Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk og invasiv/kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer i columna. Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet på utredning og behandling av denne pasientgruppen og bidra til en mere helhetlig behandling nasjonalt, i tillegg til bedre behandlingsforløp for pasientgruppen innen helsetjenesten Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital.

Oppgaver og resultat
Tjenesten har målsetting om å bedre diagnostisk utredning og behandling av denne pasientgruppen og bidra til en mere helhetlig behandling mellom de mange sykehus som tilbyr kirurgisk behandling. Den nasjonale kompetansetjenesten er engasjert i en rekke forskningsprosjekter med deltagere fra alle helseregioner. Kompetanseoppbyggingen er basert på etablering av nasjonale randomiserte multisenterstudier og bruk av data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR). Fokus for denne forskningen er kliniske resultater og helseøkonomisk evaluering. Det er etablert et fagmiljø med klinikere og helseøkonomer som har bygd opp kompetanse i bruk av helseøkonomiske analyser som ledd i kliniske studier. To Phder er avlagt innen dette fagfeltet hvorav en i 2015 og en PhD kandidat er igang med helseøkonomiske studier som ledd i en randomisert studie innen nakkekirurgi. Det er etablert et forskernettverk med deltagere fra alle universitetssykehus samt internasjonalt. De viktigste institusjonelle samarbeidspartnere er FORMI OUS Ullevål og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) ved UNN. Det er også etablert et internasjonalt forskernettverk med samarbeidspartnere ved Universitetet i Leiden, Nederland og Harvard Medical school, Boston, USA. Overvåkningen av behandlingsresultater innen kirurgisk behandling av ryggsykdommer er etablert gjennom et nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og 3 PhD kandidater knyttet til kompetansetjenesten arbeider med registerdata fra NKR. Disse har fokus på etablering av suksesskriterier for behandling, prediktorer for positivt og negativt resultat og sammenligning av ulike kirurgiske metoder. Det drives også forskning innen MR diagnostikk av ryggsykdommer. Nakkekirurgi er innlemmet som del av det nasjonale kvalitetsregisteret for ryggkirurgi fra 1/1 2013 og resultater etter kirurgisk behandling basert på registerdata er mangelvare i litteraturen og det er satret et arbeid med analyse av disse resultatene i samarbeid med NKR. Undervisningen er i tillegg til grunnutdanning for leger rettet mot almenleger og spesialistutdanningen av ortopeder og nevrokirurger samt etterutdanning av samme legegrupper. Et viktig forum er Kirurgisk høstmøte og spesielt et felles seminar mellom ortopeder og nevrokirurger i regi av Norsk spinalkirurgisk forening. Den kirurgiske behandlingen av ryggsykdommer er i Norge delt mellom disse spesialitetene og det er derfor viktig med felles forskningsprosjekter/forskernettverk og forum der begge spesialiteter er representert. Kompetansetjenesten er engasjert i veiledning av PhD kandidat ved Sykehuset Innlandet finansiert av Helse Sør-Øst. Kandidaten dirputerte i 2015. Kompetansetjenesten har i løpet av 2015 hatt fokus på å beskrive et helhetlig behandlingsforløp for spinale pasienter ved St. Olavs Hospital. Dette har resultert i et standarisert pasientforløp som er godkjent og lagt ut på sykehusets hjemmeside. Dette kan benyttes av andre avdelinger som driver rygg- og nakke kirurgi. Likeverdig behandling av de ulike rygg- og nakketilstander er en utfordring da det på mange områder ikke foreligger gode data som kan gi klare retningslinjer for behandling. Det er startet et arbeid for å kartlegge variasjonen av kirurgisk behandling av spinal stenose i Norge. I tillegg vil resultater av den pågående norske forskningen som kompetansetjenesten er involvert i kunne bidra til mere ensartet behandling. Flere norske nasjonale multisenterstudier de senere årene har hatt som konsekvens at fagmiljøene har blitt mere samkjørt mhp valg av kirurgisk strategi ved vanlige tilstander i ryggen. Det foreligger nasjonale retningslinjer for behandling av korsryggsmerter fra 2007. Kompetansetjenestens målsetting er å bidra i samarbeid med våre samarbeidspartnere til at disse blir oppdatert i løpet av de neste 3 år. Kompetansetjenesten har også tatt initiativ til å starte arbeidet med en lærebok innen rygg og nakkesykdommer med målgruppe medisinerstudenter, fysioterapistudenter, almenleger og spesialister som ikke daglig driver ryggbehandling. Faglig referansegruppe for tjenesten er etablert.

Kompetansespredning har vært rettet mot nevrokirurgisk og ortopedisk fagmiljø samt almenleger i løpet av 2015. Kompetansetjenesten har hatt en målsetting om å bidra med kompetansespredning gjennom å initiere og delta i forskningsprosjekter som setter fokus på områder der det er lite dokumentasjon mhp valg av behandlingsstrategier. Dette medfører at fagmiljøene samler seg rundt utarbeidelse av protokoller og etablerer en enighet om nivå på dokumentasjon i litteraturen. Et slikt samarbeid vil også medføre større eierskap til resultater av forskning og enighet om fremtidige behandlingsstrategier. Kompetansetjenestens plan for kompetansespredning har hatt hovedfokus på formidling av resultater fra høykvalitets forskning basert på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Det er lagt mye arbeid i å etablere og utvikle en egen forskningsgruppe for forskning på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Datakvaliteten på dette registeret er meget god og bearbeidelse av data med fokus på prediktorer for godt og dårlig resultat, kliniske resultater, etablering av suksesskriterier for kirurgisk behandling og kartlegging av komplikasjoner har vært hovedfokus. Spredning av denne kunnskap gjennom foredrag og seminarer for ortopediske og nevrokirurgiske kolleger har vært prioritert. Kompetansetjenesten har også fokus på helseøkonomisk forskning og spredning av kompetanse innen dette fagfeltet til annet helsepersonell, både innen spesialisthelsetjenesten og for annet helsepersonell. Dette er ivaretatt ved undervisning for undervisning for mastergradsstudenter i helseøkonomi ved NTNU, og ved undervisning for helsepersonell ved Bone and Joint World Summit meeting 2015. Kompetansespredning til andre grupper helsepersonell med henvisningsrett til diagnostiske prosedyrer og inn til spesialisthelsetjenesten også vært gjennomført ved deltagelse i kurs "Henvisning til spesialist".

Den nasjonale kompetansetjenesten har satt opp følgende målsettinger for de tre første år fra tildeling av funksjon: 1 Etablere et forskningsmiljø innen registerstudier rygg og nakke 2 Etablere standarisert pasientforløp elektiv spinal kirurgi 3 Gi forskningsstøtte innen registerforskning og helseøkonomisk forskning innen spinal kirurgi 4 Publisere 2 artikler innen nakkeforskning 5 Etablere et pilotprosjekt ved St. Olav på en evidensbasert plattform for utdanning av spinale kirurger 6 Revidere retningslinjer korsryggsmerter (samarbeid med FORMI) 7 Starte arbeidet med en ny norsk ryggbok (samarbeid med NKR og FORMI) 8 Formidling av resultater fra NKR til pasienter/brukere – via link fra egen hjemmeside og NKR 9 Etablere kompetanse innen spinal navigasjon 10 Etablere flere internasjonale kontakter for kompetanseoppbygging og forskning 11 Kontinuerlig oppdatering av hjemmeside. Vurdering av aktivitet: 1 Det er etablert et aktivt forskningsmiljø som har utviklet kompetanse innen registerforskning og spesielle statistiske metoder (bl a bruk av propensity matching for å gjøre kliniske effectiveness studier). To stipendiater arbeider med denne type forskning, og det er publisert flere artikler fra dette fagmiljøet ila 2015 (se publikasjonsliste). 2 Det er utarbeidet et standarisert pasientforløp for elektiv spinal kirurgi og dette er lagt ut på sykehusets EQS public, tilgjengelig for andre avdelinger. 3 Forskningsmiljøet som driver registerforskning har etablert samarbeid med forskere ved UNN, samt Stavanger universitetssykehus vedr bruk av registerdata. Helseøkonomisk kompetanse er etablert og det er startet flere prosjekt som benytter denne type kompetanse både som ledd i randomiserte studier og ved bruk av registerdata. Veiledning av ekstern forsker ved sykehuset Innlandet er etablert. 4 Arbeidet med publisering av nakkeforskning er godt igang og dette har høy prioritet. En artikkel baert på en nasjonal multisenterstudie ble publisert i 2015, Resultater fra en randomisert studie vil bli publisert i løpet av 2016, og det er startet et arbeid med å benytte registerdata på nakkepasienter i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR). 5 Planer for å lage et pilotprosjekt for utdanning av spinale kirurger er igang, utprøving av simulator-basert opplæring av spinale kirurger (ortopeder og nevrokirurger) er gjennomført i form av kurs ved St. Olavs Hospital i samarbeid med University of Leipzig høsten 2015. 6 Revisjon av retningslinjer for korsryggsmerter er ikke startet 7 Arbeidet med en norsk ryggbok er startet, det er etablert en redaksjonskomite og flere møter er avholdt. 8 Formidling av resultater fra NKR er publisert via registerets årsrapport. Leder av kompetansetjenesten har vært delaktig i dette. Presentasjon av disse resultater på egen hjemmeside er ikke etablert. 9 Det har vært utført utprøving av ulike plattformer for spinal navigasjon i samarbeid med Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital. Det er utarbeidet en strategi for samarbeid med industrien for å drive forskning innen dette feltet. Navigasjonssystem er planlagt innkjøpt i løpet av 2016, midler til dette er øremerket fra kompetansetjenesten og FOR. 10 Det er etablert et samarbeid med University of Leiden, Nederland for å gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot norske ryggkirurger mhp kartlegging av behandlingsstrategier for spinal stenose pasienter. Denne spørreundersøkelsen har vært utført i Nederland tidligere og data gir gode muligheter til å studere variasjon mellom avdelinger og internasjonalt. Det er innledet et samarbeid med Harvard Medical school, Boston USA vedr kartlegging av ulike behandlingsstrategier ved behandling av spinal stenose i Norge og USA. En postdoc student knyttet til kompetansetjenesten har ett års forskningopphold ved Harvard fra august 2015. Kunnskap fra dette samarbeidsprosjektet vil kunne gi bredere innsikt i variasjonen av pasientpopulasjonene og ulike internasjonale behandlingsstrategier ved kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose. Direkte sammenlikning mellom to ulike kulturer og land er unikt for denne pasientgruppen og i tråd med det som etterspørres internasjonalt. 11 Hjemmesiden for kompetansetjenesten er under etablering, men i forbindelse med omlegging og standardisering av alle hjemmesider ved St. Olavs Hospital er dette arbeidet ikke endelig avsluttet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
2 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
70 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning innen feltet rygg og nakke sykdommer for medisinerstudenter, etterutdanning av spesialsykepleiere og almenpraktikere, videreutdanning av spesialistkandidater innen ortopedi og nevrokirurgi, etterutdanning av nevrokirurger og ortopeder på felles seminar i regi av Norsk spinalkirurgisk forening og Norsk Kirurgisk høstmøte.

Formidling

Allmennheten - flere regioner
  • Omtale og intervju vedr forskning på lumbal spinal stenose. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Abstracts internasjonale konferanser: 6. (Konferanse).
  • Abstracts nasjonale konferanser: 7. (Konferanse).
  • Forskningsseminar i samarbeid med Formi, Ullevål 21/10 15. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
  • Simulator kurs ryggkirurgi. (Kurs).
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har i 2015 arrangert det første simulatorkurs innen ryggkirurgi i Norge i samarbeid med Universitetet i Leipzig, og har innledet et samarbeid vedr videre utvikling av dette konseptet der unge kirurger får instruksjon innen lumbal mikrokirurgi på en fysisk simulator der man nebytter virkelige kirurgiske instrumenter og mikroskop. Kompetansetjenesten har arrangert et forskningsseminar i samarbeid med Formi med presentasjon av pågående foskning innen rygg og nakkesykdommer for et tverrfaglig forum. Formidling av forskningsresultater er gjort ved presentasjon av abstracts på nasjonale og internasjonale kongresser. Formidling av forskningsresultater er gjort via intervju og omtale i Tidsskrift for den norske lægeforening, Dagens medisin, Spinal news internasjonal, Läkartidningen, diverse medisinske blogger og i flere norske aviser. Vi har også hatt flere foredrag på internasjonale kongresser bla a i India og Nepal.

Kvalitetsverktøy

  • Kvalitetsregister for rygg og nakkekirurgi (NKR), 2006, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Den nasjonale kompetansetjeneste har et nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR). Utvikling av registeret har vært gjort i samarbeid mellom disse fagmiljøene, og leder for den nasjonale kompetansetjenesten sitter som styreleder for NKR. Det er utviklet et fagmiljø for registerforskning ved kompetansetjeneste, og en rekke artikler (5) basert på data fra NKR er publisert ila 2015, se publikasjonslisten.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Weber C, Rao V, Gulati S, Kvistad KA, Nygaard ØP, Lønne G

Inter- and Intraobserver Agreement of Morphological Grading for Central Lumbar Spinal Stenosis on Magnetic Resonance Imaging.

Global Spine J 2015 Oct;5(5):406-10. Epub 2015 mai 6

PMID:
26430595
Sundseth J, Kolstad F, Johnsen LG, Pripp AH, Nygaard OP, Andresen H, Fredriksli OA, Myrseth E, Züchner M, Zwart JA

The Neck Disability Index (NDI) and its correlation with quality of life and mental health measures among patients with single-level cervical disc disease scheduled for surgery.

Acta Neurochir (Wien) 2015 Oct;157(10):1807-12. Epub 2015 aug 20

PMID:
26289971
Giannadakis C, Nerland US, Solheim O, Jakola AS, Gulati M, Weber C, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S

Does Obesity Affect Outcomes After Decompressive Surgery for Lumbar Spinal Stenosis? A Multicenter, Observational, Registry-Based Study.

World Neurosurg 2015 Nov;84(5):1227-34. Epub 2015 jun 20

PMID:
26100169
Nerland US, Jakola AS, Giannadakis C, Solheim O, Weber C, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S

The Risk of Getting Worse: Predictors of Deterioration After Decompressive Surgery for Lumbar Spinal Stenosis: A Multicenter Observational Study.

World Neurosurg 2015 Oct;84(4):1095-102. Epub 2015 jun 3

PMID:
26049114
Giannadakis C, Hammersbøen LE, Feyling C, Solheim O, Jakola AS, Nerland US, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S

Microsurgical decompression for central lumbar spinal stenosis: a single-center observational study.

Acta Neurochir (Wien) 2015 Jul;157(7):1165-71. Epub 2015 mai 23

PMID:
26002712
Gulati S, Nordseth T, Nerland US, Gulati M, Weber C, Giannadakis C, Nygaard ØP, Solberg TK, Solheim O, Jakola AS

Does daily tobacco smoking affect outcomes after microdecompression for degenerative central lumbar spinal stenosis? - A multicenter observational registry-based study.

Acta Neurochir (Wien) 2015 Jul;157(7):1157-64. Epub 2015 mai 6

PMID:
25943982
Nerland US, Jakola AS, Solheim O, Weber C, Rao V, Lønne G, Solberg TK, Salvesen Ø, Carlsen Sm, Nygaard ØP, Gulati S

Minimally invasive decompression versus open laminectomy for central stenosis of the lumbar spine: pragmatic comparative effectiveness study.

BMJ 2015;350():h1603. Epub 2015 apr 1

PMID:
25833966
Lønne G, Johnsen LG, Aas E, Lydersen S, Andresen H, Rønning R, Nygaard ØP

Comparing cost-effectiveness of X-Stop with minimally invasive decompression in lumbar spinal stenosis: a randomized controlled trial.

Spine (Phila Pa 1976) 2015 Apr 15;40(8):514-20.

PMID:
25608246
Lønne G, Johnsen LG, Rossvoll I, Andresen H, Storheim K, Zwart JA, Nygaard ØP

Minimally invasive decompression versus x-stop in lumbar spinal stenosis: a randomized controlled multicenter study.

Spine (Phila Pa 1976) 2015 Jan 15;40(2):77-85.

PMID:
25575084
Meisingset I, Woodhouse A, Stensdotter AK, Stavdahl Ø, Lorås H, Gismervik S, Andresen H, Austreim K, Vasseljen O

Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: a cross sectional study.

BMC Musculoskelet Disord 2015;16():56. Epub 2015 mar 17

PMID:
25888215

Forskningsprosjekter

Operativ behandling av burstfrakturer

Ivar Rossvoll, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Surgical management of isthmic spondylolisthesis; an observational study

Ivar Rossvoll, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HN HMN
Comparing baseline data and results after surgical treatment of lumbar spinal stenosis

Greger Lønne, NTNU

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes. A randomized controlled trial

John-Anker Zwart, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Nordsten studien

Kari Indrekvam, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Low back pain and sciatica, genetic predictors for clinical outcome

John-Anker Zwart, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2014 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Comparative effectiveness of microdecompression and laminectomy for central lumbar spinal stenosis

Sasha Gulati, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Treatment of cervical radiculopathy with arthroplasty compared with deiscectomy and fusion with cage.

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2008 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Minimal invasive decompression versus X-stop in lumbar spinal stenosis

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2007 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Surgical management of spinal stenosis in Norway, a survey

Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Visual assesment of lumbar spinal stenosis

Clemens Weber, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Postoperative MR imaging after successful surgical treatment of lumbar disc herniation

Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
Utfyllende informasjon

"Operativ behandling av burstfrakturer.." er en prospektiv studie der burstfrakturer i lumbalcolumna operert med bakre tilgang blir fulgt over flere år mhp kliniske resultat og biomekaniske parametre. "Surgical management of isthmic spondylolisthesis" er en registerstudie basert på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) der prediktorer for godt og dårlig resultat, forskjeller av ulik kirurgisk intervensjon og kliniske resultater blir studert. "Comparing baseline data and results after surgical treatment of lumbar spinal stenosis" er et samarbeid mellom nasjonal kompetansetjeneste, NKR og University of Harvard, Boston der vi ser på baseline data ved kirurgi for spinal stenose samt valg av kirurgisk metode og resultater etter kirurgi i Norge og USA blir sammenlignet. Prosjektet "Surgical management ofspinal stenosis.." er en spørreundersøkelse som forsøker å avklare hvordan pasienter med spinal stenose blir behandlet kirurgisk ved de ulike sykehusene i Norge samt en kartlegging av hvordan ulike kirurger vurderer de aktuelle kirurgiske metodene. Studien har fokus på variasjonen av behandlingsstrategier og vil danne et grunnlag for å diskutere en mere helhetlig håndtering av denne pasientgruppen. Studien er et samarbeid mellom NTNU og University of Leiden som har gjennomført en tilsvarende studie i Nederland. "Visual assessment of lumbar spinal stenosis" er en av flere studier som ser på reliabiliteten av en ny metode for å beskrive grad av rotkompresjon ved spinal stenose som et alternativ til den tradisjonelle metoden som angir reduksjonen av volum i spinalkanalen med kvantitaive mål. Sammenhengen mellom MR forandringer og kliniske parametre før og etter operasjon vil bli analysert. "Antibiotic treatment.." er en nasjonal randomisert multisenterstudie der pasienter med uttalte ryggsmerter og eforandringer i endeplatene av virvlene på MR, såkalte Modic-forandringer blir randomisert til 3 mnd antibiotikabehandling eller placebo. Studien følger Good Clinical Practice retningslinjer og er registrert med EudoraCT number 20013-004505-14 Nordsten studien er en nasjonal multisenter studie der pasienter med spinal stenose og samtidig spondylolistese (glidning mellom virvler) blir randomisert til kirurgi med dekompresjon alene eller kirurgi med dekompresjon og samtidig avstivning REK nr 2013-366 "Low back pain and sciatica, genetic predictors..." er en multisenter studie der pasienter med ulike ryggsykdommer blir fulgt prospektivt etter kirurgisk behandling og genetisk kartlagt før behandling mhp genetisk predisposisjon for utvikling av kroniske smertetilstander. REK nr 2013-1060 "Comparative effectiveness.." er basert på data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og designet som en pseudorandomisert studie med bruk av såkalt propensity score matching der minimal invasiv kirurgi blir sammenlignet med tradisjonell laminektomi ved lumbal spinal stenose. "Treatment of cervical.." er en nasjonal randomisert multisenterstudien med flere PhD kandidater involvert. Studien sammenligner to kirurgiske metoder mhp klinisk resultat, radiologiske parametre og helseøkonomi. REK nr 4.2008.211 "Minimal invasive decompression..." er en nasjonal randomisert multisenterstudie der pasienter med lumbal spinal stenose blir randomisert til kirurgi med minimal invasiv dekompresjon versus innsetting av et implantat mellom prosessus spinosus (X-stop). 2 års resultater foreligger nå, 5 års oppfølging er igang. REK nr 4.2006.2560 "Postoperative MR imaging after .." er en studie som ser på postoperative forandringer på MR etter mikrodiskektomi for lumbalt prolaps der pasienten har et vellykket resultat etter 3 mnd. Studien forsøker å gi svar på hva de tidlige MR forandringer som man ser etter kirurgi har betydning for det senere postoperative resultat og utfordrer en etablert sannhet om at MR før 3 mnd etter mikrodiskektomi har liten betydning i vurdering av pasienten.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Geirmund Unsgård

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Frode Kolstad
Referansegruppens leder (HSØ)
Ivar Austevoll
Representant Helse Vest
Tore Solberg
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler