Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI

Den nasjonale kompetansetjenesten for funksjonell MR metoder implementerer og utvikler funksjonelle MR avbildningsmetoder, og vurderer vitenskaplig metodenes egnethet, merverdi og indikasjon for bruk i diagnostikk, for behandlingsvalg og i oppfølging ved ulike sykdommer eller skader i hjernen. Tjenesten omfatter også vurdering av analysemetoder for MR bilder og utstyr til bruk for å studere hjerneaktivitet med MR. Vi tilbyr teknisk hjelp med hensyn til implementering av funksjonell MR metoder, bildekvalitetssikring med fantom og harmonisering av MR protokoller på tvers av institusjoner. Informasjon om metoder formildes til pasienter og pårørende, men tjenesten er ikke et behandlings-/utredningstilbud.

Oppgaver og resultat
Vi beklager at grunnlagsdokumentet for kompetansetjenestens arbeidsoppgaver, resultatmål og kompetansespredningsplan ikke var tilgjengelig via nettsiden i fjor. Dokumentet kan lastes ned fra hjemmesiden http://folk.ntnu.no/jian/brainlab/index.php/hjem/veileder-og-mal Tjenesten har i 2014 dekket alle definerte arbeidsoppgavene. Kompetanseoppbygging innen funksjonelle MR metoder består av forskning på metodene i pasientgrupper, friske frivillig og relevante dyremodeller. Resultatene av dette arbeidet publiseres i internasjonale tidsskrift med fagfelle vurdering og i master-, hoved- og doktorgradsoppgaver. Formidling skjer gjennom publikasjoner, undervisning, foredrag og kurs- /møtevirksomhet pluss populærvitenskaplig formidling. Arbeidet med harmonisering av MR protokoller forsetter. Det har vist seg at kliniske studier, lokale eller multisenter, er svært effektivt for harmoniseringsarbeidet. Flere sykehus i alle helseforetak deltar nå i ett eller flere studier der kompetansetjenesten for fMRI har fasilitert MR protkoll oppsett. Dette har ført til at harmoniserte protokoller er tilgjengelig og kan benyttes på svært mange norske sykehus og også på noen private røntgen institutt. Det har vært gjennomført flere studier av nytteverdien av MR for pasient diagnostikk og oppfølging. Spesielt gode resultater er oppnådd for hodeskade pasienter. Vi vil trekke fram viktigheten av å utføre MR i akuttfasen etter hodeskaden. Vi har vist at det er sentralt ved hodeskade at MR blir tatt tidlig da lesjoner som har betydning for utkomme forsvinner ila den først tiden. Dette har betydning for oppfølging og tilrettelegging av rehabilitering, og har medikolegale konsekvenser. Doktorgradsavhandlingene til KG Moen og V Brezova har vært viktige i dette arbeidet. Et annet viktig funn er gjort i A Olsens doktorgrad. Her er det vist for første gang hvordan objektiv versus selvopplevd kognitiv funksjonssvikt kan avdekkes vha ulike MR teknikker i pasienter med hodeskader. Metodene utprøves nå i andre pasient populasjoner. Hvis resultatene er overførbare til utviklingsforstyrrelser og andre ervervede hodeskader, kan vi ha utviklet MR metoder som kan benyttes til objektiv evaluering av selvopplevde kognitive problemer. Dette vil ha betydning for en rekke lidelser der pasientens sentrale plager er selvopplevde kognitive svikt med få eller ingen funn. Kompetansetjenesten bidrar også i flere store studier der MR inngår, f.eks. forhold mellom depresjon og utvikling av demens (PRODE), ulike folkehelsefaktorer og demens (HUNT MR og HUNT vellykket aldring) eller kognitive utvikling (Mor-Barn studien). Nytteverdien av MR for disse endepunktene vil komme etter hvert. Videre er nye MR teknikker vært utprøvd i friske frivillige og dyremodeller, f.eks. nye BOLD fMRI avbildningmetoder ved ulike magnet feltstyrker, se publikasjoner av PE Goa og E Vallee. Vi har gitt opplæring, veiledning og informasjon om MR metoder og muligheter for bruk av MR til helsepersonell på ulike plan. Ansatte ved kompetansetjenesten bidrar i undervising på alle nivå innen radiologi, radiografi og MR-fysikk, og deltar i relevante forskningsnettverk innen disse fagfeltene og andre kliniske spesialiteter. Vi har vært på ulike røntgen avdelinger og gitt opplæring, f.eks. sykehusene i Arendal og Namsos. Avdelinger uten MR fysiker og MR forskningskompetanse er vår hovedmålgruppen med hensyn til hjelp. Vi deltar også på nasjonale og internasjonale kongresser og møter med egne presentasjoner for å formidle resultater og å holde oss oppdaterte. Vi har samarbeider med andre kompetansetjenester, spesielt vil vi trekke fram Aldring og helse. Det er bilateralt internasjonalt samarbeider mellom røntgen avdelingen i Cambridge, England, om hodeskader og røntgen avdeling ved Vellore christian medical hospital, India om hypoksi i nyfødte, og med University of California, San Diego, om nye MR analyse metoder. På nettsidene våre kan spesielt radiografer få nyttige råd om MR avbildning, kvalitetssikring og analyse. Det ligger også informasjon til pasienter og pårørende der. Vi har ikke blitt bedt om å delta i implementering av nasjonale retningslinjer. Isteden prøver vi å gi generelle råd via nettsidene, og spesifikke råd ved direkte kontakt. Råd om kunnskapsbasert praksis anser vi som synonymt med våre publiserte artikler.

Først vil vi presisere at kompetansetjenesten for fMRI har som mandat å øke ”kompetanse på fMRI metoder og utstyr for diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske indikasjoner.” Videre er vi tilknyttet radiologisk avdeling som ikke har behandlingsansvar for pasienter. Vi har derfor ikke utviklet uttømmende pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde. Vi har isteden definert arbeidsoppgavene og resultatmålene våre i forhold til hvilke forskningsoppgaver vi har og hvordan tjenesten skal yte best mulig hjelp til ulike radiologiske avdelinger og kliniske spesialiteter. Se "Oppgaver, mål og kompetansespredningplan for kompetansetjenesten" lagt ut på hjemmesiden. For pasienter og pårørende har vi lagt ut informasjon om vanlige hjernesykdommer, hva vi ser etter på MR undersøkelsen, en illustrert fortelling om barn og MR, og generell informasjon om hva MR er med korte beskrivelser av ulike MR metoder, Grunnlagsdokumentet "Oppgaver, mål og kompetansespredningplan for kompetansetjenesten" beskriver oppgavene, resultat målene og andre detaljer rundt kompetansetjenesten. Kompetansetjenesten har følgende plan for spredning av kompetanse, og den relevante aktiviteten for 2014 er lagt inn under de enkelte punktene: (A) Bidra i undervisning lokalt fra grunnutdanning til PhD innen medisin, radiologi, radiograf, MR fysikk og medisinsk MR for teknologer. Se "aktivitet". Punktet er dekket i år som tidligere år. (B) Bidra nasjonalt innen PhD undervisningen. Dette skjer via nasjonale forskerskoler (Medical imaging og Neuroscience) Se "aktivitet". Aktivitet i 2014 dekker det forventede. (C) Veilede master,- hovedfag- og PhD kandidater fra NTNU, HIST og evt. andre radiograf høgskoler. Høy produksjon med 8 PhDer i 2014, se "forskning". Oppnådd mål for hoved- ( 2 stykker) og master-oppgaver (1) (D) Delta og helst forelese på relevante nasjonale fagmøter innen MR-radiologi, - radiografi, -fysikk, og relevante kliniske spesialiteter. Flere foredrag og kortere innlegg på nasjonale (Høstmøte, Magetom forum), nordisk (ISMRM nordic), og internasjonale møter (ICBM 2014, PAS,IBIA's Tenth World Congress on Brain Injury,International Neurotrauma Society,EAPS). Se under Forskning/formidling. (E) Arrangere minimum ett faglig møte hvert år - Arrangerte et 2 dagers kurs "White matter matters" godkjent for flere kliniske spesialiteter i den Norske legeforeningen med 120 deltakere og utmerkete tilbakemeldinger (5.8 av 6 poeng). - Telefonmøter angående harmonisering av MR protokoller med relevante deltakere. (F) Utarbeide og videreutvikle hjemmesider der helsepersonell kan hente nyttig informasjon .-Ny informasjon om BOLD fMRI og DTI lagt ut (G) Informasjon til publikum om MR metoder og bruk på hjemmesidene - ingen nye tema lagt ut. (H) Populærvitenskaplig informasjon til den generelle befolkning via forskningsdagene og media. - hatt bod på forskningstorget, og bidratt til flere artikler i aviser og radio. (I) Publisering av forskningsartikler i internasjonale tidskfit med fag felle vurdering der MR metoder evalueres Se Forskning/publikasjoner

Tjenestens resultatmål for 2014 knyttet til de enkelte punktene. 1. Kompetanseoppbygging (A) Forskning - Minimum 1 PhD/år: totalt 8 PhDer. - Minimum 1 master eller hovedoppgave/år: 1 master- og 2 hovedoppgaver. - Publisere forskning i internasjonale tidsskrift med fagfelle vurdering. Minimum10 artikler i internasjonale tidsskrift med fagfelle vurdering/år: 24 artikler, hvorav 12 i pasientgrupper der ny kunnskap om MR metoders nytteverdi og/eller ny kunnskap om patofysiologi publisert i 2014. (B) MR teknikker - Arbeide for harmonisering av MR protokoller. Mål er samarbeide med nye radiologisk avdelinger hvert år. I 2014 flere nye sykehus med i studier (egne/multisenter) og antall sykehus med mulighet for å bruke MR sekvenser som er optimalisert og harmonisert er øket. Tilsammen vært på 3 norske og 2 utenlandske sykehus med direkte MR protokoll arbeide, pluss hjulpet flere andre andre via telefon/e-post/skype. (C) Nasjonale og internasjonale forskernettverk - Samarbeide med andre kompetansetjenester: Spesielt godt samarbeidede med Aldring og helse. - Deltakelse i forskernettverk tilknyttet nasjonale og internasjonale mulitsenter studier: Kompetansetjenesten er involvert i MR delen i flere nasjonale og internasjonale studier (se Prosjekter). Antallet er på det maksimale av studier vi kan støtte. - Medlemskap i nasjonale og internasjonale foreninger: Personell i kompetansetjenesten er medlemmer av alle relevante fagfora og deltar på faglige møter/kursene, og benytter seg av sine nettverk via foreningene. - Deltakelse på nasjonale og internasjonale fagmøter med poster/innlegg. Se Aktivitet/formidling og Kompetansespredning. 2. Resultatmål formidling av kunnskap Se Aktivitet/formidling og Kompetansespredning. 3. Resultatmål merverdi i forhold til pasientbehandling/behandlingskjeden (A) Minimum 3 artikler i internasjonale tidskrift med fagfelle vurdering: 12 artikler publisert innen emnene i 2014. (B) Bidrag til MR data som kan knyttes opp mot biobanker. Målet er å hjelpe andre å få best mulig MR data til sine biobanker. Slike studier vil på sikt kunne gi svar på MRs rolle i behandlingskjeden og for pasientutkomme. I 2014 bidro kompetansetjenesten med MR data til andres biobanker. Dette ble gjort 1) direkte ved at vi er ansvarlig for MR delen av studier som "Small for gestational age/very low birth weight in lifetime perspective" og Mor-Barn studien, 2) i nært samarbeide med internasjonale partnere (Center TBI studien), eller 3) veilede og tilrettelegge MR opptak for andre forskere/klinikere f.eks. HUKLI-registeret. Vi har også en egen hodeskade (Traumatic brain injury) biobank etablert i 2014. Den er registret under den regionale biobanken og inneholder prospektive blodprøver og MR data fra pasienter og kontroller. Et spesifikt mål for denne biobanken er å studere inflammasjon etter hodeskade, hva er forholdet mellom perifere inflammasjonmarkører og MR, kan funksjonelle MR metoder påvise inflammasjon i hjernen, og hvilke konsekvenser har evt. inflammasjon for utkomme. Vi anser at vi har oppfylt målet for bidrag til ulike biobanker 2014. Aktiviteten er høy, men vil antakelig holde seg slik framover pga stor interesse for å kombinere ulike medisinske teknikker og data for bedre diagnose, utkomme prediksjon og ny forstålese av patofysiologi for ulike hjernelidelser. 4. Resultatmål bedre nasjonal kostnadseffektivitet Dette punktet ser vi som svært vanskelig å lage resultatmål for utifra vårt mandat og fagfelt. Intet spesifikt mål er utviklet, men se punkt 3(B) da vi regner med at en del av de større studiene vil kunne gi innsikt og kunnskap om kostnadseffektivitet på sikt. 5. Resultatmål likeverdig tilgjengelighet (A) Kompetansetjenesten skal bidra med informasjon, veiledning, MR sekvenser etc, og evt. direkte støtte med utsending av personell til avdelinger ved behov. Fokus er på mindre sykehus uten MR fysiker- eller forskningskompetanse. Antall forespørsler vil ligge mellom 5-20 tiltak/år. I 2014 besøkt sykehuset i Arendal, Namsos og Haukeland, hjulpet per telefon/e-post/skype radiologiske avdelinger tilknyttet HUKLI-registeret, Center TBI studien, MorBarn, og for gliom prosjektet og diffusjonsvektet fMRI samarbeide om MR sekvenser med Rikshospitalet. For protokoll optimalisering og harmonisering, pluss instruksjon av radiografer har kompetansetjenestens MR fysiker vært i Cambridge og radiografen på Vellore christian medical hospital. Resultatmålene ansees som nådd.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
22 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
26 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
14 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner videreutdanning av helsepersonell innbefatter undervisning på Videreutdanning i MR (ViMR) for radiografer ved HIST, og PhD kurs for helsepersonell innen MR ved de Nasjonale forskerskolene for medisinsk avbildning og nevrovitenskap. Alle regioner etterutdanning av helsepersonell var i 2014 kurs godkjent som etterutdanning for flere medisinske spesialiteter "White matter matters" I videreutdanning av helsepersonell egen region inngår opplæring innen avanserte MR metoder på lokale sykehus og internundervisning ved diverse klinikker ved St.Olavs hospital. Utdanning av annet personell egen region inkluderer undervisning av teknologer ved NTNU.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

fMRI brukes i standard utredning av hjernetumor, hodeskade, og noen andre nevrologiske og pediatriske pasienter. Siden dette er en kompetansetjeneste er ikke disse registret Vi implementerer og evaluerer systematisk en rekke MR metoder i studier i pasientgrupper og friske frivillige (og dyrestudier) som del av vårt arbeid med å bedre diagnostikk og oppfølging av sykdom i hjernen. Vi har en utstrakt virksomhet opp mot andre radiologisk avdelinger i hele Norge. Videre er vi sentrale for MR metode utvikling og implementering i to internasjonale studier; EU studien Center TBI og den bilateral studie av neonatal hypoksi (THIN studien) mellom Norge og India. Det refereres en del enkelt pasienter lokalt og noen få (1-3 per år) til spesielle MR undersøkelser fordi klinikere, allmennpraktikere og pasienter ønsker fMRI som supplerende undersøkelser. Dette er en heterogen gruppe. Undersøkelser i disse gjøres for å øke vår kunnskap og erfaring med ulike tilstander.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Avis, fag- og populærvitenskapelige tidskrift og radio. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Forskningstorget. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • White matter matters. (Kurs).
 • Deltakelse på nasjonale konferanser. (Konferanse).
 • Deltakelse på internasjonale konferanser. (Konferanse).
 • Innlegg på fagdager arrangert av MR leverandører. (Seminar).
 • Tidsskrift for norsk legeforening. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Ukentlig fagmøte fMRI. (Veiledning).
 • Månedlig møte MRI i pediatri. (Veiledning).
 • Månedlig møte MRI i traumatisk hodeskade. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Tjenesten er aktiv i forhold til almenheten: årlig deltakelse på Forsknings-dagene (forskningstorget) og flere bidrag/intervjuer i lokale (Adressa, Trønder avisa) og nasjonal aviser (A-magasinet), fagtidsskrift (Skolelederen om hjerneutvikling og Teknisk ukeblad som fMRI for "tankelesning"), og radio. Vi deltar også på alle nasjonale helsefaglige møter inne radiologi og radiografi, på MR leverandørseminarer, og på nasjonale nevrovitenskaplige møter (f.eks. arrangert av Nansen Neuroscience Network), og deltakelse på nasjonale utdanningskonferanser innen medisinsk avbildning som Joint conference in medical imaging and MedViz. Tilsammen er det presentert over 20 posters og holdt 7 foredrag på internasjonale kongresser (Pediatric acadmic societies (PAS), International neurotrauma society, IBIA's congress on brain injury, European academy of peadiatric societies, Society for neuroscience, Arizona state univeristy cognetive science conclave, Univeristy of Arizona CNS seminars). Lokalt er det ukentlige veiledningsmøter om funksjonelle MR metoder, i tillegg er det faste månedlige møter med de tverrfaglige pediatri og hodeskade gruppene Geriatri, nevrologi, nevrokirurgen ved St. Olavs hospital får veiledning/undervisning 1-2 ganger per år om relevante tema.

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetssikring med MR fantom, 2013, Nasjonal retningslinje
 • Oversikt over MR protokoller ved norske sykehus, 2013, Medisinsk kvalitetsregister
 • Kompetansetjensten for aldring og helse, HSØ, 2010, Biobank
 • HUNT, 1986, Biobank
 • Mor barn studien, 2010, Biobank
 • Scandinavian Small for gestational age biobank, 2005, Biobank
 • Regionale biobank, 2014, Biobank
Utfyllende informasjon

Biobanker Kompetansetjenesten for fMRI er involvert innsamling av ulike typer MR data, inkludert harmonisering av MR protokoller på tvers av radiologiske avdelinger, som skal inngå i biobanker. Det er to prosjekter i samarbeide med Kompetansetjenesten for aldring og helse; PRODE (Prognosis of depression in the elderly) og HUKLI-.registeret. Kompetansetjenesten har vært involvert i Small for gestational age/very low birth weigth in a liftetime perspective prosjektet siden 2002, og samlet inn ulike typer MR data som kombineres med andre data i registeret. Forvalter av denne biobanken er regional biobank. Siste kohorte-undersøkelse gjennomført i 2013-2014. En utvidelse av dette prosjektet er opp mot FHIs Mor-Barn studiet der det er tatt MR to ganger ila 2 år av 150 fra Mor-Barn kohorten i Trøndelag. Disse dataene sammen med MR fra Mor-Barn kohorten i fra Oslo og all MR data vil inngå i Mor-Barn studiens biobank. Den regional biobanken forvalter også vår den nyopprettede biobanken for hodeskadeprosjektet der longitudinelle blodprøver med fokus på inflammasjon og celleskade skal kombineres med longitudinelle funksjonelle MR data (2013/754/REK midt). Siste omgang med MR data til HUNT undersøkelsen ble organisert og scannet på Sykehuset i Namsos ved Kompetansetjenesten for fMRI i 2014. Disse MR dataene og tidligere HUNT MR data pluss metadata inngår i HUNT databasen. Kvalitetssikringsarbeide Faglige retningslinjer: Det arbeides for å oppnå nasjonalt konsensus mht harmonisering av MR protokoller for avbildning av hjernen. Den mest effektive driveren i dette arbeidet har vist seg å være kliniske studier som benytter MR. Arbeidet har kommet langt for multiple sklerose, demens, og hodeskader pga nasjonale og internasjonale studier. Nytt nasjonalt møte om harmonisering planlegges høsten 2015. Veiledere: På hjemmesidene til kompetansetjenesten kan man finne informasjon om MR protokoller brukt ved ulike sykehus i hele Norge. Det er i tillegg innføring i kvalitetssikring av MR scanner med fantom og opptak + analyse av BOLD fMRI og DTI bilder i klinikken. Kvalitet og nytte av MR metodene for ulike pasientgrupper dokumenteres gjennom studier som publiseres i internasjonale tidsskrift med fagfelle vurdering.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Morken Tora Sund, Brekke Eva, Håberg Asta, Widerøe Marius, Brubakk Ann-Mari, Sonnewald Ursula

Altered astrocyte-neuronal interactions after hypoxia-ischemia in the neonatal brain in female and male rats.

Stroke 2014 Sep;45(9):2777-85. Epub 2014 jul 22

PMID:
25052323
Brekke Eva M F, Morken Tora S, Widerøe Marius, Håberg Asta K, Brubakk Ann-Mari, Sonnewald Ursula

The pentose phosphate pathway and pyruvate carboxylation after neonatal hypoxic-ischemic brain injury.

J Cereb Blood Flow Metab 2014 Apr;34(4):724-34. Epub 2014 feb 5

PMID:
24496178
Hak S, Goa PE, Stenmark S, Bjerkholt FF, Haraldseth O

Transverse relaxivity of iron oxide nanocrystals clustered in nanoemulsions: Experiment and theory.

Magn Reson Med 2015 Sep;74(3):858-67. Epub 2014 sep 18

PMID:
25236940
Østgård Heidi Furre, Løhaugen Gro C C, Bjuland Knut J, Rimol Lars M, Brubakk Ann-Mari, Martinussen Marit, Vik Torstein, Håberg Asta K, Skranes Jon

Brain morphometry and cognition in young adults born small for gestational age at term.

J Pediatr 2014 Nov;165(5):921-7.e1. Epub 2014 sep 10

PMID:
25217202
Grunewaldt Kristine Hermansen, Fjørtoft Toril, Bjuland Knut Jørgen, Brubakk Ann-Mari, Eikenes Live, Håberg Asta K, Løhaugen Gro C C, Skranes Jon

Follow-up at age 10 years in ELBW children - functional outcome, brain morphology and results from motor assessments in infancy.

Early Hum Dev 2014 Oct;90(10):571-8. Epub 2014 aug 7

PMID:
25103790
Bjuland Knut J, Rimol Lars M, Løhaugen Gro C C, Skranes Jon

Brain volumes and cognitive function in very-low-birth-weight (VLBW) young adults.

Eur J Paediatr Neurol 2014 Sep;18(5):578-90. Epub 2014 apr 14

PMID:
24775377
Moen Kine Therese, Jørgensen Lone, Olsen Alexander, Håberg Asta, Skandsen Toril, Vik Anne, Brubakk Ann-Mari, Evensen Kari Anne I

High-level mobility in chronic traumatic brain injury and its relationship with clinical variables and magnetic resonance imaging findings in the acute phase.

Arch Phys Med Rehabil 2014 Oct;95(10):1838-45. Epub 2014 mai 9

PMID:
24814461
Brezova Veronika, Moen Kent Gøran, Skandsen Toril, Vik Anne, Brewer James B, Salvesen Oyvind, Håberg Asta K

Prospective longitudinal MRI study of brain volumes and diffusion changes during the first year after moderate to severe traumatic brain injury.

Neuroimage Clin 2014;5():128-40. Epub 2014 mar 28

PMID:
25068105
Moen Kent G, Brezova Veronika, Skandsen Toril, Håberg Asta K, Folvik Mari, Vik Anne

Traumatic axonal injury: the prognostic value of lesion load in corpus callosum, brain stem, and thalamus in different magnetic resonance imaging sequences.

J Neurotrauma 2014 Sep 1;31(17):1486-96. Epub 2014 jul 1

PMID:
24773587
Kjelvik Grete, Saltvedt Ingvild, White Linda R, Stenumgård Pål, Sletvold Olav, Engedal Knut, Skåtun Kristina, Lyngvær Ann Kristin, Steffenach Hill Aina, Håberg Asta K

The brain structural and cognitive basis of odor identification deficits in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease.

BMC Neurol 2014;14():168. Epub 2014 aug 26

PMID:
25154749
Hope Tuva R, Vardal Jonas, Bjørnerud Atle, Larsson Christopher, Arnesen Marius R, Salo Raimo A, Groote Inge R

Serial diffusion tensor imaging for early detection of radiation-induced injuries to normal-appearing white matter in high-grade glioma patients.

J Magn Reson Imaging 2014 Jan 8. Epub 2014 jan 8

PMID:
24399480
Jakola Asgeir S, Berntsen Erik M, Christensen Pål, Gulati Sasha, Unsgård Geirmund, Kvistad Kjell A, Solheim Ole

Surgically acquired deficits and diffusion weighted MRI changes after glioma resection--a matched case-control study with blinded neuroradiological assessment.

PLoS One 2014;9(7):e101805. Epub 2014 jul 3

PMID:
24992634
Stensjøen Anne Line, Solheim Ole, Berntsen Erik Magnus

Butterfly glioma.

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Feb 11;134(3):309.

PMID:
24518479
Due-Tonnessen Paulina, Rasmussen Inge, Berntsen Erik Magnus, Bjornerud Atle, Emblem Kyrre E

Identifying the central sulcus in patients with intra-axial lesions: a multicenter study comparing conventional presurgical MRI to topographical analysis and BOLD-fMRI.

J Comput Assist Tomogr 2014 Jan-Feb;38(1):1-8.

PMID:
24378889
Rao Vidar, Kvistad Kjell Arne, Gulati Sasha

[When the brain goes up in smoke].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Mar 25;134(6):626. Epub 2014 mar 25

PMID:
24670511
Kvistad Kjell Arne

[In Process Citation].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Sep 2;134(16):1549. Epub 2014 sep 2

PMID:
25178220
Elvemo Nicolas-Andreas, Nilsen Kristian Bernhard, Landrø Nils Inge, Borchgrevink Petter Christian, Håberg Asta Kristine

Patients with chronic pain lack somatic markers during decision-making.

J Pain Res 2014;7():425-37. Epub 2014 jul 15

PMID:
25075199
Krogsrud Stine K, Tamnes Christian K, Fjell Anders M, Amlien Inge, Grydeland Håkon, Sulutvedt Unni, Due-Tønnessen Paulina, Bjørnerud Atle, Sølsnes Anne E, Håberg Asta K, Skrane Jon, Walhovd Kristine B

Development of hippocampal subfield volumes from 4 to 22 years.

Hum Brain Mapp 2014 Nov;35(11):5646-57. Epub 2014 jun 30

PMID:
24976170
Xu Jian, Vik Alexandra, Groote Inge R, Lagopoulos Jim, Holen Are, Ellingsen Oyvind, Håberg Asta K, Davanger Svend

Nondirective meditation activates default mode network and areas associated with memory retrieval and emotional processing.

Front Hum Neurosci 2014;8():86. Epub 2014 feb 26

PMID:
24616684
Goa Pål E, Koopmans Peter J, Poser Benedikt A, Barth Markus, Norris David G

BOLD fMRI signal characteristics of S1- and S2-SSFP at 7 Tesla.

Front Neurosci 2014;8():49. Epub 2014 mar 13

PMID:
24659952
Rygh Cecilie Brekke, Wang Jian, Thuen Marte, Gras Navarro Andrea, Huuse Else Marie, Thorsen Frits, Poli Aurelie, Zimmer Jacques, Haraldseth Olav, Lie Stein Atle, Enger Per Øyvind, Chekenya Martha

Dynamic contrast enhanced MRI detects early response to adoptive NK cellular immunotherapy targeting the NG2 proteoglycan in a rat model of glioblastoma.

PLoS One 2014;9(9):e108414. Epub 2014 sep 30

PMID:
25268630
Vallée Emilie, Håberg Asta K, Kristoffersen Anders

Three-dimensional functional MRI with parallel acceleration: balanced SSFP versus PRESTO.

J Magn Reson Imaging 2014 Mar;39(3):656-64. Epub 2013 mai 29

PMID:
23720400
Olsen A, Brunner JF, Indredavik Evensen KA, Finnanger TG, Vik A, Skandsen T, Landrø NI, Håberg AK

Altered Cognitive Control Activations after Moderate-to-Severe Traumatic Brain Injury and Their Relationship to Injury Severity and Everyday-Life Function.

Cereb Cortex 2015 Aug;25(8):2170-80. Epub 2014 feb 20

PMID:
24557637
Håberg AK, Olsen A, Moen KG, Schirmer-Mikalsen K, Visser E, Finnanger TG, Evensen KA, Skandsen T, Vik A, Eikenes L

White matter microstructure in chronic moderate-to-severe traumatic brain injury: Impact of acute-phase injury-related variables and associations with outcome measures.

J Neurosci Res 2015 Jul;93(7):1109-26. Epub 2014 des 30

PMID:
25641684

Avlagte doktorgrader

Alexander Olsen

Cognitive control function and moderate-to-severe traumatic brain injury : functional and structural brain correlates

Disputert:
Desember 2014
Hovedveileder:
Asta Kristine Håberg
Torun Gangaune Finnanger

Life after traumatic brain injury : cognitive, emotional and behavioural function after moderate and severe traumatic brain

Disputert:
Oktober 2014
Hovedveileder:
Marit Sæbø Indredavik
Kristine Hermansen Grunewaldt

Infant motor assessment, long-term clinical outcome, quantitative cerebral MRI and cognitive training in children born preterm

Disputert:
September 2014
Hovedveileder:
Jon Skranes
Heidi Furre Østgård

Neuropsychological functioning and quantitative cerebral MRI in young adults born small-for-gestational-age at term

Disputert:
Juni 2014
Hovedveileder:
Jon Skranes
Tuva Roaldsdatter Hope

Probing tissue microstructure in tumors and surrounding brain : diffusion weighted MRI and beyond

Disputert:
August 2014
Hovedveileder:
Asta Kristine Håberg
Kent Gøran Moen

Traumatic axonal injury in traumatic brain injury : conventional and advanced MRI from early to chronic phase and relation to

Disputert:
September 2014
Hovedveileder:
Anne Vik
Veronika Brezova

Prospective MRI volumetry and diffusivity changes during the first year after traumatic brain injury : impact of injury related

Disputert:
Desember 2014
Hovedveileder:
Asta Kristine Håberg
Emilie Claire Yvonne Vallee

New methods for localizing brain activity with magnetic resonance imaging

Disputert:
November 2014
Hovedveileder:
Asta Kristine Håberg

Forskningsprosjekter

Gentikk og hjerne (HUNT og Enigma)

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

PRODE

Geir Selbæk, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2011 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Navigasjonsevne og hukommelse studeret med fMRI

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2006 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

THIN studien (St. Olav-Vellore Christian hospital)

Ragnhild Støen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Gliom prosjekt

Erik Magnus Berntsen/Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2012 - 2024
Deltakende helseregion:
HMN
Generasjon 100 og mentale ferdigheter

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Mor-Barn/Genetiske faktorer i relasjon til hjerneutvikling

Kristine Beate Walhovd/Anders Fjell, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

SGA/VLBW in a lifetime perspective; prospective cohort study

Jon Skranes/Marit Sæbø Inderdavik/Geir Jacobsen, NTNU

Prosjektperiode:
2004 - 2024
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Impulsivity in borderline personality disorder

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2008 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
Cognitive impairments in patients with chronic pain

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
HUNT MR hodepine

Lars Jacob Stovner, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
HUNT MR

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Inflammasjon ved hodeskader

Asta Kristine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Namsos HUNT Vellykket Aldring

Ole Bosnes/Ingunn Bosnes, Helse Nord-Trøndelag HF

Prosjektperiode:
2007 - 2024
Deltakende helseregion:
HMN
Lette og moderate hodeskader

Toril Skandsen, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2024
Deltakende helseregion:
HMN
Center TBI study (MR)

Anne Vik/ Asta Krisitine Håberg, NTNU

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Edmund Søvik

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Ole Andreassen
Referansegruppens leder (HSØ)
Ann Mari Brubakk
Representant Helse Midt-Norge
Dag Aarsland
Representant Helse Vest
Mona Beyer
Representant Helse Sør-Øst
Torgil Vangberg
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler