Stovner, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2007 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Acetyl-L-carnitine som forebyggende behandling av migrene: En randomisert placebokontrollert trippel-blind studie

Knut Hagen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
Hodepine ved hypofysesvulster

Gøril Bruvik Gravdahl, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
Hodepinegenetikk basert på hodepine biobank

Erling Tronvik, NTNU

Prosjektperiode:
2004 - 2017
Deltakende helseregion:
HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Hodepinedagboka: App for hodepinepasienter

Erling Tronvik, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Sphenobloc: Blokade av ganglion sphenopalatinum ved klasehodepine

Erling Tronvik, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Hodepine i Global Burden of Disease Study

Lars Jacob Stovner, NTNU

Prosjektperiode:
2007 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Epidemiologi av hodepine, angst og depresjon i Nepal

Mattias Linde, NTNU

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Hodepine og søvn: Nevrofysiologiske studier

Trond Sand, NTNU

Prosjektperiode:
2010 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Epidemiologi av hodepine i HUNT

Knut Hagen, NTNU

Prosjektperiode:
2004 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Avdelingssjef Geir Bråthen

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Karl Bjørnar Alstadhaug
Referansegruppens leder (HN)
Anne Clark
Brukerrepresentant
John-Anker Zwart
Representant Helse Sør-Øst
Julie Sønnervik
Andre
Knut Hagen
Representant Helse Midt-Norge
Lars Jacob Stovner
Representant for tjenesten
Marte Helene Bjørk
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler