Loader

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Formålet med kompetansetjenesten er å øke den faglige kvaliteten på rehabiliteringstjenestene som ytes av rehabiliteringsavdelinger og -institusjoner med HSØ-avtale.

Tjenesten har fire hovedoppgaver:

 • Formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering

 • Være pådriver for etablering og følge opp de faglige nettverkene

 • Ha forskningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning

 • Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet

Fagråd for rehabilitering, er kompetansetjenestens referansegruppe. Leder av RKR er medlem av dette fagrådet og deltar på fagrådsmøtene.

Oppgaver og resultat
RKRs overordnede mål er at alle aktiviteter skal bidra til å redusere gapet mellom anbefalt kunnskapsbasert praksis (nasjonale retningslinjer, anbefalinger, og forskning) og utøvd praksis i rehabiliteringsfeltet i HSØ. Herunder inngår kunnskapsbygging, formidling, kompetansespredning og implementering. RKR tok tidlig i pandemien ansvar for å tilgjengeliggjøre oppdatert kunnskap om Rehabilitering etter Covid-19 på nettsiden, og har gjennom året hatt en sentral rolle i utarbeidelse og formidling av "Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i HSØ, samt i utarbeidelsen av kapittel om rehabilitering etter Covid-19 i Nasjonal veileder "Koronavirus – beslutninger og anbefalinger". Implementering av dette inkl. styrking av fagfeltet "Tidlig rehabilitering" vil fortsette i 2021. Som et ledd i kvalitetsforbedring i rehabilitering til personer med hjerneslag har implementering av intensiv gangtrening (IGT) gjennom multisenterprosjektet "FIRST" hatt stort fokus. 7 enheter i HF og private institusjoner i HSØ deltar og (+1 fra HV) i implementeringsprosjektet. Prosjektet bidrar i tillegg til implementering av IGT, til innføring og erfaring i systematisk bruk av måleverktøy og evaluering av praksis. RKR har i 2020 ferdigstilt oversettelse og validering av PROMIS 57 og 29 (artikkel submittert) og deltar i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utvikling av Nasjonalt kvalitetsregister for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Korona har medført at all kompetansespredning i 2020 har vært digital. Nettsiden har hatt stort fokus. Måler er at denne skal være synlig, tilgjengelig og nyttig for praksisfeltet. Det er i 2020 iverksatt en omorganisering av sidene der målet er å lage en Kompetanseportal for rehabiliteringspraksis og forskning. Et eksempel på populær nettressurs som ble mye brukt i 2020 var "Verktøykasse for lungerehabilitering" med 2198 unike brukere. Sosiale medier brukes aktivt til informasjon, dialog og faglig oppdatering i målgruppen. Facebooksiden til RKR har hatt 142 publiserte innlegg i 2020, total rekkevidde på 39350 og en dobling av antall følgere (1070 jan.21). 15 rehabiliteringswebinar er arrangert av RKR høsten 2020: 2668 pålogginger fra hele landet. Totalt antall deltakere antas betydelig høyere da 30% rapporterte at de satt flere sammen. 19 ulike kompetansemiljø regionalt og nasjonalt bidro inn i webinarene (Rapport på nettside). Kunnskapstranslasjon (KT) har vært et viktig prosjekt for RKR fra 2015. 15 enheter har deltatt. Evaluering av prosjektet er gjennomført i år (rapport på nettside). RKR har startet samarbeid med OsloMET om videreføring av KT, og metodikken vil brukes i ulike implementeringsprosjekt i regionen. Bedre dialog mellom forskere og klinikere i regionen er et viktig mål for RKR. En nettside som gir oversikt over pågående forskningsprosjekter er lansert og digital møteplass mellom klinikere, forskere og brukere om rehabiliteringsforskning er arrangert.

For å oppnå tettere dialog med målgruppen har RKR i 2020 opprettet en undergruppe til fagråd HSØ som tjenestens referansegruppe. Fagrådets leder samt 4 representanter for målgruppene inngår og disse har hatt 2 møter i 2020. RKR har initiert og følger opp 3 fagnettverk for hhv hjerneskade-, kreft- og lungerehab. Det har vært aktivitet i alle nettverk med regelmessige digitale møter i år, men Covid-situasjonen med nedstengning av institusjoner/tilbud og personale i karantene har påvirket kontinuitet og deltakelse i nettverkene. "Smittevern ved rehabilitering", "Digitale konsultasjoner og avstandsoppfølging i rehabilitering" har vært sentrale tema (forelesninger og erfaringsdeling) . Det er et mål at nettverkene skal jobbe mer prosessorientert med felles omforente mål om implementering av ny praksis, dette har vært krevende å få til digitalt og arbeidet videreføres i 2021. RKR deltar i flere fag- og forskningsnettverk: PROMiNET, NORVIS, REHABNYTTE, Nasjonalt nettverk for fagutvikling innen medisinsk sosialt arbeid og i referansegruppe for NKLMH og Master Rehabilitering OsloMET. Gjennom samhandlingsarena Aker har RKR og etablert et godt veilednings- og undervisningssamarbeid med Forsterket rehabiliteringsenhet i Oslo kommune bl.a. om måleverktøy og intensiv gangtrening. Hatt samarbeidsmøter med regionale kompetansetjenester for rehab i Vest, Midt og Nord. Bidratt i FHIs prosjekt "Levende kart over Covid-19 forskning". Scientific Advisory for PROMIS Int.Conference.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
32 timer
Utfyllende informasjon

RKR ansatte har vært biveileder på 4 masterprosjekt i 2020 på hhv OsloMET (3) og Universitetet i Bergen (1) med følgende (arbeids)titler: Rimehaug: "An examination of the psychometric properties of the Norwegian version of the PROMIS profile 57 questionnaire" Apelman: "Hvordan kan verktøy for kunnskapstranslasjon fasilitere implementeringen av høyintensiv gangtrening hos slagpasienter, basert på Retningslinje for hjerneslagbehandling, pkt 4.3.3. Eide Edvardsen: "Bruk av PROM og samlerapport etter endt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for pasienter med muskel- og skjelettlidelser/skader/plager" Hildeskår: "Endringer i funksjon og livskvalitet etter rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten" De to første er ferdigstilt og godkjent i 2020, de øvrige er planlagt submittert i 2021.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Helsetjenesteforskningskonferansen 2020: Presentasjon. Follow-up care and adherence in rehabilitation. (Konferanse).
 • Poster: PROMIS® Health Organization (PHO) 2020 Conference Toward Patient-Centered Care, Praha/virtuelt. (Konferanse).
 • Poster : PROMIS® Health Organization 2020 Conference: Translation and validation Norwegian version Promis-57. (Konferanse).
 • Poster:PROMIS® 2020C onference:Translating PROMIS® Fatigue items. (Konferanse).
 • Poster:PROMIS® 2020 Conference, Investigating parameter stability in the presence of high slopes. (Konferanse).
 • Poster:PROMIS® 2020 Conference, Translation and validation of Norwegian version of PROMIS57. (Konferanse).
 • Poster: World Congress for NeuroRehab: Implementation of high-intensity gait training in Norway. (Konferanse).
 • Oral: Am Congess of Rehab Med, High-intensity Gait Training in Inpatient Stroke Rehab in Norway. (Konferanse).
 • Sesjon: American Physical Therapy Ass. Experiences from Implementation of HIGT in the US and Norway. (Konferanse).
 • Webinar "Trening – en magisk pille?" med NKRR, Ressurssenter for hjerterehab, NK Trening som medisin og SiVHF. (Digital undervisning).
 • Webinar "Pasientforløp rehabilitering etter Covid-19" med SiVHF og Regionalt fagråd rehab. (Digital undervisning).
 • Webinar "Våg å snakke om seksualitet med pasienter" med Sunnaas sykehus HF. (Digital undervisning).
 • Webinar "Læring og mestring, teori og praksis" med NKLMH. (Digital undervisning).
 • Webinar "Kommunikasjon via tolk" med UiO Center for Multilingualism in Society across the Lifespan. (Digital undervisning).
 • Webinar "Forstå fatigue" med NKCFS/ME, SIHF, NBRR. (Digital undervisning).
 • Webinar "Møt en rehabiliteringsforsker, Med mot til å måle effekt" med NKRR. (Digital undervisning).
 • Webinar "Måleinstrumenter som beslutningsstøtte i rehabilitering" med FRA Oslo Kommune. (Digital undervisning).
 • Webinar "Digital hjemmeoppfølging – muligheter og begrensninger med Sunnaas sykehus HF. (Digital undervisning).
 • Webinar "Robotikk i rehabilitering: En kunnskapsbasert tilnærming" med RK hab og rehab Helse Vest og Sunnaas sykehus HF. (Digital undervisning).
 • Webinar "Synsutfall etter hjerneslag."med NorVIS med UiSN (Kongsberg), VVHF (Ringerike sykehus), og VO i Stavanger. (Digital undervisning).
 • Webinar "ABC-listen. Grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold" med STHF. (Digital undervisning).
 • Webinar "Rehabilitering ved Smitteregime". Samarbeid med Sunnaas sykehus HF. Kjørt 2 ganger. (Digital undervisning).
 • RKR Facebookside 1072 følgere. (Sosiale media).
 • RKR facebookside 142 publiserte innlegg i 2020, total rekkevidde på 39350. (Sosiale media).
 • YouTube Publisert 5 opplæringsvideoer (se nærmere info under). (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Knowledge to action planning workshop in Focused Intensive Gait Training. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Digital tankesmie om Rehabiliteringsforløp ved muskelbløtdelssmerte.Avslag på grått papir. (Kurs/seminar).
 • Forelesning Sorgstøttealliansen: Viktige elementer i ved gjennomføring av webinar og nettmøter. (Kurs/seminar).
 • Kurs intensiv gangtrening for klinikere i Indre Østfold, samarbeid med Oslo kommune FRA Rehabilitation. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon på Catosenteret "Implementering av intensiv gangtrening ved hjerneslag.(sammen med FRA Oslo kommune). (Kurs/seminar).
 • For fylkesmannen i Oslo og Viken. FIRST-Oslo: Implementering av variert intensiv gangtrening ved hjerneslag. (Kurs/seminar).
 • Resultater FIRST Oslo presentert på fagdager på OUS, SIHF og Stadion fysikalske institutt Oslo. (Kurs/seminar).
 • Forelesning og veiledning for helsepersonell Asker kommune om Kunnskapsoppsummering. (Veiledning).
 • Veiledning på søknad til fagutviklings-/forskningsmidler Rehab Oslo Universitetssykehus (6 timer). (Veiledning).
 • Prosjektveiledning LIFT Forsterket rehabilitering Oslo kommune (36 timer). (Veiledning).
 • Praktiske vurderinger og kognitive tester ved kjørevurdering. (Veiledning).
 • Veiledning mot presentasjoner på internasjonale konferanser Forsterket rehabilitering Oslo kommune (22 timer). (Veiledning).
 • Veiledning Intensiv gangtrening og bruk av måleinstrumenter (Gjøvik, Ottestad, SiV,Bakke, Skogli, Stavanger, Sunnaas (78timer). (Veiledning).
 • 2-dagers praktisk kurs for fysioterapeuter i intensiv gangtrening ved hjerneslag (FIRST-prosjekt). (Digital undervisning).
 • Facebookgruppe for lungerehabilitering 154 medlemmer. (Sosiale media).
 • Facebookgruppe for kreftrehabilitering 84 medlemmer. (Sosiale media).
 • Facebookgruppe for hjerneskaderehabilitering 1200 medlemmer. (Sosiale media).
Utfyllende informasjon

RKRs nettside er godt besøkt i 2020. Rapport viser at RKRs startside hadde 6927 visninger og 2399 unike brukere. Best besøkt var siden "ved Covid-19- rehabilitering med 7127 visninger og 3511 unike brukere. Det er tilgjengeliggjort 4 opplæringsvideoer om Kunnskapsoppsummeringer på YouTube i 2020 (disse var tidligere inne i sykehusenes e-læringsplattform). Det er og publisert en 5-minutters video om Digital hjemmeoppfølging i rehabilitering

Forskning

Vitenskapelige artikler

Moore JL, Nordvik JE, Erichsen A, Rosseland I, Bø E, Hornby TG,

Implementation of High-Intensity Stepping Training During Inpatient Stroke Rehabilitation Improves Functional Outcomes.

Stroke 2020 02;51(2):563-570. Epub 2019 des 30

PMID:
31884902
Moore JL, Virva R, Henderson C, Lenca L, Butzer JF, Lovell L, Roth E, Graham ID, Hornby TG

Applying the Knowledge-to-Action Framework to Implement Gait and Balance Assessments in Inpatient Stroke Rehabilitation.

Arch Phys Med Rehabil 2020 Nov 27. Epub 2020 nov 27

PMID:
33253695
Henderson CE, Fahey M, Brazg G, Moore JL, Hornby TG

Predicting Discharge Walking Function With High-Intensity Stepping Training During Inpatient Rehabilitation in Nonambulatory Patients Poststroke.

Arch Phys Med Rehabil 2020 Nov 20. Epub 2020 nov 20

PMID:
33227267
Myrhaug HT, Mbalilaki JA, Lie NK, Hansen T, Nordvik JE

The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis

Disabil Rehabil 2020 04;42(8):1062-1070. Epub 2018 nov 29

PMID:
30497305
Utfyllende informasjon

RKR har gjort fagfellevurdering på 9 artikler i internasjonale rehabiliteringstidsskrift

Forskningsprosjekter

Moving knowledge into action for more effective practice, programs and policy.

Ian D. Graham, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Helle Kristine Falkenberg, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Intensitet i tverrfaglig hjerneslagrehabilitering (LIFT)

Jan Egil Nordvik, Ingvild Rosseland, Jennifer L Moore, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Occupational rehabilitation, contact with the workplace and return to work, Systematic Review

Jennifer L Moore, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
RehabNytte

Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Gangtrening etter hjerneslag (Focused Intensive Repetitive Step Training_FIRST)

Mari Klokkerud, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sunnaas sykehus HF, ved Avdelingssjef Kirsten Sæther

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler