Loader

Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Tjenesten skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet til barn og unge i regionen gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. 

Målgruppen for tjenesten er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU).

Tjenesten skal særskilt utvikle kurs- og utdanningstilbud, utvikle og støtte faglige nettverk i regionen, spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning, utarbeide og implementere faglige retningslinjer, og forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i regionen gjennom utvikling av en nettbasert informasjon- og veiviserfunksjon.

 

Oppgaver og resultat
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG FAGLIGE RETNINGSLINJER: 1. En behandlingslinje med anbefalinger for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge (0-18 år) er påbegynt og skal gjøres ferdig i 2021. 2: RHABU bidrar i utarbeidelse av en faglig retningslinje for oppfølging av personer med cerebral parese. Arbeidet ledes av CPOP/CPRN. Arbeidet videreføres i 2021. 3: Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom (2017): Det er gjennomført en kartlegging i alle HABU om status for implementering. Det er gjennomført nytt litteratursøk til bruk i vurderingen av hvorvidt retningslinjen skal revideres i 2021. 4: Retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming (2019) er under implementering. Det er gjennomført kompetanseheving innenfor utvalgte områder. Flere tiltak skal gjennomføres i 2021. 5: RHABU har i samarbeid med tilsvarende kompetansetjenester i Helse Midt-Norge og Helse Vest utviklet en egen emneside om habilitering på nettsiden til Helsebiblioteket for å gjøre forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelig for ansatte i habiliteringstjenestene. VIRKSOMHETSDATA OG KVALITETSINDIKATORER: 1: En årlig oppdatering over stillinger i HABUene er gjennomført. 2: Arbeidet med en regional rapport om aktivitet i HABUene er påbegynt og skal fortsette i 2021. Arbeidet er forankret i ledernettverket og gjøres i samarbeid med Helse Sør-Øst.

PASIENTINFORMASJON: 1.Informasjon om habiliteringstilbud på nettsiden til Regional Koordinerende Enhet er oppdatert. 2.Tekster om ulike funksjonsnedsettelser på Helsenorge.no er oppdatert. 3. Informasjonsmateriell om utviklingshemming til pasienter og pårørende er under utarbeidelse. KOMPETANSESPREDNING: 1.Psykisk helse: RHABU har samarbeidet med RBUP for å styrke kompetansen i HABU og BUP om psykisk helse og lidelser hos barn og unge med funksjonsnedsettelse. Arbeidet fortstter i 2021 2.Utfordrende atferd: Webinar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende. 3.Tidlig diagnostisering og intervensjon ved CP: Oppfølging av tidligere kursdeltakere for å understøtte implementering av verktøyet HINE. Fagdag om kontrakturprofylakse og leddbevegelighet er utsatt til 2021. 4.Utredning av utviklingshemming: Webinar om utredning av barn og unge med minoritetsbakgrunn/tospråklig bakgrunn. Fagdag om utredning av barn og unge med store og sammensatte vansker kommer i 2021. 5.Barn og unges rett til informasjon og medvirkning: RHABU kartlegger ressurser, verktøy, retningslinjer og informasjonsmateriell som er i bruk eller under utvikling i HABU. Følges opp med tiltak i 2021. Rutiner for vurdering av samtykkekompetanse for ungdom over 16 er under utarbeidelse. 6.Barnepalliasjon: Tema på Regional habiliteringskonferanse, og i legenettverket. Fagdag i samarbeid med PALBU kommer i 2021. 7.Digital samling for kontorfaglig ansatte, og det planlegges 2 samlinger i 2021

SAMARBEID 1. Styringsgruppe og referansegruppe for RHABU består av ledere og de største profesjonene fra hvert HF i regionen, representant fra OsloMet, RBUP og brukerrepresentanter. Gruppene møtes 2 ganger årlig. 2. Regionale fagnettverk for ansatte i HABU: • Nettverk for psykologer • Nettverk for sosionomer • Nettverk for sykepleiere • Nettverk for leger • Nettverk for ledere • Nettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon • Flerkulturelt nettverk. RHABU gir støtte til nettverkene, og deltar fast i ledernettverket 3. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP): Samarbeider om kompetanseheving i BUP og HABU 4. Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering: samarbeidet om en nasjonal kartlegging av praksis og erfaring med bruk av avstandsoppfølging i habiliteringstjenesten før og under pandemien. DELTAKELSE I DIVERSE UTVALG OG ARBEID: 1. Utarbeidelse av Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i regi av Helsedirektoratet 2. Arbeidsutvalget for Norsk Akademi for habiliteringsforskning 3. Fagråd habilitering i Helse Sør-Øst 4. Referansegruppen for Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader 5. Styringsgruppen for prosjekt om implementering av en behandlingslinje for barn og unge med ervervet hjerneskade 6. Arbeidsgruppe som på oppdrag fra HOD og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rapport om samarbeid og ansvarsavklaring mellom Statped og spesialisthelsetjenesten 7. Medlem av Hjernerådet

Aktivitet

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Webinar om å bli bedre på å søke etter forskningsbasert kunnskap-43 deltakere (3 timer). (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • Webinar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende -103 deltakere (1 dag). (Digital undervisning).
  • Evneutredning, profilvurdering og tilbakemelding -80 deltakere (3 timer). (Digital undervisning).
  • Flerspråklig utvikling og sammenhenger med utredningsresultater -63 deltakere (2 timer). (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
  • Legenettverket med tema: veksthormon, psykisk helse, barnepalliasjon- 35 deltakere (25 på video) (1 dag). (Kurs/seminar).
  • Regional habiliteringskonferanse-300 deltakere (2 dager). (Konferanse).
  • Lungeproblematikk hos barn og unge med nevromuskulære sykdommer og/eller multifunksjonshemming -22 deltakere (1/2 dag). (Digital undervisning).
  • Understøtte implementering av HINE i helseforetakene (2 timer). (Digital undervisning).
  • Samling for kontorfaglig ansatte med tema: rolle og betydning, digitale utsendelser og smittevernrutiner -23 deltakere (3 timer). (Digital undervisning).
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Petra Aden

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler