Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin

Engelsk tittel: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions.

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin omfatter trening som behandling ved hjerte-, kar-, og lungesykdom. Tjenesten gjelder i hovedsak formidling av kunnskap om trening som behandling av pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Formålet med tjenesten er å bidra til at kunnskapsbaserte retningslinjer tas i bruk, og derved videreutvikle og heve kvaliteten i helhetlige behandlingskjeder nasjonalt. Tjenesten vil bidra til økt kompetanse blant helsepersonell om trening som behandling, og utvikling av behandlingstilbud både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse i alle helseregioner.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital

Nettadresse: https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansetjenesten-trening-som-medisin

 

Oppgaver og resultat
Bygge opp og formidle kompetanse: • Kunnskapsgrunnlaget er godt når det kommer til Trening som medisin. Likevel er trening og rehabilitering lite brukt for våre pasientgrupper. Enkelte faggrupper innen helsevesenet har mangelfull kunnskap om retningslinjer for rehabilitering. • Spesielt mangelfullt er det innen fagområdet perifer karsykdom. Trening er en sterk anbefaling som første tiltak ved for eksempel claudicatio intermittens (røykebein), men tjenestetilbud til denne pasientgruppen er nesten fraværende. Kunnskapen er også mangelfull blant pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig. Kompetansetjenesten har derfor valgt å fokusere spesielt på denne pasientgruppen siste halvår, både gjennom undervisning og presentasjon av forskningsresultater og retningslinjer på webside og Facebook-side. • Kompetansebygging skjer også ved å arrangere kurs, delta med foredrag på kongresser og seminarer m.m. Vi har nå en søknad om e-læringskurs i Trening som medisin inne hos Den norske legeforening. • Prioritert målgruppe for kompetanseformidling er hele praksisfeltet, både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Slik kan vi bidra til å bygge opp tjenestetilbudet og fremme samhandling mellom tjenestenivå. Overvåke og formidle behandlingsresultat: • Kompetansetjenesten har ukentlig gjennomgang av nye publikasjoner innen Trening som medisin til omtalte pasientgrupper. Relevante forskningsresultat publiseres fortløpende på webside og Facebookside. • Vi følger opp praksisfeltet der nye tjenestetilbud planlegges eller er i startfasen. • Vi har spilt inn behov for nye variabler i eksisterende medisinske kvalitetsregister for å kunne følge opp tjenestetilbud og bruk av disse. • Vi har kartlagt tjenestetilbud og bruk av Trening som medisin til personer med perifer karsykdom nasjonalt, og resultatet var nedslående. Delta i forskning og etablering av forskningsnettverk: • Kompetansetjenesten har to pågående forskningsprosjekt som begge har fokus på videreutvikling av tjenestetilbud til våre pasientgrupper. Begge prosjektene har samarbeidspartnere fra andre helseforetak. • Vi bidrar aktivt inn mot eksterne prosjekter samt veileder praksisfeltet som ønsker å gjennomføre studier innenfor Trening som medisin, blant annet et planlagt prosjekt på langtidseffekt av hjerterehabilitering ved Sykehuset Ålesund. • Kompetansetjenesten har få ressurser (2,5 stilling), men alle ansatte har forskerkompetanse på master- eller PhD-nivå. • Forskning som genereres av kompetansetjenesten er avhengig av ekstern finansiering, og to innsendte PhD-søknader ble avslått i 2017. Vi ser at det vil bli utfordringer knyttet til finansiering av egen forskning. Vårt forskningsfokus er innen kompetansesvake områder som utvikling av tjenestetilbud og bruk av teknologi for å øke deltakelse i rehabilitering og øke fysisk aktivitet blant våre pasientgrupper. Vi vil fortsette å søke forskningsmidler samtidig som vi bidrar inn i eksterne prosjekter. Bidra i relevant undervisning: • Kompetansetjenesten bidrar med undervisning inn i grunnutdanningene, på masterutdanninger og PhD-kurs, og vi forsøker å imøtekomme alle relevante forespørsler vi har kapasitet til. Vi arrangerer fagseminar i Trening som medisin på forespørsel, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: • Kompetansetjenesten har en kompetansespredningsplan og en kommunikasjonsstrategi. Foruten våre prioriterte målgrupper, ønsker vi også gjennom bruk av media/sosiale media å spre kunnskap om Trening som medisin til befolkningen for øvrig. Både på e-post og vår Facebookside får vi mange henvendelser fra helsepersonell, pasienter og pårørende, helsejournalister om bruk av Trening som medisin. Vi svarer fortløpende på alle henvendelser og når bredt ut på denne måten. Slik sørger vi også for å være nasjonalt tilgjengelig. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis: • Kompetansetjenesten var høringsinstans ved utforming av den nye nasjonale retningslinjen for forebygging av hjerte-karsykdommer utgitt av Helsedirektoratet. • Alle retningslinjer er publisert på vår webside og omtales med jevne mellomrom på Facebook-sida. De blir også tatt frem hver gang det er naturlig i undervisningssammenheng. Etablere faglig referansegruppe: • Det er etablert referansegruppe, med representanter fra alle helseregioner, spesialist- og kommunehelsetjeneste og brukerorganisasjon.

• All vår aktivitet retter seg mot formidling og kompetansespredning; webside, Facebook, riksdekkende og regionale media, deltakelse på nasjonale kongresser, publikasjoner i faggruppetidsskrift og undervisning til helsepersonell. • Vår webside utvikles kontinuerlig, og alle spørsmål som kommer inn besvares fortløpende, både fra helsepersonell og andre interesserte. • Vi er tilgjengelig for alle, og vi opplever en økende etterspørsel med tanke på foredrag på seminar og kongresser. • Kompetansetjenesten Trening som medisin er en liten kompetansetjeneste i forhold til tilførte midler og antall stillinger. Vi må derfor jobbe smart og målrettet, og sørge for at vi når ut maksimalt gjennom de kanalene vi prioriterer. • I løpet av det første året på Facebook har vi fått 3000 følgere, og vi har som mål å doble antall følgere i løpet av kommende år.

• Kompetansetjenesten overordnete mål er å bidra til at evidensbasert Trening som medisin skal implementeres i behandlingsforløpene til våre pasientgrupper, uavhengig av bosted, alder og kjønn. Det er i dag ikke likeverdig tilgang til rehabiliteringstjenester nasjonalt, noe som kan tilskrives både mangel på kompetanse og mangel på ressurser. Økt kompetanse og utvikling av tjenestetilbud ved blant annet å ta i bruk ny teknologi vil kunne bidra til en utjevning av forskjeller. • Kunnskapsgrunnlaget er solid, og kompetansetjenesten skal formidle dette til praksisfeltet i tillegg til å fremskaffe ny kunnskap. Vi ser at gjennom undervisning og veiledning bidrar vi til at nye tjenestetilbud opprettes, og at eksisterende tilbud forbedres. Gjennom nettverksbygging har vi nå mange kolleger nasjonalt som bidrar i dette arbeidet. • Vår brede tilnærming til kompetansespredning gjennom mange kanaler bidrar til synliggjøring av gjeldende retningslinjer, resultater fra det siste innen forskningsfeltet og kjennskap til praksis hvor man har lykkes med å tilby Trening som medisin til majoriteten av pasientene. Suksesshistorier er viktig som eksempel på hvordan praksis kan organiseres slik at flere kan lykkes med dette. • Vi ønsker å benytte eksisterende medisinske kvalitetsregistre (Hjerteinfarktregisteret, Hjertesviktregisteret, NORIC, NORKAR) til å fremskaffe data på bruk av rehabiliteringstjenester nasjonalt, og forespørsel om inklusjon av nye variabler knyttet til tilbud og deltakelse i rehabilitering er oversendt. • Vi har kartlagt bruk av Trening som medisin ved perifer karsykdom (claudicatio intermittens) i spesialisthelsetjenesten. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til alle sykehus i Norge som har karkirurgi med spørsmål om de hadde treningstilbud og om pasientene ble henvist. Kun to av 18 sykehus var kjent med treningstilbud og henviste til dette. Det betyr at disse pasientene ikke får tilbud om det som anses som beste medisinske behandling, og vil derfor være en prioritet for vår aktivitet kommende år.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
22 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
3 timer
Utfyllende informasjon

• Kompetansetjenesten har bidratt med undervisning om trening som medisin i både grunnutdanning til helsepersonell (medisinstudenter og fysioterapistudenter ved NTNU) og annet personell (bevegelsesvitenskap NTNU), videreutdanning og etterutdanninger. • Det er på nytt avholdt nasjonalt kurs for leger og annet helsepersonell innen trening og testing av hjertepasienter, og vi ser at dette kurset har stadig økende deltakelse og at deltakerne kommer fra alle helseregioner. Kurset er godkjent med 17 timer innen fire spesialiteter av Den norske legeforening og som PhD kurs ved NTNU (KLMED8010). • På forespørsel fra medisinstudentene ved NTNU arrangerte vi et seminar om Trening som medisin, med 120 påmeldte deltakere. Vi har også tilbudt samme seminar til de andre medisinutdanningene i Norge. Kunnskap om fysisk aktivitet og helse er etterspurt blant medisinstudentene og vi ønsker å bidra til at dette kommer inn i pensum. • I tillegg til undervisning i grunnutdanningene har vi undervisning om trening som medisin til masterstudenter ved NTNU, undervist ansatte i Frisklivssentraler i regi av både Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Hedmark, arrangert ettermiddagsseminar for fysioterapeuter og fastleger i Drammen samt bidratt på nasjonale møter for kardiologer og karkirurger. • Kompetansetjenesten bidrar også med undervisning i etablerte videreutdanninger slik som Oppdalsuka (en årlig nasjonal etter- og videreutdanningsuke for allmennleger og annet helsepersonell).

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke klinisk aktivitet.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Dagbladet; Hva gir best effekt? Trening hver dag eller å samle alt i en økt?. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Livsstil; Bytter ut medisin med trening. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Trøndelag (radio); medisinstudent Maren Lerfald om undervisning om Trening som medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Hitra-Frøya; Imponert over Hitramodellen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Adressa; om Treningsklinikken på Hitra. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Adressa; leserinnlegg om Trening som medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Oppdalsuka. (Kurs).
 • Obligatorisk kurs karkirurgi. (Kurs).
 • Nasjonal kongress kardiologisk sykepleie. (Konferanse).
 • ESC. (Konferanse).
 • Norsk karkirurgisk høstmøte. (Konferanse).
 • Norsk kardiologisk høstmøte. (Konferanse).
 • Forum for klinisk fysiologi. (Seminar).
 • CERG-bloggen; Treningseffekt uten smerte. (Intervjuer/oppslag i media).
 • CERG-bloggen; som å rykke baklengs inn i fremtida. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Norsk Idrettsmedisin; om intervalltrening til hjertepasienter. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Norsk Idrettsmedisin; om kompetansetjenesten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hjertesukket; om kompetansetjenesten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hjerteforum; referat fra Europrevent. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fysioterapeuten; om fremtidens helsetjenester. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Tønsberg blad; om Hjerterehabilitering på Vestfold sykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Regionsmøte Norsk Fysioterapiforbund. (Seminar).
 • Trening som medisin. (Seminar).
 • planlagt forskningsprosjekt på hjerterehabilitering ved Sykehuset Ålesund. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten Trening som medisin skal bygge opp og formidle kompetanse innen fagområdet til relevante målgrupper. Tjenesten skal være nasjonalt tilgjengelig og nasjonalt kjent og anerkjent; det betyr at våre målgrupper skal ha kjennskap til tjenesten og hva den kan tilby. Våre prioriterte målgrupper er fagpersoner i helsetjenesten som arbeider med trening og/eller rehabilitering av personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, periferkarsykdom og kols. I tillegg er undervisningspersonell, forskere og studenter på grunnutdanningene en viktig målgruppe, samt beslutningstakere og befolkningen for øvrig. Kompetansetjenesten henvender seg også til ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, helse- og nyhetsjournalister, representanter fra frivillige lag, bruker- og interesseorganisasjoner og personer med omtalte sykdommer og deres pårørende. De kanalene som benyttes til formidling er i første rekke websiden og Facebooksiden som sikrer at all informasjon er nasjonalt tilgjengelig. Fagtidsskrifter, nasjonale/regionale seminarer, forskningsblogger og riksdekkende medier er også prioriterte kanaler for formidling. Kompetansetjenesten Trening som medisin har en egen nettside som kan benyttes som et oppslagsverk for både helsepersonell og pasienter og pårørende. Nettsiden inneholder informasjon om retningslinjer for trening til pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kols. I tillegg er det informasjon om sykdommene, hvor det finnes rehabiliteringstilbud, aktuelle arrangementer (kurs, kongresser, seminar mm) og resultater fra ny forskning innen trening som medisin. https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisin Kort Facebook-statistikk for Trening som Medisin: • Facebook-sida Trening som Medisin ble opprettet 12. januar 2017 og 31. desember 2017 hadde Facebook-sida 2951 følgere. Mellom 12. januar og 31. desember 2017 publiserte kompetansetjenesten 102 innlegg på Facebook. • Hvis vi ser bort fra de første fire innleggene – som ble publisert mens vi hadde få følgere – nådde 98 % av innleggene ut til minst 1000 personer. 37 % av postene våre på Facebook har nådd minst 5000 via delinger og omtale fra andre Facebook-sider og enkeltpersoner, mens 11 % har nådd ut til mer enn 10 000 Facebook-brukere.

Kvalitetsverktøy

 • Kompetansespredningsplan for Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, 2016, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Vedrørende nasjonalt medisinsk kvalitetsregister: Kompetansetjenesten Trening som medisin ønsker å koble registrering av rehabilitering på etablerte kvalitetsregistre for hjerte- og karsykdom (NORIC og Hjertesviktregisteret), perifer karsykdom (NORKAR) og kols (Nasjonalt register for kols). Dette anses som en mer farbar vei enn å opprette et eget rehabiliteringsregister. Kompetansetjenesten har i 2017 forespurt NORKAR, Hjerteinfarktregisteret, Hjertesviktregisteret og NORIC) om muligheten for å inkludere nye variabler: • Har pasienten fått tilbud om rehabilitering? • Har pasienten deltatt i rehabilitering? Ved å registrere bruk av rehabilitering nasjonalt vil vi kunne identifisere regioner med liten bruk av trening som medisin, i tillegg kan bruk av rehabilitering benyttes som en kvalitetsindikator for hvert enkelt sykehus. Kartlegging av tjenestetilbud er et annet kvalitetsverktøy som er benyttet. Høsten 2017 ble det gjennomført en kartlegging av bruk av trening som medisin ved karkirurgiske poliklinikker i hele Norge, og resultatet viste at for pasienter med perifer karsykdom er treningstilbud nasjonalt nesten ikke-eksisterende. Den nasjonale kartleggingen av tjenestetilbud fortsetter for de andre aktuelle pasientgruppene som kompetansetjenesten har fokus på. Biobank er ikke aktuelt for denne tjenesten. Andre kvalitetsverktøy: Kompetansetjenesten har en styringsgruppe. Alle klinikkene og forskningsmiljøet som inngår i tjenesten er representert inn i styringsgruppa ved sine respektive ledere. Slik sikres drift i forhold til mandat og vedtatt handlingsplan. Referansegruppen som er etablert består av særdeles dyktige fagfolk innen kompetansetjenesten fagområde, med representanter fra alle helseregioner, samt fylkeskommune og brukerorganisasjon. Referansegruppens innspill bidrar til å heve kvaliteten på kompetansetjenestens arbeid. CERG er en stor forskningsgruppe som er en del av kompetansetjenesten Trening som medisin. I tillegg til stor forskningsaktivitet som er relevant for kompetansetjenestens målsetning, driver CERG en omfattende formidlingsaktivitet. Kompetansetjenesten har tett samarbeid med Helsedirektoratet vedrørende bruk av fysisk aktivitet i helsetjenesten. Det bidrar til at kompetansetjenestens aktivitet også er i samsvar med helsepolitiske føringer og samhandling med andre aktører som ønsker å bruke trening som medisin.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Karlsen T, Aamot IL, Haykowsky M, Rognmo Ø

High Intensity Interval Training for Maximizing Health Outcomes.

Prog Cardiovasc Dis 2017 Jun - Jul;60(1):67-77. Epub 2017 apr 3

PMID:
28385556
van Schaardenburgh M, Wohlwend M, Rognmo Ø, Mattsson EJR

Exercise in claudicants increase or decrease walking ability and the response relates to mitochondrial function.

J Transl Med 2017 06 07;15(1):130. Epub 2017 jun 7

PMID:
28592294
Bowen TS, Aakerøy L, Eisenkolb S, Kunth P, Bakkerud F, Wohlwend M, Ormbostad AM, Fischer T, Wisloff U, Schuler G, Steinshamn S, Adams V, Bronstad E

Exercise Training Reverses Extrapulmonary Impairments in Smoke-exposed Mice.

Med Sci Sports Exerc 2017 May;49(5):879-887.

PMID:
28009790
van Schaardenburgh M, Wohlwend M, Rognmo Ø, Mattsson E

Calf raise exercise increases walking performance in patients with intermittent claudication.

J Vasc Surg 2017 May;65(5):1473-1482. Epub 2017 mar 9

PMID:
28285932
Leinan IM, Aamot IL, Støylen A, Karlsen T, Wisløff U

Upper arm venous compliance and fitness in stable coronary artery disease patients and healthy controls.

Clin Physiol Funct Imaging 2017 Sep;37(5):498-506. Epub 2015 des 15

PMID:
26667796
Wisløff U, Lavie CJ, Rognmo Ø

Letter by Wisløff et al Regarding Article, "High-Intensity Interval Training in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction".

Circulation 2017 Aug 08;136(6):607-608.

PMID:
28784831
Riksfjord SM, Brændvik SM, Røksund OD, Aamot IL

Ventilatory efficiency and aerobic capacity in people with multiple sclerosis: A randomized study.

SAGE Open Med 2017;5():2050312117743672. Epub 2017 des 12

PMID:
29276588
Utfyllende informasjon

I tillegg til våre bidrag i de vitenskapelige publikasjonene over, har kompetansetjenesten publisert en fagartikkel i Indremedisineren og har sendt inn en artikkel til Tidsskrift for Den Norske Legeforening (under fagfellevurdering). Fagartikkel i Indremedisineren: Trening som medisin for bedre hjertehelse. E. Vesterbekkmo. A. Revdal, Ø. Rognmo https://indremedisineren.no/indremedisineren/pdf/2017-01-indremedisineren.pdf

Forskningsprosjekter

Coronary Disease and the Effect of High-Intensity Interval Training (CENIT)

Rune Wiseth, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
PAI in PAD

Øivind Rognmo, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Hjemmetrim ved hjertesvikt

Håvard Dalen, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HN HMN
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten Trening som medisin skal gjennom forskning bidra til å heve kvaliteten i de leverte tjenestene og øke tilgang til rehabiliteringstjenester. Prosjektet Hjemmetrim ved hjertesvikt tar i bruk ny teknologi for å gjøre trening som medisin tilgjengelig for alle med behov for tjenesten, uavhengig av bosted. Her kan deltakerne via internett få veiledet trening og oppfølging, og prosjektet har potensial til å øke deltakelse i rehabilitering betraktelig til denne pasientgruppen. Prosjektet er i samarbeid med Senter for e-helseforskning i Tromsø. Prosjektet som er knyttet til pasienter med claudicatio intermittens tar også i bruk ny teknologi (PAI aktivitetsmåling). Denne pasientgruppen mangler treningstilbud stort sett over hele landet, og vi ønsker å undersøke om egentrening med feedback fra aktivitetsmålere påvirker fysisk aktivitet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ullevål sykehus. CENIT-studien undersøker om systematisk, intensiv intervalltrening resulterer i regresjon av koronare plakk hos pasienter med stabil koronarsykdom etter PCI-behandling. Nær-infrarød spektroskopi og intravaskulær ultralyd benyttes for å studere sammensetningen av koronare plakk.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Lise Lundbom Støylen

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Jonny Hisdal
Referansegruppens leder (HSØ)
Beate Viddal
Representant Helse Vest
Henrik Schirmer
Representant Helse Nord
John Tore Vik
Fylkeskommunal representant
Sigurd Steinshamn
Representant Helse Midt-Norge
Siri Skumlien
Andre
Siv Mørkved
Representant for tjenesten
Stein Mesingseth
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU