Loader

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) ble etablert i 2007 som ledd i en langvarig strategisk satsing på habilitering og rehabiliteringsfeltene. Målsettingen for senteret er å styrke kunnskapsgrunnlaget, etablere samhandlingsarenaer og knytte fagmiljø sammen på tvers av helseforetaksgrenser og med samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten. RKHR er tildelt fem hovedoppgaver: Forskning og fagutvikling, undervisning, nettverksbygging, funksjon som Regional koordinerende enhet og Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga). Virksomhet ved Vurderingseininga startet opp fra august 2010, og  skal sikre at henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger og avtalespesialister, blir vurdert i tråd med Prioriteringsforskriften. Vurderingseininga skal også bidra til bedre samordning og oversikt over rehabiliteringstjenester, og til at færre pasienter må reise ut av regionen for spesialisert rehabilitering.

Oppgaver og resultat
Ph.D prosjektet "Funksjon, deltakelse og livskvalitet. En oppfølgingsstudie av mennesker med funksjonsnedsettelser i et rehabiliteringsforløp" ble presentert på tre internasjonale konferanser. Første artikkel ble godkjent for publisering i Journal of rehabilitation Medicine (05.01.23). Senteret ledet det regionale prosjektet "Koordinator i spesialisthelsetjenesten" med formål å styrke samarbeidet med kommunene gjennom bedre implementering av koordinatorordningen i spesialisthelsetjenesten. Senteret deltok i plan- og innretting av prosjektet i samarbeid med Helse Vest RHF, referanse- og styringsgruppe. Det ble gjennomført omfattende prosess iht. prosjektdirektivet og med prosessbistand fra Helse Bergen. Støtte fra Innomed ble innvilget. Prosjektet ferdigstilles i 2023. Regional vurderingseining for rehabilitering deltok i arbeidsgruppe for utarbeiding av kravspesifikasjon og faglig vurdering av tilbud til nyanskaffelser innen rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Senterets langsiktige strategi for kompetansespredning går via ledelse/koordinering av regionale tverrfaglige nettverk (fem) innen fagfeltene. Nettverkene samler representanter for aktører på tvers av nivå i helsetjenestene, som gjennom strukturert samarbeid søker å bidra til forbedring av tjenester og tilbud. Som ledd i nettverksarbeidet arrangeres regionale møteplasser, webinar og konferanser for kompetanseutveksling og formidling. Medarbeidere ved senteret deltar også i nettverk, prosjekter og ulike kompetansetiltak som eies/ledes av andre. Senterets rolle er da bla. å bidra til koordinert oversikt over aktuelle tema, problemstillinger og løsninger i regionen. Senteret arrangerte regional forskningskonferanse innen rehabilitering for 8. gang. Konferansen samlet ca 70 deltakere fra regionen og utenfor. Det ble arrangert regionalt webinar om rehabilitering for lungesyke og Møteplass for habilitering og rehabilitering i hvert HF, hvor bla. info om Barnekoordinator ble formidlet.

Revidert regional plan for habilitering og rehabilitering ble godkjent av styret i Helse Vest RHF høsten 2021. Senteret deltok i revisjonsprosessen som endte opp med syv innsatsområder. Gjennom 2022 bidro kompetansesenteret med ulike tiltak innenfor alle innsatsområdene, og senteret hadde således kontakt og samarbeid med mange ulike aktører innen habilitering- og rehabiliteringsfeltene i regionen og utenfor (se Formidling). Som ledd i langsiktig nettverksbygging vedlikeholder senteret regionalt kontaktnettverk til Koordinerende Enheter i alle kommuner i regionen. Senteret etablerer programkomiteer, arbeidsutvalg, faglige nettverk og kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten, og delfinansierer også bindeleddstillinger i Helse Stavanger, Fonna og Førde for forutsigbar utveksling og samarbeid på tvers av HF. Nasjonalt inngår senteret i fire tverrfaglig nettverk for utveksling av informasjon, kompetanse, felles fagutvikling og harmonisering av tjenester.

Aktivitet

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Senteret driver ingen klinisk virksomhet, men innehar funksjon som regional vurderingsenhet for rehabilitering. Denne behandler og vurderer henvisninger til rehabilitering i private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner, fra fastleger, avtalespesialister og andre behandlere utenfor spesialisthelsetjenesten. I 2022 kom det inn 4041 nye henvisninger. Separat årsrapport om henvisninger og pasientforløp ved Regional vurderingsenhet for rehabilitering ble levert til Helse Vest RHF 10.01.2023

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Deltatt på to møter i filmprosjekt i regi av Landsforeningen for nakkeskadde. (Kurs/seminar).
 • Medlem av referansegruppe, Nasjonalt impl.prosjekt Hjerneslag fase 2. (Veiledning).
 • Deltaker i programkomite for nasjonal konferanse om rehabilitering i regi av NSH. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Foredrag om sårbare overganger og koordinering av tjenester, Beitostølen. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Besvart henvendelser om habilitering og rehabilitering fra pasienter og pårørende. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Deltatt i to digitale møter Referansegruppe for Nasjonal kom.tjeneste barn og unge med funksjonsnedsettelser. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på to digitale møter i referansegruppe for Nasjonal komptjeneste for revmatologisk rehab. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på to fysiske møter i Nasjonalt nettverk for Regionale koordinerende enheter. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på fem digitale møter i Nasjonalt nettverk for Regionale koordinerende enheter. (Kurs/seminar).
 • Arrangert seminar i Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i digitalt møte i Nasjonalt nettverk for regionale vurderingsenheter. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i fire møter for faglig samarbeid gjennom Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Tre møter i programkomite Norsk Akademi for habiliteringsforskning. (Konferanse).
 • Koordinert referansegruppens arbeid med tilbakemelding årsrapport NKRR. (Veiledning).
 • Deltatt med innspill i møte om Veileder for samarbeidsavtaler i regi av Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Revidert oppslag om habilitering i Kunnskapsbanken, Nasjonalt komp.miljø om utv.hemming. (Digital undervisning).
 • Gitt innspill til revidering av emneside om habilitering i Helsebiblioteket. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Erfaringsutveksling og dialog angående drift av nettverk for lungerehabilitering i Helse Sør-Øst. (Kurs/seminar).
 • Arrangert webinar om lungerehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om rapportering av styringsdata for RHABU i HSØ. (Kurs/seminar).
 • Arrangert 14 digitale møter i klinisk ressursgruppe for barn og unge med CFS/ME. (Kurs/seminar).
 • Arrangert tre møter i programkomite for regional forskningskonferanse innen rehabilitering. (Konferanse).
 • Arrangert regional forskningskonferanse innen rehabilitering for 70 deltakere. (Konferanse).
 • Bidratt i tre møter for utforming av søknader om ulik prosjektstøtte. (Veiledning).
 • Presentasjon om oppbygging av samarbeidsnettverk, Helse Midt Norge. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Syv samarbeidsmøter om forskning innen rehabilitering\. (Kurs/seminar).
 • Fem samarbeidsmøter om Handlingsplan for forskning og innovasjon ved ReHabiliteringsklinikken. (Kurs/seminar).
 • To dialogmøter om klinisk forskning i HBE. (Kurs/seminar).
 • Informasjonsutveksling med enhet for Pasientreiser i Helse Bergen. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i prosess for utforming av kravspec. for kjøp av private rehabtj. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i 10 møter for vurdering av tilbud rehab. ved priate inst. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i regionalt møte om samhandling. (Kurs/seminar).
 • Koordinert prosess for planlegging og bestilling av med.teknisk utstyr ved AFMR i HBE. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på regional ledersamling for AFMR. (Kurs/seminar).
 • Arrangert fire møter i Regionalt tverrfaglig nettverk for personer med lungesykdom. (Kurs/seminar).
 • Ledet 26 møter i fire arbeidsutvalg for Møteplass for habilitering og rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Arrangert tre fysiske Møteplass for habilitering og rehabilitering i tre HF. (Kurs/seminar).
 • Arrangert to hybrid Møteplass for habilitering og rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Arrangert tre Dialogforum for informasjonsutveksling om koordinatorordningen. (Kurs/seminar).
 • Koordinerende enheter deltatt i ulike prosjekt/arbeidsgrupper som angår samarbeid og rehabilitering. (Kurs/seminar).
 • Arrangert 12 møter i Regionalt tverrfaglig nettverk for habilitering. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på tre møter i regionalt ledernettverk innen habilitering. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på fire møter i Fagråd syn, Hordaland. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på seks møter i regionalt nettverk for barn og unge med hjerneskade. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på seks møter i regionalt nettverk for barn og unge med utv.hemming og utfordrende atferd. (Kurs/seminar).
 • Arrangert fysisk heldagsmøte i klinisk ressursgruppe for barn og unge med CFS/ME. (Kurs/seminar).
 • Arrangert 5 digitale møter i Regionalt prosjekt koordinator i spesialisthelsetjenesten. (Kurs/seminar).
 • Arrangert fysisk heldagsmøte i i Regionalt prosjekt koordinator i spesialisthelsetjenesten. (Kurs/seminar).
 • Deltatt i møte med referansegruppe for Regionalt prosjekt koordinator i spesialisthelsetjenesten. (Kurs/seminar).
 • Deltatt på møte med forløpskoordinatorer for kreft i HBE. (Kurs/seminar).
 • Besøk i seks kommuner Sunnhordaland for formidling av informasjon om koordinerende enhet. (Kurs/seminar).
 • Arrangert to kursdager i nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med puh. (Kurs/seminar).
 • Arrangert møte med regional referansegruppe for kompetansesenteret. (Veiledning).
 • Besvart henvendelser om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. (Veiledning).
 • Ledet 36 møter for koordinering av oppgaver ved koordinerende enheter i HF-a. (Veiledning).
 • Deltatt i syv digitale møter knyttet til utvikling av styringsdata og kvalitet innen habilitering. (Veiledning).
 • Koordinerende enheter i fire HF bidratt med 16 innlegg om koordinatorordningen ved HF-a. (Veiledning).
 • Koordinerende enheter bidratt i drøftinger knyttet til ulike probl.stillinger innen rehabilitering. (Veiledning).
 • Deltatt i ad hoc møter med repr. for private rehabiliteringsinstitusjoner for dialog og avklaringer. (Veiledning).
 • Regionalt prosjekt - koordinator i spesialisthelsetjenesten - 26 møter knyttet til forberedelser og forankring. (Veiledning).
 • Deltatt i møter med InnoMed knyttet til veiledning i regionalt prosjekt. (Veiledning).
 • Arrangert fire digitale møter knyttet til pasientsak i HBE. (Veiledning).
 • To møter for rådgivning knyttet til forbedringsprosjekt i HBE. (Veiledning).
 • Presentasjon av regionalt prosjekt på Møteplass for habilitering og rehabilitering HBE. (Veiledning).
 • Koordinerende enheter i fire HF bidratt med presentasjoner og innspill knyttet til ulike utviklingsoppgaver i HF-/områder. (Veiledning).
 • Deltatt i syv møter i styringsgruppe for digitaliseringsprosjekt Helse Bergen. (Digital undervisning).
 • Arrangert 10 digitale møter for samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner. (Digital undervisning).
 • Tre møter med Helse Vest IKT for utforming av plattform for digitalt samarbeid med private. (Digital undervisning).
 • Arrangert webinar i nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med puh. (Digital undervisning).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Long-term Change and Predictors of Change in Physical and Mental Function after Rehabilitation: A Multi-Centre Study. Artikkelen ble godkjent for publisering i november 2022, og publisert i Journal of Rehabilitation Medicine by the Foundation for Rehabilitation Information 05.01.2023. Artikkelen er den første som inngår i PhD prosjektet presentert nedenfor.

Forskningsprosjekter

Funksjon, deltakelse og livskvalitet. En oppfølgingsstudie av mennesker med funksjonsnedsettelser i et rehabiliteringsforløp

Øystein Hetlevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

Ph.D. prosjektet «Funksjon, deltakelse og livskvalitet. En oppfølgingsstudie av mennesker med funksjonsnedsettelser i et rehabiliteringsforløp», er det tredje prosjektet innen hovedstudien "Rehabilitering kohort vest" (REKOVE). Prosjektet gjennomføres av Ph.D. stipendiat Anne Mette Gravaas Berget. Biveileder Ph.D. Vegard Pihl Moen, som leverte avhandlingen for det første prosjektet innen REKOVE.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Kjersti Agnete Erdal

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler