Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Bedring av kvaliteten på diagnostikk og invasiv/kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer i columna.

 

Oppgaver og resultat
Den nasjonale kompetansetjenesten for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer er i en oppbyggingsfase. Tjenesten har målsetting om å bedre diagnostisk utredning og behandling av denne pasientgruppen og bidra til en mere helhetlig behandling mellom de mange sykehus som tilbyr kirurgisk behandling. Den nasjonale kompetansetjenesten er engasjert i en rekke forskningsprosjekter med deltagere fra alle helseregioner. Kompetanseoppbyggingen er basert på etablering av nasjonale multisenterstudier og bruk av data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Fokus med denne forskningen er kliniske resultater og helseøkonomisk evaluering. Det er etablert et fagmiljø med klinikere og helseøkonomer som har bygd opp kompetanse i bruk av helseøkonomiske analyser som ledd i kliniske studier. En Phd er avlagt innen dette fagfeltet (2014) og to PhD kandidater er igang med helseøkonomiske studier som ledd i randomiserte studier. En mastergrad innen bevegelsesvitenskap er avlagt i 2014. Det er etablert et forskernettverk med deltagere fra alle universitetssykehus samt Sykehuset Innlandet. De viktigste institusjonelle samarbeidspartnere er FORMI OUS Ullevål og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) ved UNN. Det er også etablert et internasjonalt forskernettverk med samarbeidspartnere ved Universitetet i Leiden, Nederland og Harvard Medical school, Boston, USA. Overvåkningen av behandlingsresultater innen kirurgisk behandling av ryggsykdommer er etablert gjennom et nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og flere publikasjoner er under utarbeidelse med fem PhD kandidater knyttet til kompetansetjenesten. Disse har fokus på etablering av suksesskriterier for behandling, prediktorer for positivt og negativt resultat og sammenligning av ulike kirurgiske metoder. Det drives også forskning innen MR diagnostikk av ryggsykdommer. Nakkekirurgi er innlemmet som del av det nasjonale registeret fra 1/1 2013 og resultater etter kirurgisk behandling basert på registerdata er mangelvare i litteraturen og vi vil kunne bidra med viktig informasjon på dette feltet i løpet av 1-2 år. Undervisningen er i tillegg til grunnutdanning for leger rettet mot almenleger og spesialistutdanningen av ortopeder og nevrokirurger samt etterutdanning av samme legegrupper. Et viktig forum er Kirurgisk høstmøte og spesielt et felles seminar mellom ortopeder og nevrokirurger i regi av Norsk spinalkirurgisk forening. Den kirurgiske behandlingen av ryggsykdommer er i Norge delt mellom disse spesialitetene og det er derfor viktig med felles forskningsprosjekter/forskernettverk (som allerede er etablert) og forum der begge spesialiteter er representert. Kompetansetjenesten er engasjert i veiledning av PhD kandidat ved Sykehuset Innlandet finansiert av Helse Sør-Øst. Kandidaten vil sannsynligvis disputere i løpet av 2015. Kompetansetjenesten har i løpet av 2014 hatt fokus på å beskrive et helhetlig behandlingsforløp for spinale pasienter ved St. Olavs Hospital. Dette har resultert i et standarisert pasientforløp som er godkjent og lagt ut på sykehusets hjemmeside. Dette kan benyttes av andre avdelinger som driver rygg- og nakke kirurgi. Likeverdig behandling av de ulike rygg- og nakketilstander er en utfordring da det på mange områder ikke foreligger gode data som kan gi klare retningslinjer for behandling. Det er startet et arbeid for å kartlegge variasjonen av kirurgisk behandling av spinal stenose i Norge. I tillegg vil resultater av den pågående norske forskningen som kompetansetjenesten er involvert i kunne bidra til mere ensartet behandling. Flere norske nasjonale multisenterstudier de senere årene har hatt som konsekvens at fagmiljøene har blitt mere samkjørt mhp valg av kirurgisk strategi ved vanlige tilstander i ryggen. Det foreligger nasjonale retningslinjer for behandling av korsryggsmerter fra 2007. Kompetansetjenestens målsetting er å bidra i samarbeid med våre samarbeidspartnere til at disse blir oppdatert i løpet av de neste 3 år. Kompetansetjenesten har også tatt initiativ til å starte arbeidet med en lærebok innen rygg og nakkesykdommer med målgruppe medisinerstudenter, fysioterapistudenter, almenleger og spesialister som ikke daglig driver ryggbehandling. Faglig referansegruppe for tjenesten er etablert.

Kompetansespredning har vært rettet mot nevrokirurgisk og ortopedisk fagmiljø i løpet av 2014. Kompetansetjenesten har hatt en målsetting om å bidra med kompetansespredning gjennom å initiere og delta i forskningsprosjekter som setter fokus på områder der det er lite dokumentasjon mhp valg av behandlingsstrategier. Dette medfører at fagmiljøene samler seg rundt utarbeidelse av protokoller og etablerer en enighet om nivå på dokumentasjon i litteraturen. Et slikt samarbeid vil også medføre større eierskap til resultater av forskning og enighet om fremtidige behandlingsstrategier. Spredning av resultater fra registerforskning og kjennskap til risikofaktorer for dårlig resultat etter kirurgi har vært fokusert. Dette er formidlet gjennom foredrag og seminarer for ortopediske og nevrokirurgiske kolleger. Kompetansespredning til andre grupper helsepersonell har ikke vært tilsvarende prioritert, men bør utvikles videre. Spesielt gjelder dette helsepersonell med henvisningsrett til diagnostiske prosedyrer og inn til spesialisthelsetjenesten.

Den nasjonale kompetansetjenesten har satt opp følgende målsettinger for de tre første år fra tildeling av funksjon: 1 Etablere et forskningsmiljø innen registerstudier rygg og nakke 2 Etablere standarisert pasientforløp elektiv spinal kirurgi 3 Gi forskningsstøtte innen registerforskning og helseøkonomisk forskning innen spinal kirurgi 4 Publisere 2 artikler innen nakkeforskning 5 Etablere et pilotprosjekt ved St. Olav på en evidensbasert plattform for utdanning av spinale kirurger 6 Revidere retningslinjer korsryggsmerter (samarbeid med FORMI) 7 Starte arbeidet med en ny norsk ryggbok (samarbeid med NKR og FORMI) 8 Formidling av resultater fra NKR til pasienter/brukere – via link fra egen hjemmeside og NKR 9 Etablere kompetanse innen spinal navigasjon 10 Etablere flere internasjonale kontakter for kompetanseoppbygging og forskning 11 Kontinuerlig oppdatering av hjemmeside. Vurdering av aktivitet: 1 Det er etablert et aktivt forskningsmiljø som har utviklet kompetanse innen registerforskning og spesielle statistiske metoder (bl a bruk av propensity matching for å gjøre pseudorandomiserte studier). To stipendiater arbeider med denne type forskning, og det forventes at det blir publisert minst fire artikler i internasjonale tidsskrifter i løpet av 2015. 2 Det er utarbeidet et standarisert pasientforløp for elektiv spinal kirurgi og dette er lagt ut på sykehusets EQS public tilgjengelig for andre avdelinger. 3 Forskningsmiljøet som driver registerforskning har etablert samarbeid med forskere ved UNN vedr bruk av registerdata. Helseøkonomisk kompetanse er etablert og det er startet flere prosjekt som benytter denne type kompetanse både som ledd i randomiserte studier og ved bruk av registerdata. Veiledning av eksterne forskere er ikke etablert. 4 Arbeidet med publisering av nakkeforskning er godt igang og dette har høy prioritet. Resultater fra en randomisert studie vil bli publisert i løpet av 2015, og det er startet et arbeid med å benytte registerdata på nakkepasienter i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) 5 Planer for å lage et pilotprosjekt for utdanning av spinale kirurger er igang, men foreløbig ikke gjennomført. 6 Revisjon av retningslinjer for korsryggsmerter er ikke startet 7 Arbeidet med en norsk ryggbok er startet, det er etablert en redaksjonskomite og to møter er avholdt. 8 Formidling av resultater fra NKR er publisert via registerets årsrapport. Leder av kompetansetjenesten har vært delaktig i dette. Presentasjon av resultater på hjemmeside er ikke etablert. 9 Det har vært utført utprøving av ulike plattformer for spinal navigasjon høsten 2014 i samarbeid med Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital. Det er utarbeidet en strategi for samarbeid med industrien for å drive forekning innen dette feltet. Navigasjonssystem er planlagt innkjøpt i løpet av 2015, midler til dette er øremerket fra kompetansetjenesten og FOR. 10 Det er etablert et samarbeid med University of Leiden, Nederland for å gjennomføre en spørreundersøkelse av norske ryggkirurger mhp kartlegging av behandlingsstrategier for spinal stenose pasienter. Denne spørreundersøkelsen har vært utført i Nederland tidligere og data gir gode muligheter til å studere variasjon mellom avdelinger og internasjonalt. Det er innledet et samarbeid med Harvard Medical school, Boston USA vedr kartlegging av ulike behandlingsstrategier ved behandling av spinal stenose i Norge og USA. En postdoc student knyttet til kompetansetjenesten skal ha ett års forskningopphold ved Harvard fra august 2015. Kunnskap fra dette samarbeidsprosjektet vil kunne gi bredere innsikt i variasjonen av behandlingsstrategier ved kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose. Direkte sammenlikning mellom to ulike kulturer og land er unikt for denne pasientgruppen og i tråd med det som etterspørres internasjonalt. 11 Hjemmesiden for kompetansetjenesten er ikke oppdatert.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
67 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning rygg og nakke sykdommer, utredning og behandling for medisinerstudenter, etterutdanning av spesialsykepleiere og almenpraktikere, videreutdanning av spesialistkandidater innen ortopedi og nevrokirurgi innen rygg og nakkesykdommer og frakturbehandling, etterutdanning av nevrokirurger og ortopeder på felles seminar i regi av Norsk spinalkirurgisk forening og Norsk Kirurgisk høstmøte

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Nidaroskonferansen for almenleger. (Konferanse).
  • Norsk kirurgisk høstmøte. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Foredrag og indikasjon for kirurgi i nakke og rygg for almenleger. Foredrag for ortopeder og nevrokirurger i regi av Kirurgisk Høstmøte (med felles seminar for ortopeder og nevrokirurger) om infeksjon etter ryggkirurgi, effectiveness av minimal invasiv kirurgi vs laminektomi ved lumbal spinal stenose, betydningen av røyking for resultat etter kirurgi ved spinal stenbose, resultater av helseøkonomiske analyser som ledd i en randomisert studie som sammenligner avstivning med bur vs skiveprotese ved cervikal radikulopati, bruk av kyfoplastikk ved kompresjonsfrakturer, presentasjon av stukturert journal og muligheter for bedre kvalitetssikring, forekomst av spinale svulster i Norge sett i lys av økningen av antall MR maskiner.

Kvalitetsverktøy

  • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, 2007, Medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Fagmiljøet knyttet til kompetansetjenesten har vært sentrale i utviklingen av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og medforfattere på alle publikasjoner som har benyttet datta fra dette registeret de siste årene. Det er etablert en egen forskningsgruppe ved kompetansetjenesten som har utviklet kompetanse innen avanserte statistiske metoder for å benytte registerdata.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Weber Clemens, Gulati Sasha, Jakola Asgeir Store, Habiba Samer, Nygaard Øystein Petter, Johannesen Tom Børge, Solheim Ole

Incidence rates and surgery of primary intraspinal tumors in the era of modern neuroimaging: a national population-based study.

Spine (Phila Pa 1976) 2014 Jul 15;39(16):E967-73.

PMID:
25010016
Nerland Ulf S, Jakola Asgeir S, Solheim Ole, Weber Clemens, Rao Vidar, Lønne Greger, Solberg Tore K, Salvesen Oyvind, Carlsen Sven M, Nygaard Oystein P, Gulati Sasha

Comparative effectiveness of microdecompression and laminectomy for central lumbar spinal stenosis: study protocol for an observational study.

BMJ Open 2014;4(3):e004651. Epub 2014 mar 20

PMID:
24650809
Lønne Greger, Ødegård Bent, Johnsen Lars Gunnar, Solberg Tore K, Kvistad Kjell Arne, Nygaard Øystein P

MRI evaluation of lumbar spinal stenosis: is a rapid visual assessment as good as area measurement?

Eur Spine J 2014 Jun;23(6):1320-4. Epub 2014 feb 27

PMID:
24573778
Johnsen Lars Gunnar, Hellum Christian, Storheim Kjersti, Nygaard Øystein P, Brox Jens Ivar, Rossvoll Ivar, Rø Magne, Andresen Hege, Lydersen Stian, Grundnes Oliver, Pedersen Marit, Leivseth Gunnar, Olafsson Gylfi, Borgström Fredrik, Fritzell Peter, Norwegian Spine Study Group

Cost-effectiveness of total disc replacement versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain: a Norwegian multicenter RCT.

Spine (Phila Pa 1976) 2014 Jan 1;39(1):23-32.

PMID:
24150435

Avlagte doktorgrader

Lars Gunnar Johnsen

Surgery with total disc replacement compared to rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disease

Disputert:
Mars 2014
Hovedveileder:
Ivar Rossvoll
Utfyllende informasjon

Resultater av en nasjonal multisenter randomisert studie der skiveprotese blir sammenlignet med tverrfaglig rehabilitering på pasienter med uttalte ryggsmerter og spesifikke radiologiske forandringer. Johnsens avhandling har fokus på helseøkonomisk evaluering av de to metodene. Avhandlingen bygger på en randomisert studie med 173 pasienter rekruttert fra ryggpoliklinikker ved alle fem universitetssykehus i Norge. Pasientene ble randomisert til kirurgi med innsetting av skiveprotese eller ikke kirurgisk behandling i form av multidisiplinær ryggrehabilitering. Oppfølgingstiden var 2 år. Avhandlingen konkluderer med at både kirurgi med skiveprotese og ikke kirurgisk behandling gir signifikant bedring av livskvalitet etter to år hos selekterte pasienter med langvarige smerter i ryggen og degenerativ mellomvirvelskive. Bedringen var størst i kirurgi gruppen, men forskjellen var ikke klinisk signifikant. Avhandlingen viser også at det sannsynligvis er andre egenskaper ved protesen enn bevegelighet som bidrar til bedringen av livskvalitet. Det er videre usikkert om skiveprotesekirurgi vil være et kostnadseffektivt alternativ til ikke kirurgisk behandling da kostnadseffektivitetetn i dnene studien var svært avhengig av hvilken livskvalitetsindeks som ble brukt som effektmål.

Forskningsprosjekter

Postoperative MR imaging after successful surgical treatment of lumbar disc herniation

Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
Visual assesment of lumbar spinal stenosis

Clemens Weber, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
Surgical management of spinal stenosis in Norway, a survey.

Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Minimal invasive decompression versus X-stop in lumbar spinal stenosis

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2007 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Treatment of cervical radiculopathy with arthroplasty compared with deiscectomy and fusion with cage.

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2008 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Comparative effectiveness of microdecompression and laminectomy for central lumbar spinal stenosis:

Sasha Gulati, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Low back pain and sciatica, genetic predictors for clinical outcome

John-Anker Zwart, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Nordsten studien

Kari Indrekvam, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes. A randomized controlled trial

John-Anker Zwart, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

"Postoperative MR imaging after .." er en studie som ser på postoperative forandringer på MR etter mikrodiskektomi for lumbalt prolaps der pasienten har et vellykket resultat etter 3 mnd. Studien forsøker å gi svar på hva de tidlige MR forandringer som man ser etter kirurgi har betydning for det senere postoperative resultat og utfordrer en etablert sannhet om at MR før 3 mnd etter mikrodiskektomi har liten betydning i vurdering av pasienten. "Visual assessment of lumbar spinal stenosis" er en av flere studier som ser på reliabiliteten av en ny metode for å beskrive grad av rotkompresjon ved spinal stenose som et alternativ til den tradisjonelle metoden som angir reduksjonen av volum i spinalkanalen med kvantitaive mål. Prosjektet "Surgical management of.." er en spørreundersøkelse som forsøker å avklare hvordan pasienter med spinal stenose blir behandlet kirurgisk ved de ulike sykehusene i Norge samt en kartlegging av hvordan ulike kirurger vurderer de aktuelle kirurgiske metodene. Studien har fokus på variasjonen av behandlingsstrategier og vil danne et grunnlag for å diskutere en mere helhetlig håndtering av denne pasientgruppen. Studien "Minimal invasive decompression..." er en nasjonal randomisert multisenterstudie der pasienter med lumbal spinal stenose blir randomisert til kirurgi med minimal invasiv dekompresjon versus innsetting av et implantat mellom prosessus spinosus (X-stop). 2 års resultater foreligger nå, 5 års oppfølging er igang. REK nr 4.2006.2560 Studien "Treatment of cervical.." er en nasjonal randomisert multisenterstudien med flere PhD kandidater involvert. Studien sammenligner to kirurgiske metoder mhp klinisk resultat, radiologiske parametre og helseøkonomi. REK nr 4.2008.211 Studien "Comparative effectiveness.." er basert på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og designet som en pseudorandomisert studie med bruk av såkalt propensity score matching der minimal invasiv kirurgi blir sammenlignet med tradisjonell laminektomi ved lumbal spinal stenose. Studien "Genetic predictors..." er en multisenter studie der pasienter med ulike ryggsykdommer blir fulgt prospektivt etter kirurgisk behandling og genetisk kartlagt før behandling mhp genetisk predisposisjon for utvikling av kroniske smertetilstander. Nordsten studien er en nasjonal multisenter studie der pasienter med spinal stenose og samtidig spondylolistese (glidning mellom virvler) blir randomisert til kirurgi med dekompresjon alene eller kirurgi med dekompresjon og samtidig avstivning Studien "Antibiotic treatment.." er en nasjonal randomisert multisenterstudie der pasienter med uttalte ryggsmerter og samtidig forandringer i endeplatene av virvlene på MR, såkalte Modic-forandringer blir randomisert til 3 mnd antibiotikabehandling eller placebo. Studien følger Good Clinical Practice retningslinjer og er registrert med EudoraCT number 20013-004505-14

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Geirmund Unsgård

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Frode Kolstad
Referansegruppens leder (HSØ)
Ivar Austevoll
Representant Helse Vest
Tore Solberg
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler