Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
KORFOR er involvert i mer enn 30 forskningsprosjekter. Et prioritert arbeid er Stayer. Dette er nå 10 delstudier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. Fokus er på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Et annet prioritert forskningstema er alkohol og helse. Vårt mål er å bidra til tidligere oppdagelse og bedre tiltak ved uheldige alkoholvaner. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget av tjenestemottakere med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer. På rus og psykisk helse feltet er BrukerPlan helt sentralt i fag- og tjenesteutviklingsarbeid både på lokalt nivå i kommunene, men også på nasjonalt nivå. Dette ser en blant annet i regjeringens arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet. KORFOR har også utviklet og har ansvar for å drifte Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus). BrukerPlan og KvaRus er og vil bli helt sentrale redskap for å heve behandlingskvaliteten på rusfeltet. I 2020 har KORFOR tatt initiativ til en rekke forskningsprosjekter som studerer konsekvensene av Koronapandemien for ulike grupper i rusbehandling. Og vi har vært med å starte nye forskningsprosjekter blant annet knyttet til spillavhengighet, ROP-pasienter og oral helse i deler av vår pasientgruppe. Henning Mohaupt har avlagt doktorgrad om fedre og vold og Torgeir Gilje Lid vant formidlingsprisen I Helse Stavanger.

KORFOR driver et omfattende kompetansespredningsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Arbeidet er forankret i forskningsaktivitetene vi driver og kunnskap som fremkommer gjennom vårt arbeid med BrukerPlan og KvaRus. Koronapandemien har ført til at formidlingsarbeidet er blitt redusert i 2020, men det er fremdeles omfattende. I 2021 vil vi videreutvikle kompetansespredningsarbeidet på digitale plattformer sammen med våre samarbeidspartnere. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk og psykiske problemer. Vi har laget egne faktaark om grupper som er kartlagt i BrukerPlan, som er ekstra sårbare for konsekvenser av Koronapandemien. Formålet med KvaRus er å bruke informasjonen til å utvikle bedre tjenester og få mer kunnskap om pasientgruppen. Det betyr at også KvaRus vil bli et viktig redskap for kompetansespredning på rusfeltet. Også i 2020 har vi gjennomført Kveldsskolen om rus og avhengighet på Sølvberget (kinoen) i Stavanger. Her formidles funn fra forskningen vår på en lett tilgjengelig måte. Dette er et arrangement som også blir streamet. Et annet spesielt undervisningstiltak er "Rusbehandling i psykisk helsearbeid" som er blitt gjennomført i et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Engelsvoll psykiatriske senter. Alle ansatte på Engelsvoll deltok. Studieplanen ble utviklet i et samarbeid mellom partene og er skreddersydd for institusjonen Engelsvoll sine behov.

KORFOR samarbeider med forskningsmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Og sammen med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet arrangerer KORFOR det nasjonale seminaret for forskere innen rusfeltet. Vi har også lang erfaring med samarbeidsforskning, det vil si forskningsprosjekt der personer med primært egenerfaring og personer med primært forskningskunnskap samarbeider gjennom hele eller deler av forskningsprosessen. Samarbeid med kliniske miljøer er viktige for oss. I 2021 vil vi blant annet videreutvikle samarbeidet gjennom forskningsprosjektet KORFOR helse, Blålysprosjektet (ROP-pasienter) og når det gjelder modeller for implementering av KvaRus. I referansegruppen til KvaRus er alle de regionale helseforetakene representert, tre representanter fra ulike brukergrupper og pårørende, Fagrådet for rusfeltet i Norge, private ideelle behandlingstiltak, Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. BrukerPlan samarbeider spesielt tett med de syv regionale kompetansesentrene for rus, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet, Statsforvalteren og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
4 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
30 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
40 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Åna fengsel. Stayer-studien. 27.01.20. 50 deltakere. 60 minutter. (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Kompasset: 2 timer, 30 deltakere. Brukere av tilbudet. Tema: Vold i nære relasjoner. 17.9.20 Sandnes. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Boklansering, presentasjon av bok «Ungdom og psykisk helse». Stavanger. 22.01.2020. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkoholvaner, legemidler og helse’, to timer foredrag på KORFORs kveldsskole, Stavanger kino, 3. feb 2020. (Kurs/seminar).
 • ‘Kvalitative forskningsmetoder’, tre timer på Grunnkurs D for allmennleger, 19.okt 2020. (Kurs/seminar).
 • ‘Langvarige smerter – når behandlingen blir problemet’, programleder for KORFORs kveldsskole, Stavanger kino, 7.des 2020. (Kurs/seminar).
 • Høringskonferanse Rusreformen. 29.01.20. Oslo. (Konferanse).
 • Hvordan forebygge fedres vold i familien? forebygging.no. (Oppslag i media).
 • Mohaupt, H. (2020). Den andre pandemien: aggresjon. Kronikk, Stavanger Aftenblad, 8.4.2020. (Oppslag i media).
 • Forsker: Tidlig involvering av far kan forebygge depresjon og vold. NRK.no, 18.2.2020. (Oppslag i media).
 • 18/10 – NRK P1, Mellom himmel og jord. (Oppslag i media).
 • Mange tenåringer forteller om stress, press og psykiske plager. Psykologisk.no. 03.08.2020. (Oppslag i media).
 • – Send helsepersonell – ikke politi. Sør-Varanger avis. 29.12.2020. (Oppslag i media).
 • Stavanger Aftenblad 28. april 2020, «Frykter for 5500 rusavhengige – kommunene mener å ha kontroll». (Oppslag i media).
 • Byas – Stavanger Aftenblad 26.november 2020: • https://www.byas.no/livsstil/i/JJr7qP/saann-paavirker-alkoholen-deg. (Oppslag i media).
 • NRK Møre og Romsdal 7.october 2020: https://radio.nrk.no/direkte/p1_more_romsdal#start=07:52:26. (Oppslag i media).
 • KORFORs kveldsskole. 07.09.20. 15 deltakere og streamet nasjonalt. 90 minutter. (Digital undervisning).
 • Ungdom og cannabis, arbeid med kortfilm om temaet. (Sosiale media).
 • Stavanger aftenblad/byas: Podkast om ungdom og det å gjøre feil. (Sosiale media).
 • NRK psykologen 40 programmer. NRK innslag https://radio.nrk.no/podkast/psykologen. (Sosiale media).
 • https://avogtil.no/derfor-bor-eldre-tenke-over-drikkevanene/. (Sosiale media).
Allmennheten - egen region
 • Regionsamling Asfalt. 12.02.20. 60 minutter. (Kurs/seminar).
 • Senioruniversitetet 27.08.20. Bryne. (Kurs/seminar).
 • Ungdom, rus og prestasjon, for idrettsrådet i Stavanger. (Kurs/seminar).
 • PTIL: Mennesker i forandring. (Kurs/seminar).
 • Felleskjøpet: Stressmestring - gode og dårlige strategier. (Kurs/seminar).
 • Nytt på Askøy: Ungdommer ned i 13-årsalderen prøver ecstasy. Askøyværingen. 03.02.2020. (Oppslag i media).
 • Rusmisbruk blant ungdom i barnevernet. Til Beste. 23.11.2020. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kriminalomsorgen nasjonalt. Ca. 80 deltakere. Nov. 2020. 2 timer. (Kurs/seminar).
 • Rop-kurs, KPHV, - Fysisk helse for ROP-pasienter. (Kurs/seminar).
 • Alkoholvaner og helse i allmennpraksis’, tre timer på kurs for fastleger, 29.sep 2020, Oppland legeforening, Beitostølen. (Kurs/seminar).
 • Rus og psykisk helse-kongress. 10.02.20. Oslo. (Konferanse).
 • Barn som pårørende - Mot til å se - evne til å handle;. (Konferanse).
 • Menn i voldsterapi mangler ofte trygge omsorgserfaringer. Psykologisk.no, 28.12.2020. (Oppslag i media).
 • Rusproblem råker ikkje tilfeldig. Nå-intervjuet. Tidsskrift for norsk psykologforening. 02.03.2020. (Oppslag i media).
 • Kontinuerlig: Undervisning på HVL om samskaping, samproduksjon og ledelse. (Digital undervisning).
 • Barnevern, politi, små- og spedbarnsteam Ahus, helsestasjon. Tema: Voldsutøvende fedres relasjon til sine barn. 2.12.20, Oslo. (Digital undervisning).
 • NKVTS: ½ time, 25 deltakere. Forskere. Tema: Voldsutøvende fedres relasjon til sine barn. 27.11.2020, Oslo (Teams). (Digital undervisning).
 • KORFOR: 1 time, 15 deltakere. Forskere. Tema: Voldsutøvende fedres relasjon til sine barn. 17.9.20, Stavanger. (Digital undervisning).
 • Disputas: 3 timer, 96 deltakere. Tema: Voldsutøvende fedres relasjon til sine barn. (Digital undervisning).
 • Laget undervisningsmodul i Regi av Norsk legeforening - Fysisk aktivitet og psykisk helse. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 12.03.20. En moderne forståelse av avhengighet og implikasjoner for organisering av behandlingstilbudet. (Kurs/seminar).
 • Kriminalomsorgen i Trøndelag. 23.01.20. 50 deltakere. 4 timer. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 29.01.2020. Utredning av rus og avhengighetslidelser. (Kurs/seminar).
 • Gatejuristen. 19.08.20. 10 deltakere. 60 minutter. (Kurs/seminar).
 • Fagdag Randaberg kommune: 6 timer, 60 deltakere. Barnevern, skole, helsestasjon. (Kurs/seminar).
 • Fagdag Sandnes kommune: 3,5 timer, 80 deltakere. Barneverntjensten. (Kurs/seminar).
 • Ruskonsulentordningen på SUS Sted: SUS personalgruppen fra flere andre avdelinger. (Kurs/seminar).
 • Nyansattkurs for SUS, kphv – Fysisk aktivitet og helse. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning for LAR-ØST, - Fysisk helse, fysisk aktivitet for ruspasienter. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon Rusreformen – Stavanger kommune. (Kurs/seminar).
 • Rus i psykisk helsevern - SUS. (Kurs/seminar).
 • Innlegg mestringsenheten Sandnes: Hjerne og rus. (Kurs/seminar).
 • Nevrologisk avd. sus: Rus og nevropsykologi. (Kurs/seminar).
 • Folkehelseprogrammet og satsing på BTI i Sokndal og Eigersund. Et aksjonsforskningsprosjekt vokser frem. (Kurs/seminar).
 • Sosiale nettverk og endringsprosesser. Samhandlingsseminar Ryfylke. (Kurs/seminar).
 • ‘Helse og rusmiddelbruk – når blir rusmiddelbruk et helseproblem?’, for allmennleger, 18.nov 2020, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • 31.01 bevegelsen. Jørpeland. 31.01.20. 250 deltakere. 90 minutter. (Konferanse).
 • Små steg - Stor endring (åpen for alle), - Implementering, integrering av fysisk aktivitet ved en psykiatrisk sengepost. (Konferanse).
 • Veiledning til phd kandidat . Hetland på prosjektet“Cognitive impairment as predictor of outcomes in SUD patients”. (Veiledning).
 • Veiledning til phd kandidat E.C. Fodstad på prosjektet “Personality and recovery in polysubstance use disorder”. (Veiledning).
 • Veiledning på prosjektet: Cecilia Lindbåge Karlsen: “Anhedonia in polysubstance use disorder”. (Veiledning).
 • Master i relasjonsbehandling: ««Kjennetegn ved polikliniske og inneliggende pasienter i rusbehandling fra Stayer-studien». (Veiledning).
 • Veiledning av nyansatt miljøpersonell psykiatrisk avdeling. 20 timer. (Veiledning).
 • Veiledning masterstudent i Rus og psykiatri. Oppdrag fra UIS. (Veiledning).
 • Veiledet klinikere på SUS om fysisk aktivitet og trening. (Veiledning).
 • Tema: Voldsutøvende fedres relasjon til sine barn. 13.11.2020, Rberg (Teams). (Digital undervisning).
 • Hvordan samtale med (små) barn om voldserfaringer? 18.12.2020, Sandnes (Teams). (Digital undervisning).
 • Halvårssamling - Kvalitetregisteret. 19.10.20. Bergen. (Digital undervisning).
 • «Jakten på arbeid» Veien inn i arbeidsliv for mennesker i tilfriskning fra rusproblematikk. (Digital undervisning).
 • om Rus i BUP https://youtu.be/AWoLNvXXPg4. (Digital undervisning).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Svendsen TS, Bjornestad J, Slyngstad TE, McKay JR, Skaalevik AW, Veseth M, Moltu C, Nesvaag S

"Becoming myself": how participants in a longitudinal substance use disorder recovery study experienced receiving continuous feedback on their results.

Subst Abuse Treat Prev Policy 2020 01 23;15(1):8. Epub 2020 jan 23

PMID:
31973763
Agardh EE, Allebeck P, Flodin P, Wennberg P, Ramstedt M, Knudsen AK, Øverland S, Kinge JM, Tollånes MC, Eikemo TA, Skogen JC, Mäkelä P, Gissler M, Juel K, Moesgaard Iburg K, Mcgrath JJ, Naghavi M, Vollset SE, Gakidou E, Danielsson AK

Alcohol-attributed disease burden in four Nordic countries between 2000 and 2017: Are the gender gaps narrowing? A comparison using the Global Burden of Disease, Injury and Risk Factor 2017 study.

Drug Alcohol Rev 2021 03;40(3):431-442. Epub 2020 nov 18

PMID:
33210443
Bemanian M, Mæland S, Blomhoff R, Rabben ÅK, Arnesen EK, Skogen JC, Fadnes LT

Emotional Eating in Relation to Worries and Psychological Distress Amid the COVID-19 Pandemic: A Population-Based Survey on Adults in Norway.

Int J Environ Res Public Health 2020 12 27;18(1). Epub 2020 des 27

PMID:
33375442
Hashemi NS, Thørrisen MM, Skogen JC, Sagvaag H, Gimeno Ruiz de Porras D, Aas RW

Gender Differences in the Association between Positive Drinking Attitudes and Alcohol-Related Problems. The WIRUS Study.

Int J Environ Res Public Health 2020 08 16;17(16). Epub 2020 aug 16

PMID:
32824384
Heradstveit O, Skogen JC, Edland-Gryt M, Hesse M, Vallentin-Holbech L, Lønning KJ, Sivertsen B

Self-Reported Illicit Drug Use Among Norwegian University and College Students. Associations With Age, Gender, and Geography.

Front Psychiatry 2020;11():543507. Epub 2020 des 10

PMID:
33362594
Hesse M, Thylstrup B, Seid AK, Skogen JC

Suicide among people treated for drug use disorders: a Danish national record-linkage study.

BMC Public Health 2020 Jan 31;20(1):146. Epub 2020 jan 31

PMID:
32005222
Schønning V, Aarø LE, Skogen JC

Central themes, core concepts and knowledge gaps concerning social media use, and mental health and well-being among adolescents: a protocol of a scoping review of published literature.

BMJ Open 2020 01 27;10(1):e031105. Epub 2020 jan 27

PMID:
31992603
Schønning V, Hjetland GJ, Aarø LE, Skogen JC

Social Media Use and Mental Health and Well-Being Among Adolescents - A Scoping Review.

Front Psychol 2020;11():1949. Epub 2020 aug 14

PMID:
32922333
Tjora T, Skogen JC, Sivertsen B

Increasing similarities between young adults' smoking and snus use in Norway: a study of the trends and stages of smoking and snus epidemic from 2010 to 2018.

BMC Public Health 2020 Oct 06;20(1):1511. Epub 2020 okt 6

PMID:
33023560
Veddegjærde KF, Sivertsen B, Skogen JC, Smith ORF, Wilhelmsen I

Long-term effect of cognitive-behavioural therapy in patients with Hypochondriacal Disorder.

BJPsych Open 2020 Apr 29;6(3):e42. Epub 2020 apr 29

PMID:
32345417
Bjornestad J, McKay JR, Berg H, Moltu C, Nesvåg S

How often are outcomes other than change in substance use measured? A systematic review of outcome measures in contemporary randomised controlled trials.

Drug Alcohol Rev 2020 05;39(4):394-414. Epub 2020 mar 9

PMID:
32147903
Heradstveit O, Hysing M, Nilsen SA, Bøe T

Symptoms of disordered eating and participation in individual- and team sports: A population-based study of adolescents.

Eat Behav 2020 12;39():101434. Epub 2020 sep 16

PMID:
32980592
Heradstveit O, Haugland S, Hysing M, Stormark KM, Sivertsen B, Bøe T

Physical inactivity, non-participation in sports and socioeconomic status: a large population-based study among Norwegian adolescents.

BMC Public Health 2020 Jun 26;20(1):1010. Epub 2020 jun 26

PMID:
32590961
Hysing M, Heradstveit O, Harvey AG, Nilsen SA, Bøe T, Sivertsen B

Sleep problems among adolescents within child and adolescent mental health services. An epidemiological study with registry linkage.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2020 Nov 07. Epub 2020 nov 7

PMID:
33159591
Hysing M, Harvey AG, Bøe T, Heradstveit O, Vedaa Ø, Sivertsen B

Trajectories of sleep problems from adolescence to adulthood. Linking two population-based studies from Norway.

Sleep Med 2020 Nov;75():411-417. Epub 2020 sep 8

PMID:
32971382
Nilsen SA, Hysing M, Breivik K, Heradstveit O, Vingen Sunde E, Stormark KM, Bøe T

Complex families and health complaints among adolescents: A population-based cross-sectional study.

Scand J Public Health 2020 Nov;48(7):733-742. Epub 2019 des 12

PMID:
31830876
Larsen, T, Karlsen, JE og Sagvaag, H

Keys to unlocking service provider engagement in constrained co-production partnerships.

Action Research Journal, 2020

Mohaupt, H., Duckert, F. & Askeland, I.R

How Do Memories of Having Been Parented Relate to the Parenting-Experience of Fathers in Treatment for Intimate Partner Violence? A Phenomenological Analysis.

J Fam Viol, 2020

Mohaupt, H.

Farsrollen hos menn som har brukt vold mot barnets mor Illustrasjoner av problemstillinger og forslag til terapeutiske intervensjoner.

Mellanrummet, 2020

Kingsbury, Mila, Reme, Bjørn-Atle, Skogen, Jens Christoffer, Sivertsen, Børge, Øverland, Simon, Cantor, Nathan, Hysing, Mari, Petrie, Keith, Colman, Ian.

Differential Associations Between Types Of Social Media Use And University Students’ Non-Suicidal Self-Injury And Suicidal Behavior

Computers in Human Behavior, 2020

Lid, Torgeir Gilje, Tvedt, Hege, Idsøe, Birgitte Nathalie, Nesvåg, Sverre

Innlagt på somatisk avdeling – er det greit å bli spurt om alkoholvaner?

Sykepleien, 2020 Innlagt på somatisk avdeling – er det greit å bli spurt om alkoholvaner? (sykepleien.no)

Erga AH, Honsi A, Anda-Agotnes LG, Nesvag S, Hesse M, Hagen E

Trajectories of psychological distress during recovery from polysubstance use disorder.

Addiction Research & Theory, 2020.

Heradstveit, O., Gjertsen, N., Iversen, A. C., Nilsen, S. A., Askeland, K. G., Christiansen, Ø., & Hysing, M.

Substance-related problems among adolescents in child welfare services: A comparison between individuals receiving in-home services and those in foster care.

Children and Youth Services Review, 2020

Mohaupt, H.

Fathering in the context of family violence. Challenges, interventions, and collaboration towards child protection

final_fathers_expert_paper.pdf (work-with-perpetrators.eu) 2020

Øhlckers, L. R., Heradstveit, O., & Sand, L.

Ungdom og psykisk helse.

Fagbokforlaget. 2019

Høyland, Sindre Aske; Schuchert, Astrid; Mamen, Asgeir

Nasjonale og internasjonale effekter av ettervern innen rusbruk og avhengighet

NORCE Rapport samfunn 22-2020

Hustvedt, I.B., Bosnic, H., Håland, M.E.

BRUKERPLAN - ÅRSRAPPORT 2019

Helse Stavanger 2020

Hustvedt, Inger B. og Nesvåg, Sverre

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk Kommuneundersøkelse 2019

KORFOR-rapport 2020/01

Kalsås, Øyvind Reehorst; Selbekk, Anne Schanche; Ness, Ottar

«Jeg får et helt annet innblikk»: Fagpersoners erfaringer med familieorientert praksis i rusfeltet.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020 ;Volum 37.(3) s. 243-261.

Kalsås, Øyvind Reehorst; Selbekk, Anne Schanche; Ness, Ottar.

Terapeuter ser store gevinster ved å involvere familien i rusbehandling.

popNAD 2020.

Viste E, Vinje CA, Lid TG, Skeie S, Evjen-Olsen Ø, Nordström T, Thorsen O, Gilje B, Janssen EAM, Kjosavik SR

Effects of replacing PSA with Stockholm3 for diagnosis of clinically significant prostate cance in a health care system – the Stavanger Experience.

Scand J Prim Health Care. 2020.

Lid TG.

‘Bør vi gjøre det til en vane å snakke med eldre om alkohol?’

Utposten nr 3, 2020. https://www.utposten.no/i/2020/3/m-120

Avlagte doktorgrader

Henning Mohaupt

How do men in treatment for intimate partner violence experience the father-child relationship? A phenomenological study.

Disputert:
April 2020
Hovedveileder:
Fanny Duckert

Forskningsprosjekter

Hvordan har koronapandemien påvirket livene til marginaliserte rusmiddelavhengige

Trond Erik Grønnestad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
En studie om personer som søker behandling for spillavhengighet (The TREGA-study)

Aleksander Hagen Erga, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i helse og livssituasjon blant ROP-pasienter: Blålysprosjektet - forprosjekt

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Oral helse i fengsel

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Nasjonale befolkningsundersøkelser av holdninger til og erfaringer med kartlegging av og tiltak for alkoholproblemer

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Hvordan har Koronapandemien påvirket personer i legemiddelassistert rehabilitering?

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Hvordan har Koronapandemien påvirket personer med alkoholbrukslidelser?

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket livene til unge personer nylig henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ungdom, rus og psykisk helse

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

KORFOR Helse

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2030
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Rus og personlighet

Elise Constance Grude Fodstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Evnenivå og avhengighet

Jens Hetland, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Fullt medborgerskap

Mariann Iren Vigdal, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Avhengighet, traumer og resiliens

Anna Belfrage, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR

Lars Thore Fadnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
POINT - Avhengighetsproblematikk ved bruk av sterke opioider for kroniske smerter

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
BariAlc - Alkoholavhengighet etter fedmekirurgi

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Pasientaksept - en studie av pasienters erfaring med ruskonsulentordningen ved SUS

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og Helse: Alkoholrutiner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og helse: Alkoholintervensjon i sykehus - registerstudiet

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid

Alkohol og helse: Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer: Endring over tid hos pasienter i LAR

Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Teknologiformidlet støtte i recovery

Anne-Lill Mjølhus Njå, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer: Sene tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Tid, søvn og avhengighet

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer: Stavangerprosjektet om avhengighet og forløp

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2011 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer: Anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Fysisk trening og kognitiv fungering

Silvia Eiken Alpers, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Randi Mobæk

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler