Loader

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri/regional sikkerhetsavdeling

Kompetansesenteret for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri er en forskningsseksjon tilhørende St. Olavs Hospital, avdeling Brøset. Kjerneoppgaven er sikkerhets- og farlighetsproblematikk tilknyttet alvorlig psykiske lidelser og avvik, herunder sedelighetsforbrytelser og seksualisert vold. Kompetansesenteret deltar i både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Kompetanseoppbygging skjer ved forskning og fagutvikling – og gjennom veiledning og formidling i nettverk. Andre viktige oppgaver for kompetanse-senteret er vurdering og behandling av seksuelle overgripere, utviklingen av rettspsykiatri og rettspsykologi som fagområder, kvalitetssikring av strafferettslig sakkyndighetsarbeid og forskning, veiledning og undervisning innen sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri. I tillegg skalkompetansesneteret utvikle nettverk til relevante kompetanseinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Oppgaver og resultat
Kompetansesenteret er en selvstendig enhet innen St. Olav HF, Avdeling Brøset, med eget budsjett gjennom øremerkede bevilgninger via Helse Midt-Norge. Samtidig er det tette relasjoner – og forventninger – fra andre enheter ved St. Olav, særlig seksjonene ved Brøset. Slik vi ser det er det et stort – og voksende – behov for kompetansesenteret, hvor sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri er et av få vekstområder innen den spesialiserte delen av det psykiske helsevernet. Etter kompetansesenterets vurdering vil nasjonale helsemyndigheter, særlig helsedirektoratet, ha stort behov for bistand i forhold til undersøkelser/evalueringer av konsekvenser av (endringer i) lovverket, herunder særreaksjoner. Kompetansesenterets kjerneområder inngår også som løpende samfunnstema, herunder risikovurdering, vold og ikke minst rettspsykiatri/psykologi. Det vil framover være aktuelt med kompetansesenterets bistand i forhold til flere målgrupper, inkl. psykisk utviklingshemming og asylanter. Det vil også være ønskelig med bistand for å forbedre den klinisk virksomheten i sikkerhetsavdelinger, med ”spinoff” til andre avdelinger. Det vil også være ønskelig at kompetansesenterets ansatte bidrar som forelesere overfor nasjonale helsemyndigheter. I forhold til Kriminalomsorgen vil det framover være behov for kompetansesenterets bistand, ikke minst aktualisert gjennom etablering og, etter hvert, utvidelse av forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel. Tilsvarende også i arbeidet med å utvikle og drive behandlingsprogram rettet mot spesielle grupper av innsatte. Kompetansesenteret bør gjennom sin virksomhet også styrke samhandlingen med den kliniske psykiatriforskningen innen St. Olav og ved NTNU, særlig Avdeling for forskning og fagutvikling (AFFU) og voksenpsykiatrisk avdeling ved Institutt for Nevromedisin. Et tettere samarbeid mot dette forskningsmiljøet blir også viktig med tanke på den framtidige forventede flyttingen av Brøset til Østmarka. Andre sykehus i Helse Midt og Helse Nord vil i større grad etterspørre bistand fra Kompetansesenteret i henhold til opplæring, veiledning/undervisning og vurdering/utvikling av behandlingsmetoder/modeller, og gradvis mindre etterspørre bistand fra klinikken i direkte pasientbehandling. Dette er en trend vi har sett de senere år og som vi påregner vil forsterkes. Av tema vi ser for oss framover vil være klinisk fagutvikling, undervisning – både når det gjelder sikkerhetsvurderinger, sinnemestring og C-kurs for rettspsykiatere/rettspsykologer og veiledning – både akademisk (dr.gradsstudenter/Mastergradsstudenter) og klinisk i forhold til enkeltpasienter. Planene om å etablere et eget nettverk for forskning og fagutvikling innen vårt fagområde for alle helseforetak i Midt- og Nord-Norge legges på is og inkorporeres i kontaktmøte-planene som nå er satt ut i livet. Innen kompetansesenterets geografiske nedslagsfelt er det to universitet og 6 høgskoler med ansvar for grunn- og videreutdanning av helsepersonell, hvor vår kompetanse bør synligjøres i langt større grad enn i dag. I forhold til universitetene (NTNU og UiTø) vil dette både gjelde veiledning av mastergradsstudenter og undervisning innen medisinerstudiet og psykologi-studiet i sikkerhetsproblematikk. På Høgskolenivået bør en fortsatt arbeide for å få inn ”sikkerhetsproblematikk” som tema/modul i videreutdanning og evt mastergradsutdanningen i psykisk helsearbeid. Kompetansesenterets kjerneområder er preget av stor internasjonalt virksomhet, og det er derfor nødvendig at vi framover styrker vårt eksisterende samarbeid, både på nordisk, europeisk og øvrig internasjonalt nivå. Her vil vi bygge videre på erfaringene via det formaliserte samarbeidet i European Violence in Psychiatry research Group (EViPRG), og International Assosiation of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) er en sentral aktør internasjonalt for fagfeltet vårt og Brøset er representert i ”board of directors”. Gjennom etablerte kanaler vil det også være mulig å gjennomføre felles prosjekter i Norge og Norden og dette arbeidet er allerede godt i gang gjennom samarbeid med Karolinska institutet i Stockholm og konkrete samarbeidsprosjekter med rettspsykiatriske avdelinger i Danmark. Samarbeidet med våre to "søsterorganisasjoner" i Oslo og Bergen er betydelig styrket gjennom etablering av felles nettverk og nettsted - Sifer.no. Gjennom 2 bistillinger/professorer i 20% innen h.h.vis rettspsykologi og historie er samarbeidet med SVT-fakultet betydelig styrket.

Kompetansesenteret ved avdeling Brøset er svært aktivt både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Den vitenskapelig produksjonen er god samt at mål satt i virksomhetsplan vedrørende økt satsing på undervisning og opplæring i stor grad er oppfylt. Den økte basisrammen har gitt kompetansesenteret et stabilt fagmiljø på et godt internasjonalt nivå. Oppmerksomheten fra både fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt, politikere, helsebyråkrater og media tyder på at vår funksjon er både etterspurt og verdsatt.

Kompetansesenteret har d.d en tverrfaglig og internasjonalt sammensatt bemanning. Siste år har vi ansatt sosiolog med ekspertise på registerforskning i 50% stilling samt Professor fra University of Liverpool med ekspertise også på helsetjenesteforskning. Det er vanskelig å rekruttere leger/legespesialister og det er også en viss bekymring for manglende rekruttering til fagfeltet rettspsykiatri.

Aktivitet

Kvalitetsverktøy

  • Sinnemestring Brøset, Fengselsprogrammet - program-manual, 2011, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Sundt Gullhaugen Aina, Aage Nøttestad Jim

Looking for the hannibal behind the cannibal: current status of case research.

Int J Offender Ther Comp Criminol 2011 May;55(3):350-69. Epub 2010 apr 22

PMID:
20413645
Gullhaugen Aina Sundt, Nøttestad Jim Aage

Under the Surface: The Dynamic Interpersonal and Affective World of Psychopathic High-Security and Detention Prisoners.

Int J Offender Ther Comp Criminol 2011 Jul. Epub 2011 jul 26

PMID:
21791461
Nonstad Kåre, Webster Christopher D

How to fail in the implementation of a risk assessment scheme or any other new procedure in your organization.

Am J Orthopsychiatry 2011 Jan;81(1):94-9.

PMID:
21219280
Søndenaa Erik, Nygård Øyvind, Nøttestad Jim Aage, Linaker Olav Martin

Validation and adaptation of the Norwegian version of Hayes Ability Screening Index for intellectual difficulties in a psychiatric sample.

Nord J Psychiatry 2011 Feb;65(1):47-51. Epub 2010 mai 14

PMID:
20465512
Vaaler Arne E, Iversen Valentina C, Morken Gunnar, Fløvig John C, Palmstierna Tom, Linaker Olav M

Short-term prediction of threatening and violent behaviour in an Acute Psychiatric Intensive Care Unit based on patient and environment characteristics.

BMC Psychiatry 2011;11():44. Epub 2011 mar 18

PMID:
21418581
Nesset Merete Berg, Rustad Ase-Bente, Kjelsberg Ellen, Almvik Roger, Bjørngaard Johan Håkon

Health care help seeking behaviour among prisoners in Norway.

BMC Health Serv Res 2011;11():301. Epub 2011 nov 4

PMID:
22053920
Pape Kristine, Bjørngaard Johan H, Westin Steinar, Holmen Turid L, Krokstad Steinar

Reading and writing difficulties in adolescence and later risk of welfare dependence. A ten year follow-up, the HUNT Study, Norway.

BMC Public Health 2011;11():718. Epub 2011 sep 23

PMID:
21943369
Bjørngaard Johan Håkon, Bjerkeset Ottar, Romundstad Pål, Gunnell David

Sleeping problems and suicide in 75,000 norwegian adults: a 20 year follow-up of the HUNT I study.

Sleep 2011 Sep;34(9):1155-9. Epub 2011 sep 1

PMID:
21886352
Husum Tonje Lossius, Bjørngaard Johan Haakon, Finset Arnstein, Ruud Torleif

Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in acute psychiatric wards.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011 Sep;46(9):893-901. Epub 2010 jul 2

PMID:
20596695
Kroppan E; Nesset M; Nonstad K; Pedersen T; Almvik R; Palmstierna T

Implementation of the Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Forensic High Secure Unit

International Journal of Forensic Mental Health 2011

Gullhaugen, Aina Sundt; Ystgård, Grete; Meisingset, Anne

Sinnemestringskurs Brøsetmodellen - også for kvinner?

Tidsskrift for kognitiv terapi 2011

Iversen R

Hva vil det si å fortolke konfidentens liv?

Tidsskrift for sjelesorg 2011 ;Volum 31.(2) s. 124-145

Iversen, R

Robert D. Enrights forgiveness therapy - en introduksjon og noen kritiske bemerkninger

Tidsskrift for sjelesorg 2011 ;Volum 31.(4) s. 276-294

Søndenaa, Erik; Nøttestad, Jim Aage; Rasmussen, Kirsten; Helverschou, Sissel Berge; Steindal, Kari; Nilsson, Britta.

People with autism spectrum disorders who have undergone a forensic examination

European Congress on Violence in Clinical Psychiatry; 2011-10-19 - 2011-10-22

Søndenaa, Erik; Nøttestad, Jim Aage; Steindal, Kari; Rasmussen, Kirsten; Nilsson, Britta; Helverschou, Sissel Berge

People with Autism Spectrum Disorders who have undergone a forensic examination

Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability; 2011-09-01 - 2011-09-03

Jarwson S, Nesset M, Nøttestad J, Berg R

Utdanning i Sinnemestring Brøsetmodellen

Bergen, Oslo og Drammen

Forskningsprosjekter

Using the Brøset Violence Checklist to Reduce Coercion and Restraint in Psychiatry

Roger Almvik, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
Gaining consensus on priority areas for violence management in practice, education and research across Europe

Roger Almvik, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HMN
START in Forensic settings in Montenegro

Roger Almvik, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
Vold og aggressiv atferd i psykiatriske avdelinger – Hva opplever pasienter og ansatte?

Camilla Gudde, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
Norwegian Rapists; descriptive study

Jim Aage Nøttestad, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Secondary Traumatisation in Court

Kirsten Rasmussen, NTNU

Prosjektperiode:
2009 - 2012
Deltakende helseregion:
HMN
Competiveness in Females

Kirsten Rasmussen, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
SAVRY

Kirsten Rasmussen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
START- mulighetenes verktøy

Erik Kroppan, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2007 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
Forvaringsprosjektet

Merete B. Nesset, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2009 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
START i kriminalomsorgen

Merete B. Nesset, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
Effektstudie av Sinnemestring Brøsetmodellen

Merete B. Nesset, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HMN
vold i nære relasjoner

Stig Jarwson, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Care and Treatment history of the forensic patients with LD in Norway

Erik Søndenaa, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Violence in services for Learning Disabled people: different residential

Erik Søndenaa, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HMN
Learning Disability Screening Questionnaire (LDSQ)

Erik Søndenaa, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
START in learning disability community services for Challenging behaviour

Erik Søndenaa, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2012
Deltakende helseregion:
HMN
Autism spectrum disorders in forensic examinations

Jim Aage Nøttestad, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2012
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Quality of Life and burn Out symptoms in LD-offender Staff

Erik Søndenaa, PhD, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HMN
The Quality of Mercy Sjelesorg som klinisk og sosial praksis. Refleksjoner i grenselandet mellom teologi, filosofi og politikk

Roald Iversen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2010 - 2012
Deltakende helseregion:
HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Klinikksjef Liv Sjøvold

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU