Loader

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS)

Kompetansesenteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Kompetansesenteret skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av kompetanse og har et særlig ansvar for å drive forsking, å videreutvikle fagfeltet, å drive rettledning og undervisning. RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling, samarbeid og samhandling, effektiv bruk av telemedisin og arbeidssparende teknologi, og rett behandling på rett sted til rett tid.

Oppgaver og resultat
2019 har vært et positiv år for RAKOS. Det var mulig å utvide RAKOS sitt forsknings og utviklings spektrum og særlig det internasjonale samarbeidet. Videre er det svært gledelig at Helse Vest (HV) har gitt RAKOS flere oppgaver. Vi har avsluttet vår nyetableringsfase og er nå i en kontinuerlig driftsfase hvor det er mulig å øke produksjonen. RAKOS har sine kontorer i Hillevågsveien 8 i Stavanger. Denne lokalisering gir oss mange synergieffekter både med tanke på forsknings og utviklings produksjon, men også for trivsel og miljø for alle medarbeidere i RAKOS. Stavanger Universitetssykehus sin akuttmedisinske forskningsgruppe har fått noen kontorplasser i samme område. Denne samlokalisering av kompetanse oppleves svært nyttig. I desember 2017 ble det av fagdirektør i Helse Vest via fagdirektør i Helse Stavanger vedtatt følgende strategi for RAKOS. RAKOS skal utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk tjeneste i Helse Vest. RAKOS hovedmål er: Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest; Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner; Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest; Å sørge for å gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin RAKOS skal være frittstående høringsinstans og rådgivende organ i relevante saker innen prehospital akuttmedisin tjenester.

Visjonen og hovedmålene er beskrevet innen Strategi og styring plan. (https://helse-stavanger.no/seksjon/rakos/Documents/Gyldig%20RAKOS%20Strategi%20og%20styringsplan.pdf ) Henviser også til de årsrapport fra 2017 og 2018 I følgende ønsker vi å utheve noen prosjekter som vi anser også i 2019 som særlig viktig for RAKOS AMK SIMULATOR MED KUNSTIG INTELIGENS RAKOS gjennomfører i samarbeid med Medisinsk nødmeldingstjeneste(AMK) i Stavanger og et privat aktør et utviklingsprosjekt med målet å opprette en AMK simulator hvor innringeren presenteres som kunstig intelligens (AI) basert avtar. AMK er det første kontaktpunktet for pasienter med akutt livstruende hendelser, både med skade og sykdom. AMK-sentraler mottar samtaler, tolker symptomene og gir råd om førstehjelp til innringer. Samtidig som de sender hjelp til ulykkesstedet. Behov for simulator Det finnes ingen standardisert rekruttering, utdanning eller etterutdanning for AMK-operatører hverken på tekniske ferdigheter eller på kommunikasjon. Prosjektet skal utvikle en fullskala AMK-simulator som skal dekke alle tekniske funksjoner og kunstig intelligens (AI) skal simulere en innringer i nød. AI softwaren i AMK simulator skal gi intelligent ikke-assistert emosjonell domene begrenset voice respons på menneskelig stemmebasert kommunikasjon. Softwaren skal forholde seg til kommunikasjon fra mennesker og skal kunne delta i en samtale som gir muligheter for forskjellige outcomes.

Det betyr at AI softwaren vil respondere forskjellig i forhold til hvordan brukeren kommuniserer domenemessig og følelsesmessig. AI softwaren vil derfor reagere på AMK operatør som vanlig menneske ville har gjort. Softwaren vil fra starten av ha en innebygget bias eller et predefinert forhold til hva som er riktig og hva som er feil domene- og emosjonell kommunikasjon. Prosjektet har så langt mottatt støtte både fra Norsk Forskingsråd og HV innovasjonsmidler. 2018 tildelte HV RAKOS oppdraget :Imlementering av kriterium for prehospital seleksjon til trombektomi, Raport til HV ble levert i 2019: Forkortet oppsummering: Den MOM og triagedel for ambulansetjenestene i HV er forandret i henhold til kriteria, AMKene og LAT er kjent med anbefalinger. I en helhetlig vurdering har RAKOS i 2019 følget opp sine strategiske målene. Gjennom åpenhet og kommunikasjon har RAKOS utviklet de prehosptale tjenester i HV. Flere RAKOS prosjekter inkluderer de fire lokale HF ‘er i HV (Helse Fonna, Førde, Stavanger og Bergen). Videre har RAKOS flere pågående forskings- og utviklingsprosjekter av nasjonal og internasjonal interesse. Særlig lyktes det igjen med å få tildelt støtte fra HV sine innovasjonsmidler for vår AMK simulator prosjektet. Slik utvikling viser at den faglige og menneskelig kompetanse av alle RAKOS medarbeider har høyt nivå og er synlig i det prehospitale miljø nasjonalt og internasjonalt. Den direkte kommunikasjon mot RHF HV har vært preget av åpenhet og dialog.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Utdanning av helsepersonell
32 timer
Utfyllende informasjon

Nettverksmøter ser under Formidling

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

RAKOS har ingen klinisk aktivitet

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Foredrag Bjørn Steigert Stiftung Tyskland. (Konferanse).
Allmennheten - egen region
 • Åpen dag RAKOS. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Stryker Data Experience Days – «How to debrief a Cardiac arrest», Malmö - Sverige. (Kurs/seminar).
 • SSAI Critical Emergency Medicine Faculty Thomas Lindner. (Kurs/seminar).
 • Samhandlingskonferanse for Transport av psykisk syke – Sola Airport hotell. (Konferanse).
 • Zukunftsforum Rettungsdienst: Rettungsdienst in Norwegen. (Konferanse).
 • Foredrag AMK Simulator Ambulanseforum. (Konferanse).
 • Deltatt i skriving av fagprosedyre for Rapid Sequence Induction. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Studietur til Helse Innlandet, VR teknologi innen psykiatri. (Kurs/seminar).
 • Foredrag Sandnes LV om AMK Simulator. (Kurs/seminar).
 • Nettverksmøter i HV. (Konferanse).
 • Studietur Freiburg i forbindelse med utarbeidelse av Prehospital elektronisk ambulanse journal. (Konferanse).
 • Regelmessige virtuelle møter av fagkoordinatoren fra ambulansetjeneste og AMK i HV. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Nettverksmøter: Det har blitt avholdt 2 nettverksmøter i 2019. På de nettverksmøter samles det leder og fagutvikler fra ambulansen, AMK og luftambulanse tjenester i HV. På generelt grunnlag ønskes det styrking av denne funksjonen. Begge møter (Vår og høst) ble avholdt i Bergen (Et møte i sentrum og et møte nært flyplass). Tilbakemeldingene fra disse møtene har vært svært positive, antall deltaker vokser kontinuerlig og anses som en nyttig arena for en felles tilnærming på saker som går på tvers av helseforetakene i Helse Vest. Følgende agenda ble gjennomført:(Nøaktig agenda kan innses) RAKOS NETTVERKSMØTE HELSE VEST for ambulanse-, luftambulanse-, medisinsk nødmelde-tjeneste og beredskap 10. – 11. april 2019 Sted: Scandic Bergen City Åpning med leder RAKOS – Status i RAKOS · AMK Simulator · Anywhere · MIR · Implementering trombektomi kriterier · Hjertestansregister · Nye ansatte: (PhD kandidat, Forsker og Akuttmedisinsk Rådgiver) · Diverse Presentasjon syketransport prosjektet Razmus Viggen, Pasientreiser HS Parallellseksjoner Ambulanse, Luftambulanse og AMK Program Ambulansetjeneste: · Hygiene ved PVK · Aktiv oppvarming ved hypotermi; kjemiske varmetepper · Workshop: Felles fagdag – Nevrologi - Anatomi og fysiologi - Undersøkelsesmetodikk - Akuttbehandling - Logistikk · Status kjøreskole Helse Vest · Status innsatsleder Helse · Felles avtale med FORF aktører · Nasjonal veileder for masseskadetriage · Fysiske krav for lærling og vikar opptak · Bruk og erfaringer Kompetanseportalen - Felles kompetanseplan for ambulansefag lærlinger i Helse Vest Program Medisinsk nødmeldetjeneste: · Erfaringsoverføring ved bruk av ny indeks for videre fokus og trening. · Erfaring ved overtakelse av samtale fra legevakter ved rød respons. Tolkning og løsninger · Tolkeprosedyre med juridisk gjennomgang for AMK sentraler. Kan denne og for eksempel transplantasjonspasient prosedyrer være felles for alle? · FLAKS prosjekt; Hvordan gjennomføre brukerundersøkelse samt gjennomgang internrevisjoner · Gjennomgang forslag til bedre rutiner/krav på rekvirering av sykebil · Hvor ligger AMK sitt ansvar ved søk og redning. Program Luftambulansetjeneste: · Nytt nasjonal standard for LA leger · LA AMK veien vider · Pro HEMS study Full blood i HV · Felles innredning og utstyr igjen · Eventuelt Dag 2 - 11.04.2019 Juridisk gjennomgang av tilgang og lagring av pasientdata i de prehospital tjenester - Sjur Lehmann, Fylkeslegen i Hordaland Meona – Helse Vest IKT Micaela Thierley HV IKT Registrering av akutthjelperoppdrag i RAKOS – «Sammen redder vi liv» Jonas Vikran Hagen Norsk Folkehjelp Videre implementering hjerneslagskriterier ·Status / Erfaringer Aksjonspunkter fra sist møte (frist til 31.03.19): · Informasjon til MOM gruppen om oppdatering av systemet med et avsnitt om BFAST (MOM) · Endringen oppdateres i journalene til AMK, ambulanse og luftambulanse (SATS) · Lage en opplæringsvideo som tar for seg blikkdeviasjon · Implementering og opplæring av ansatte i sin avdeling (AMK, luftambulansen, ambulansen) · Tilbakemelding om pasienter til prehospitale instanser · Kriteriene må informeres til legevakttjenestene · Lage tidslinje og implementeringsmål RAKOS NETTVERKSMØTE HELSE VEST for ambulanse-, luftambulanse-, medisinsk nødmelde-tjeneste og beredskap 6. – 7. november 2019 Sted: Clarion Hotel, Bergen Airport Åpning med leder RAKOS – Status i RAKOS · Åpen dag 5. juni 2020 · Utredning kjøreskole og kompetanseplaner · Ny ansatt: (AMK Koordinator) · Status – implementering trombektomi · Informasjon om offentlig drift av LA tjeneste · Diverse Regional LA AMK sentral Shamini Murugesh Oslo LA AMK sentral, erfaringer Terje Pernelisuen Presentasjon av RAKOS finansiert prosjekt «Adrenalin under hjertestans»Bård Einar Heradstveit Parallellseksjoner Ambulanse, Luftambulanse og AMK Program Ambulansetjeneste: · Mandat RAKOS kjøreskole. · Felles kompetansekrav innen ambulansetjenesten. · Eventuelt Program Medisinsk nødmeldetjeneste: · Ny fagkoordinator AMK presenterer seg · AMK SIM status og involvering · Flaks kvalitetssikringsprosjekt – veien videre · LA AMK · Eventuelt Program Luftambulansetjeneste: Informasjon fra LA basene · Nytt nasjonal standard for LA leger · LA AMK utkallings kriterier og indikasjoner, mulighet for felles forståelse Nytt om innredning og utstyr · Status 330 Skvadron · Eventuelt Dag 2 - 7. november 2019 Presentasjon av RAKOS finansierte prosjekter: · «Utvikling av felles virksomhetsrapportering i HV» · «Utvikling av digital tiltaksbok» · «Kurs innsatsleder Helse» · Informasjon «oppfølging førstehjelpere» · «Validation of capillary lactate blood measurements» · “Air Pocket – simulated snow avalanche” Anywhere (EU prosjekt) avslutning Erfaringer for prehospitale tjenester fra nasjonal helseøvelse Olav Østebø Status «Sammen redder vi liv» Akutthjelper aksjoner i 2019 Forskning og implementering Regelmessige virtuelle møter av fagkoordinatoren fra ambulansetjeneste og AMK i HV. Gjennom året har RAKOS fagkoordinatorene for ambulansetjeneste og AMK hatt regelmessige virtuelle møter med Fagkoordinatorer Helse Vest. Referater foreligger.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Fugelli CG, Westlye ET, Ersdal H, Strand K, BjØrshol C

Combined Interscalene Brachial Plexus and Superficial Cervical Plexus Nerve Block for Midshaft Clavicle Surgery: A Case Series.

AANA J 2019 Oct;87(5):374-378.

PMID:
31612842
Bjørshol CA, Jamtli B, Kramer-Johansen J, Myklebust H, Olsen S, Nordseth T, Mollekleiv S, Osmundsen SL, Nilsen JE, Lossius HM

Saving lives together.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Sep 10;139(12). Epub 2019 sep 9

PMID:
31502783
Mathiesen WT, Birkenes TS, Lund H, Ushakova A, Søreide E, Bjørshol CA

Public knowledge and expectations about dispatcher assistance in out-of-hospital cardiac arrest.

J Adv Nurs 2019 Apr;75(4):783-792. Epub 2018 nov 19

PMID:
30375018
Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, Kurz KD, Lindner T, Qvindesland SA, Ersdal H, Goyal M, Kvaløy JT, Kurz M

Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre.

BMJ Qual Saf 2019 11;28(11):939-948. Epub 2019 jun 29

PMID:
31256015
Hov MR, Røislien J, Lindner T, Zakariassen E, Bache KCG, Solyga VM, Russell D, Lund CG

Stroke severity quantification by critical care physicians in a mobile stroke unit.

Eur J Emerg Med 2019 Jun;26(3):194-198.

PMID:
29239899
Sørskår LIK, Olsen E, Abrahamsen EB, Bondevik GT, Abrahamsen HB

Assessing safety climate in prehospital settings: testing psychometric properties of a common structural model in a cross-sectional and prospective study.

BMC Health Serv Res 2019 Sep 18;19(1):674. Epub 2019 sep 18

PMID:
31533786
Rasmussen K, Langdalen H, Sollid SJM, Abrahamsen EB, Sørskår LIK, Bondevik GT, Abrahamsen HB

Training and assessment of non-technical skills in Norwegian helicopter emergency services: a cross-sectional and longitudinal study.

Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019 Jan 07;27(1):1. Epub 2019 jan 7

PMID:
30616604
Zakariassen E, Østerås Ø, Nystøyl DS, Breidablik HJ, Solheim E, Brattebø G, Ellensen VS, Hoff JM, Hordnes K, Aksnes A, Heltne JK, Hunskaar S, Hotvedt R

Loss of life years due to unavailable helicopter emergency medical service: a single base study from a rural area of Norway.

Scand J Prim Health Care 2019 Jun;37(2):233-241. Epub 2019 apr 29

PMID:
31033360
Utfyllende informasjon

Bjørshol og Lindner er ansatt på RAKOS Heltne og Abrahamsen er medlem i forskningsutvalget RAKOS.

Vik J.; Lindner T.

Fremtidens kompetanse bygging når tiden teller

HMT NR 3 2019

Forskningsprosjekter

Pro Hems Study

Geir Arne Sunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
AMK SIMULATOR

Thomas Werner Lindner, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Validation of capillary lactate blood measurements

Jon-Kenneth Heltne, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Kurs innsatsleder Helse – Implementering av Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Ørjan Jensen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Medlem Fagråd nasjonal hjertestans register

Medlem Thomas Lindner, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Medlem Nasjonal råd for akuttmedisisnke tjenester

Medlem Thomas Lindner, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Veileder for ph.d.-stipendiat Anne Strand Finstad

Conrad Arnfinn Bjørshol, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Veileder for ph.d.-stipendiat Hege Kristin Kjærvoll

Thomas Werner Lindner, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Ledet fagrådet i Sammen redder vi liv

C. Bjørshol, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Sammen redder vi liv ledes av Seniorforsker ved Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS). Anestesilege ved Stavanger Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Varamedlem i Norsk Resuscitasjonsråd. Hovedmålet for den nasjonale førstehjelpsstrategien Sammen redder vi liv er å: Øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus. Per dags dato er samarbeidet forlenget til begynnelsen av 2021. Dette samarbeidet gir RAKOS større synlighet og positiv omtale lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Linken henviser til HD sin side om prosjektet. ANYWHERE: RAKOS deltar som kjent i EU prosjektet ANYWHERE. Kort oversikt og oppdatering. As part of the European research program Horizon 2020, the Anywhere European project has the aim to define tools able to support the decision makers (institution) in real time to coordinate the emergency management operations during extreme weather situation. The Anywhere project started in June 2016 and will last for 39 months (end of the project 2019), in June 2018 the Pilot phase will start and will last for 12 months. The consortium has the aim to define an innovative technology to improve the citizen’s protection and saving lives. The technology will consist in a platform where it will be possible to identify in advance the expected weather-induced impacts and their location in time and space. The platform will support a faster risk analysis related to the precise event before the event occur and, by that, have an improved coordination of the emergency management system (proactive behaviour). Rogaland region is the 5th pilot site where the platform will be tested. In the region, HSUH represents the main end user for the platform, but the municipalities of Stavanger and Sauda have been involved as members of the first responders in case of an extreme weather event. The project has been terminated in November 2019 and we are working with a seminar for 2020 to summarize the results. MAJOR INCIDENCE RAPORTING I januar 2018 overtok RAKOS ansvar og eierskap for websiden og database om Major Incidence Reporting (MIR) Målet av den internasjonal tilgjengelig registrerings databasen er følgende: The aim of majorincidentreporting.net is to provide an open access template that focuses on reporting medical management in the pre-hospital phase of major incident responses. The webpage will disseminate knowledge from major incidents with the overall goal to improve future medical response to major incidents. (http://majorincidentreporting.net/) For RAKOS betyr MIR fundamentet for framtidig forsking og utvikling i et viktig prehospital område. I 2018 har vi brukt tid på å rydde opp i de eksisterende elektroniske prosesser i MIR. Databasen og registrering er langt fra ferdig, men det har blitt gjort mye positivt arbeid så langt. Det som gjenstår for de kommende år er å etablere bedre elektroniske løsninger, sørge før økende registrering av hendelser og begynne med forskningsaktiviteter rundt det. I 2019 har disse prosesser kontinuert men pga bemannings utfordringer ikke med ønsket progresjon. Vi planlegger et seminar i 2020 for å nyetablerer faggruppen rund MIR

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Lena Heimvik

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler