Loader

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) ble etablert i 2007 som ledd i en langvarig strategisk satsing på habilitering og rehabiliteringsfeltene. Målsettingen for senteret er å styrke kunnskapsgrunnlaget, etablere samhandlingsarenaer og knytte fagmiljø sammen på tvers av helseforetaksgrenser og med samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten. RKHR er tildelt fem hovedoppgaver: Forskning og fagutvikling, undervisning, nettverksbygging, funksjon som Regional koordinerende enhet og Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga). Virksomhet ved Vurderingseininga startet opp fra august 2010, og  skal sikre at henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger og avtalespesialister, blir vurdert i tråd med Prioriteringsforskriften. Vurderingseininga skal også bidra til bedre samordning og oversikt over rehabiliteringstjenester, og til at færre pasienter må reise ut av regionen for spesialisert rehabilitering.

Oppgaver og resultat
Kompetansesenteret gjennomførte, i hovedsak, alle planlagte tiltak innenfor de fem hovedoppgavene (se ingress) som senteret er tillagt gjennom mandat fra Helse Vest RHF. Innenfor dette oppgavespekteret deltok senteret også i prosjekter og tiltak initiert av samarbeidspartnere innen habilitering og rehabiliteringsfeltene både i Helseregion Vest og nasjonalt. Det vises til mer detaljert informasjon om tiltak nedenfor. Innen forskning arbeidet senteret videre med utvikling av to doktorgradsprosjekt. Nr 1: Utvikling av doktorgradsprosjekt innen koordinering, kontinuitet og samhandling på habiliteringsfeltet. Senteret samarbeidet med Folkehelseinstituttet om gjennomgang og systematisk litteratursøk på feltet, og arbeidet også for å knytte kontakt med samarbeidspartnere med særlig kunnskap på temaområdet. Som følge av uforutsette hendelser ble ansettelse av doktorgradskandidat til gjennomføring av prosjektet, ikke realisert dette året. Arbeidet fortsetter i 2020 og prosjektet planlegges som helfinansiert fra senteret. Nr. 2: Senteret søkte ekstern finansiering, fra Samarbeidsorganet i Helse Vest og stiftelsen DAM, for gjennomføring av tredje doktorgradsprosjekt under REKOVE (se forskning). Ingen av søknadene ble innvilget. Prosjektet ble likevel startet opp innenfor den økonomiske rammen som senteret hadde til disposisjon for deltidsstilling for doktorgradskandidat.

Kompetansespredning regionalt: Senterets strategi for langsiktig kompetanseutveksling og spredning skjer i hovedsak gjennom etablering og forutsigbar drift av tverrfaglige nettverk med tilhørende workshops, nettverksmøter og konferanser/seminar innen habilitering og rehabilitering. Et viktig element i strategien er samtidig etablering av tverrfaglige arbeidsutvalg/-grupper eller programkomiteer hvor representanter for samarbeidspartnere inviteres til å delta direkte i utforming av nettverkene og arbeidsområdene. Gjennom nettverksarbeidet etablerte/videreutviklet senteret samarbeid med et betydelig antall aktører i feltene. Det ble det tatt initiativ til informasjonsutveksling, forbedringstiltak, kunnskapsutvikling og kompetansespredning å tvers av helseforetak/sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, kommuner o.a. i regionen og utenfor.Det er utarbeidet mandat for alle nettverk. Målgrupper for nettverkene er helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og deres samarbeidspartnere i kommunene. Nettverk og arrangementer blir regelmessig evaluert og forbedret iht. tilbakemeldinger fra deltakerne. Funksjonen Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) er tillagt overordnet ansvar for opplæring om Individuell plan (IP) og koordinator (KO). Ved senteret er KE funksjonene ved de fire HF-a i regionen nettverksorganisert gjennom Regional koordinerende enhet (RKE). Gjennom differensierte tiltak bidro RKE til enhetlig forbedring og spredning av informasjon om IP og KO, og med undervisning og erfaringsutveksling både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kompetansesenteret har regional referansegruppe. Mange av medlemmene har sitt daglige virke knyttet til habilitering/rehabiliteringsvirksomhet, og flere av dem inngår derfor også i nettverksgrupper og utvalg ved senteret. Gjennom RKE funksjonen har kompetansesenteret etablert og delfinansiert bindeleddstillinger til KE ved Helse Stavanger, Fonna og Førde. RKE samarbeider regelmessig med mål om å tilrettelegge for mest mulig enhetlige tiltak og tjenester, på tvers av foretak, overfor brukerne av KE funksjonene. Bindeleddspersonene deltar også i regelmessig planlegging, rapportering, informasjons- og kompetanseutveklsing ved senteret. Senteret deltok i flere nasjonale fag- og samarbeidsnettverk hvor driftsansvaret går på omgang mellom helseregionene. Dette gjelder Norsk Akademi for habiliteringsforskning, Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter og Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. Senteret tok initiativ til etablering av Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering, hvor RHABU i HSØ, RHAB ved NTNU og repr. fra Helse Nord deltar. Senteret hadde drifsansvar for dette nettverket. Kompetansesenteret representerte Helse Vest i referansegruppene til Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Senterets representant var leder for referansegruppene for to av tjenestene.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Utdanning av helsepersonell
14 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Senteret driver ingen klinisk virksomhet, men innehar funksjon som regional vurderingsenhet for rehabilitering. Denne behandler og vurderer henvisninger til rehabilitering i private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger, avtalespesialister og andre behandlere utenfor spesialisthelsetjenesten. I 2019 kom det inn 4064 nye henvisninger. Separat årsrapport om henvisninger og pasientforløp ved regional vurderingsenhet for rehabilitering blir levert til Helse Vest RHF innen 14. februar.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Gir løpende info og veiledning om habilitering og rehabilitering til pasienter, pårørende og helsepers. på nasjonal info.telefon. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Fire elektroniske møter i Norsk Akademi for habiliteringsforskning for planlegging av forskningskonferanse inne habilitering. (Kurs/seminar).
 • Møte i Norsk Akademi for habiliteringsforskning. (Kurs/seminar).
 • Møte i referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser(NKBUF). (Kurs/seminar).
 • To møter i referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)). (Kurs/seminar).
 • Elektroniske møter med ref.gruppe og repr fra NKRR for tilbakemelding på Helsedirektoratets 5-års evalueringsrapport. (Kurs/seminar).
 • Koordinert arbeid og levert evalueringsrapport fra referansegruppen for NKRR. (Kurs/seminar).
 • To møter i fler-regional arbeidsgruppe om Intensiv habilitering for barn og unge med hjerneskade. (Kurs/seminar).
 • Ledet videomøte om vurdering av henvisninger for rehabilitering i Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter. (Kurs/seminar).
 • Møte i inter-regionalt prosjekt om vurdering av henvisninger for pasienter til arbeid og helse tiltak. (Kurs/seminar).
 • Tatt initiativ til etablering av Nasjonalt kompetansetjenestenettverk og gjennomført tre møter i nettverket. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i tre workshops og elektr. samarb. for etablering og utvikling av egen emneside om habilitering under Helsebiblioteket. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på tre Skypemøter i Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på to-dagers seminar i Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter. (Kurs/seminar).
 • Foredrag for Nasjonalt kompetansenettverk for døvblinde. (Kurs/seminar).
 • Videopresentasjon om koordinerende enhet og koordinering av tjenester til pas. med sammensatte behov, til HOD og RHF-a. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på to møter i najonal programkomite i regi av NSH. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på møte i Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter. (Kurs/seminar).
 • Tre foredrag om PhD avhandling innen rehabilitering. (Konferanse).
 • Elektronisk samarbeid med NKRR om forskningsprosjekt mot fibromyalgi (FIRST). (Veiledning).
 • Koordinert arbeid og levert evalueringsrapport fra referansegruppen for NKBUF. (Veiledning).
 • Elektronisk samarbeid om tiltak og prosjektrapport i i fler-regional arbeidsgruppe om Intensiv habilitering for barn og unge. (Veiledning).
 • Bidratt i pilotgjennomgang av tre e-læringsmoduler om habilitering i regi av RHAB ved NTNU, 20 timer. (Veiledning).
 • Gitt skriftlige innspill til e-læringskurs om Individuell plan og kooordinator i regi av Helsedirektoratet, to timer. (Veiledning).
 • Gjennomført møte med Askøy kommune for samordning av innspill til e-læringskurs i regi av Helsedirektoratet. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Fem elektroniske møter med Folkehelseinstituttet om planlegging av systematisk søk med sortering innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Elektronisk samarbeidsmøte i regi av Helsedirektoratet om innføring av generisk funksjonsverktøy. (Kurs/seminar).
 • Tre møter i regional programkomite for forskningskonferanse innen rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Gitt råd og veiledning knyttet til etablering av kompetansetjeneste. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Møte for involvering av samarbeidspartnere i doktorgradsprosjekt habilitering. (Kurs/seminar).
 • Tre foredrag om PhD prosjekter innen rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i og/eller ledet ulik møtevirksomhet knyttet til utviklingsarbeid ved AFMR og ReHabiliteringsklinikken, Helse Bergen. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført ni videomøter for samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført tre dagsmøter i Regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført seks Skype-møter i Regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Tilrettelagt fagutviklingsmøte mellom Senter for kunnskapsbasert praksis og regionalt tverrfaglig nettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på møte i regionalt ledernettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført pilotundersøkelse om "Kunnskapsbasert habiliteringstjeneste i Helse Vest" gjennom fire møter ved HAVO. (Kurs/seminar).
 • Posterpresentasjon av forbedringsprosjekt om kunnskapsbasert habilitering på regional Pasientsikkerhetskonferanse. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på to workshops i Bergen kommune om nytt pasientforløp for syn - og hørselvansker. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført to møter i "Fagråd syn", Hordaland. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i regional arbeidsgruppe for utvikling av mal for elektronisk melding om Individuell plan og koordinator, fem tlf.møter. (Kurs/seminar).
 • Fremlagt sluttrapport for regionalt prosjekt om overgang fra HF til privat rehab.inst, for styringsgruppen, Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på fem Skypemøter om implementering av tiltak fra regionalt prosjekt om overgang fra HF til privat rehab.institusjon. (Kurs/seminar).
 • Tre Skypemøter med Helse Vest IKT, e-helse mfl. for utarbeiding av regional rutine for nytt henv.skjema til private rehabinst. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført et fysisk og tre Skypemøter i regional programkomite for regionalt lungenettverk. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om koordinerende enhet Austevoll kommune. (Kurs/seminar).
 • Tre presentasjoner om koordinerende enhet og koordinatorrollen for kommuner i Helse Fonna foretaksområde. (Kurs/seminar).
 • To presentasjoner om Sampro i Sunnfjord og Flora kommuner. (Kurs/seminar).
 • Møte med og faglig innlegg for Koordinerende enhet i Stavanger kommune. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på kafedialog om habilitering- og rehabiliteringsplan i Sandnes kommune. (Kurs/seminar).
 • Arrangert åtte Dialogforum for koordinatorer ved HF-a i Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Arrangert fem Møteplass for habilitering og rehabilitering for HF-a og kommuner i Helseregion Vest. (Kurs/seminar).
 • 21 faglige innlegg om Individuell plan, koordinator og koord. enhet ved HF-a og øvrige spesialisthelsetj. i Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på 18 møter om samhandling, pasientforløp, tverrfaglig arbeid mv i Helse Fonna med foretaksomr. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i forprosjekt om fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering i Helse Førde. (Kurs/seminar).
 • Gjennomført seks møter i nettverksgruppe, Fagnettverk om psyk.lidelser og utfordrende atferd hos mennesker med utv.hemming. (Kurs/seminar).
 • Foredarg ved åpningsseminar, HAVO, Helse Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Arrangert til sammen 15 møter i arbeidsutvalg for Møteplass habilitering og rehabilitering i fire HF-/områder i Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Arrangert regional forskningskonferanse innen rehabilitering. (Konferanse).
 • Arrangert to konferanser i Fagnettverk om psyk.lidelser og utfordrende atferd hos mennesker med utv.hemming for tils. 320 delt. (Konferanse).
 • Dialogmøte om regionalt nettverk CFS/ME. (Veiledning).
 • Gitt prosjektstøtte til regionalt prosjekt om Forløp barn og unge med ervervet hjerneskade. (Veiledning).
 • To telefonmøter med Bergen kommune om prosjekt knyttet til koordinerende enhet. (Veiledning).
 • Gitt skriftlige innspill til Os kommune om koordinerende enhet, Individuell plan og koordinator. (Veiledning).
 • Mottatt godkjenning for regional konferanse om lungerehabilitering, som meritterende for spes. av ergo- og fysioter og sykepl. (Veiledning).
 • Omtale av doktorgrad innen rehabilitering i fagtidsskrift. (Oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Ingen nye kvalitetsverktøy har kommet til i 2019. Det vises til årsarpport 2018 for oversikt over gjeldende.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Hustoft M, Biringer E, Gjesdal S, Moen VP, Assmus J, Hetlevik Ø

The effect of team collaboration and continuity of care on health and disability among rehabilitation patients: a longitudinal survey-based study from western Norway.

Qual Life Res 2019 Oct;28(10):2773-2785. Epub 2019 mai 29

PMID:
31144204

Forskningsprosjekter

REKOVE

Sturla Gjesdal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

Avhandlingen "Do interprofessional teams matter? A survey-based study of patient and team members in hospitals and rehabilitation centres in secondary health care in Western Norway", ved doktorgradskandidat Merethe Hustoft, ble innlevert september 2019. Disputas forventet ila vår 2020. Avhandlingen er andre doktorgradsprosjekt i studien "Rehabilitering kohort vest" (REKOVE), som er planlagt og blir gjennomført i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin . Tredje prosjekt under REKOVE startet opp vår 2019 med arbeidstittel "Funksjon og deltagelse blant rehabiliteringspasienter: Prediktorer for gode rehabiliteringsforløp etter opphold i rehabiliteringsinstitusjon", ved doktorgradskandidat Anne-Mette Gravaas Berget

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Kjersti Agnete Erdal

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler