Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Virksomheten til KORFOR finansieres gjennom grunnbevilgning og spesielle prosjektmidler fra Helse Vest, Strategisk satsing på rusmiddelforskning i Helse Vest 2009 - 2013), egenfinansiering fra Helse Stavanger og prosjektmidler fra Helsedirektoratet og SERAF, UiO. I tråd med tanken om at KORFOR skal være en regional nettverksorganisasjon benyttes over halvparten av vårt samlede budsjett til forskningsaktiviteter i de andre helseforetakene i regionen og hos private ideelle institusjoner innenfor rusfeltet med avtale med Helse Vest. Utvikling av et kvalitetsregister for rusbehandling er en av KORFOR sine viktige oppgaver. Kvalitetsregisteret for rusbehandling skal bidra til å bedre behandlingsinnsatsen ved å gi innsikt i hvordan ulike dimensjoner i et behandlings- og misbruksforløp står i forhold til brukers egen aktivitet og hvordan dette påvirker mestring. Målsettingen er å utvikle et regionalt register som i neste runde kan vurderes for nasjonal implementering. KORFOR (senterorganisasjonen) er i ferd med å bygge opp en stor prosjektportefølje innenfor to hovedtema: 1.Prospektive forløpsstudier med rekruttering av en stor og variert pasientpopulasjon ("Stavangerprosjektet om avhengighet"). I desember 2012 var 99 deltagere inkludert i prosjektet og målet er å nå 250 inkluderte i løpet av 2013. Det første delprosjektet om nevrokognitiv fungering er allerede etablert og flere nye delprosjekt starter våren 2013. For å drive denne typen forskning bygger vi opp en infrastruktur i forhold til personell som holder tett kontakt med et stort antall pasienter over lang tid, og et system for kontinuerlig datafangst og datalagring. 2. Identifikasjon og intervensjon overfor skjulte rusmiddelmisbrukere. Innefor dette temaet er det etablert prosjekt om identifiserings-/ intervensjonsstrategier i allmennpraksis, i somatiske sykehus og i kommunale helse- og velferdstjenester. Det er også etablert et nordisk komparativt prosjekt om organisatoriske rammevilkår for utvikling av denne typen tjenester. Innenfor KORFORs nettverksorganisasjon er det etablert forskningssamarbeid med virksomheter/forskere i hele regionen. Dette samarbeidet bygger på en gjensidig forståelse av hvordan ulike miljø, gjennom å ta ansvar for ulike forskningstema, bidrar til å dekke et bredt spekter av forksningsbehov. På flere felt er det også etablert og i ferd med å etableres samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. KORFOR har deltatt i grunnlagsarbeidet for utarbeiding av Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken som kom i juni 2012. Vi har levert en oppdatert rusreform evaluering, en kunnskapsoppsummering og beskrivelser av typiske endringsløp på rusfeltet. KORFOR deltar også i arbeidsgruppen som Helsedirektoratet har nedsatt som skal utarbeide «Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere» og "Veileder for lokalt rusarbeid og psykisk helsearbeid". KORFOR har også bidratt i utvikling og implementering av BrukerPlan. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. Våren 2012 presenterte KORFOR resultater fra en landsrepresentativt kartleggingsundersøkelse i forbindelse med Stortingsmeldingen om ruspolitikken i Norge. KORFOR arrangerer og bidrar på konferanser og seminarer, er aktive i forhold til lokale og nasjonale media og har en omfattende undervisningsvirksomhet. Vi var stolte av å være en del av vertskapet når The Kettil Bruun Society (KBS) avholdt årets konferanse i Stavanger i perioden 4. til 8. juni. KBS er et internasjonalt fora av forskere som jobber med sosiale aspekter ved alkoholbruk og avhengighet til rusmidler.

Vurdering ut fra senterets tredelte mandat: 1.Forskning: Et aktivt samarbeid med relevante kliniske miljø og forskningsmiljø i regionen og finansiering via grunnbevilgning og spesielle satsinger har gjort det mulig å få i gang et stort antall forskningsprosjekt, inkl. 8 phd. og 1 post.doc prosjekt. Utfordringen er å sikre den nødvendige faglige kvalitet og støtte for disse prosjektene. Det tilbys kvalitetssikring/støtte direkte fra senteret og fra relevante forskningsmiljø og de universiteter som prosjektene knyttes opp til. Det vil bli satset enda mer på forskning i samarbeid med kommunene. 2. Formidling: Gjennom forpliktende avtaler er etablert et godt system for å kunne tilby forelesere til både faste undervisningstilbud og tilfeldige kurs og konferanser. Det arbeides kontinuerlig med å bedre formidlingen via egen nettside. 3. Fag- og tjenesteutvikling. Fagpersoner tilknyttet senteret er meget aktive i fag- og tjenesteutvikling på alle nivå.

Senteret har en bemanning hvor tverrfaglighet er vektlagt (psykologer, sykepleiere, sosialantropolog, leger, sosionom, statsviter og informasjonsfaglig/merkantile ressurser). I senteret er det god forskningskompetanse (fire ansatte med professor-kompetanse og en med førsteamanuensis-kompetanse) og god kompetanse i forhold til senterets øvrige oppgaver knyttet til kunnskapsformidling og bidrag til fag- og tjenesteutvikling.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
41 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer

Formidling

Pasienter og pårørende
 • Hva skjer i hjernen ved rusmisbruk. (Kurs).
 • Spilt inn undervisningsfilm. Opplæringsprogram for pårørende. (Veiledning).
Kommunehelsetjenesten
 • Foredrag «Alkoholintervensjoner hos fastlegen – mellom screeningtiltak og blinde flekker» på kurset Legekontoret som arena for. (Kurs).
 • Skien, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Oslo, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Hamar, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Harstad, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Trondhjem, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Bergen, Brukerplan-opplæring. (Kurs).
 • Tid og avhengighet, forskerkurs for allmennleger. (Kurs).
 • Stavanger, Rus og hjerne. (Kurs).
 • Stavanger, Nevropsykologi og behandling. 4 Workshops. (Kurs).
 • Haugesund, Foredrag Rusdag. (Konferanse).
 • Stavanger, Foredrag rusdag. (Konferanse).
 • Haugesund, Brukerplan resultater. (Konferanse).
 • Primærmedisinsk uke - paralellseminar. (Konferanse).
 • Sandefjord, Brukerplan-resultater. (Seminar).
 • Bergen, Foredrag Rusdag. (Seminar).
 • Stavanger, Allmennlegeutvalget. «Skal fastlegen finne alle som drikker for mye?». (Seminar).
 • Presentasjon kunnskapsoppsummering «Motivasjon og endring hos personer med rusmiddelproblematikk. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for ansatte ved Sandnes kommune. (Seminar).
 • Nasjonalt BrukerPlan-seminar. (Seminar).
 • Lokalt BrukerPlan-seminar Sandnes. (Seminar).
Spesialisthelsetjenesten
 • Opplæring av utvalgte instanser i bruken av prototypen for verifisering av parametre innenfor ulike instanser knyttet til Kval. (Kurs).
 • Fastlegen og ruspasienten, foredrag på fagmøte LAR ved Psyk.divisjon, Helse Stavanger, 9.oktober 2012. – for ansatte i LAR. (Kurs).
 • Rus og hjerne. (Kurs).
 • AKAN-kurs. (Kurs).
 • Sola, foredrag flerfamiliegrupper. (Seminar).
 • Presentasjon kunnskapsoppsummering «Motivasjon og endring hos personer med rusmiddelproblematikk:. (Seminar).
 • Hvordan anvende nevropsykologisk kunnskap i kliniske miljøer. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for ansatte ved PUT Stavanger. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for AMC2 og andre postledere ved SUS, psyk div. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for ansatte ved PUT Sandnes. (Seminar).
 • Injiseringskultur-foredrag. (Seminar).
Helsepersonell
 • «Kan tidlig hjelp også gi mer hjelpeløshet? En utforsking av dilemmaer, muligheter og utfordringer ved tidlig intervensjon på. (Konferanse).
 • Buskerud, Rusforum, helse og sosial. (Konferanse).
 • Bergen (i regi av RBUP øst og sør): Mødres opplevelse av å ha fått et prematurt barn. Med fokus på helsevesenets oppfølging i. (Konferanse).
 • Forekomst av omsorgssvikt av barn i Norden. Presentasjon på Den 7. nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgs. (Konferanse).
 • Trondheim, Forekomst av omsorgssvikt av barn i Norden. Presentasjon på konferansen "Gjerne hjerne - fra kart til terreng". Nor. (Konferanse).
 • The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study. (Seminar).
 • Fastlegen og ruspasienten, foredrag på internundervisning, Oslo kommunale legevakt, 12.september 2012. – for ansatte le. (Seminar).
 • Forskningsdagene Høyskolen i Sogn og fjordane: Hvordan tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom brukere og personell i tje. (Seminar).
 • Nevropsykologiske endringer ved rusmisbruk. (Seminar).
 • Rusmedisin for ikke-medisinere. (Seminar).
 • Stavanger, Ny viten om avhengighet. (Seminar).
 • Stavanger, Barnevernsdagene. (Seminar).
 • «Hvordan gi spørsmål knyttet til alkohol en naturlig plass i fastlegens arbeid». (Seminar).
 • Om nevropsykologi for ansatte ved K46. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for ansatte ved OBS – teamet. (Seminar).
 • Dilemmaer, muligheter og utfordringer ved tidlig intervensjon på et legesenter. (Seminar).
 • Os, Forekomst av omsorgssvikt av barn i Norden. Presentasjon seminar for Uni helse. (Seminar).
 • Mindfulness nyttig i klientrettet arbeide og for terapeuten selv? Målgruppe; helsearbeidere og ansatte ved NAV. (Seminar).
Media
 • Dagens Medisin Arena, Oslo. Seminar med tema Avhengighet. Foredrag «Skal fastlegen finne alle som drikker for mye?». (Seminar).
 • Rus og samfunn, intervju. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Puls; kvalitet i rusbehandlingen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Stavavanger Aftenblad. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dalane Tidende. (Intervjuer/oppslag i media).
Politikere
 • Ålgård, Brukerplan resultater. (Seminar).
 • Sola, Brukerplan resultater. (Seminar).
 • Oslo, Brukerplan resultater. (Seminar).
 • Sauda, Brukerplan resultater. (Seminar).
 • Stortinget - seminar. (Seminar).
 • Stavanger, Storbynettverk, politikere og administrative ledere. (Seminar).
 • Stortinget - høring i helse og omsorgskom. (Seminar).
Andre
 • Arbeidsliv og rus. (Kurs).
 • Publikumsforedrag Forskningsdagene, Psyk.divisjon, Helse Stavanger, «Alkohol og helse – hva skal fastlegen gjøre?», 26.septemb. (Seminar).
 • Innlegg på forskerseminar UiS, programområdet for rusmiddelforskning:. (Seminar).
 • Sola, Helse- og sosialsjefsseminar. (Seminar).
 • Jørpeland, Senioruniversitetet. (Seminar).
 • Bryne, Senioruniversitetet. (Seminar).
 • Stavanger, IOGT, Forståelse av avhengighet. (Seminar).
 • Sammenhengen mellom bruk av rusmidler og psykisk helse blant ungdom. (Seminar).
 • Om nevropsykologi for innsatte og ansatte ved Stavanger fengsel. (Seminar).
 • Friomsorgen i region sørvest. (Seminar).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Brukermedvirkning i forskning, foredrag. (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde. Tema: Teori og forskning om brukarmedvirkning. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • Kursleder for emnekurset Alvorlige rusproblemer, på Primærmedisinsk uke, 24. og 25. oktober 2012. – videre- og etterutdanning. (Kurs).
 • Foredrag «Alkohol som kompliserende faktor» på emnekurset Alvorlige rusproblemer på Primærmedisinsk uke, 24. oktober 2012. (Kurs).
 • Grunnkurs i forebyggende arbeid. (Kurs).
 • Alkoholintervensjoner i sykehus tilknyttet HPH-nettverket. Presentasjon av erfarings- og kunnskapsdatabasen. (Konferanse).
 • Hvordan sikre barns og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling. (Konferanse).
 • Stavanger, KBS 2012 Paper: Presentasjon av KORFOR. (Konferanse).
 • KBS 2012 Paper: Motivational interviewing in treatment of substance related problems: the relationship between the. (Konferanse).
 • Anerkjennelse og identitet. (Konferanse).
 • Sola, LAR-nettverk, helse og sosial. (Konferanse).
 • Nasjonal LAR-konferanse, paralellseminar. (Konferanse).
 • Nasjonal konferanse for rusmestringsenhetene i fengsel. (Konferanse).
 • Oslo, Foredrag på seminar om eldre og alkohol. (Seminar).
 • Tønsberg, Seminar, Ny viten om avhengighet. (Seminar).
 • Fastlegeseminar - Schizifrenidagene. (Seminar).
Allmennheten - flere regioner
 • Seminar for styret i Rusbehandling Midt-Norge i regi av KORFOR. (Seminar).
 • 2 Intervju i sak om nye drikkemønstre VG. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Avhengighet og doping - to sider av samme sak? –Funkishuset Antidoping Norge. (Konferanse).
 • NRK-Rogaland, fire ulike intervju, Intervjuer/oppslag i media. (Intervjuer/oppslag i media).
 • «De vanskelige grensene». Kronikk om seksuelt misbruk av barn, Bergens Tidende. (Intervjuer/oppslag i media).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Skogen Jens Christoffer, Knudsen Ann Kristin, Mykletun Arnstein, Nesvåg Sverre, Øverland Simon

Alcohol consumption, problem drinking, abstention and disability pension award. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT).

Addiction 2012 Jan;107(1):98-108. Epub 2011 sep 21

PMID:
21707810
Lid Torgeir Gilje, Oppedal Kristian, Pedersen Bolette, Malterud Kirsti

Alcohol-related hospital admissions: missed opportunities for follow up? A focus group study about general practitioners' experiences.

Scand J Public Health 2012 Aug;40(6):531-6. Epub 2012 aug 16

PMID:
22899559
Lid Torgeir Gilje, Malterud Kirsti

General practitioners' strategies to identify alcohol problems: a focus group study.

Scand J Prim Health Care 2012 Jun;30(2):64-9.

PMID:
22643149
Oppedal Kristian, Møller Ann Merete, Pedersen Bolette, Tønnesen Hanne

Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery.

Cochrane Database Syst Rev 2012;7():CD008343. Epub 2012 jul 11

PMID:
22786514
Skjøtskift, S., Opheim, A., Daltveit, JT

Alkoholproblemer. i: Dahl, Alv A., & Aarre, Trond F., (red) Praktisk psykiatri.

Oslo: Fagboklaget Kap. 14, 339-357

Bu, E.T.H., Skutle, A., Dahl, T., Løvaas, E. & Van de Glind

Validering av AD/HD screeninginstrumentet ASRS-v1.1 i forhold til pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, nr 11, 1067-1073

Christiansen, Å.

Tidlig intervensjon ved rusrelaterte lidelser i sykehus.

. i: Biong, S. & Ytrehus, S. (red). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo:Akribe. Kap. 8, 165-185

Skjøtskift, S.

Rusmidlenes virkninger og skadevirkninger.

i: Biong, S. & Ytrehus, S. (red). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo:Akribe. Kap. 5, 99-120

Nesvåg, S.

Ulike forståelser og perspektiver på problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.

i: Biong, S. & Ytrehus, S. (red). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo:Akribe. Kap. 3, 55-77

Årstad, J.

Motivasjon og endring hos personer med rusmiddelproblemer. En kunnskapsoppsummering om forståelse og anvendelse av motivasjonsbe

KORFOR-rapport 2012/2

Koleib, H.

Gravide rusmiddelavhengige. En vurdering av kunnskapsstatus og

KORFOR-rapport 1/2012

Lid TG

Tanker om motivasjon og endring.

Utposten nr 6, 2012.

Forskningsprosjekter

Alkohol og folkehelse

Jens Skogen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Oppmerksomhetstrening ved benzoavhengighet

Kari Ravnanger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Kognitiv fungering blant benzodiazepinavhengige

Svein Skjøtskift, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Familieinvolvering i rusbehandling

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Tone Larsen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Tidlig hjelp til spedbarn i krise

Kathrine Kloppen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholintervensjon i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Scandin Ancle

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Motivasjonsutvikling i behandlingsstart

Janne Årstad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2010 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Barn, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2010 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Fysisk aktivitet i behandlingsstart

Asgeir Mamen, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Avhengighet, annerkjennelse og identitet

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Nordisk tjenesteforskning

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Boosterstudien

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
ADHD ved rusavhengighet

Eli Torhild Bru, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Amfetamin og psykose

Else-Marie Løberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet

Lisbeth Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Jan Erik Nilsen

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler