Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk og invasiv/kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer i columna.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet på utredning og behandling av denne pasientgruppen og bidra til en mere helhetlig behandling nasjonalt, i tillegg til bedre behandlingsforløp for pasientgruppen innen helsetjenesten

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital.

 

Oppgaver og resultat
Den nasjonale kompetansetjenesten har som målsetting å utarbeide og implementere metoder for å finne rett indikasjon til kirurgiske inngrep i rygg og nakke. Tjenesten er engasjert i en rekke forskningsprosjekter med deltagere fra alle helseregioner. Kompetanseoppbyggingen er basert på etablering av nasjonale randomiserte multisenterstudier og bruk av data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR). Fokus for denne forskningen er kliniske resultater og helseøkonomisk evaluering. Det er etablert et fagmiljø med klinikere og helseøkonomer som har bygd opp kompetanse i bruk av helseøkonomiske analyser som ledd i kliniske studier. To Phd er avlagt innen dette fagfeltet hvorav en i 2015 og en PhD kandidat er igang med helseøkonomiske studier med forventet disputasdato 2018. Det er etablert et forskernettverk med deltagere fra alle universitetssykehus samt internasjonalt. De viktigste institusjonelle samarbeidspartnere er FORMI, OUS Ullevål og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) ved UNN. Det er også etablert et internasjonalt forskernettverk med samarbeidspartnere ved flere universitet i Sverige og Danmark, Universitetet i Leiden, Nederland og Harvard Medical school, Boston, USA. Overvåkningen av behandlingsresultater innen kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer er etablert gjennom et nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og 3 PhD kandidater knyttet til kompetansetjenesten har tatt PhD basert på registerdata i 2016 og ytterligere 2 PhD kandidater er igang med forskning basert på registerdata. Disse har hatt fokus på etablering av suksesskriterier for behandling, prediktorer for positivt og negativt resultat og sammenligning av ulike kirurgiske metoder. Det drives også forskning innen MR diagnostikk av rygg- og nakkesykdommer, en PhD avlagt i 2016 er basert på publikasjoner der MR diagnostikk er sentralt . Nakkekirurgi er innlemmet som del av det nasjonale kvalitetsregisteret for ryggkirurgi fra 1/1 2013, Resultater etter nakkekirurgi basert på registerdata er mangelvare i litteraturen og det er startet et arbeid med analyse av disse resultatene i samarbeid med NKR. Undervisningen er i tillegg til grunnutdanning for leger rettet mot spesialistutdanningen av ortopeder og nevrokirurger, spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, almenleger, manuell terapeuter og kiropraktorer samt etterutdanning av de samme. Et viktig forum er Kirurgisk høstmøte og spesielt et felles seminar mellom ortopeder og nevrokirurger i regi av Norsk spinalkirurgisk forening. Den kirurgiske behandlingen av rygg- og nakkesykdommer er i Norge delt mellom disse spesialitetene og det er derfor viktig med felles forskningsprosjekter/forskernettverk og forum der begge spesialiteter er representert. Kompetansetjenesten har i 2016 hatt fokus på følge opp et standarisert pasientforløp for nakke- og ryggpasienter ved St. Olavs Hospital. Dette standariserte pasientforløp er lagt ut på sykehusets hjemmeside og også tilgjengelig fra kompetansetjenestens nettside. Dette kan idag benyttes av andre avdelinger som driver rygg- og nakkekirurgi. Likeverdig behandling av de ulike rygg- og nakkesykdommer i Norge er en utfordring da det på mange områder ikke foreligger gode data som kan gi klare retningslinjer for behandling. Det er i 2016 gjennomført en undersøkelse basert på spørreskjema utsendt til alle landets rygg- og nakkekirurgiske avdelinger (publisert jan 2017). Denne undersøkelsen har avdekket en betydelig praksisvariasjon mellom ulike avdelinger og spesialiteter med hensyn på håndtering av lumbal spinal stenose (trang ryggkanal). Dette understreker behovet for mere forskning på valg av kirurgisk teknikk ved denne sykdommen og formidling av allerede etablerte forskningsresultater til landets ryggkirurger. Flere norske nasjonale multisenterstudier utgått fra fagmiljøet ved St. Olavs Hospital de senere årene har hatt som konsekvens at fagmiljøene har blitt mere samkjørt mhp valg av kirurgisk strategi ved vanlige tilstander i rygg og nakke. Det foreligger nasjonale retningslinjer for behandling av korsryggsmerter fra 2007. Kompetansetjenesten arbeider med en oppdatering av retningslinjer for kirurgisk behandling. Et kortversjon av disse er tilgjengelig på vår hjemmeside. Kompetansetjenesten har også tatt initiativ til å starte arbeidet med en lærebok innen rygg og nakkesykdommer med målgruppe medisinerstudenter, fysioterapistudenter, almenleger og spesialister som ikke daglig driver ryggbehandling. Faglig referansegruppe med brukerrepresentant er etablert.

Kompetansetjenestens plan for kompetansespredning har hatt hovedfokus på formidling av resultater fra høykvalitets forskning som i stor grad er utført i Norge. Det er er etablert en egen forskningsgruppe for forskning på registerdata fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Datakvaliteten på dette registeret er meget god, over 30000 pasienter er til nå registrert. Fokus for denne forskningen har vært å identifisere prediktorer for godt og dårlig resultat, kliniske resultater, etablering av suksesskriterier for kirurgisk behandling og kartlegging av kostnad og komplikasjoner. Spredning av denne kunnskapen gjennom foredrag, abstracts, kurs og seminarer, samt besøk ved ryggkirurgiske avdelinger har vært prioritert. Kompetansetjenesten har også spesiell fokus på helseøkonomisk forskning og spredning av kompetanse innen dette fagfeltet til annet helsepersonell. Vi er igang med å revidere de nasjonale retningslinjer for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer som inngår i de Nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter fra 2007 (FORMI 2007). Arbeidet har fokus på alderbetingede forandringer i ryggsøylen (degenerative forandringer): behandling av skiveprolaps, Spinal stenose (trang ryggkanal), degenerativ og istmisk spondylolistese og degenerativ skivelidelse i ryggen. Målsettingen er å ha evidesbaserte retningslinjer for diagnostikk, klinisk håndtering, indikasjon for kirurgi og valg av kirurgisk metode lagt ut på våre hjemmesider ila 2017. En kortversjon av disse retningslinjene er allerede lagt ut på hjemmesiden. Wikipedia er ofte første valg når pasienter og andre søker informasjon på internett og er en viktig informasjonskilde for allmenheten. Det foreligger pr. idag veldig få innlegg på norsk Wikipedia som omhandler sykdommer i nakke og rygg. Det er startet et arbeid med å etablere og revidere eksisterende innlegg innen rygg- og nakkekirurgi. Kompetansetjenesten har idag laget norske innlegg vedr forekomst, diagnostikk, kirurgi og prognose for de vanligste sykdommer i nakke og rygg der kirurgi kan vurderes. Dette er innlegg som er evidensbasert og basert på oppdatert klinisk forskning utført i Norge og internasjonalt. Målesettingen er etterhvert å utvide dette med innlegg om mere sjeldne tilstander. Kompetanseplanen for 2017 mhp informasjon mot allmenheten vil i tillegg være å publisere en kronikk om behandling avlumbal spinal stenose og en artikkel i Dagens medisin om samme emne. Rapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi viser at resultatene etter operasjon varierer mellom sykehus og regioner i Norge. Dette gjelder ujusterte data. Dersom man justerer for kjente risikofaktorer blir forskjellene nesten borte. Dette tyder på at forskjellen i resultat etter kirurgi kan skyldes ulik indikasjon for operasjon, ikke kvaliteten på selve operasjonen. Kompetansetjenesten har startet arbeidet med å utvikle en app-løsning, en såkalt risikokalkulator som gir både pasient og kirurg en individuell og objektiv vurdering av muligheten for et godt resultat etter operasjon basert på pasientens egen risikoprofil. Risiko beregnes basert på kjente risikofaktorer identifisert på norske pasienter i det Nasjonalt kvalitetsregisteret for ryggkirurgi (over 30000 pasienter) gjennom en rekke forskningsprosjekter og individuelt tilpasset den enkelte pasient. Beslutningen om å operere er et resultat av kommunikasjonen mellom pasient og kirurg ("shared decision making"). Ved hjelp av en slik "risikokalkulator" vil både pasient og kirurg ha informasjon om sannsynligheten for suksess og risiko forbundet med det aktuelle inngrepet og dette vil kunne bedre kommunikasjonen mellom kirurg og pasient. Dette medfører spredning av kompetanse til helsepersonell, men også til allmenheten. En beta versjon av "risikokalkulatoren" vil kunne ferdigstilles ila 2018, og gjøres tilgjengelig i en app noe senere. Det er startet forskning innen feltet kartlegging og behandling av halebenslidelser. Dette er et lite prioritert fagområde i Norge og det har vært drevet lite forskning innen feltet. Det er etablert et register for pasienter behandlet for denne type sykdommer ved St. Olavs Hospital og en PhD kandidat får veiledning fra kompetansetjenesten. På sikt vil dette medføre mere kunnskap om tilstanden og behandlingsresultater og spredning av kompetanse til andre deler av helsetjenesten. Den preoperative diagnostikken før ryggkirurgi er basert på god klinisk undersøkelse kombinert med billdediagnostikk. Diagnostiske nerveblokader er til nå lite benyttet i Norge. Kompetansetjenesten har i samarbeid med tverrfaglig smertesenter ved St. Olavs Hospital etablert et tverrfaglig team som utreder paseinter ved bruk av selektive nerverot blokader kombinert med kliniske tester. Kunnskap og erfaring fra denne gruppen er formidlet til annet helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten gjennom kurs og seminarer, bla a Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine

Den nasjonale kompetansetjenesten har satt opp følgende målsetting for de tre første år fra tildeling av funksjon: 1 Etablere et forskningsmiljø innen registerstudier 2 Etablere standarisert pasientforløp elektiv spinal kirurgi 3 Gi forskningsstøtte innen registerforskning og helseøkonomisk forskning 4 Publisere 2 artikler innen nakkeforskning 5 Etablere et pilotprosjekt ved St. Olav på en evidensbasert plattform for utdanning av spinale kirurger 6 Revidere retningslinjer korsryggsmerter 7 Starte arbeidet med en ny norsk ryggbok (samarbeid med NKR og FORMI) 8 Formidling av resultater fra NKR til pasienter/brukere – via egen hjemmeside 9 Etablere kompetanse innen spinal navigasjon 10 Etablere flere internasjonale kontakter for kompetanseoppbygging og forskning 11 Kontinuerlig oppdatering av hjemmeside. Vurdering av aktivitet: 1 Det er etablert et aktivt forskningsmiljø som har utviklet kompetanse innen registerforskning og spesielle statistiske metoder (bl a bruk av propensity matching for å gjøre kliniske "pseudorandomiserte" studier). Fem stipendiater (hvorav tre disputerte i 2016) har arbeidet med denne type forskning i 2016, og 4 artikler basert på registerdata ble publisert i 2016. 2 Det er utarbeidet et standarisert pasientforløp for elektiv spinal kirurgi og dette er lagt ut på sykehusets EQS public og kompetansetjenestens hjemmeside slik at det er tilgjengelig for andre avdelinger. 3 Forskningsmiljøet som driver registerforskning har etablert samarbeid med forskere ved UNN/UiT, Sykehuset Innlandet, Ålesund sykehus samt Stavanger universitetssykehus vedr bruk av registerdata. Helseøkonomisk kompetanse er etablert og det er startet flere nye prosjekter som benytter denne type kompetanse som ledd i randomiserte studier og ved bruk av registerdata. Veiledning av PhD kandidat ved Sykehuset Innlandet er etablert. 4 To artikler basert på data fra en randomisert multisenterstudie ledet fra kompetansetjenesten ble publisert i 2016. En PhD kandidat er igang med å benytte registerdata på nakkepasienter i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) . 5 Planer for å lage et pilotprosjekt for utdanning av spinale kirurger er etablert, utprøving av simulator-basert opplæring av ortopeder og nevrokirurger)er gjennomført i form av kurs ved St. Olavs Hospital i samarbeid med University of Leipzig, et nytt kurs er planlagt til høsten 2017. Dette er simulatorer der vi benytter anonymiserte data fra CT og MR undersøkelser til å lage fysiske moduler (plastmodeller som gir følelsen av levende vev) som gjør at det kan bruke vanlige kirurgiske instrumenter og operasjonsmikroskop for å gjennomføre de vanligste ryggkirurgiske inngrep. Det er lagt inn muligheter for å lage blødninger og gi kandidaten andre utfordringer under "operasjonen". Dette er simulatorer som gir en meget troverdig følelse av å operere på en levende pasient og har blitt meget godt mottatt av fagmiljøet i Norge. 6 Kompetansetjenesten er igang med å utarbeide nasjonale retningslinjer for kirurgisk behandling av rygg og nakkesykdommer. Dette er en gjennomgang av de nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter fra 2007 (FORMI 2007). Disse retningslinjene har fokus på alderbetingede forandringer i ryggsøylen (degenerative forandringer). En kortversjon av retningslinjene er laght ut på våre hjemmesider. 7 Arbeidet med en norsk ryggbok er startet, det er etablert en redaksjonskomite og flere møter er avholdt. 8 Formidling av resultater fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi er publisert via registerets årsrapport og lenke til denne er lagt ut på vår hjemmeside. Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for rygg og nakkekirurgi har vært med på utarbeidelse av årsrapport gjennom sin rolle som styreleder for kvalitetsregisteret. Formidling av resultater fra kvalitetsregisteret er gjort på faglige møter (abstracts på kirurgisk høstmøte, seminar i regi av Norsk spinalkirurgisk forening, foredrag for spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeuter og kiropraktorer, samt på kurs for almenleger, manuell terapeuter og kiropraktorer). Representanter for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Nasjonal kompetansetjeneste for rygg og nakkekirurgi har gjennomført besøk på ryggkirurgiske avdelinger (bla a Ullevål og A-hus) i 2016 for å gi fagmiljøene tilbakemelding på deres seleksjon av pasienter og resultater operativ behandling. 9 Det har vært utført utprøving av ulike plattformer for spinal navigasjon i samarbeid med Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital. Det er utarbeidet en strategi for samarbeid med FOR for å drive forskning innen dette feltet. Navigasjonssystem er innkjøpt og vil bli tatt ibruk våren 2017. 10 Det er etablert et samarbeid med University of Leiden, Nederland og forskningsmiljø innen registerforskning i Sverige og Danmark for å gjennomføre kartlegging av praksisvariasjon innen spinal kirurgi i de skandinaviske land og Nederland. Det er innledet et samarbeid med Harvard Medical school, Boston USA vedr kartlegging av praksisvariasjon ved behandling av spinal stenose i Norge og USA. Kunnskap fra dette samarbeidsprosjektet vil kunne gi bredere innsikt i variasjonen av pasientpopulasjonene og ulike behandlingsstrategier ved kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose. Direkte sammenlikning mellom to ulike kulturer og land er unikt for denne pasientgruppen og i tråd med det som etterspørres internasjonalt. Det er også innledet et samarbeid for å kartlegge praksisvariasjon ved behandling av nakkebrudd hos eldre (se oversikt over pågående forskning. 11 Hjemmesiden for kompetansetjenesten er etablert og oppdatert i løpet av 2016.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
13 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
7 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
3 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
45 timer
Utfyllende informasjon

5. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelett-helse, Oslo 17.-18. november 2016 Foredrag - Lumbal spinal stenose Henvisning til spesialist - kurs for allmennleger, kiropraktorer og manuelle terapeuter Trondheim 21-22 november 2016. Foredrag retningslinjer håndtering av pasienter med nerverot affeksjon nakke og rygg Undervisning Helseøkonomi Masterstudenter i Klinisk helsevitenskap. Foredrag Økonomisk evaluering av helsetjenester Basiskurs i frakturbehandling for LIS ortopedisk kirurgi Voss mars 2016. Foredrag skader i ryggsøylen Kurs i ryggkirurgi for LIS ortopedisk kirurgi Svolvær april 2016 Foredrag sagital balanse, aldring av ryggsøylen, ryggbrudd, ryggdeformiteter, infeksjoner i ryggsøylen, prolaps i nakken, svulster i ryggen, medfødte tilstander i ryysøylen, nakkens anatomi, prolaps i brystryggen Undervisning Årsmøte Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Trondheim desember 2016. Foredrag - hvordan går det med pasienter operert for nerverot affeksjon i ryggen - resultater fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Undervisning brukermøte Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (leger,sykepleiere, fysioterapeuter) Trondheim juni 2016. Møteledelse i egenskap styreleder for nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

Formidling

Allmennheten - flere regioner
  • Formidling av resultater fra forskning på Lumbal spinal stensoe. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Henvisning til spesialist, målgruppe allmennleger, manuell terapeuter og kiropraktorer. (Kurs).
  • Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine. (Kurs).
  • Eurospine Berlin oktober 2016, Spineweek Singapore mai 2016, Norsk kirurgisk høstmøte. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • Videokonferanse Lumbal spinal stenose. (Seminar).
  • Veiledning av 4 PhD kandidater, hvorav to fra andre regioner (Helse sør-øst og Helse vest). (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Abstracts (orale presentasjoner) på nasjonale og internasjonale kongresser (leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell): Norsk kirurgisk høstmøte Oslo oktober 2016, Eurospine Berlin oktober 2016, Spineweek Singapore mai 2016. Tilsammen 8 korte foredrag. Mediaoppslag i forbindelse med avlagt PhD grad om lumbal spinal stenose. Foredrag på nordisk kurs i avansert smertemedisin for leger og annet helsepersonell - Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine - bruk av diagnostiske blokader i utredning av smertetilstander Foredrag på kurs "Henvisning til spesialist" for leger, manuell terapeuter og kiropraktorer - indikasjon for kirurgi i rygg og nakke samt bruk av diagnostiske blokader. Videokonferanse (Helse sør-øst/Helse Midt Norge) Comparison of selection criteria and surgical intervention in LSS between Boston and Norway

Kvalitetsverktøy

  • Utvikling av app - løsning for bedret kommunikasjon mellom pasient og lege, 2016, Kompetansespredningsplan
  • Nasjonale retningslinjer for rygg og nakkekirurgi, 2016, Nasjonal retningslinje
  • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, 2007, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Rapporter fra nasjonalt ryggkirurgisk kvalitetsregister viser at resultatene etter ryggkirurgi varierer noe mellom sykehus og regioner. Dette gjelder ujusterte data. Dersom man justerer for kjente risikofaktorer blir forskjellene nesten borte. Dette tyder på at forskjellen i resultat etter kirurgi kan skyldes forskjell i indikasjon for operasjon, ikke kvaliteten på selve operasjonen. Målsettingen for dette arbeidet er å utvikle en app-løsning, en såkalt risikokalkulator som gir både pasient og kirurg en individuell og objektiv vurdering av muligheten for et godt resultat etter operasjon basert på pasientens egen risikoprofil. Risiko beregnes basert på kjente risikofaktorer identifisert i den nasjonale kvalitetsregisteret (over 30000 pasienter)gjennom en rekke forskningsprosjekter og individuelt tilpasset den enkelte pasient. Beslutningen om å operere er et resultat av en prosess mellom pasient og kirurg ("shared decision making") der pasienten og kirurgen i forkant av beslutningen har fått generell informasjon om operasjon, risiko og forventet resultat basert på de data om pasienten som legges inn i kalkulatoren og fremstilles forståelig i en app-løsning. Den nasjonale kompetansetjenesten for rygg og nakkekirurgi har et nært samarbeid med kvalitetsregisteret. Kvalitetsregisteret har vært utviklet gjennom et samarbeid mellom disse to miljøene, leder for kompetansetjenesten er styreleder for kvalitetsregisteret, ansatte ved kompetansetjenesten sitter i styringsgruppen for kvalitetsregisteret og en vesentlig del av forskningen som har vært basert på data fra kvalitetsregistert er utført ved kompetansetjenesten. Dette resulterte i 5 artikler basert på data fra registert i 2016 og i tre doktorgrader utgått fra kompetansetjenesten i 2016

Forskning

Vitenskapelige artikler

Giannadakis C, Solheim O, Jakola AS, Nordseth T, Gulati AM, Nerland US, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S

Surgery for Lumbar Spinal Stenosis in Individuals Aged 80 and Older: A Multicenter Observational Study.

J Am Geriatr Soc 2016 Oct;64(10):2011-2018. Epub 2016 sep 9

PMID:
27611928
Gulati A, Solberg T, Giannadakis C, Hoff M, Haugeberg G, Nygaard O, Gulati S

Surgery for lumbar spinal stenosis in patients with rheumatoid arthritis: A multicenter observational study.

Eur J Rheumatol 2016 Jun;3(2):56-60. Epub 2016 apr 5

PMID:
27708972
Gulati S, Giannadakis C

Response to comments on "Microsurgical decompression for central lumbar spinal stenosis: a single-center observational study".

Acta Neurochir (Wien) 2016 Nov;158(11):2233-2234. Epub 2016 sep 23

PMID:
27663879
Kristiansen JA, Balteskard L, Slettebø H, Nygaard ØP, Lied B, Kolstad F, Solberg TK

The use of surgery for cervical degenerative disease in Norway in the period 2008-2014 : A population-based study of 6511 procedures.

Acta Neurochir (Wien) 2016 May;158(5):969-74. Epub 2016 mar 17

PMID:
26983821
Sørlie A, Gulati S, Giannadakis C, Carlsen Sm, Salvesen Ø, Nygaard ØP, Solberg TK

Open discectomy vs microdiscectomy for lumbar disc herniation - a protocol for a pragmatic comparative effectiveness study.

F1000Res 2016;5():2170. Epub 2016 sep 2

PMID:
27853515
Sundseth J, Fredriksli OA, Kolstad F, Johnsen LG, Pripp AH, Andresen H, Myrseth E, Müller K, Nygaard ØP, Zwart JA,

The Norwegian Cervical Arthroplasty Trial (NORCAT): 2-year clinical outcome after single-level cervical arthroplasty versus fusion-a prospective, single-blinded, randomized, controlled multicenter study.

Eur Spine J 2017 Apr;26(4):1225-1235. Epub 2016 des 23

PMID:
28012081
Sundseth J, Jacobsen EA, Kolstad F, Sletteberg RO, Nygaard OP, Johnsen LG, Pripp AH, Andresen H, Fredriksli OA, Myrseth E, Zwart JA

Heterotopic ossification and clinical outcome in nonconstrained cervical arthroplasty 2 years after surgery: the Norwegian Cervical Arthroplasty Trial (NORCAT).

Eur Spine J 2016 Jul;25(7):2271-8. Epub 2016 apr 9

PMID:
27061727
Weber C, Giannadakis C, Rao V, Jakola AS, Nerland U, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S, Solheim O

Is There an Association Between Radiological Severity of Lumbar Spinal Stenosis and Disability, Pain, or Surgical Outcome?: A Multicenter Observational Study.

Spine (Phila Pa 1976) 2016 Jan;41(2):E78-83.

PMID:
26352747
Weber C, Kvistad KA, Moholdt VA, Nygaard ØP, Solheim O

Repeated 3.0 Tesla Magnetic Resonance Imaging After Clinically Successful Lumbar Disc Surgery.

Spine (Phila Pa 1976) 2016 Feb;41(3):239-45.

PMID:
26866738
Utfyllende informasjon

Den vitenskapelige produksjonen i 2016 har vært stor med flere publikasjoner i meget ansette internasjonale tidsskrifter. Dette er artikler basert på en randomisert enkeltblidet multisenter studie der avstivning i nakken er sammenlignet med innsetting av skiveprotese. Studien har vist at det ikke er forskjell i klinisk resultat og dette har medført at det idag ikke settes inn skiveproteser i nakken i Norge. Flere artikler er basert på data fra nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi med fokus på lumbal spinal stenose. Et av de viktigste resulatene av denne forskningen er at eldre pasienter over 80 år kan behandles trygt og effektivt med kikkhulls operasjon. Dette er viktig informasjon da andelen av pasienter som blir operert for spinal stensoe i Norge er i betydelig økning spesielt i aldersgruppen over 80 år.

Avlagte doktorgrader

Ulf Skule Nerland

Surgical management of lumbar spinal stenosis

Disputert:
Februar 2016
Hovedveileder:
Sasha Gulati
Clemens Weber

Magnetic resonance imaging in surgical care

Disputert:
Juni 2016
Hovedveileder:
Ole Skeidsvoll Solheim
Charalampis Giannadakis

Surgery for lumbar spinal stenosis

Disputert:
Juni 2016
Hovedveileder:
Sasha Gulati
Utfyllende informasjon

Alle disse doktorgradene har fokus på klinisk håndtering av pasienter med trang ryggkanal (lumbal spinal stenose) og skiveprolaps i ryggen. Forskningen er delvis basert på kliniske studier og registerstudier med data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.Alle tre doktorander har vært knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for rygg og nakkekirurgi med veiledere herfra. Flere av resultatene av denne forskningen har allerede hatt stor betydning for den kliniske håndteringen av disse pasientgruppene i Norge.

Forskningsprosjekter

Praksisvariasjon i håndtering av pasienter operert for ryggsykdommer

Greger Lønne, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Kirurgisk behandling av lumbalt skiveprolaps, prospektiv studie basert på registerdata

Sasha Gulati, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose - prospektiv multisenterstudie basert på registerdata

Sasha Gulati, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Kirurgisk simulator for spinal kirurgi

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Risikokalkulator for ryggkirurgi

Greger Lønne, NTNU

Prosjektperiode:
2016 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Innovate trial

Vleggeert-Lankamp, C.L.A. , St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HN HMN

Internasjonalt samarbeid

AIM studien (antibiotics in modic changes)

Kjersti Storheim, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Korsryggsmerter og isjias: genetiske prediktorer for kliniske utfall

John-Anker Zwart, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Cervical disc replacement, prosthesis vs cage (NORCAT)

Øystein Petter Nygaard, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2008 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Lumbal spinal stenose studien

Greger Lønne, NTNU

Prosjektperiode:
2007 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Praksisvariasjon i håndtering av pasienter operert for ryggsykdommer er et internasjonalt samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Nederland og USA der vi ved å benytte data fra ulike registre (Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi i Norge) ser på variasjon av indikasjonstilling og kirurgisk teknikk ved ulike ryggsykdommer Utvikling av en simulator for trening av spinalkirurgi er et samarbeid mellom NTNU og Realspine - et fima knyttet til University of Leipzig. Dette systemet har allerede vært brukt på et praktisk kurs i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for rygg og nakke kirurgi i september 2015. Neste kurs med nye moduler planlegges september 2017.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Geirmund Unsgård

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Frode Kolstad
Referansegruppens leder (HSØ)
Gunn Hege Marchand
Representant Helse Midt-Norge
Ivar Austevoll
Representant Helse Vest
Stein Andresen
Brukerrepresentant
Tore Solberg
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler