Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Virksomheten til KORFOR finansieres gjennom grunnbevilgning og spesielle prosjektmidler fra Helse Vest, Strategisk satsing på rusmiddelforskning i Helse Vest (2009 - 2013), egenfinansiering fra Helse Stavanger og prosjektmidler fra Helsedirektoratet. I tråd med tanken om at KORFOR skal være en regional nettverksorganisasjon benyttes over halvparten av vårt samlede budsjett til forskningsaktiviteter i de andre helseforetakene i regionen og hos private ideelle institusjoner innenfor rusfeltet som har avtale med Helse Vest. KORFOR skal utforske og klargjøre samspillet mellom rusmiddelet, mennesket og omgivelsene. Dette gjør vi gjennom utvalgte forsknings- og tjenesteutviklingsprosjekter. I 2009 fikk Helse Stavanger v/ KORFOR som oppdrag å utvikle et kvalitetsregister for rusbehandling i Helse Vest. Kvalitetsregisteret for rusbehandling skal bidra til å bedre behandlingsinnsatsen ved å gi innsikt i hvordan ulike dimensjoner i et behandlings- og misbruksforløp står i forhold til brukers egen aktivitet og hvordan dette påvirker mestring. Basert på forskning, bidrag fra erfarne klinikere og brukere har vi utviklet flere versjoner som har vært gjenstand for omfattende utprøving. Datatilsynet har gitt Helse Stavanger konsesjon for midlertidig oppbevaring av data fra utprøvingen fram til 31.12. 2015. Vi har nå klar en Excel-basert registerversjon som kan brukes både i klinisk- og i forskningsøyemed innenfor helseforetakene i Helse Vest. Vår intensjon er å fremme Kvalitetsregister for rusbehandling i Helse Vest som et nasjonalt register. Før det kan implementeres på nasjonal basis må flere formelle og praktiske forhold avklares og finne sin løsning. I den videre prosessen vil vi videreføre nåværende arbeid ved å utvikle en web-versjon av registeret, tilby registeret som verktøy for intern kvalitetssikring/utvikling i enkelttiltak og som verktøy for datainnsamling i forskningsprosjekter. Vi ønsker fortsatt et nært samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer for medisinske kvalitetsregistre. KORFOR leder arbeidet med utvikling og implementering av BrukerPlan. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Dette arbeidet finansieres av Helsedirektoratet og skjer i et nært samarbeid med de 7 regionale kompetansesentrene som Helsedirektoratet har etablert på rusfeltet. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. I 2012 presenterte KORFOR resultater fra en landsrepresentativt kartleggingsundersøkelse i forbindelse med Stortingsmeldingen om ruspolitikken i Norge. I 2013 har over 100 kommuner gjennomført kartleggingen. Det forventes at dette tallet vil bli fordoblet i 2014. Vinteren 2014 publiseres en ny nasjonal rapport. KORFOR har et høyt antall forskningsprosjekter. Dette har vært mulig å få til på grunn av den strategiske satsingen innen rusforskning. 6 phd-prosjekter skal avsluttes i 2014, ett i 2015 og ett i 2016. Derfor vil publiseringen øke sterkt. Fremover ser vi et behov for at forskningsinnsatsen blir mer spisset. Dette er viktig i forhold til å posisjonere oss bedre i forhold til åpne utlysninger regionalt, nasjonalt og EU-midler. To tema vil bli prioritert: 1. Prospektive forløpsstudier: et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige (endringer i executive funksjoner, tidsopplevelser, motivasjon og endringsatferd, anerkjennelse og recovery, mm). Avgrensede RCT for evaluering av tiltak/metoder som kan påvirke forløpene (første delstudie: fysisk trening og kognitiv fungering. Flere delstudier vil bli utviklet og flere forskningssentra vil bli invitert med i studien. 2. Alkohol-studien: Arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk: viktigste utfallsmål: 1. økt tilgjengelighet – redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk 2. styrket evne til egen-endring.Det er nå tre delstudier i prosjektet; alkoholproblematikk i allmennpraksis, Scandin Ancle prosjektet (forebygging av alkorelaterte komplikasjoner etter kirurgi) og en tverrfaglige intervensjonsstudie. flere delstudier er under utvikling.

KORFOR er aktive når det gjelder kompetansespredning. Arbeidet skjer på mange og ulike arenaer i egen region. Men vi er også aktive på nasjonale arenaer. På et felt hvor det finnes mange arenaer for kompetansespredning har vi i stor grad prioritert å bidra på disse arenaene heller enn å arrangere egne kurs, seminarer og konferanser. Alle som er tilknyttet KORFOR i forhold til forsknings- og tjenesteutviklingsaktiviteter skal også bidra med kompetansespredning i forhold til sine spesialområder. Dette gjør at innholdet i undervisning og informasjonsvirksomhet gjenspeiler og blir konsentrert rundt tema som er sentrale forsknings- og tjenesteutviklingsaktiviteter i KORFOR. Selv om listen over aktiviteter kan virke imponerende, får vi nok den mest korrekte rapporteringen fra de i KORFOR som er tilknyttet Helse Stavanger. Vi må bli flinkere til å fange opp undervisning og informasjonsvirksomhet som utføres av personer som er tilknyttet KORFOR i de andre helseforetakene. Aktivitetene retter seg mot svært mange ulike grupper av helsepersonell, mot andre sektorer i samfunnet og mot allmennheten. I 2013 har KORFOR også deltatt i arbeidet med å utarbeide faglige retningslinjer for TSB, utarbeide kvalitetsindikatorer for psykisk helse og rus i kommunene og veileder for psykisk helse og rus i kommunene. Dette er arbeid som er ledet av Helsedirektoratet. KORFOR er også representert i referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB og ser fram til et nært samarbeid med denne tjenesten. I 2014 vil vi satse spesielt på å styrke kompetansespredningen i Helse Fonna. Helse Fonna vil også bli sterkere representert i referansegruppen til KORFOR.

I 2013 er både KORFOR og den strategiske satsingen innenfor rusforskning blitt evaluert. I evalueringen av de regionale kompetansesentrene som ble foretatt av KPMG konkluderes det med at KORFOR har en bevisst tenkning rundt nettverksorganisering og synes å ha lyktes godt med å etablere et godt samarbeid med relevante kliniske miljø og forskningsmiljø i regionen. Kompetanseprofilen blant senterets ansatte vurderes til å være relevant og god. Videre vurderes KORFOR til å ha høy kompetanse innenfor forskning, kunnskapsformidling og fag- og tjenesteutvikling. Det konkluderes også med at det er rimelig å anta at dersom den strategiske satsingen ikke videreføres, vil dette ha implikasjoner for senterets mulighet for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå innen forskning. Styrkene til KORFOR knyttes til kompetanse, forskning og undervisning. Svakheter knyttes til regional kompetansespredning. For ytterligere å involvere fagmiljø, og da særlig innenfor forskning og kunnskapsformidling, anbefales at KORFOR satser videre på nettverksbygging, særlig med fokus på fagmiljø som per i dag ikke, eller bare i liten grad, er inkludert i dagens nettverk, eksempelvis Helse Fonna HF. Videre anbefales det at KORFOR systematiserer dokumentasjon av undervisnings- og formidlingsaktiviteter hos sine samarbeidsaktører. Dette vil tydeliggjøre all undervisnings- og formidlingsaktiviteter som springer ut av forskningen tilknyttet senteret, og ikke minst, avdekke eventuelt udekkede behov. Evalueringen av den strategiske satsingen innen rusforskning ble gjennomført av en ekstern evalueringskomite med tre medlemmer på oppdrag fra Det regionale samarbeidsorganet. Komiteen vurderte samlet sett at den strategiske satsingen innen rusforskning har vært vellykket, der det klinikk- og pasientnære hele tiden har vært sentralt. Det er i evalueringsrapporten imidlertid pekt på noen områder som Det regionale samarbeidsorganet bør følge opp, blant annet: 1. Selv om satsingen har vært vellykket er det fortsatt behov for styrking, og det anbefales å forlenge satsingen i første omgang til to nye femårsperioder. 2. Komiteen anbefaler at Helse Vest i større grad bør utlyse og konkurranseutsette midlene for å kunne styre kvalitet og relevans. 3. Komiteen anbefaler at det åpent utlyses post-doc stillinger for at i alle fall noen innen gruppen som nå har gjennomført doktorgrad får mulighet til ytterligere kvalifisering. 4. Det anbefales at en i en videre satsing samler innsatsen om noen mer avgrensede områder. 5. Komiteen anbefaler at en forsterker kravet om relevans for behandling av rusrelaterte problemer. 6. Komiteen anbefaler at det gjøres en egen evaulering av kvalitetsregisteret innen rusområdet. Det regionale samarbeidsorganet behandlet evalueringsrapporten i møte 28 november 2013 og fattet følgende vedtak: - Det regionale samarbeidsorganet ber sekretariatet arrangere eit møte med satsinga si leiing for å kartlegge status for forskingsproduksjon(doktorgrader og artiklar med fagfellevurdering) og for å sjå på tiltak som kan styrkje søknadane frå dette miljøet slik at dei kan nå opp i konkurransen om dei søkbare midlane. - Det regionale samarbeidsorganet vedtek å forlenge satsinga ut 2014, og vil avvente ei tildeling utover dette til det er lagt fram ein handlingsplan frå satsinga med tiltak for å styrkje forskingsproduksjonen og søknadar om forskingsmidlar frå miljøet. Samarbeidsorganet ønskjer informasjon om framdrifta i aprilmøtet i 2014, og ei ny sak om vidare tildeling til satsinga i juni 2014. - Ei tildeling utover 2014 vil i hovudsak følgje råda frå den eksterne evalueringskomiteen, med konkurranseutsetjing av midlane og bruk av eksterne komitear for vurdering av innkomne søknader. - Det regionale samarbeidsorganet ber sekretariatet vidareformidle evalueringskomiteen si tilråding om å utføre ei eiga evaluering av rusregisteret til Helse Vest RHF. Både evalueringen av de regionale kompetansesentrene og evalueringen av den strategiske satsingen innenfor rusforskning har vært svært nyttige for oss i KORFOR. Når det gjelder forbedringsområder peker de to evalueringene på ulike områder.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
15 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
14 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
38 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
20 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • "Mindfulness som stressmestringsstrategi". (Konferanse).
 • Brukermedvirkning i forskning. (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 8 ukerskurs for legemiddelavhengige våren 2013. Bergen. (Kurs).
 • Hva virker i rusbehandling - Høyskolen Stord/Haugesund. (Kurs).
 • Rus og hjerne, Ansatte og pasienter Veksthuset Rogaland. (Seminar).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet, Pårørendedag Veksthuset, Sandnes. (Seminar).
 • "Individuelle eller relasjonelle løsninger? Teoretiske perspektiver på arbeid med pårørende" Innlegg på fagmøte på Pårørendesent. (Seminar).
Helsepersonell - alle regioner
 • Mot en bättre misbruksvård - Stockholm. (Konferanse).
 • Nasjonal konferanse for rusmestringsenhetene i fengsel. (Konferanse).
 • Nye organisasjonsformer på rusfeltet, Health 2013, Oslo. (Konferanse).
 • Rus og psykisk lidelse, Fagrådets årskonferanse, Oslo. (Konferanse).
 • Nye arenaer-nye metoder, skjult alkoholmisbruk, Nasjonal alkoholkonferanse, Oslo. (Konferanse).
 • Alkohol og somatikk, Nasjonal alkoholkonferanse, Oslo. (Konferanse).
 • Forskersymposium ved 4. ATV konferanse Vold og Behandling, Oslo. (Konferanse).
 • Fra refleks til refleksjon: å forstå og behandle voldelige fedre ut fra et mentaliseringsperspektiv - BuFDIR konferanse Oslo. (Konferanse).
 • Alkoholkonferansen 2013, Oslo. «Alcohol-E og AUDIT: opplevd nytte i møte med alkohol og rusmiddelbrukere». (Konferanse).
 • Poster; MBRP for prescreptive drug misuse. Barcelona. (Konferanse).
 • ”Vil - men får det ikke til? Om tyngdekraften og familieperspektivets posisjon i rusbehandling 10 år etter rusreformen”. (Konferanse).
 • Alkoholbruk og alkoholproblemer blant eldre. Risikofaktorer og konsekvenser. (Konferanse).
 • Bruk av rusmidler og mental helse i ung@hordaland: Foreløpige funn. Innlegg på «Schizofrenidagene». (Konferanse).
 • Samarbeid mellom kompetansesentra, Kompetansesentersamling Trondheim. (Seminar).
 • Workshop, HPH konferanse, Gøteborg. (Seminar).
 • Schizofrenidagene i Stavanger parallellseminar. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • Helgeland, BrukerPlan-rusdag. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag Vestre Viken. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Drammen. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Sandnessjøen. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Kristiansand. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Trondheim. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Steinkjer. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Skien. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Alta. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Ålesund. (Konferanse).
 • BrukerPlan-rusdag, Tromsø. (Konferanse).
 • Oslo kommune, BrukerPlan seminar. (Seminar).
 • «Når omsorgen svikter: barn som blir utsatt for omsorgssvikt og mishandling». Forelesning (3 timer) ved Videreutdanning i spe. (Seminar).
Helsepersonell - egen region
 • Forståelse av avhengighet. (Kurs).
 • «Alkohol og helse; hvordan finner man de som er i faresonen?» Foredrag på klinisk emnekurs i rusmedisin, Rogaland legeforening. (Kurs).
 • «Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis» – klinisk emnekurs for fastleger, over fire samlinger. Første samling gjenn. (Kurs).
 • Internundervisning OBS teamet: MI. (Kurs).
 • «Når omsorgen svikter: barn som blir utsatt for omsorgssvikt og mishandling». Forelesning (1 time) ved fagdag for ansatte ved. (Kurs).
 • ”Familieperspektivet i behandling” Undervisning på RAS. (Kurs).
 • Nevropsykologi og behandling. (Kurs).
 • Hjernen og avhengigheten. (Kurs).
 • Kognisjon og behandling. (Kurs).
 • Hjerne og avhengighet. (Kurs).
 • Hvordan motvirke stigmatisering - Høyskolen Stord/Haugesund. (Kurs).
 • Recoverykonferanse i regi av Sandnes kommune. (Konferanse).
 • Stavanger, BrukerPlan-rusdag. (Konferanse).
 • «Å forbli rusfri, Personell og brukermedvirkning i praksis, Samhandlingskonferansen i Førde. (Konferanse).
 • Fysisk trening og effekt i behandling. (Konferanse).
 • Alkohol og selvmord. (Seminar).
 • Strand, BrukerPlan seminar. (Seminar).
 • Doping som fenomen, Stavanger kommune. (Seminar).
 • Stavangerprosjektet, kommuner i Rogaland. (Seminar).
 • «Alkohol, gravide og småbarnsforeldre», foredrag på workshop for Ressursgruppe for gravide, småbarn og rus i Stavanger kommune. (Seminar).
 • Forløp og behandling, Nordfjord Psykiatrisenter. (Seminar).
 • Motiverende intervju (MI). Kunnskapsstatus. Internundervisning på Rogaland A-senter. (Seminar).
 • Motiverende intervju (MI) Kunnskapsstatus. Seminar for nyansatte på Stavanger universitetssjukehus. (Seminar).
 • Mindfulness Based Relaps Prevention ved reduksjon av vanedannende legemidler. Haraldsplass sykehus. (Seminar).
 • Stavangerprosjektet, Ryfylke DPS. (Seminar).
 • Faglig grunnlag for regional plan, plangruppen, Helse Vest. (Seminar).
 • Forløpspersektivet i rusbehandling, K46 ansatte. (Seminar).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet – fagdag ansatte i kommuner og spes,h.tj, Hjelmeland. (Seminar).
 • Fagdag, ansatte, Time kommune. (Seminar).
 • Rus og arbeidsliv, ledere/tillitsvalgte ved SUS, Stavanger. (Seminar).
 • Foredrag MI nettverk. «Perspektiver på endringshjulet og betydningen av mestringstillit». Behandlere i første og andrelinjetjene. (Seminar).
 • «Seksuelt misbruk av barn». Forelesning (2 timer) for teamet (7 fagpersoner) som jobber med seksuelt misbrukte barn ved State. (Seminar).
 • Om "Stayer-studien". (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • DO SUD PATIENTS WITH ADHD HAVE A MORE VULNERABLE DEVELOPMENTAL HISTORY THAN SUD PATIENTS WITHOUT ADHD. (Konferanse).
 • 24/10 – Bergens Tidende, NRK lokalen, TV Rogaland, Dagsrevyen, P4. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 28/11 – NRK P2 Ekko. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 1. Fag-essay: Skogen, J.C. Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom. Publisert på www.forebygging.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • lokale medieoppslag i aviser og radio i forbindelse med rusdagene i Sandnessjøen, Trondheim, Steinkjer, Alta og Ålesund. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • «Når omsorgen svikter: barn som blir utsatt for omsorgssvikt og mishandling». Presentasjon (for allmennheten) ved markeringen. (Konferanse).
 • Rus, hjerne og læring. (Konferanse).
 • Rus og samfunn, Sokndal kommune. (Seminar).
 • Om rus og avhengighet for ungdomsskoleelever. (Seminar).
 • Om rus og pårørende. (Seminar).
 • Ungdom og rus. (Seminar).
 • Hva gjør avhengighet med hjernen til ungdom. (Seminar).
 • Dalane Tidende, intervjuer/oppslag i media 17. Januar. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Stavavanger Aftenblad, Intervjuer/oppslag i media 15. mars. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Stavavanger Aftenblad, Intervjuer/oppslag i media 26. mars. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 25/10 – Bergens Tidende. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 25/11 – Stavanger Aftenblad. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hovda, O. A., Kloppen, K. (2013). For morgendagens fedre. Bergens Tidende,. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kloppen, K. (2013). Når omsorg blir til sex. Bergens Tidende, 1. september 2013. http://www.bt.no/meninger/kronikk/Nar-omsorg-bl. (Intervjuer/oppslag i media).
Andre fagpersoner - alle regioner
 • PhD Kurs, Aarhus. Fremlegg av paper: Preliminary Project description on Motivation and behavior change. (Kurs).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet – AKANs jubileumskonferanse. (Konferanse).
 • Common factors, presentasjon, Forskermøte, Vettre. (Seminar).
 • Presentasjon av det nordiske tjenesteforskningsprosjektet på Vettre seminaret. (Seminar).
 • «Handling sier mer enn ord», Personell og brukermedvirkning i praksis Vettre seminaret. (Seminar).
 • "Bruk av rusmidler og mental helse i ung@hordaland" På Vettre konferansen. (Seminar).
 • Alkoholrelaterte akuttinnleggelser i somatisk avdeling – gylne øyeblikk eller forspilte sjanser? Nasjonalt seminar for forsker. (Seminar).
 • Samling i Stockholm med utvalg av informanter fra Stavanger, Umeå og Århus. Presentasjon av status for det nordiske tjenestefo. (Seminar).
Andre fagpersoner - flere regioner
 • Presentasjon av rus- og somatikkarbeidet for Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Presentasjon av BrukerPlan for Fagrådet TSB Helse Sør-Øst. (Seminar).
Andre fagpersoner - egen region
 • Motiverende intervju. Internundervisning Mestringsenheten Stavanger fengsel. (Kurs).
 • Forløpsperspektivet på rusfeltet. Interundervisning Stavanger fengsel. (Kurs).
 • Nevropsykologi og rehabilitering. Ansatte i Stavanger fengsel. (Kurs).
 • «Omsorgssvikt av barn». Forelesning (1 time) ved fagdag for lærere ved Åsane Videregående skole. Bergen. (Kurs).
 • Presentasjon av "Stayerstudien", Forskningskonferansen Helse Førde. (Konferanse).
 • «Alkoholkultur» Foredrag på Direktørens kontaktmøte – Barn og unge, Stavanger kommune. (Seminar).
 • Avhengighet, Merkantilt ansatte, Psykiatrisk divisjon Helse Stavanger. (Seminar).
 • Delprosjekt 3, «Legesenteret som læringsarena», fremlegging og diskusjon på forskningsmøtet, IGS UiB. (Seminar).
 • o Presentasjon av KORFOR-forskning, Universitetet i Stavanger, Programområdet for rus. (Seminar).
 • «Medvirkningsmetoden – Personell og brukermedvirkning i praksis», Universitetet i Stavanger, Programområdet for rus. (Seminar).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet, fengselsansatte, Stavanger fengsel. (Seminar).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet, fagdag ansatte Sandnes kommune, Sandnes. (Seminar).
 • Rus og arbeidsliv, fagdag AKS, Egersund. (Seminar).
 • Ny kunnskap om rusavhengighet, Fagdag Kriminalomsorgen, Bergen. (Seminar).
 • Kirkens Sosialtjeneste, ledersamling. Kunnskapsbasert praksis: MI og Stayer studien. (Seminar).
 • Om metode i "Stayer-studien". (Seminar).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Skogen Jens Christoffer, Bøe Tormod, Knudsen Ann Kristin, Hysing Mari

Psychometric properties and concurrent validity of the CRAFFT among Norwegian adolescents. Ung@hordaland, a population-based study.

Addict Behav 2013 Oct;38(10):2500-5. Epub 2013 mai 9

PMID:
23770648
Vossius Corinna, Testad Ingelin, Skjæveland Rune, Nesvåg Sverre

The use and costs of health and social services in patients with longstanding substance abuse.

BMC Health Serv Res 2013;13():185. Epub 2013 mai 22

PMID:
23692822
Brendryen Håvar, Lund Ingunn Olea, Johansen Ayna Beate, Riksheim Marianne, Nesvåg Sverre, Duckert Fanny

Balance--a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.

Addiction 2014 Feb;109(2):218-26. Epub 2013 nov 21

PMID:
24134709
Brendryen Håvar, Johansen Ayna, Nesvåg Sverre, Kok Gerjo, Duckert Fanny

Constructing a Theory- and Evidence-Based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach.

JMIR Res Protoc 2013;2(1):e6. Epub 2013 jan 23

PMID:
23612478
Øverland Simon, Skogen Jens Christoffer, Lissner Lauren, Bjerkeset Ottar, Tjora Tore, Stewart Robert

Snus use and cardiovascular risk factors in the general population: the HUNT3 study.

Addiction 2013 Nov;108(11):2019-28. Epub 2013 aug 28

PMID:
23909909
Dundas, I., Ravnanger, K., Vøllestad, J. og Binder, P. E

Hvordan kan oppmerksomt nærvær tas i bruk i behandling av rusproblemer?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 2 2013

Dundas, I., Ravnanger, K., Vøllestad, J. og Binder, P. E

Er det forskningsmessig støtte for at oppmerksomt nærvær hjelper ved rusproblemer?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 3. 2013

Lid, T

Rus (kapittel)

Lærebok i allmennmedisin, Gyldendal 2013

Lid, T

Psykiatri (kapittel)

Lærebok i allmennmedisin, Gyldendal 2013

Skogen, J

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom

Forebygging.no 2013

Sagvaag, H & Selbekk, A

Rusbehandling i et folkehelseperspektiv

Rus & Samfunn 5/2013

Lid, T

Snakk med fastlegen om alkohol!

Rus og Samfunn, nr 4, 2013.

Lid, T

Oppdagelse og behandling av alkoholproblemer i allmennpraksis.

BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. Nr. 8, 2013.

Hovda, O. A., Kloppen, K.

For morgendagens fedre

Kronikk. Bergens Tidende, 22. august 2013

Kloppen, K.

Når omsorg blir til sex.

Kronikk. Bergens Tidende, 1. september 2013

Forskningsprosjekter

Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: motivasjon og atferdsendring

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: fysisk trening og kognitiv fungering

Asgeir Mamen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: døgnrytme, tidsopplevelse og dagliglivsorganisering

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Tverrfaglign alkoholintervensjon

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Naltrexon depot

Johannes Skår, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Alkohol/Dudit-E - evaluering av nytte

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Scandin Ancle

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2008 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Lokal tjenesteutvikling i Norden

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og folkehelse

Jens Skogen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Barn, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Familieinvolvering i rusbehandling

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Oppmerksomhetstrening ved benzodiasepin-avhengighet

Kari Ravnanger, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
ADHD og rus

Arvid Skutle, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Barn utsatt for rus i svangerskapet

Lisbeth Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Barn, rus og omsorgssvikt

Kathrine Kloppen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Amfetamin og psykose

Siri Helle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Bruker- og personalmedvirkning i tjenesteutvikling

Tone Larsen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2008 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Inger Kari Nerheim

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler