Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
Vurder årets resultat opp mot tjenestens resultatmål: Oppdraget til KORFOR er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet. Forskere fra KORFOR har i 2019 publisert flere vitenskapelige artikler enn noe år tidligere. Et prioritert arbeid er Stayer-studien. Dette er et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. I 2019 ble det publisert 7 artikler med tilknytning til Stayer-studien. Et annet prioritert forskningsområde er "Alkohol og helse". Her studerer vi sammenhenger mellom alkoholvaner og helse, og avhengighetsproblematikk ved kroniske helseproblemer. Dette arbeidet sees i sammenheng med fag- og tjenesteutviklingsoppdraget som KORFOR har fått av Helse Vest; å lede et regionalt nettverk som skal se på hvordan en kan oppdage og håndtere rusrelaterte problem hos pasienter i somatiske enheter. I fag- og tjenesteutviklingsarbeidet har KORFOR ellers valgt å prioritere utvikling og drift av Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus) og BrukerPlan. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget av tjenestemottakere med rusproblemer og/eller med psykiske helseproblemer. BrukerPlan og KvaRus er og vil bli helt sentrale redskap for å heve behandlingskvaliteten på rusfeltet. Tilsammen gjør dette at vi mener at årets aktivitet oppfyller KORFOR sitt oppdrag/resultatmål på en god måte.

Status for kompetansespredning:Oversikten over KORFOR sine kunnskapsformidlingsaktiviteter viser at vi er aktive på veldig mange ulike arenaer. Mye av undervisningen skjer med utgangspunkt i de forskningstemaene som KORFOR har valgt å prioritere. Formidlingen skjer både lokalt, regionalt og på nasjonale arenaer. Et av de viktigste kompetansespredningstiltakene våre er BrukerPlan. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk og psykiske problemer. Kompetansespredningen knyttet til BrukerPlan fungerer som et viktig kvalitetssikringstiltak for hele rusfeltet. Formålet med KvaRus er å bruke informasjonen til å utvikle bedre tjenester og mer kunnskap om pasientgruppen. Det betyr at også KvaRus vil bli et sentralt redskap for kompetansespredning på rusfeltet. Det finnes mange arenaer for formidling av kunnskap om rus og avhengighet. KORFOR er opptatt av å benytte disse arenaene, men noen ganger er det også kjekt å eksperimentere med nye konsepter, eller gamle konsepter i ny form. I 2019 har vi gjennomført Kveldsskolen om rus og avhengighet på Sølvberget (kinoen) i Stavanger. Her formidles funn fra forskningen vår på en lett tilgjengelig måte. Interessen for skolen er veldig stor og arrangementene blir derfor streamet. Vi har også gjennomført et eget undervisningsopplegg for innsatte og ansatte i Stavanger fengsel.

Beskriv samarbeidet rundt tjenesten: Innenfor hovedtemaene for forskningen vår har vi samarbeid med mange aktører innenfor egen helseregion, nasjonalt og med forskningsmiljøer i blant annet England, USA og Sverige. Vi har etablert et regionalt nettverk for rusrelaterte problem i somatiske avdelinger. Istedenfor en tradisjonell referansegruppe besøker KORFOR ledergruppene for rus og psykisk helse i helseforetakene. Vi gir en status for KORFOR sitt arbeid og diskuterer samarbeid og behov når det gjelder forskning, formidling og fag- og tjenesteutvikling. Sammen med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet arrangerer vi Vettre-seminaret. Seminaret arrangeres hvert annet år og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner innen rusmiddelfeltet. Vi har samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet og sitter i styret organisasjonen A-Larm. Når det gjelder BrukerPlan så samarbeider vi nært med de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i Norge, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. For KvaRus er det etablert et eget fagråd med deltagelse fra tjenestene innenfor TSB, Bruker- og pårørendeorganisasjonene og sentrale forskningsmiljøer på rusfeltet. Nasjonal kompetansetjeneste for TSB leder Fagrådet for KvaRus. Vi har også etablert et nasjonalt nettverk og gjennomført den først samlingen for forskning på KvaRus-data.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
25 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
128 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Kveldsskole i fengsel 25/3 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Kveldsskole i fengsel 6/5 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Kveldsskole i fengsel 28/8 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Kveldsskole i fengsel 18/9 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Kveldsskole i fengsel 21/10 Stavanger. (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Medforskning 3/1 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • ROP-dagene 2019-Pårørende. (Kurs/seminar).
 • Stayer-festlunsj 14/2 Stavanger. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • KORFORS kveldsskole. Om retensjon og effektivt arbeid i Stayer-studien. 03.06.19. (Kurs/seminar).
 • KORFORs Kveldsskole 7/1 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Russeminar-Arendalsuka 14/8 Arendal. (Kurs/seminar).
 • KORFORs Kveldsskole 2/9 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Rus og hjerne Pårørende dag Veksthuset Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Livet og rusen Stavanger fengsel kvinneavdelingen. (Kurs/seminar).
 • «Korleis kan me førebygge rusproblemer hos unge?» Presentasjon under Kveldsskolen, Stavanger. 04.11.2019. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom, rus og psykisk helse». Innlegg for folkehelseminister Sylvi Listhaug, under møte med Nordahl Grieg VGS. 03.12.2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Complexity’, foredrag for Rusreformutvalget, 9.januar 2019, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkohol og eldre’, foredrag på Av-og-til sin Energisamling 11.februar 2019, Oslo. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkoholvaner, legemidler og helse’, to timer foredrag på KORFOR’s kveldsskole, Stavanger kino, 7.okt 2019. (Kurs/seminar).
 • NRK Verdibørsen 12.12.19 (om rus). (Oppslag i media).
 • Blog (Radio): Heather Stark (10.8.19 (om fedre og vold). (Oppslag i media).
 • Intervju nyvågar cannabis Nyvågars lesere. (Oppslag i media).
 • Ungdom og rus. TV2. 25.01.2019. (Oppslag i media).
 • «Unge som har hatt atferdsvansker ruser seg mer». Forskning.no. 17.02.2019. (Oppslag i media).
 • «Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus». Rus & Samfunn. 06.03.2019. (Oppslag i media).
 • «Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika, viser ny studie». Forskning.no. 20.09.2019. (Oppslag i media).
 • «Studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika». ABC Nyheter. 20.09.2019. (Oppslag i media).
 • Ungdom og narkotika. VG.no. 06.11.2019 og 08.11.2019. (Oppslag i media).
 • NRK Rogaland 24.januar 2019, om helsedirektoratets forslag om forbud mot pappvin: NRK. (Oppslag i media).
 • To videoer om alkohol og helse laget av Av og til, tilgjengelig på deres facebook-side. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • KORFOR sin kveldsskole 07.01.19. (Kurs/seminar).
 • Kriminalomsorgen. Nasjonal samling for tillitsvalgte. 19.03.19. Om Stayer-studien. (Konferanse).
Allmennheten - egen region
 • 13. mai. Her inne – der ute» eller «der ute – her inne» Kontrasten mellom tilværelse i og utenfor behandling. (Kurs/seminar).
 • Russeminar-når alt rakner - For politikere 15/3 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Familiedag-Veksthuset 2/11 Sandnes. (Kurs/seminar).
 • Ungdom og rus Madlavold skole (lærere) Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Innlegg rus og psykiatri Rusfeltet i Sandnes. (Kurs/seminar).
 • Idrettsrådet Ungdomstidens utfordringer Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om ungdom, rus og psykisk helse. «Trender i rusbruken hos unge - generasjon prestasjon.» Foreldremøte. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om ungdom, rus og psykisk helse. Ansatte ved Nordahl Grieg VGS. 23.09.2019. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom, rus og psykisk helse». Innlegg ved forskningsdagene UNG, for ungdommer i Bergen. 26.09.2019. (Kurs/seminar).
 • FOs jubileumskonferanse: Brukerinvolvering i tjenesteutvikling: Fra eksludert til ansatt. (Konferanse).
 • DAGSKONFERANSEN – Etterlatte ved narkotikarelatert død. (Konferanse).
 • «Når du kommer langt nok ut». Foredrag for ungdom. Selvmordskonferansen, Stavanger. 01.04.2019. (Konferanse).
 • Gatemagasinet Asfalt. Kommentarinnlegg i jubileumsutgave. Mars 2019. (Oppslag i media).
 • 4/4 Kronikk, Stavanger Aftenblad. (Oppslag i media).
 • NRK psykologen NRK innslag https://radio.nrk.no/podkast/psykologen 40 programmer. (Oppslag i media).
 • Ungdom og rus. BA, Fanaposten og Nettavisen. 11.01.2019 og 12.01. (Oppslag i media).
 • Ungdom og rus. BT og BA. 20.01.2019 og 24.01.2019. (Oppslag i media).
 • «Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille». NRK Hordaland. 30.05.2019. (Oppslag i media).
 • Ungdom og narkotika. Fanaposten. 24.09.2019. (Oppslag i media).
 • Ungdom og rus. Askøyværingen. 21.11.2019. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Manchester Metropolitan University. 28.03.19. Feedback and SMS monitoring in a 10 year follow-up study. (Kurs/seminar).
 • ESWRA. Europeisk konferanse. Leuven. Delf-change: feedback and SMS monitoring in a 10 year follow-up study. (Kurs/seminar).
 • Alternativ til vold 29.11.2019 Ericastiftelsen Stockholm (Psykologer, pedagoger). (Kurs/seminar).
 • 20.11.2019 RVTS Sør, Oslo (ROP nettverk). (Kurs/seminar).
 • Alternativ til vold 08.01.2019 ATV Tromsø / RVTS Nord, Tromsø (konferanse, ulike faggrupper). (Kurs/seminar).
 • 4. juni. «Her inne – der ute» eller «der ute – her inne» Kontrasten mellom tilværelse i og utenfor behandling. KoRus Oslo. (Kurs/seminar).
 • Psykiatriveka 11/3 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Avkriminalisering 7/5 Kristiansand. (Kurs/seminar).
 • FHI-seminar 28/5 Oslo. (Kurs/seminar).
 • Avkriminalisering-UiO 10/9 Oslo. (Kurs/seminar).
 • Utenforskap Oslo gardemoen helse og sosial. (Kurs/seminar).
 • BrukerPlan opplæring, nasjonalt, Gardermoen. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom i risiko for rusbruk og rusproblematikk.» Innlegg for rusreformutvalget, regi Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom, rus og psykisk helse». Innlegg for ansatte ved IOGT, hele landet, Oslo. 27.05.2019. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom og rusproblemer. Korleis bryte problemutvikling?». i regi av Norsk Narkotikapolitiforening. 19.10.2019. (Kurs/seminar).
 • Alcohol dependency – easy to treat, difficult to identify. Nordic Congress for General Practice, 19.juni 2019 i Ålborg. (Kurs/seminar).
 • ‘Somatisk helse hos ROP-pasienter – om levevaner, levekår og god behandling’, foredrag på Psykiatriveka, 11.mars 2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Eldre og rusmiddelbruk’, foredrag på emnekurs i alderspsykiatri, på Psykatriveka, 12.mars 2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Pasientforløp hos eldre ved innleggelse i somatisk avdeling for alkoholrelatert skade eller sykdom’ 9.mai 2019, - Oslo. (Kurs/seminar).
 • ‘Pragmatic case finding and a supplemental digital intervention for alcohol related health problems – Newcastle 15.okt 2019. (Kurs/seminar).
 • Madrid. Europeisk konferanse. Feedback and SMS monitoring in a 10 year follow-up study. (Konferanse).
 • Latvia. Rusforskning og sosiale perspektiver. 26.09.19. (Konferanse).
 • Lisbon Addictions. Innlegg på internasjonal konferanse. (Konferanse).
 • Vettre seminaret. Innlegg på nasjonal ruskonferanse. 100 deltakere. 15.11.19. (Konferanse).
 • 05.09.2019. European Conference on Domestic Violence, Oslo. (Konferanse).
 • Alternativ til vold 14.11.2019 ATV Nordisk konferanse, Oslo. (Konferanse).
 • Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life. CONTEMPORARY DRUG PROBLEMS CONFERENCE. (Konferanse).
 • «Jakten på arbeid» Veien inn i arbeidsliv for mennesker i tilfriskning fra rusmiddelproblematikk. Lillestrøm. (Konferanse).
 • Nevro og rus TSB konferanse Tromsø. (Konferanse).
 • Ungdom og rus. Innlegg under Lisbon Addiction-konferansen. 23.10.2019. (Konferanse).
 • Presentasjon under BTI-konferansen (Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid), i regi av Helsedirektoratet. (Konferanse).
 • ‘Eldre og rus’, plenumsforedrag på SESAM sin årlige konferanse, 22.mai 2019, Stavanger. (Konferanse).
 • Redaksjonell omtale i Sykepleien: https://sykepleien.no/2019/07/mange-sykehuspasienter-har-et-alkoholproblem. (Oppslag i media).
 • Psykologisk.no: Voldelige men, håpløse fedre?. (Oppslag i media).
 • Psykologisk.no: En lovende behandling for små barn som har opplevd vold i hjemmet. (Oppslag i media).
 • 2/10 ROP-snakk, NK-TSB. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 22.10.2019 Småbarnsdagene Førde. Ulike faggrupper (BVT, pedagoger, helsetjenester). (Kurs/seminar).
 • 13.09.2019 RBUP Øst & Sør, Oslo (Videreutdanning BUP). (Kurs/seminar).
 • Kvalitetsregister - NFRAM 31/10 Tromsø. (Kurs/seminar).
 • Fagseminar UNN 6/11 Tromsø. (Kurs/seminar).
 • Kvalitetsreg-PROMS-sem. 11/11 Oslo. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Samhandlingsseminar Strand. 31.01.19. (Kurs/seminar).
 • Nærland Rehabilitering. Om avhengighet og livsstillsendringer. 07.05.19. (Kurs/seminar).
 • Stavanger fengsel. Om motivasjon. 5 innsatte og 3 ansatte. 09.10.19. (Kurs/seminar).
 • Kvalitetsrådet SUS. Om Stayer. 28.11.19. (Kurs/seminar).
 • 27.02.19: Undervisning for Lisleger ved SUS. «Alkoholintervensjon i sykehus, ruskonsulentordningen». (Kurs/seminar).
 • 03.06.19: Fagdag for sykepleiere og hjelpepleiere, Infeksjonsmedisinsk avdeling «Rus i sykehus – hva er ruskonsulentordningen»?. (Kurs/seminar).
 • 19.06.19: Nyansatt dag på Oba, for sykepleiere og hjelpepleiere «Rus i sykehus – ruskonsulentordningen»?. (Kurs/seminar).
 • 25.09.19: Engelsvoll, for ansatte som tar videreutdanning i rus, « Hva er et rusmiddel? Hva er avhengighet?». (Kurs/seminar).
 • 14. februar. «Ut å søke tjeneste» Tilfriskning og Arbeidsliv. Ansatte og pasienter i TSB og deltagere i Stayer studien. (Kurs/seminar).
 • 10. desember. Kroppsliggjort kunnskap og endringsprosesser. (Kurs/seminar).
 • 30. oktober: «Jakten på arbeid» Veien inn i arbeidsliv for mennesker i tilfriskning fra rusproblematikk. (Kurs/seminar).
 • AFR-jubileumsseminar 25/1 Bergen. (Kurs/seminar).
 • Når alt rakner - UiS 30/3 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Rus&avhengighet i BUP 29/10 Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Rusplan-Time kommune 18/11 Bryne. (Kurs/seminar).
 • Stayerstudien og betydning for behandling Heldag AFR Bergen. (Kurs/seminar).
 • Hvordan nå de vanskelige pasientene Stavanger kommune. (Kurs/seminar).
 • Nyansatte sus Rusen, hjernen. (Kurs/seminar).
 • Fasilitering av Åpen og streamet Fagdag om avhengighet med Marc Lewis, Sverre Nesvåg, og Marit Therese Scmid. HVL. (Kurs/seminar).
 • Fakultet-samling Helse- og sosialvitenskaplig fakultet i HVL: Brukerinvolvering i undervisning. For ansatte i HVL. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om ungdom, rus og psykisk helse. Møte med ansatte ved KoRus Vest, Bergen. 04.02.2019. (Kurs/seminar).
 • «Alkoholbruk blant norske studentar». Innlegg for heile NORCE, avdeling Helse, Bergen. 27.08.2019. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom, psykisk helse og rusproblemer». Innlegg for ansatte ved Voldtektsmottakene i Sør-Rogaland. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom i risiko for rusbruk og rusproblematikk». Innlegg under MOBY-seminaret. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom som rusar seg. Psykiske vanskar og skuleproblemer. Doktorgradsarbeidet». Innlegg under Nysgjerrigper. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom, rus og psykisk helse. Kva kan me gjere for å bryte problemutvikling?» Presentasjon ved SLT-konferansen, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Foredraget “Pengespillavhengighet”. 29.08.19, SUS. (Kurs/seminar).
 • Aldring og helse – hva med alkohol? Hundvåg og Storhaug Helse HBT 21.03.19. (Kurs/seminar).
 • Fagseminar, psykiske sykdommer i eldre år. 07.05.19 Arrangør: Sesam. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon, ruskonsulentordningen. Fagmøte med klinisk ernæringsfysiologer 28.05.19. (Kurs/seminar).
 • Tema: Tilnærming til pasienter med rus problemer, samtale og tiltak Tid: 03.06.19. Sted: Stavanger øyeblikkelig hjelp. (Kurs/seminar).
 • Intro uke for nyansatte Lis -1 leger 30.08.19 Tema: Presentasjon av ruskonsulentordningen ved SUS. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om ruskonsulentordningen 28.08.19 RAS Målgruppe, TSB ansatte fra UNN. (Kurs/seminar).
 • Kroppslige konsekvenser av rusmiddelbruk 25.09.19 Målgruppe; Ansatte ved Engelsvoll Arrangør: Høgskulen vestlandet og KORFOR. (Kurs/seminar).
 • Fremlegging av resultat fra såkornsprosjektet (mindreårige med rusrelatert innleggelse) Sted: SUS, MOBA 08.10.19. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om ruskonsulentordningen Sted: SOP/senter for sykelig overvekt 25.10.19. (Kurs/seminar).
 • Fagdag OBA ( x 2) Tema: Ruskonsulentordningen på SUS Tid: 05 og 12 november. (Kurs/seminar).
 • Tema: Ruskonsulentordningen Tid: 26.11.19 Sted: 5G, ortopedisk kirugisk avd. (Kurs/seminar).
 • Ruskonsulentordningen Tid: 27.11.19. Sted: 4 H, Gastromedisinsk avd. (Kurs/seminar).
 • Ruskonsulentordningen Tid: 27.11.19. Sted: 5E, Ortopedisk, kirugisk avd. (Kurs/seminar).
 • Aldring, alkohol og helse, seminar KoRus Vest og Fylkesmannen i Rogaland Tid: 28.11.19. Haugesund. (Kurs/seminar).
 • ‘Rusrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger’, foredrag på Fredagsundervisningen for leger, 1.feb. 2019, SUS. (Kurs/seminar).
 • ‘Det er så privat – hvordan kan vi våge å snakke om det?’, foredrag om alkoholvaner. SUS, 8.mars 2019. (Kurs/seminar).
 • «Henvisning til rusbehandling», presentasjon på ‘Nytt og nyttig’, kveldsmøte for fastleger, 26.mars 2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Somatisk helse hos ROP-pasienter’, foredrag på nettverkssamling for lavterskeltiltak helse, 11.april, Jørpeland. (Kurs/seminar).
 • ‘Sterke opioider ved kroniske, ikke-maligne smerter’, foredrag på Fredagsundervisningen for leger, 12.april 2019, SUS. (Kurs/seminar).
 • ‘Somatisk helse – utredning og behandling’, foredrag på ‘Faglig påfyll i ARA’, 25.april 2019, SUS. (Kurs/seminar).
 • ‘Eldre og alkohol’, to timer foredrag på fagseminar for KoRus Vest, 15.mai 2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Motivasjon og endringsprosesser’, ‘Exercise is medicine’, for leger og andre helsearbeidere i kommunen, 20.mai 2019, Rennesøy. (Kurs/seminar).
 • ‘Kvalitative metoder’, tre timer på Grunnkurs D for allmennleger, sammen med Kristina Iden, 26.aug 2019, Sola. (Kurs/seminar).
 • ‘Helse og rusmiddelbruk – når blir rusmiddelbruk et helseproblem?’, Grunnkurs C for allmennleger, 12.sept 2019, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • ‘Overvekt og alkohol – når og hvorfor blir alkohol et problem, og hva kan vi gjøre med det?’, Stavanger 22.okt 2019. (Kurs/seminar).
 • ‘Motivasjon og endringsprosesser’, ‘Exercise is medicine’, for leger og andre helsearbeidere i kommunen, 29.okt 2019, Egersund. (Kurs/seminar).
 • ‘Overvekt og alkohol – når og hvorfor blir alkohol et problem, og hva kan vi gjøre med det?’, Sykelig overvekts-poliklinikken. (Kurs/seminar).
 • ‘Somatisk helse og levevaner hos pasienter i LAR – hva er de viktigste utfordringene?’, for LAR, 10.des 2019, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av BrukerPlan-resultatet i Helse Fonna på rusdag i Haugesund, 14. januar. (Konferanse).
 • Utdeling av brukerutstyr – status i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen, 2. oktober. (Konferanse).
 • Rusdag-Fonna 14/1 Haugesund. (Konferanse).
 • Bupa sosialfaglig gruppe BrukerPlan SUS. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS), 2018, Nytt register
Forskning

Vitenskapelige artikler

Andreassen Ø, Brønnick K, Njå AL, Furulund E, Nesvåg S

The Effect of High-Intensity Interval/Circuit Training on Cognitive Functioning and Quality of Life During Recovery From Substance Abuse Disorder. A Study Protocol.

Front Psychol 2019;10():2564. Epub 2019 nov 15

PMID:
31803108
Bjornestad J, Svendsen TS, Slyngstad TE, Erga AH, McKay JR, Nesvåg S, Skaalevik AW, Veseth M, Moltu C

"A Life More Ordinary" Processes of 5-Year Recovery From Substance Abuse. Experiences of 30 Recovered Service Users.

Front Psychiatry 2019;10():689. Epub 2019 sep 18

PMID:
31620036
Bjornestad J, Veseth M, Berg H, Davidson L, McKay JR, Moltu C, Skaalevik AW, Slyngstad TE, Svendsen TS, Nesvåg S

Reports of the benefits of drug use from individuals with substance use disorders.

Psychother Res 2019 Oct 14. Epub 2019 okt 14

PMID:
31610768
Hagen E, Sømhovd M, Hesse M, Arnevik EA, Erga AH

Measuring cognitive impairment in young adults with polysubstance use disorder with MoCA or BRIEF-A - The significance of psychiatric symptoms.

J Subst Abuse Treat 2019 02;97():21-27. Epub 2018 nov 22

PMID:
30577896
Sømhovd M, Hagen E, Bergly T, Arnevik EA

The Montreal Cognitive Assessment as a predictor of dropout from residential substance use disorder treatment.

Heliyon 2019 Mar;5(3):e01282. Epub 2019 mar 7

PMID:
31025003
Heradstveit O, Skogen JC, Hetland J, Stewart R, Hysing M

Psychiatric Diagnoses Differ Considerably in Their Associations With Alcohol/Drug-Related Problems Among Adolescents. A Norwegian Population-Based Survey Linked With National Patient Registry Data.

Front Psychol 2019;10():1003. Epub 2019 mai 8

PMID:
31133937
Skogen JC, Sivertsen B, Hysing M, Heradstveit O, Bøe T

Economic Circumstances in Childhood and Subsequent Substance Use in Adolescence - A Latent Class Analysis: The youth@hordaland Study.

Front Psychol 2019;10():1115. Epub 2019 mai 14

PMID:
31139128
Heradstveit O, Skogen JC, Brunborg GS, Lønning KJ, Sivertsen B

Alcohol-related problems among college and university students in Norway: extent of the problem.

Scand J Public Health 2021 Jun;49(4):402-410. Epub 2019 jul 18

PMID:
31319770
Heradstveit O, Holmelid E, Klundby H, Søreide B, Sivertsen B, Sand L

Associations between symptoms of eating disturbance and frequency of physical activity in a non-clinical, population-based sample of adolescents.

J Eat Disord 2019;7():9. Epub 2019 apr 18

PMID:
31019696
Nilsen SA, Hysing M, Breivik K, Heradstveit O, Vingen Sunde E, Stormark KM, Bøe T

Complex families and health complaints among adolescents: A population-based cross-sectional study.

Scand J Public Health 2020 Nov;48(7):733-742. Epub 2019 des 12

PMID:
31830876
Knapstad M, Sivertsen B, Knudsen AK, Smith ORF, Aarø LE, Lønning KJ, Skogen JC

Trends in self-reported psychological distress among college and university students from 2010 to 2018.

Psychol Med 2019 Nov 29. Epub 2019 nov 29

PMID:
31779729

Life expectancy and disease burden in the Nordic countries: results from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017.

Lancet Public Health 2019 Dec;4(12):e658-e669. Epub 2019 nov 20

PMID:
31759894
Sæther SMM, Knapstad M, Askeland KG, Skogen JC

Alcohol consumption, life satisfaction and mental health among Norwegian college and university students.

Addict Behav Rep 2019 Dec;10():100216. Epub 2019 aug 22

PMID:
31692685
Dovran A, Winje D, Arefjord K, Tobiassen S, Stokke K, Skogen JC, Øverland S

Associations between adverse childhood experiences and adversities later in life. Survey data from a high-risk Norwegian sample.

Child Abuse Negl 2019 Dec;98():104234. Epub 2019 nov 2

PMID:
31689619
Skogen JC, Bøe T, Thørrisen MM, Riper H, Aas RW

Sociodemographic characteristics associated with alcohol consumption and alcohol-related consequences, a latent class analysis of The Norwegian WIRUS screening study.

BMC Public Health 2019 Oct 24;19(1):1364. Epub 2019 okt 24

PMID:
31651277
Skogen JC, Thørrisen MM, Bonsaksen T, Vahtera J, Sivertsen B, Aas RW

Effort-Reward Imbalance Is Associated With Alcohol-Related Problems. WIRUS-Screening Study.

Front Psychol 2019;10():2079. Epub 2019 sep 13

PMID:
31607975
Skogen JC, Thørrisen MM, Olsen E, Hesse M, Aas RW

Evidence for essential unidimensionality of AUDIT and measurement invariance across gender, age and education. Results from the WIRUS study.

Drug Alcohol Depend 2019 09 01;202():87-92. Epub 2019 jul 6

PMID:
31325821
Thørrisen MM, Skogen JC, Kjeken I, Jensen I, Aas RW

Current practices and perceived implementation barriers for working with alcohol prevention in occupational health services: the WIRUS OHS study.

Subst Abuse Treat Prev Policy 2019 06 26;14(1):30. Epub 2019 jun 26

PMID:
31242911
Hustvedt, I.B., Bosnic, H., Håland, M.E.

BRUKERPLAN - ÅRSRAPPORT 2018

Helse Stavanger 2019

Hustvedt, Inger B. og Nesvåg, Sverre

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk Kommuneundersøkelse 2018

Helse Stavanger 2019

Svendsen T.S

Hvordan formidle forskningsbasert kunnskap fra rusfeltet til alle interesserte?

Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 04/2019

Mohaupt, H., Duckert, F., & Askeland, I.R.

How do men in treatment for intimate partner violence experience parenting their young child? A descriptive phenomenological analysis.

Journal of Family Violence, DOI: 10.1007/s10896-019-00083-x. 2019

Skogen, J. & Nesvåg, S.

Factor structure of Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) in a Norwegian convience sample.

Timing and time perception. 2019, Vol 7, pp 1-14

Veseth, M., Moltu, C., Svendsen, T., Nesvåg, S., Slyngstad, T., Skålevik, A. & Bjørnestad, J.

A stabilizing and destabilizing social world: Close relationships and recovery processes in SUD.

Journal of psychosocial rehabilitation and mental health. June 2019, Volume 6, Issue 1, pp 93–106

Heradstveit, O, Skogen, J.C.

Rus og rusproblemer hos ungdom. I «Ungdom og psykisk helse»,

Fagbokforlaget, 2019.

Lid TG, Johannessen JR.

Sam(hand)ling i bånn.

Artikkel i SydVesten, medlemsblad for Rogaland legeforening, om samhandling rundt de vanskeligste pasientene (ROP-pasientene) 2019

Avlagte doktorgrader

Ove Heradstveit

Alcohol- and drug use among adolescents. School-related problems, childhood mental health problems, and psychiatric diagnoses

Disputert:
Mars 2019
Hovedveileder:
Mari Hysing

Forskningsprosjekter

Stayer-studien: Endringer over tid hos pasienter i LAR

Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Mental health and alcohol- and drug-related problems among adolescents

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Teknologiformidlet støtte i recovery

Anne-Lill Mjølhus Njå, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Langtids recovery

Jone Bjørnestad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien - Sene tilbakefall

Fredrik Moe, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR

Lars Thore Fadnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Trening i klinisk setting

Einar Furulund, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Trening for bedre tenkning

Øyvind Andreassen, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Avhengighetsproblematikk ved bruk av sterke opioider for kroniske smerter

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Alkoholavhengighet etter fedmekirurgi

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Pasientaksept – en studie av pasienters erfaringer med ruskonsulentordningen ved SUS

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Nasjonale befolkningsundersøkelser av holdninger til og erfaringer med kartlegging av og tiltak for alkoholproblemer

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkoholrelaterte helseproblemer og aldring i somatiske sykehusavdelinger

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studier: Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Alkoholrutiner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Fysisk trening og kognitiv fungering

Silvia Eiken Alpers, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Randi Mobæk

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler