Loader

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Kompetansetjenesten skal gi informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner. Videre er tjenesten tilgjengelige på telefon og e-post. Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme har egne nettsider under Spesialsykehuset for epilepsi.

Oppgaver og resultat
Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme (RKEA). Resultatmål; 1) Initiere et forbedringsprosjekt per år. For 2021, initiert implementeringsprosjekt i samarbeid med Bærum kommune, mål nådd. 2) Være aktiv tilbyder av undervisning, veiledning, kurs samt informasjonsspredning, minimum 10 per år. For 2021, 15 totalt, mål nådd. 3) Lage en digital undervisning om epilepsi hos pasienter med psykisk utviklingshemming og/eller autisme, minimum 100 visninger per år. For 2021, 147 visninger, mål nådd.

Kompetansespredningsplan:1) Kursvirksomhet. Utvikles en årlig plan. 2) Veiledningsvirksomhet. God tilgjengelighet på mail og telefon 3) Kompetansespredning. Utvikling av brosjyrer og informasjonsmateriell revideres hvert år. Revideringsarbeid av retningslinjen; "Autismevennlig miljø ved innleggelse/mottakelse av personer med autismespekterforstyrrelse (ASF) i sykehus" revidering utsatt grunnet pandemi. Jevnlig oppdatering av kompetansetjenestens nettsider; https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autisme. RKEA har bidratt til å bearbeide tekster på HelseNorge og i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. RKEA bidrar i implementeringsprosjekt med Pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune om hvordan øke kunnskap og kompetanse om dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme. RKEA har utarbeidet en detaljert funksjonsbeskrivelse for superbrukere. Prosjektet implementeres og evalueres i 2022.

Samarbeid: Referansegruppen 2021: brukerrepresentant, representant fra Norsk epilepsiforbund og Autismeforeningen, to representanter fra helseforetak (Universitetssykehuset i Akershus og Sykehuset Innlandet), vernepleier fra Pleie- og omsorg (Bærum kommune), representant fra OsloMet, PPT tjenesten i Bærum, samt rådgiver fra Helse Sør-Øst og representanter fra SSE/Solberg skole. Disse utgjør også nettverket til RKEA. Grunnet stort smittetrykk i 2021 ble det sendt en skriftlig rapport som erstatning for oppmøte for referansegruppen. RKEA har hatt mail og telefonkontakt med flere i referansegruppen i løpet av 2021. Representant i referansegruppen fra Bærum kommune er også deltaker i prosjektgruppen for implementering av opplæringsmodell for helsepersonell.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
22 timer
Utfyllende informasjon

Sykepleierstudenter som har praksisplass på Spesialsykehuset for epilepsi får undervisning om dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme av rådgivere i kompetansetjenesten.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
  • Helse Vest RHF - 28 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 102 pasienter
  • Helse Nord RHF - 10 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 8 pasienter
Utfyllende informasjon

2021 ga også utfordringer knyttet til pandemi; Flere pasienter kunne/ville ikke reise grunnet smittesituasjonen. Opprettholdt antall epilepsi-utreisebehandlinger som planlagt. Totalt 148 inkludert 22 pasienter på utreisebehandling. Vi erfarer at tilstrekkelig skriftlig/muntlig informasjon, samt grundig planlegging i forkant av oppholdet har bidratt til at de at de fleste pasientene mestrer å gjennomføre undersøkelser/behandlinger. RKEA bidrar i planlegging og forberedelse av innleggelser av pasienter med dobbeltdiagnosen. De som ikke lykkes i å gjennomføre et opphold på SSE blir vurdert for utreise. 3-fasemodellen anvendes fortsatt i sengepost, noe vi har god erfaring med når det gjelder pasienter med dobbeltdiagnosen. Enkelte pasienter har utfordringer knyttet til enten å ha noe på hodet eller bli tatt på. Vi har svært god erfaring med å tilrettelegge for å trene på dette i forkant av innleggelsen. RKEA (og SSE) sender hjelm til å øve med, samt bilder av undersøkelsen til pasienten i god tid før innleggelsen der det er behov for det. Selve oppholdet og undersøkelser krever for flere av pasientene med dobbeltdiagnosen et stort behov for individuell tilrettelegging for å gjennomføre innleggelse og undersøkelser. Epilepsi-utreisebehandling (Ambulatorisk EEG-registrering i pasientens hjem): RKEA har i samarbeid med SSE etablert tilbud med utreisebehandling. Pasienter med dobbeltdiagnosen er en del av gruppen som kan få denne behandlingen. I 2021 fikk 9 pasienter med autisme dette tilbudet av totalt 22 utreiser. Det er stor etterspørsel etter denne type behandling, og vi har svært gode tilbakemeldinger på tilbudet. Utreiseteamet når mange av de som arbeider tett på pasienten med både undervisning og erfaringsutveksling. Pårørende og helsepersonell er fornøyde med dialogundervisning der det oppnås en felles forståelse av pasientens situasjon. Det var i snitt 8 deltakere per pasient som deltok på denne undervisningen. Det var i snitt 6 deltakere per pasient fra lokalt hjelpeapparat på digital kompetanseoverføring etter utreise. Det er som oftest fastlege, henvisende instans, boligpersonell og pårørende som deltar. Tilbudet har bidratt til mer optimal behandling for denne pasientgruppen. RKEA deltar i utreisebehandlingstilbudet, inklusiv forberedelser og etterarbeid. Vi har i samarbeid med SSE undervist (primært digitalt) 140 helsepersonell og pårørende i 2021. RKEA har i samarbeid med SSE utviklet en digital undervisning for helsepersonell om epilepsi, utviklingshemming og autisme som hadde 147 visninger, der mange personer har kunnet delta via samme link. Det er planlagt 23 utreisebehandlinger i 2022. Rådgivere i RKEA er tilgjengelige på telefon og e-post, og har hatt ca 75 henvendelser i 2021. RKEA har gitt informasjon, råd og veiledning til både helsepersonell, pasienter og pårørende.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Lærings- og mestringskurs. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Kurs for helsepersonell om dobbeltdiagnosen, 3 dagskurs. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

RKEA har hatt ansvar for annen undervisning /kompetanseoverføring inkludert utreisebehandling i 2021: Helse-Midt: 10, Helse-Vest: 19, Helse-Nord 14, Helse Sør-Øst: 142. Totalt 195 deltakere fordelt på de ulike undervisningene. Rådgivere i RKEA har jevnlig veiledning av ressurspersoner som er knyttet til kompetansetjenesten ved SSE og Solberg skole om dobbeltdiagnosen. I tillegg gis undervisning og veiledning til pasienter/nærpersoner av ressursteamet i sengepost. Grunnet pandemien har det vært færre undervisningsoppdrag sammenlignet med 2020. RKEA har sammen med SSE omgjort kurs med fysisk oppmøte til digitale kurs. Det er gjennomført tre digitale dagskurs med totalt 1442 utsendte lisenser med mulighet for at flere sitter sammen (alle regioner). Revidering av RKEA sine brosjyrer https://oslo-universitetssykehus.no Samarbeidet med OsloMet om undervisning for sykepleierstudenter. RKEA tilbyr undervisning om epilepsi og autisme som bidrar til økt kunnskap. Målet er å bidra til opplæring av helsepersonell, pårørende og ansatte i barnehage og skolesektoren. RKEA veileder fagpersoner/pårørende på telefon og mail, 75 i 2021. RKEA har bidratt til kompetansespredning i sykehuset samt til spesialist/kommunehelsetjenesten og pårørende. Grunnet få påmeldte ble det digitale LMS kurset utsatt og planlagt som fysisk møte i 2022. Det er stor etterspørsel etter fagrapporten «Epilepsi og autisme- en utfordrende dobbeltdiagnose. Utredning, intervensjon og oppfølging». Vi sendte ut 90 eksemplarer i papir, i tillegg til PDF som kan lastes ned fra våre nettsider https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autisme-i-helse-sor-ost#fagrapport-om-epilepsi-og-autisme---2-utgave-2017. Målet med rapporten er å formidle kunnskap og kompetanse og dele erfaringer om utredning, behandling og oppfølging til pasienter med dobbeltdiagnosen. Hensikten er å øke forståelsen for kompleksiteten rundt hver enkelt pasient, og bidra til optimalt tilpasset behandling og oppfølging Våre nettsider oppdateres jevnlig https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autisme-i-helse-sor-ost#brosjyrer-fra-kompetansetjenesten. Nettsiden er hyppig besøkt. Etterspørsel etter brosjyrer og informasjonsmateriell er fortsatt stor. RKEA har hatt fokus på å veilede helsepersonell, pårørende og ansatte i barnehage og skolesektoren for best mulig individuell tilrettelegging, utredning, behandling og oppfølging. Dette gjøres både gjennom videokonferanse, telefon, mail og ved innleggelse. RKEA har bidratt i revidering av undervisningspresentasjonene om epilepsi. Har arrangert flere kurs om epilepsi og autisme. I 2021 har vi undervist i alle helseregioner. Har deltatt i arbeidet med å utvikle prosedyrer, nye pasientforløp og er fortsatt medlem av referansegruppen til kunnskapsbasert retningslinje for epilepsi.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Ingen nye kvalitetsregistre i 2021. Se for øvrig: Kunnskapsbasert retningslinje for behandling av epilepsi, 2017, (https://www.epilepsibehandling.no/) Fagrapport: "Epilepsi og autisme", revidert 2018, (https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-epilepsi-og-autisme-i-helse-sor-ost#fagrapport-om-epilepsi-og-autisme---2-utgave-2017). Alle pasienter ved SSE registreres i vårt kvalitetsregister, Medinsight (fra 2017).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikkleder Eva Bjørstad

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler