Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
I 2022 ble det publisert 42 vitenskapelige artikler med tilknytning til KORFOR. KORFORs forskning er i stor grad tverrfaglig, og inkluderer kohort-studier, kvalitative design, kliniske intervensjonsstudier og registerstudier. Per i dag er det 6 PhD-stipendiater og 3 post.doc kandidater ved KORFOR. KORFOR leder arbeidet med Brukerplan og Kvarus. Dette er to sentrale redskap for å heve behandlingskvaliteten på rusfeltet. Kvarus har iverksatt ulike implementeringstiltak for å øke tilslutning og registrering, deriblant etablering av regionale nettverk i samarbeid med NK-TSB. Høsten 2021 ble det avdekket et avvik i Brukerplan. Prosessen med å rette opp i disse forholdene og forberede ny innsamling startet umiddelbart. Departementet foreslår nå å forskriftsfeste at Brukerplan skal gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering, evaluering og kvalitetsforbedring av kommunale tjenester knyttet til rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer.

KORFOR driver et omfattende kompetansespredningsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Arbeidet er forankret i forskningsaktivitetene vi driver og i kunnskap som fremkommer gjennom vårt arbeid med Brukerplan og Kvarus. KORFOR er initiativtaker og deltaker i over 20 ulike forskningsprosjekter. Vi underviser på universitet og høyskoler og deltar aktivt i samfunnsdebatten på tema vi er engasjert i. I 2022 hadde KORFOR nærmere 150 ulike formidlingsoppdrag og da er ikke undervisning på universitet og høyskoler regnet med. Folkehelseinstituttet, RusForsk på UiO og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er viktige samarbeidspartnere i forskning og sammen arrangerer vi også det nasjonale seminaret for forskere innen rusfeltet. Nasjonalt kompetansesenter for TSB og Fagrådet på rusfeltet er også noen av de mange viktige samarbeidspartnerne våre i dette arbeidet.

KORFOR er en nettverksorganisasjon som samarbeider med forskningsmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Referansegruppen til KORFOR har hatt to møter i 2022. Her er bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner, private ideelle aktører innenfor TSB, utdanningsinstitusjoner og alle helseforetakene i vår region representert. I referansegruppen til KvaRus er alle de regionale helseforetakene representert, tre representanter fra ulike brukergrupper og pårørende, Fagrådet for rusfeltet i Norge, private ideelle behandlingstiltak, Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. BrukerPlan samarbeider spesielt tett med de syv regionale kompetansesentrene for rus, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet, Statsforvalteren og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
61 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • «Ungdom og bruk av rusmidler», Presentasjon for og samtale med brukerpanel av ungdom i videregående skoler 16.11.2022. (Kurs/seminar).
 • Pasientundervisning på Gauselskogen Behandlingspost 26.1. Temaet var «rus og psykiske vansker». (Kurs/seminar).
 • Pasientundervisning på Gauselskogen Behandlingspost: Cannabis og rusmidlers påvirkning på psykiske lidelser. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • «Ungdom og cannabisbruk», foredrag og samtale med publikum under Arendalsuka, 16.8.2022. (Kurs/seminar).
 • Alkohol – kultur, vaner og helse, foredrag på styreseminar for Av-og-til, Oslo, 17.mars 2022. (Kurs/seminar).
 • 01.06.22: Foredrag «Rusavhengiges vei til rusfrihet – Stayer-studien» Helseminister og HOD. (Konferanse).
 • Når og hvordan bør vi snakke om alkohol, foredrag for ansatte i Av-og-til, Oslo, 29.august 2022. (Konferanse).
 • 6. -7 sep. 2022: Presentasjon: «Recovery – en kamp for anerkjennelse» Nasjonal konferanse for Recovery. (Konferanse).
 • 26. okt. 2022: Presentasjon: «Inn i det ukjente». Nasjonal recovery konferanse. (Konferanse).
 • https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/07/01/forsikringsselskapene-gir-avslag-pa-manglende-grunnlag/. (Oppslag i media).
 • https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/g6Myy9/rusforsker-aa-gi-avslag-paa-forsikringer-fordi-du-har-brukt-illegale-rusmidler. (Oppslag i media).
 • 05.2022 Intervju / sak «Rusavhengiges vei til rusfrihet». Forskning og innovasjon til pasienten beste – Nasjonal rapport. (Oppslag i media).
 • 01.07.22 Kronikk: «Forsikringsselskapene gir avslag på manglende grunnlag» Dagens Medisin. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Status Brukerplan KORUS SØR 04.oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Medieoppslag i Fedrelandsvennen 9. mars 22 fra besøket «Vil ha ruskonsulenter på sykehus». (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Om Stayer-studien for jurister og juriststudenter. Stavanger, august 2022. (Kurs/seminar).
 • Mentor-rollen. A-Larm. Mentorsamling. 22.11.2022. (Kurs/seminar).
 • Rusens kulturhistorie. Jæren Recovery College. 24.11.2022. (Kurs/seminar).
 • 12.12.22 Presentasjon av Stayer-studien Pårørendesenteret fagdag. (Kurs/seminar).
 • Trivsel og psykisk helse på arbeid. Skagenfondene. Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Generasjon prestasjon – ungdom krav og psykisk helse. Idrettsrådet. Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Forskerstandup i Stavanger. Kåkå /UIS. Innlegg ,29 september. (Konferanse).
 • https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dnAaqB/stavanger-i-verdenstoppen-paa-rusforskning-. (Oppslag i media).
 • Kronikk https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/lV8oXo/legalisering-av-cannabis-og-virkeligheten-i-psykiatrien-ogsaa. (Oppslag i media).
 • 02.07.22 Intervju «Stavanger i verdenstoppen på rusforskning». Stavanger Aftenblad, 02.07.22. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Rusmiddelbruk og psykisk helse», Presentasjon under rådslag om forebygging av cannabisbruk blant ungdom, Helsedirektoratet. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus for OUS 17.02.22. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av data fra Kvarus på Fagrådsmøte for Kvarus 28.03.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av data fra Kvarus på Fagrådsmøte for Kvarus 28.03.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus for Nasjonalt TSB-nettverk 16.06.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til Helse Midt 22.09.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til KORUS Helse Nord 22.09-2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til KORUS Helse SørØst 22.09.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus på Regionalt fagledernettverk Helse-Midt. 08-09.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus på regional nettverk Helse Sør-Øst. 31.08.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til KORUS Sør. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til St.Olav. 22.09.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av data fra Kvarus på RHF nettverk. 23.11.2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig ansatte som arbeider med fokus på medborgerskap. Oslo, februar 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig ansatte som arbeider med Individual Placement Support (IPS) nasjonalt. Oslo, april 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for politikere, fagfolk, brukere mm. Arendal, august, 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig ansatte som arbeider med Individual Placement Support (IPS) nasjonalt. Oslo, august 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig og privat ansatte som arbeider med tilrettelagt arbeid, Oslo, juni 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig ansatte som arbeider med mennesker i bofellesskap. Oslo, oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Om Stayer-studien for offentlig og privat ansatte som jobber med skolefravær. Oslo, november, 2022. (Kurs/seminar).
 • Våren 2022: Opplæring av behandlere i implementering av Kvarus. (Kurs/seminar).
 • ROP-seminar. Presentasjon av Blålysprosjektet. UiS. 13.06.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av TSB i nordisk nettverk. Stockholm. 20.05.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Årsrapport, Nettverk for Regionale Helseforetak. November 22. (Kurs/seminar).
 • Status Brukerplan KORUS NORD 31.august 2022. (Kurs/seminar).
 • Status Brukerplan KORUS ØST 01.september 2022. (Kurs/seminar).
 • 02.22 Informasjon om ruskonsulentordningen. Besøk fra ARA ved Sørlandet sykehus. (Kurs/seminar).
 • Fagdag i høyintensitetstreningtrening i Helse Vest, Solli dps. Innlegg. I regi av Fagrådet rusfeltet. 06.oktober. (Kurs/seminar).
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, foredrag på medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus, 29.mars 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkohol, aldring og helse, foredrag på seminar for hjemmetjenestene, Ålesund kommune, 29.mars 2022. (Kurs/seminar).
 • Rus og somatisk helse, foredrag på konferanse i nettverket ‘Norske byer mot narkotika’, Stavanger, 2.mai 2022. (Kurs/seminar).
 • Bidrag på Alcohol screening and brief intervention implementation worskhop, Northumbria University, Newcastle, 15.juni 2022. (Kurs/seminar).
 • Foredrag på konferansen Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk, Sandefjord, 22.august 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkoholvaner og helse – hva er utfordringene? Digitalt foredrag for samfunnsmedisinere i Finmark, 5.desember 2022. (Kurs/seminar).
 • Ungdom og rus. Trender, problemuttrykk, risikofaktorar», jubileumskonferanse for Utekontakten, Bergen, 8.9.2022. (Konferanse).
 • Substance-related problems and ADHD diagnoses: The importance of self-reported conduct problems», Lisbon Addiction 2022. (Konferanse).
 • Presentasjon av Kvarus på TSB lederkonferanse. (Konferanse).
 • Bostedsløshet. Oslo. 10.03.2022. (Konferanse).
 • Alkohol og eldre. Sandefjord KORUS Sør. 23.08.2022. (Konferanse).
 • Vår felles helsetjeneste – hvordan ser rusbehandling ut i de nordiske land? Fagrådet. Oslo. 05.05.2022. (Konferanse).
 • Poster:Cognitive impairment does not predict substance use. Lisboa. November. (Konferanse).
 • 23.08.22. Sandefjord; Om erfaringer fra ruskonsulentordningen. (Konferanse).
 • «Anhedonia during recovery of polysubstance use” (Oral poster) Presented at Lisbon Addictions 2022. (Konferanse).
 • Keynote «Resultatene fra en 10 årig studie av avhengighetsvansker». Rus og Psykisk helse konferansen, Oslo. 29.08.22. (Konferanse).
 • NorDoc ph.d.- konferanse – Poster. 17 – 18 juni 2022. Sted: Bergen. (Konferanse).
 • The 9th seminar on Exercise in Medicine, Poster. 14-15 desember 2022. Sted: Trondheim. (Konferanse).
 • Pasientforløp etter innleggelse for alkoholrelatert skade eller sykdom. Gaustad, Oslo, 12.mai 2022. (Konferanse).
 • ‘Jeg visste ikke at de drakk så mye før jeg spurte dem’ – alkoholvaner og helse I allmennpraksis, Oslo, 12.mai 2022. (Konferanse).
 • Pragmatic case finding as a strategy to improve addressing alcohol in general practice. Stavanger, 22.juni 2022. (Konferanse).
 • How to develop sustainable interventions in general practice. Århus, på Nordisk kongress for allmennmedisin. (Konferanse).
 • How to best apply health psychology evidence in practice. European Health Psychology Society, Bratislava, 24.august 2022. (Konferanse).
 • 10.06.22 Veiledning Frelsesarmeens Rusomsorg i Norge. Telefonveiledning om behandling av søvnvansker i rusbehandling. (Veiledning).
 • 28.10.22 Nettsak «Vedvarende søvnvansker hos personer i recovery fra rus» TSB lederbrev 7/22. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • ROP-dagen. Presentasjon av Blålysprosjektet. Haugesund 25.08.2022. (Kurs/seminar).
 • Status Brukerplan KORUS MIDT 20.oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Regionalt formidling om ATLAS4LAR prosjektet (Helse Bergen/ Helse Stavanger). Innlegg. Totalt 7 LAR poliklinikker. 17 mars. (Kurs/seminar).
 • Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, Sørlandet sykehus Kristiansand, 16.mars 2022. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • «Rusførebygging i skulen». 3 Presentasjoner under læringsnettverk for rusarbeid i skulen, Vestland. (Kurs/seminar).
 • Rus og dropout frå vidaregåande opplæring: ung@hordaland / NUDB», foredrag under Forskningens Dag, Helse Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus i Kvalitetsråd Helse Stavanger 23.02.22. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus data for RUPO Sandnes 08.03.22. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus data for RUPO Stavanger 008.02.22. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av data fra Kvarus for Helse Fonna sin ledergruppe 10.03.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av data fra Kvarus for Læringsnettverk kvinner i Helse Stavanger 06.05.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus for Fagsenteret i Bergen 21.06.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til KORUS Helse Vest 06.10.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus til KORUS Stavanger 06.10.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus på avdelingens dag i ARA. Oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av Kvarus for styret i Helse Stavanger 09.02.22. (Kurs/seminar).
 • Rus og avhengighet for studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid. Sandnes, mars, 2022. (Kurs/seminar).
 • Om rus og avhengighet for studenter i sosialt arbeid. Stavanger, september, 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkohol og aldring. Stavanger. 12.10.2022. (Kurs/seminar).
 • Ut av LAR. Funkishuset: Rusfaglig forum. 06.12.2022. (Kurs/seminar).
 • Om utvikling av døgntilbud på rusfeltet i Norden. Sandnes. 02.03.2022. (Kurs/seminar).
 • MI nettverk 28.april 2022: Motivasjon (innlegg). KORUS, Sola Strand Hotell. (Kurs/seminar).
 • Status Brukeplan KORUS VEST-BERGEN 27. september 2022. (Kurs/seminar).
 • Status Brukerplan KORUS VEST-STAVANGER 30.september 2022. (Kurs/seminar).
 • Hva er helseøkonomi og hvordan kan det brukes i forskning 10.02.2022. (Kurs/seminar).
 • Samfunnskostnader ved alkoholbruk 02.06.2022. Stavanger. (Kurs/seminar).
 • 18.02.22 «Rustilsyn ved somatiske sengeposter». Målgruppe: Leger i spesialisering (LIS) på SUS. (Kurs/seminar).
 • 18.10.22 «Ruskonsulentordningen ved SUS». Besøk av to hospitanter fra Haukeland Universitetssykehus. (Kurs/seminar).
 • 25.10.22 «Rustilsyn. Ruskonsulentordningen». Undervisning for leger på Oba og akuttmottak. (Kurs/seminar).
 • 03.11.22 «Eldre og alkohol». Fagråd ARA. (Kurs/seminar).
 • 29.09.22 Nyansatt dag Oba. «Ruskonsulentordningen på SUS». (Kurs/seminar).
 • 02.12.22. «Forebygge overdose konferansen 2023» i sammen med KORUS, Statsforvalteren; A-larm og flere kommuner. (Kurs/seminar).
 • Oppstart kursrekke POINT prosjektet. 23.11.2022. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om POINT på markering av Kunnskapsløftet i kommunale helse- og velferdstjenester. 11.11.22. (Kurs/seminar).
 • 29 og 30.08.22, Nyansatte Lis-1 leger. Ruskonsulentordningen ved SUS. (Kurs/seminar).
 • 08.09.22 Forebygge overdoser, seminar. Korus Stavanger mfl Foredrag om oppfølging etter intox hos yngre. (Kurs/seminar).
 • 27.09 og 05.10.22, Fagdag for helsepersonell fra OBA Innlegg om ruskonsulentordningen. (Kurs/seminar).
 • Forelesninger og seminar om personlighet og læringspsykologi Universitetet i Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Emneansvarlig / underviser i MHV142 – kvantitativ metode Universitetet i Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Forelesninger og seminar om rus- og avhengighetslidelser (5t timer) Universitetet i Stavanger. (Kurs/seminar).
 • 01.12.22 Presentasjon «arbeidsgruppe for kognitiv fungering i ARA». ARA, fagråd. (Kurs/seminar).
 • 14.10.22 Undervisning «TSB-forskning i KORFOR og Helse Stavanger». ARA, SUS, nettverks ledermøte. (Kurs/seminar).
 • 06.10.22 Undervisning «kognitiv fungering i TSB» Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. (Kurs/seminar).
 • 21.09.22 Undervisning «TSB-forskning i KORFOR og Helse Stavanger». Rupo Sandnes, nettverks ledermøte. (Kurs/seminar).
 • 20.09.22 Undervisning «Gambling og pengespillavhengighet». Ressursgruppe AMU, SUS. (Kurs/seminar).
 • 15.09.22 Undervisning «kognisjon ved avhengighet». Psykologmøtet i ARA. (Kurs/seminar).
 • 14.09.22 Foredrag «Brukermedvirkning ved KORFOR». Forskningens dag, SUS. (Kurs/seminar).
 • 06.09.22 Undervisning «kognisjon ved avhengighet». Rusmedisinsk forum (Helse Stavanger regionen). (Kurs/seminar).
 • 12.05.22: Undervisning «Kartlegging av cannabisbruk » KORFORs Nysgjerrigper. (Kurs/seminar).
 • Hjernen og rus. Fagpersoner Bergen kommune. Heldagsseminar. Solstrand hotell. (Kurs/seminar).
 • Rusen og hjernen. Kriminalomsorgen. Sola. (Kurs/seminar).
 • Psykisk helse i vanskelige tider. Verdensdagen psykisk helse. Jørpeland. (Kurs/seminar).
 • Ungdom og psykisk helse. Statsforvalteren i Rogaland. Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Hjernen og rus. MAP nettverkssamling. Stavanger. (Kurs/seminar).
 • Lokal forskningsdag SuS: Forskningsdagen rus og psykisk helsevern. Innlegg. Helsepersonell og forskere. 14 september. (Kurs/seminar).
 • ARA-fagdag, Avdeling rus- og avhengighet, Helse Stavanger. Innlegg. 7 oktober. (Kurs/seminar).
 • Smerter og opioid-avhengighet, foredrag på Kvinneklinikken, SUS, 5.januar 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkohol, andre rusmidler og førerkort, foredrag på fagmøte for poliklinikken, Rogaland A-senter, Stavanger, 16.februar 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkohol – kultur, vaner og helse, foredrag på allmøte, Statsforvalteren Rogaland, 11.mai 2022. (Kurs/seminar).
 • Skjult alkoholproblematikk, undervisning på Psyk.avd. E1, 26.september 2022. (Kurs/seminar).
 • Derfor bør eldre tenke over sine drikkevaner, foredrag på Dalaneseminaret, Egersund, 6.oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Alkoholvaner og helse hos eldre, foredrag på seminar for helsepersonell og eldre, Stavanger, 12.oktober 2022. (Kurs/seminar).
 • Nysgjerrigper: 20.01.22 - Rådgiver i forskningsavdelingen – forskningsrutiner ved SUS. (Kurs/seminar).
 • Nysgjerrigper: 10.03.22 - Den biologiske bakgrunnen for ADHD og nye funn i forskningen. (Kurs/seminar).
 • Internundervisning for behandlere ved Gausel Behandlingspost 23. august: Hvordan møte økende rusbruk på sengepost». (Kurs/seminar).
 • 06.05.2022. Undervisning «Diskurser om avhengighet og normalitet». UiS. (Kurs/seminar).
 • 23.09.2022. Undervisning «Inkludering og arbeidsliv». (Kurs/seminar).
 • 04.11.2022. Undervisning «Sosial og relasjonelle perspektiv på rus og psykisk helse». (Kurs/seminar).
 • "Formidling, utarbeiding av postere". SESAM-SEMINAR 2022, Utstein Kloster, 26. oktober. (Kurs/seminar).
 • STARUS konferansen. Sola. 5-6. april 2022. (Konferanse).
 • Avdelingens dag 7.oktober: Kvarus status – og hva vet vi så langt? ARA, SuS. (Konferanse).
 • Rus til glede og besvær. Arbeidsmiljøkonferansen. Grieghallen Bergen. (Konferanse).
 • Veiledning av tre masterstudenter. (Veiledning).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Nilsen SA, Askeland KG, Bøe T, Sivertsen B, Heradstveit O, Hysing M

Joint physical custody and academic achievement among youth: A population-based study with registry linkage.

J Fam Psychol 2022 Dec;36(8):1351. Epub 2022 jul 28

PMID:
35901403
Heradstveit O, Nilsen SA, Breivik K, Bakken A, Haug T, Stormark KM

Psychometric properties of a short self-report measure of rule-breaking behaviour among adolescents: findings from the Ungdata survey.

Scand J Public Health 2022 Jul 07. Epub 2022 jul 7

PMID:
35799454
Heradstveit O, Askeland KG, Bøe T, Lundervold AJ, Elgen IB, Skogen JC, Pedersen MU, Hysing M

Substance-Related Problems in Adolescents with ADHD-Diagnoses: The Importance of Self-Reported Conduct Problems.

J Atten Disord 2022 Dec;26(14):1857. Epub 2022 jun 25

PMID:
35758182
Heradstveit O, Sivertsen B, Lønning KJ, Skogen JC

The Extent of Alcohol-Related Problems Among College and University Students in Norway Prior to and During the COVID-19 Pandemic.

Front Public Health 2022;10():876841. Epub 2022 mai 26

PMID:
35719681
Bjørknes R, Skogen JC, Nærde A, Sandal GM, Haug E, Mæland S, Fadnes LT, Lehmann S

Parental stress during the COVID-19 pandemic: A one-year follow-up.

PLoS One 2022;17(12):e0276190. Epub 2022 des 6

PMID:
36472999
Knudsen AKS, Skogen JC, Stene-Larsen K, Gustavson K, Reneflot A

Met and unmet need for mental health care before and during the COVID-19 pandemic.

Eur J Public Health 2022 Feb 01;32(1):49.

PMID:
34609509
Finserås TR, Sivertsen B, Pallesen S, Leino T, Mentzoni RA, Skogen JC

Different Typologies of Gamers Are Associated with Mental Health: Are Students DOOMed?

Int J Environ Res Public Health 2022 Nov 16;19(22). Epub 2022 nov 16

PMID:
36429777
Aarø LE, Fismen AS, Wold B, Skogen JC, Torsheim T, Arnarsson ÁM, Lyyra N, Löfstedt P, Eriksson C

Nordic adolescents responding to demanding survey scales in boring contexts: Examining straightlining.

J Adolesc 2022 Aug;94(6):829. Epub 2022 jun 19

PMID:
35719057
Thørrisen MM, Skogen JC, Bonsaksen T, Skarpaas LS, Aas RW

Are workplace factors associated with employee alcohol use? The WIRUS cross-sectional study.

BMJ Open 2022 Oct 13;12(10):e064352. Epub 2022 okt 13

PMID:
36229146
Hammond NG, Sivertsen B, Skogen JC, Øverland S, Colman I

The gendered relationship between illicit substance use and self-harm in university students.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2022 Apr;57(4):709. Epub 2022 jan 16

PMID:
35034147
Lehmann S, Haug E, Bjørknes R, Mjeldheim Sandal G, T Fadnes L, Skogen JC

Quality of life among young people in Norway during the COVID-19 pandemic. A longitudinal study.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2022 Jun 22. Epub 2022 jun 22

PMID:
35732752
Brunborg GS, Skogen JC, Burdzovic Andreas J

Time spent on social media and alcohol use among adolescents: A longitudinal study.

Addict Behav 2022 Jul;130():107294. Epub 2022 feb 24

PMID:
35231842
Hjetland GJ, Finserås TR, Sivertsen B, Colman I, Hella RT, Skogen JC

Focus on Self-Presentation on Social Media across Sociodemographic Variables, Lifestyles, and Personalities: A Cross-Sectional Study.

Int J Environ Res Public Health 2022 Sep 05;19(17). Epub 2022 sep 5

PMID:
36078843
Haug E, Mæland S, Lehmann S, Bjørknes R, Fadnes LT, Sandal GM, Skogen JC

Increased Gaming During COVID-19 Predicts Physical Inactivity Among Youth in Norway-A Two-Wave Longitudinal Cohort Study.

Front Public Health 2022;10():812932. Epub 2022 feb 14

PMID:
35237551
Lehmann S, Skogen JC, Sandal GM, Haug E, Bjørknes R

Emerging mental health problems during the COVID-19 pandemic among presumably resilient youth -a 9-month follow-up.

BMC Psychiatry 2022 Jan 27;22(1):67. Epub 2022 jan 27

PMID:
35086520
Ranganath P, Hjetland GJ, Finserås TR, Brunborg GS, Hesse M, Skogen JC

Negative experiences, social exclusion and unwanted attention on social media: exploring the association with adolescent alcohol use.

BMC Public Health 2022 Dec 16;22(1):2361. Epub 2022 des 16

PMID:
36527010
Kysnes B, Hjetland GJ, Haug E, Holsen I, Skogen JC

The association between sharing something difficult on social media and mental well-being among adolescents. Results from the "LifeOnSoMe"-study.

Front Psychol 2022;13():1026973. Epub 2022 nov 23

PMID:
36507049
S Hashemi N, Skogen JC, Sevic A, Thørrisen MM, Rimstad SL, Sagvaag H, Riper H, Aas RW

A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship between alcohol consumption and sickness absence. When type of design, data, and sickness absence make a difference.

PLoS One 2022;17(1):e0262458. Epub 2022 jan 11

PMID:
35015789
Hashemi NS, Dalen I, Skogen JC, Sagvaag H, Gimeno Ruiz de Porras D, Aas RW

Do Differences in Drinking Attitudes and Alcohol-Related Problems Explain Differences in Sick Leave? A Multilevel Analysis of 95 Work Units Within 14 Companies From the WIRUS Study.

Front Public Health 2022;10():817726. Epub 2022 mai 31

PMID:
35712266
Skogen JC, Bøe T, Finserås TR, Sivertsen B, Hella RT, Hjetland GJ

Lower Subjective Socioeconomic Status Is Associated With Increased Risk of Reporting Negative Experiences on Social Media. Findings From the "LifeOnSoMe"-Study.

Front Public Health 2022;10():873463. Epub 2022 jun 13

PMID:
35769790
Hesse M, Thylstrup B, Skogen JC

Commentary on Chai et al: Drug use, self-harm, suicide, and use of registry data in epidemiological research.

Addiction 2022 Jul;117(7):1950. Epub 2022 apr 27

PMID:
35475588
Fodstad EC, Ushakova A, Pallesen S, Hagen E, Erga AH, Erevik EK

Personality and substance use disorder: Characteristics as measured by NEO-personality inventory-revised.

Front Psychol 2022;13():982763. Epub 2022 nov 7

PMID:
36420387
Hamina A, Odsbu I, Borchgrevink Pc, Chen LC, Clausen T, Espnes KA, Gjesdal K, Handal M, Hartikainen S, Hjellvik V, Holter MTS, Høibø T, Kurita GP, Langaas HC, Lid TG, Nøst TH, Sjøgren P, Skurtveit S,

Cohort Description: Preventing an Opioid Epidemic in Norway - Focusing on Treatment of Chronic Pain (POINT) - A National Registry-Based Study.

Clin Epidemiol 2022;14():1477. Epub 2022 des 8

PMID:
36523790
Moe FD, Moltu C, McKay JR, Nesvåg S, Bjornestad J

Is the relapse concept in studies of substance use disorders a 'one size fits all' concept? A systematic review of relapse operationalisations.

Drug Alcohol Rev 2022 May;41(4):743. Epub 2021 nov 18

PMID:
34792839
Moe FD, Berg H

Treating equivalent cases differently: A comparative analysis of substance use disorder and type 2 diabetes in Norwegian treatment guidelines.

J Eval Clin Pract 2022 Oct;28(5):721. Epub 2022 apr 28

PMID:
35484825
Vigdal MI, Moltu C, Bjornestad J, Selseng LB

Social recovery in substance use disorder: A metasynthesis of qualitative studies.

Drug Alcohol Rev 2022 May;41(4):974. Epub 2022 feb 1

PMID:
35104369
Alpers SE, Furulund E, Pallesen S, Mamen A, Dyrstad SM, Fadnes LT

The Role of Physical Activity in Opioid Substitution Therapy: A Systematic Review of Interventional and Observational Studies.

Subst Abuse 2022;16():11782218221111840. Epub 2022 jul 12

PMID:
35845970
Fadnes LT, Furulund E, Druckrey-Fiskaaen KT, Madebo T, Vold JH, Olsvold M, Pierron MC, Carlsen SL, Blomhoff R, Lid TG,

Effect of fruit smoothie supplementation on psychological distress among people with substance use disorders receiving opioid agonist therapy: protocol for a randomised controlled trial (FruktBAR).

BMC Nutr 2022 Sep 03;8(1):97. Epub 2022 sep 3

PMID:
36057629
Druckrey-Fiskaaen KT, Furulund E, Daltveit JT, Vold JH, Lid TG, Madebo T, Fadnes LT,

Integration of smoking cessation into standard treatment for patients receiving opioid agonist therapy who are smoking tobacco: protocol for a randomised controlled trial (ATLAS4LAR).

Trials 2022 Aug 17;23(1):663. Epub 2022 aug 17

PMID:
35978355
Thorsen O, Viste E, Lid TG, Kjosavik SR

General practitioners' reflections on using PSA for diagnosis of prostate cancer. A qualitative study.

Scand J Prim Health Care 2022 Mar;40(1):123. Epub 2022 apr 12

PMID:
35412395
Skurtveit S, Odsbu I, Gjersing L, Handal M, Lid TG, Clausen T, Hamina A

Individuals Dying of Overdoses Related to Pharmaceutical Opioids Differ from Individuals Dying of Overdoses Related to Other Substances: A Population-Based Register Study.

Eur Addict Res 2022;28(6):419. Epub 2022 sep 29

PMID:
36174536
Askeland, K. G., Bøe, T., Sivertsen, B., Linton, S. J., Heradstveit, O., Nilsen, S. A., & Hysing, M.

Association of Depressive Symptoms in Late Adolescence and School Dropout.

School Mental Health, 1-13. 2022

Almaas, M. A. J., Heradstveit, O., Askeland, K. G., Sivertsen, B., Nilsen, S. A., & Hysing, M.

Sleep patterns and insomnia among adolescents receiving child welfare services: A population-based study.

Sleep Health, 8(1), 114-120. 2022

Svendsen, T. S.

Change processes in long-term recovery for individuals with present and former substance-use dependence. In Long-Term Recovery from Substance Use (pp. 40-52).

Policy Press. 2022

Erga, A.H., Nesvåg, S., Dahlberg, I.E. & McKay, J.R

Persistent sleep problems among people in recovery from substance use disorders: a mixed methods study.

Addiction Research & Theory, DOI: 10.1080/16066359.2022.2074406. 2022

Årstad J, Gottschlich K,

Brukerutstyrsundersøkelsen 2021

KORFOR-rapport 2022/01, Brukerutstyrsundersøkelse 2021.pdf (helse-stavanger.no)

Belfrage A, Mjølhus Njå AL, Lunde S, et al

Traumatic experiences and PTSD symptoms in substance use disorder: A comparison of recovered versus current users

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2022;0(0). doi:10.1177/14550725221122222

Bergesen O, Årstad J, Eldstad, M

Årsrapport for 2021 med forbedringstiltak, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (Kvarus)

KORFOR, Helse Stavanger. 2022

Furulund E, Madebo T, Druckrey-Fiskaaen KT. et al

Integrated exercise program in opioid agonist therapy clinics and effect on psychological distress: Study protocol for a randomised controlled trial (BAReAktiv)

01 August 2022, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1693049/v1]

Druckrey-Fiskaaen KT, Furulund E, Daltveit JT, Vold JH, Lid TG, Madebo T, Fadnes LT,

Integration of smoking cessation into standard treatment for patients receiving opioid agonist therapy who are smoking tobacco: protocol for a randomised controlled trial (ATLAS4LAR).

Trials, 23(1), 663. 2022

Potthoff S, O’Donnell AJ, Karlsen AT, Brendryen H, Lid TG

Pragmatic approaches for addressing alcohol in general practice: Development of a tailored implementation intervention

Front.Health Serv. Sec Implementation Science. 2022. https://doi.org/10.3389/frhs.2022.940383

Lid, TG

Pasienten og fastlegen. I: Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak: Integrert behandling av rus og psykiske lidelser

Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035599. s.149-170

Moe FD, De Cuzzani PM

The normativity in psychiatric nosology. An analysis of how the DSM-5’s psychopathology conceptualisation can be integrated

Psychology 2022 s.1-26

Ranganath P, Hjetland GJ, Finserås TR, Brunborg GS, Hesse M, Skogen J C

Negative experiences, social exclusion and unwanted attention on social media: exploring the association with adolescent alcohol use

Public Health 2022 ;Volum 22.(1)

Forskningsprosjekter

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Problematisk alkoholbruk etter fedmekirurgi - en kvalitativ studie

Hege Tvedt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og Helse: Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Befolkningsundersøkelser om holdninger til alkoholkartlegging i helsevesenet - UK, NL, S, N

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

TRAITS Hospital - en registerbasert studie på alkoholintervensjoner i sykehus.

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ
KORFOR Helse

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2030
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Sene tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Fullt medborgerskap

Mariann Iren Vigdal, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Personlighetstrekk og avhengighet

Elise Constance Grude Fodstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stayer: Evnenivå og avhengighet

Jens Hetland, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Stavangerprosjektet om avhengighet og forløp: Stayer-studien

Aleksander Hagen Erga, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2028
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i LAR

Lars Thore Fadnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Ungdom, rus og psykisk helse

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
CADDI-studien

Aleksander Hagen Erga, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

POINT: Å unngå en opioidepidemi med fokus på behandling av langvarige smerter

Svetlana Skurtveit, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Hvordan har koronapandemien påvirket livene til marginaliserte rusmiddelavhengige

Trond Erik Grønnestad, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket personer med alkoholbrukslidelser?

Anne Schanche Selbekk, Universitetet i Stavanger

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
CRED - A decade of recovery: qualitative explorations of long-term change processes

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2027
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Hvordan er rusbehandlingen i de nordiske landene organisert.

Jessica Storbjørk, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Oral helse for innsatte i fengsel

Kjersti Berge Evensen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i helse og livssituasjon blant ROP-pasienter: Blålysprosjektet

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Ut av LAR

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Hvordan har Koronapandemien påvirket livene til unge personer nylig henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Sverre Martin Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Randi Mobæk

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler