Loader

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) ble etablert i 2007 som ledd i en langvarig strategisk satsing på habilitering og rehabiliteringsfeltene. Målsettingen for senteret er å styrke kunnskapsgrunnlaget, etablere samhandlingsarenaer og knytte fagmiljø sammen på tvers av helseforetaksgrenser og med samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten. RKHR er tildelt fem hovedoppgaver: Forskning og fagutvikling, undervisning, nettverksbygging, funksjon som Regional koordinerende enhet og Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga). Virksomhet ved Vurderingseininga startet opp fra august 2010, og  skal sikre at henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger og avtalespesialister, blir vurdert i tråd med Prioriteringsforskriften. Vurderingseininga skal også bidra til bedre samordning og oversikt over rehabiliteringstjenester, og til at færre pasienter må reise ut av regionen for spesialisert rehabilitering.

Oppgaver og resultat
Forskning innen rehabilitering: Vegard Pihl Moen disputerte 06.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Disability in patients entering rehabilitation centres in secondary care in Norway: A cross-sectional study of predictors and the relationships with sense of coherence and health-related quality of life". Doktorgradsprosjektet ble i helhet finansiert av kompetansesenteret og alle tre artikler som inngikk i graden var publisert i anerkjente tidsskrift før tidspunkt for disputasen. I doktorgradsprosjektet "Patient- and health professionals`perspectives on inter-professional teamwork and continuity in rehabilitation centers and the impact these factors on patient reported health outcome" ble to artikler publisert. Det vises til detaljert oversikt under Vitenskapelige artikler i denne rapporten. Datainnsamling til tre-års oppfølging av den undersøkte pasientpopulasjonen ble gjennomført. Det ble søkt kort-tids forskningsmidler fra Helse Vest RHF for bearbeiding av data, men søknaden ble ikke innvilget. Alternativ plan for å bearbeiding og videre bruk av innsamlede data ble lagt Senteret videreførte deltaking i nasjonalt forskningssamarbeid med HSØ og HMN om studien: "Development and validation of a fibromyalgia rehabilitation screening tool" (FIRST). Ila året ble 277 pasienter fra Helseregion Vest invitert til å delta i studien. I samarbeid med regional programkomite, planla og gjennomførte senteret forskningskonferanse i Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk innan rehabilitering. Til sammen 13 forskningsprosjekter ble presentert for over 90 deltakere. Forskning innen habilitering: Kompetansesenteret var representert i nasjonal arbeidsgruppe/programkomite for Norsk Akademi for habiliterings-forskning, og bidro i planlegging av den årlige forskningskonferansen i nettverket. Senteret la plan for oppfølging av tidligere utarbeidet regionalt forskningsprogram innen habilitering, med målsetting om å utvikle og finansiere doktorgradsprosjekt innen habilitering med oppstart fra 2019/20. Under planarbeidet ble det gjennomført møter med relevante parter fra akademiske miljø for samarbeid om prosjektet. Med mål om å bidra til fagutvikling og forbedring innen habiliteringstjenestene, etablerte senteret Regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. Nettverket hadde god tilslutning fra HABU og HAVO enhetene i Helse Vest, og gjennomførte tiltak i samsvar med egen plan. Arbeidet kontinueres i 2019. Senteret deltok i nasjonalt samarbeid om tilrettelegging for bruk av (mer) kunnskapsbasert praksis innen habilitering, med særlig vekt på forskningsbasert kunnskap. I samarbeidet deltok RHABU i Helse Sør-Øst, RHAB i Helse Midt-Norge og Helsebiblioteket. Kompetansesenteret deltok i det fler-regionale prosjektet "Oppfølging av sak fra Beslutningsforum for nye metoder om Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade" som ble ledet av Helse Sør-Øst. Formål med prosjektet er å sikre en felles nasjonal oppfølging av beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder, som gjelder intensiv habilitering etter Doman-, FHC-, ABR-, og Kozijavkin-metodene for barn og unge med hjerneskade, som ble besluttet avviklet når alternativt intensivtilbud i Norge blir tilgjengelig/er utviklet. Arbeidet fortsetter i 2019. Kompetansesenteret ledet arbeidet i regionalt prosjekt om "Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon". Mål for prosjektet var 1) å utarbeide felles veileder/sjekkliste for sykehusene til bruk ved overføring/videre henvisning av pasienter til private rehabiliteringsinstitusjoner, 2) utarbeide mal for samarbeidsavtale mellom helseforetakene og institusjonene om samarbeid rundt fag- og tjenesteutvikling og rutiner for pasientforløpet, og 3) utarbeide plan for implementering av sjekklisten og malen i helseforetakene og institusjonene. Arbeidet skulle ta utgangspunkt i eksisterende sjekklister og samarbeidsrutiner. Prosjektrapport ble levert til oppdragsgiver i Helse Vest RHF oktober. Arbeidet blir fulgt opp i 2019.

Kompetansespredning regionalt: Senterets strategi for kompetanseutveksling og spredning skjer i hovedsak gjennom etablering og forutsigbar drift av tverrfaglige nettverk og tilhørende arrangementer, innen habilitering og rehabilitering. Et viktig element i strategien er samtidig etablering av tverrfaglige arbeidsutvalg/-grupper eller programkomiteer hvor representanter for samarbeidspartnere inviteres til å delta direkte i utforming av nettverkene og arbeidsområdene. Senterets målgruppe i dette arbeidet er helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og deres samarbeidspartnere i kommunene. Regionale arrangementer ble evaluert med henblikk på forbedring og fagutvikling i samsvar med tilbakemeldingene. Som bidrag i kompetanseutvikling og spredning, deltok senteret også i nettverk og prosjekter som var initiert og driftet av samarbeidspartnere i lokalt HF eller i regionen for øvrig. Andre bidrag var faglige innlegg ved ulike samlinger, kurs, konferanser og workshops i regi av samarbeidspartnere, samt noe undervisning ved høgskoler i regionen. Det vises til detaljert oversikt under Formidling. Funksjonen Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) arrangerte 10 regelmessige elektroniske samarbeidsmøter med private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Vest RHF. Møtene var en viktig arena for informasjonsutveksling og for pasientflyt ved rehabiliteringsinstitusjonene i helseregionen. Vurderingseininga arrangerte også to-dagers nettverksmøte i Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter, hvor felles problemstillinger knyttet til vurderingspraksis mv. ble drøftet. Kompetansespredning nasjonalt: Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering deltok i drift av flere nasjonale fag- og samarbeidsnettverk, hvor driftsansvaret går på omgang mellom helseregionene. Dette gjelder Norsk Akademi for habiliteringsforskning, Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter og Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. Sistnevnte nettverk arrangerte nasjonal erfaringskonferanse om bruk av individuell plan og koordinator i spesialisthelsetjenesten. I tillegg deltok senteret i nasjonale/fler-regionale prosjekter, arbeidsgrupper, programkomiteer og ulike typer forbedringsarbeid initiert av samarbeidspartnere. For oversikt se Formidling. Kompetansesenteret representerte Helse Vest i referansegruppene til Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Senterets representant var leder for referansegruppene for begge kompetansetjenestene.

Om resultatmål: Kompetansesenterets hovedoppgaver er gitt i Mandat fra Helse Vest RHF (2007, rev. 2010). Senteret har fem hovedoppgaver og funksjoner (se ingress). Disse er operasjonalisert i Strategi - og tiltaksplan 2017 - 2021 som er tilgjengelig fra senterets nettside. I tillegg utarbeides detaljert årsplan som legges frem for senterets regionale referansegruppe for synspunkt, råd og innspill. Referansegruppen mottar halv- og helårsrapporter knyttet til årsplanen. Senteret leverer separat årsrapport om aktivitet og pasientflyt ved Regional vurderingseining for rehabilitering til Helse Vest RHF. Om samarbeid og nettverk: Senteret hadde formaliserte oppgaver/samarbeid/driftsansvar i flere nettverk på habilitering og rehabiliteringsfeltene i Helse Vest og nasjonalt. Gjennom disse oppgavene etablerte/videreutviklet senteret samarbeid med et betydelig antall aktører i feltene og bidro samtidig til kompetansespredning og -utveksling på tvers av helseforetak, sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, kommuner o.a. i regionen og utenfor. Om pasientlogistikk: Senteret driver ingen klinisk virksomhet, men behandlet og vurderte 4409 henvisninger, fra fastleger, avtalespesialister og andre henvisere, for pasienter som ønsket rehabilitering ved privat rehabiliteringsinstitusjon. Medarbeidere: Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering disponerte i underkant av 9 årsverk fordelt på 11 personer. Tre av disse medarbeiderne hadde bindeleddstillinger mellom senteret og Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Øvrige medarbeidere var ansatt i Helse Bergen. Denne nettverks-organiseringen bidro til at senteret nådde ut til samarbeidspartnere i HF og kommuner i hele Helseregion Vest. Alle medarbeidere hadde helsefaglig grunnutdanning. Seks medarbeidere hadde mastergrad eller hovedfag, samt relevante videre- og etterutdanninger. En medarbeider disputerte for Ph.D.grad. Alle medarbeidere hadde klinisk erfaring fra habilitering og/eller rehabilitering. Senteret kjøpte ett legeårsverk fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen for vurdering av henvisninger ved Regional vurderingseining for rehabilitering

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansesenteret driver ingen klinisk aktivitet. Funksjonen Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga) behandler og vurderer henvisninger til rehabilitering i private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger, avtalespesialister og andre behandlere utenfor spesialisthelsetjenesten. I 2018 kom det inn 4409 nye henvisninger. Separat årsrapport om henvisninger og pasientforløp ved Vurderingseininga blir levert til Helse Vest RHF innen 14. februar.

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Koordinatorrolle i sykehus, Brukerutvalg Helse Stavanger. (Kurs).
 • Informasjon om Individuell plan og koordinator på kurs i regi av LMS, Helse Førde. (Kurs).
 • Besvart telefonhenvendelser fra pasienter/pårørende om habilitering- og rehabiliteringstilbud. (Nettmøte).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Innlegg om forskning innen habilitering på nasjonal konferanse i Trondheim, 25. oktober. (Konferanse).
 • Medarrangør for nasjonal erfaringskonferanse om koordinering av tjenester. (Konferanse).
 • Deltatt i programkomite for nasjonal konferanse om rehabilitering i regi av NSH. (Konferanse).
 • To møter i referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. (Seminar).
 • To møter i referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. (Seminar).
 • Fem møter i nasjonal arbeidsgruppe for intensiv habilitering/utenlandske metoder. (Seminar).
 • To møter i Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. (Seminar).
 • To innlegg om koordinering på nasjonal erfaringskonferanse. (Seminar).
 • Innlegg om rehabilitering på nasjonal konferanse. (Seminar).
 • Strategiseminar ved Helsebiblioteket rettet mot sating innen habilitering. (Seminar).
 • Workshop om elektronisk behandlingsplan i regi av Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Arrangert heldagsmøte i Nasjonalt nettverk for vurderingsenheter. (Seminar).
 • Videomøte referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. (Nettmøte).
 • Fire videomøter i arbeidsgruppe for Norsk Akademi for habiliteringsforskning. (Nettmøte).
 • Seks elektroniske møter i Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. (Nettmøte).
 • To møter i Nasjonalt nettverk for vurderingsenheter. (Nettmøte).
 • Nasjonal veileder for MS, revidert kapitler om Individuell plan og koordinator. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Artikkel i Kunnskapsbanken, NAKU. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Arrangert regional tverrfaglig forskningskonferanse innen rehabilitering. (Konferanse).
 • Innlegg på regional tverrfaglig forskningskonferanse innen rehabilitering. (Konferanse).
 • Møte i referansegruppe for Regionalt kompetansenettverk for barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd. (Seminar).
 • To workshops for utvikling av kvalitetsregister innen habilitering av barn og unge. (Seminar).
 • Møte med RHABU, RHAB og Sjelden.no for faglig samarbeid innen habilitering. (Seminar).
 • Møte med ledelse ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. (Nettmøte).
 • Fagdag for ledere av kompetansetjenester i Helse Nord. (Nettmøte).
 • Informasjonsutveksling om habilitering av barn og unge i regi av Beitostølen Helsesportssenter. (Nettmøte).
 • Åtte videomøter i nasjonal samarbeidsgruppe for habilitering. (Nettmøte).
 • Videomøte med Helsebiblioteket mfl for oppfølging av planer innen habilitering. (Nettmøte).
 • Arrangert fire møter i programkomite for regional tverrfaglig forskningskonferanse innen rehabilitering. (Nettmøte).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Arrangert fire Møteplass for habilitering og rehabilitering i HF-a, Helse Vest. (Kurs).
 • Arrangert to samlinger i fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd ved puh, Helse Stavanger. (Kurs).
 • Hospitering ved Ravneberghaugen rehabiliteringssenter. (Kurs).
 • Arrangert møte med referansegruppe for regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. (Seminar).
 • To møter med Fylkesmannen i Rogaland om KE funksjon og fagnettverk i Helse Stavanger foretaksområde. (Seminar).
 • Møte i arbeidsgruppe for prosjekt pakkeforløp for rus og TSB, Helse Stavanger. (Seminar).
 • Fire møter i arbeidsgruppe for tverrprofesjonell samarbeidslæring, Høgskolen på Vestlandet, campus Haugesund. (Seminar).
 • To møter i pilotprosjekt om tverrfaglig oppfølgingsteam, Suldal kommune. (Seminar).
 • To møter i prosjekt om pasientar med store og samansette behov i Helse Førde. (Seminar).
 • Fire møter i arbeidsgruppe om overgang fra barn til vaksen, Helse Førde. (Seminar).
 • Arrangert 14 møter i arbeidsutvalg for koordinerende enheter i HF, Helse Vest. (Seminar).
 • Arrangert seks Dialogforum i HF om koordinatorfunksjon, IP, KE og meldingsutveksling. (Seminar).
 • Arrangert tre møter i arbeidsgruppe for fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd ved puh, Helse Stavanger. (Seminar).
 • Innlegg på Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane. (Seminar).
 • Arrangert to møter i prosjekt om ambulante tjenester, Helse Førde. (Seminar).
 • Deltatt i workshop om koordinator, individuell plan og pasientforløp ved regional Spinaleining. (Seminar).
 • Arrangert fire møter i Fagråd syn, Hordaland. (Seminar).
 • To møter med ledernettverk innen habilitering, Helse Vest. (Seminar).
 • Arrangert to workshops i regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. (Seminar).
 • Møte med Åstveit Helsesenter. (Seminar).
 • Innlegg om ny definisjon av rehabilitering på kurs for ansatte i Bergen kommune. (Seminar).
 • Møte med UIB om forskning innen rehabilitering. (Seminar).
 • Arrangert to møter i arbeidsgruppe for regionalt prosjekt om overgang mellom sjukehus og privat rehab.institusjon. (Seminar).
 • Gjennomført fem møter med stabsfunksjoner/eksterne parter knyttet til oppfølging av regionalt prosjekt om overgang mv. (Seminar).
 • Gjennomført 13 presentasjoner med info om IPkoordinator og koordinerende enhet for samarbeidspartnere i regionen. (Seminar).
 • Gjennomført 13 presentasjoner med info om IP, koordinator og koordinerende enhet for samarbeidspartnere i regionen. (Seminar).
 • Besvart telefonhenvendelser fra helsepersonell om habilitreing- og rehabiliteringstilbud. (Nettmøte).
 • Informasjonsmøte med representanter for praksiskonsulentordningen ved helseforetakene i Helse Vest. (Nettmøte).
 • Videomøte med VID, Sandnes om forskning innen habilitering. (Nettmøte).
 • Tre videomøter om intensiv habilitering/utenlandske metoder. (Nettmøte).
 • To elektroniske møter med representant for OSO i Helse Vest om regional brevmal i DIPS. (Nettmøte).
 • To elektroniske møter i referansegruppe for regionalt knutepunkt for intensiv habilitering. (Nettmøte).
 • Møte i styringsgruppe for prosjekt om rehabiliteringstilbud til barn og unge etter alv. sykdom. (Nettmøte).
 • Møte med fagdirektørene i Helse Vest om oppføging av prosjekt om ambulante tjenester. (Nettmøte).
 • Telefonmøte i Fagråd syn, Hordaland. (Nettmøte).
 • Tre møter med ledernettverk innen habilitering i Helse Vest. (Nettmøte).
 • Arrangert fem møter i regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. (Nettmøte).
 • Arrangert 10 elektroniske samarbeidsmøter med repr. for private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Vest. (Nettmøte).
 • To møter i arbeidsgruppe for nyanskaffelser i Helse Vest. (Nettmøte).
 • Presentasjon av DIPS ved Vurderingseininga for Helse Vest IKT. (Nettmøte).
 • To videomøter om oppfølging av regionalt prosjekt om CFS/ME. (Nettmøte).
 • Arrangert 13 elektroniske møter i arbeidsgruppe for regionalt prosjekt om overgang mellom sjukehus og privat rehab.institusjon. (Nettmøte).
 • Veiledning til kommuner og sykehus om koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. (Veiledning).
 • Møter om forskning innen habilitering med samarbeidspartnere i egen region. (Veiledning).
 • Seks timer veiledning om IP, koordinator og koordinerende enhet til kommuner og HF. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Prioriteringsveileder - fysikalsk medisin og rehabilitering, 2015, Nasjonal henvisningsrutine
 • Nasjonal veileder - Pasienter med CFS/ME - Utredning, diagnostikk, behandling, pleie og omsorg , 2015, Nasjonal retningslinje
 • Veileder for habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten, 2009, Nasjonal retningslinje
 • Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 2012, Regional retningslinje
 • Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009, Nasjonal retningslinje
 • Prioriteringsforskriften, 2001, Nasjonal henvisningsrutine
 • Regional plan for habilitering og rehabiltering 2016 - 2020, 2016, Regional retningslinje
 • Mandat fra styret i Helse Vest RHF, 2010, Regional retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Hustoft M, Hetlevik Ø, Assmus J, Størkson S, Gjesdal S, Biringer E

Communication and Relational Ties in Inter-Professional Teams in Norwegian Specialized Health Care: A Multicentre Study of Relational Coordination.

Int J Integr Care 2018 Apr 27;18(2):9. Epub 2018 apr 27

PMID:
30127693
Hustoft M, Biringer E, Gjesdal S, Assmus J, Hetlevik Ø

Relational coordination in interprofessional teams and its effect on patient-reported benefit and continuity of care: a prospective cohort study from rehabilitation centres in Western Norway.

BMC Health Serv Res 2018 Sep 17;18(1):719. Epub 2018 sep 17

PMID:
30223847
Moen VP, Drageset J, Eide GE, Gjesdal S

Dimensions and predictors of disability-A baseline study of patients entering somatic rehabilitation in secondary care.

PLoS One 2018;13(3):e0193761. Epub 2018 mar 2

PMID:
29499064
Moen VP, Eide GE, Dragesett J, Gjesdal S

Sense of Coherence, Disability, and Health-Related Quality of Life: A Cross-Sectional Study of Rehabilitation Patients in Norway

2018

Avlagte doktorgrader

Vegard Pihl Moen

Disability in patients entering rehabilitation centres in secondary care in Norway: A cross-sectional study of predictors and

Disputert:
Desember 2018
Hovedveileder:
Sturla Gjesdal
Utfyllende informasjon

Disability in patients entering rehabilitation centres in secondary care in Norway: A cross-sectional study of predictors and the relationships With sense of coherence and health-related quality of life.

Forskningsprosjekter

Development and validation of a Fibromyalgia Rehabilitation Screening Tool (FIRST)

Kåre Birger Hagen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Kjersti Agnete Erdal

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler