Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin

Engelsk tittel: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions.

Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin omfatter trening som behandling ved hjerte-, kar-, og lungesykdom. Tjenesten gjelder i hovedsak formidling av kunnskap om trening som behandling av pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Formålet med tjenesten er å bidra til at kunnskapsbaserte retningslinjer tas i bruk, og derved videreutvikle og heve kvaliteten i helhetlige behandlingskjeder nasjonalt. Tjenesten vil bidra til økt kompetanse blant helsepersonell om trening som behandling, og utvikling av behandlingstilbud både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse i alle helseregioner.

Tjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital

Nettadresse: https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansetjenesten-trening-som-medisin

 

Oppgaver og resultat
Etter den helhetlige gjennomgangen av nasjonale kompetansetjenester i 2018 ble det ved vår tjeneste avdekket 10 områder som ikke fylte kravene som beskrives i veilederen. Dette har vi tatt tak i og utarbeidet kompetansespredningsplan i henhold til kriteriene. Nå har tjenesten fastsatte resultatmål med tidsangivelse, og system for dokumentasjon er utarbeidet slik at vi kan dokumentere effekten av tjenestens virksomhet. Tjenesten har også utarbeidet en tidsavgrenset plan for ferdigstillelse. Vi har gjennomførte en kartlegging av tilbudene i FLS i Norge. Hovedhensikten bak kartleggingen var å få kunnskap om hvilke treningstilbud som finnes for våre pasientgrupper i kommunal regi. Vi har de siste to årene jobbet for å få inn variabler om henvisning og bruk av rehabilitering i eksisterende medisinske kvalitetsregistre. Variabler som omhandler fysisk aktivitet, henvisning og deltakelse i rehabilitering vil bli implementert i løpet av 2020. Vi har gitt innspill til Helseplattformen om behovet for automatiske henvisningsrutiner til pasienter som skrives ut fra sykehusene. Flere av våre nyhetssaker har omhandlet tverrfaglig anbefaling av Trening som medisin, og at leger oppfordrer pasientene til livsstilsendring. Vi fortsetter i 2020 med å utarbeide skriftlig informasjon som skal følge pasientene ved utskrivelse. Vi har gitt innspill til Helseplattformen angående behov for standardiserte epikriser der utskrivende lege må ta standpunkt til fysisk aktivitet og rehabiliteringsbehov.

I 2019 utarbeidet vi en ny kompetansespredningsplan i samarbeid med referansegruppen. Kompetansespredningsplanen er nå i samsvar med lovverket og blitt vårt viktigste verktøy for å jobbe målrettet mot våre resultatmål. I kompetansespredningsplanen er følgende resultatmål beskrevet Resultatmål 1: Innen 2025 skal alle norske sykehus og kommuner ha et rehabiliteringstilbud av god kvalitet til pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, kols og perifer karsykdom. Resultatmål 2: Innen 2025 skal 100 % av alle egnede pasienter som behandles for koronar hjertesykdom, hjertesvikt, kols og perifer karsykdom på sykehus i Norge henvises til treningsbasert rehabilitering. Resultatmål 3: Innen 2025 skal 70 % av alle egnede pasienter som behandles for koronar hjertesykdom, hjertesvikt, kols og perifer karsykdom delta på treningsbasert rehabilitering. Resultatmål 4: Innen 2025 skal alle pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, kols og perifer karsykdom ha mottatt informasjon og eventuelt hjelpemidler som gjør det mulig å trene selvstendig i etterkant av eller helt uavhengig av organisert rehabilitering. Planen beskriver delmål under hvert resultatmål slik at kan vi kan gjennomføre aktiviteter målrettet og med god styring. Kompetansetjenesten Trening som medisin har fokus på kompetansespredning rettet mot hjertesykdom, perifer karsykdom og kols. Vi har ingen overlappende virksomhet med kompetansetjenestene innen revmatologisk rehabilitering eller arbeidsrettet rehabilitering.

Kompetansetjenesten har et godt samarbeid med referansegruppa, og har regelmessig kontakt med leder av referansegruppa. Planarbeid og gjennomgang av aktivitet skjer i samråd med referansegruppa og vi har nyttige diskusjoner på oppgaveløsning og prioriteringer for aktiviteten. Vi møtes årlig og har i tillegg kontakt på mail. Vi opplever også at referansegruppa spiller ball med oss og hjelper oss inn i fora der de mener vi bør være. I samarbeid med Helsedirektoratet, Norsk Cardiologisk Selskap, preventiv gruppe og andre sentrale aktører innen sekundærforebygging har vi i 2019 startet arbeidet med å kartlegge behovet for nasjonale retningslinjer innen hjerterehabilitering. I tillegg har vi startet arbeidet med å opprette regionale nettverk med tanke på videreføring av aktivitet. Vi søker samarbeid med eksisterende nettverk i alle helseregioner, og kan ha en samlende rolle for de ulike nettverkene nasjonalt. I praksis vil vi da kunne målrette arbeidet i større grad og bidra inn i de ulike nettverkene uten at det samtidig blir overlappende virksomhet. Etter kartleggingen av Frisklivssentralenes aktivitet har vi også et stort nettverk ute i kommunehelsetjenesten og vi opplever stadig større etterspørsel om samarbeid og bidrag om kompetanseløft fra kommunehelsetjenesten. Vi ser at det er et stort behov for å forbedre samarbeidet om aktuelle pasienter på tvers av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
18 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
14 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
4 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning gitt ved utdanningene ved NTNU er registrert under "egen region" selv om det er studenter fra hele landet som deltar. Annet personell omfatter fysiologer og bevegelsesvitere som har treningskompetanse men mangler spesifikk kunnskap innenfor sykdomslære. Kompetansetjenesten bidrar med undervisning inn i helseprofesjonsutdanningene på forespørsel. I 2019 har vi undervist ved Fysioterapiutdanningen, NTNU, og videreutdanning i kardiologisk sykepleie, NTNU. Vi bidrar inn i masterutdanningen Fysisk aktivitet og helse og sitter i kurskomiteen for et nytt emne på denne masterutdanningen som heter Exercise in medicine. Vi ønsker å bidra til at flere med treningskompetanse (idrettspedagoger, treningsfysiologer) skal ha kunnskap om våre pasientgrupper og retningslinjer for trening av disse, slik at flere kan tilby evidensbasert trening av høy kvalitet i stabile pasientforløp. Kompetansetjenesten har undervisning ved de obligatoriske kursene innen kardiologi og lungemedisin. Vi stiller som foredragsholdere på kongresser, seminarer, fagdager o.l. så langt ressursene strekker til. I 2019 har vi bidratt i 3 av 4 helseregioner. Vi ser at Helse Vest er den regionen som vi må satse på i 2020, da det er få eller ingen forespørsler og svært få deltakere fra denne regionen på våre kurs og seminarer.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke klinisk aktivitet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Sprekartikkel om trening og helsegevinst. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Oppdalsuka- nasjonalt ukeskurs for allmenleger. (Kurs/seminar).
 • Testing og trening av pasienter med hjertesykdom, perifer karsykdom og kols. Nasjonalt kurs vi arrangerer årlig i Trondheim. (Kurs/seminar).
 • kurs for leger Preventiv kardiologi. (Kurs/seminar).
 • Obligatorisk kurs Klinisk kardiologi. (Kurs/seminar).
 • nasjonal fagdag for sykepleiere Oslo. (Kurs/seminar).
 • Nettverksseminar I Trondheim. (Kurs/seminar).
 • Artikkel i Norsk Idrettsmedisin: "Trening som medisin ved atrieflimmer". (Oppslag i media).
 • Artikkel i Norsk Idrettsmedisin: "Bør virkelig hjertepasienter trene intervaller?. (Oppslag i media).
 • Artikkel i Hjerteforum: "Trådløs teknologi + kondisjonstrening = hjertemedisin". (Oppslag i media).
 • Artikkel i Hjerteposten: "Trening er god hjertemedisin". (Oppslag i media).
 • Artikkel i Fysioterapeuten om dosering av trening til eldre. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Fagseminar hjerterehabilitering på Helgeland. (Kurs/seminar).
 • Fagseminar hjerterehabilitering i samarbeid med Ressurssenteret for hjerterehabilitering LHL Gardermoen. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Emnekurs i kardiologi, Nord-Trøndelag legeforening. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenestens kjerneaktivitet er kompetansespredning. Å bygge opp kompetansen ute i praksisfeltet på ulike tjenestenivå, er en forutsetning for å bidra til at flere pasienter tilbys evidensbasert trening ved hjertesykdom, perifer karsykdom og kols, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette gjør vi ved å undervise på de helsefaglige utdanningene, arrangere kurs og fagseminar og bidra med undervisning på fagdager nasjonalt. I 2019 har vi blant annet bidratt til fagseminar på Helgeland, i Nord-Trøndelag, på Lillehammer, i Sandefjord og Oslo. Målgruppa er avgrenset til helsepersonell (leger, sykepleiere, fysioterapeuter) som er i kontakt med våre pasientgrupper eller jobber innen rehabiliteringsfeltet. I tillegg bidrar vi til ny kunnskap ved å delta i relevante forskningsprosjekt og formidle den nyeste forskningen innen fagfeltet. Nettsiden https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisin På nettsiden publiseres månedlig ny forskning innen fagfeltet, og i 2019 hadde vi rundt 50 nyhetsoppdateringer. I tillegg til omtale av ny forskning ligger retningslinjer for trening, nyhetssaker og informasjon om tjenestetilbud tilgjengelig ute på siden. Vi bidrar også i mediesaker der det er relevant for å skape oppmerksomhet rundt Trening som medisin. Facebook Oppmerksomheten rundt Trening som medisin er økende, og gjennom sosiale media når vi hvert år stadig flere, både helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi har nå nesten 4000 følgere (de fleste er helsepersonell) på Facebook og hadde drøyt 50 innlegg i 2019. Innleggene har en rekkevidde på mellom 2000 og 10000 Facebook-brukere per innlegg (snitt på ca. 5000). Vi opplever også at dette er en god rekrutteringsarena til arrangementene våre. Gjennom økt oppmerksomhet merker vi også økende etterspørsel om undervisning, og vi forsøker å møte alle så fremt vi har ressurser til det. Mange tar kontakt med kompetansetjenesten, enten via sosiale medier eller på telefon eller e-post. De fleste er helsepersonell som ønsker vårt bidrag på lokale eller regionale fagdager, men det kommer også henvendelser av mer praktisk karakter. Flere ønsker også møter for å diskutere tjenesteutvikling og samarbeid på tvers av tjenestenivå. Vi kan bidra da vi kjenner praksisfeltet, både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og også vet hvor systemet svikter i oppfølging av pasientene. Nye modeller for samarbeid er viktig for å heve kvaliteten på tjenestene og pasientflyten mellom tjenestenivåene. Vi opplever også at pasienter og pårørende kontakter oss med ønske om konkrete råd i forhold til trening, eller hvor de kan henvende seg for å få oppfølging. Gjennom våre to runder med kartlegging har vi nå en rimelig god oversikt og kan derfor henvise videre for oppfølging. Alle henvendelser blir besvart.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Vi har de siste to årene jobbet for å få inn variabler om henvisning og bruk av rehabilitering i eksisterende medisinske kvalitetsregistre (Norsk Hjerteinfarktregister, Hjertesviktregisteret og NORKAR). I 2019 fikk vi tilbakemelding fra to av tre registre om at variabler som omhandler fysisk aktivitet, henvisning og deltakelse i rehabilitering vil bli implementert i løpet av 2020. Vi har også fått bekreftet at dette vil skje ved neste revisjon av NORKAR, men tidspunktet for dette er foreløpig usikkert. Dermed vil vi etter 2020 kunne bruke registrene for å dokumentere effekt av vår aktivitet. Registrene vil også bidra til at vi kan avdekke forskjeller i henvisningsrutiner basert på kjønn, alder og geografi. Vi har en kompetansespredningsplan som vi jobber målrettet med, og som er det viktigste kvalitetsverktøyet. KOmpetansespredningsplanen ligger ute på våre nettsider I 2018 ble det gjennomført en kartlegging av tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten. I 2019 har vi forsøkt å gjennomføre tilsvarende kartlegging i kommunehelsetjenesten gjennom intervju med landets Frisklivssentraler (FLS). FLS finnes i dag i de fleste kommuner og kan være et viktig tilbud til våre pasientgrupper til tross for at det ikke tilbys diagnosespesifikke treningstilbud. Kartleggingen ble gjennomført som telefonintervju med intervjuguide. I alt ble 231 FLS oppringt, og 180 gjennomførte intervju (78%). Alle FLS som ikke er intervjuet har blitt oppringt tre ganger. Resultatet fra kartleggingen viser at nesten alle FLS kan gi treningstilbud til diagnosegruppene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin etterspør.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Rognmo Ø, Wisløff U

Exercise in medicine.

Prog Cardiovasc Dis 2019 Mar - Apr;62(2):85. Epub 2019 mar 10

PMID:
30867129
Moreira JBN, Wohlwend M, Fenk S, Åmellem I, Flatberg A, Kraljevic J, Marinovic J, Ljubkovic M, Bjørkøy G, Wisløff U

Exercise Reveals Proline Dehydrogenase as a Potential Target in Heart Failure.

Prog Cardiovasc Dis 2019 Mar - Apr;62(2):193-202. Epub 2019 mar 10

PMID:
30867130
Taylor JL, Holland DJ, Spathis JG, Beetham KS, Wisløff U, Keating SE, Coombes JS

Guidelines for the delivery and monitoring of high intensity interval training in clinical populations.

Prog Cardiovasc Dis 2019 Mar - Apr;62(2):140-146. Epub 2019 jan 24

PMID:
30685470
Utfyllende informasjon

Fagmiljøet i kompetansetjenesten Trening som medisin består av klinikere ved St. Olav og forskningsgruppen Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU. Gjennom CERG har vi omfattende forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. De neste årene vil NorEx (nasjonal studie på effekt av trening etter hjerteinfarkt med 13 000 deltakere) være vårt hovedfokus der kompetansetjenesten bidrar med opplæring, undervisning og nettverksbygging. Vi samler også data på treningsvaner, bruk av rehabilitering og henvisningsrutiner ved utskrivelse fra sykehus. Studien vil gi oss unik informasjon om hvordan praksisfeltet etterlever retningslinjene for sekundærbehandling og vil være viktig for målrettet virksomhet.

Forskningsprosjekter

Trening som livslang hjertemedisin

Inger-Lise Aamot Aksetøy, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Hjemmetrim ved hjertesvikt

Håvard Dalen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HMN
NorEx

Ulrik Wisløff, NTNU Trondheim

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Vi er samarbeidspartenere i flere planlagte studier som nå er i en fase hvor vi søker finansiering.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Lise Lundbom Støylen

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Jonny Hisdal
Referansegruppens leder (HSØ)
Beate Viddal
Representant Helse Vest
Ingunn Skjorten
Brukerrepresentant
John Tore Vik
Fylkeskommunal representant
Maja-Lisa Løchen
Representant Helse Nord
Sigurd Steinshamn
Representant Helse Midt-Norge
Stein Meisingseth
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler