Loader

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS)

Kompetansesenteret skal medvirke til større samordning og faglig samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. Dessuten skal det sikre at kompetansen blir bygget opp, ivaretatt og formidlet innen sitt geografiske område. Senteret skal arbeide i nært samarbeid med det tilsvarende kompetansesenteret på nasjonalt nivå. Kompetansesenteret skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av kompetanse og har et særlig ansvar for å drive forsking, å videreutvikle fagfeltet, å drive rettledning og undervisning. RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling, samarbeid og samhandling, effektiv bruk av telemedisin og arbeidssparende teknologi, og rett behandling på rett sted til rett tid.

Oppgaver og resultat
2021 har vært et positiv, men utfordrende år for RAKOS pga reise- og møte restriksjoner. Allikevel var det mulig å øke RAKOS sitt forsknings, undervisnings og utviklings spektrum til tross av pandemi situasjonen. RAKOS er administrativ tilknyttet den prehospital klinikk i Helse Stavanger. I desember 2017 ble det av fagdirektør i Helse Vest vedtatt følgende strategi for RAKOS. RAKOS skal utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk tjeneste i Helse Vest. Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest; Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner; Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest; Å sørge for å gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin RAKOS skal være frittstående høringsinstans og rådgivende organ i relevante saker innen prehospital akuttmedisin tjenester.

(https://helse-stavanger.no/seksjon/rakos/Documents/Gyldig%20RAKOS%20Strategi%20og%20styringsplan.pdf ) Henviser også til de årsrapport fra 2017 - 2020 Vi har kontorer i Hillevågsveien 8 i Stavanger. Lokaliseringen gir oss mange synergieffekter både med tanke på forsknings og utviklings produksjon, men også for trivsel og miljø for alle medarbeidere i RAKOS. Stavanger Universitetssykehus sin akuttmedisinske forsknings gruppe har kontorplasser i samme område. Denne samlokalisering av kompetanse oppleves svært nyttig og øker produktiviteten I følgende ønsker vi å utheve noen særlige viktige prosjekter for RAKOS Oppfølging av førstehjelpere ble opprettet november 2020. Det er et nasjonalt tilbud i regi av RAKOS til personer som har vært til stede eller utført førstehjelp til bevisstløs person. Tilbudet gis til lekfolk, akutthjelpere og helsepersonell som havner i førstehjelpssituasjoner utenfor arbeidstid. Både HS, Helse Fonna og Oslo universitetssykehus informerer sine

førstehjelpere om tilbudet til RAKOS via tekstmeldinger fra AMK og førstehjelperkort utdelt av ambulansetjenestene. Flere steder i landet har både brann, politi og frivillige organisasjoner også engasjert seg og mottatt førstehjelperkort fra RAKOS. Høsten 2020 ble det startet lokalt oppfølgingstilbud ved Sykehuset Innlandet i samarbeid med RAKOS. Helse Vest har i 2021 gitt RAKOS mandat til å fortsette med prosjektet. Videre har RAKOS rekruttert en forskningslinje student fra UiB som gjennomfører prosjektet «Bruk av B-FAST kriteriene som en prediktor for behandling med mekanisk trombektomi» undersøker den diagnostiske presisjonen prehospital i å identifisere hjerneslag som krever behandling med trombektomi i Helse Vest på RAKOS. I Helse Vest brukes hjerneslagsskalen B-FAST der et B-symptom (B for Blikkdeviasjon) og ett klassisk FAST-hjerneslagssymptom er forenlig med mistanke om et hjerneslag som skal behandles med trombektomi. Det er planer om publikasjon våren 2022.01.31

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
25 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
35 timer
Utfyllende informasjon

Oversikt over undervisningaktivitet 21.01.2021 Oppfølging av førstehjelpere Sykehusprestene, på SUS 01.01.2021 Oppfølging av førstehjelpere Helsedirektoratet, Teams 26.02.2021 Oppfølging av førstehjelpere Anestesisykepleiere på SUS, Skype 16.03.2021 Oppfølging av førstehjelpere Sykehuset Innlandet utvalgte AMK-ansatte, Teams 17.03.2021 Oppfølging av førstehjelpere Blodstrupmoen, Teams 22.03.2021 Oppfølging av førstehjelpere Leder for pårørendesenteret, Teams 23.03.2021 Oppfølging av førstehjelpere Fagdag for AMK Haugesund, Teams 25.03. 2021 Oppfølging av førstehjelpere Sammen redder vi liv, Teams 25.03.2021 Oppfølging av førstehjelpere ERC Congress, Zoom 06.04.2021 Oppfølging av førstehjelpere Sentermøte for pårørendesenteret, Teams 08.04.2021 Oppfølging av førstehjelpere Rogaland brann og redning, Hoved brannstasjon, Stangeland 14.04.2021 Oppfølging av førstehjelpere Kardiologisk av deling på SUS, Teams 20.04.2021 Oppfølging av førstehjelpere Fagdag AMK Førde, Teams 27.04.2021 Oppfølging av førstehjelpere Fagdag AMK Førde del 2, Teams 05.05.2021 Oppfølging av førstehjelpere Møte 110 operatøer og DBS, Teams 15.06.2021 Oppfølging av førstehjelpere Medisinsk intensiv overvåkning (MIO) på SUS (fysisk) 17.09.2021 Oppfølging av førstehjelpere For fagdirektør Kandiah, på RAKOS 19.10.2021 Oppfølging av førstehjelpere Legemøte luftambulanse, SUS, på luftambulansebasen 27.10.2021 Oppfølging av førstehjelpere Ambulanseforumkonferanse, Oslo 31.10.2021 Oppfølging av førstehjelpere FORF konferanse, Oslo 01.11.2021 Oppfølging av førstehjelpere Instruktørsamling for akutthjelperkonseptet, NLA-Stiftelsen, Oslo 03.11.2021 Oppfølging av førstehjelpere Ved vaktbytte på Sandnes ambulansestasjon 04.11.2021 Oppfølging av førstehjelpere Fagdag for Sandnes kriseteam, rådhuset i Sandnes 11.11.2021 Oppfølging av førstehjelpere Regionalt fagdirektørmøte, Teams 17.11.2021 Oppfølging av førstehjelpere Falck Danmark, Teams 02.12.2021 Oppfølging av førstehjelpere Nettverksmøte RAKOS, Bergen 07.12.2021 Oppfølging av førstehjelpere Industrivernkonferansen, Teams 15.12.2021 Oppfølging av førstehjelpere Egersund ambulansestasjon, Teams Digitalt foredrag «Situasjonsforståelse ved hjertestans utenfor sykehus» RAKOS nettverksmøte 26.04.21 0g 28.04.21 Digitalt foredrag «Situasjonsforståelse ved hjertestans utenfor sykehus» Helse Førde ambulansetjeneste vår 2021 RAKOS gjennomfører regelmessige (hver 14. dag) møter med fagutvikler i ambulansetjeneste og AMK i HV. Fagutviklermøter. Avholdt regelmessige TEAMS møter sammen med fagutviklere fra ambulansetjenestene i Helse Vest. Møtereferater kan hentes frem via TEAMS i egen kanal (HST_RAKOS – RAKOS – Ambulansetjenesten. April 2021 Digitalt RAKOS Nettverksmøte. Det ble grunnet pandemien fors første gang i RAKOS sin historie avholdt et virtuelt Nettverksmøte via TEAMS med 20 deltakere. Referat fra dette møtet kan også hentes frem i nevnte TEAMS kanal. Fysisk RAKOS nettverks møte agenda 1-2.12. 1.12.2021 DAG 1 Åpning med leder RAKOS – Status i RAKOS • RAKOS ansatte presenterer seg • Pågående prosjekter • Pågående søknader • Diverse Datafangst og kvalitet muligheter med PEPJ Kristin Tønsager OL PHK HS luftambulanse Parallellseksjoner Ambulanse, Luftambulanse og AMK Alle Program Ambulansetjeneste: • Kjøreskole i HV Diskusjon og update fra Bergen (HB og alle) • Status Kompetanseplaner for ambulansetjeneste i HV (Eirik Illguth) • AHLR opplæring i HV ved Eirik Illguth • Diverse Ansvar: Åge Vølstad Program Medisinsk nødmeldetjeneste: • RAMK Leier • Reserveløsning • Førstehjelper oppfølging konkret for AMK (Anna Moe) • Diverse Ansvar: Fride Kirkebø Gunhild Fjeld Program Luftambulansetjeneste: • Status baser • Establishing quality indicators for prehospital advanced airway management: a modified nominal group technique consensus process : GA Sunde • REBOARREST: Kristin Tønsager • LA VEST Amk Status • Diverse Ansvar: Thomas Lindner Dag 2 Nasjonal førstehjelps strategi45 min Status Oppfølging Førstehjelper prosjektet 45 min Kunstig intelligens i AMK Copenhagen 45 min Status Kompetansestrategi Ambulansetjenesten i HV 20 min AMK Simulator Status 60 min Forskingsprosjekt B-FAST kriteriene som en prediktor for behandling med mekanisk trombektomi i HV 45 min

Klinisk aktivitet

Behandlinger
 • Helse Vest RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

RAKOS har ingen klinisk aktivitet

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Stavanger Aftenblad, 2.01.2021: Hvem redder heltene?. (Oppslag i media).
 • NRK Rogaland, 10.01.2021: Først ute med nytt helsetilbud: – Veldig rart at det ikke har skjedd før. (Oppslag i media).
 • TV2-kanalene, «reklamefilm» til reklamefri dag 1. juledag 2021: Oppfølging av. (Oppslag i media).
 • NRK Dagsrevyen 16.10.21: Markerer verdensdagen for hjerte- og lungeredning. (Oppslag i media).
 • Dagbladet 17.10.21: Gjert Ingebrigtsen - Burde vært allmennkunnskap. (Oppslag i media).
 • sus.no, 05.01.2021: Først i verden å tilby oppfølging av førstehjelpere. (Sosiale media).
 • 113.no, 10.01.2021: Oppfølging av førstehjelpere. (Sosiale media).
 • Video Oppfølging av førstehjelpere, 3.09.2021: Oppfølging av førstehjelpere. (Sosiale media).
 • 30 sek video SUS sin facebookside, 25.12.2021: Det er tøft å gjøre førstehjelp, og ingen er forberedt på opplevelsen. (Sosiale media).
 • 14.12.2021 Youtube: Tilbakemeldinger på AMK kurs, Hi SKLLS AMK Bergen. https://www.youtube.com/watch?v=xZmeEie_lDY. (Sosiale media).
 • 05.08.2021 YouTube Demonstrasjon av den manusdrevne simulatoren. https://www.youtube.com/watch?v=HniVqmdjtgs&t=196s. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • NRK Radio, Radiopsykologen Egon Hagen, 10.03.2021: Førstehjelp til førstehjelpere. (Oppslag i media).
 • TV Vest, 15.04.2021, 11 mins innslag på TV: Endelig får førstehjelperne hjelp. (Oppslag i media).
 • 12.02.2021 NRK Rogaland: Unik virtuell trening. https://www.nrk.no/rogaland/unik-virtuell-trening-1.15371895. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Sandnesposten, 18.01.2021: Først ut i verden med nytt tilbud. (Oppslag i media).
 • SUS sin facebookside, 10.01.2021: Nå skal hjelperne hjelpes. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Ambulanseforum, 10.01.2021: – Først i verden. Etablerer oppfølgingstilbud til førstehjelpere i Helse Stavanger. (Konferanse).
 • Tidsskriftet DNLF, 23.03.2021: Taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson –. (Oppslag i media).
 • Sykepleien, 04.04.2021: Etter å ha gitt hjerte- og lungeredning til datteren, trengte Elisabeth hjelp selv. (Oppslag i media).
 • Sykepleien, 04.04.2021: Etter å ha gitt hjerte- og lungeredning til datteren, trengte Elisabeth hjelp selv. (Oppslag i media).
 • Brannmannen juni 2021, utgave nr. 3/2021: Nytt nasjonalt tilbud. Dette er noe vi har savnet. (Oppslag i media).
 • Hjertevakten, 11.01.2021: Først i verden?. (Sosiale media).
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-traume), 03.03.2021: Nyhet: Samtaletilbud til førstehjelpere. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Syd-Vesten, Rogaland legeforening, 02.03.2021: Først i verden med oppfølging av førstehjelpere. (Oppslag i media).
 • KoKom, 21.01.2021: Først i verden med oppfølging av førstehjelpere. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

RAKOS Deltatt i møte i Helsedirektoratet om forankring av tiltakene i Sammen redder vi liv i varige strukturer. Veiledet forskerlinjestudent (Nedim Leto). Vært fagfellevurderer for Resuscitation, SJTREM, BMC Medical Ethics, International Quarterly of Community Health Education og circulation Undervist TALK MSCC UIS Deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeidelse av Nasjonal veileder for akutthjelpere 2021 Rågivning for helsetjeneste offshore AMK Simulator Dato: 10.09.2021 Tittel: Presentasjon av produkt og prosjekt Hvor: Møte med Oslo legevakt og AMK, Oslo Dato: 01.12.2021 Tittel: Oppdatering på AMK simulator prosjektet og demonstrasjon Hvor: RAKOS nettverksmøte for AMK sentraler i Helse Vest avholdt i Bergen Dato: 01.11.2021 Tittel: Presentasjon og demonstrasjon av produktet til AMK Syd Danmark Hvor: RAKOS/AMK Stavanger/SKLLS AS sine kontorer 09.06.2021 Status på prosjektet per juni 2021 https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/nyheter-arkiv/status-for-simulator-prosjekt-pa-amk-juni-2021

Kvalitetsverktøy

 • Felles opplæringssystem i HLR og AHLR i Helse Vest , 2022, Ny retningslinje
 • System for opplæring og kompetanse for utrykningskjøring i Helse Vest , 2021, 2021, Ny retningslinje
 • Felles regionalt prosjekt – Kompetansestrategi ambulansetjenesten, 2022, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Etablere en felles kompetansestrategi for ambulansetjenesten for foretaksgruppen Helse Vest. En robust og desentral ambulansetjeneste er den viktigste innsatsfaktoren for høy kvalitet og effektiv prehospital tjenester. Fremtidens kompetanse i ambulansetjenesten må gjenspeile tjenestens langsiktige behov og bærekraft. Vi skal kartlegge dagens status, foreslå framtidig krav og beskrive innspill til utdanningsstrategi Kjøreskole Til: Direktørmøte i Helse Vest, juni 2021 Dato: 12.05.2021 Arkivref: 2021/316 - 4781/2021 Kjøreopplæring for utrykningskjøretøy i Helse Vest Status. Nettverk etableres i 2022 Bakgrunn for saka starta i regionalt fagdirektørmøte 2018, der Helse Stavanger, på vegner av RAKOS, foreslo å etablere ein felles kjøreskule for utrykningskjøretøy i Helse Vest (sak 85/18, 59/19 og 7/21). Fagdirektørane bad då om ein utgreiing av kjøreopplæringa i Helse Vest og mandat blei gitt til RAKOS september 2019. Utgreiinga blei presentert i fagdirektørmøtet den 14. januar 2021 og den viset at Helse Bergen er det einaste helseføretak i regionen som har ein godkjent autorisert kjøreskule. Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger er avhengig av hjelp frå andre helseføretak for å utdanne sjåførar i utrykkingskjøring. Helse Vest RHF har på bakgrunn av utgreiinga spurt Helse Bergen om dei er i stand til å drifta ein felles regional kjøreskule for dei fire helseføretaka i regiona. Svaret frå Helse Bergen er vedlagt dette notat, og det er skissert tre forskjellig modeller for korleis kjøreopplæringa kan organiserast. Helse Vest RHF tilråder å realisere modell nr. 2 frå Helse Bergen, som er ein desentralisert modell der Helse Bergen utviklar og driftar ein køyreskule for Helse Vest med instruktørarar tilsett lokalt i det enkelte helseføretak. Felles opplæringssystem i HLR og AHLR i Helse Vest I perioden 1. februar til 30. juni 2021 ble prosjektet Felles opplæringssystem i HLR og AHLR i Helse Vest gjennomført. Sluttdokumentet med anbefalinger skal gjennomgå noen strukturelle endringer før dette presenteres på et møte hos fagdirektørene i Helse Vest. -Prosjektets anbefalinger for et felles opplæringssystem i HLR og AHLR ble presentert under RAKOS’ regionsamling, Flesland, 1. og 2. desember 2021. Forslag til tilråding Direktørmøte stiller seg bak modell nr. 2 og ber Helse Bergen om å starta arbeidet med å etablere og utvida kjøreskulen sin til å inkludera Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Heino A, Raatiniemi L, Iirola T, Meriläinen M, Liisanantti J, Tommila M,

The development of emergency medical services benefit score: a European Delphi study.

Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2021 Oct 16;29(1):151. Epub 2021 okt 16

PMID:
34656149
Ajmi SC, Kurz MW, Ersdal H, Lindner T, Goyal M, Issenberg SB, Vossius C

Cost-effectiveness of a quality improvement project, including simulation-based training, on reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis.

BMJ Qual Saf 2021 Oct 01. Epub 2021 okt 1

PMID:
34599087
Finstad AS, Ballangrud R, Aase I, Wisborg T, Romundstad LG, Bjørshol CA

Is simulation-based team training performed by personnel in accordance with the INACSL Standards of Best Practice: Simulation

Adv Simul (Lond) 2021 Sep 26;6(1):33. Epub 2021 sep 26

PMID:
34565483
Druwé P, Monsieurs KG, Gagg J, Nakahara S, Cocchi MN, Élo G, van Schuppen H, Alpert EA, Truhlár A, Huybrechts SA, Mpotos N, Paal P, BjØrshol C, Xanthos T, Joly LM, Roessler M, Deasy C, Svavarsdóttir H, Nurmi J, Owczuk R, Salmeron PP, Cimpoesu D, Fuenzalida PA, Raffay V, Steen J, Decruyenaere J, De Paepe P, Piers R, Benoit DD,

Impact of perceived inappropiate cardiopulmonary resuscitation on emergency clinicians' intention to leave the job: Results from a cross-sectional survey in 288 centres across 24 countries.

Resuscitation 2021 01;158():41-48. Epub 2020 nov 20

PMID:
33227397
Ajmi SC, Aase K

Physicians' clinical experience and its association with healthcare quality: a systematised review.

BMJ Open Qual 2021 11;10(4).

PMID:
34740896
Grøan M, Ospel J, Ajmi S, Sandset EC, Kurz MW, Skjelland M, Advani R

Time-Based Decision Making for Reperfusion in Acute Ischemic Stroke.

Front Neurol 2021;12():728012. Epub 2021 nov 1

PMID:
34790159
Utfyllende informasjon

Lokal hjertestansrapport https://helse-stavanger.no/seksjon/rakos/PublishingImages/Sider/Hjertestansregister-RAKOS/%C3%85rsrapport%20pre-og%20inhospitalt%20hjertestansregister%202020.pdf

Øvstebø AMM, Braut GS, Bjorshol CA.

Taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson – helseforskningsloven hindrer oss. Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen. 2021.

2021

Forskningsprosjekter

TW Lindner er biveileder for Soffien Ajmi - Effects of simulation-based training in management of acute stroke

Martin Kurz, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Veileder for ph.d.-stipendiat Anne Strand Finstad

Conrad Arnfinn Bjørshol, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Pro Hems Study

Geir Arne Sunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
AMK SIMULATOR

Thomas Werner Lindner, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Validation of capillary lactate blood measurement

Jon-Kenneth Heltne, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Medlem fagråd nasjonal hjertestans register

Thomas Werner Lindner, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Leder Fagrådet i Sammen redder vi liv

Conrad Arnfinn Bjørshol, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Situasjonsforståelse ved hjertestans utenfor sykehus

Thomas Werner Lindner, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

Situasjonsforståelse ved hjertestans utenfor sykehus Det er vanskelig for publikum å gjenkjenne hjertestans utenfor sykehus, noe som kan skyldes manglende situasjonsforståelse. Vi kjenner heller ikke til tidligere publiserte artikler på målinger av situasjonsforståelse ved hjertestans utenfor sykehus, noe som antyder at det kan være et behov for forskning på dette området. Publikum representerer det første og viktigste leddet i behandlingen av hjertestans utenfor sykehus, der muligheten for å redde flest liv er størst. I Oslo startes det hjerte-lungeredning (HLR) på 12-13% av pasienter med hjertestans utenfor sykehus før kontakt med medisinsk nødtelefon 113, til tross for at 89% av befolkningen er opplært i førstehjelp. Hvorfor klarer ikke flere å starte HLR selv om de er opplært i å gi HLR? Er det fordi opplæringen de har fått ikke gir dem tilstrekkelig situasjonsforståelse i en hjertestanssituasjon? Vår hypotese er at opplæring i HLR ikke gir tilstrekkelig situasjonsforståelse til å gjenkjenne hjertestans utenfor sykehus. Fagrådet i Sammen redder vi liv Oversikt over avgitte råd og uttalelser 2021 • Forskningsstrategi for Sammen redder vi liv 2021-2023. • Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Nasjonal veileder. Lekfolk skal utføre hjerte-lunge-redning (HLR) som normalt under covid-19-pandemien. • Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Nasjonal veileder. Akutthjelpere bør brukes på voksne pasienter ved høy smitterisiko, dersom akutthjelperne har tilstrekkelig smittevernutstyr. • Ved HLR-trening bør det primært trenes på brystkompresjoner. Trening på munn-til-munn-metode frarådes. • Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Nasjonal veileder. Praktisk trening i akuttmedisin (inkludert HLR-kurs). • Norsk resuscitasjonsråd/Norsk førstehjelpsråd/Sammen redder vi liv. Faglig anbefaling. Anbefalinger for basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien. • Helsedirektoratet. Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening. Annet • Fagrådet har en egen nettside hvor agenda og møtereferat publiseres fortløpende: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/sammen-redder-vi-liv • Fagrådet har deltatt i markeringen av Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober sammen med Gjensidigestiftelsen og Laerdal Medical. • Sammen redder vi liv har hatt mange mediaoppslag i 2021, noen av disse kommer fra fagrådet. Noen av de mest sentrale nyhetene i 2021 er listet i vedlegget. • Bjørshol CA, Nordseth T, Green TB, Kvam A, Kummen L, Kramer-Johansen J, Sollid S. Flere helseorganisasjoner: – Vi skal fortsatt gjøre hjerte- og lungeredning ved hjertestans. Også hos barn. Nettavisen Norsk Debatt 05.03.21 Kort egenvurdering av fagrådets arbeid Sammen redder vi liv har hatt utfordringer også i 2021 på grunn av koronapandemien. Det har vært store restriksjoner på samlinger, reiser og møter, det samme gjelder også for mange av delprosjektene. Vi har klart å gjennomføre 7 fagrådsmøter, samt deltatt i møter om smittevernråd for førstehjelpskurs og -øvelser. Vi har også fått mange nyhetsoppslag om førstehjelp. MAJOR INCIDENCE RAPORTING I januar 2018 overtok RAKOS ansvar og eierskap for websiden og database om Major Incidence Reporting I 2021 ble nettsiden http://majorincidentreporting.net gjort ferdig. I tilknytning til nettsiden ble det publisert en nyutviklet database løsning. RAKOS overtok driftsansvaret for majorincident.net i 2019. I løpet av 2021 har databasen blir ferdigstilt og den ble publisert i desember 2021. Formålet med nettsiden og databasen er å samle informasjon om hvordan store hendelser, som krever mye ressurser, blir håndtert. Når data er samlet, kan de brukes til forskning og erfaringslæring omkring håndtering av store hendelser og bedre bruk av ressurser. For å kunne registrere hendelser, må man opprette en konto på https://base.majorincidentreporting.net/index.php.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Lena Heimvik

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler