Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Gi en vurdering av aktiviteten opp mot oppgavespekteret: Forskningstemaene som KORFOR er involvert i er valgt ut i et samspill mellom fagfolk, forskere, pårørende og personer med brukererfaring på rusfeltet. Et prioritert arbeid er Stayer-studien. Dette er et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over mange år. Fokus er på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Vi vil også identifisere og teste ulike tiltak og metoder som kan bidra til å styrke disse gjenopprettingsprosessene. Publisering av data fra studien startet i 2016. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient. Et annet satsingsområde for KORFOR er forskning på arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. Andre viktige forskningssatsinger er "Barn eksponert for rus i svangerskapet" ledet av Irene Elgen ved Haukeland universitetssykehus, "Rus og psykisk helse blant ungdom" og "Fedre, rus og vold". Flere av forskningsprosjektene blir benyttet aktivt i fag- og tjenesteutviklingsarbeid. I mer spesifikt fag- og tjenesteutviklingsarbeid har KORFOR valgt å prioritere utvikling og drift av kartleggingsverktøyet BrukerPlan og utvikling og implementering av Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging av framtidige tjenester i kommunene, men også i spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Det er Helsedirektoratet som finansierer KORFOR sitt arbeid med BrukerPlan. Nå er det så mange kommuner som kartlegger med BrukerPlan at tallene er meget representative for situasjonen sett fra kommunenes ståsted for hele landet. Derfor er BrukerPlan også et helt sentralt redskap for å kunne evaluere effektene av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). I 2017 har KORFOR prioritert å bygge opp analysekapasiteten knyttet til BrukerPlan. Eksempler på arbeid som dette har munnet ut i er: "Tjenestemottakere med rus og psykiske helseproblemer i kommunene årsrapport 2017", "Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse. Forekomst og analyse av tjenestemottakere i med ROP-lidelser i kommunene, temahefte BrukerPlan", "Panel 2015 – 2016 Dokumentasjon. Bruk av panelstudie i BrukerPlan", «Utdeling av brukerutstyr i norske kommuner – en kartlegging sammenholdt med data fra Brukerplan og Dødsårsaksregisteret». Siden 2009 har KORFOR, på oppdrag fra Helse Vest, utviklet Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser. Arbeidet er blitt møtt med stor faglig og politisk interesse. Kvalitetsregisteret dekker hele spekteret av ruslidelser - fra kortvarige og relativt lite komplekse lidelser med kort intervensjon, til langvarige og komplekse lidelser. Formålet med Kvalitetsregisteret er å kunne drive benchmarking, kvalitetsforbedring av tjenestene og benytte registeret i forskning. Formålet er også å bidra til kvalitetsforbedring av individuelle behandlingsforløp med et "ekspertsystem" som kan gi råd til behandlere om veivalg i behandlingsforløpet. Kvalitetsregisteret bygger på forskningsbasert kunnskap, klinikererfaringer og brukererfaringer. Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighetslidelser skal utgjøre "kvalitetsgrunnmuren" innenfor TSB og kan kombineres med mer utdypende kartlegginger etter behov. Implementeringen er i gang i egen region, og i 2018 blir det søkt om nasjonal godkjenning av registeret.

Vurder spesielt aktiviteten opp mot krav om kompetansespredning: For å sikre kompetansespredning er vi opptatt av at forskningsprosjektene som KORFOR er involvert i skal oppfattes som svært relevante for å heve kvaliteten på endringsarbeidet som utføres på rusfeltet. Årsrapporten for 2017 viser at KORFOR driver en omfattende formidlingsvirksomhet. Vi er engasjert på veldig mange ulike arenaer både lokalt, regionalt og nasjonalt. I 2017 feiret vi 10 års jubileum med jubileumsseminar og jubileumssamling med en utvidet referansegruppe. Tema for jubileumsseminaret var en «biopsykososial» forståelse av avhengighet. I dag er de fleste utdannings- og forskningsmiljøene ensidig orientert mot nevrobiologiske, psykologiske eller sosiale forståelsesmodeller - selv om mange vil hevde at de har en «biopsykososial» forståelse av avhengighet. Under jubileumsseminaret var målet å ta den «biopsykososiale» forståelsen på alvor, ved først å plukke den fra hverandre og så prøve å sette den sammen igjen. En teoretisk øvelse som kan være både lærerik og viktig for utviklingen av en agenda for forskning på avhengighet. Mye av formidlingsvirksomheten er knyttet til forskningstemaene som vi har valgt å prioritere. I 2016 ble det avlagt en doktorgrad med tilknytning til KORFOR på familiens betydning i rusbehandling, og en om alkohol og helseproblemer med fokus på fastlegenes arbeid. Det er kjekt å se at det er en omfattende formidlingsvirksomhet i 2017 knyttet til disse temaene. Det tyder på at vi lykkes når det gjelder å kombinere forskning, bidra i fag- og tjenesteutvikling og formidling. Et av de viktigste kompetansespredningstiltakene våre er BrukerPlan. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk og psykiske problemer. Kompetansespredningen knyttet til BrukerPlan fungerer som et viktig kvalitetssikringstiltak for hele rusfeltet. I dette arbeidet samarbeider vi nært med de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i Norge som er finansiert av Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. KORFOR har utviklet en modell for samtidig implementering av nasjonale faglige retningslinjer på rusfeltet, pakkeforløp og Kvalitetsregister for ruslidelse. Modellen er presentert for Helsedirektoratet. I 2018 vil KORFOR samarbeide med Helse Stavanger når det gjelder implementering. Dette vil bety et kompetanseløft. Siden etableringen i 2007 har KORFOR vært opptatt av å bidra til brukermedvirkning i forskning, fag- og tjenesteutvikling og i formidling. Vi arrangerer en årlig konferanse(StaRus-konferansen) hvor brukere, fagfolk og forskere møtes. Konferansen tar hvert år opp et aktuelt tema fra rusfeltet. Metoden er Open Space, en konferanseform der struktur og temaene bestemmes av deltagerne. Alle kan løfte fram et tema og alle kan diskutere i den gruppen de ønsker. Brukerne er sterkere representert på denne konferansen, og de får en tydeligere stemme, enn i andre fora en kan sammenligne med. I 2017 var temaet hva en skal bruke poliklinikkene til. Hvert år arrangerer vi også en festlunsj for deltagerne i Stayer-studien og interesserte fagfolk. Her presenteres forskningsresultatene på en folkelig måte. KORFOR deltar også i arbeidet med en "Medforskerskole" i regi av Helse Stavanger. Medforskerskolen skal skolere forskere og medforskere med brukererfaring til konstruktivt samarbeid i alle faser knyttet til forskningsprosjekter. I alle forskningsprosjekter hvor det er relevant skal KORFOR ha brukermedvirkning. Dette har vist seg spesielt nyttig i kompetansespredningsarbeid. I 2017 vant Ove Heradstveit fra KORFOR/Uni Research finalen i Forsker Grand Prix i Bergen. Doktorgraden til Ove handler om ungdom og rus. Han ser da særlig på betydningen psykiske vansker har i utviklingen av rusproblemer blant unge. Egon Hagen fra KORFOR vant formidlingsprisen på Forskningens dag i Helse Stavanger.

Beskriv tjenestens resultatmål og vurder aktiviteten opp mot målene: Her vurderes KORFOR sin aktivitet opp mot de vedtatte kriteriene for regionale kompetansesentre i Helse Vest 1. Ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur: KORFOR kan dokumentere at vi har høy kompetanse på våre satsingsområder innenfor forskning. Nasjonal kompetanse suppleres med anerkjente internasjonale forskere. Vi kan også dokumentere høy kompetanse i forhold til våre fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter. Stayer-studien er eksempel på at vi har bygget opp en infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre et omfattende forskningsprosjekt over mange år, og som vi mener bør få stor betydning for den fremtidige utviklingen på rusfeltet. 2. Drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen: Gjennom rapporteringen for 2017 har vi vist at vi ivaretar disse oppgavene på en god måte. Vi vil fortsette å eksperimentere med nye måter å drive formidlingsarbeid på. 3. Ha evne til samarbeid, og innen sitt felt bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Bestått! 4. Hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig kunne redegjøre for behandlingsresultat: KORFOR driver ikke klinisk virksomhet. 5. kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i helseregionen: KORFOR dokumenterer egen faglig virksomhet, inkludert kompetanseoppbygging i regionen.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
33 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
21 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
30 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
40 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Deltok i paneldebatt. Røst - Brukerkonferansen i rusfeltet, 30.08.17. (Konferanse).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 01.02, Pasientundervisning, Gauselskogen,. (Seminar).
 • Alpha ettervernsgruppe. 15.05.17. 10 deltakere. Om behandlingssystemet i Norge. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • ‘Ungdom, rus og psykisk helse’, presentasjon under Forsker Grand Prix, landsfinalen Trondheim, 30. september. (Kurs).
 • Rus og skole. Ungdom med rusproblemer fanges opp for sent’, presentasjon under Actis’ Null tull-konferanse 2017, 14. desember. (Konferanse).
 • Alkohol, aldring og helse – fastlegens rolle, foredrag på Actis-seminaret ‘God gammel årgang og den nye vinen’ Oslo, 24.01.17. (Seminar).
 • BrukerPlan anvendelse. Nordisk ministerråd Stavanger 19.9. (Seminar).
 • NRK https://www.nrk.no/livsstil/ikke-bli-bekymret-om-fastlegen-spor-deg-om-dette-1.13741088. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK psykologen 40 programmer. (Intervjuer/oppslag i media).
 • - «Får ikke rene sprøyter og nåler», Rogalands Avis den 28. desember 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • - «Rene sprøyter» , Dagsavisen den 29.desember 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Debattinnlegg Nettavisen: http://gjest.blogg.no/1504777630_om__vre_der_ogs_nr_det_gr_bra.html. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner,’ nyhetssak på Forebygging.no, 21. juli. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale før Bergensfinalen i Forsker Grand Prix, nyhetssak i Khrono, 27. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale etter landsfinalen i Forsker Grand Prix, nyhetssak i Khrono, 30. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Disse barna har størst risiko for å få rusvansker’, avisa Dagen, 13. oktober. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Kunnskapskanalen Forsker Grand Prix 2017 – Bergen’, tv-sending fra Bergensfinalen, 31. desember. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med Trond Viggo Torgersen om psykisk helse og ungdom på «Kroppen for voksne» (scenearrangement, radio og pocast). Mai. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Podcast fra intervju med Trond Viggo Torgersen om psykisk helse og ungdom på «Kroppen for voksne». (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med NRK om vennskap og psykose. November 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med NRK om pårørende og psykose. November 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • ‘Ungdom, rus og psykisk helse’, presentasjon under Forsker Grand Prix, Bergensfinalen, 27. september. (Kurs).
 • ‘Ny studie: Klar sammenheng mellom rus og dårlige skoleprestasjoner’, NRK Hordaland nettavis og radio, 21. juni. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Ove presenterer tre års forskning på fire minutter’, nyhetssak i Vestnytt, 27. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gjekk vidare til finalen’, nyhetssak i Vestnytt, 28. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fullsatt Forsker Grand Prix’, nyhetssak i På Høyden, 28. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dette er finalistene i Forsker Grand Prix’, nyhetssak i Universitetsavisa, 29. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale etter landsfinalen i Forsker Grand Prix’, nyhetssak i Universitetsavisa, 30. september. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale etter landsfinalen i Forsker Grand Prix, Adresseavisa, 1. oktober. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Grand Prix-seieren glapp i siste runde’, nyhetssak i Vestnytt, 2. oktober. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • 28.08, Hverdagshelse, Sola. (Seminar).
 • Alkohol, aldring og helse – er det så farlig?’, foredrag på Alkoholpolitisk seminar, Stavanger, 1.nov 2017. (Seminar).
 • Kverulant katedralen . Generasjon snowflake. (Seminar).
 • RUS og HMS. (Seminar).
 • Ungdom, rus og psykisk helse. Hvilke barn og unge er i risiko for rusproblemer?’ Øygarden kommune, 30. oktober. (Seminar).
 • Rus og psykisk helse blant ungdom’, foredrag for ungdommens kommunestyre Fjell, Sund og Øygarden, 7. november. (Seminar).
 • Kronikk Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Legg-ned-ettervernet-i-rusomsorgen-bygg-heller-opp-livet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Sak i Gatemagasinet Asfalt. 23.09.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan-Tema Årsrapport NRK-Rogaland-februar. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med Bergen Tidende om forskningssatsning på hepatitt C. 02.06.17. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Rus og somatisk helse. Kurs arrangert av KorusSør og Fylkesmennene i Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark. (Kurs).
 • ‘Intervensjoner i somatisk avdeling’, foredrag på Grunnkurs III i rus- og avhengighetsmedisin, Tromsø 19.oktober 2017. (Kurs).
 • Rusproblemer og psykisk helse blant ungdom. Foredrag under årsmøtekurs for Norsk samfunnsmedisinsk forening. (Kurs).
 • 05.09, Fylkesmannskonferansen, Stavanger. (Konferanse).
 • 04.10, Fagrådet, Bergen. (Konferanse).
 • 28.11, Lavterskelkonferansen, Oslo. (Konferanse).
 • 09.02 «En workshop om familieinvolvering i rusbehandling», Årskonferanse i norsk forening for familieterapi, Vettre. (Konferanse).
 • 30.03 “Familien må med i rusbehandling”, Ruskonferansen Trondheim. (Konferanse).
 • 12.10 “Familieinvolvering I rusbehandling – om gapet mellom teori og praksis”, Ruskonferansen “Te ka slags nøtte», Narvik. (Konferanse).
 • 8.9.17: Innlegg på 2nd European conference on Domestic Violence, Porto,. (Konferanse).
 • 6.11.17: Forelesning på småbarnsdagen Schizofrenidagene. (Konferanse).
 • Can routine information from electronic patient records predict a future diagnoses of alcohol use disorder? Reykjavik, 16.06.17. (Konferanse).
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet.14.nov 2017. (Konferanse).
 • Vettre-konferansen, Vettre (Tittel: Family economic circumstances in childhood and subsequent substance use in adolescence. (Konferanse).
 • Addictions Conference, Lisboa (Tittel: Family economic circumstances in childhood and subsequent substance use in adolescence. (Konferanse).
 • 25.06.17 – “The alcohol care team at Stavanger University hospital”, Malta, Nordic- Centre for Welfare and Social Issues. (Konferanse).
 • 08.09.17 – “Ruskonsulent- ordningen ved Stavanger Universitetssjukehus”, Lillestrøm. (Konferanse).
 • 14.11.17 –«Pasientakseptundersøkelse om å tematisere alkohol under innleggelse ved Stavanger Universitetssjukehus» Vettre. (Konferanse).
 • Psykisk helse hos studenter - https://www.youtube.com/watch?v=LRrD77MEXWI. (Konferanse).
 • The stayer Project - Lisbon addiction. (Konferanse).
 • Vettre 13.11.2017. Tittel på innlegg “How enough becomes enough: processes of change prior to substance use treatment”. (Konferanse).
 • Utdeling av brukerutstyr i norske kommuner – en kartlegging sammenholdt med data fra Brukerplan og Dødsårsaksregisteret, Oslo. (Konferanse).
 • KORUS ØST. 08.06.17. 60 deltakere. Om Stayer-studien og organisering av ettervern. (Konferanse).
 • Innlegg på konferansen «Kritisk blikk på rusbehandling» om ettervern. 10.10.17. Ca. 120 deltakere. Arrangør: VID Oslo. (Konferanse).
 • ‘Alcohol / illicit drug use are important factors for school problems among adolescents’, Conference on Developmental Psychology. (Konferanse).
 • Alcohol- and drug-related problems among adolescents : the role of psychiatric comorbidity’, Lisbon Addictions. (Konferanse).
 • Barn (6-14 år) eksponert for alkohol og andre rusmidler i svangerskapet: Omsorgssituasjon og tiltak i hjem og skole» Oslo 13.06. (Konferanse).
 • Holdt innlegget om forskning i klinikk på årlig nasjonal TSB-lederkonferansen 14.09.17. (Konferanse).
 • Holdt fordraget Recovery og IPS i rusbehandling. Rusfeltets årlige fagkonferanse, 04.10.17. (Konferanse).
 • Deltok paneldebatt. Konferanse Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recovery-perspektiv» (END-prosjektet), 16.11.17. (Konferanse).
 • 24.06, Nordic day, Malta. (Seminar).
 • 14.09, BrukPlan Korus-samling, Stavanger. (Seminar).
 • 10.05 «Fremtidens samarbeid med og tjenester til pårørende», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Oslo. (Seminar).
 • 21.3.17 kommuneansatte i Jönköping, Sverige. (Seminar).
 • 14.11.17: ATVs 6. konferanse om vold og behandling, Oslo. (Seminar).
 • Pasientar i behandlingsforlaup -korleis kan fastlegen bidra til eit ”saumlaust behandlingsnettverk”? Voss, 10.mars 2017. (Seminar).
 • Presentasjon av Korfor og Stayer protokollen - Vitenskapelig Ansatte University of Philadelphia. (Seminar).
 • Internasjonal arbeidsgruppe. Oxford/ Manchester Metropolitan University. 01.11.17. Co-production and long-term recovery. (Seminar).
 • BrukerPlan kvalitetsmål.Korus landsmøte Stavanger september. (Seminar).
 • Holdt innlegget Findings from clinical hallucinations data from the "Barn i Bergen" study”. NORMENT Annual Retreat, 19.09. (Seminar).
 • Intervju i forbindelse med Toppmøte 10.05.2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju i SPOR 3/2017 http://www.korusnord.no/Aktuelt/Familieinvolvering-i-rusbehandling/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Barnsbeste videoblogg: i tilknytning til Nettverkssamling for pårørendeforskning (juni 2017). (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Ikke et enkeltmannsforetak liksom…» Fagblogg for Barnsbeste desember 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • T.G. Lid. Portrettintervju i Magasinet Rusfag, nr 2 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • BrukerPlan prisen 2017. Innlandet Helseregion Lillehammer 01.11. (Konferanse).
 • Addiction Recovery Management, Forum for rus og psykisk helse. Sogndal 27.04. (Konferanse).
 • 13.06, Årsseminar Tyrili, Lillehammer. (Seminar).
 • 24.08, Jubileumsseminar Borgestad, Skien. (Seminar).
 • 19.09, Eldre i Lar, Molde. (Seminar).
 • 17.11, Eldre og rus, A-Hus. (Seminar).
 • ‘Samhandling mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten’, foredrag på møte i Fagråd for TSB, Helse SørØst, 23.oktober 2017. (Seminar).
 • Ungdom, rus og psykisk helse’, Regional barnevernskonferanse Samarbeid – ein føresetnad for å lukkast, 31. oktober. (Seminar).
 • BrukerPlan resultater Korus Oslo,21.8. (Seminar).
 • Foredrag for Fagrådet i Helse sørøst. Om drop-out 08.05. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 11.05, Medforskerskolen, Stavanger. (Kurs).
 • 26.01 «Familien må med i rusbehandling», kommune/spesialisthelsetjeneste, Sogn og Fjordane (i regi av KoRus Bergen). (Kurs).
 • 17.10 «Rus og psykiske helseutfordringer - sosiale respektive individuelle fenomen», Universitetet i Stavanger. (Kurs).
 • ‘Ruspasienten’, foredrag på obligatorisk kurs for turnusleger i Rogaland, Stavanger, 7.april og 20.oktober 2017. (Kurs).
 • ‘Helse og rusmiddelbruk’, foredrag på kurs for nyansatte, Psykiatrisk klinikk, SUS, Stavanger, 10.mai og 25.oktober 2017. (Kurs).
 • ‘Eldre og rus’, foredrag på kurs for hjemmebaserte tjenester, Haugesund, 10.nov 2017. (Kurs).
 • NAV Sandnes. 04.05.17. Kontormøte. Ca. 50 deltakere. Om Stayer-studien. (Kurs).
 • ROP-KURS. SUS. 09.05.17. Ca. 25 deltakere. Kognitiv fungering og ROP. (Kurs).
 • ROP kurs. SUS. 24.10.17. Om kognitiv fungering og rusbruk. (Kurs).
 • Barn som er i risiko for rusproblem når dei blir ungdom: Kva trengs av tidleg innsats?’ Egersund, 14. juni. (Kurs).
 • 23.01, BrukerPlan, Tysvær. (Konferanse).
 • 09.02, Festlunsj Stayer, Stavanger. (Konferanse).
 • 24.01 «Familie, barn, pårørende, nettverk - om rusproblematikk og betydningen av relasjoner», Rusdag i Helse Stavanger. (Konferanse).
 • Ungdom, helse og hjerne-Småsteg konferanse. Klepp. (Konferanse).
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 25.04.17. Konferanse. Ca. 80 deltakere. Om Stayer-studien. (Konferanse).
 • 24.01, BrukerPlan, Bryne. (Seminar).
 • 16.11, Eldre og rus, Stavanger. (Seminar).
 • 22.11, KS-læringsnettverk, Stavanger. (Seminar).
 • 03.05 “Familien må med i rusbehandling”, ansatte K46 Stavanger. (Seminar).
 • 07.06 “Familieinvolvering i rusbehandling”, Nettverkssamling for pårørendeforskning, Stavanger. (Seminar).
 • 26.1.17 Familievernkontoret sør-rogaland, Vold i nære relasjoner. (Seminar).
 • ‘Rus og helse – i det lange løp’, foredrag på Rusfaglig forum, Funkishuset i Sandnes, 17.januar 2017. (Seminar).
 • ‘Alkoholrelatert helseproblemer – på sykehuset og hos fastlege’, fredagsundervisning på Stavanger Universitetssykehus, 20.01.17. (Seminar).
 • 14.02.17 – «Ruskonsulentordningen ved Stavanger Universitetssjukehus» - fagdag OBA,. (Seminar).
 • 28.02.17 - «Alkoholintervensjon i sykehus – ruskonsulentordningen ved SUS»,. (Seminar).
 • 14.06.17- «Unge under 18 år med intoksikasjon innleggelser», medisinsk morgenmøte SUS, målgruppe: leger ved SUS. (Seminar).
 • 05.10.17- «Hvordan kan man ha fokus på rusproblematikk på traume/ kar- thorax sykehusavdeling»?. (Seminar).
 • 17.10.17 - «Hvordan kan man oppdage problematisk alkoholbruk på et tidlig tidspunkt»?. (Seminar).
 • Rus og hjerne. (Seminar).
 • ACT team Jæren. 10.01.17. 10 deltakere. Stayer-studien: oversikt og metodikk. (Seminar).
 • Ansatte i Klepp kommune. 30.03.17. Ca. 30 deltakere. Stayer-studien: oversikt og metodikk. (Seminar).
 • Institutt for vernepleie og ergoterapi (VID). 05.09.17. Vernepleie og ergoterapi. Rus og avhengighetsforståelse. (Seminar).
 • Sola DPS. 26.09.17. 20 deltakere. Om Stayer-studien. (Seminar).
 • Kriminalomsorgen Stavanger. Om Stayer-studien. 18.10.17. Ca. 30 deltakere. (Seminar).
 • Rogaland A-senter. 08.12.17. Om Stayer-studien. (Seminar).
 • Alkoholintervensjon, Ortopedisk kirurgisk avdeling SUS. (Seminar).
 • Faglunsj Eldre og rus 08.05.17. (Seminar).
 • Fagdag OBA SUS: Ruskonsulentordningen på SUS 07.02. (Seminar).
 • Psykiske sykdommer i eldre år, Eldre og rus, SUS 22.03 - 02.11. (Seminar).
 • Alkohol hos eldre - ulike tilnærmingsmåter til tematisere alkohol med eldre 16.11 Stavanger Helsehus. (Seminar).
 • Kognitiv fungering - Undervisning Gauselskogen. (Seminar).
 • Drop-out i behandlingsforløp, Gauselskogen. (Seminar).
 • Drop-out i behandlingsforløp, Rogaland A-senter. (Seminar).
 • Presentasjon av Brobyggerprosjektet LAR. Stavanger 22.03. (Seminar).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Brendryen H, Johansen A, Duckert F, Nesvåg S

A Pilot Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting.

Int J Behav Med 2017 Oct;24(5):768-777.

PMID:
28755326
Askeland KG, Sivertsen B, Skogen JC, La Greca AM, Tell GS, Aarø LE, Hysing M

Alcohol and drug use among internationally adopted adolescents: Results from a Norwegian population-based study.

Am J Orthopsychiatry 2018;88(2):226-235. Epub 2017 mar 2

PMID:
28253017
Bøe T, Skogen JC, Sivertsen B, Hysing M, Petrie KJ, Dearing E, Zachrisson HD

Economic volatility in childhood and subsequent adolescent mental health problems: a longitudinal population-based study of adolescents.

BMJ Open 2017 Sep 18;7(9):e017030. Epub 2017 sep 18

PMID:
28928191
Heradstveit O, Skogen JC, Hetland J, Hysing M

Alcohol and Illicit Drug Use Are Important Factors for School-Related Problems among Adolescents.

Front Psychol 2017;8():1023. Epub 2017 jun 20

PMID:
28676779
Kopperstad Ø, Skogen JC, Sivertsen B, Tell GS, Sæther SM

Physical activity is independently associated with reduced mortality: 15-years follow-up of the Hordaland Health Study (HUSK).

PLoS One 2017;12(3):e0172932. Epub 2017 mar 22

PMID:
28328994
Naicker K, Johnson JA, Skogen JC, Manuel D, Øverland S, Sivertsen B, Colman I

Type 2 Diabetes and Comorbid Symptoms of Depression and Anxiety: Longitudinal Associations With Mortality Risk.

Diabetes Care 2017 03;40(3):352-358. Epub 2017 jan 11

PMID:
28077458
Naicker K, Øverland S, Johnson JA, Manuel D, Skogen JC, Sivertsen B, Colman I

Symptoms of anxiety and depression in type 2 diabetes: Associations with clinical diabetes measures and self-management outcomes in the Norwegian HUNT study.

Psychoneuroendocrinology 2017 Oct;84():116-123. Epub 2017 jul 6

PMID:
28704763
Sivertsen B, Bøe T, Skogen JC, Petrie KJ, Hysing M

Moving into poverty during childhood is associated with later sleep problems.

Sleep Med 2017 Sep;37():54-59. Epub 2017 jun 24

PMID:
28899540
Sivertsen B, Petrie KJ, Skogen JC, Hysing M, Eberhard-Gran M

Insomnia before and after childbirth: The risk of developing postpartum pain-A longitudinal population-based study.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017 Mar;210():348-354. Epub 2017 jan 19

PMID:
28126668
Skogen JC, Hensing G, Øverland S, Knudsen AK, Sivertsen B, Vahtera J, Tell GS, Haukenes I

The gender gap in accrued pension rights - an indicator of women's accumulated disadvantage over the course of working life. The Hordaland Health Study (HUSK).

Scand J Public Health 2018 May;46(3):417-424. Epub 2017 jul 4

PMID:
28673123
Skogen JC, Øverland S, Smith ORF, Aarø LE

The factor structure of the Hopkins Symptoms Checklist (HSCL-25) in a student population: A cautionary tale.

Scand J Public Health 2017 Jun;45(4):357-365. Epub 2017 apr 6

PMID:
28381118
Sirnes E, Oltedal L, Bartsch H, Eide GE, Elgen IB, Aukland SM

Brain morphology in school-aged children with prenatal opioid exposure: A structural MRI study.

Early Hum Dev 2017 Mar - Apr;106-107():33-39. Epub 2017 feb 7

PMID:
28187337
Sandtorv LB, Haugland S, Elgen I

Care and supportive measures in school-aged children with prenatal substance exposure.

Scand J Public Health 2017 Dec;45(8):782-788. Epub 2017 jul 7

PMID:
28686142
Helle S, Løberg EM, Gjestad R, Schnakenberg Martin AM, Lysaker PH

The positive link between executive function and lifetime cannabis use in schizophrenia is not explained by current levels of superior social cognition.

Psychiatry Res 2017 Apr;250():92-98. Epub 2017 jan 19

PMID:
28152399
Nesvåg, S., Scott, B.E., Holter, H.K., Myhre, C., Moe, M., Njå, A.L.,

Drop out fra langtids døgnbasert rusbehandling.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid.14(2), 98-108

Nesvåg, S.

Thematic issue: Substance use and ageing.

Guest Editorial. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 34(1), 3-5. 2017

Nesvåg, S. & Duckert, F.

Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces.

Culture and Organization.23(3): 157-176. 2017

Mohaupt, H. & Duckert, F.

Reflektivní funkce otců, kteří se dopouštějí násilí na partnerce Výsledky norského klinického vzorku. In Råkil, M. & Jakobsen, B. (eds.): Nasili je mostne zastavit. Terapie pro osoby, ktere se dopousteji nasili v blizkych vztazich, pp 194-213.

Prague: Open Society Fund. 2017

Bramness JG, Lid TG.

God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis

Utposten nr 5, 2017

Lid TG

Helt normalt å spørre om alkohol!

Demens og alderspsykiatri nr 3, 2017, 17-19.

Bramness JG, Lid TG

Toleranseutvikling, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner og z-hypnotika

Utposten nr 6, 2017

Bramness JG, Lid TG

Vanedannende legemidler og bilkjøring

Utposten nr 7, 2017

Lie, Terje M.fl

Tjenestemottakere med rus og psykiske helseproblemer i kommunene. BrukerPlan Årsrapport 2016

Helse Stavanger. 2017

Lie, Terje

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse. Forekomst og analyse av tjenestemottakere i med ROP-lidelser i kommunene. Temahefte BrukerPlan.

Helse Stavanger. 2017

Lie, Terje og Stevenson, Barclay

Panel 2015 – 2016 Dokumentasjon. Bruk av panelstudie i BrukerPlan

Helse Stavanger. 2017

Hagen, E., Erga, A. H., Nesvåg, S. M., McKay, J. R., Lundervold, A. J., & Walderhaug, E.

One-year abstinence improves ADHD symptoms among patients with polysubstance use disorder.

Addictive Behaviors Reports, 6 (Supplement C), 96-101. doi:https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.08.005

Svendsen, T.S m.fl.

How to Maintain High Retention Rates in Long-Term Research on Addiction: A Case Report

Journal of Social Work Practice in the Addictions. 2017

Sandtorv LB, Hysing M, Rognlid M, Nilsen SA, Elgen IB

Mental health in school-aged children prenatally exposed to alcohol and other substances

Substance Abuse:Research and treatment 2017;11:1–8. DOI: 10.1177/1178221817718160.

Sirnes E, Elgen IB, Chong WK, Griffiths ST, Aukland SM.

Cerebral Magnetic Resonance Imaging in Children With Prenatal Drug Exposure

Clin Pediatr (Phila). 2017

Næss, O., & Nesvåg, S.

Vurdering av helsetjenester for eldre med alkoholrelaterte problemer: Hva virker og hva kan bli bedre.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 34(1), 91–96. 2017

Forskningsprosjekter

Stayer-studien: Trening for bedre tenkning

Øyvind Andreassen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Hva skal til for at mennesker klarer å holde seg rusfri over flere år, og få et bedre liv.

Thomas H. Svendsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Mental health and alcohol- and drug-related problems among adolescents

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Stayer-studier: Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Barn eksponert for rus i svangerskapet

Eivind Sirnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet. Vekst helse og utvikling

Lisbeth Beate Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholintervensjon på somatiske avdelinger - pasientaksept

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Mental health and substance use in opioid users

Arild Opheim, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Quality of life, abstinence motivation and treatment satisfaction

Zhanna Gaulen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Endringer over tid hos pasienter i LAR

Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Rus og folkehelse

Jens Christoffer Skogen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Motivasjon og atferdsendring

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Fysisk trening og kognitiv fungering

Sivia Alpers, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Lars Conrad Moe

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler