Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Virksomheten til Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) finansieres gjennom grunnbevilgning og spesielle prosjektmidler fra Helse Vest (Strategisk satsing på rusmiddelforskning i Helse Vest 2009 - 2013), egenfinansiering fra Helse Stavanger og prosjektmidler fra Helsedirektoratet. I tråd med tanken om at KORFOR skal være en regional nettverksorganisasjon benyttes over halvparten av vårt samlede budsjett til forskningsaktiviteter i de andre helseforetakene i regionen og hos private ideelle institusjoner innenfor rusfeltet. Nasjonalt er det etablert nære samarbeidslinjer til andre forskningsmiljø, og da særlig til SERAF, UiO. Det er også etablert et Advisory Board gjennom engasjement av fire personer i deltids gjesteforsker-stillinger: Professor Fanny Duckert (SERAF/UiO), Professor Emeritus Mats Berglund (Malmø), Professor Susan Michie (London University College) og Professor Robert West (Chief Ed. i Addiction – høyest rangerte tidsskrift innen vårt felt). I august 2011 ble det avholdt en workshop om avhengighet og identitet. Identitetsendring er et viktig tema i mange av forskningsprosjektene som KORFOR er involvert i. Innleggene fra workshopen skal videreutvikles slik at de kan publiseres som et eget supplement til Addiction i 2012. Pr. 2011 er det i gang 8 ph.d. prosjekt og 1 post.doc. prosjekt med ulik KORFOR-relatert finansiering. I 2011 er det publisert 4 artikler i tidsskrift med referee-ordning og 3 artikler er allerede akseptert for publisering i 2012. Utvikling av et kvalitetsregister for rusbehandling er en av KORFOR sine viktige oppgaver. Kvalitetsregisteret for rusbehandling skal bidra til å bedre behandlingsinnsatsen ved å gi innsikt i hvordan ulike dimensjoner i et behandlings- og misbruksforløp står i forhold til brukers egen aktivitet og hvordan dette påvirker mestring. I forskningen bygger vi opp en prosjektportefølje hvor prosjektene har det til felles at det er prospektive forløpsstudier, med rekruttering av en stor og variert pasientpopulasjon. For å drive denne typen forskning bygger vi opp en infrastruktur i forhold til personell (forskningsassistent som holder tett kontakt med et stort antall pasienter over lang tid), og et system for kontinuerlig datafangst og datalagring. Utvikling av denne prosjektporteføljen skjer i et nært samarbeid med vårt Advisory board. KORFOR har deltatt i grunnlagsarbeidet for utarbeiding av Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken som kommer i 2012. Vi har levert en oppdatert rusreform evaluering, en kunnskapsoppsummering og beskrivelser av typiske endringsløp på rusfeltet. KORFOR har også bidratt i utvikling og implementering av BrukerPlan i Helse Stavanger og i Helse Fonna sitt foretaksområde. Nå implementeres BrukerPlan også i andre deler av landet. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. Helsedirektoratet har bevilget midler til dette utviklingsarbeidet. KORFOR bidrar også når det gjelder å legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i tjenesteutvikling og med kunnskap om viktigheten av selvhjelp og selvhjelpsarbeid knyttet til rusproblematikk. Personer med brukererfaringer deltar også som medforskere i forskningsprosjekt. Helse Stavanger og Helse Bergen er medlem av det WHO affilierte nettverket av helsefremmende sykehus og helsetjenester (WHO-HPH). Dette har inspirert KORFOR til å engasjere seg i forskningsvirksomhet og fag- og tjeneste-utvikling, der rus- og avhengighet plasseres innenfor en ramme av livsstil og helse. I 2008 vedtok General Assembly i HPH å be om at KORFOR skulle ta på seg oppgaven å lede en såkalt Task Force innen temaet alkohol og alkoholintervensjoner i sykehus. Helsedirektoratet har bevilget midler til dette arbeidet. Det utvikles nå to internasjonale databaser: en erfaringsdatabase og en kunnskapsdatabase. KORFOR arrangerer og bidrar på konferanser og seminarer, er aktive i forhold til lokale og nasjonale media og har en omfattende undervisningsvirksomhet. KORFOR veileder også Mastergradsstudenter. Hjemmesidene til KORFOR var de tredje mest besøkte på Stavanger Universitetssjukehus i 2011. I 2011 er det blitt avholdt et eget regional formidlingsseminar med over 30 foredrag knyttet til alle de forskningsprosjektene KORFOR er en del av.

Vurdering ut fra senterets tredelte mandat: 1.Forskning: Et aktivt samarbeid med relevante kliniske miljø og forskningsmiljø i regionen og finansiering via grunnbevilgning og spesielle satsinger har gjort det mulig å få i gang et stort antall forskningsprosjekt, inkl. 8 phd. og 1 post.doc prosjekt. Utfordringen er å sikre den nødvendige faglige kvalitet og støtte for disse prosjektene. Det tilbys kvalitetssikring/støtte direkte fra senteret og fra relevante forskningsmiljø og de universiteter som prosjektene knyttes opp til. Det vil bli satset enda mer på forskning i samarbeid med kommunene. 2. Formidling: Gjennom forpliktende avtaler er etablert et godt system for å kunne tilby forelesere til både faste undervisningstilbud og tilfeldige kurs og konferanser. Det arbeides kontinuerlig med å bedre formidlingen via egen nettside. 3. Fag- og tjenesteutvikling. Fagpersoner tilknyttet senteret er meget aktive i fag- og tjenesteutvikling på alle nivå.

Senteret har en bemanning hvor tverrfaglighet er vektlagt (psykologer, sykepleiere, sosialantropolog, leger, statsviter og informasjonsfaglig/merkantile ressurser). I senteret er det god forskningskompetanse (fire ansatte med professor-kompetanse og en med førsteamanuensis-kompetanse) og god kompetanse i forhold til senterets øvrige oppgaver knyttet til kunnskapsformidling og bidrag til fag- og tjenesteutvikling.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
13 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer

Formidling

Pasienter og pårørende
 • RIO - jubileumskonferanse, foredrag. (Konferanse).
 • Forløpsforskning, foredrag. (Konferanse).
 • Debatt om avkriminalisering. (Seminar).
 • Publikumsforedrag. (Seminar).
Kommunehelsetjenesten
 • Forskningskurs, foredrag. (Kurs).
 • BrukerPlan - Rusdag - Stavanger. (Seminar).
 • Forskning - tvangsbehandling. (Seminar).
 • Fra idè til prosjekt - forskning for fastleger. (Seminar).
 • Sandnes kommune - innspill ruspol. handlingsplan. (Seminar).
 • Stavanger kommune - foredrag. (Seminar).
Spesialisthelsetjenesten
 • Tjenesteorganisering. (Konferanse).
 • presentasjon for nasjonal arbeidsgruppe retningslinjer for TSB. (Seminar).
 • SUS, Psyk - forskningsdagen, foredrag. (Seminar).
Helsepersonell
 • Formidling av forskningsaktiviteter i Helse Region Vest. (Konferanse).
 • Ruskonferanse i Helse Førde. (Konferanse).
 • HPH-konferanse key-note foredrag. (Konferanse).
 • Presentasjon og gjennomgang av Task Force erfaringsdatabase. Finnland. (Konferanse).
 • Presentasjon og gjennomgang av Task Force erfaringsdatabase, England. (Konferanse).
 • Ny viten om avhengighet. (Konferanse).
 • Roller, samarbeid og oppfølging av risikoutsatte barn. (Konferanse).
 • Avhengighet og doping - to sider av samme sak? -Antidoping Norge. (Konferanse).
 • Fagrådets årskonferanse - foredrag. (Konferanse).
 • Eldre og rus, foredrag. (Konferanse).
 • Fysisk aktivitet, foredrag. (Konferanse).
 • Brukermedvirkning i forskning, foredrag. (Konferanse).
 • Helse og livsstilssatsing i sykehus - for Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Hjernen og avhengighet - Hva vet vi. (Seminar).
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet - for ansatte i Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Nevropsykologiske perspektiver i forståelsen av avhengighet - implikasjoner for behandling. (Seminar).
 • Rus i et samfunnsperspektiv. (Seminar).
 • Rus og arbeidsliv. (Seminar).
 • Tjenesteorganisering - for HOD - Oslo. (Seminar).
 • Avhengighet og omsorgsevne. (Seminar).
 • BrukerPlan og LAR-pasienter - Bergen. (Seminar).
 • Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis - Forskningsdagene Stavanger. (Seminar).
 • Fastlegens journaler som forskningsarena. (Seminar).
 • Rusmedisin for ikke-medisinere. (Seminar).
 • Nevropsykologiske endringer ved rusmisbruk. (Seminar).
 • Helsedirektoratets internseminar - foredrag. (Seminar).
 • Boklansering - innlegg. (Seminar).
 • SIRUS- internseminar, foredrag. (Seminar).
 • KORFORs formidlingsseminar, tre foredrag. (Seminar).
Media
 • Doping - innganger, utbredelse og veier ut. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Puls: Heroin-assistert behandling. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK-Rogaland, fire ulike intervju. (Intervjuer/oppslag i media).
Politikere
 • BrukerPlan - Kommunal rusplan - Haugesund. (Konferanse).
 • Fastleger, rus og samhandling. (Seminar).
 • BrukerPlan - Tysvær. (Seminar).
 • Tidlig intervensjon - Sandnes. (Seminar).
 • Tjenesteorganisering på rusfeltet - Bergen. (Seminar).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Pedersen Bolette, Oppedal Kristian, Egund Lisa, Tønnesen Hanne

Will emergency and surgical patients participate in and complete alcohol interventions? A systematic review.

BMC Surg 2011;11():26. Epub 2011 sep 23

PMID:
21943382
Koleib, Hanan

Gravide rusavhengige. En vurdering av kunnskapsstatus og behandlingstilbud

KORFOR - rapporter 2011

Lid, Torgeir Gilje

Talking about alcohol

Poster på Nordisk kongress for allmennmedisin i Tromsø

Lid, Torgeir Gilje

Sustainable strategies for identification of alcohol problems in general practice

Poster på Nordisk kongress for allmennmedisin i Tromsø

Enoksen, Espen Andreas

Kvalitetssatsing på helse og livsstil

Poster på Helse Vest sin kvalitetskonferanse

Hagen, Egon

Nevropsykologiske endringsprosesser ved rusmiddelmisbruk - Effekten av kognitiv rehabilitering på forløp og behandlingsutfall

Poster på Vettre seminaret

Enoksen, Espen Andreas

Ut av avhengigheten - organisatoriske og interorganisatoriske utfordringer i arbeidsprosessen

Poster på Vettre seminaret

Nesvåg, Sverre

Tid som dimensjon i dagliglivet til alvorlig rusavhengige personer

Poster på Vettre seminaret

Arvid Skutle mfl.

Forekomst av AD/HD blant pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48 (9): 863-868

Lid, Torgeir Gilje m.fl.

Alcohol problems in general practice - follow-up after alcohol related hospital admissions

Poster på HPH konferansen i Finnland

Vossius, C. m.fl.

The Stavanger Wet House

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 28: 279-282

Oppedal, K. m.fl.

Hazardous drinkers in Norwegian hospital – a cross-sectional study of prevalence and drinking patterns among somatic patients.

Norsk Epidemiologi 21: 93-98

Larsen, T. & Sagvaag, H.

Brukermedvirkning: Mer enn fordeling av makt i tjenesteutvikling. Kapittel i: Samarbeidsforsking i praksis – erfaringer fra HUSK

Johannessen, A. m.fl, (red.), Universitetsforlaget 2011

Forskningsprosjekter

Gravide rusmiddelavhengige - En vurdering av kunnskapsstatus og behandlingstilbud

Hanan Koleib, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2010 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet

Lisbeth Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Amfetamin og psykose

Else-Marie Løberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Stavanger Wet House

Corrina Vossius, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
ADHD ved rusavhengighet

Eli Torhild Bu, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Brukermedvirkning i forskning

Ingrid Elin Dahlberg og Pål Berger, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Foreldre og barns rusmiddelbruk

Anne Bolstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Booster-studien

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Naltrexon-depot

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Nordisk tjenesteforskning

Espen Andreas Enoksen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i tidsopplevelse etter russtopp

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Identitet og avhengighet

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Fysisk aktivitet i behandlingsstart

Asgeir Mamen, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Rusindusert psykose

Tore Berge, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2008 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Scandin Ancle

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholintervensjon i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Tidlig hjelp til spedbarn i krise

Kathrine Kloppen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Tone Larsen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Familieinvolvering i rusbehandlin

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Kognitiv fungering blant benzodiazepinavhengige

Svein Skjøtskift, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Oppmerksomhetstrening ved benzoavhengighet

Kari Ravnanger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Rus-epidemiologi

Jens Skogen, Helse Fonna HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Nevrokognitive endringer etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Barn, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2010 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Motivasjonsutvikling i behandlingsstart

Janne Årstad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2010 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Inger Kari Nerheim

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler