Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Gi en vurdering av aktiviteten opp mot oppgavespekteret: Forskningstemaene som KORFOR er involvert i er valgt ut i et samspill mellom fagfolk, forskere og personer med brukererfaring på rusfeltet. Et prioritert arbeid er Stayer-studien. Dette er et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over mange år. Fokus er på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungring, motivasjon og tilfriskning. Vi identifiserer og tester også ulike tiltak og metoder som kan bidra til å styrke tilfriskningsprosessene. Eksempler på dette er fysisk aktivitet og digital recovery støtte til rusavhengige. I 2018 ble det publisert tre artikler og avlagt en doktorgrad i tilknytning til Stayer-studien. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient. Et annet satsingsområde for KORFOR er forskning på arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en veldig omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og har i 2018 også vektlagt å utvikle det internasjonale samarbeidet på dette området. I perioden 2009-2013 ble det gjennomført en Strategisk satsing på rusmiddelforskning i Helse Vest som ble ledet av KORFOR. Vi høster fremdeles frukter av denne satsingen. I 2018 ble det arbeidet fram tre doktorgrader og seks artikler med tilknytning til denne satsingen. I mer spesifikt fag- og tjenesteutviklingsarbeid har KORFOR valgt å prioritere utvikling og drift av kartleggingsverktøyet BrukerPlan og utvikling og implementering av KVARUS. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging av framtidige tjenester i kommunene, men også i spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Det er Helsedirektoratet som finansierer KORFOR sitt arbeid med BrukerPlan. Nå er det så mange kommuner som kartlegger med BrukerPlan at tallene er meget representative for situasjonen sett nasjonalt. Derfor er BrukerPlan også et helt sentralt redskap for å kunne evaluere effektene av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). I den andre statusrapporten for Opptrappingsplanen fremheves det at "BrukerPlan i betydelig grad bidrar til målrettet tjenesteutvikling i kommunene som samsvarer med målene i Opptrappingsplanen (FAFO 2018:44)." I tilknytning til BrukerPlan lages det kommunerapporter, regionale rapporter og en nasjonal årsrapport. I 2018 er det også publisert en artikkel om "Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner" og en kommunerapport om utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk. 3.desember 2018 fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status. Siden 2009 har KORFOR, på oppdrag fra Helse Vest, utviklet KVARUS. Arbeidet er blitt møtt med stor faglig og politisk interesse. KVARUS dekker hele spekteret av ruslidelser - fra kortvarige og relativt lite komplekse lidelser med kort intervensjon, til langvarige og komplekse lidelser. Formålet med KVARUS er å kunne drive benchmarking, kvalitetsforbedring av tjenestene og benytte registeret i forskning. Formålet er også å bidra til kvalitetsforbedring av individuelle behandlingsforløp med et "ekspertsystem" som kan gi råd til behandlere om veivalg i behandlingsforløpet. Kvalitetsregisteret bygger på forskningsbasert kunnskap, klinikererfaringer og brukererfaringer. KVARUS vil omfatte alle offentlige behandlingstiltak innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i hele landet, samt private tiltak som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Implementeringen av KVARUS vil bli sett i sammenheng med implementering av pakkeforløp på rusfeltet.

Vurder spesielt aktiviteten opp mot krav om kompetansespredning: I 2018 har vi gått bort fra å gjennomføre tradisjonelle referansegruppemøter. Istedenfor har vi besøkt ledergruppene innenfor TSB i helseforetakene og bedt om innspill på hvordan arbeidet vårt bør utvikle seg. Vi håper at dette kan føre til mer samarbeid på tvers av helseforetakene både når det gjelder forskning, fag- og tjenesteutvikling og når det gjelder formidlingsaktiviteter. I Styringsdokumentet for 2018 fra Helse Vest til Helse Stavanger er en ny oppgave at "Helse Stavanger skal bidra i arbeidet med å etablere et regionalt nettverk som skal se nærmere på hvordan en kan oppdage og håndtere rusrelaterte problem hos pasienter i somatiske enheter. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) skal lede dette nettverket." Dette har vært et av temaene i møte med helseforetakene i 2018 og arbeidet vil fortsette i 2019. For å sikre kompetansespredning er vi opptatt av at forskningsprosjektene som KORFOR er involvert i skal oppfattes som svært relevante for å heve kvaliteten på arbeidet som utføres på rusfeltet. Årsrapporten for 2018 viser at KORFOR driver en omfattende formidlingsvirksomhet. Vi er engasjert på veldig mange ulike arenaer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tema i formidlingsarbeidet gjenspeiler tema i forskning og fag- og tjenesteutvikling som KORFOR er involvert i. Men når det gjelder undervisning på grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning på universitet og høyskoler er det ofte alt for tilfeldig og personavhengig hva studentene lærer om rus og avhengighet. Dette er belyst i artikkelen "Developing education on problematic substance use in Norwegian social work bachelor’s degree". Forfatterne tar til orde for at det bør rettes oppmerksomhet mot disse utfordringene nasjonalt. KORFOR vil bidra i dette arbeidet. Som det fremgår av aktivitetslisten for 2018 finnes det svært mange arenar for formidling av kunnskap om rus og avhengighet. KORFOR er opptatt av å benytte disse arenaene, men noen ganger er det også kjekt å eksperimentere med nye konsepter, eller gamle konsepter i ny form. I 2018 startet Kveldsskolen om rus og avhengighet på Sølvberget (kinoen) i Stavanger. Her formidles funn fra forskningen vår på en lett tilgjengelig måte. Interessen for skolen har vært så stor at vi har måtte ta i bruk den største kinosalen og streame arrangementene. Et av de viktigste kompetansespredningstiltakene våre er BrukerPlan. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk og psykiske problemer. Kompetansespredningen knyttet til BrukerPlan fungerer som et viktig kvalitetssikringstiltak for hele rusfeltet. I dette arbeidet samarbeider vi nært med de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i Norge som er finansiert av Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Her vurderes KORFOR sin aktivitet opp mot de vedtatte kriteriene for regionale kompetansesentre i Helse Vest 1. Ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur: KORFOR kan dokumentere at vi har høy kompetanse på våre satsingsområder innenfor forskning. Nasjonal kompetanse suppleres med anerkjente internasjonale forskere. Vi kan også dokumentere høy kompetanse i forhold til våre fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter. Stayer-studien er eksempel på at vi har bygget opp en infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre et omfattende forskningsprosjekt over mange år, og som vi mener bør få stor betydning for den fremtidige utviklingen på rusfeltet. 2. Drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen: Gjennom rapporteringen for 2018 har vi vist at vi ivaretar disse oppgavene på en god måte. Vi vil fortsette å eksperimentere med nye måter å drive formidlingsarbeid på. 3. Ha evne til samarbeid, og innen sitt felt bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Bestått! 4. Hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig kunne redegjøre for behandlingsresultat: KORFOR driver ikke klinisk virksomhet. 5. kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i helseregionen: KORFOR dokumenterer egen faglig virksomhet, inkludert kompetanseoppbygging i regionen.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
32 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
20 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
15 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
8 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Om sosial fungering. Veksthuset, Rogaland 19.03.18. (Kurs).
 • Frelsesarmeens behandlingssenter: Fast undervisning om rusforskning. (Kurs).
Pasienter og pårørende - egen region
 • 5.11. Motivasjon og rusmidler – hva er utfordringene? Publikumsforedrag, KORFOR kveldsskole (2 timer). Sølvberget/Kulturhuset. (Kurs).
 • 15.10.18 Pårørendekveld – hvordan involvere familie i behandling? Rogaland A-senter. (Seminar).
 • ‘Alkohol og helse – når blir det et problem?’ Pasientundervisning på Gauselskogen, 22.november. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Gatejuristen. 29.08.18. Opplæring juriststudenter på rusfeltet. (Kurs).
 • Ruspolitikk. Kurs for stortingspolitikere. Oslo. 19.01.18. (Kurs).
 • Kvalitetsregisteret for rusbehandling for forskere. 27.04.18. Oslo. (Seminar).
 • Brukermedvirkning for brukere. Kristiandsand. 05.05.18. (Seminar).
 • ‘Aldring og alkohol’. Presentasjon på Arendalsuka. 14.aug 2018. (Seminar).
 • LO Stat: Rusen, hjernen og oss. (Seminar).
 • April 2018. Pasienters egenforståelse av endring. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Utdeling av brukerutstyr kan redusere skader og dødsfall’. SPOR nr. 1 2018 (KoRus-Nord). (Intervjuer/oppslag i media). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Forsker Grand Prix 2017 – landsfinalen’, tv-sending på NRK 2 Kunnskapskanalen, 19. januar. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Etter 130 år lager Coca-Cola sin første drikk med alkohol: - Coca-Cola bryter 130 år gammel tradisjon. Dagbladet, 7. mars. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Prishopp etter sukkeravgiften: - Nå er det billigere å kjøpe øl enn brus’, Dagbladet 13. april. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Emilie (27) opplevde psykisk vold i parforhold: Slik kom jeg meg ut, 10. oktober, VG Pluss. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aldring og helse Youtube. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Alkoholkultur NRK 30.12.18. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/yvdgKK/Nar-bestemor-drikker-litt-for-mye. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk på forebygging.no. http://www.forebygging.no/Kronikker/2018/Helt-normalt-a-sporre-om-alkohol/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bompenger og rushtidsavgift styrker folkehelsa!’. Kronikk i Stavanger Aftenblad, 17.november. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://soundcloud.com/kvallm/37-alkohol-vaner-og-endringer. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://soundcloud.com/kvallm/42-alkohol-den-plutselige-alkoholikeren. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://soundcloud.com/kvallm/54-alkohol-som-belastning-ved-annen-sykdom. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://soundcloud.com/kvallm/79-alkohol-hvordan-snakke-med-pasienten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://www.vi.no/helse/leger-vegrer-seg-for-a-sporre-om-alkoholvaner/70067679. (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://radio.nrk.no/serie/frokostradio/DMTS01016318/16-08-2018 Eldre og alkohol (1:2), Eldre og alkohol (2:2). (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK psykologen. NRK innslag https://radio.nrk.no/podkast/psykologen. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Tilfriskningsprosesser og arbeidsliv: Betingelser for inkludering. Bergen 31.01.18. (Seminar).
 • Stayer prosjektet. Helse Fonna. (Seminar).
 • ‘Vi må hindre at atferdsvansker blir rusvansker’, Bergens Tidende – nett + papir, 11. februar. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Selvhjelpegruppe Stavanger. Om Stayer-studien. 13.03.2018. (Kurs).
 • Kveldsskole. Stavanger. 03.09.18. (Kurs).
 • Ruspolitisk dagskonferanse arr. Rus-Nett Rogaland. 20.10.18. Om avhengighet som fenomen. (Konferanse).
 • Gatemagasinet Asfalt. 01.10.18. Om langtidsstudier. (Seminar).
 • Ruspolitikk 13.01.18. Sandnes. (Seminar).
 • Søvn og rus. 20.10.18. Stavanger. (Seminar).
 • Alkohol og det gode liv?’ Folkemøte i Strand kommune, 2.oktober 2018. (Seminar).
 • ‘Flokk off! Rusavhengighet, etikk og menneskesyn’. Deltaker i debatt på Schizofrenidagene i Stavanger, 6.november. (Seminar).
 • ‘Fitjarbu imponerer i tv-ruta,’ avisa Sunnhordland, 19. januar (Intervjuer/oppslag i media). (Intervjuer/oppslag i media).
 • https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/yvdgKK/Nar-bestemor-drikker-litt-for-mye Artikkel om folkemøtet. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • ‘Excel-kurs for ansatte i Oslo kommune’, Oslo 16.03.18. (Kurs).
 • Ungdom, psykisk helse og rusproblemer, presentasjon under nasjonalt seminar for ledere ved overgrepsmottak, Bergen, 17. oktober. (Kurs).
 • 27.11.18 Pårørende og familier. Undervisning på VID, videreutdanning i psykisk helse, Sandnes. (Kurs).
 • Kursleder for klinisk emnekurs ‘Hverdagsrus og helgefyll – fastlegen og den lovlige rusen’, på Primærmedisinsk uke. Oslo. (Kurs).
 • ‘Aldring og alkohol – når blir alkoholvaner et helseproblem?’ 23.oktober. Oslo. (Kurs).
 • ‘Brukerutstyrsundersøkelsen’, Lavterskelkonferansen, Oslo 08.11. (Konferanse).
 • ‘Sammenhengen mellom psykiatriske diagnoser og rusproblemer i ungdomstiden’, Rus og psykisk helse 6. februar, Oslo. (Konferanse).
 • Alcohol/drug use across psychiatric diagnoses. Population-based data merged with a patient registry, Ljubljana, 1. desember. (Konferanse).
 • Europeisk konferanse i sosialt arbeid. Edinburgh. 24.04.18. Om Stayer-studien. (Konferanse).
 • NADRA. Nordisk konferanse på rusfeltet. 30.08.18. Om Stayer-studien. (Konferanse).
 • Fagrådet på rusfeltet nasjonal konferanse. 05.09.18. Om Stayer-studien. (Konferanse).
 • Alcohol problems among the elderly. Poster 20.09.2018. Santiago de Chile. INEBRIA. (Konferanse).
 • Timing i rusbehandling. 16.04.18. Oslo. (Konferanse).
 • Ruspolitikk. Oslo 27.04.18. (Konferanse).
 • KVARUS. Oslo. 14.09.18. (Konferanse).
 • Rusreform. Oslo. 18.10.18. (Konferanse).
 • A Problem Like This Is Not Owned by an Individual. Addiction and the Family International Network. 11.11.18. Newcastle. (Konferanse).
 • Pragmatic case finding as a patient-centred alternative to universal screening’, Santiago de Chile, 27.september. (Konferanse).
 • ‘Patients’ acceptance of alcohol screening and brief interventions in general hospitals’, Santiago de Chile, 27.september. (Konferanse).
 • Prevalence of primitive reflexes and or frontal release sign in the substance abuse populations. USA. (Konferanse).
 • Stavanger 6.3. Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning innen områdene helse, velferd og utdanning UiS. (Seminar).
 • Tilburg. 06.06.18. Om Stayer-studien. Europeisk fagsamling på rusfeltet. (Seminar).
 • ‘Eldre og rusmiddelbruk’. Foredrag på seminar for Kvalitetsregister Alderspsykiatri, Gardermoen, 12.november. (Seminar).
 • Avhengighets symposium ½ dag. Årsmøte norsk psykologforening. (Seminar).
 • Magasinet Rus&Samfunn: 2 saker om Stayer-studien i september/oktober 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Ungdom, rus og psykisk helse, presentasjon under felles fagdag for kommunalt ansatte i Skien kommune, 2. oktober. (Kurs).
 • ‘Ungdom, rus og psykisk helse’, presentasjon for frivillige i Psykologistudentenes Opplysningsarbeid For Unge, Bergen, 5/10. (Kurs).
 • 23.4. Bergen. Mental health in school-aged children (6 – 14 years old) prenatally exposed to alcohol and other substances. (Konferanse).
 • ‘Ungdom, rus og psykisk helse’, presentasjon under Te ka slags nøtte-konferansen 2018, 10. oktober, Narvik. (Konferanse).
 • ‘Somatisk helse og levevaner’. Foredrag på Regional lanseringskonferanse for pakkeforløp, i Stavanger, 16.oktober. (Konferanse).
 • Fagdag Rus. Bø i Telemark. 15.03.18. (Seminar).
 • Mindreårige med rusrelatert innleggelse i somatikken. Legevakten Oslo. 29.05.18. (Seminar).
 • Åpning av crux: Stayer-studien. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Internundervisning i Motiverende intervju. (Kurs).
 • ‘Rus og psykisk helse blant ungdom». Presentasjon under Klinikkens dag, Helse Stavanger, 8. juni. (Kurs).
 • Rusproblemer og psykisk helse blant ungdom. Presentasjon på møte for kommuneoverlegar i Hordaland, 28. september. (Kurs).
 • NAV Stavanger. 16.05.18. Om Stayer-studien. Implikasjoner for gode møter med brukere. (Kurs).
 • Kriminalomsorgen Rogaland. Om Stayer-studien. (Kurs).
 • ROP kurs SUS ansatte.29.10.18. Om rus og kognitiv fungering. (Kurs).
 • SUS. Nyansatte. 29.10.18. Kognitive funksjoner og rus. (Kurs).
 • Rus på sykehus. Universitetet i Stavanger. 10.01.18. (Kurs).
 • Mindreårige med rusrelatert innleggelse. Stavanger universitetssjukehus 20.03.18. (Kurs).
 • Presentasjon av ruskonsulentordningen ved SUS for LIS-leger. 30.08.18. (Kurs).
 • 21.10.18 Rus og psykiske helseutfordringer - sosiale respektive individuelle fenomen. UiS. (Kurs).
 • Kvalitative forskningsmetoder. To timer på Grunnkurs D Forskning i allmennmedisin, 27.august 2018, Sola. (Kurs).
 • Bruken av Brief A x 5. (Kurs).
 • 15.3 Kortreist co-produksjon – brukermedvirkningens potensial. Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane. (Konferanse).
 • ‘Rus og psykisk helse blant ungdom. Kva kjenneteiknar ungdom med rusproblemer?’ Presentasjon under K46 sin jubileumskonferanse,. (Konferanse).
 • Klinikkens dag. 08.06.18. Om overganger barn/ voksen ved SUS, og langtids recovery. (Konferanse).
 • Om sosial fungering og recoveryprosesser. Stavanger. 04.05.18. (Konferanse).
 • Ettervernkonferansen "Ungdom, mening og mestring". Stavanger. (Konferanse).
 • 1.2 Viste Strand hotel. How enough becomes enough: processes of change prior to treatment of substance use disorders,. (Seminar).
 • Hva er situasjonen for LAR-pasienter i Helse Stavanger i forhold til meningsfull aktivitet. (Seminar).
 • Festlunsj for Stayer-studien. 20.02.2018. (Seminar).
 • Alle pasientavdelinger og personal Rogaland A-senter. 16.03.18. Om Stayer-studien. (Seminar).
 • NAV Sandnes. 02.05.18. Om Stayer-studien. Implikasjoner for gode møter med brukere. (Seminar).
 • NAV Arbeidsledere. 24.09.18. Om Stayer-studien med praktiske implikasjoner. (Seminar).
 • Medforskerskole SUS. 13.09.18. KORFOR medforskning. (Seminar).
 • Funkishuset. Om Stayer-studien. 06.11.18. (Seminar).
 • FAB. 13.11.18. Fagdag for alt personal. Om Stayer-studien med implikasjoner for behandling. (Seminar).
 • Behandlingsforløp. 01.02.18. Stavanger. (Seminar).
 • Alkoholintervensjoner. 06.02.18. Stavanger. (Seminar).
 • Rusreform. Stavanger. 08.06.18. (Seminar).
 • Rusreform. Bergen13.06.18. (Seminar).
 • Etikk/tvang. Stavanger 20.06.18. (Seminar).
 • Risikopersepsjon og overdose. 04.09.18. Stavanger. (Seminar).
 • Etikk/Tvang. 24.10.18. Klepp. (Seminar).
 • Sosial støtte 03.12.18. Stavanger. (Seminar).
 • Timing i rusbehandling. 07.12.18. Sandnes. (Seminar).
 • Eldre og rus. Stavanger 19.04.18. (Seminar).
 • Ruskonsulentordningen ved Stavanger universitetssjukehus. 04.05.18. (Seminar).
 • Når eldre blir innlagt på sykehus - En jobb for ruskonsulenten? 05.12.18. (Seminar).
 • Aktiviteter og mening. Avhengighet forstått sosiologisk, Stavanger 30.04.18. (Seminar).
 • LAR intern fagdag. Avhengighet og tilfriskning forstått sosiologisk. 26.06.18. Stavanger. (Seminar).
 • 31.08.18 Barn som pårørende – Fagdag i Helse Fonna. (Seminar).
 • ‘Alkohol og det gode liv?’ Eneansvar for fagseminar for ansatte i helse- og sosialtjenesten, Strand kommune, 2.oktober. (Seminar).
 • ‘Kroniske smerter og alkohol – bør vi snakke med pasienten om alkoholvaner?’ Fagdag 4.oktober SUS. (Seminar).
 • ‘Det er så privat’. Åpent foredrag for ansatte, SUS, om å snakke om rus,15.oktober. (Seminar).
 • ‘Aldring og alkohol. Foredrag på faglunsj for Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor, 17.oktober. (Seminar).
 • ‘Aldring og helse – hva med alkohol?’ for helse- og sosialarbeidere i primærhelsetjenesten og sykehus, 5.desember. Stavanger. (Seminar).
 • Rusen og hjernen. SUS. (Seminar).
 • Fagdag rus og psykiatri. Ansatte B 2 SUS halv dag. (Seminar).
 • Rusen og hjernen. Sola DPS. (Seminar).
 • Dalane seminaret. Forløpsstudien Stayer. (Seminar).
 • Kriminalomsorgen: Nevropsykologi og rus. (Seminar).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Sandtorv LB, Fevang SKE, Nilsen SA, Bøe T, Gjestad R, Haugland S, Elgen IB

Symptoms Associated With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorders in School-Aged Children Prenatally Exposed to Substances.

Subst Abuse 2018;12():1178221818765773. Epub 2018 mar 22

PMID:
29618930
Sirnes E, Griffiths ST, Aukland SM, Eide GE, Elgen IB, Gundersen H

Functional MRI in prenatally opioid-exposed children during a working memory-selective attention task.

Neurotoxicol Teratol 2018 Mar - Apr;66():46-54. Epub 2018 feb 2

PMID:
29408607
Thørrisen MM, Skogen JC, Aas RW

The associations between employees' risky drinking and sociodemographics, and implications for intervention needs.

BMC Public Health 2018 Jun 14;18(1):735. Epub 2018 jun 14

PMID:
29898703
Pedersen MU, Thomsen KR, Heradstveit O, Skogen JC, Hesse M, Jones S

Externalizing behavior problems are related to substance use in adolescents across six samples from Nordic countries.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2018 Dec;27(12):1551-1561. Epub 2018 apr 4

PMID:
29619558
Askeland KG, Sivertsen B, Skogen JC, La Greca AM, Tell GS, Aarø LE, Hysing M

Alcohol and drug use among internationally adopted adolescents: Results from a Norwegian population-based study.

Am J Orthopsychiatry 2018;88(2):226-235. Epub 2017 mar 2

PMID:
28253017
Skogen JC, Bøe T, Sivertsen B, Hysing M

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs among ethnic Norwegian and ethnic minority adolescents in Hordaland county, Norway: the youth@hordaland-survey.

Ethn Health 2018 01;23(1):43-56. Epub 2016 okt 21

PMID:
27764960
Nesvåg S, McKay JR

Feasibility and Effects of Digital Interventions to Support People in Recovery From Substance Use Disorders: Systematic Review.

J Med Internet Res 2018 Aug 23;20(8):e255. Epub 2018 aug 23

PMID:
30139724
Birkeland B, Foster K, Selbekk AS, Høie MM, Ruud T, Weimand B

The quality of life when a partner has substance use problems: a scoping review.

Health Qual Life Outcomes 2018 Nov 20;16(1):219. Epub 2018 nov 20

PMID:
30453992
Larsen, T. & Sagvaag, H.

Empowerment and pathologization: A case study in Norwegian mental health and substance abuse services.

Health Expectations 2018

Årstad, J., Nesvåg, S.M., Njå Mjølhus, A.L., Biong Nissen, S.

How enough becomes enough: Processes of change prior to treatment for substance use treatment.

Journal of Substance Use, 23:4, p. 429-435. DOI: 10.1080/14659891.2018.1436608

Hustvedt, I.B., Lie, T., Håland, M.E., Stevenson, B., Nesvåg, S.

BRUKERPLAN - ÅRSRAPPORT 2017

Helse Stavanger 2018

Hustvedt, Inger B. og Nesvåg, Sverre

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk Kommuneundersøkelse 2017

KORFOR-rapport 2018/01

O Heradstveit, JC Skogen, J Hetland, R Stewart, M Hysing

Alcohol/drug use across psychiatric diagnoses. Population-based data merged with a patient registry

European Journal of Public Health 28 (suppl_4), cky213. 662. 2018.

I Haukenes, J Löve, G Hensing, AK Knudsen, S Øverland, J Vahtera, GS Tell, JC Skogen

Inequity in disability pension: an intersectional analysis of the co-constitution of gender, education and age. The Hordaland Health Study

Critical Public Health, 1-12. 2018.

Heradstveit, O., Skogen, J. C., Bøe, T., Hetland, J., Pedersen, M. U., & Hysing, M.

Prospective associations between childhood externalising and internalising problems and adolescent alcohol and drug use: The Bergen Child Study.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(5), 357-371. 2018. https://doi.org/10.1177/1455072518789852

Heradstveit, O.

Å hjelpe ungdom med rusproblemer

Utposten nr. 7, 2018.

Heradstveit, O.

Setter fokus på barna uten bremser.

SPOR, fagmagasin fra KoRus-Nord, #2, 2018.

Knapstad M, Heradstveit O, Sivertsen B.

“Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018". [Students’ Health and Wellbeing Study 2018].

Oslo: SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, 2018 (Rapport).

Svendsen TS, Bruland LS, Galvani S,

Developing education on problematic substance use in Norwegian social work bachelor’s degree

The International Journal of Social Work Education. 2018. https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1556630

Lønning T, Håland M, Lie T, Nesvåg S, Stevenson B

Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 4/2018

Carlsen SE, Gaulen Z, Alpers SE, Fjæreide M

Beyond medication: Life situation of older patients in opioid maintenance treatment

Journal Addiction Research and Theory 2019

Robertson IE, Nesvåg, S

Into the unknown:Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life. 0(0), 1455072518796898. doi:10.1177/1455072518796898

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2018

Robertson IE

Behandlingsinstitusjoner kan fungere som sosial treningsarena for et rusfritt liv

POP NAD. En populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet. 2018

Carlsen SE, Lunde LH, Torsheim T

Predictors of quality of life of patients in opioid maintenance treatment in the first year in treatment

Journal Cogent Psychology. 2019

Selbekk AS,

A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”:Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment

Contemporary Drug Problems, 45(2): 146-162. 2018

Bramness JG, Lid TG

‘Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos lar-pasienter.’

Utposten nr 1, 2018

Avlagte doktorgrader

Lisbeth Beate Sandtorv

Mental health and care situation in school-aged childen prenatally exposed to alcohol and other substances

Disputert:
Oktober 2018
Hovedveileder:
Irene Bircow Elgen
Eivind Sirnes

Cerebral magnetic resonance imaging in children with prenatal drug exposure

Disputert:
Februar 2018
Hovedveileder:
Stein Magnus Aukland
Egon Hagen

Cognitive and psychological functioning in patients with substance use disorder; from initial assessment to one-year recovery

Disputert:
Mars 2018
Hovedveileder:
Espen Walderhaug

Forskningsprosjekter

A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Fysisk trening og kognitiv fungering

Sivia Alpers, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Motivasjon og atferdsendring Janne Årstad

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Endringer over tid hos pasienter i LAR

Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Alkoholintervensjon på somatiske avdelinger - pasientaksept

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet. Vekst helse og utvikling

Lisbeth Beate Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet

Eivind Sirnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Stayer-studien: Anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studier: Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Hva skal til for at mennesker klarer å holde seg rusfri over flere år, og få et bedre liv.

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Trening for bedre tenkning

Øyvind Andreassen, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Mental health and alcohol- and drug-related problems among adolescents

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Randi Mobæk

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler