Loader

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Formålet med kompetansetjenesten er å øke den faglige kvaliteten på rehabiliteringstjenestene som ytes av rehabiliteringsavdelinger og -institusjoner med HSØ-avtale.

Tjenesten har fire hovedoppgaver:

 • Formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering

 • Være pådriver for etablering og følge opp de faglige nettverkene

 • Ha forskningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning

 • Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet

Fagråd for rehabilitering, er kompetansetjenestens referansegruppe. Leder av RKR er medlem av dette fagrådet og deltar på fagrådsmøtene.

Oppgaver og resultat
RKRs overordnede mål er at alle aktiviteter skal bidra til å styrke kunnskapsbasert praksis i rehabiliteringsfeltet i HSØ. To resultatområder har hatt særskilt fokus i 2021: 1) Økt kunnskap om og bruk av måleverktøy og 2) Styrket tverrfaglighet i tidlig rehabilitering (fase 1 og 2). Temaene har bl.a. vært fulgt opp i fagnettverkene, webinar og digitale kurs. Det er etablert et nytt regionalt fagnettverk innen tidlig rehabilitering. To prosjekter er utviklet og begge har fått ekstern finansiering. Begge har implementering av ny anbefalt målepraksis og intervensjon som mål (CPAx-NOR og FARBART). Det er startet et kvalitetsforbedringsarbeid som skal øke nytteverdien av fagnettverkene ute i rehabiliteringsfeltet i HSØ. Tjenesten har bidratt inn i HDIRs arbeid med utvikling av faglige råd for Rehabilitering etter Covid-19, implementering av pakkeforløp slag og Rehabiliteringsregisteret. RKR har og bidratt inn i utvikling av retningslinje for sosionomers biopsykososiale kartl. og vurdering

Tjenesten har fortsatt arbeidet fra 2020 med å utnytte kompetansespredningspotensialet i digitale kanaler. RKRs mål er å være en tilgjengelig og synlig samarbeidspartner og kompetansekilde i rehabilitering i HSØ. Tjenesten har arrangert totalt 28 webinar i 2021 og har gjennom det nådd ut til over 3000 deltakere fra hele landet. Websidene til tjenesten er ytterligere forbedret og målet er at nettsiden skal være nyttig for brukerne med praktiske læringsressurser (e-læring, videoer m.m.), kvalitetsverktøy, måleverktøydatabase og oversikter forskningsprosjekter i HSØ. Facebook er viktig verktøy for å nå ut med viktig faginfo. Antall følgere økte med 36% i 2021, og det sendt ut 7 nyhetsbrev for å nå de som ikke er på facebook. Cov-19: Ressursside kontinuerlig oppdatert, og e-læringskurs laget og publisert. Samarbeidet med OsloMet og master i rehabilitering er styrket gjennom økt undervisning og veiledning av MSc-studenter. 56 helsepersonell fra HSØ har fullført kurs i bruk av måleverktøy

RKR opplever å ha et godt samarbeid med tjenestens referansegruppe og fagråd rehabilitering. Disse tas med på råd i beslutning omkring prioriterte aktiviteter og holdes oppdatert på resultatmål. Referansegruppen møtes 2 ganger i 2021. RKR's leder deltok på alle møter i Fagråd rehabilitering og oppfatter dette som gjensidig nyttig. RKR har i det daglige tett dialog med Regional koordinerende enhet (RKE), og samarbeider både om formidling, prosjekter og arrangement. RKR har tatt initiativ til 2 møter mellom regionale tjenester med kompetanseoppgaver i rehabiliteringsfeltet i de øvrige regioner. Dette bidra til informasjons-, erfarings- og kompetanseutveksling. RKR sitter i PROMiNET-nettverket, NORVIS, RehabNytte, programkomité for forskningskonferanse rehabilitering Helse Vest og Scientific Advisory Committee for PROMIS Health Organization Annual Conference 2021. Samarbeid med sentrale forskningsnettverk som CHARM, og RehabNytte. Stor grad av samarbeid med fagmiljøene om webinar og e-læring

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
122 timer
Utfyllende informasjon

Ansatte på RKR har i 2021 ivaretatt veiledning av 7 mastergradsstudenter og 2 PhD-stipendiater.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

RKR har ingen klinisk aktivitet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Oversettelse av "Pasientbrosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19" for HDIR. (Veiledning).
 • Bidratt i oversettelse av animasjonsfilmer fra WHO om egenmestring av symptomer etter Cov-19. (Sosiale media).
Allmennheten - alle regioner
 • «Avslag på grått papir» Kronikk i Dagens medisin. (publisert 17.03). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Slagpasienter i subakutt fase i spesialisthelsetjenesten inkl.FIRST-Oslo, NFF faggruppe for rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Innlegg på NFF kurs «Fysioterapi til intensivpasienter». (Kurs/seminar).
 • Innlegg på årsmøte til faggruppen for hjerte –og lungefysioterapi. (Kurs/seminar).
 • Implementation Sci. Frameworks to Successfully Translate Research into Clin Pract. Moore et al. Europ Implementation Event. (Konferanse).
 • Poster: Implementation of HIGT in inpatient stroke rehab in Norway. World Congress for NeuroRehabilitation, (WFNR). (Konferanse).
 • The Real World – The True Story of Attempting to Implement High-Intensity Training During Inpatient Rehab ANPT Annual Conference. (Konferanse).
 • A Systematic Approach to Implementation of HIGT: Making Sustainable Changes in Practice. ANPT Annual Conference. (Konferanse).
 • Facilitating Implementation Science in Practice: Secrets of Successful Clinical and Research Partnerships. ACRM conference. (Konferanse).
 • Building Capacity for Knowledge Translation in Rehabilitation. APTA Combined Sections Meeting. (Konferanse).
 • Having Difficulty Removing the Kid Gloves? Implementing HIGT in Neur and Ger Rehab. APTA Combined Sections Meeting. (Konferanse).
 • Improved outcomes after implementation of HIGT for inpatient stroke survivors in Norway. World Physiotherapy Congress. (Konferanse).
 • Sustainability of HIGT following implementation in inpatient stroke rehabilitation. APTA Comb. Sec. Meeting. (Konferanse).
 • Knowledge Translation in Phys.Med and Rehab: A Citation Analysis of the KTA Literature. Norwegian Implementation Conference. (Konferanse).
 • Utvikling og resultater av en vellykket implementeringsplan for HIGT etter hjerneslag. Norwegian Implementation Conference. (Konferanse).
 • Bærekraftig implementering av høyintensiv gangtrening etter hjerneslag. Norwegian Implementation Conference. (Konferanse).
 • KTA (Knowledge-to-Action) rammeverk for implementering. Poster NIMP Norsk implementeringsnettverk konferanse, Oslo. (Konferanse).
 • Deltatt i utvikling av HDIR's Koronavirus beslutninger og anbefalinger kap 11: Senfølger og rehabilitering etter covid-19. (Veiledning).
 • Den gylne middelvei innen nevrologisk fysioterapi. Halvorsen JM, Hellevik MM, Moore JL. Fysioterapeuten nr 5 2021. (Oppslag i media).
 • Intervju om fagnettverk for tidlig rehabilitering i HSØ i Tidsskrift for faggruppen i hjerte – og lungefysioterapi. (Oppslag i media).
 • Intervju om CPAx-NOR prosjekt i Tidsskrift for faggruppen i hjerte – og lungefysioterapi. (Oppslag i media).
 • Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis. Kurs kjørt tre runder ( á 20 timer) i 2021. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar "Norge trenger en rehabiliteringsreform". (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Pre-habilitering i forkant av kreftbehandling på OUS og AHUS. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Arbeid som mål i kommunal rehabilitering. Tverretatlig samhandling og samarbeid. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Rehabilitering og covid-19. Hva vet vi nå?. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Rehabilitering etter benamputasjon. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Rehabilitering og psykisk helse. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Registerdata i rehabiliteringsfeltet, nyttig både for klinikk og forskning. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Nye modeller for pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Hvorfor helseteknologi ikke blir tatt i bruk. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Kognitiv rehabilitering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Dysfagi rehabilitering, et tverrfaglig perspektiv. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Tidlig rehabilitering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: E-læringen «MS – hva» og Multippel sklerose veileder; Verktøy for kunnskapsformidling. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Barn som pårørende innen rehabilitering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Trening -en magisk pille. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Pasienter med sjeldne diagnoser – ganske vanlig for fagpersoner i Norsk helsetjeneste. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Covid 19 rehabiliteringsforløp - oppdatering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Våg å snakke om seksualitet med pasienter. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Teknologi i rehabilitering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Læring og mestring, teori og praksis. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Forstå fatigue. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Covid-19 rehabilitering og teknologi. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Robotikk i rehabilitering - kunnskapsbasert tilnærming. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Måleverktøy - egenskaper som er nyttig i rehabilitering. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Digital hjemmeoppfølging og gruppetrening. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Møt en forsker - CHARM: Hvordan best organisere rehabiliteringstjenester. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: Synsvansker etter hjerneslag. (Digital undervisning).
 • RKRs rehabiliteringswebinar: ABC-sjekklisten - grunnlag for vurdering av rehabiliteringspotensial. (Digital undervisning).
 • Målinger og bruk av standardiserte funksjonsmål. Helsedirektoratets webinar: Råd om rehabilitering etter covid-19. (Digital undervisning).
 • Evaluering av ergoterapi. NETFs nettkurs modul 4. (Digital undervisning).
 • eLæring for anvendelse, skåring og fortolkning av PROMIS skjema. (Digital undervisning).
 • E-læring: "Pasientforløp for rehabilitering av pasienter som har vært innlagt med covid-19". (Digital undervisning).
 • Podcast: “Apples to Apples” HIGT Knowledge Translation. ANPT Stroke Special Interest Group Podcast. (Sosiale media).
 • 116 nyhetssaker på facebook med en total rekkevidde på 28160 personer. (Sosiale media).
 • YouTube: 1200 visninger på ulike filmer siste året. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 6 nyhetsbrev. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Om samhandling LIS-lege undervisning Sunnaas sykehus HF. (Kurs/seminar).
 • Om Rehabiliteringstilbud i HSØ og RKR. Presentasjon fagmøte for sykehussosionomer AHUS. (Kurs/seminar).
 • Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av pasienter på sykehus . Presentasjon fagmøte for sykehussosionomer AHUS. (Kurs/seminar).
 • Implementering av måleverktøy Sørlandet rehabiliteringssenter. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Ansatte på RKR har bidratt som fagfellevurderere på totalt 10 artikler i internasjonale rehabiliteringstidsskrift Tilgjengeliggjort 17 måleverktøy på websiden til RKR (måleverktøydatabase) Tre nyhetsartikler med forsker-presentasjoner fra ulike forskermiljø i regionen på websiden: Rehabiliteringsforskning helse-sør-øst. Samme side gir nå og en diagnoseinndelt oversikt over rehabiliteringsforskning i Helse Sør-Øst med lenker til Cristin-databasen. Denne oppdateres årlig.

Kvalitetsverktøy

 • Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av pasienter på sykehus, 2021, Ny retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Moore JL, Bø E, Erichsen A, Rosseland I, Halvorsen J, Bratlie H, Hornby TG, Nordvik JE

Development and Results of an Implementation Plan for High-Intensity Gait Training.

J Neurol Phys Ther 2021 10 01;45(4):282-291.

PMID:
34369450
Moore JL, Graham ID

Accelerating the Implementation of Evidence-Based Practice in Physical Medicine and Rehabilitation.

Arch Phys Med Rehabil 2022 Jul;103(7S):S252. Epub 2021 des 26

PMID:
34963575
MacDonald J, Doyle L, Moore JL, Rafferty MR

Sustainment of proactive physical therapy for individuals with early-stage Parkinson's disease: a quality improvement study over 4 years.

Implement Sci Commun 2021 Sep 27;2(1):111. Epub 2021 sep 27

PMID:
34579790
Moore JL, Bjørkli C, Havdahl RT, Lømo LL, Midthaug M, Skjuve M, Klokkerud M, Nordvik JE

A qualitative study exploring contributors to the success of a community of practice in rehabilitation.

BMC Med Educ 2021 May 17;21(1):282. Epub 2021 mai 17

PMID:
34001073
Romney W, Wormley M, Veneri D, Oberlander A, Grevelding P, Rice J, Moore J

Knowledge translation intervention increased the use of outcome measures by physical therapists in inpatient rehabilitation.

Physiother Theory Pract 2021 Mar 12. Epub 2021 mar 12

PMID:
33706647
Moore JL, Mbalilaki JA, Graham ID

Knowledge Translation in Physical Medicine and Rehabilitation: A Citation Analysis of the Knowledge-to-Action Literature.

Arch Phys Med Rehabil 2022 Jul;103(7S):S256. Epub 2021 feb 6

PMID:
33556348
Rimehaug SA, Kaat AJ, Nordvik JE, Klokkerud M, Robinson HS

Psychometric properties of the PROMIS-57 questionnaire, Norwegian version.

Qual Life Res 2022 Jan;31(1):269. Epub 2021 jun 18

PMID:
34143363
Astrup GL, Rohde G, Rimehaug SA, Andersen MH, Bernklev T, Bjordal K, Falk RS, Jørgensen NMH, Stavem K, Tollisen A, Amdal CD,

Comparing the use of patient-reported outcomes in clinical studies in Europe in 2008 and 2018: a literature review.

Qual Life Res 2022 Mar;31(3):659. Epub 2021 aug 4

PMID:
34350566
Amdal CD, Pe M, Falk RS, Piccinin C, Bottomley A, Arraras JI, Darlington AS, Hofsø K, Holzner B, Jørgensen NMH, Kulis D, Rimehaug SA, Singer S, Taylor K, Wheelwright S, Bjordal K

Health-related quality of life issues, including symptoms, in patients with active COVID-19 or post COVID-19; a systematic literature review.

Qual Life Res 2021 Dec;30(12):3367-3381. Epub 2021 jun 19

PMID:
34146226
Valaas HL, Klokkerud M, Hildeskår J, Hagland AS, Kjønli E, Mjøsund K, Øie L, Wigers SH, Eppeland SG, Høystad TØ, Klokkeide Å, Larsen M, Kjeken I

Rehabilitation goals described by patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: content and attainment during the first year after rehabilitation.

Disabil Rehabil 2022 Dec;44(25):7947. Epub 2021 des 2

PMID:
34854330
Valaas HL, Klokkerud M, Hildeskår J, Hagland AS, Kjønli E, Mjøsund K, Øie L, Wigers SH, Eppeland SG, Høystad TØ, Klokkeide Å, Larsen M, Kjeken I

Follow-up care and adherence to self-management activities in rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: results from a multicentre cohort study.

Disabil Rehabil 2022 Dec;44(25):8001. Epub 2021 nov 30

PMID:
34846264

Forskningsprosjekter

Intensitet i tverrfaglig hjerneslagrehabilitering

Jan Egil Norvik, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
FIRST-Oslo langtidsoppfølging

Elisabeth Bø, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Langtidsresultat etter gangtrening ved hjerneslag

Ylva Hivand Hiorth, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Gangtrening etter hjerneslag

Mari Klokkerud, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

RehabNytte - Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Rikke Helene Moe, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Helle Kristine Falkenberg, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Facilitators, Barriers, and Knowledge Translation Interventions to Successfully Implement High-Intensity Gait Training

Julia Mbalilaki, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Oversettelse, kulturell tilpasning og reliabilitet for CPAx-NOR – kvalitetssikret funksjonskartlegging av intensivpasienten

Charlotte Marie Schanke, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Patient Specific Functional Scale to measure rehabilitation goals for patients with Acquired Brain Injury

Knut Hestad, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sunnaas sykehus HF, ved Avdelingssjef Kirsten Sæther

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler