Loader

Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Tjenesten skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet til barn og unge i regionen gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. 

Målgruppen for tjenesten er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU).

Tjenesten skal særskilt utvikle kurs- og utdanningstilbud, utvikle og støtte faglige nettverk i regionen, spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning, utarbeide og implementere faglige retningslinjer, og forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i regionen gjennom utvikling av en nettbasert informasjon- og veiviserfunksjon.

 

Oppgaver og resultat
FORMIDLE KUNNSKAP OG BYGGE KOMPETANSE (se Kompetansespredning jfr årsplanen) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG FAGLIGE RETNINGSLINJER 1:Retningslinje for oppfølging av barn med Down syndrom er langt på vei implementert. RHABU vil fortsette med å gjøre opp status for implementering og vurdere behovet for revisjon av retningslinjen i 2020. 2: Retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge med spørsmål om utviklingshemming ble ferdigstilt i september og det er utarbeidet en egen plan for implementering. 3: Oppdatering og implementering av en regional behandlingslinje for barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade er organisert som eget prosjekt i perioden august 2018-juni 2020. Det er besluttet å endre på organisering og ansvarsforhold i prosjektet, noe som er iverksatt fra november 2019. 4. RHABU har bidratt i utviklingen av et nettbasert kurs om kunnskapsbasert habilitering. Søk og kritisk vurdering av forskningslitteratur var tema på Basiskurs i habilitering. RHABU samarbeider med Helsebibl. om å gjøre kunnskap om habilitering mer tilgjengelig VIRKSOMHETSDATA OG KVALITETSINDIKATORER: 1. En årlig oppdatering over stillinger i HABUene er gjennomført. 2: RHABU har innhentet NPR-data og sammen med lederne gjennomgått utvalgte indikatorer for oppfølging av pasienter med Down syndrom i HABU 3: RHABU har bidratt i arbeidet med å synliggjøre aktivitetsdata for HABU i en fremtidig regional rapport. Arbeidet er forankret i ledernettverket og fortsetter i 2020.

PASIENTINFORMASJON OM HABILITERINGSTILBUDET I REGIONEN 1:Informasjonen om habiliteringstilbud for barn og unge på nettsiden til RKE er blitt oppdatert 2: Informasjonsmateriell om diagnosen utviklingshemming er påbegynt. KOMPETANSESPREDNING JFR ÅRSPLANEN: 1. Psykisk helse i målgruppen for HABU: Tema i basiskurset, kapittel om psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelser i BUP-håndboka, sammen med RBUP laget plan for kompetanseheving i BUP og HABU, påbegynt oversikt over kartleggingsverktøy som kan brukes for å avdekke psykiske vansker i HABUs målgruppe. Videreføres i 2020. 2. Barn og pårørende med minoritetsbakgrunn: Tema i basiskurset, beskrevet i retningslinjen for diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming, fagdag i 2020 er planlagt. 3. Utfordrende atferd: Pasientforløp for utredning og beh utsatt til 2020 4. Ervervet hjerneskade: Utsatt til 2020 5. Helsekrav til førerett: Beskrevet i retningslinje for utredning ved spørsmål om utviklingshemming. Avsluttes. 6. Tidlig diagnostisering og intervensjon ved CP: Se kursoversikten. Videreføres i 2020 7. Utredning ved spørsmål om utviklingshemming: Plan for implementering er utarbeidet. Kompetanse i utredning av barn og unge med multifunksjonshemming og barn og unge med minoritetsbakgrunn/tospråklig bakgrunn vektlegges. Videreføres i 2020 8. Teknologi i veiledning av fagpersoner: Tema i basiskurset. Videreføres i 2020 9. Barns rett til informasjon og medvirkning: Tema i basiskurset. Videreføres i 2020

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN: 1. Styringsgruppe og referansegruppe for RHABU består av ledere og de største profesjonene fra hvert HF i regionen, representant fra OsloMet, RBUP og brukerrepresentanter. 2. Regionale fagnettverk for ansatte i HABU : • Nettverk for psykologer • Nettverk for sosionomer • Nettverk for sykepleiere • Nettverk for leger • Nettverk for ledere • Nettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon • Flerkulturelt nettverk. RHABU gir støtte til nettverkene, og deltar fast i ledernettverket 3. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP): Samarbeider for å heve kompetansen både i BUP og HABU slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser får kvalifisert psykisk helsehjelp. 4. Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (OUS) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS): Arrangert fagdager sammen 5. Regional kompetansetjeneste om barn med medfødt russkade: Leder av RHABU sitter i referansegruppen. 6. CPOP (oppfølgingsprogram for barn med cerebral parese): Arrangert fagdag sammen 7. Norsk akademi for habiliteringsforskning: RHABU deltar i nettverket og bidrar til å arrangere en årlig nasjonal forskningskonferanse. Nettverket har en tilknytning til European Academy of Childhood Disability (EACD). 8. Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering: I 2019 har nettverket samarbeidet om å få etablert en emneside om habilitering på nettsiden til Helsebiblioteket.

Aktivitet

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kontrakturprofylakse barn og unge med CP (medarr)-103 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Forskning i habilitering (medarrangør)-40 deltakere. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Dystoni hos barn og unge (medarrangør)- 2 dager-70/50 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Helsekrav for førerrett-40 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Basiskurs i habilitering (5 dager)-28 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Dagsseminar for leger i barnehabilitering-ulike tema (2 dager)-22/13 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og bruk av tvang og makt-45 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Psykisk helse og habilitering (medarrangør)-28 deltakere. (Kurs/seminar).
 • Skadelig seksualisert atferd (medarrangør)-100 deltakere. (Konferanse).
 • Undervisning og veiledning av tidligere deltakere på PSI-kurs (Parental stress index)-8 deltakere. (Veiledning).
 • Undervisning og veiledning av tidligere deltakere på kurs i HINE (Hammersmith Infant Neurological Examination) -24 deltakere. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming, regional retningslinje, 2019, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Øvrige retningslinjer, veiledere og kvalitetsregister fremgår av tidligere årsrapporter

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Petra Aden

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler