Loader

Regional kompetansetjeneste for pasienter med langvarig smerte (RKLS)

Regional kompetansetjeneste for smerte bidrar til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst. Kompetansetjenesten har som målsetting å bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om smerte og smertebehandling til helsearbeidere, pasienter og pårørende.

Oppgaver og resultat
Mer enn to studier startet: Ja Utdannelser: Ja

Kompetanse-spredningstiltak Målgruppe (hvem?) Virkemidler (hvordan?) Tidsaspekt Undervisning Helsearbeidere Faste undervisningsoppgaver initiert av kompetansetjenesten, høgskole/ universitet, helseforetak, og faggrupper • Tverrprofesjonell videre-utdanning i smerte (TViS) • Smertemedisinsk kompetanseområde • Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) • OUS klinisk kompetanseprogram • TViS nettverksgruppe foredragsprosjektll per år 1 kull per år 2 kull annenhvert år 1 kull per år P oppdrag Undervisning Pasienter/pårørende TViS nettverksgruppes undervisningsprosjekt På oppdrag Foredrag Helsearbeidere, pasienter, pårørende, allemnnheten Foredrag og undervisningsoppdrag initiert av helseforetak, primær-helsetjeneste, pasient-organisasjoner, private helseinstitusjoner/organisasjoner På oppdrag Formidling Helsearbeidere, akademikere, forskere Seminar: ReKS regionale smertesamling 1 gang i året Formidling Pasienter, pårørende, allmennheten Temakveld om smerte for pasienter og pårørende 1 gang i året Formidling Helsearbeidere ved smerteklinikker Webinarer med undervisning og kasuistikk diskusjon 2 ganger i året Formidling Helsearbeidere, pasienter og allmenheten Formidling av kunnskap om smerte via nettsider og sosiale media: • ReKS nettside • Smerteakademiet (TViS nettverksgruppes nettside) • Nyhetsbrev • Facebook side 10 – 15 per år Minst 1 post per mnd Forskning Helsearbeidere, akademikere, pasienter og allmennheten Forskningsprosjekter og PhD arbeider: • MUST studien • RTMS studien • BURST studien • SCS studien • Smertetåke studien • IEQ studien • … Minst … pågående studier i året

Referansegruppen er utvidet ift retningslinjene. Godt samarbeid. Se referat

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
196 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
50 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
65 timer
Utfyllende informasjon

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling (TViS): Denne videreutdanning i smerte er utviklet i et samarbeid mellom kompetansetjenesten og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det foreligger OUS-godkjent kontrakt mellom kompetansetjenesten og USN om ansvaret for utdanningen. Utdanningen er et deltidsstudium over 2 semester, og er bygd opp med 4 ukeseminarer a 120 timers undervisning (forelesninger, gruppesamarbeid, workshops) samt 60 timer observasjonspraksis. Fullført utdanning gir 30 studiepoeng på masternivå, og kan inngå som fordypningsdel i masterprogram innen helsevitenskap. Første kull startet i 2015, og femte kull startet opp i 2019. Studiet har gjennom 5 år rekruttert helsearbeidere fra en rekke ulike helseprofesjoner: sykepleiere, fysioterapeuter, leger, psykologer, vernepleiere, kiropraktor og akupunktører. I 2019 var til sammen 122 studenter uteksaminert med videreutdanning i smerte. I 2019 kullet er det 26 pågående studenter som uteksamineres i 2020. Tone Marte Ljoså fra kompetansetjenesten har ansvaret for drift, innhold og undervisning i denne videreutdannelsen. Lars-Petter Granan, Silje Reme, Henrik Jacobsen og Tone Marte Ljoså fra kompetansetjenesten utgjør TViS faggruppe, som har 4 faste møter i året for å kvalitetssikre undervisning, pensum, læringsaktiviteter og undervisningsformer i videreutdanningen. Samtlige ansatte i kompetansetjenesten bidrar med forelesninger og veiledning til studenter i videreutdanningen (til sammen 55 timer). Avdeling for smertebehandling OUS er en viktig bidragsyter for videreutdanningen. Fem ansatte fra avdelingen har deltatt som studenter (fysioterapeuter, sykepleiere, lege, psykolog). Flere ansatte ved avdelingen bidrar som undervisere (til sammen 36 timer) og veiledere i praksis (til sammen 240 timer). Smertemedisinsk kompetanseområde: I 2019 har faggruppen i tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling (TViS) bidratt i kurskommiteen, planlegging, organisering og undervisning til et felles tverrprofesjonelt seminar om «Samhandling i smertemedisin» med etterutdanningsløpet i smerte for leger – Smertemedisinsk kompetanseområde. Dette er et to dagers seminar (15 timer) i februar 2020, med forelesninger, gruppearbeid, kasuistikk gjennomgang og plenumsdiskusjon/paneldebatt som tilbys både leger i spesialisering innen smertemedisin og studenter i TViS kull 2019. Hensikten med dette samarbeidet og felles seminaret, er at studentene skal lære om tverrprofesjonell samhandling gjennom felles undervisning, gruppesamarbeid og diskusjoner med ulike profesjoner som jobber med smerte i ulike nivåer. SSAI: Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) Audun Stubhaug og Gunnvald Kvarstein sitter i Faculty for denne utdanningen som har utdannet mer enn 200 smertespesialister ila de siste 20 årene.Diplomkurset går over to år, og vi arrangerer ett av 5 samlinger. Siste samling var i Oslo i november 2019 hvor vi bidro med > 30 timer undervisning. Dagsseminar i smerte for OUS Klinisk kompetanseprogram: På oppdrag fra Oslo Universitetssykehus via Universitetet i Sørøst-Norge, er ReKS engasjert til å arrangere et dagsseminar om smerte og smertebehandling i spesialisthelsetjenesten rettet mot sykepleiere som deltar i OUS Klinisk kompetanseprogram. Dagsseminaret omfatter 6 timers undervisning om behandlingsprinsipper, smertekartlegging, medikamentell og ikke-medikamentell smertebehandling, refleksjon og diskusjon rundt pasientkasuistikker, barrierer i smertebehandling samt sykepleiers ansvar og rolle innen smertebehandling. Dagsseminaret arrangeres og ledes av smertesykepleier Tone Marte Ljoså ansatt i kompetansetjenesten. Ljoså engasjerer og veileder 4 smertesykepleiere fra avdeling for smertebehandling OUS til å undervise på dette dagsseminaret. TViS nettverksgruppe undervisningsprosjekt: Dette undervisningsprosjektet er initiert og drevet fram av TViS nettverksgruppe (se punktet «Fagnettverk), og til sammen 5 undervisningstimer er gitt i i 2019. Prosjektet er veiledet- og innholdet er kvalitetssikret av forskere og pedagoger ansatt i kompetansetjeneste for langvarig smerte. Medlemmene i nettverksgruppen har arbeidet frem power-point presentasjoner og manus om smerte, smertekartlegging og smertebehandling basert på forskning og kunnskapsbasert faglitteratur. Undervisningen er rettet mot og tilpasset behovet til ulike mottakergrupper: helsearbeidere, helsefagarbeidere og pasienter/pårørende. Hensikten med prosjektet er at alle medlemmer i TViS nettverksgruppe skal opparbeide seg kompetanse til å holde undervisning om smerte og smertebehandling. Undervisningsopplegget er standardisert og skal gi kvalitetssikret informasjon. Kompetansetjenesten bidrar gjennom dette prosjektet til både styrking av helsearbeideres undervisningskompetanse innen smerte, og kompetansespredning av smerte til mottakere av undervisningen. Utfyllende informasjon om TViS nettverksgruppes undervisningsprosjekt ligger på nettsiden «Smerteakademiet». Ulike undervisning/foredragsoppdrag: Ansatte i kompetansetjenesten får flere forespørsler årlig fra ulike aktører (helseforetak, primærhelsetjenesten, privatpraktiserende, pasientorganisasjoner, med mer) om å undervise eller holde foredrag om ulike tema relatert til smerte og smerteundervisning. I 2019 fikk vi mange forespørsler, og gjennomførte … undervisningsoppdrag: (LISTEN NEDENFOR ER IKKE KOMPLETT) • Foredrag om opplevd urettferdighet for leger/sykepleiere ved Sandvika Nevrosenter (1 time) Tone Marte Ljoså • Foredrag om «medikamentoppfølging hos eldre» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 timer). Tone Marte Ljoså • Foredrag om «Sårsmerte – et glemt symptom?» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 timer). Tone Marte Ljoså • Foredrag om «Smertekompetanse – tverrprofesjonell videreutdanning og master» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 time). Tone Marte Ljoså • Foredrag om …. SASP, Oslo 2019 ( …. timer). Per Hansson • Foredrag om «Sentral nevropatisk smerte etter hjerneslag» ved ReKS regionale smertesamling (0,5 timer). Per Hansson • Foredrag om «The rationale for and application of the ICD-11 classification of chronic pain. SASP, Oslo 2019 (1 time). Audun Stubhaug • Foredrag om “Basic – Experimental – Clinical – Societal: Can we pull it all together?” (1 time). Audun Stubhaug • Foredrag om «Highlights fra EFIC» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 time). Audun Stubhaug • Foredrag om «Kapasitet ved smerteklinikkene og prioritering av pasienter – med diskusjon» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 time). Audun Stubhaug • Foredrag om «Smertevurdering eldre/demente» ved Orto-geriatrisk vårmøte 2019. (0.5 timer). Christopher Ekholdt • Foredrag om «Oslo smerteregister (OPR): Resultater og registerløsning i HSØ» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 time). Christopher Ekholt og Lars-Petter Granan • Foredrag om Psykososiale aspekter ved kroniske ryggsmerter ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Oslo. (7 timer). Silje Reme • Foredrag om «Opptimal behandling av eldre med smerte», for RELIS - kurs for allmenn-medisin spesialister (2 timer). Harald Breivik • Foredrag/seminar om Smerteforskning for AFA Forsikring, Stockholm, Sverige (12 timer). Harald Breivik • Foredrag om «Kronisk smerte etter kirurgi, spes colorectal kirurgi», for årsmøte for Svensk förening av colorectalkirurger, Umeå, Sverige (3 timer). Harald Breivik • Foredrag om «Bruk og feilbruk av NSAID før og under kirurgi i spinal/epiduralanestesi» for Lovisenberg Diakonale Sykehus, Avdeling for anestesiologi (2 timer). Harald Breivik • Foredrag om «Vitenskap bak samtidig bruk av paracetamol og ibuprofen» for KARO-Pharmaceuticals, Stockholm, Sverige (4 timer). Harald Breivik • Foredrag om «Anestesiologiens betydning for smertebehandling» for Anestesiavdelingens leger, Rikshospitalet, Oslo (2 timer). Harald Breivik • Forelesning om «Anestesilegens betydning for norsk medisin de siste 70 år» for Regut Helse Sørøst (LIS leger i anestesi). Rikshospitalet, Oslo (2 timer). Harald Breivik • Plenumsforedrag om Assessment and treatment of perioperative pain» for Society of Indian-English Anaesthetics, Newcastle, UK (1,5 time). Harald Breivik • Foredrag om Epidemiology and management of pain in elderly patients for Årsmøtet til Austrian Pain Society, Linz, Østerrike (1,5 timer). Harald Breivik • Chairperson ved plenumsforelesning, EFIC, Valencia, Spania (0,5 timer). Harald Breivik • Foredrag om “Smerte hos elder er vanlig og vanskelig – lærerike pasienthistorier ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 timer) • Foredrag om «Hvordan fremstår utfordringene ved smerteklinikken?» for konferansen «Når kroppen sier ifra» ved Catosenteret (1 time). Lars-Petter Granan • Foredrag om «forklaringsmodeller for smerte – hva er status?» for konferansen «Når kroppen sier ifra» ved Catosenteret (1 time). Lars-Petter Granan • Foredrag om «Musculosceletal pain – need for a new concept?» for Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) (1 time). Lars-Petter Granan • Workshop om “Smerte” for Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) (3 timer). Lars-Petter Granan • Foredrag om «Hva rapporterer OUS-pasienter med langvarig smerte 12 måneder etter utredning/behandling?» for Smertenettverksmøte HOD, Nydalen (0,5 time). Lars-Petter Granan • Foredrag om «OUS 1-års resultater og resultatindikatorer» for Smertenettverksmøte HOD, Nydalen (0,5 time). Lars-Petter Granan • Foredrag om «Nytt fra IASP: Nociplastisk smerte og ny definisjon av smerte» ved ReKS regionale smertesamling 2019 (0,5 time). Lars-Petter Granan • Foredrag om «Neuromodulation, traditional and new stimulation techniques. What is the evidence?» for Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) (1 time). Bård Lundeland. • Foredrag om «Invasiv behandling av langvarige smerter – ryggmargsstimulering og radiofrekvensbehandling» for Norsk Anestesiologforenings Høstmøte (1 time). Bård Lundeland • Foredrag om «Ryggmargsstimulering og radiofrekvensbehandling» for Oppfølgingsenheten FRISK, Oslo (1 time). Bård Lundeland) • Foredrag om «Radiofrekvensbehandling og ryggmargsstimulering» for Norsk Manuellterapiforening, Oslo (1 time). Bård Lundeland • Foredrag om «Intervensjonelle behandlingsteknikker ved langvarige smerter» for Sandvika Nevrosenter, Oslo (1 time). Bård Lundeland Audun stubhaugs og Henrik Jakobsens foredrag er bare delvis med i oversikten ovenfor

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Sør-Øst RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten driver ikke med pasientbehandling. Imidlertid er kompetansetjenesten nært knyttet til Avdeling for smertebehandling, som er landets største tverrfaglige smerteklinikk. Som følge av at mange har kjennskap til fagmiljøet knyttet til kompetansetjenesten og avdelingen mottar vi en rekke søknader fra hele regionen både på grunn av «Fritt sykehusvalg» og mulighet til «Second opinion». Avdelingen er liberal med å ta imot disse pasientene, og behandler søknader innenfor kompetansetjenestens fagområde likt, uavhengig av bosted.

Formidling

Utfyllende informasjon

Beskrivelse og målgruppe Initialer Beskrivelse Målgruppe HBJ SER Webinar om smerte og mestring Helsearbeidere ved smerteklinikker i regionen AS SER Temakveld om smerte Pasienter, pårørende og øvrig befolkning ReKS regionale smertesamling Helsearbeidere i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, rehabilitering, smerteklinikker, ansatte ved høgskole/universitetsansatte/legemiddelindustri, ansatte/medlemmer av pasientorganisasjoner LPG, HBJ, SER, TML Kurskomite for 2-dagers seminar om «Samhandling i smertemedisin» et samarbeid mellom Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling og Legeforeningens Kompetanseområde i smertemedisin. Leger i spesialisering innen smertemedisin og sykepleiere, fysioterapeuter, leger, psykologer og andre helsearbeidere som tar videreutdanning i smertebehandling Konferanse Beskrivelse og målgruppe Initialer Beskrivelse Målgruppe PH Plenumsforedrag om «Acute neuropathic pain – a neglected entity that needs to be studied» ved europeisk smertekongress EFIC Klinikere, akademikere, forskere innen smerte i Europa LPG/CE Poster «the Oslo University Hospital pain registry: a digital registry with baseline data frrom 1.712 chronic pain patients» ved europeisk smertekongress EFIC. Klinikere, akademikere, forskere innen smerte i Europa LPG/CE Poster om «Preliminary analysis Predictors of success at 12 months follow-up in a general pain population – The Oslo University Hospital Pain Reggistry (OPR) ved Europeisk smertekongress EFIC Klinikere, akademikere, forskere innen smerte i Europa CE Poster om «Invasive treatment modalities’ impact on clinically relevant outcomes at 12 months follow-up in a general chronic pain population - An Oslo University Hospital Pain Registry study» ved europeisk smertekongress EFIC Klinikere, akademikere, forskere innen smerte i Europa TML Posters om «The Norwegian Injustice Experience questionnaire - Translation and validation through interviews and registry data» ved europeisk smertekongress EFIC. Klinikere, akademikere, forskere innen smerte i Europa Veiledning Beskrivelse og målgruppe Initialer Beskrivelse Målgruppe TML Veiledning på masteroppgave om titrering av opioider hos polikliniske pasienter med langvarig smerte (OsloMET)(6 timer) Masterstudent (sykepleier) AS Veiledning på SSAI oppgaver (4 timer) Leger i smertespesialisering (Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine (SSAI) LPG Veiledning på studentoppgave for to studenter ved medisinerstudiet ved Universitetet i Oslo Medisinerstudenter Oppslag i media Beskrivelse og målgruppe Initialer Beskrivelse Målgruppe AS LPG Artikkel i Romerikes Blad: Smertene var så store at Robin (32) ville amputere beinet: Da kom legen med et uventet råd Allmennheten SER Artikkel i Dagens medisin: Villedende om behandling av kronisk smerte. Leger, andre helsearbeidere og allmennheten HBJ Artikkel i fagtidsskrift Psykologisk.no: Fra mus til menn. Utvikling av aksept- og forpliktelsesterapi Psykologer EBØ Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Audun Stubhaug er ny leder av Norsk Smerteforening Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd for smertebehandlings nyhetsbrev: Hvorfor får vi smerter? Og hva kan vi gjøre med det? Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Les årets første nummer av Scandinavian Journal of Pain! Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Smertefordypning gjør Beate tryggere som sykepleier Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Hvor går grensen mellom smertelindring og rus? Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Involverer pasientene mer i egen smertebehandling Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Pasientene kan forbedre smerteforskningen Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Ny utgave av Scandinavian Journal of Pain Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Mange traumepasienter sliter med langvarige smerter Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Les om ny smerteforskning i Scandinavian Journal of Pain! Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Hjelper pasienter med langvarig smerte til bedre liv Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Sak i ReKS/avd.for smertebehandlings nyhetsbrev: Helsepersonell og allmennheten Utfyllende informasjon Webinar: I 2019 arrangerte kompetansetjenesten to webinarer om smertemestring rettet mot helsearbeidere ved smerteklinikker i regionen. To psykologer ansatt i kompetansetjenesten, Henrik Jacobsen og Silje Reme, var ansvarlige for det pedagogiske innholdet og gjennomføringen. Webinarene varte i 60 minutter, og bestod av to deler: en ressursforelesning og en diskusjon bygd opp rundt en pasientkasuistikk meldt inn fra en deltakende smerteklinikk. Ved begge webinarene i 2019 deltok 12 – 15 deltakere. For å lære opp smerteklinikkene til å installere og logge seg på Helse Norge sin webinar-plattform, har ansatt ved kompetansetjenesten Christopher Ekholdt utarbeidet en skriftlig brukermanual som distribueres til deltakerne. I tillegg stiller kompetansetjenesten til rådighet Ekhold som webinar-veileder til deltakerne via mail og telefon. For å øke deltakelse og kompetanse om bruk av webinar løsningen, er det også igangsatt arbeid med å engasjere webinaransvarlige ved hver smerteklinikk. Temakveld for pasienter og pårørende: I 2019 arrangerte avdeling for smertebehandling OUS en to-timers temakveld om langvarig smerte for pasienter og pårørende. Kompetansetjenesteansatte Tone Marte Ljoså bidro med veiledning i å praktisk og pedagogisk gjennomføre et slikt arrangement, og Audun Stubhaug og Silje Reme holdt foredragene om «Hvordan forstår vi smerte?», «Må jeg leve med smertene?» og «Piller eller prat?». Det var 124 påmeldte deltakere (pasienter, pårørende og helsearbiedere) til dette arrangementet. ReKS regionale smertesamling 2019: Dette er en årlig 1-2 dagers samling rettet mot helsearbeidere (ulike profesjoner) som interesserer seg for og jobber med smertepasienter i alle nivåer i helsetjenesten. Deltakere kommer fra primær/kommunehelsetjenesten, sykehusavdelinger, smertepoliklinikker, akuttsmerteteam, rehabiliteringsinstitusjoner, privat praksis, høgskoler/universitet og legemiddelfirma. Arrangementet har hatt rundt 100 deltakere de siste årene, og i 2019 var det totalt 129 påmeldte deltakere til to-dagers arrangement. Foredragene og debattene på disse samlingene er basert på tema det er spilt inn ønske og behov om fra evaluering av forrige års ReKS regionale smertesamling, samt fra deltakere i ReKS referansegruppe. Temaene er ofte knyttet til nyheter og highlights fra samme års store internasjonale smertekongress (EFIC/IASP), og smerterelaterte kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter i regionen. I 2019 var følgende tema på programmet: Highlights fra EFIC, nociplastisk smerte, ny smertedefinisjon, kapasitet ved- og prioritering av pasienter ved smerteklinikkene, smertekompetanse, OUS smerteregister, hypnose for postoperativ smerte, inflammasjon og smerte, personlighetsforstyrrelser og betydning for somatikken, eldre og smerte (kartlegging, behandling, lærerike kasuistikker, oppfølging av medikamentell behandling), smerte ved slag, smerte ved langvarige ben/fotsår. Deltakernes evaluering av arrangementet er sammenfattet i vedlegg 1. Veiledning av studenter: Ansatte ved kompetansetjenesten veileder ulike studentgrupper både innenfor akademiske og praktiske studieaktiviteter: - Audun Stubhaug Har veiledet 2 kandidater til doktorgrad (PhD) i 2019 (Anne Kathrine Langerud og Mariaanene Myhre) - Henrik Børsting Jacobsen er hovedveileder for phd stipendiat Charles Paccione - Silje Reme er hovedveileder for phd stipendiat Lene Linnemørken… - Lars Petter Granan er biveileder for phd stipendiat Lene Linnemørken. - Per Hanson og Audun Stubhaug er veiledere for phd stipendiat Nadine Farnes - Tone Marte Ljoså er biveileder for spesialsykepleier og masterstudent Unni Halvorsen i hennes masterprosjekt som bygger på data fra medikamentoppfølgingsprosjektet ved avdeling for smertebehandling. Halvorsen er masterstudent ved OsloMet. Masterprosjektet skal utforske smerte og bivirkninger/abstinenssymptomer ved opp- og nedtrapping av opioider hos polikliniske pasienter med langvarig smerte. Blogginnlegg for Ekspertsykehuset: I 2019 bidro RekS med 6 blogginnlegg om smerte og smertebehandling rettet mot sykehusansatte. Bloggen «Ekspertsykehuset» tilhører OUS, og blogginnleggene er også tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende på internett. Blogginnleggene blir ofte re-publisert i pasienttidsskrifter, nyhetsbrev og facebook innlegg: • Smerte – et symptom, en sykdom og en diagnose. v/Audun Stubhaug og Tone Marte Ljoså https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/10/02/smerte-et-symptom-en-sykdom-og-en-diagnose/ (re-publisert i kompetansetjenestens facebook side og nyhetsbrev) • Slik jobber vi sammen om langvarige smerter v/Anne Gina Schie Berntsen https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/10/14/slik-jobber-vi-sammen-om-langvarig-smerte/ • Smerte hos eldre er vanlig og vanskelig v/ Harald Breivik. https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/10/16/smerte-hos-eldre-er-vanlig-og-vanskelig/ • Mindre smerte med Hypnose før operasjon v/ Silje Reme. https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/10/04/mindre-smerter-med-hypnose-for-operasjon/ • Ryggmargsstimulering kan redusere smerte og forbedre livskvalitet. v/ Bård Lundeland https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/10/07/ryggmargsstimulering-kan-redusere-smerter-og-forbedre-livskvalitet/ • Jo – psoriasis kan faktisk gjøre vondt v/ Tone Marte Ljoså https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2019/04/15/jo-psoriasis-kan-faktisk-gjore-vondt/ .(re-publisert i «Spondylitten») Oppslag i media: i 2019 har flere ansatte ved kompetansetjenesten bidratt med oppslag i media (dagsaviser, fagtidsskrifter, NRK program) for å spre kunnskap om smerte og smertebehandling. Ansatte i kompetansetjenesten har også involvert seg i debatter om smerte og smertebehandling, for å korrigere feilaktig/for lite nyansert informasjon for å unngå at allmennheten og helsearbeidere blir feilinformert og innehar uriktig kunnskap. I 2019 har kompetansetjenesten publisert … oppslag i media (utenom egen aktivitet på nettside, nyhetsbrev og Facebookside). For utdypende informasjon, se «Aktivitet  Formidling  Oppslag i media» i denne årsrapporten. • … • … • … • …6 ReKS nettside: ReKS nyhetsbrev: ReKS har gitt ut til sammen 5 nyhetsbrev i løpet av 2019 (28. februar, 28. mars, 30. april, 28. mai, 26. september). Nyhetsbrevene inneholder dagsaktuelle saker relatert til smerte og smertebehandling, og er rettet mot helsearbeidere, pasienter og allmennheten. Facebookside for ReKS og avdeling for smertebehandling: 25. mars, 2019 lanserte ReKS og avdeling for smertebehandling sin egen Facebookside. Dette er et velegnet og relevant verktøy og medium for å spre og dele informasjon om forskning (rekruttering av deltakere til studier), arrangementer, videreutdanning i smerte, stillingsutlysninger, med mer. Et godt samarbeid er inngått med flere pasientorganisasjoner, som sørger for å spre våre facebookinnlegg via deres egne sosiale medier. Facebook har også et nyttig måleverktøy som viser rekkevidden av informasjon, og hvem som mottar informasjonen (kjønn, alder, geografi). I 2019 viser statistikken at våre Facebook innlegg nådde … Nettsiden «Smerteakademiet»: Denne nettsiden er en av TViS nettverksgruppes hovedprosjekter (se punktet «Fagnettverk»). Hovedhensikten med denne nettsiden er å spre relevant og kunnskapsbasert informasjon og kompetanse til helsepersonell som er interessert i- og jobber med smerte og smertebehandling. Nettsiden ble publisert i 2019 og er under kontinuerlig oppbygging. Ressurser tilgjengelig på denne nettsiden er norske sammendrag av kvalitetssikrede fag- og forskningsartikler om smerte og smertebehandling, og undervisningstilbud om smerte og smertebehandling rettet mot ulike mottakergrupper (se beskrivelse av TViS nettverksgruppe undervisningsprosjekt under). Nettsidens adresse er smerteakademiet.no .

Kvalitetsverktøy

  • OUS smerteregister, 2016, Nytt register
Forskning

Vitenskapelige artikler

Sveinsdottir V, Bull HC, Evensen S, Reme SE, Knutzen T, Lystad JU

A short history of individual placement and support in Norway.

Psychiatr Rehabil J 2019 Apr 04. Epub 2019 apr 4

PMID:
30945917
Nøttingnes C, Fersum KV, Reme SE, Moe-Nilssen R, Morken T

Job-related self-efficacy in musculoskeletal disorders - a questionnaire.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Aug 20;139(11). Epub 2019 aug 7

PMID:
31429250
Wickström W, Spreco A, Bargoria V, Elinder F, Hansson PO, Dahlström Ö, Timpka T

Perceptions of Overuse Injury Among Swedish Ultramarathon and Marathon Runners: Cross-Sectional Study Based on the Illness Perception Questionnaire Revised (IPQ-R).

Front Psychol 2019;10():2406. Epub 2019 okt 22

PMID:
31695664
Hansson P, Baron R, Stubhaug A

Acute neuropathic pain: equivalent or different to chronic neuropathic pain? A call for gathering of scientifically based information on acute neuropathic pain.

Pain 2019 11;160(11):2413-2414.

PMID:
31283554
Lie MU, Petriu E, Matre D, Hansson P, Andersen OK, Zwart JA, Nilsen KB

Psychophysical or spinal reflex measures when assessing conditioned pain modulation?

Eur J Pain 2019 Nov;23(10):1879-1889. Epub 2019 jul 29

PMID:
31359580
Opdal IM, Morseth B, Handegård BH, Lillevoll K, Ask H, Nielsen CS, Horsch A, Furberg AS, Rosenbaum S, Rognmo K

Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: the Tromsø study: Fit Futures.

BMC Public Health 2019 Jul 09;19(1):916. Epub 2019 jul 9

PMID:
31288796
Nielsen CS

Editorial - A new generation of scientists emerges.

Scand J Pain 2019 04 01;19(s1):s1.

PMID:
31042647
Stensen DB, Småbrekke L, Olsen K, Grimnes G, Nielsen CS, Simonsen GS, Sollid JUE, Furberg AS

Hormonal contraceptive use and Staphylococcus aureus nasal and throat carriage in a Norwegian youth population.

PLoS One 2019;14(7):e0218511. Epub 2019 jul 5

PMID:
31276521
Jacobsen HB, Stubhaug A, Schirmer H, Inge Landrø N, Wilsgaard T, Mathiesen EB, Nielsen CS

Neuropsychological functions of verbal recall and psychomotor speed significantly affect pain tolerance.

Eur J Pain 2019 Oct;23(9):1608-1618. Epub 2019 jul 29

PMID:
31355498
Farbu EH, Skandfer M, Nielsen C, Brenn T, Stubhaug A, Höper AC

Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study.

BMJ Open 2019 Nov 11;9(11):e031248. Epub 2019 nov 11

PMID:
31719082
Granan LP, Reme SE, Jacobsen HB, Stubhaug A, Ljoså TM

The Oslo University Hospital Pain Registry: development of a digital chronic pain registry and baseline data from 1,712 patients.

Scand J Pain 2019 04 24;19(2):365-373.

PMID:
30699072
Romundstad L, Myhre M, Stubhaug A

Response to: The Opioid and Pain intensity Index - a proposal.

Acta Anaesthesiol Scand 2019 01;63(1):135-136. Epub 2018 sep 10

PMID:
30203611
Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H

Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review.

J Med Internet Res 2019 Sep 27;21(9):e14255. Epub 2019 sep 27

PMID:
31573934
Myhre M, Jacobsen HB, Andersson S, Stubhaug A

Cognitive Effects of Perioperative Pregabalin: Secondary Exploratory Analysis of a Randomized Placebo-controlled Study.

Anesthesiology 2019 01;130(1):63-71.

PMID:
30335626
Fjeld OR, Grotle M, Matre D, Pedersen LM, Lie MU, Småstuen MC, Storheim K, Heuch I, Stubhaug A, Zwart JA, Nilsen KB

Predicting the outcome of persistent sciatica using conditioned pain modulation: 1-year results from a prospective cohort study.

Scand J Pain 2019 Dec 18;20(1):69-75.

PMID:
31527299
Myhre M, Jacobsen HB, Andersson S, Stubhaug A

Cognitive Effects of Perioperative Pregabalin: Reply.

Anesthesiology 2019 09;131(3):753-754.

PMID:
31299657
Granan LP, Reme SE, Jacobsen HB, Stubhaug A, Ljoså TM

Reply to Letter to the Editor "Clinical registries are essential tools for ensuring quality and improving outcomes in pain medicine" by Baciarello et al.

Scand J Pain 2019 07 26;19(3):635.

PMID:
31031268
Reme SE, Monstad K, Fyhn T, Sveinsdottir V, Løvvik C, Lie SA, Øverland S

A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness.

Scand J Work Environ Health 2019 01 01;45(1):33-41. Epub 2018 aug 2

PMID:
30074050
Juel NG, Pedersen SJ, Engebretsen KB, Brurberg KG, Ekeberg OM, Reme SE, Brox JI, Natvig B

Non-traumatic shoulder pain in the primary health service.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Apr 09;139(7). Epub 2019 apr 3

PMID:
30969061
Breivik H, Norum H, Fenger-Eriksen C, Alahuhta S, Vigfússon G, Thomas O, Lagerkranser M

Corrigendum to: Reducing risk of spinal haematoma from spinal and epidural pain procedures.

Scand J Pain 2019 Sep 09. Epub 2019 sep 9

PMID:
31494644
Breivik H

Perioperative Pain Management for Orthopedic and Spine Surgery.

Scand J Pain 2019 Jul 29. Epub 2019 jul 29

PMID:
31352436
Kontinen V, Breivik H

The Yaksh-model of intrathecal opioid-studies: still exciting four decades later.

Scand J Pain 2019 01 28;19(1):3-4.

PMID:
30864385
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har også diverse artikler som ikke er pub-med indekserte. Disse er ikke med i oversikten.Kan ettersendes ved behov/ønske.

Avlagte doktorgrader

Anne Kathrine Langerud

Pain, Symptoms and Health Related Quality of Life in Intensive Care Survivors

Disputert:
Juni 2019
Hovedveileder:
Audun Stubhaug
Marianne Myhre

Analgesic, ventilatory, and cognitive effects of prgabalin and opioids. Studies in healthy volunteers and kidney donors

Disputert:
Juni 2019
Hovedveileder:
Audun Stubhaug
Utfyllende informasjon

Legg til noe her

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Øyvind skraastad

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler