Loader

Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Tjenesten skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet til barn og unge i regionen gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. 

Målgruppen for tjenesten er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU).

Tjenesten skal særskilt utvikle kurs- og utdanningstilbud, utvikle og støtte faglige nettverk i regionen, spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning, utarbeide og implementere faglige retningslinjer, og forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i regionen gjennom utvikling av en nettbasert informasjon- og veiviserfunksjon.

 

Oppgaver og resultat
A. GI EN VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT OPPGAVESPEKTERET: Oppgaver for regionale kompetansetjenester er beskrevet i Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst (20.12.2012) : 1. FORMIDLE KUNNSKAP OG BYGGE KOMPETANSE: Dette ivaretas gjennom kurs, fagdager, dialogmøter, seminar, fagnettverk etc. Tema/fokusområder prioriteres utfra dialog med Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) gjennom referansegruppe, styringsgruppe og årlige besøk i det enkelte HABU. Det har vært gjennomført 1 konferanse, 5 kurs og 8 seminarer med til sammen ca 400 deltakere. Fagnettverk er en viktig arena for kompetanse- og fagutvikling, og RHABU har ansvar for å bidra med ulike former for støtte til nettverk. Nettverkene møtes ca 2 ganger i året. I Helse Sør-Øst er følgende nettverk for ansatte i HABU etablert: • Nettverk for psykologer • Nettverk for sosionomer • Nettverk for sykepleiere • Nettverk for leger • Nettverk for ledere • Nettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon • Flerkulturelt nettverk. Fagnettverkene leverer årlige rapporter til RHABU. Disse blir gjennomgått i det regionale ledernettverket. RHABU vurderer i samarbeid med ledernettverket behovet for nye nettverk og ev. avvikling av eksisterende nettverk. Det er ikke etablert nye eller avviklet nettverk i 2017. 2. BIDRA TIL AT DET UTARBEIDES HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSESPREDNING: RHABUs årsplan 2017 beskriver hvilke områder som skal prioriteres for kompetanseutvikling og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målene som er beskrevet for kompetansetjenesten. Årsplanen er vedtatt etter drøftinger med referansegruppen og styringsgruppen. 3. BIDRA TIL IMPLEMENTERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS: I mangel av nasjonale retningslinjer for HABUs målgruppe, satser RHABU på å utarbeide regionale retningslinjer i samarbeid med HABUene for å bidra til kunnskapsbasert praksis og større likeverdighet i tjenestetilbudet: Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom ble ferdig i februar 2017 og er under implementering. En ny regional retningslinje for diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming er påbegynt. 4. BIDRA I RELEVANT UNDERVISNING: Ansatte i RHABU underviser selv på enkelte kurs og fagdager. For øvrig gjøres det avtale med eksterne forelesere med kompetanse innenfor de aktuelle temaene. 5. BIDRA TIL FORSKNING OG ETABLERING AV FORSKERNETTVERK: Det er etablert et nasjonalt nettverk for fagpersoner og forskningsmiljø innen habilitering: Norsk Akademi for Habiliteringsforskning. Nettverket har også en tilknytning til European Academy of Childhood Disability (EACD). RHABU deltar aktivt i nettverket og har bidratt til å arrangere en nasjonal forskningskonferansen. RHABU har ledet et nasjonalt prosjekt om forskningsbasert kunnskap i habiliteringstjenesten for barn, ungdom og voksne. 6. TILRETTELEGGE FOR UTDANNINGSLØP INNEN KOMPETANSEOMRÅDET VED BEHOV I SAMARBEID MED UNIVERSITETENE OG HØGSKOLENE I REGIONEN: Dette er vurdert som ikke aktuelt inntil videre. 7. UTARBEIDE BEHANDLINGSFORLØP SOM OMFATTER HELE REGIONEN, OG BIDRA MED EVIDENSBASERT KUNNSKAP INN I RELEVANTE BEHANDLINGSLINJER RUNDT FLEROMRÅDE- OG REGIONALE FUNKSJONER: Det er utarbeidet ett behandlingsforløp som omfatter hele regionen: Regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade. OUS fikk i september 2017 et oppdrag fra HSØ om å lede et regionalt prosjekt som skal bidra til implementering av behandlingslinjen. RHABU er tiltenkt en rolle i prosjektet. Prosjektet ble ikke påbegynt i 2017. Leder av RHABU er oppnevnt av HSØ til å delta i en nasjonal gruppe for utarbeidelse av behandlingslinje for barn og ungdom med moderat og alvorlig hjerneskade. Det har vært avholdt 2 møter i 2017. Det er ikke vurdert om det er behov for å utarbeide andre behandlingsforløp som omfatter hele regionen. 8. BISTÅ HELSE SØR-ØST MED Å UTVIKLE STYRINGSINDIKATORER MED HENSYN TIL AKTIVITET, KVALITET OG RESULTAT/EFFEKT AV HABILITERING: Det har ikke vært aktivitet rundt dette etterspurt av Helse Sør-Øst. For å bistå lederne av HABU med relevante data har det vært jobbet med kvalitetsindikatorer for implementering av Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom, forbedring av kvalitet på aktivitetsdata gjennom felles DIPS-håndbok og årlig oversikt over antall ansatte ved de ulike HABU i regionen fordelt på fagprofesjoner.

B. VURDER SPESIELT AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING: •Har tjenesten utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde? •Har tjenesten utarbeidet en plan for kompetansespredning? Beskriv kort innholdet i kompetanseutviklingsplanen PASIENTINFORMASJON OM HABILITERINGSTILBUDET I REGIONEN: RHABU skal ivareta en informasjons- og veiviser funksjon for brukere av habiliteringstjenesten. Innsatsen har vært rettet mot nettbasert informasjon: 1: RHABU har koordinert et samarbeid rundt utvikling av tekster (pasient- og pårørendeinformasjon) til nye nettsider. Det er utarbeidet tekster som omhandler 18 ulike tilstander som skal dekke de aller fleste pasienter som henvises til HABU. Tekstene er lagret i en felles database og er dermed tilgjengelig for alle HABU i landet. 2: RHABU har utarbeidet tekster som beskriver ulike diagnoser/tilstander som er aktuelle for HABUs målgruppe på nettsiden til Helsenorge. Det er utarbeidet tekster for følgende diagnoser/tilstander: • Utviklingshemming hos barn og unge • Cerebral parese hos barn og unge • Downs syndrom hos barn og unge • Ervervet hjerneskade hos barn og unge. 3: RHABU har deltatt i et nasjonalt arbeid med å sikre informasjon om fritt behandlingsvalg innen barnehabilitering på nettsiden til Helsenorge. 4: Informasjonen om habilitering for barn og unge som ligger på nettsiden til Regional Koordinerende Enhet i Helse Sør-Øst (Sunnaas) er blitt oppdatert. Det er også utarbeidet en sjekkliste som en veiledning for de som henviser til HABU for å sikre at nødvendig informasjon følger henvisningen. PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING: RHABU skal bidra til at Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) har kompetanse til å yte spesialiserte tjenester til barn og unge/pårørende med en rekke medfødte eller ervervede tilstander og diagnoser. Kunnskapsformidling og kompetansebygging er derfor et hovedsatsningsområde for RHABU. For å gjøre riktige prioriteringer, og for å sikre at våre planer for kompetanseutviklingen er mest mulig i takt med og er tilpasset behovene i det enkelte HF, har RHABU i løpet av året hatt møter med alle HABU i regionen for å få innblikk i den enkelte tjenestes kompetansebehov og utviklingsområder. I tillegg har referansegruppe og styringsgruppe for RHABU vært involvert i utviklingen av både langsiktig strategiplan og årsplaner. Årsplan 2017 fungerer som plan for kompetanseutvikling, og er styrende for hvilke områder som skal prioriteres for kunnskapsformidling og kompetansebygging.

C. BESKRIV TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDER AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE: Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst (20.12.2012) er styrende for RHABUs planer og aktiviteter (se også pkt A). Årsplan 2017 for RHABU beskriver og prioriterer delmål og aktiviteter. Status for gjennomføring av årsplanen beskrives nedenunder. FORMIDLE KUNNSKAP OG BYGGE KOMPETANSE Det er gjennomført ulike kurs, fagdager og seminar for å ivareta kompetanseutvikling innenfor de områder som fremgår av årsplan 2017: 1. Basiskurs i habilitering (tverrfaglig) 2. Psykisk helse i målgruppen for HABU med fokus på tidlig identifisering og bruk av kartleggingsverktøy 3. Pasientopplæring for ungdom i målgruppen til HABU (og deres pårørende) 4. Barn og pårørende med minoritetsbakgrunn 5. Overgrep i målgruppen for HABU 6. Utfordrende adferd 7. Barn og unge med multifunksjonshemning RHABU samarbeider med andre kompetansetjenester i HSØ som er relevante for habilitering ifm kurs etc. Alle kurs, seminar og konferanser blir evaluert via en questback undersøkelse til alle deltakerne og blir brukt aktivt for å forbedre fremtidige arrangement 8. Barn og unge med ervervet hjerneskade. Resultat: Regionalt prosjekt med å revidere og implementere en regional behandlingslinje for pasientgruppen er utsatt til 2018. Det har derfor ikke vært gjennomført kompetansebyggende aktiviteter om pasientgruppen. 9. Videreutvikle nettside og nyhetsbrev. Resultat: Det ble gitt ut fire nyhetsbrev i 2017. Nettsiden er i kontinuerlig utvikling. 10. Gjennomføre prosjekt om formidling av forskning Resultat: RHABU har ledet et nasjonalt prosjekt rettet mot å se på forhold knyttet til kunnskapsbasert praksis innen barne- og voksenhabilitering, og da særlig formidling og implementering av ny forskning. Formålet for prosjektet har vært å synligjøre mulige tiltak som kan bidra til at relevant forskning er lett tilgjengelig og inngår i kunnskapsbasert habilitering. Prosjektet ble gjennomført fra mai 2016 til september 2017 og har fått støtte fra Helsedirektoratet. Resultatene fra prosjektet er presentert på flere samlinger og konferanser på habiliteringsfeltet. I tillegg presenteres prosjektet i en artikkel i SOR Rapport desember 2017. Med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelsen og drøftinger på arbeidsseminar, er det foreslått en rekke tiltak som det er aktuelt å videreutvikle og gjennomføre lokalt, regionalt eller flerregionalt. RHABU har opprettet kontakt med tilsvarende kompetansetjenester i Helse Midt-Norge og Helse Vest for å samarbeide om gjennomføringen av enkelte tiltak som oppfølging av prosjektet. KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG FAGLIGE RETNINGSLINJER: 1:Bidra til å implementere Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom. Resultat: Retningslinjen ble publisert 1.2.2017, og det enkelte HABU har jobbet med implementeringen av retningslinjen. RHABU har gjort opp status for implementeringen og valgt ut noen indikatorer som skal rapporteres tilbake til lederne av HABU årlig: utredning av kognisjon og språk, klinisk og tverrfaglig undersøkelse, samt oppfølging av ungdom. 2: Utarbeide retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge med spørsmål om utviklingshemming. Resultat: Arbeidet ble påbegynt i november 2017. De fleste HF deltar i arbeidet. VIRKSOMHETSDATA OG KVALITETSINDIKATORER: 1: Forbedre kvalitet på aktivitetsdata gjennom felles DIPS-håndbok. Resultat: En regional gruppe jobber med en håndbok/felles prosedyre for registering av utredning / behandling/ opplæring / kontroll. Arbeidet er godt forankret i ledernettverket i regionen 2: Oppdatere årlig oversikt over stillinger i HABUene. Resultat: gjennomført 3: Foreslå kvalitetsindikatorer i forbindelse med utarbeiding av faglige retningslinjer. Resultat: RHABU har gjennomgått aktivitetstall (prosedyrekoder-NCMP) for kontakten pasienter med Down syndrom har hatt med HABU, og sammen med ledernettverket valgt ut noen indikatorer som egner seg til å måle hvordan de enkelte HF følger anbefalingene i retningslinjen. 4: Utarbeide felles brukerundersøkelse for HABU. Resultat: Det er påbegynt et forarbeid, og gjort en vurdering av nytten av et nasjonalt samarbeid rundt dette. FAGNETTVERK 1. Gi støtte til etablerte faglignettverk og vurdere behovet for nye nettverk. Resultat: RHABU har særlig gitt støtte til de to nyeste nettverkene: Flerkulturelt nettverk og Nettverk for leger. Se pkt A for oversikt over alle regionale nettverk.

Aktivitet

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Forskning i habilitering-kvalitet, samarbeid og implementering (medarrangør). (Konferanse).
 • Forskningsformidling i habilitering-58 deltakere (1 dag). (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Smerte hos barn med multifunksjonshemming-31 deltakere (2 dager). (Kurs).
 • Parental Stress Index (PSI). Opplæring i praktisk bruk-27 deltakere (2 dager). (Kurs).
 • Vurdering og behandling av lungeproblemer hos barn og unge med nevromuskulære sykdommer og/eller multifh-(32 deltakere) (1 dag). (Kurs).
 • Muntlig presentasjon (3 dager) delvis nettmøte-5 deltakere. (Kurs).
 • Basiskurs i habilitering. 5 dager fordelt på tre samlinger (31timer) -22 deltakere. Hospitering mellom samlingene. (Kurs).
 • Overgrep og omsorgssvikt overfor barn med nedsatt funksjonsevne-38 deltakere (2 ulike dagsseminar). (Seminar).
 • Tvangsekteskap der personer i målgruppen til HABU er involvert -25 deltakere (1 dag). (Seminar).
 • Gruppebaserte tilbud til ungdom med funksjonsnedsettelse-erfaringsutveksling- 19 deltakere (1 dag). (Seminar).
 • Utfordrende atferd hos barn og unge med nedsatt funksjonsevne-42 deltakere (1 dag). (Seminar).
 • Dagsseminar for leger i barnehabilitering- ulike tema-43 deltakere (2 ulike dagsseminar). (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Prioriteringsveileder -habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten, 2015, Nasjonal henvisningsrutine
 • Utredning av autismespekterforstyrrelser, 2009, Regional retningslinje
 • Cerebral parese oppfølgingsprogram, 2010, Nasjonal retningslinje
 • Cerebral parese registeret, 2010, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom, 2017, Regional retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Sandberg, Cathrine Utne, Søndenaa, Erik

Kunnskapsbasert habilitering

Tidsskriftet SOR Rapporet 6-2017

Forskningsprosjekter

Forskningsbasert kunnskap i habilitering

Inger Cathrine Utne Sandberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Prosjektet har hatt til formål å systematisere og gi oversikt over mulige tiltak som kan bidra til at forskning som er relevant for habiliteringsfeltet er lett tilgjengelig og inngår i videreutviklingen av kunnskapsbasert habilitering. Prosjektet har i stor grad rettet seg mot å skaffe oversikt over de viktigste kildene til ny forskning innen habilitering, skaffe oversikt over hvilke formidlingskanaler som i dag er i bruk, samt vurdere hvilke formidlingskanaler som er hensiktsmessige for å nå ut til habiliteringstjenestene. Forslag til tiltak for å styrke implementering av ny forskning er inkludert. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Rapport fra prosjektet finnes på nettsiden til RHABU. Forskernettverk: Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering (Norsk Akademi for Habiliteringsforskning) er en arena for kontakt mellom fagpersoner og forskningsmiljø som driver forskning innen habilitering. Nettverket har også en tilknytning til European Academy of Childhood Disability (EACD). Gjennom årlige konferanser presenteres pågående forskning for fagpersoner, ledere og forskere. RHABU har en representant i arbeidsutvalget for nettverket. Arbeidsutvalget er ansvarlig for en årlig konferanse. I 2016 og 2017 ble konferansen arrangert i Helse Sør-Øst, og RHABU har bidratt både til program og praktisk gjennomføring av konferansen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Petra Aden

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport