Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
KORFOR er initiativtaker og deltaker i over 20 ulike forskningsprosjekter. KORFORs forskning er i stor grad tverrfaglig, og inkluderer kohort-studier, kvalitative design, kliniske intervensjonsstudier og registerstudier. Per i dag er det 7 PhD-stipendiater og 3 post.doc kandidater ved KORFOR. KORFOR har også et sterkt registermiljø og leder arbeidet med de to nasjonale helseregistrene Brukerplan og KvaRus. Dette er to sentrale redskap for å heve behandlingskvaliteten på rusfeltet. I 2021 er det blitt arbeidet med å lukke avvik i Brukerplan og det er blitt gjennomført en omfattende revisjon av KvaRus. KORFOR har bidratt når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2021. Under Forskningens dag fikk Ove Heradstveit ved KORFOR prisen for årets forskningsartikkel. I 2022 vil KORFOR arbeide med å styrke regionale nettverk knyttet til rusmiddelforskning.

KORFOR driver et omfattende kompetansespredningsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Arbeidet er forankret i forskningsaktivitetene vi driver og i kunnskap som fremkommer gjennom vårt arbeid med Brukerplan og KvaRus. Gjennom Brukerplan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk og psykiske problemer. Formålet med KvaRus er å bruke informasjonen til å utvikle bedre tjenester og få mer kunnskap om pasientgruppen. Det betyr at også KvaRus er et viktig redskap for kompetansespredning på rusfeltet. I 2021 har KORFOR bidratt til utvikling av nasjonale e-læringskurs om somatisk helse og alkohol, og rusbehandling og kognisjon. En ny versjon av e-læringskurset om bruk av KvaRus kommer i 2022. Og sammen med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet har vi arrangert det nasjonale seminaret for forskere innen rusfeltet.

KORFOR er en nettverksorganisasjon som samarbeider med forskningsmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har også lang erfaring med samarbeidsforskning, det vil si forskningsprosjekt der personer med primært egenerfaring og personer med primært forskningskunnskap samarbeider gjennom hele eller deler av forskningsprosessen. I referansegruppen til KvaRus er alle de regionale helseforetakene representert, tre representanter fra ulike brukergrupper og pårørende, Fagrådet for rusfeltet i Norge, private ideelle behandlingstiltak, Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. BrukerPlan samarbeider spesielt tett med de syv regionale kompetansesentrene for rus, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet, Statsforvalteren og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
71 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
6 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
72 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
17 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Film «Stilleste Vann», Midgard produksjon - Film, voksne med ADHD. målgruppe både pasienter, pårørende og behandlere. (Digital undervisning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Haugesund Kriminalomsorgen, 2 timer, 20 deltakere, om Stayer-studien. (Kurs/seminar).
 • Asfalt salgskontor,1 time, om rus og avhengighet, 10 deltakere. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkohol, aldring og medisiner’, foredrag på møte i Nærbø pensjonistforening 3.11. (Kurs/seminar).
 • «Pengespillavhengiget», Pårørende senteret 02.12.21. (Kurs/seminar).
 • TIPS – Familiepoliklinikken – 23.02.2021. (Kurs/seminar).
 • Kunnskap om livssituasjonen og hjelp til barn som lever i familier med rus, 19.11. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • «ADHD og rus» (2021): https://www.wevideo.com/view/2416603312. (Kurs/seminar).
 • ‘Langvarige smerter – når behandlingen blir problemet’, programleder for KORFORs kveldsskole,7.12. (Kurs/seminar).
 • «Hva har vi lært av Stayer-studien» KORFORs kveldsskole 06.10.21. (Kurs/seminar).
 • Rusmiddelbruk og opplevde gevinster KORFOR kveldsskole 18.10.21. (Kurs/seminar).
 • Rus og korona, KORFOR kveldsskole 10.05.21. (Kurs/seminar).
 • Rusreformens kunnskapsgrunnlag Oslo: Høringskonferanse om rusreformen 03.03.21. (Konferanse).
 • Presentasjon av ph.d på forskningsdagen ved Haukeland, Helse Bergen. 6.Oktober. (Konferanse).
 • VG: Penger og psykiske sykdom. (Oppslag i media).
 • Mørkets betydning for psyken NRK. (Oppslag i media).
 • Advarer mot økende cannabisbruk blant elever, Utdanningsnytt. (Oppslag i media).
 • Veien ut av rusen, 26.05.2021, StudVest. (Oppslag i media).
 • Dette kan være tegn på at barnet ditt ruser seg, 08.11.2021, Nettavisen. (Oppslag i media).
 • Vi.no, 1.oktober 2021: https://www.vi.no/helse/advarer---taler-mindre-nar-du-blir-eldre/74286537. (Oppslag i media).
 • NRK: Psykologen podcast 40 programmer. (Sosiale media).
Allmennheten - egen region
 • Verdensdagen psykiske helse, Finnøy storstue. (Kurs/seminar).
 • «Hjemmekontoret» Næringsforeningen Stavanger – Hjemmekontorets dilemmaer. (Kurs/seminar).
 • Undervisning på fagdag i fysisk aktivitet i psykiatrien sammen med aktivitetsalliansen. 10.mai. (Kurs/seminar).
 • Hvordan påvirker covid-19 pandemien livet til personer som er tilknyttet åpne illegale rusmiljøer? 16.09.21. (Kurs/seminar).
 • Covid-19-pandemien og alkoholbrukslidelser, KORFORs kveldsskole, 25.05. (Kurs/seminar).
 • Stavanger Aftenblad 03.05 Går det an å snakke om «lettere alvorlig rusmisbruk»?. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Hjernen og rus, Fagrådet, presentasjon. (Kurs/seminar).
 • «Ensomhetens pris» Krux, behandlere og pårørende. (Kurs/seminar).
 • «Betydning av likemanns arbeid» Jubileumsseminar- Engøyholmen, behandlere og pårørende. (Kurs/seminar).
 • «Ungdom og rus. Trender i rusbruk. Oppvekstforhold og rus», Fagdag i regi av FMR. (Kurs/seminar).
 • Organisering av pasientforløp Oslo: NK-TSB lederkonferanse 16.09.21. (Kurs/seminar).
 • Europeisk, digital sosialarbeiderkonferanse, symposium og innlegg fra Stayer. (Konferanse).
 • «Traumer og rus», Septemberkonferansen 2021 (RVTS). (Konferanse).
 • «Skulevegring hos barn og unge med autismespekterforstyrringar», Skolevegringskonferansen. (Konferanse).
 • ‘Pragmatic case finding – exploring a new direction for brief alcohol interventions’ digital workshop på INEBRIA 2021. (Konferanse).
 • ‘Socioec. diff. in population beliefs and attitudes regarding alcohol conversations in healthcare ’digital pres.INEBRIA. (Konferanse).
 • ‘Covid-19 pandemien og situasjonen for paseinter i legemiddelassistert behandling – en rapport fra LAR Helse Stavanger’, Vettre. (Konferanse).
 • Rus og kognitiv fungering Digitalt: Oppikrim-konferansen 08.04.21. (Konferanse).
 • Covid-19 pandemiens konsekvenser for ulike grupper rusmiddelavhengige Vettre-konferansen. (Konferanse).
 • Lederutfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonal lederkonferanse. Oslo. (Konferanse).
 • Når strukturene forsvinner. Erfaringer fra pasienter henvist til behandling for alkoholbrukslidelser i koronaens tid, Vettre. (Konferanse).
 • Innlegg om brukermedvirkning i forskning på KBT i Lillehammer. (Konferanse).
 • Innlegg på Vettre om KORFOR Helse. (Konferanse).
 • Poster: Personality among Nor. Patients with Addictions: Psychometric Qualities and Characteristics as Measured by NEO-PI-R,okt. (Konferanse).
 • Personality and recovery in patients with Substance Use Disorders Vettre-seminaret. (Konferanse).
 • Aleksander HE biveileder Thomas S S, «CRED: A decade of recovery: qualitative expl. of long-term change processes”. (Veiledning).
 • Opplæring av behandlere i implementering av Kvarus, hele 2021. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • ‘Alkoholvaner og helse – når blir alkohol et helseproblem? Hvordan snakke om alkoholvaner?’, 3timer, fastleger 16mars. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • ROP konferanse klepp rådhus. (Kurs/seminar).
 • «Akan arbeidet» Felleskjøpet, målgruppe verneombud. (Kurs/seminar).
 • «Fysisk og psykiske helse» Bedriftsidrettslaget SUS. (Kurs/seminar).
 • «Hvordan leve i krysspress mellom hjelper og kontrollør» NAV region Vestland. (Kurs/seminar).
 • « Rusrelaterte helseproblemer i somatisk sykehusavdelinger, ruskonsulentordningen». (Kurs/seminar).
 • Faglunsj på kirurgisk avdeling, 30 minutt, målgruppe: sykepleiere og helsefagarbeidere. Tema: «Rustilsyn på SUS». (Kurs/seminar).
 • Fagdag på MOBA, Oba 1 time, målgruppe: leger, sykepleiere og helsefagarbeidere Tema: «Rus i sykehus – ruskonsulentordningen». (Kurs/seminar).
 • Vettre – seminaret, målgruppe. Forskere på rusfeltet. «Erfaringer fra pasienter henvist til behandling for rusbrukslidelse». (Kurs/seminar).
 • ‘Kvalitative forskningsmetoder’, tre timer på Grunnkurs D for allmennleger, 30.august 2021, Stavanger. (Kurs/seminar).
 • ‘Helse og rusmiddelbruk – når blir rusmiddelbruk et helseproblem?’, Grunnkurs C for allmennleger, Stavanger.16.09. (Kurs/seminar).
 • ‘Helse og alkoholvaner – når blir alkohol et helseproblem?’, foredrag på AKAN Møllehagen 4.10. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkoholkultur, alkoholvaner, helse og sykdom’, fem timer på webkurs for fastleger, arr av Rogaland legeforening 29.10. (Kurs/seminar).
 • ‘Alkohol og eldre i helsevesenet’, foredrag på lunsjseminar SESAM 15.11. (Kurs/seminar).
 • «Nysgjerrigper: Klinisk forskning i ARA » KORFORs Nysgjerrigper 02.12.21. (Kurs/seminar).
 • «Piller, spill og avhengighet» Arbeidsmiljøutvalget, Stavanger Universitetssjukehus 07.12.21. (Kurs/seminar).
 • «Gamingavhengighet» Interundervisning, RuPo Sandnes, SUS 13.02.21. (Kurs/seminar).
 • «Utredning av rus og avhengighet» Nyansattkurs for individualterapeuter, SUS 27.01.21. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning LAR ØST for ansatte (starten av mai). (Kurs/seminar).
 • Internundervisning Gausel bo og be.po.Fysisk aktivitet som behandling for mennesker med psykoselidelser.Oktober. (Kurs/seminar).
 • Undervisning i fysisk helse på avd E2 (akuttpost). (Kurs/seminar).
 • AKAN undervisning for ansatte og ledere i phbura (6 ganger til nå). (Kurs/seminar).
 • PROMS og PREMS i Kvarus Digitalt: Helse Vest Kvaitets- og registerkonferanse 05.05.21. (Konferanse).
 • Avhengighet og autonomi, Klepp: ROP-konferansen Jæren 20.10.21. (Konferanse).
 • Hege Tvedt: Fedmekirurgi og alkoholbrukslidelser (UiS), veileder: Anne S. Selbekk, master. (Veiledning).
 • Veiledningsgruppe: Nyansatte i avdeling for rus og psykisk helse. (Veiledning).
 • Anne Lill veiledet masterstudent. (Veiledning).
 • Sverre M Nesvåg biveileder: Phd kandidat: Arild Opheim, Planlagt disputas 2022. (Veiledning).
 • Sverre M Nesvåg hovedveileder: Phd kandidat: Inger Eide Robertson Disputerte Februar2021. (Veiledning).
 • Sverre veiledet to masterkandidater: Ingri Knutsen og Jeanett Bertelsen. (Veiledning).
 • Aleksander HE PhD hovedveileder Jens Hetland “Cognitive impairment as predictor of outcomes in SUD patients” KORFOR, UiB. (Veiledning).
 • Aleksander HE biveileder PhD Elise C Fodstad, with the project “Personality and recovery in polysubstance use disorder”. (Veiledning).
 • Aleksander HE biveileder Fredrik Dreyer Moe “Social and Psychological predictors of recovery from drug use”, UiS. (Veiledning).
 • Aleksander HE biveileder master,2021 Målfrid Braadland “characteristics of inpatient and outpatients in the Stayer-study”. (Veiledning).
 • «Korleis fremme helse og trivsel blant ungdom i Bergen? Fokus på rusførebyggande arbeid.». (Digital undervisning).
 • «Ungdom, rus og psykisk helse», læringsnettverk om rusarbeid i skulen. (Digital undervisning).
 • Tema: Eldre og rusmiddelbruk, i regi SESAM. (Digital undervisning).
 • KORFOR nysgjerrigper Søvn, Siri L og Torgeir GL. (Digital undervisning).
 • KORFOR nysgjerrigper med tema: Epigenitikk og Traume, Siri L. (Digital undervisning).
 • Hvordan nå frem til ungdom med teknologi – blended intervention, Siri L. (Digital undervisning).
 • Nysgjerrigper: Samarbeidsbasert forskning fra en medforskers perspektiv- erfaringer fra KORFOR, Aleksander WS. (Digital undervisning).

Kvalitetsverktøy

 • Policy-dokumentet, samhandling i forskning, 2021, Ny retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Veseth M, Svendsen TS, Nesvaag S, Moltu C, Davidson L, Bjornestad J

"And then the rest happened"- A qualitative exploration of the role that meaningful activities play in recovery processes for people with a diagnosis of substance use disorder.

Subst Abus 2021 Jul 02. Epub 2021 jul 2

PMID:
34214010
Hetland J, Braatveit KJ, Hagen E, Lundervold AJ, Erga AH

Prevalence and Characteristics of Borderline Intellectual Functioning in a Cohort of Patients With Polysubstance Use Disorder.

Front Psychiatry 2021;12():651028. Epub 2021 jul 14

PMID:
34335320
Skogen JC, Hjetland GJ, Bøe T, Hella RT, Knudsen AK

Through the Looking Glass of Social Media. Focus on Self-Presentation and Association with Mental Health and Quality of Life. A Cross-Sectional Survey-Based Study.

Int J Environ Res Public Health 2021 03 23;18(6). Epub 2021 mar 23

PMID:
33807026
Jensen P, Haug E, Sivertsen B, Skogen JC

Satisfaction With Life, Mental Health Problems and Potential Alcohol-Related Problems Among Norwegian University Students.

Front Psychiatry 2021;12():578180. Epub 2021 feb 9

PMID:
33633602
Alpers SE, Skogen JC, Mæland S, Pallesen S, Rabben ÅK, Lunde LH, Fadnes LT

Alcohol Consumption during a Pandemic Lockdown Period and Change in Alcohol Consumption Related to Worries and Pandemic Measures.

Int J Environ Res Public Health 2021 01 29;18(3). Epub 2021 jan 29

PMID:
33572994
Bonsaksen T, Thørrisen MM, Skogen JC, Hesse M, Aas RW

Are Demanding Job Situations Associated with Alcohol-Related Presenteeism? The WIRUS-Screening Study.

Int J Environ Res Public Health 2021 06 07;18(11). Epub 2021 jun 7

PMID:
34200397
Lysenstøen C, Bøe T, Hjetland GJ, Skogen JC

A Review of the Relationship Between Social Media Use and Online Prosocial Behavior Among Adolescents.

Front Psychol 2021;12():579347. Epub 2021 sep 28

PMID:
34650462
Hjetland GJ, Schønning V, Aasan BEV, Hella RT, Skogen JC

Pupils' Use of Social Media and Its Relation to Mental Health from a School Personnel Perspective: A Preliminary Qualitative Study.

Int J Environ Res Public Health 2021 08 31;18(17). Epub 2021 aug 31

PMID:
34501753
Hjetland GJ, Skogen JC, Hysing M, Sivertsen B

The Association Between Self-Reported Screen Time, Social Media Addiction, and Sleep Among Norwegian University Students.

Front Public Health 2021;9():794307. Epub 2021 des 16

PMID:
34976935
Agardh EE, Allebeck P, Flodin P, Wennberg P, Ramstedt M, Knudsen AK, Øverland S, Kinge JM, Tollånes MC, Eikemo TA, Skogen JC, Mäkelä P, Gissler M, Juel K, Moesgaard Iburg K, Mcgrath JJ, Naghavi M, Vollset SE, Gakidou E, Danielsson AK

Alcohol-attributed disease burden in four Nordic countries between 2000 and 2017: Are the gender gaps narrowing? A comparison using the Global Burden of Disease, Injury and Risk Factor 2017 study.

Drug Alcohol Rev 2021 03;40(3):431-442. Epub 2020 nov 18

PMID:
33210443
Hansen T, Nilsen TS, Yu B, Knapstad M, Skogen JC, Vedaa Ø, Nes RB

Locked and lonely? A longitudinal assessment of loneliness before and during the COVID-19 pandemic in Norway.

Scand J Public Health 2021 Nov;49(7):766-773. Epub 2021 mar 1

PMID:
33645336
Lehmann S, Skogen JC, Haug E, Mæland S, Fadnes LT, Sandal GM, Hysing M, Bjørknes R

Perceived consequences and worries among youth in Norway during the COVID-19 pandemic lockdown.

Scand J Public Health 2021 Nov;49(7):755-765. Epub 2021 mar 1

PMID:
33645323
Knudsen AKS, Stene-Larsen K, Gustavson K, Hotopf M, Kessler RC, Krokstad S, Skogen JC, Øverland S, Reneflot A

Prevalence of mental disorders, suicidal ideation and suicides in the general population before and during the COVID-19 pandemic in Norway: A population-based repeated cross-sectional analysis.

Lancet Reg Health Eur 2021 May;4():100071. Epub 2021 feb 27

PMID:
34557811
Heradstveit O, Skogen JC, Brunborg GS, Lønning KJ, Sivertsen B

Alcohol-related problems among college and university students in Norway: extent of the problem.

Scand J Public Health 2021 Jun;49(4):402-410. Epub 2019 jul 18

PMID:
31319770
Burdzovic Andreas J, Sivertsen B, Lønning KJ, Skogen JC

Cannabis use among Norwegian university students: Gender differences, legalization support and use intentions, risk perceptions, and use disorder.

Addict Behav Rep 2021 Jun;13():100339. Epub 2021 jan 15

PMID:
33604449
Steine IM, Skogen JC, Hysing M, Puigvert L, Schønning V, Sivertsen B

Sexual harassment and assault predict sleep disturbances and is partly mediated by nightmares: Findings from a national survey of all university students in Norway.

J Sleep Res 2021 12;30(6):e13338. Epub 2021 jun 15

PMID:
34130358
Thørrisen MM, Bonsaksen T, Skogen JC, Skarpaas LS, Sevic A, van Mechelen W, Aas RW

Willingness to Participate in Alcohol Prevention Interventions Targeting Risky Drinking Employees. The WIRUS Project.

Front Public Health 2021;9():692605. Epub 2021 jun 25

PMID:
34249850
Kvestad I, Bøe T, Sayyad N, Skogen JC, Randal S, Lehmann S

Potential traumatic events and symptoms of post-traumatic stress in unaccompanied refugee minors-a comparison with youth in foster care.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2021 Sep 19. Epub 2021 sep 19

PMID:
34537879
Clarsen B, Skogen JC, Nilsen TS, Aarø LE

Revisiting the continuum of resistance model in the digital age: a comparison of early and delayed respondents to the Norwegian counties public health survey.

BMC Public Health 2021 04 15;21(1):730. Epub 2021 apr 15

PMID:
33858376
Hjetland GJ, Schønning V, Hella RT, Veseth M, Skogen JC

How do Norwegian adolescents experience the role of social media in relation to mental health and well-being: a qualitative study.

BMC Psychol 2021 May 13;9(1):78. Epub 2021 mai 13

PMID:
33985590
Bøe T, Hysing M, Askeland KG, Skogen JC, Heradstveit O

Do Parental Education-Related Inequality Matter in Child and Adolescent Utilization of Mental Health Services: Results From a Norwegian Register Linkage Study.

Health Serv Insights 2021;14():11786329211055302. Epub 2021 des 10

PMID:
34916801
Almaas MAJ, Heradstveit O, Askeland KG, Sivertsen B, Nilsen SA, Hysing M

Sleep patterns and insomnia among adolescents receiving child welfare services: A population-based study.

Sleep Health 2021 Nov 07. Epub 2021 nov 7

PMID:
34758946
Heradstveit O, Nilsen SA, Breivik K, Bakken A, Haug T, Hartveit K, Stormark KM

Past Year Cannabis Use Among Norwegian Adolescents: Time Trends Based on the Ungdata Surveys 2010-2019.

Front Psychiatry 2021;12():627479. Epub 2021 mar 16

PMID:
33796032
Furulund E, Bemanian M, Berggren N, Madebo T, Rivedal SH, Lid TG, Fadnes LT

Effects of Nutritional Interventions in Individuals with Chronic Obstructive Lung Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021;16():3145-3156. Epub 2021 nov 17

PMID:
34819725
Lid TG, Karlsson N, Thomas K, Skagerström J, O'Donnell A, Abidi L, Nilsen P

Addressing Patients' Alcohol Consumption-A Population-Based Survey of Patient Experiences.

Int J Public Health 2021;66():1604298. Epub 2021 nov 2

PMID:
34795555
Moe FD, Moltu C, McKay JR, Nesvåg S, Bjornestad J

Is the relapse concept in studies of substance use disorders a 'one size fits all' concept? A systematic review of relapse operationalisations.

Drug Alcohol Rev 2022 May;41(4):743. Epub 2021 nov 18

PMID:
34792839
Svendsen, Thomas S, Veseth, Marius, McKay, James R, Erga, Aleksander H, Moltu, Christian, Nesvåg, Sverre

Securing Participant Engagement in Longitudinal Substance Use Disorder Recovery Research: A Qualitative Exploration of Key Retention Factors

Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health 11 June 2021

9. Kingsbury, M., Reme, B. A., Skogen, J. C., Sivertsen, B., Øverland, S., Cantor, N., ... & Colman, I.

Differential associations between types of social media use and university students' non-suicidal self-injury and suicidal behavior

Computers in human behavior, 115, e106614-e106614, 2021

Heradstveit, O., Haugland, B. S. M., Nilsen, S. A., Bøe, T., Sivertsen, B., & Hysing, M

Parental Mental Illness as a Risk Factor for Adolescent Psychiatric Disorders: A Registry-Based Study of Specialized Child and Adolescent Health Services

Adolescent Health Services. Child & Youth Services, 1-24, 2021

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S.

The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use

Drugs: Education, Prevention & Policy, 1-10, 2021

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S.

Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use.

Contemporary Drug Problems, 48(3), 204-222.

Odsbu I, Handal M, Hjellvik V, Borchgrevink PC, Clausen T, Hamina A, Lid TG, Nesvåg R, Skurtveit S

Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter.

. Norsk Epidemiologi 2021; 29: 45-53.

Karlsson N, Skagerstrøm J, O’Donnell A, Abidi L, Thomas K, Nilsen P, Lid TG.

Public perceptions of how alcohol consumption is dealt with in Swedish and Norwegian health care

Alcohol and Drugs. 2021

Lid, Torgeir G.

Er det greit å spørre om alkohol?

Syd-Vesten. 2-2021

Lid TG, Bosnic H, Eielsen TL, Sikveland B, Lunde S, Enoksen EA

Pandemien påvirker LAR-pasienter. Covid-19 pandemien og situasjonen for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

Fagartikkel i Rus og Samfunn. 2021.

Storbjørk J, Stenius K, Bjerge B, Enoksen EA, Kuussaari K, Pedersen MM

Restructured welfare service provision: For-profit and non-profit providers in residental substance use treatment in Denmark, Finland, Norway and Sweden

Nordic Welfare Research. Universitetsforlaget årgang nr 6 nr. 3-2021

Hustvedt IB, Bosnic H, Håland ME

Brukerplan Årsrapport 2020

KORFOR 2021 ISBN 978-82-93390

Lie T, Hustvedt IB

Personer med ROP-lidelser og alvorlig psykiske helseproblemer - tjenestemottakere med store helse- og levekårsproblemerr

Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Volum 18. Nr.1. 2021. Universitetsforlaget

Årstad Janne, Bosnic Haris, Nesvåg Sverre

Brukerutstyrsundersøkelsen 2020 https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/Brukerutstyrsunders%C3%B8kelse%202020.pdf

www.sus.no/korfor, 2021

Avlagte doktorgrader

Tone Larsen

From increased user participation to co-creation leadership

Disputert:
April 2021
Hovedveileder:
Hildegunn Sagvaag
Inger Eide Robertson

Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse.

Disputert:
Februar 2021
Hovedveileder:
Sverre Martin Nesvåg

Forskningsprosjekter

Providers of residental substance use treament in Denmark, Finland, Norway and Sweden

Jessica Storbjørk, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

CRED - A decade of recovery: qualitative explorations of long-term change processes

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2027
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer: Avhengighet, traume og resiliens

Anna Belfrage, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket livene til unge personer nylig henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket personer med alkoholbrukslidelser?

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket personer i legemiddelassistert rehabilitering?

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ut av LAR

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Hvordan har koronapandemien påvirket livene til marginaliserte rusmiddelavhengige

Trond Erik Grønnestad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
POINT - Avhengighetsproblematikk ved bruk av sterke opioider for kroniske smerter

Svetlana Skurtveit, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
En studie om personer som søker behandling for spillavhengighet (The TREGA-study)

Aleksander Hagen Erga, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Ungdom, rus og psykisk helse

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Oral helse for innsatte i fengsel

Kjersti Berge Evensen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i helse og livssituasjon blant ROP-pasienter: Blålysprosjektet - forprosjekt

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR

Lars Thore Fadnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
KORFOR Helse

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2030
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og Helse: Pasientforløp for eldre (60+) ved innleggelse for alkoholrelatert skade eller sykdom

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Alkohol og Helse: Befolkningssurvey om holdninger til alkoholkartlegging i helsevesenet – UK, NL, S, N

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkohol og Helse: Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Stavangerprosjektet om avhengighet og forløp: Stayer-studien

Aleksander Hagen Erga, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2028
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkohol og Helse: Alkoholrutiner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2016 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Evnenivå og avhengighet

Jens Hetland, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Personlighetstrekk og avhengighet

Elise Constance Fodstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Fullt medborgerskap

Mariann Iren Vigdal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Sene tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Randi Mobæk

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler