Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om svangerskap og revmatiske sykdommer. Dette gjøres ved utdanning av helsepersonell, undervisning av pasienter og pårørende og andre tjenesteytere. Tjenesten gir også råd og veiledning i kliniske problemstillinger.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før -, under- og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Tjenestens primære oppgave er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse og at helseforetakene kan bygge opp og ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital HF.

Oppgaver og resultat
A. BYGGE OPP OG FORMIDLE KOMPETANSE: NKSR bidrar aktivt til oppbygging av kompetanse ved undervisning, utdanning, veiledning og informasjon til helsepersonell, studenter og pasienter/publikum i alle helseregioner. Kompetansetjenesten deltar både i egen genererte prosjekter og i prosjekter som er initiert av andre.To doktorgradskandidater er tilknyttet tjenesten med hovedveileder fra NKSR og et PhD prosjekt med bruk av data fra biobank RevNatus er planlagt og er under søknad om midler. B. OVERVÅKE OG FORMIDLE BEHANDLINGSRESULTATER: Det landsdekkende kvalitetsregisteret RevNatus gjør det mulig å overvåke og formidle behandlingsresultater. I 2017 ble det inkludert 230 nye pasienter. Se beskrivelse under avsnittet "Kvalitetsverktøy". Kvalitetsregisteret vil systematisk kunne følge lokale/regionale forskjeller i klinisk praksis og i behandlingsresultat og generere kvalitetsprosjekter lokalt og nasjonalt. Det inkluderes nå pasienter fra de aller fleste revmatologiske avdelinger i Norge. C. DELTA I FORSKNING OG ETABLERING FORSKERNETTVERK: NKSR har en langsiktig og strategisk forskningsplanlegging som inkluderer å legge til rette for, planlegge og sette i gang nye forskningsprosjekter fra kvalitetsregisteret RevNatus. Nasjonalt forskernettverk ble etablert i 2017. Nye prosjekter skal som ledd i kompetansespredning planlegges og gjennomføres med samarbeidende enheter ved fire andre universitetsavdelinger i Norge; Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet samt ved Diakonhjemmet sykehus. Det er et mål med doktorgradskandidater fra alle helseregioner. Det gis veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NKSR har egen biobank og jobber i samarbeid med avdeling for immunologi for videreutvikling av biobanken og planlegging av framtidige forskningsprosjekter. Påbegynt internasjonalt samarbeid: "European network of pregnancy registers in rheumatology (EuNeP)". D. BIDRA I RELEVANT UNDERVISNING: NKSR underviser på grunn- videre og etterutdanning. Se under avsnitt undervisning. E. SØRGE FOR VEILEDNING, KUNNSKAPS- OG KOMPETANSESPREDNING TIL HELSETJENESTEN, ANDRE TJENESTEYTERE OG BRUKERE: Faglig nettverk i alle helseregioner bygges opp med tverrfaglig personell som har hovedansvar for RevNatus ved de ulike sykehus. I november arrangerte NKSR i samarbeid med pasientforeningen et helgeseminar for brukere fra hele landet. NKSR er ansvarlig for LMS-kurs for pasienter i egen region. Vi deltar også på møter i regi av pasientforeninger ulike steder i landet.Telefontjenesten er åpen for veiledning av både helsepersonell, pasienter og pårørende daglig. Nettsiden har samlet relevant informasjon til både pasienter og helsepersonell. Det er mulighet for helsepersonell å hospitere ved NKSR og i 2017 var det en revmatolog og to jordmødre som hospiterte ved tjenesten. F. IVERKSETTE TILTAK FOR Å SIKRE LIKEVERDIG TILGANG TIL NASJONALE KOMPETANSETJENESTER: Telefontjeneste, nettside, e-post, elektronisk veileder og RevNatus bidrar til likeverdig tilgang til tjenesten. Mye av arbeidet mot brukerne gjøres i samarbeid med pasientorganisasjonen. G. BIDRA TIL IMPLEMENTERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS: I henhold til plan for kompetansespredning skal alle regionale helseforetak ha besøk av NKSR årlig. I tillegg arrangeres det årlig et tverrfaglig seminar ved ulikt regionalt helseforetak, slik at det i løpet av en femårs periode er arranger seminar i hver region. Den elektroniske veilederen i svangerskap og revmatiske sykdommer er et viktig verktøy for å sikre at nasjonale retningslinjer blir formidlet. H. ETABLERE FAGLIGE REFERANSEGRUPPER: Scientific Board for RevNatus har representanter fra alle helseregioner. Referansegruppen for den nasjonale tjenesten ble etablert i 2012 og består av både revmatologer, gynekolog, sykepleier og brukerrepresentant. Alle helseregioner er representert. I samråd med referansegruppen har det vært diskutert deltakelse fra andre aktører i referansegruppen, men dette synes ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

Kompetansespredning skjer i henhold til plan for kompetansespredning. En av de viktigste oppgavene referansegruppen har gitt NKSR, er å gi råd og veiledning i kliniske problemstillinger. Helsepersonell, pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt på telefon til NKSR hver dag fra kl 0800 - 1500 for råd og veiledning. Det var 404 henvendelser til NKSR i 2017. Av disse var 200 henvendelser fra helsepersonell og 195 henvendelser fra pasienter. Henvendelser fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fordeler seg som følgende: HMN 19,7 %, HSØ 46,4 %, HV 21,3 % og HN 12,6 %. Henvendelser fra pasienter fordeler seg som følgende: HMN 43,2 %, HSØ 29,2 %, HV 19 %, HN 7,7 %. Faglig nettverk bygges opp med tverrfaglig personell med hovedansvar for RevNatus ved de ulike sykehus. Nettsiden til NKSR (www.stolav.no/nksr) blir brukt til faglig formidling, og oppdateres jevnlig. Pasienteninformasjonen er lagt på helsenorge.no. NKSR får tilbakemeldinger om at den elektroniske veilederen i svangerskap og revmatiske sykdommer og nettsiden brukes hyppig av både helsepersonell og brukere/pasienter. NKSR bidrar i tillegg til kompetansespredning gjennom undervisning, veiledning, kurs, foredrag, medieoppslag og vitenskapelige publikasjoner.

Det overordnede resultatmålet for NKSR er at de som arbeider i helsetjenesten i Norge har best mulig kompetanse til å gi pasienter med revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide god, oppdatert og likeverdig behandling for sine sykdommer. Dette er uavhengig av bosted og behandlingssted. Behandlingen skal være i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap. Oppbygging og vedlikehold av likeverdig kompetanse krever et kontinuerlig arbeid. Overvåking av praksis skjer ved hjelp av det landsdekkende kvalitetsregister RevNatus og Biobank. Behandlingstilbud og kunnskap om sykdommene utvikles stadig og vedlikehold og spredning av kompetanse vil være vedvarende de kommende årene. NKSR har opprettet 13 operasjonaliserbare resultatmål som er godkjent av referansegruppa til NKSR. Resultatmålene evalueres av de ansatte ved NKSR under strategimøter som avholdes fire ganger årlig. NKSR sin aktivitet i 2017 opp i mot resultatmål vurderes som følgende: 1. Oppdatering av hjemmesiden stolav.no/nksr hver måned - gjennomført. 2. Oppdatering av "Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer" to ganger årlig - gjennomført i tillegg til en større prosess for utarbeidelse av nettbrettvennlig versjon er påbegynt. 3. Arrangere årlig nasjonalt seminar uten seminaravgift - gjennomført. 4. Oppdatering og opptrykk av boka "Mor og far med revmatisk sykdom" etter etterspørsel - innholdet i boka er nå etablert på helsenorge.no og det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre om NKSR med kontaktinfo. Engelsk pasientinformasjon er under utarbeidelse for publisering på helsenorge.no 5. Daglig telefon og e-post tjeneste - gjennomført. 6. Publisere minst tre artikler i fagfellevurderte tidsskrift - gjennomført. 7. Årlig besøk med undervisning på minst ett sykehus ved alle helseregioner- gjennomført. 8. Undervisning på minst to arrangement i regi av pasientorganisasjon per år - gjennomført. 9. Undervisning på minst fire ulike samlinger på videre- og etterutdanning av helsepersonell per år - gjennomført. 10. Undervisning minst seks ganger årlig av helsepersonell ved St. Olavs hospital - gjennomført. 11. Deltagelse på minst fem LMS kurs for brukere per år - gjennomført. 12. Bidrag ved minst fire internasjonale kurs, seminarer og kongresser per år - gjennomført. 13. Etablere RevNatus som nasjonalt kvalitetsregister - se avsnitt om kvalitetsverktøy. NKSR har med utgang i "Veileder for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten" revidert 31.01.17 omstrukturert sin "Plan for kompetansespredning". Den vil være gjeldende fra 2018.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
9 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
3 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
6 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
8 timer
Utfyllende informasjon

Den viktigste utadrettede virksomheten i 2017 var gjennomføring av tverrfaglig nasjonalt seminar på Gardermoen med 108 deltagere ( 37 revmatologer, 26 sykepleiere, 13 jordmødre, 10 allmennleger, 7 LIS-leger revma, 4 gynekologer og 2 ergoterapeuter).

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • "Sengeprat" Webinar med NRF om seksualitet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • "Bassengtrening for gravide" i R-magasinet. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • "Break-up". Brukersamling i regi av NRF på Oppdal. (Kurs).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Seksualitet, samliv og svangerskap. 6 LMS-kurs. (Kurs).
 • Å leve med kronisk inflammatorisk sykdom. 1 LMS-kurs. (Kurs).
Allmennheten - alle regioner
 • Paneldebatt sex, samliv og kronisk sykdom i regi av NRF. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • "RevNatus". Presentasjon på Julemøtet Norsk revmatologisk forening. (Kurs).
 • Svangerskap og revmatisk sykdom. Utdanningskurs for LIS-leger i revmatologi. (Kurs).
 • Hvordan påvirkes seksualitet, fertilitet og svangerskap av revmatisk sykdom? Rehabiliteringskonferansen 2017. (Konferanse).
 • Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer i regi av NKSR. (Seminar).
 • Veiledning av brukere i RevNatus. Brukermøte NorArtritt, NorVas og RevNatus. (Veiledning).
 • "Vaksiner til barn når mor har brukt biologiske legemidler i svangerskapet". Artikkel i Norsk Rheumabulletin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Don’t Delay, Connect Today» - om kampanjen og implikasjoner for behandling av kvinner i fertil alder. Artikkel i Best Practice. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Svangerskap og revmatiske sykdommer. Kurs for polske revmatologer. (Kurs).
 • Svangerskap og revmatiske sykdommer. Kurs for danske revmatologer. (Kurs).
 • Veiledning av 2 jordmødre fra Sykehuset Innlandet. Hospitering. (Veiledning).
 • Veiledning av revmatolog fra UNN. Hospitering. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Veiledning nyansatte og LIS-leger Revma St. Olavs hospital. (Veiledning).
 • Veiledning av gynekologer ved senter for fostermedisin angående hjerteblokk hos foster. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Veileder "Svangerskap og revmatiske sykdommer", 2016, Regional retningslinje
 • Kompetansespredningsplan med resultatmål for tjenesten, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Biobank RevNatus, 2012, Biobank
 • RevNatus kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Formålet med kvalitetsregisteret RevNatus er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide. RevNatus skal også bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet og på den bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring. Videre skal registeret bidra til økt kunnskapsbasert praksis om svangerskap ved inflammatoriske revmatologiske sykdommer og fremme forskning. Det er ønskelig at RevNatus skal få status som nasjonalt kvalitetsregister. Fra det nasjonalt servicemiljøet for kvalitetsregistre har vi fått beskjed om at det for tiden ikke godkjennes nye registre. Referansegruppa til RevNatus har også gitt tilbakemelding på at de ønsker at registeret skal få status som nasjonalt kvalitetsregister. Veilederen i "Svangerskap og revmatiske sykdommer" er ikke godkjent av Helsedirektoratet som nasjonal veileder, men det er konsensus i det revmatologiske fagmiljøet om at den brukes som veileder nasjonalt.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Ursin K, Lydersen S, Skomsvoll JF, Wallenius M

Disease Activity of Juvenile Idiopathic Arthritis during and after Pregnancy: A Prospective Multicenter Study.

J Rheumatol 2017 Dec 01. Epub 2017 des 1

PMID:
29196380
Gudbrandsson B, Wallenius M, Garen T, Henriksen T, Molberg Ø, Palm Ø

Takayasu Arteritis and Pregnancy: A Population-Based Study on Outcomes and Mother/Child-Related Concerns.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Sep;69(9):1384-1390. Epub 2017 aug 8

PMID:
27813289
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug;69(8):1201-1208. Epub 2017 jul 10

PMID:
27696790
Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Svean Koksvik HS, Jakobsen B, Wallenius M

Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study.

Ann Rheum Dis 2018 02;77(2):264-269. Epub 2017 nov 1

PMID:
29092851
Utfyllende informasjon

Jordmor ved kompetansetjenesten fullførte i juni en master i sexologi ved Aalborg Universitet. Tittel på oppgave: Hvordan ønsker kvinner med Revmatoid Artritt at temaet seksualitet skal belyses i møte med helsevesenet?

Forskningsprosjekter

Regulatoriske lymfocytter og østrogen hos gravide kvinner med revmatoid artritt og systemisk lupus erythematosus

Tina Therese Pedersen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Fertilitet og sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap ved spondylartritt og JIA. PhD prosjekt

Marianne Wallenius, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Sykdomsaktivitet, svangerskapsutfall og fertilitet ved SLE, PhD prosjekt

Marianne Wallenius, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Reproductive outcome in women with rheumatic disease

Marianne Wallenius, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HMN
Utfyllende informasjon

NKSR etablerte et nasjonalt forskernettverk i 2017 med representanter fra alle fire helseregioner. Første workshop/forskerseminar ble avholdt i oktober. Målet er at det skal resultere i oppstart av PhD-prosjekter i alle fire helseregioner.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Vigleik Jessen

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Synøve Kalstad
Referansegruppens leder (HN)
Bente Jakobsen
Representant for tjenesten
Carina Gøtestam Skorpen
Representant Helse Midt-Norge
Inge-Margrethe Gilboe
Representant Helse Sør-Øst
Johan Fr. Skomsvoll
Representant Helse Midt-Norge
Mari Skog
Brukerrepresentant
Philip von Brandis
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler